Inhaalslag hazardspelenbelasting leidt tot hogere baten

In zijn reactie van 1 maart 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van het openbaar lichaam Bonaire, geeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, belastingopbrengsten (Cft) aan dat de baten uit hoofde van de "Overige beschermende maatregelen" circa USD 1,1 miljoen hoger uitvallen dan begroot vanwege een inhaalslag bij de hazardspelenbelasting ...
LEES VERDER

Belastinginkomsten 2017 vallen circa ANG 50 miljoen hoger uit dan begroot. Voor 2018 lagere belastinginkomsten. Cft brengt verbreding belastinggrondslag naar voren, bijvoorbeeld door inning van reeds opgelegde casino fees

In zijn advies aan de Minister van Financiën van Sint Maarten op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2017 geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van mening is dat de in de begroting 2017 opgenomen baten en lasten zeer summier worden toegelicht. Op basis van ...
LEES VERDER

Cft wijst op risico voor toekomstige oplegging OZB door onvolledigheid gegevens en uitblijven kadasterdata

In zijn reactie van 28 februari 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van Curaçao, gaat het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) ook in op een aantal zaken met betrekking tot het financieel beheer en belastingheffing en –inning (citaat): “Voor wat betreft de indicator “Effectiviteit inning belastingaanslagen” wordt vermeld [in de vierde ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Raad van Advies over fiscale aangelegenheden in begroting 2018 van Curaçao

Deze dagen vindt in de Staten van Curaçao de behandeling plaats van de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018. (Zittingsjaar 2017-2018-116). De Staten zijn opgeroepen voor een gewone vergadering op donderdag 21 december 2017, met voortzettingen op vrijdag 22 december 2017 en zaterdag 23 december 2017. De Raad van ...
LEES VERDER

CAft prognosticeert een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten

In haar advies van 30 november 2017 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba op de ontwerp landsverordening tot wijziging van de begroting 2017 van Aruba  prognosticeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten. Met betrekking tot de belastingopbrengsten is ...
LEES VERDER

Cft ziet bijstelling belastingramingen niet terug in nota van wijziging op begroting 2018

Op 10 november 2017 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de Nota van Wijziging (NvW) op de ontwerpbegroting 2018 ontvangen. De wijzigingen in de NvW op zowel de gewone dienst als de kapitaaldienst zijn budgetneutraal verwerkt. Op de gewone dienst veranderen de baten niet. Bij de lasten vindt een verschuiving van ...
LEES VERDER

Tegenvallende opbrengsten LB, OZB en OB over eerste drie kwartalen 2017. Cft uit twijfels bij stelpost extra belastingopbrengsten uit actieplan

In zijn reactie van 22 november 2017 aan de Minister van Financiën van Curaçao bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Curaçao constateert het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat voornamelijk bij de loonbelasting, de onroerende zaakbelasting en de omzetbelasting sprake is van tegenvallende opbrengsten. De belastingopbrengsten conform de berekeningen van het Cft, ...
LEES VERDER

Opbrengsten uit LB, BBO en invoerrechten stijgen minder dan begroot. Meevallers te verwachten bij rente belastingvordering, overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijns op sigaretten. Onzekerheid over haalbaarheid begrote winstbelasting in 2017

In zijn reactie van 24 november 2017 aan de Minister van Financiën van Aruba bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de opbrengsten uit de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) niet de stijging laten zien die was geprognosticeerd in de begroting 2017. Inmiddels is op ...
LEES VERDER

Nieuwe CAft voorzitter: ”Behalen begrotingsnormen 2017 en 2018 van groot belang om overheidsfinanciën houdbaar te maken”. LB en BBO hoger dan eerste helft 2016 maar nog achter op begroting

In een persbericht van 6 oktober 2017 heeft de nieuwe voorzitter van het College Aruba financieel toezicht (CAft), de heer Raymond Gradus, aangegeven dat het CAft het behalen van de begrotingsnormen voor 2017 en latere jaren van groot belang acht om de overheidsschuld van Aruba te verminderen en de overheidsfinanciën houdbaar te maken. Voor wat ...
LEES VERDER

Cft: begroting 2017 van Curaçao loopt uit de pas, onder meer achterblijvende belastinginkomsten. Cft adviseert compliance verhogende maatregelen

Tijdens het bezoek aan Curaçao op 4 oktober 2017 – het eerste onder leiding van de nieuwe voorzitter de heer Raymond Gradus – heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven dat de uitvoering van de begroting 2017 onder grote druk staat. Baten verhogende en lasten verlagende maatregelen zijn noodzakelijk om een ...
LEES VERDER

Cft acht groeiramingen erg ambitieus en geeft in overweging belastingramingen bij te stellen

In het advies van 28 augustus 2017 bij de ontwerpbegroting 2018 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat als gevolg van de economische groeiramingen in de OB met name in de jaren 2019 tot en met 2021 een aanzienlijke stijging zichtbaar is in de belastingopbrengsten. Het Cft ondersteunt ...
LEES VERDER

Ingezette maatregelen om compliance bij belastingdienst te verhogen sorteren nog niet beoogde effect

  In een persbericht van 23 juni 2017 geeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) naar aanleiding van de eerste uitvoeringsrapportage van 2017 van Aruba aan dat met name de opbrengsten van de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) achterlopen ten opzichte van de begroting. De door de regering ingezette maatregelen om de compliance ...
LEES VERDER

CAft constateert lagere opbrengsten eerste kwartaal 2017 dan eerste kwartaal 2016: ander betaalritme WB, opbrengsten LB en BBO stijgen maar niet conform raming, wel beter resultaat overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijnzen

  In de reactie van 2 juni 2017 bij de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2017 Aruba aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de belastingen over het eerste kwartaal 2017 een stuk lager zijn dan over het eerste kwartaal 2016. Het CAft dicht dit verschil toe ...
LEES VERDER

Cft gaat in themahoofdstuk in op houdbare overheidsfinanciën: passages over verhouding met belastingheffing uitgelicht

  In het jaarverslag 2016 van de drie Colleges financieel toezicht – het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) respectievelijk het College Aruba financieel toezicht (CAft) respectievelijk het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – is een themahoofdstuk opgenomen over de verankering van duurzame overheidsfinanciën (Hoofdstuk 2: Houdbare Overheidsfinanciën) ...
LEES VERDER
Aan het laden...