Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht)

Downloaden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt, zowel in enkelvoud als in meervoud, verstaan onder:

 1. Abonnement: een Overeenkomst waarbij ICB zich verbindt tot het gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van opzegging door de Afnemer of beëindiging door ICB, periodiek leveren van een Product en/of een Dienst;
 2. Afnemer: iedere partij die een Overeenkomst sluit met ICB waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ICB;
 4. Diensten: een door ICB aangeboden dienst die ICB in opdracht van en/of ten behoeve van de Afnemer verricht, waaronder – maar niet beperkt tot – Opleidingen en Digitale Producten, met uitzondering van het uitgeven van werken;
 5. Digitale Producten: een Dienst waarbij ICB via een electronisch communicatienetwerk ‘online’, al dan niet op basis van een Abonnement, digitale toegang tot een Product of Dienst verleend aan Afnemer, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – door ICB aangeboden digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen;
 6. Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van Digitale Producten en/of digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;
 7. ICB: De Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, statutair gevestigd aan het adres Holendrechterweg 21B, 1191 KT te Ouderkerk aan de Amstel, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67978606;
 8. ICB-Website: de officiële website van ICB, bij het opstellen van deze Algemene Voorwaarden zijnde de website: www.icb-instituut.com, zoals die van tijd tot tijd wordt aangepast, gemodificeerd en/of bijgewerkt dan wel wellicht te eniger tijd wordt overgezet en opgezet op een andere domeinnaam;
 9. Inloggegevens: de door ICB verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee een Afnemer en een Gebruiker toegang kunnen krijgen tot een Digitaal Product of digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;
 10. Opleidingen: alle door ICB aangeboden Diensten op het gebied van opleiding waaronder – maar niet beperkt tot – permanente educatie programma’s, beroepsopleidingen, cursussen, masterclasses, congressen, trainingen, workshops, seminars en webinars, zowel in het geval deze openbaar aan het algemene publiek (“extern”) worden aangeboden als in het geval deze op basis van een Overeenkomst voor een specifieke Afnemer (“inhouse”) worden verzorgd;
 11. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen ICB en Afnemer betreffende de levering van een Product, een Digitaal Product en/of Dienst met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden;
 12. Partijen: ICB en Afnemer;
 13. Producten: alle werken, geschriften, gegevens, informatie of andere materialen, in welke vorm dan ook, waaronder – maar niet beperkt tot – stoffelijke of electronische artikelen, tijdschriften en boeken, door ICB uitgegeven en/of door ICB online beschikbaar gesteld;
 14. Schriftelijk: communicatie op papier of op electronische/digitale wijze (via e-mail of via de ICB-Website). 
 1. Algemeen en wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ICB en Afnemer en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden.

2.3       ICB is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden geldt ook voor bestaande Overeenkomsten. ICB zal wijzigingen van de Algemene Voorwaarden plaatsen op de ICB-Website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

 1. Overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen van ICB zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend.

3.2       Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door ICB van een bestelling of aanmelding door of namens de Afnemer.

3.3.     De Afnemer aanvaardt door zijn bestelling deze Algemene Voorwaarden.

3.4       Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door ICB en Afnemer worden overeengekomen. ICB is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang en/of inhoud van Producten, Digitale Producten en/of Diensten.

 1. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

4.1       Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijzen en tarieven.

4.2       De door ICB gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

4.3.     ICB behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. De gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bij de aanbieding van Producten en Diensten bekend worden gemaakt en gelden bij een doorlopend abonnement met ingang van de eerstvolgende nieuwe abonnementsperiode.

4.4.     In het geval Afnemer een Dienst, Product of Digitaal Product bestelt via de aanmeldingsmodules op de ICB-Website, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals op de ICB-Website is vermeld.

4.5       Betaling van andere bestellingen dan bedoeld in artikel 4.4 vindt plaats op basis van een door ICB aan de Afnemer toegezonden factuur. Betaling door de Afnemer van de factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op een van de door ICB aangegeven wijzen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, met dien verstande dat ICB het recht heeft op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen. Betaling voor een Abonnement dient altijd op basis van vooruitbetaling te geschieden op de door ICB aangegeven wijze.

4.6       Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ICB is het de Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens ICB, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Afnemer op ICB.

4.7       Alle betalingen door Afnemer aan ICB worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.8       In geval van overschrijding van de betalingstermijn(en) is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en is ICB gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen en is ICB tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder – doch niet beperkt tot – kosten van juridische bijstand).

4.9       Afnemer heeft nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) met betrekking tot Diensten, Digitale Producten of Producten. ICB is gerechtigd nakoming van enige verplichting jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet of niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ICB voldoet.

