CAft over de ontwerpbegroting 2018 en het Financeel Economisch Memorandum. Stijging middelen grotendeels door voorgestelde verhoging tarieven BBO en BAZV, verlaging LB en IB als compensatie

In het advies van 2 maart 2018 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bij de ontwerpbegroting (OB) 2018 inclusief financieel economisch memorandum (FEM) 2018-2021 oordeelt het CAft dat de LAft-norm in 2018 buiten bereik is. Met de OB 2018 inclusief de maatregelen uit het FEM die betrekking hebben op 2018 komt het tekort in ...
LEES VERDER

Aankondiging crisisheffing en belastinghervormingen. Bekendmaking op website overheid

De Minister-President van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, heeft vorige week tijdens een persconferentie een tijdelijke crisisheffing per 1 juli 2018 aangekondigd om de oplopende staatsschuld te doen afremmen en uit de financiële crisis te geraken. Daartoe zal een aantal crisismaatregelen worden getroffen, waaronder het (tijdelijk) verhogen van het tarief van de BBO (van 1,5% naar ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2017: forse daling belastingbaten als gevolg van orkaan Irma

Op 30 januari 2018 is de Landsverordening van de 26e januari 2018 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, no. 4 (AB 2018, no. 4) (hierna: de Landsverordening). De Landsverordening behelst een wijziging van de Landsbegroting ...
LEES VERDER

Tegen ambtshalve vermindering kan geen beroep worden ingesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende is directeur grootaandeelhouder van [ Z N.V.] (hierna: Z). Belanghebbende heeft geen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2004 ingediend. Over het jaar 2004 is aan belanghebbende een taxatieve aanslag opgelegd. Het belastbaar inkomen is vastgesteld op Naf. [00]. Belanghebbende heeft over het jaar 2005 een belastbaar inkomen aangegeven van Naf. [00]. Bij ...
LEES VERDER

Raad van Advies over fiscale aangelegenheden in begroting 2018 van Curaçao

Deze dagen vindt in de Staten van Curaçao de behandeling plaats van de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018. (Zittingsjaar 2017-2018-116). De Staten zijn opgeroepen voor een gewone vergadering op donderdag 21 december 2017, met voortzettingen op vrijdag 22 december 2017 en zaterdag 23 december 2017. De Raad van ...
LEES VERDER

Onduidelijkheid over afwikkeling van de zaak had belanghebbende er niet van hoeven te weerhouden om tijdig beroep in te dienen: beroep niet ontvankelijk

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met dagtekening 17 april 2014 over het jaar 2012 aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW opgelegd. Belanghebbende is op 22 mei 2014 tegen de aanslagen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 14 november 2014 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen verminderd. Belanghebbende is op 7 april 2015 bij het ...
LEES VERDER

Nu ook toelichting IB en LB tabellen 2018 en tabel bijzondere beloningen gepubliceerd op website belastingdienst

In het CFN van 17 november 2017, nr 2017/43, maakten wij er reeds melding van dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 waren gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de toelichting op de IB tabel en de LB tabellen voor 2018 en de tabel bijzondere ...
LEES VERDER

IB en LB tabellen voor 2018 gepubliceerd op de website van de belastingdienst Curaçao

Op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) zijn de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen voor het jaar 2018 gepubliceerd. Dit volgt op de Ministeriële regeling met algemene werking van 7 september 2017 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2018) (P.B. 2017, ...
LEES VERDER

Cft acht groeiramingen erg ambitieus en geeft in overweging belastingramingen bij te stellen

In het advies van 28 augustus 2017 bij de ontwerpbegroting 2018 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat als gevolg van de economische groeiramingen in de OB met name in de jaren 2019 tot en met 2021 een aanzienlijke stijging zichtbaar is in de belastingopbrengsten. Het Cft ondersteunt ...
LEES VERDER

Heffing over Nederlandse AOW-uitkering belast in Curaçao voor de IB en de AVBZ

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 16 februari 2017 dat, aangezien belanghebbende inwoner is van Curaçao, de genoten Nederlandse AOW-uitkering ter heffing van inkomstenbelasting is toegewezen aan Curaçao, ook al is dit inkomensbestanddeel in dit geval in Nederland belast; Nederland moet zich op basis van de BRK ...
LEES VERDER

Termijnoverschrijding bezwaar en beroep verschoonbaar. Belanghebbende voldoet niet aan tweetal voorwaarden van de penshonadoregeling

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in bezwaar, maar niet binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. Ook tegen de uitspraak wordt in beroep gekomen, maar niet binnen twee maanden na dagtekening van de uitspraak. Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten acht deze termijnoverschrijding evenwel verschoonbaar. Belanghebbende voert geloofwaardig aan dat hij pas later ...
LEES VERDER

Echtelieden leven niet duurzaam gescheiden: geen recht op aftrek alimentatie. Inwoner van Curaçao belast voor het wereldinkomen ongeacht waar ter wereld verkregen. Ten aanzien van een ABP-pensioen moet Curaçao voorkoming van dubbele belasting verlenen. Premieplicht voor AOV, AVBZ en BVZ. Geen motiveringsgebrek van de zijde van de inspecteur.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao stelt in zijn uitspraak van 16 februari 2017 vast dat de uitspraken een motivering hebben. De enkele omstandigheid dat de uitspraken (in de ogen van belanghebbende) onvoldoende zijn gemotiveerd kan niet leiden tot vernietiging van uitspraak. Inhoudelijk oordeelt het Gerecht dat belanghebbende in de periode 2009 ...
LEES VERDER

Tabellen voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting van Sint Maarten voor 2017 gepubliceerd.

Bij Regeling van 24 januari 2017 heeft de Minister van Financiën van Sint Maarten de tabellen van de inkomstenbelasting en de loonbelasting aangepast aan het prijsindexcijfer voor het jaar 2017 (Regeling aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen 2017). Deze regeling is opgenomen in het Afkondigingsblad van Sint Maarten AB 2017, no. 7. Regeling  aanpassing inkomsten- en loonbelastingtabellen ...
LEES VERDER

Vertraagde afhandeling leidt in casu niet tot vernietiging van de aanslag. De Curaçaose fiscale wetgeving voorziet niet in immateriële schadevergoeding: belastingrechter onbevoegd. Inspecteur maakt geen redelijke schatting bij aanslagregeling.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 6 februari 2017 dat de vertraagde afhandeling van een bezwaar niet tot vernietiging van de aanslag kan leiden. Belanghebbende deed een beroep op artikel 6, eerste lid EVRM. Wel kan recht bestaan op immateriële schadevergoeding. De Curaçaose fiscale wetgeving voorziet evenwel ...
LEES VERDER
Aan het laden...