Laatste dag inleveren cliëntenlijsten pakketten winstbelasting gesteld op 10 april

De belastingdienst van Aruba heeft met een persbericht van 3 april 2018 bekend gemaakt dat de laatste dag waarop belastingconsulenten hun cliëntenlijsten-winstbelasting (de klantenlijst voor het ophalen van van de pakketten winstbelasting (WB) 2017; red.) kunnen indienen is gewijzigd en nu is gesteld op 10 april 2018. Tevens wordt door de belastingdienst aangegeven dat er ...
LEES VERDER

Nieuwe regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein uitgegeven

De Minister van Economische Zaken en Communicatie van Aruba heeft een nieuwe regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein uitgevaardigd: de Ministeriële regeling van 14 maart 2018 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein). Deze nieuwe regeling ...
LEES VERDER

Termijn indiening verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden verlengd tot 6 april

De belastingdienst van Aruba heeft met een persbericht op haar website bekend gemaakt dat de termijn voor het indienen van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden voor het jaar 2017 is verlengd tot 6 april 2018. Initieel dienden deze formulieren uiterlijk op 30 maart 2018 te worden ingediend maar aangezien deze datum op Goede ...
LEES VERDER

CAft over de ontwerpbegroting 2018 en het Financeel Economisch Memorandum. Stijging middelen grotendeels door voorgestelde verhoging tarieven BBO en BAZV, verlaging LB en IB als compensatie

In het advies van 2 maart 2018 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bij de ontwerpbegroting (OB) 2018 inclusief financieel economisch memorandum (FEM) 2018-2021 oordeelt het CAft dat de LAft-norm in 2018 buiten bereik is. Met de OB 2018 inclusief de maatregelen uit het FEM die betrekking hebben op 2018 komt het tekort in ...
LEES VERDER

Aankondiging crisisheffing en belastinghervormingen. Bekendmaking op website overheid

De Minister-President van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, heeft vorige week tijdens een persconferentie een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd om de oplopende staatsschuld te doen afremmen en uit de financiële crisis te geraken. Daartoe zal een aantal crisismaatregelen worden getroffen, waaronder het (tijdelijk) verhogen van het tarief van de BBO (van 1,5% naar ...
LEES VERDER

Pagina over Common Reporting Standard op website belastingdienst Aruba

Op de website van de belastingdienst van Aruba is een pagina opgenomen met informatie over de Common Reporting Standard (CRS). Klik hier om naar de betreffende pagina op de website (www.impuesto.aw) van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnr. 20180309-2 BRONDOCUMENT BRON: www.impuesto.aw Land/gebiedsdeel: Aruba Betreft: Common Reporting Standard, CRS, Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA, automatische gegevensuitwisseling, uitwisseling ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Belastingdienst Aruba accepteert met ingang van 16 maart 2018 geen betalingen per cheque meer

In een persbericht van 23 februari 2018, geplaatst op de website van de belastingdienst van Aruba (www.impuesto.aw), heeft de belastingdienst bekendgemaakt dat de belastingdienst met ingang van 16 maart 2018 geen betalingen per cheque meer zal accepteren. De belastingdienst heeft deze beslissing genomen in het licht van de invoering van het nieuwe digitale systeem en ...
LEES VERDER

Bijlage aanspraken genees- en verbandmiddelen aangevuld bij ministeriële regeling onder de AZV

Bij Ministeriële regeling van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), op 31 januari 2018 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 3 (AB 2018 no. 3), heeft de Minister van Justitie de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- ...
LEES VERDER

CAft: begrotingswijziging 2017 houdt rekening met tegenvallende belastingopbrengsten, LB en BBO naar beneden bijgesteld. Wel wordt weer gewezen op risico voor de WB vanwege gewijzigd seizoenspatroon

Naar aanleiding van de door het College Aruba financieel toezicht (CAft) op 27 december 2017 gedurende het reces van de Staten ontvangen vastgestelde landsverordening tot wijziging van de begroting 2017 (BW) van Aruba heeft het CAft bij brief van 16 januari 2018 advies uitgebracht op deze begrotingswijziging. Het CAft concludeert dat er door de regering ...
LEES VERDER

Speciale Zones San Nicolas ingetrokken

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie heeft de intrekking bekend gemaakt van onderdeel 1 van het Begunstigend Beleid van 28 juni 2013, te weten de Speciale Zones te San Nicolas. Zo blijkt uit advertenties in de lokale ochtendbladen van 2 februari 2018 waarin de bekendmaking met datum 1 februari 2018 van de minister is geplaatst ...
LEES VERDER

Regering kijkt naar efficiëntere inrichting van het belastingstelsel die de economische groei en de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn zullen garanderen

In een brief van 10 januari 2018 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba wordt door het CAft gememoreerd dat duurzame openbare financiën een van de speerpunten van de Arubaanse regering is. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan waarin besparingsmaatregelen, met ...
LEES VERDER

Belastingtabel 2018 inkomstenbelasting/loonbelasting gepubliceerd

Op de website van de belastingdienst van Aruba is de Belastingtabel 2018 inkomstenbelasting/loonbelasting gepubliceerd. Ook is op de website van de belastingdienst een excelbestand gepubliceerd ter berekening van de IB/LB 2018. Van de publicatie van het formulier verzoek loonbelastingvermindering 2018 maakten wij reeds melding in het CFN van 15 december 2017, nr. 2017/49; klik daarvoor ...
LEES VERDER

Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard gepubliceerd

Op 22 december 2017 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard) uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2017, no. 76 (AB 2017 no. 76). In dit landsbesluit worden ten behoeve van de automatische ...
LEES VERDER
Aan het laden...