 1. Abonnementen

5.1       Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en hebben – onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden – een minimumlooptijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders door ICB is aangegeven.

5.2       ICB streeft ernaar, maar garandeert niet, dat online/digitale toegang tot Digitale Producten op basis van een Abonnement zo spoedig mogelijk na het ingaan van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn.

5.3       Abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, tenzij de Afnemer schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode van het betreffende Abonnement. In het geval Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt na het verlopen van de eerste abonnementsperiode van twaalf (12) maanden, een opzegtermijn van één (1) maand. Een Abonnement waarbij de looptijd slechts één (1) maand betreft en de abonnementskosten maandelijks aan het begin van de maand worden afgeschreven, kan gedurende de looptijd op ieder moment schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de lopende abonnementsmaand.

5.4       Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt het ICB zich bovendien het recht voor om de prijzen en tarieven van Abonnementen jaarlijks te indexeren op basis van het geldende prijsindexcijfer van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) alsook om tussentijds – ook bij lopende of doorlopende Abonnementen – prijs- en tariefsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

5.5       Een Abonnement waarop een korting of vrijstelling voor studenten van toepassing is, wordt na een totale geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1) jaar telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële vaste abonnementsperiode geldend voor het betreffende Product of de betreffende Dienst tegen de dan geldende prijs c.q. het dan geldende tarief zonder korting en zonder vrijstelling, tenzij (i) Afnemer het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden of (ii) Afnemer vóór het einde van de total geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1) jaar schriftelijk aan ICB heeft aangetoond nog steeds student te zijn, in welk geval het Abonnement met de bedoelde korting of vrijstelling wordt verlengd telkens voor de duur van één (1) initiële vaste abonnementsperiode tot het moment waarop opnieuw sprake is van een totale geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1) jaar waarna het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd tegen de dan geldende prijs c.q. het dan geldende tarief zonder korting en zonder vrijstelling op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en uitzonderingen als hiervoor in dit artikel is bepaald.

 1. Opleidingen

6.1       ICB behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in Opleidingen aan te brengen in het geval de omstandigheden naar de exclusieve mening van ICB daartoe aanleiding geven. Onder dergelijke wijzigingen zijn begrepen – doch niet beperkt tot – organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen. Dit houdt onder meer in dat ICB gerechtigd is het programma, data, digitaal lesmateriaal of tijdstippen te wijzigen en sprekers te vervangen. ICB zal Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2.     Ingeval een Opleiding wordt afgesloten met de afgifte van een “participatie-certificaat” is de Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan de Opleiding deelneemt, verplicht zo vaak als redelijkerwijs door ICB verlangd wordt persoonlijk op de lokatie van de Opleiding de presentielijst(en) te ondertekenen. Ingeval de door ICB verstrekte presentielijst(en) niet of niet volledig door Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan de Opleiding deelneemt persoonlijk is ondertekend, is ICB gerechtigd de afgifte van een participatie-certificaat te weigeren.

6.3       Zonder toestemming van ICB is het aan de Afnemer niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

6.4       ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten. Reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor een afgelaste Opleiding zullen in dat geval aan de Afnemer worden geretourneerd.

6.5       ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoorziene omstandigheden – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte, overlijden, andere persoonlijke of familiaire omstandigheden of overmacht van de Docent(en) of van de de verantwoordelijke medewerker van ICB – een Opleiding af te lasten of op te schorten. ICB zal zich alsdan inspanningen de betreffende Opleiding op zo kort mogelijke termijn alsnog te verzorgen in welk geval reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor een afgelaste Opleiding niet zullen worden geretourneerd, tenzij Afnemer aannemelijk maakt onmogelijk in de gelegenheid te zijn de Opleiding op de nieuwe data te kunnen volgen. In het geval niet binnen redelijke termijn een nieuwe datum voor de betreffende Opleiding zal kunnen worden vastgesteld, zal de Opleiding definitief worden afgelast en zullen in dat geval de reeds door de Afnemer voldane cursusgelden aan de Afnemer worden geretourneerd.

6.6       Annulering van een Opleiding door Afnemer kan alleen schriftelijk plaatsvinden, met dien verstande dat:

(a)     bij annulering door de Afnemer meer dan zes (6) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding, Afnemer niet is gehouden enige kosten aan ICB te vergoeden;

(b)     bij annulering door de Afnemer meer dan vier (4) weken maar minder dan zes (6) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding, Afnemer vijftig procent (50%) van het cursusgeld aan ICB is verschuldigd;

(c)      bij annulering minder dan vier (4) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding, Afnemer honderd procent (100%) van het cursusgeld aan ICB is verschuldigd,

tenzij bij het aanbieden van de Opleiding door ICB anders is aangegeven.

