Verzorgingshuiszorg voor ouderen ondergebracht in AVBZ-pakket

Op 9 april 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 8e maart 2018 tot uitbreiding van de vormen van zorg waarop verzekerden aanspraak hebben op grond van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten met ouderenzorg (Landsbesluit uitbreiding AVBZ-zorg ouderenzorg) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB 2018, no. 15) (hierna: het landsbesluit) ...
LEES VERDER

Gerecht in kort geding: hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder voor belastingschulden van de rechtspersoon vloeit rechtstreeks en per definitie voort uit de wet, afzonderlijke aansprakelijkstelling niet vereist. Ook is niet gebleken van een verplichting van de Ontvanger om een betalingsregeling aan te gaan

Samenvatting zaak Eiseres is bestuurder van een naamloze vennootschap (hierna: de vennootschap). De vennootschap heeft ter zake van diverse belastingregelingen belastingschulden. De deurwaarder heeft in opdracht van de Ontvanger dwangschriften uitgevaardigd tegen eiseres ter zake van de belastingschulden van de vennootschap. De dwangschriften zijn betekend aan het adres van een aan eiseres toebehorende woning te ...
LEES VERDER

Onzorgvuldig handelen van de Inspecteur leidt niet tot vernietiging van de aanslagen. Inspecteur maakt hogere rente en dividenden niet aannemelijk. Financieringsrente aankoop effecten aftrekbaar. Beheerkosten effectenportefeuille aftrekbaar. Kosten van advies en van aan- en verkopen van effecten niet aftrekbaar. Kosten van overheidsobligaties zijn niet aftrekbaar nu de opbrengsten zijn vrijgesteld. Nieuw feit aanwezig dat navordering rechtvaardigt

Samenvatting zaak Naar aanleiding van door de Nederlandse belastingdienst verstrekte rente- en dividendgegevens heeft de Inspecteur der Belastingen van Curaçao aan belanghebbende, inwoner van Curaçao, navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en AVBZ en voor de jaren 2008 en 2009 vergrijpboetes opgelegd, waartegen bezwaar is aangetekend. Ook zijn navorderingsaanslagen over de jaren 2006 en 2010 opgelegd. Belanghebbende is tegen ...
LEES VERDER

Hof concludeert dat de door belanghebbende (inwoner van Curaçao) genoten WAO-uitkering op grond van artikel 20 van de BRK belastbaar is in Curaçao

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het onderhavige jaar (2012) ingezetene van Curaçao. Zij geniet een WAO-uitkering ten bedrage van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. In Nederland is belanghebbende hierover inkomstenbelasting en premies volksverzekering verschuldigd. Belanghebbende heeft een aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend waarin zij een nihil bedrag aan inkomen aangeeft. De Inspecteur is afgeweken van de ...
LEES VERDER

Hof concludeert evenals het Gerecht dat geen sprake was van duurzaam gescheiden leven en derhalve evenmin van aftrekbare alimentatiebetalingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in de onderhavige jaren ingezetene van Curaçao. Hij geniet een pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Nederland. Dit pensioen houdt verband met de vroegere dienstbetrekking van belanghebbende bij het Nederlandse Ministerie van Defensie. Door het ABP is in Nederland loonheffing ingehouden. Daarnaast heeft belanghebbende in de onderhavige jaren looninkomsten ...
LEES VERDER

Inspecteur houdt op juiste wijze rekening met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot ABP-pensioen

Samenvatting zaak Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en heeft in het onderhavige jaar (2011) als onderdeel van zijn inkomen uit Nederland een pensioenuitkering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) genoten. Belanghebbende heeft geen aangiftebiljet inkomstenbelasting en premie AVBZ over het jaar 2011 ingediend. De Inspecteur heeft voor het onderhavige jaar taxatieve aanslagen opgelegd. In de ...
LEES VERDER

Gerecht handhaaft correctie bijtelling auto van de zaak. De aan de dochters gecedeerde alimentatie vormt partneralimentatie en is aftrekbaar als persoonlijke last. De als studiekosten dochter in aftrek genomen vliegticketkosten niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft over het jaar 2009 aangifte inkomstenbelasting gedaan. De Inspecteur heeft definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AVBZ opgelegd. Zij heeft daarbij voor wat betreft de inkomstenbelasting correcties aangebracht met betrekking tot de volgende posten: bijtelling auto van de zaak, persoonlijke lasten alimentatie ex- echtgenote en buitengewone lasten studiekosten dochter. Na de bezwaarfase, ...
LEES VERDER

