Gerecht oordeelt dat nu zich in de jaren 2009 en 2010 geen omstandigheid heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 24 GBV, de grondbelastingaanslagen dienen te worden verlaagd naar die zoals bepaald bij aanvang van het tijdvak

Samenvatting zaak Erflater was tot zijn overlijden eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak betreft een perceel grond van 800 m2, met daarop een woning. Erflater heeft het perceel in 2000 gekocht voor Naf. 185.625 en hij heeft daarop meteen daarna voor een aanneemsom van Naf. 157.500 de woning laten ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de inspecteur bij belanghebbende een in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat de aanslag zal worden verminderd. Het Gerecht heeft de aanslag terecht verminderd met verrekening van de ingehouden loonbelasting

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft geen aangifte inkomstenbelasting 2009 ingediend. De Inspecteur heeft op basis van aanwezige loonbelastingkaarten een taxatieve aanslag opgelegd, uitgaande van een geschat belastbaar inkomen. Na vaststelling van de aanslag heeft belanghebbende alsnog op 31 juli 2013 een aangifte ingediend. De Inspecteur heeft deze aangifte aangemerkt als bezwaar. Naar aanleiding daarvan heeft de ...
LEES VERDER

Geen vereiste vergunning voor vrijgestelde invoer. Ook geen sprake van bij vergissing in het vrije verkeer gebracht zijn van de goederen in plaats van onder een andere douaneregeling. Niet voldaan aan het onverwijldheidsvereiste. Geen recht op teruggaaf invoerrechten

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft namens importeur [ Z ] (hierna: de importeur) aangifte ten invoer gedaan van de invoer van “12 pallets chemicaliën” en deze aangegeven onder de normale invoerregeling en in het vrije verkeer gebracht nadat daarvoor invoerrechten zijn betaald. Belanghebbende was op dat moment niet op de hoogte van de belastingvrijstelling die de ...
LEES VERDER

Appellante slaagt er niet in het vermoeden van ontvangst aanslag grondbelasting te ontzenuwen: bezwaar niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak Appellante dient een bezwaarschrift in tegen de aanslag grondbelasting na de wettelijke bezwaartermijn van twee maanden. In het geschil is de ontvankelijkheid van het bezwaar. Het Hof oordeelt dat appellante er niet in is geslaagd het vermoeden van ontvangst te ontzenuwen. Het Hof acht daarbij van belang dat het geloofwaardig is dat door ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Het bezwaar is dan niet-ontvankelijk. Door appellant zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die tot de conclusie moeten leiden dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de ...
LEES VERDER

Inspecteur niet ontvankelijk in hoger beroep wegens te late motivering, ondanks diverse keren in de gelegenheid te zijn gesteld

Samenvatting zaak Gemeenschappelijk Hof verklaart inspecteur niet-ontvankelijk in hoger beroep Tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg heeft de inspecteur tijdig hoger beroep ingesteld zonder het beroep op enige wijze te motiveren. De inspecteur is door de griffier van het Hof diverse keren in de gelegenheid gesteld om het hoger beroep te motiveren ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende slaagt er slechts gedeeltelijk in het vermoeden te ontzenuwen dat hij de aangegeven inkomsten, waarvan hij naderhand stelt dat het onjuist is aangegeven, heeft genoten

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende heeft aangifte gedaan van inkomsten uit andere arbeid en van inkomsten uit onroerende zaken. Naderhand heeft belanghebbende gesteld dat die aangifte onjuist was. Het Gerecht oordeelt dat de aangifte het gerechtvaardigd vermoeden oplevert dat belanghebbende de ...
LEES VERDER

Gerecht acht in navolging van de Inspecteur de minimale boete van Afl. 250 passend en geboden

Samenvatting zaak Het Gerecht acht, in navolging van de Inspecteur, de minimale boete van Afl. 250 passend en geboden. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een deel van) de betreffende uitspraak gevolgd door een (uitgebreide) samenvatting door onze redactie ...
LEES VERDER

Beroepstermijn verlengd tot maandag nu de laatste dag van de termijn op zaterdag viel. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn

Samenvatting zaak Beroep is tijdig, de laatste dag van de termijn was namelijk een zaterdag. Dan wordt termijn verlengd tot de maandag erna. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn. De na het opleggen van de aanslag gedane aangifte kan ...
LEES VERDER

Uitreiking van het aangiftebiljet niet aannemelijk geworden: geen verzuimboete

Samenvatting zaak Bezwaar en beroep zijn ontvankelijk. De uitreiking van het aangiftebiljet is niet aannemelijk geworden, derhalve kan aan belanghebbende geen verzuimboete worden opgelegd op basis van artikel 18, tweede lid ALL. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat, nu een aanslag is opgelegd, verrekening van voorheffing dient plaats te vinden, ook al zijn de aangiften te laat ingediend

Samenvatting zaak Belanghebbende woont in Curaçao en hij heeft niet binnen 36 maanden aangifte gedaan. Aan hem is een ambtshalve aanslag opgelegd. Daarna heeft belanghebbende alsnog de juiste gegevens verstrekt. De Inspecteur weigert verrekening van voorheffingen omdat in artikel 41B Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 staat dat geen aanslag wordt opgelegd en verrekening van voorheffingen ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft de tijdige verzending van de aanslag en de uitspraak op bezwaar niet kunnen bewijzen. Termijnoverschrijding bezwaar en beroep verschoonbaar. Belanghebbende voldoet niet aan alle voorwaarden van de penshonadoregeling

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft te laat bezwaar en beroep ingediend. De Inspecteur heeft de tijdige verzending van de aanslag en de uitspraak op bezwaar niet kunnen bewijzen en het is een feit van algemene bekendheid dat de (tijdige) postbezorging op Sint Maarten zeer te wensen overlaat. Gelet daarop zijn de termijnoverschrijdingen naar het oordeel van ...
LEES VERDER

Dat ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto’s algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. Maar beroep op meerderheidsregel slaagt en gelijkheidsbeginsel wordt toegepast

Samenvatting zaak De omstandigheid dat er ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto's algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. De verhuurautobelasting is geen belasting naar inkomen, winst of vermogen. Belanghebbendes beroep op de meerderheidsregel slaagt. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). LET OP: HOGER BEROEP! Tegen ...
LEES VERDER

Dat ter zake van de verhuur van auto’s verhuurautobelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat terzake van de verhuur geen algemene bestedingsbelasting geheven kan worden. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt

Samenvatting zaak De omstandigheid dat ter zake van de verhuur van auto's verhuurautobelasting geheven wordt leidt er niet toe dat ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto's geen algemene bestedingsbelasting geheven kan worden. Het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel faalt. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). LET OP: HOGER BEROEP! Tegen deze uitspraak ...
LEES VERDER

Voor zover belanghebbende binnen een jaar na betaling van invoerrechten verzocht heeft om restitutie is het bezwaar ontvankelijk. Vóór ingangsdatum begunstigend beleid gemaakte afspraken inzake de verlaging van invoerrechten vormen naar het oordeel van het Gerecht geen expliciete, onvoorwaardelijke toezegging, waaraan belanghebbende in rechte te honoreren vertrouwen kan ontlenen

Samenvatting zaak Belanghebbende exploiteert een hotel op Aruba. In geschil is de ontvankelijkheid en de hoogte van de invoerrechten. Voor zover belanghebbende binnen een jaar na betaling van invoerrechten verzocht heeft om restitutie is het bezwaar ontvankelijk. De ingangsdatum van het door de Minister van Financiën aangekondigde begunstigend beleid inzake het tarief van invoerrechten is ...
LEES VERDER
Aan het laden...