Douane-expediteur kan niet rechtstreeks worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde UTB. Geen belang, beroep niet-ontvankelijk. Gerecht komt niet toe aan de vraag of belanghebbende aangemerkt dient te worden als bijzondere gemachtigde, maar geeft wel oordeel in zijn algemeenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak komt allereerst de vraag aan de orde of belanghebbende, een douane-expediteur, rechtstreeks kan worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde “Uitnodiging tot betaling” (UTB). De importeur is een onderneming die regelmatig goederen invoert. Zij maakt bij de invoer gebruik van de diensten van belanghebbende die werkzaam ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende in Sint Maarten gevestigd en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Woonplaats bemanningsleden is Sint Maarten omdat de thuishaven van het jacht in Sint Maarten is gelegen

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd, geen vermogensbeheer. Belanghebbende belastingplichtig voor de Sint Maartense BBO. Vrijstelling niet van toepassing, jacht is pleziervaartuig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Belanghebbende verantwoordelijk voor tijdige indiening aangifte, ook al woont bestuurder in buitenland. Verzuimboete terecht opgelegd, wel matiging omdat bedrijf nooit actief is geweest en reeds hoog bedrag aan verzuimboetes is opgelegd

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn op 26 juni 2009 (2007), 25 juni 2010 (2008), 15 juli 2011 (2009), 25 juni 2013 (2011) en 27 juni 2014 (2012) naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes opgelegd. Belanghebbende is op 15 augustus 2014 tegen de boetebeschikkingen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de bezwaren over ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Gerecht leidt uit richtlijnen in arrest Hoge Raad af dat een rechtspersoon bij het betalen van griffierecht geen beroep kan doen op betalingsonmacht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende, "[X] BVHH" gevestigd te Curaçao, is over het jaar 2010 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslag in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet betalen griffierecht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is over het jaar 2013 een naheffingsaanslag winstbelasting en een boete opgelegd. De bestuurder van belanghebbende, [ Z NV], is namens belanghebbende tegen de aanslag en de boete in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslag en de boete gehandhaafd. Belanghebbende is, via haar bestuurder, op ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de verzuimboete te laat is opgelegd en dient te vervallen

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een NV. Zij zit in een fiscale eenheid en fungeert als moedermaatschappij. Belanghebbende heeft op 29 juli 2011 verzocht om uitstel van de indiening van het aangiftebiljet- en formulier. De Inspecteur heeft het verzoek om uitstel afgewezen, omdat het te laat gedaan is. De uiterste ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk omdat beroep tegen een ambtshalve vermindering niet mogelijk is

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is tijdens een boekenonderzoek in verband met de aanvraag van faillissement door belanghebbende, een naheffingsaanslag met als dagtekening 27 april 2012 opgelegd. Tegen deze naheffingsaanslag heeft belanghebbende geen bezwaar gemaakt. De naheffingsaanslag is na de afronding van het boekenonderzoek ambtshalve verminderd (verminderingsaanslag). Belanghebbende heeft tegen deze verminderingsaanslag bezwaar gemaakt. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk wegens niet voldoen aan motiveringseis

Samenvatting zaak Belanghebbende, een besloten vennootschap gevestigd te Curaçao, is in bezwaar gekomen tegen aan haar opgelegde aanslagen winstbelasting. De inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan waartegen belanghebbende in beroep is gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Het beroepschrift wordt pro forma ingediend met als reden – enigszins geparafraseerd ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat hij vanwege zijn inkomens- en vermogenspositie redelijkerwijs niet in staat is om het verschuldigde bedrag aan griffierecht te betalen

Samenvatting zaak Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen een uitspraak van de Inspecteur der Belastingen van Curaçao op het door belanghebbende ingediende bezwaar tegen de aanslag AOV/AWW. Belanghebbende heeft het griffierecht van Nafl. 50 niet betaald. Belanghebbende heeft in zijn e-mails aangegeven dat hij ...
LEES VERDER

Beroepschrift wegens te late indiening niet-ontvankelijk. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn over de jaren 2008 en 2009 aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ en boetes opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslagen en de boetebeschikkingen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 23 december 2015 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende is op 24 februari ...
LEES VERDER

Invordering. Aan anderen dan in dwangschrift genoemde schuldenaar komt geen verzet toe op de enkele grond dat de in beslaggenomen zaken van de derde en niet van de schuldenaar zijn

Samenvatting zaak In deze civiele zaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) op 31 augustus 2016 vonnis gewezen over de vraag of aan anderen dan de in het dwangschrift genoemde schuldenaar het recht van verzet toekomt op de enkele grond dat de in beslaggenomen zaken van de derde, en dus ...
LEES VERDER

Intrekking beroepschrift maakt bestreden besluit onaantastbaar

Samenvatting zaak Belanghebbende is in beroep gekomen tegen de uitspraak op bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. De Inspecteur voert evenwel aan dat dat belanghebbende eerder reeds beroep heeft aangetekend en dat dat beroepschrift door belanghebbende is ingetrokken. Ter zitting bevestigt belanghebbende dat dat beroep is ingetrokken omdat de aanslag voor het onderhavige jaar in bezwaarfase ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk (vereenvoudigde behandeling): voorafgaand aan beroep werd geen bezwaar gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende komt in beroep tegen aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ alsmede tegen de boetebeschikkingen. Belanghebbende heeft in casu geen bezwaar gemaakt bij de Inspecteur, maar is derhalve rechtstreeks in beroep gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) (en komt later wederom in beroep tegen de betreffende ...
LEES VERDER

Na vermindering aanslag tot nihil geen belang meer, beroep terzake van inhoudelijke kwestie kennelijk niet-ontvankelijk (vereenvoudigde behandeling); geen bezwaarkostenvergoeding omdat daar niet in bezwaarfase om is verzocht

Samenvatting zaak Nadat beroep is aangetekend tegen een afwijzende uitspraak op bezwaar tegen een opgelegde aanslag omzetbelasting, heeft de Inspecteur de aanslag alsnog verminderd tot nihil. Bij vereenvoudigde behandeling doet het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) uitspraak en verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de aanslag. Voor ...
LEES VERDER
Aan het laden...