 1. Uitvoering van op maat gesneden Opleidingen

7.1.     ICB voert de uit een met een Afnemer overeengekomen Diensten tot het opstellen en verzorgen van een voor die Afnemer op maat gesneden Opleiding uit op basis van een inspanningsverbintenis. Ingeval er sprake is van wijzigingen, aanvullingen, uitbreidingen, en of meerwerk, is het ICB gerechtigd voor de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden een naar het exclusieve oordeel van ICB gepaste vergoeding te vorderen.

7.2.     Ingeval is overeengekomen dat een voor de Afnemer op maat gesneden Opleiding door één of meerdere specifieke docent(en) wordt verzorgd is ICB niettemin gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde docenten indien de omstandigheden daartoe naar het exclusieve oordeel van ICB aanleiding geven, zonder dat Afnemer daartegenover een recht kan doen gelden op enigerlei vergoeding of op enigerlei korting op de overeengekomen prijs voor de betreffende Opleiding.

 1. Online/digitale/electronische toegang

8.1       Afhankelijk van de Dienst en voor zover er toegangsvoorwaarden van toepassing zijn, dient Afnemer akkoord te gaan met de toepasselijke toegangsvoorwaarden alvorens hij gebruik kan maken van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen.

8.2       Indien Afnemer op grond van de Overeenkomst gebruik maakt van online/digitale/electronische toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen, verleent ICB aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

(a)         het door middel van een computer, tablet, smartphone of soortgelijke apparatuur in beeld brengen en raadplegen van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

(b)         het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

8.3       Het gebruiksrecht van Afnemer voor online/digitale/electronische toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen mag slechts worden uitgeoefend door het tussen ICB en Afnemer overeengekomen aantal Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald hoeveel en/of wie de Gebruikers zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één en dezelfde natuurlijk persoon.

8.4       Afnemer mag op generlei wijze de Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen wijzigen, vertalen, reproduceren, samenvatten, inkorten, incorporeren in of samenvoegen met andere werken.

8.5       De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen of enig gedeelte daarvan door Afnemer, Gebruiker of een derde.

8.6       Het is Afnemer niet toegestaan toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen of enig gedeelte daarvan beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij ICB daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8.7       Om gebruik te kunnen maken van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Inloggegevens mogen slechts worden gebruikt door Gebruikers. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer ICB daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar Inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt ICB schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst en, wellicht ten overvloede, van deze Algemene Voorwaarden, zullen naleven.

8.8       Op verzoek van ICB zal afnemer aan ICB of aan door ICB aangewezen derden toegang verlenen tot haar fysieke en electronische/digitale systemen om te controleren of Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen conform het verleende gebruiksrecht worden gebruikt.

8.9       ICB zal noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke technische of inhoudelijke aanpassingen die de beschikbaarheid van toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.

 1. Klachten en retourzendingen

9.1       Afnemer dient klachten over het geleverde Product of de geleverde Dienst binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ICB mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens ICB ter zake van gebreken in het geleverde Product, Digitaal Product of de geleverde Dienst. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

9.2       Afnemer is gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na levering van het Product, met uitzondering van tijdschriften en Producten die op basis van een Abonnement worden geleverd, aan ICB retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden Producten ongebruikt en onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon/factuur in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. De verkoopprijs van het Product exclusief verzend- en administratiekosten zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het retour gezonden Product door ICB aan Afnemer worden terugbetaald, mits de retourzending aan de in dit artikel bedoelde vereisten voldoet. Digitale Producten, geleverde Diensten en overige producten en diensten die niet op een materiële drager worden geleverd en Digitale Producten, geleverde Diensten en overige producten en diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, kunnen niet worden geretourneerd.

 1. Privacy

10.1    De Afnemer dient bepaalde persoonsgegevens aan ICB te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het leveren van Producten, Digitale Producten en/of Diensten. ICB geeft aan welke gegevens hiervoor benodigd zijn. Deze kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – namen, woon- of vestigingsadressen, postadressen, emailadressen en telefoonnummers van Afnemer of van aan de organisatie van Afnemer verbonden personen betreffen. ICB legt de gegevens van Afnemers vast voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vastlegging zowel op papier als op digitale gegevensdragers plaatsvinden. Deze gegevens zullen door ICB worden gebruikt voor het administreren van de Bestelling en/of het leveren van Producten, Digitale Producten en Diensten.

