Belastinginkomsten 2017 vallen circa ANG 50 miljoen hoger uit dan begroot. Voor 2018 lagere belastinginkomsten. Cft brengt verbreding belastinggrondslag naar voren, bijvoorbeeld door inning van reeds opgelegde casino fees

In zijn advies aan de Minister van Financiën van Sint Maarten op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2017 geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van mening is dat de in de begroting 2017 opgenomen baten en lasten zeer summier worden toegelicht. Op basis van ...
LEES VERDER

Wijziging ALL in verband met automatische gegevensuitwisseling

Op 23 februari 2018 is aan de Staten van Sint Maarten een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen in verband met internationale verplichtingen (zittingsjaar 2017-2018-106) aangeboden. Zo blijkt uit lijst met de stand van zaken van ontwerp-landsverordeningen per 1 maart 2018 van de Staten van Sint Maarten. Het ontwerp strekt ertoe wettelijke mogelijkheid ...
LEES VERDER

Initiatief uit 2012 tot wijziging logeergastenbelasting bij de Staten nog op lijst stand van zaken

Op de lijst met de stand van zaken per 1 februari 2018 van (ontwerp-)landsverordeningen van de Staten van Sint Maarten, staat één ontwerp-landsverordening van fiscale aard vermeld: de initiatieflandsverordening tot wijziging van de Logeergastenbelastingverordening Sint Maarten. Deze initiatieflandsverordening dateert van 3 juli 2012. De stand van zaken is dat de Staten verslag moeten uitbrengen. Dit ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2017: forse daling belastingbaten als gevolg van orkaan Irma

Op 30 januari 2018 is de Landsverordening van de 26e januari 2018 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, no. 4 (AB 2018, no. 4) (hierna: de Landsverordening). De Landsverordening behelst een wijziging van de Landsbegroting ...
LEES VERDER

Regeling nummerplaten 2018 in Afkondigingsblad

De Regeling van de Minister van Financiën van 15 januari 2018 tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2018 (Regeling nummerplaten 2018) is op 16 januari 2018 uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten 2018 ...
LEES VERDER

Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2018 in Afkondigingsblad

De Regeling van de Minister van Financiën van 22 december 2017, tot aanpassing van de tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting aan het prijsindexcijfer voor het kalenderjaar 2018 (hierna: de regeling) is op 12 januari 2018 uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten 2018 no. 1 (AB 2018 no. 1). De regeling treedt ...
LEES VERDER

Minister verleent uitstel voor aangiftebelastingen onder toepassing van hardheidsclausule in verband met gevolgen orkaan Irma

Met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 39, eerste lid, aanhef onder b, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) heeft de Minister van Financiën van Sint Maarten in een aanschrijving van 8 december 2017, nr. 2017/1, met betrekking tot belastingen die op aangifte moeten worden voldaan of afgedragen en die betrekking hebben op de tijdvakken ...
LEES VERDER

International tax co-operation: key indicators and outcomes relating to Sint Maarten

On the website of the OECD, the international state of play can be discovered with an interactive map presenting key indicators and outcomes of the OECD work on international tax matters (in particular regarding transparency and co-operation in tax matters through the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes and most recently ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding fiscale inlichtingenverdrag Antillen-Caymaneilanden t.b.v. Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland gepubliceerd in Tractatenblad

De bekendmaking van de inwerkingtreding per 1 december 2017 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217; Trb. 2010, ...
LEES VERDER

EU publishes list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. Aruba and Curaçao determined co-operative, subject to the successful delivery of their commitments

The first ever EU list of non-cooperative tax jurisdictions has been agreed today, Tuesday 5 December 2017, by the Finance Ministers of EU Member States during their meeting in Brussels, as the European Commission announced today in a press release published on its website. The Council, at its meeting of today, adopted the Council conclusions ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag met Verenigde Staten ten behoeve van Sint Maarten ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd

Bij brief van 7 november 2017 aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 14 juli 2017 te Philipsburg van een luchtvaartverdrag inzake het luchtvervoer tussen Sint Maarten en de Verenigde Staten van Amerika: het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten ...
LEES VERDER

Kabinetsreactie IPKO juni 2017 inzake harmonisering en verlaging invoerrechten tussen de landen en inzake de belastingregelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 4 september 2017 de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat plaatsvond van 14 tot 16 juni 2017, aan de Voorzitters van de Eerste en en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal doen toekomen. Over het IPKO van juni 2017 werd ...
LEES VERDER

Staatssecretaris reageert op vraag waarom belastingverdrag met Kenia niet ook op Caribisch Nederland betrekking heeft

Op 7 september 2017 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën de Nota naar aanleiding van het Verslag (hierna: de Nota) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten in halfjaarrapportage Cft en reactie op uitvoeringsrapportage eerste helft 2017 Sint Maarten

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Sint Maarten opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Sint ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag met Verenigde Staten ten behoeve van Sint Maarten gepubliceerd – details

In het CFN van 28 juli 2017, nr. 2017/28, maakten wij reeds melding van de ondertekening op 14 juli 2017 te Philipsburg van een luchtvaartverdrag inzake het luchtvervoer tussen Sint Maarten en de Verenigde Staten van Amerika: het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Staten van Amerika ...
LEES VERDER
Aan het laden...