Minister beantwoordt vragen over huidige knelpunten bij ondernemers door de toepassing van het factuurstelsel in de OB

Met een brief van 18 maart 2018 heeft de Minister van Financiën antwoord gegeven op vragen die door het Statenlid Calmes zijn gesteld omtrent de omzetbelasting (OB). De vragen betreffen de knelpunten die gesignaleerd zijn bij de heffing en afdracht van omzetbelasting op basis van het factuurstelsel. Onder het faktuurstelsel dient de ondernemer in rekening ...
LEES VERDER

Landsbesluit task force tax & duty free winkelen

Eind 2017 werd bekend dat de Ministers van Economische Ontwikkeling en van Financiën een task force (commissie) hebben ingesteld ten behoeve van het bepalen van het juiste concept, het beleid, de regelgeving en een effectief uitvoerplan voor de invoering van “tax & duty free” winkelen in Curaçao. Inmiddels hebben wij de beschikking over het betreffende ...
LEES VERDER

Aanschrijving vrijstelling OB grote investeringsprojecten

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer K.A. Gijsbertha, heeft een aanschrijving doen uitgaan waarin hij, vooruitlopend op een wetswijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, goedkeurt dat bij grote investeringsprojecten een recht op verrekening van in rekening gebrachte omzetbelasting van toepassing is. De aanschrijving heeft als titel “Aanschrijving vrijstelling ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage 4e kwartaal 2017, fiscale passages

Bij brief d.d. 15 februari 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten de financiële management-rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het vierde kwartaal 2017 aangeboden. Het FMR en de UR bevatten ook enkele passages over belastingen en belastingheffing, inclusief overzichten en staten met betrekking tot de ontwikkeling van ...
LEES VERDER

Overschrijding bezwaartermijn niet verschoonbaar geacht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is op 7 februari 2011 voor het jaar 2006 een naheffingsaanslag omzetbelasting (aanslagnummer 0206130046612) opgelegd voor een bedrag van Naf. [000] (inclusief vergrijpboete van 50%). Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. Nadien heeft belanghebbende op 16 september 2014 beroep ingesteld. Partijen zijn voor de behandeling van de zaak op de volgende data ...
LEES VERDER

Tegenvallende opbrengsten LB, OZB en OB over eerste drie kwartalen 2017. Cft uit twijfels bij stelpost extra belastingopbrengsten uit actieplan

In zijn reactie van 22 november 2017 aan de Minister van Financiën van Curaçao bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Curaçao constateert het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat voornamelijk bij de loonbelasting, de onroerende zaakbelasting en de omzetbelasting sprake is van tegenvallende opbrengsten. De belastingopbrengsten conform de berekeningen van het Cft, ...
LEES VERDER

Aan de uitlatingen van de Minister-President kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vanaf dat moment vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 14 en 20 januari 2015 drie voertuigen ingevoerd. Het betreft voertuigen die door een elektromotor worden aangedreven. In geschil is de vraag of belanghebbende bij de invoer van de ingevoerde voertuigen recht heeft op het 0 procent tarief. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van ...
LEES VERDER

Verlenging van de beslistermijn heeft niet plaatsgevonden aangezien de informatiebeschikkingen zijn vernietigd en bekendmaking daarvan dus niet kan plaatsvinden (betreffende Curaçaose NV bestaat niet meer). Beroep gegrond. Rechtbank beslist niet inhoudelijk maar wijst de zaak terug naar de inspecteur om alsnog uitspraak te doen (Nederlandse zaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak zijn door de inspecteur van de Nederlandse belastingdienst (verweerder in deze zaak) aan een Curaçaose N.V. (eiseres in deze zaak) die in 2015 in liquidatie is getreden, aanslagen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting opgelegd. Tevens zijn bij beschikking heffingsrente of belastingrente in rekening gebracht. Eiseres heeft tegen de belastingaanslagen en ...
LEES VERDER

Rechtbank acht aannemelijk dat Curaçaose NV niet meer bestaat en vernietigt de opgelegde informatiebeschikkingen omdat aan een niet bestaande rechtspersoon geen informatiebeschikking kan worden opgelegd (Nederlandse zaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak zijn door de inspecteur van de Nederlandse belastingdienst (verweerder in deze zaak) informatiebeschikkingen opgelegd aan een Curaçaose N.V. (eiseres in deze zaak) die in 2015 in liquidatie is getreden. De inspecteur heeft de informatiebeschikkingen vastgesteld voor op naam van de N.V. vastgestelde Nederlandse belastingaanslagen. Deze zijn betekend aan het ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling omzetbelasting: toevoeging drietal diensten aan plaats van dienst-bepaling en vaststelling vergoeding in het kader van timeshare

Op 26 juli 2017 is in het Publicatieblad van Curaçao, P.B. 2017, no. 62, de Ministeriële regeling met algemene werking van 17 juli 2017 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting  (P.B. 2013, no. 62) uitgegeven. Deze regeling bevat drie toevoegingen voor artikel 1, eerste lid, van de Ministeriële regeling omzetbelasting dat uitvoering geeft aan ...
LEES VERDER

Cft acht groeiramingen erg ambitieus en geeft in overweging belastingramingen bij te stellen

In het advies van 28 augustus 2017 bij de ontwerpbegroting 2018 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat als gevolg van de economische groeiramingen in de OB met name in de jaren 2019 tot en met 2021 een aanzienlijke stijging zichtbaar is in de belastingopbrengsten. Het Cft ondersteunt ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten in halfjaarrapportage Cft en reactie op uitvoeringsrapportage eerste helft 2017 Sint Maarten

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Sint Maarten opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Sint ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage Cft en reactie op tweede uitvoeringsrapportage 2017 Curaçao

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Curaçao opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Curaçao inmiddels ...
LEES VERDER

Redelijke schatting terzake van omzetcorrecties in geval waar niet is voldaan aan administratieplicht, voorwaardelijke opzet en boetes passend en geboden

Samenvatting zaak Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij een eenmanszaak die een restaurant drijft, zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting en boetes opgelegd. De opgelegde naheffingsaanslagen zijn deels het gevolg van omzetcorrecties en deels van aansluitingsverschillen. Die aansluitingsverschillen zijn ontstaan omdat belanghebbende over het privé gebruik van goederen geen omzetbelasting heeft afgedragen. Belanghebbende heeft ter zitting door het ...
LEES VERDER

Hof: inspecteur heeft geen beleidsvrijheid al dan niet aan hoorverzoek te voldoen, proceskostenveroordeling van inspecteur bevestigd en tevens proceskostenveroordeling in hoger beroep

Samenvatting zaak In eerste aanleg is de inspecteur der belastingen veroordeeld tot vergoeding van de door belanghebbende gemaakte proceskosten. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) sluit voor wat betreft de kosten en de wijze van de berekening van de hoogte daarvan aan bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, PB 2001, no. 127 ...
LEES VERDER
Aan het laden...