10.2    De in het eerste lid van dit artikel bedoelde persoonsgegevens kunnen door ICB worden gebruikt om Afnemer te informeren over relevante Producten, Digitale Producten en/of Diensten. Indien de Afnemer hier bezwaar tegen heeft dient de Afnemer daarover vóór totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot een specifiek Product, Digitaal Product of Dienst contact op te nemen met ICB.

10.3    ICB zal, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor doeleinden van derden en zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij en voorzover ICB daartoe op grond van dwingend recht wordt verplicht.

 1. Eigendomsvoorbehoud, risico en geheimhouding

11.1        Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van ICB, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan ICB verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

11.2    Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

11.3    Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen, tenzij een Partij op grond van dwingend recht verplicht wordt tot het aan derden beschikbaar stellen van deze informatie. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 1. Intellectuele en eigendomsrechten

12.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met Producten, Digitale Producten en Diensten, berusten uitsluitend bij ICB of haar licentieverleners.

12.2    Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICB enig door ICB aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld Product, Digitaal Product of de Dienst geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voorzover Afnemer hiertoe op grond van dwingend recht is verplicht.

12.3    Niets in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Digitale Producten of Diensten.

12.4.  ICB doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

12.5    In het geval de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Producten, Digitale Producten en/of Diensten toekomen aan licentiegevers van ICB, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Producten, Digitale Producten en/of Diensten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens ICB toe. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat Producten, Digitale Producten en/of Diensten van ICB inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of in het geval naar het oordeel van ICB een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, is ICB gerechtigd het Product, Digitaal Product of de Dienst te wijzigen of te beperken zonder enige verplichting van vergoeding of terugbetalingsverplichting jegens Afnemer. Iedere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van ICB wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten.

 1. Aansprakelijkheid en overmacht

13.1    Hoewel met betrekking tot de inhoud van Producten, Digitale Producten en Diensten en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan ICB niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van Producten, Digitale Producten, Diensten, Opleidingen en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal. ICB, de medewerkers van ICB, de auteurs, redacteuren, docenten van door ICB aangeboden Opleidingen en andere makers en opstellers van Producten, Digitale Producten en Diensten en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

13.2    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ICB is ICB niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer lijdt in verband met of uit hoofde van de Overeenkomst of de levering en het gebruik van het Product, het Digitaal Product , Opleiding of Dienst.

13.3    ICB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat het door Afnemer bestelde Product tijdelijk bij ICB niet meer voorradig is of overmacht van onderaannemers van ICB.

 1. Garanties en vrijwaring

14.1    Elk gebruik van de Producten, de Digitale Producten en/of de Diensten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

14.2.  Afnemer garandeert dat zij de Producten, de Digitale Producten en/of de Diensten niet zal gebruiken (a) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van ICB of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (b) in strijd met geldende wet- of regelgeving en/of (c) in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

14.3.  Afnemer vrijwaart ICB tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

 1. Beëindiging van de Overeenkomst

15.1    ICB kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:

 • Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • Afnemer in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot gebruik van Product, Digitaal Product of Dienst in strijd met enig gebruiksrecht of intellectueel eigendomsrecht;
 • aan Afnemer – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd; of
 • indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd, beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICB aan een derde wordt overgedragen.

15.2    ICB is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk en al dan niet tussentijds, op te zeggen indien en vanaf het moment dat het Product, het Digitaal Product of de Dienst waarvan de levering voorwerp van de Overeenkomst is, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen – waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uit de handel nemen ingeval continuering van het Product, het Digitaal Product of de Dienst naar het exclusieve oordeel van ICB financiëel en/of bedrijfsmatig niet (langer) verantwoord door ICB kan worden geleverd – of anderszins niet meer beschikbaar zal zijn. Ingeval het een tussentijdse opzegging van een lopend Abonnement betreft, zal ICB het reeds door Afnemer voldane abonnementsgeld naar rato van de onder normale omstandigheden nog geresteerd hebbende periode van de lopende abonnementsperiode in verhouding tot de volledige looptijd onder normale omstandigheden van de lopende abonnementsperiode aan Afnemer retourneren.

15.3    In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan ICB verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

15.4    Beëindiging van de Overeenkomst omvat tevens onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten voor Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen.

 1. Diversen

16.1    ICB is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht ICB uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van ICB alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

16.2    Afnemer is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICB de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.

16.3    Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt c.q. worden verklaard, vernietigd wordt c.q. worden, ongeldig of op andere wijze niet verbindend is c.q. zijn, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. ICB is dan gerechtigd om de Algemene Voorwaarden voor zover nodig aan te passen, waarbij zo veel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling(en) in acht zal worden genomen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

17.1    Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op alle Producten, Digitale Producten en Diensten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2    Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van alle Producten, Digitale Producten en Diensten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

__________________________________________________________________________________