Pensioenbedragen en premie-inkomensgrenzen AOV voor 2010, 2011 en 2012 formeel aangepast aan ontwikkeling prijsindexcijfer gezinsconsumptie. Vastlegging van wat in praktijk al plaatshad

Op 9 april 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2e maart 2018 tot wijziging van de artikelen 7, eerste lid, 7a, eerste lid, en 26, derde tot en met vijfde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB 2018, no. 13). Met dit landsbesluit worden met ...
LEES VERDER

Advies SER over initiatief Staten tot wijziging methodiek jaarlijkse aanpassing pensioenbedragen AOV en AWW

Op 27 maart 2018 heeft de SER – de Sociaal-Economische Raad van Curaçao – advies uitgebracht inzake de Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) (Zittingsjaar 2017-2018-120) (hierna: de initiatiefontwerplandsverordening). Uit de Samenvatting van conclusies en aanbevelingen in het ...
LEES VERDER

Hoogte premie BVZ bestreden. Rechter kan keuzes wetgever evenwel niet toetsen en wetten kunnen in zijn algemeenheid niet aan de Staatsregeling worden getoetst. Enkel vermelden in de uitspraak dat de aangevoerde argumenten geen aanleiding geven om de aanslag te verminderen acht het Gerecht onzorgvuldig, maar er is geen wettelijke sanctie. Beoordeling over het al of niet kunnen voldoen van belastingschuld valt niet onder de competentie van de belastingrechter. Proceskostenvergoeding en een verletkostenvergoeding

Samenvatting zaak Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, drijft in 2014 een massagesalon in de vorm van een eenmanszaak. Aan belanghebbende is over het jaar 2013 een aanslag premie BVZ opgelegd. In haar bezwaarschrift heeft belanghebbende gesteld dat zij tot 9 april 2013 voor de ziektekosten particulier verzekerd was en dat de Inspecteur daar ten onrechte geen ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende in Sint Maarten gevestigd en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Woonplaats bemanningsleden is Sint Maarten omdat de thuishaven van het jacht in Sint Maarten is gelegen

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Gerecht in kort geding: hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder voor belastingschulden van de rechtspersoon vloeit rechtstreeks en per definitie voort uit de wet, afzonderlijke aansprakelijkstelling niet vereist. Ook is niet gebleken van een verplichting van de Ontvanger om een betalingsregeling aan te gaan

Samenvatting zaak Eiseres is bestuurder van een naamloze vennootschap (hierna: de vennootschap). De vennootschap heeft ter zake van diverse belastingregelingen belastingschulden. De deurwaarder heeft in opdracht van de Ontvanger dwangschriften uitgevaardigd tegen eiseres ter zake van de belastingschulden van de vennootschap. De dwangschriften zijn betekend aan het adres van een aan eiseres toebehorende woning te ...
LEES VERDER

Hof concludeert evenals het Gerecht dat geen sprake was van duurzaam gescheiden leven en derhalve evenmin van aftrekbare alimentatiebetalingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in de onderhavige jaren ingezetene van Curaçao. Hij geniet een pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Nederland. Dit pensioen houdt verband met de vroegere dienstbetrekking van belanghebbende bij het Nederlandse Ministerie van Defensie. Door het ABP is in Nederland loonheffing ingehouden. Daarnaast heeft belanghebbende in de onderhavige jaren looninkomsten ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting op de uitkeringen

In een brief van 22 januari 2018 van de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao, antwoordt de Minister op vragen van het Statenlid Hato in diens brief van 14 november 2017 over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting over de pensioenuitkeringen. Uit een in de ...
LEES VERDER

Raad van Advies retourneert adviesverzoek over initiatiefontwerplandsverordening wijziging AOV en AWW, omdat het ontwerp nog niet voldragen is

In een brief van de Raad van Advies (hierna: de Raad) van 18 januari 2018 aan de Staten van Curaçao concludeert de Raad dat de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zittingsjaar 2017-2018-120) nog niet voldragen is. De Raad retourneert daarbij het adviesverzoek van de Staten ...
LEES VERDER

Aantasting verkregen rechten uit fictief verzekerde jaren voor de AOV door buiten toepassing laten overgangsbepalingen is schending eigendomsrecht. LAR-zaak

Samenvatting zaak In deze LAR-zaak komt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) tot het oordeel dat het buiten toepassing laten van in de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (LvAOV) neergelegde overgangsbepalingen (artikel 40, eerste lid, en 42) in strijd is met de in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag ...
LEES VERDER

Onduidelijkheid over afwikkeling van de zaak had belanghebbende er niet van hoeven te weerhouden om tijdig beroep in te dienen: beroep niet ontvankelijk

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met dagtekening 17 april 2014 over het jaar 2012 aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW opgelegd. Belanghebbende is op 22 mei 2014 tegen de aanslagen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 14 november 2014 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen verminderd. Belanghebbende is op 7 april 2015 bij het ...
LEES VERDER

Tabel sociale verzekeringen 2018 gepubliceerd op website SVB

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao (www.svbcur.org) is de tabel met het overzicht van de pensioenen, toeslag, premiepercentages, loongrenzen, premie-inkomensgrenzen en bijdrage sociale verzekeringen (AOV, AWW, OV, ZV, BVZ, AVBZ, Cessantia) voor het jaar 2018 gepubliceerd. Klik hier om naar de pagina op de website van de SVB te gaan waarop ...
LEES VERDER

Nu ook toelichting IB en LB tabellen 2018 en tabel bijzondere beloningen gepubliceerd op website belastingdienst

In het CFN van 17 november 2017, nr 2017/43, maakten wij er reeds melding van dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 waren gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de toelichting op de IB tabel en de LB tabellen voor 2018 en de tabel bijzondere ...
LEES VERDER

Toekenning proceskostenvergoeding na intrekking beroepschrift, maar de kosten voor het verzoek om vergoeding komen niet in aanmerking

Samenvatting zaak Nadat belanghebbende het beroepschrift tegen de afwijzende uitspraken van de inspecteur op de door belanghebbende ingediende bezwaarschriften had ingediend bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht), is de inspecteur aan belanghebbende tegemoetgekomen. Belanghebbende trekt op 21 november 2017 het beroepschrift in. Gelijktijdig met de intrekking verzoekt belanghebbende om kostenvergoeding ...
LEES VERDER

IB en LB tabellen voor 2018 gepubliceerd op de website van de belastingdienst Curaçao

Op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) zijn de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 gepubliceerd. Dit volgt op de Ministeriële regeling met algemene werking van 7 september 2017 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018) (P.B. 2017, ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk (vereenvoudigde behandeling): voorafgaand aan beroep werd geen bezwaar gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in beroep tegen aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ alsmede tegen de boetebeschikkingen. Belanghebbende heeft in casu geen bezwaar gemaakt bij de Inspecteur, maar is derhalve rechtstreeks in beroep gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) (en komt later wederom in beroep tegen de betreffende ...
LEES VERDER
Aan het laden...