Gerecht oordeelt dat nu zich in de jaren 2009 en 2010 geen omstandigheid heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 24 GBV, de grondbelastingaanslagen dienen te worden verlaagd naar die zoals bepaald bij aanvang van het tijdvak

Samenvatting zaak Erflater was tot zijn overlijden eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak betreft een perceel grond van 800 m2, met daarop een woning. Erflater heeft het perceel in 2000 gekocht voor Naf. 185.625 en hij heeft daarop meteen daarna voor een aanneemsom van Naf. 157.500 de woning laten ...
LEES VERDER

Weliswaar is sprake van een omstandigheid waaronder de leggerwaarde voor de grondbelasting gedurende het vijfjarig tijdvak kan worden gewijzigd, belanghebbende komt toch te laat in bezwaar. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het bezit van vijf percelen (hierna: de onroerende zaken). Voor het jaar 2011 is door de Inspecteur aan de onroerende zaken een waarde voor de grondbelasting toegekend en is op 7 juli 2011 een aanslag grondbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 12 september 2016 in bezwaar gekomen tegen de aanslag grondbelasting ...
LEES VERDER

Speciale Zones San Nicolas ingetrokken

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie heeft de intrekking bekend gemaakt van onderdeel 1 van het Begunstigend Beleid van 28 juni 2013, te weten de Speciale Zones te San Nicolas. Zo blijkt uit advertenties in de lokale ochtendbladen van 2 februari 2018 waarin de bekendmaking met datum 1 februari 2018 van de minister is geplaatst ...
LEES VERDER

Cassatieberoep ongegrond in Arubaanse zaak waarin het Hof de grondbelastingwaarde van een time share hotel resort in goede justitie vaststelde

Samenvatting zaak In een artikel in het CFN van 28 april 2017, nr. 2017/13, rapporteerden wij over een zaak waarin het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) de waarde voor de grondbelasting van een time share hotel resort in goede justitie vaststelde ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage Cft 2017 Bonaire

Op de website van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) is de door het Cft opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 met betrekking tot de betreffende openbare lichamen gepubliceerd. Met betrekking tot het openbaar lichaam Bonaire bevat de halfjaarrapportage ook enkele passages inzake belastingen en heffingen. In ...
LEES VERDER

Verschoonbare termijnoverschrijding. Gerecht acht zich onbevoegd voor zover het beroep ziet op de invordering. Slechts in eerste jaar vijfjarig tijdvak bezwaar mogelijk tegen aanslag grondbelasting, bezwaar tegen aanslag grondbelasting 2013 daardoor niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn aanslagen grondbelasting over de jaren 2012 en 2013 opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslagen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de bezwaren afgewezen. Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen de uitspraken op bezwaar. Het ...
LEES VERDER

Artikel 28 GBV 1908 geen beletsel voor indiening bezwaar en beroep tegen aanslagen grondbelasting 2003-2006 nu deze niet zijn gericht tegen de waarde, maar tegen de heffing. Gerecht ziet in casu geen schending met beginselen van behoorlijk bestuur

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met ingang van het tijdvak 2002-2006 aanslagen grondbelasting opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslagen grondbelasting in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen de uitspraken op bezwaar. In ...
LEES VERDER

Aanslag grondbelasting geconverteerd in navorderingsaanslag, is dan tijdig opgelegd. Tevens sprake van nieuw feit. Aanslag 2009 in dit geval eerst opgelegde aanslag in tijdvak

Samenvatting zaak Belanghebbende bezit het recht van erfpacht van een perceel. De belastingdienst heeft in 2015 naar aanleiding van een landelijk project (Herwaardering land Curaçao) dat plaatsvond in het kader van de per 1 januari 2014 ingevoerde Landsverordening onroerendezaakbelasting geconstateerd dat belanghebbende het genot heeft van een onroerende zaak en derhalve belastingplichtig is voor de ...
LEES VERDER

Hof: uitspraak Gerecht bevoegdelijk gedaan, te laat ingediend verweerschrift terecht in overwegingen betrokken en vanaf 10 oktober 2010 bestaat er een wettelijke basis voor het heffen van opcenten op aanslagen grondbelasting

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak. Aan belanghebbende is een aanslag grondbelasting opgelegd over het jaar 2013 van NAf 720 vermeerderd met NAf 108 aan opcenten, derhalve in totaal van NAf 828. Belanghebbende maakt bezwaar tegen de aanslag. De inspecteur wijst het bezwaar af. Belanghebbende tekent bji het Gerecht in eerste aanleg ...
LEES VERDER

Aanslagen grondbelasting 2017 verstuurd

  In een bericht op de website van de belastingdienst van Aruba (www.impuesto.aw) maakt de belastingdienst van Aruba bekend dat de aanslagen grondbelasting 2017 zijn verstuurd.  Blijkens het bericht is de dagtekening van de aanslagen 31 mei 2017 en zijn de uiterlijke betalingsdata: 30 juni 2017: 50% van de aanslag 30 september 2017: 25% van ...
LEES VERDER

Verzoek om uitstel zitting afgewezen. Mondeling bezwaar tegen aanslag grondbelasting over eerste jaar heffingstijdvak niet geaccepteerd. Gerecht komt niet toe aan inhoudelijke behandeling, ook niet over tweede jaar heffingstijdvak.

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn aanslagen grondbelasting over de jaren 2012 en 2013 opgelegd. Tegen de aanslag over het jaar 2012 heeft hij mondeling (telefonisch) bezwaar gemaakt en tegen de aanslag over het jaar 2013 schriftelijk. De inspecteur vermindert de aanslag over 2012 waartegen belanghebbende vervolgens bezwaar aantekent. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao ...
LEES VERDER

Hof bepaalt de waarde van een timeshare hotel resort in goede justitie (2)

Samenvatting zaak In het CFN 2017/13 van 28 april 2017 van 28 april 2017, CFN-artikelnummer 20170428-4, hebben wij aandacht besteed aan een zaak in hoger beroep waarin het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) de heffingsgrondslag voor de grondbelasting met betrekking tot een ...
LEES VERDER

Hof bepaalt de waarde van een time share resort in goede justitie

Samenvatting zaak Aan de eigenaar van een time share resort is een aanslag grondbelasting opgelegd voor het tijdvak 2012-2016. In geschil is de in de aanslag gehanteerde heffingsgrondslag met betrekking tot de betreffende onroerende zaak. In hoger beroep oordeelt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en ...
LEES VERDER

Niet-ontvankelijk in hoger beroep, want geen belang meer. Inspecteur heeft aanslag in de tussentijd verminderd. Hof gelast inspecteur om griffierecht te vergoeden.

Samenvatting zaak Aan appellant is een aanslag grondbelasting voor het jaar 2012 opgelegd. In eerste aanleg heeft het Gerecht de aanslag verminderd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Gerecht hoger beroep ingesteld. Alhoewel het Gerecht heeft geoordeeld dat in casu tweemaal de vrijstelling van toepassing is, heeft het per abuis slechts eenmaal de vrijstelling ...
LEES VERDER

Cft: Licht tegenvallende opbrengsten van de LB, IB, OZB en Grondbelasting Curaçao in 4e kwartaal 2016; invoerrechten laten vooralsnog positief resultaat zien

  In zijn reactie van 15 maart 2017 op de door haar op 8 maart 2017 ontvangen vierde uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2016 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat voornamelijk bij de loon- en inkomstenbelasting, onroerende zaakbelasting en grondbelasting sprake is van licht tegenvallende opbrengsten ...
LEES VERDER
Aan het laden...