Hof oordeelt dat aannemelijk was dat er een concreet heffingsbelang was voor de Nederlandse fiscus voor een verzoek om inlichtingen aan Curaçao. Aan alle voorwaarden voor inlichtingensuitwisseling voldaan, de Curaçaose Minister heeft niet onrechtmatig gehandeld. De omstandigheid dat voor offshore-vennootschappen afwijkende regelingen gelden verhindert niet dat zij ook onder de bepalingen voor inlichtingenverstrekking in het kader van internationale bijstandverlening vallen

Samenvatting zaak Namens de Staatssecretaris van Financiën van Nederland is aan het Ministerie van Financiën - Directie Fiscale Zaken van Curaçao (de Minister) een verzoek gedaan om inlichtingen, onder verwijzing naar artikel 37 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Op verzoek van de Inspecteur der Belastingen, is door de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) een deelonderzoek ...
LEES VERDER

Gids Verdragsstaten IB niet-ingezetenen op website Nederlandse belastingdienst, inclusief uittreksels met betrekking tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De belastingdienst van Nederland heeft de nieuwe gids “Verdragsstaten IB Niet-ingezetenen” (januari 2018) uitgegeven. De gids is geplaatst op de website van de belastingdienst. In deze verdragsstaten zijn uittreksels uit de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. Aruba Voor wat betreft Aruba is het op basis van de Belastingregeling voor het Koninkrijk opgestelde uittreksel opgenomen op blz ...
LEES VERDER

Gids Verdragsstaten IB ingezetenen op website Nederlandse belastingdienst, inclusief uittreksels met betrekking tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De belastingdienst van Nederland heeft de nieuwe gids “Verdragsstaten IB ingezetenen” (februari 2018) uitgegeven. De gids is geplaatst op de website van de belastingdienst. In deze gids zijn uittreksels uit de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. Daarbij wordt in de gids benadrukt dat de verdragstekst van het betreffende belastingverdrag bindend is. De gids kan als ...
LEES VERDER

Echtgenoot heeft hoger persoonlijk inkomen dan belanghebbende, zodat bij hem de kosten welke verband houden met de eigen woning in aftrek komen. Daaraan doet niet af dat de aftrek van deze kosten bij de echtgenoot tot een geringer fiscaal voordeel zal leiden dan aftrek bij belanghebbende

Samenvatting zaak Belanghebbende is samen met haar echtgenoot vanaf 2008 woonachtig in Curaçao. Zij drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak waaruit zij in 2012 opbrengst uit onderneming heeft genoten. Haar echtgenoot heeft in 2012 loon uit Nederland genoten. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag (met dagtekening 26 februari 2016) ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat het heffingsrecht over de WAO-uitkering en over de uitkering van Loyalis onder de BRK toekomt aan het woonland, het heffingsrecht over de ABP-uitkering aan Nederland

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het onderhavige jaar ingezetene van Curaçao. Zij heeft vroeger in Nederland gewoond en was daar als ambtenaar werkzaam bij een gemeente. Nu is zij arbeidsongeschikt. Zij geniet een WAO-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) In Nederland heeft belanghebbende hierover inkomstenbelasting en premies volksverzekering betaald. Van de Stichting Pensioenfonds ABP ...
LEES VERDER

Vragen Tweede Kamer over voorbehouden van Curaçao bij Multilateraal Anti-BEPS verdrag en over het niet medegelding hebben voor Aruba en Sint Maarten

De vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen met betrekking tot het Wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage 4e kwartaal 2017, fiscale passages

Bij brief d.d. 15 februari 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten de financiële management-rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het vierde kwartaal 2017 aangeboden. Het FMR en de UR bevatten ook enkele passages over belastingen en belastingheffing, inclusief overzichten en staten met betrekking tot de ontwikkeling van ...
LEES VERDER

Hof concludeert dat de door belanghebbende (inwoner van Curaçao) genoten WAO-uitkering op grond van artikel 20 van de BRK belastbaar is in Curaçao

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het onderhavige jaar (2012) ingezetene van Curaçao. Zij geniet een WAO-uitkering ten bedrage van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. In Nederland is belanghebbende hierover inkomstenbelasting en premies volksverzekering verschuldigd. Belanghebbende heeft een aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend waarin zij een nihil bedrag aan inkomen aangeeft. De Inspecteur is afgeweken van de ...
LEES VERDER

Hof concludeert evenals het Gerecht dat geen sprake was van duurzaam gescheiden leven en derhalve evenmin van aftrekbare alimentatiebetalingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in de onderhavige jaren ingezetene van Curaçao. Hij geniet een pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Nederland. Dit pensioen houdt verband met de vroegere dienstbetrekking van belanghebbende bij het Nederlandse Ministerie van Defensie. Door het ABP is in Nederland loonheffing ingehouden. Daarnaast heeft belanghebbende in de onderhavige jaren looninkomsten ...
LEES VERDER

Inspecteur houdt op juiste wijze rekening met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot ABP-pensioen

Samenvatting zaak Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en heeft in het onderhavige jaar (2011) als onderdeel van zijn inkomen uit Nederland een pensioenuitkering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) genoten. Belanghebbende heeft geen aangiftebiljet inkomstenbelasting en premie AVBZ over het jaar 2011 ingediend. De Inspecteur heeft voor het onderhavige jaar taxatieve aanslagen opgelegd. In de ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting op de uitkeringen

In een brief van 22 januari 2018 van de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao, antwoordt de Minister op vragen van het Statenlid Hato in diens brief van 14 november 2017 over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting over de pensioenuitkeringen. Uit een in de ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt in navolging van Hof dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voorgaat op vermindering belasting ingevolge heffingskortingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in 2011 ingezetene van Curaçao en heeft in dat jaar een pensioenuitkering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP-pensioen) genoten uit Nederland. De Inspecteur heeft een definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2011 opgelegd. In geschil is of het verschuldigde bedrag aan belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op de ...
LEES VERDER

Kabinetsreactie IPKO juni 2017 inzake harmonisering en verlaging invoerrechten tussen de landen en inzake de belastingregelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 4 september 2017 de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat plaatsvond van 14 tot 16 juni 2017, aan de Voorzitters van de Eerste en en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal doen toekomen. Over het IPKO van juni 2017 werd ...
LEES VERDER

Curaçao mag ABP-pensioen, waarvan het heffingsrecht aan Nederland toekomt, in grondslag begrijpen maar moet voorkoming van dubbele belasting verlenen; daarbij dient – conform een recente uitspraak van het Hof – de vermindering van de belasting voor te gaan op de vermindering van de belasting ingevolge de heffingskortingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het onderhavige jaar ingezetene van Curaçao en geniet onder meer een pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Nederland. Hij is van mening dat hij belastingplichtig noch premieplichtig is in Curaçao voor zijn pensioeninkomsten. Hij voert daartoe - samengevat - aan dat het ABP-pensioen in Nederland reeds wordt getroffen ...
LEES VERDER

Anders dan Gerecht in eerste aanleg oordeelt Hof dat vermindering van IB ter voorkoming van dubbele belasting voorgaat op vermindering belasting ingevolge heffingskortingen

Samenvatting zaak In deze hoger beroepszaak inzake een opgelegde aanslag inkomstenbelasting, is in geschil of bij de berekening van de aftrek van de voorkoming van dubbele belasting rekening moet worden gehouden met de heffingskortingen. Appellant, een inwoner van Curaçao, geniet een deel van zijn inkomen vanuit Nederland. De in Nederland genoten inkomsten zijn op grond ...
LEES VERDER
Aan het laden...