Advies SER over initiatief Staten tot wijziging methodiek jaarlijkse aanpassing pensioenbedragen AOV en AWW

Op 27 maart 2018 heeft de SER – de Sociaal-Economische Raad van Curaçao – advies uitgebracht inzake de Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) (Zittingsjaar 2017-2018-120) (hierna: de initiatiefontwerplandsverordening). Uit de Samenvatting van conclusies en aanbevelingen in het ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen in Centrale Commissie van de Staten

Op vrijdag 13 april zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zitttingsjaar 2017-2018-123) worden behandeld in een Centrale Commissievergadering van de Staten van Curaçao op vrijdag 13 april 2018, om 09:00 uur ...
LEES VERDER

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk

In het kader van de internationale verplichtingen van het Land heeft de Minister van Financiën het wenselijk geacht nieuwe kaders vast te stellen om te bewerkstelligen dat de rulingpraktijk efficiënter alsmede effectiever kan functioneren. Deze kaders heeft de Minister vastgelegd in een nieuwe Ministeriële beschikking rulingpraktijk van 7 maart 2018. De ministeriële beschikking is op ...
LEES VERDER

Niet hebben voldaan aan fiscale verplichtingen is uitsluitingsgrond voor deelneming aan aanbestedingen

Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels in werking getreden, voluit: het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste januari 2018 ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (hierna: het landsbesluit). Het landsbesluit is uitgegeven op 14 februari 2018 en is geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2018, nummer 9 ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid Obispo over ondersteuning internationale financiële sector

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer K. Gijsbertha, heeft met een brief van 26 maart 2018 geantwoord op de vragen van het Statenlid de heer C. Obispo over ondersteuning van de internationale financiële sector van Curaçao. De heer Obispo stelde zijn vragen in zijn brief van 31 januari 2018 aan de Minister. Over ...
LEES VERDER

Formulier verzoek om verklaring van niet-verzekerd zijn voor de BVZ op website SVB

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) is het “formulier ontheffing” voor het jaar 2018 geplaatst ten behoeve van het verzoek om een zogenoemde “verklaring van niet-verzekerd zijn” onder de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (BVZ). Op het formulier wordt aangegeven dat het verzoek uiterlijk 31 maart van elk jaar moet worden ingediend. Let ...
LEES VERDER

Bevoegdheid meervoudig rechtscollege in Curaçaose belastingzaak die vóór 1 januari 2016 aanhangig is gemaakt bij de Raad van Beroep nu ook betwist in brief aan Koninkrijksrelaties

In een brief van 2 maart 2018 gericht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: het MinBZK) in Den Haag betwist de heer Nelson O. Rouse de bevoegdheid van het meervoudige rechtscollege recht te spreken in een Curaçaose belastingzaak die vóór 1 januari 2016 aanhangig is gemaakt bij de Raad van Beroep voor ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over huidige knelpunten bij ondernemers door de toepassing van het factuurstelsel in de OB

Met een brief van 18 maart 2018 heeft de Minister van Financiën antwoord gegeven op vragen die door het Statenlid Calmes zijn gesteld omtrent de omzetbelasting (OB). De vragen betreffen de knelpunten die gesignaleerd zijn bij de heffing en afdracht van omzetbelasting op basis van het factuurstelsel. Onder het faktuurstelsel dient de ondernemer in rekening ...
LEES VERDER

Landsbesluit task force tax & duty free winkelen

Eind 2017 werd bekend dat de Ministers van Economische Ontwikkeling en van Financiën een task force (commissie) hebben ingesteld ten behoeve van het bepalen van het juiste concept, het beleid, de regelgeving en een effectief uitvoerplan voor de invoering van “tax & duty free” winkelen in Curaçao. Inmiddels hebben wij de beschikking over het betreffende ...
LEES VERDER

Cft wijst op risico voor toekomstige oplegging OZB door onvolledigheid gegevens en uitblijven kadasterdata

In zijn reactie van 28 februari 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van Curaçao, gaat het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) ook in op een aantal zaken met betrekking tot het financieel beheer en belastingheffing en –inning (citaat): “Voor wat betreft de indicator “Effectiviteit inning belastingaanslagen” wordt vermeld [in de vierde ...
LEES VERDER

Aanschrijving vrijstelling OB grote investeringsprojecten

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer K.A. Gijsbertha, heeft een aanschrijving doen uitgaan waarin hij, vooruitlopend op een wetswijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, goedkeurt dat bij grote investeringsprojecten een recht op verrekening van in rekening gebrachte omzetbelasting van toepassing is. De aanschrijving heeft als titel “Aanschrijving vrijstelling ...
LEES VERDER
Aan het laden...