Onduidelijkheid over afwikkeling van de zaak had belanghebbende er niet van hoeven te weerhouden om tijdig beroep in te dienen: beroep niet ontvankelijk

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met dagtekening 17 april 2014 over het jaar 2012 aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW opgelegd. Belanghebbende is op 22 mei 2014 tegen de aanslagen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 14 november 2014 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen verminderd. Belanghebbende is op 7 april 2015 bij het ...
LEES VERDER

Tabel sociale verzekeringen 2018 gepubliceerd op website SVB

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao (www.svbcur.org) is de tabel met het overzicht van de pensioenen, toeslag, premiepercentages, loongrenzen, premie-inkomensgrenzen en bijdrage sociale verzekeringen (AOV, AWW, OV, ZV, BVZ, AVBZ, Cessantia) voor het jaar 2018 gepubliceerd. Klik hier om naar de pagina op de website van de SVB te gaan waarop ...
LEES VERDER

Toekenning proceskostenvergoeding na intrekking beroepschrift, maar de kosten voor het verzoek om vergoeding komen niet in aanmerking

Samenvatting zaak Nadat belanghebbende het beroepschrift tegen de afwijzende uitspraken van de inspecteur op de door belanghebbende ingediende bezwaarschriften had ingediend bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht), is de inspecteur aan belanghebbende tegemoetgekomen. Belanghebbende trekt op 21 november 2017 het beroepschrift in. Gelijktijdig met de intrekking verzoekt belanghebbende om kostenvergoeding ...
LEES VERDER

Standpunt van de verdediging fiscaal pleitbaar, hetgeen met zich brengt dat niet kan worden bewezen dat sprake was van een aanmerkelijke kans dat de aangiften onjuist zouden zijn. Geen sprake van (voorwaardelijk) opzet

Samenvatting zaak Het betreft hier een strafvonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Aan de verdachte is ten laste gelegd dat (zeer kort samengevat) aangifte(n) inkomstenbelasting, onjuist en/of onvolledig heeft gedaan. Primair gaat het om opzettelijk onjuiste aangifte doen in de zin van artikel 49, eerste en tweede lid, van ...
LEES VERDER

Waarnemers in dienstbetrekking van apotheek waar zij werkzaam zijn

Samenvatting zaak Belanghebbende exploiteert een apotheek gecombineerd met een drogisterij. Naar aanleiding van de in een boekenonderzoek voorgestelde correcties loonbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ legt de Inspecteur correcties van het SBAB naheffingsaanslagen op alsmede vergrijpboeten met betrekking tot door belanghebbende aan waarnemers uitbetaalde bedragen. In het rapport met betrekking tot het boekenonderzoek werd vermeld ...
LEES VERDER

Beroepschrift wegens te late indiening niet-ontvankelijk. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn over de jaren 2008 en 2009 aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ en boetes opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslagen en de boetebeschikkingen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 23 december 2015 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende is op 24 februari ...
LEES VERDER

Belanghebbende was inwoner van Curaçao en daarom premieplichtig voor de volksverzekeringen; het ABP pre-pensioen behoort tot het premie-inkomen

Samenvatting zaak Belanghebbende was in 2014 ingezetene van Curaçao en heeft een pre-pensioenuitkering ontvangen van het ABP in Nederland. Daarop is (Nederlandse) loonheffing ingehouden. In de aangifte inkomstenbelasting heeft hij deze uitkering kennelijk niet aangegeven. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen het ABP-prepensioen bij het inkomen geteld en aanslagen premie AOV/AWW, premie ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk (vereenvoudigde behandeling): voorafgaand aan beroep werd geen bezwaar gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in beroep tegen aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ alsmede tegen de boetebeschikkingen. Belanghebbende heeft in casu geen bezwaar gemaakt bij de Inspecteur, maar is derhalve rechtstreeks in beroep gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) (en komt later wederom in beroep tegen de betreffende ...
LEES VERDER
Aan het laden...