Douane-expediteur kan niet rechtstreeks worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde UTB. Geen belang, beroep niet-ontvankelijk. Gerecht komt niet toe aan de vraag of belanghebbende aangemerkt dient te worden als bijzondere gemachtigde, maar geeft wel oordeel in zijn algemeenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak komt allereerst de vraag aan de orde of belanghebbende, een douane-expediteur, rechtstreeks kan worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde “Uitnodiging tot betaling” (UTB). De importeur is een onderneming die regelmatig goederen invoert. Zij maakt bij de invoer gebruik van de diensten van belanghebbende die werkzaam ...
LEES VERDER

Suriname zet traject van belastinghervormingen in: verschuiving van directe naar indirecte belastingen en streven om per 1 juli 2018 een BTW in te voeren

Suriname zet een traject tot hervorming van het belastingstelsel in. Een belangrijk speerpunt daarbij is de invoering van de BTW (belasting op de toegevoegde waarde) als algemene verbruiksbelasting. Het streven is dat de BTW per 1 juli 2018 een feit is. De huidige heffing van omzetbelasting zal met de invoering van de BTW komen te vervallen. Zo ...
LEES VERDER

Landsbesluit task force tax & duty free winkelen

Eind 2017 werd bekend dat de Ministers van Economische Ontwikkeling en van Financiën een task force (commissie) hebben ingesteld ten behoeve van het bepalen van het juiste concept, het beleid, de regelgeving en een effectief uitvoerplan voor de invoering van “tax & duty free” winkelen in Curaçao. Inmiddels hebben wij de beschikking over het betreffende ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht komt het Hof tot het oordeel dat de inspecteur de verhuisboedelvrijstelling voor een quadracer terecht heeft geweigerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft zich in januari 2016 wederom in Aruba gevestigd na dertig jaar in Nederland te hebben gewoond. Hij heeft ter zake van zijn vestiging in Aruba vrijstelling van invoerrecht verzocht voor zijn verhuisboedel. Tot zijn verhuisboedel behoort onder andere een quadracer. Volgens de aankoopfactuur van de quadracer is deze door belanghebbende op ...
LEES VERDER

Geen vereiste vergunning voor vrijgestelde invoer. Ook geen sprake van bij vergissing in het vrije verkeer gebracht zijn van de goederen in plaats van onder een andere douaneregeling. Niet voldaan aan het onverwijldheidsvereiste. Geen recht op teruggaaf invoerrechten

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft namens importeur [ Z ] (hierna: de importeur) aangifte ten invoer gedaan van de invoer van “12 pallets chemicaliën” en deze aangegeven onder de normale invoerregeling en in het vrije verkeer gebracht nadat daarvoor invoerrechten zijn betaald. Belanghebbende was op dat moment niet op de hoogte van de belastingvrijstelling die de ...
LEES VERDER

Geen recht op teruggaaf van invoerrechten nu de goederen zijn geleverd aan een vennootschap waarvoor geen vrijstelling geldt, ook al is aannemelijk dat de goederen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de partij van bestemming waarvoor de vrijstelling wel zou gelden. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een dwaling of verschoonbaar verzuim in de zin van artikel 128 LIUD

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft vijftien stuks beveiligingscamera's en toebehoren ingevoerd en heeft hiervan op genoemde data aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten zijn betaald en daarna zijn de goederen vrijgegeven. Op de bij de aangifte ten invoer gevoegde “bill of lading” is vermeld dat de ingevoerde goederen bestemd waren voor [ Z ] gevestigd ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Caribisch Nederland – Verenigde Staten in Tractatenblad

Op 17 januari 2018 is te Washington een luchtvaartverdrag getekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen het Caribische deel van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Wij rapporteerden hier reeds over in een artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Door onbevoegde persoon nemen van uitspraak op bezwaar tegen de UTB betekent niet dat de uitspraak moet worden vernietigd. Ook heeft het niet tijdig beslissen op bezwaar niet tot gevolg dat de UTB moet worden vernietigd

Samenvatting zaak Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba (hierna: “[ X ] N.V.”), exploiteert een douane entrepot. Zij beschikt daarvoor over een entrepotvergunning. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen voor het gebruik van het entrepot. Met betrekking tot de goederenvoorraad-administratie is daarin een specificatie opgenomen van de wijze waarop goederen die worden in- en uitgeslagen ...
LEES VERDER

Eerste conclusie A-G bij de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak: cassatiemiddelen in invoerrechtenzaak inzake verhuisboedelvrijstelling auto falen

Samenvatting zaak Wederom is binnen de ontwikkeling van het Caribische belastingprocesrecht een mijlpaal bereikt. Na het eerste door de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak gewezen arrest in juni 2017 op beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ...
LEES VERDER

CAft prognosticeert een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten

In haar advies van 30 november 2017 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba op de ontwerp landsverordening tot wijziging van de begroting 2017 van Aruba  prognosticeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten. Met betrekking tot de belastingopbrengsten is ...
LEES VERDER

Opbrengsten uit LB, BBO en invoerrechten stijgen minder dan begroot. Meevallers te verwachten bij rente belastingvordering, overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijns op sigaretten. Onzekerheid over haalbaarheid begrote winstbelasting in 2017

In zijn reactie van 24 november 2017 aan de Minister van Financiën van Aruba bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de opbrengsten uit de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) niet de stijging laten zien die was geprognosticeerd in de begroting 2017. Inmiddels is op ...
LEES VERDER

Staatssecretaris aan Tweede Kamer: geen draagvlak voor verdergaande harmonisering invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2017, behandeld gedurende het Algemeen Overleg van 21 september 2017, zijn door het lid Van den Berg (CDA) vragen gesteld met betrekking tot onder meer het onderwerp ‘harmoniseren en verlagen van de invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk’. De staatssecretaris van ...
LEES VERDER

Aan de uitlatingen van de Minister-President kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vanaf dat moment vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 14 en 20 januari 2015 drie voertuigen ingevoerd. Het betreft voertuigen die door een elektromotor worden aangedreven. In geschil is de vraag of belanghebbende bij de invoer van de ingevoerde voertuigen recht heeft op het 0 procent tarief. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van ...
LEES VERDER

Land niet aansprakelijk voor aan ontslagen directeur opgelegde invoerheffing cq boete terzake van invoer boedel. Eiser had bezwaar en beroep kunnen aantekenen

Samenvatting zaak Het betreft hier een arbeidsrechtelijke zaak met een raakvlak met de invoerheffing. Dit raakvlak heeft ons aanleiding gegeven om van deze zaak in het CFN melding te maken. In deze zaak gaat het om het volgende. Tussen een Colegio en de eiser (hierna: Eiser) in deze zaak is een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen ...
LEES VERDER
Aan het laden...