Veroordeling wegens opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting en het niet (tijdig) doen van aangiften BBO. Bij rechtspersoon ligt het in de rede om een geldboete op te leggen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense fiscale strafzaak is aan verdachte - een rechtspersoon gevestigd te Sint Maarten - ten laste gelegd (kort samengevat) dat zij in de jaren 2006 tot en met 2010 opzettelijk één of meerdere aangiften loonbelasting onjuist en/of onvolledig heeft gedaan respectievelijk dat zij in de jaren 2006 en 2007 opzettelijk ...
LEES VERDER

Belastingontduiking in hoger beroep opnieuw bewezen verklaard

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft in hoger beroep de in de zogenoemde “Bada Bing-zaken” aan verdachte ten laste gelegde feiten, waaronder (kortweg) belastingontduiking en witwassen, ambtelijke omkoping, gebruikmaken van vervalst geschrift, opnieuw bewezen verklaard. De verdachte is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden waarvan 12 maanden met ...
LEES VERDER

Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen

De Minister van Financiën van Curaçao heeft op 24 september 2018 de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen uitgevaardigd, voluit: de “Ministeriële regeling met algemene werking van de 24ste september 2018 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen)”. De ministeriële regeling is op 3 ...
LEES VERDER

Het door de belanghebbende te laat ingestelde beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak wordt geacht mede te zijn gericht tegen de reële uitspraak. Ten aanzien van de door de Inspecteur gestelde winstuitdeling acht het Gerecht te zijn voldaan aan het bewustheidsvereiste

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft 25% van de aandelen in een NV. De overige aandelen zijn in handen van zijn twee broers. Bij de NV is een boekenonderzoek ingesteld. Voor de winstbelasting zijn diverse correcties aangebracht. Enige daarvan zijn als winstuitdeling aangemerkt, naar rato van het aandelenbezit van de aandeelhouders. Naar aanleiding van de bevindingen van ...
LEES VERDER

Partijen verschillen van mening over de waarde van een door een BV aan de digra ter beschikking gestelde woning, waarvan de huurwaarde tot het loon wordt gerekend. Gerecht stelt de waarde in goede justitie vast. Vergrijpboete gehandhaafd voor het jaar waarin in het geheel geen loon is aangegeven

Samenvatting zaak C is directeur en tevens grootaandeelhouder (hierna: de digra) van belanghebbende, een te Curaçao gevestigde B.V. Belanghebbende heeft in februari 2006 een woning verworven voor NAf 580.000. De woning bestaat uit twee verdiepingen. Op één verdieping bevinden zich drie appartementen, die 40% beslaan van het totale woonoppervlakte. Van juli 2006 tot en met ...
LEES VERDER

Bekrachtiging vonnis waarvan verzet in “onderzoek Emerald”. Niet aannemelijk geworden dat de werkzaamheden waarvoor facturen zijn opgemaakt en cheques zijn geïncasseerd, in het geheel niet zijn verricht. Het moet ervoor worden gehouden dat de werkzaamheden (in ieder geval deels) zijn verricht. De daarmee gegenereerde omzet en winst had de verdachte moeten opgeven in de aangiften IB en BBO

Samenvatting zaak Het betreft hier een vonnis (ECLI:NL:OGEAM:2018:48) gewezen op het door verdachte ingestelde verzet tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) van 22 februari 2018 in de zaak tegen de verdachte (ECLI:NL:OGEAM:2018:5). Dat vonnis was een van de vonnissen in het zogenaamde “onderzoek Emerald”.  In de ...
LEES VERDER

Gerecht acht nieuw feit aanwezig. Belanghebbende kan geen opzet verweten worden, wel grove schuld

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft voor de jaren 2011 en 2012 aangifte inkomstenbelasting gedaan. De Inspecteur heeft op 5 juli 2013 over het jaar 2011 en op 31 oktober 2014 over het jaar 2012 overeenkomstig de aangiften aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Op basis van door de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (Stichting BZV) verstrekte gegevens, kondigt de Inspecteur in ...
LEES VERDER

Veroordelingen wegens opzettelijk niet op tijd, onjuist en/of onvolledig doen van aangiften IB en BBO: werkstraffen, voorwaardelijke gevangenisstraffen en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft op 17 april 2018 vijf personen veroordeeld voor het opzettelijk niet op tijd, onjuist en/of onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en de belasting op de bedrijfsomzetten. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekend gemaakt in een persbericht van 17 april 2018 ...
LEES VERDER

In het kader van een strafrechtelijk fiscaal onderzoek met toepassing van omkering van de bewijslast opgelegde naheffingsaanslagen en vergrijpboete terecht opgelegd. Gerecht ziet wel aanleiding tot matiging van de boete

Samenvatting zaak Door het Team Inlichtingen en Opsporing (TIO) van de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) is in een klikbrief informatie over belastingontduiking ontvangen. De belastingontduiking zou worden gepleegd door een persoon genaamd [ A ] die het beroep van advocaat uitoefent. Bij belanghebbende, een vennootschap [ X ] N.V. gevestigd te Curaçao, wordt naar ...
LEES VERDER

Grove schuld bij niet doen van aangifte winstbelasting, maar boete wordt gematigd wegens niet uitreiken van aangiftebiljetten

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een NV en houdt zich bezig met het verhuren van een onroerend goed. Over de jaren 2008 tot en met 2012 heeft belanghebbende geen aangiften winstbelasting ingediend. Dat doet zij pas nadat aan belanghebbende naheffingsaanslagen over deze jaren worden opgelegd. Voor het jaar 2008 is ...
LEES VERDER

Gelet op het grote verschil tussen de betaalde huur en een zakelijk berekende huur is sprake van een bevoordeling van de aandeelhouder als zodanig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Curaçao gevestigde NV. Haar enige aandeelhouder huurt een pand van belanghebbende. Het Gerecht oordeelt dat, gelet op het grote verschil tussen de betaalde huur en een zakelijk berekende huur, sprake is van een bevoordeling van de aandeelhouder als zodanig, waarvan partijen zich ook bewust moeten zijn geweest. Het verschil ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht is geen vrijstelling BBO van toepassing met betrekking tot het betreffende infrastructurele project. Zo de Minister al een toezegging had gedaan als uitvoerder van de landsverordening was die toezegging zozeer in strijd met die landsverordening dat belanghebbende op nakoming niet mocht rekenen

Samenvatting zaak Belanghebbende is aannemer en heeft in opdracht van X NV een infrastructureel project gebouwd. De aandelen in X worden gehouden door de overheid van Sint Maarten. X en belanghebbende hebben met de Minister van Financiën overlegd over de mogelijkheid vrijstelling van bbo te verlenen voor het project. Volgens belanghebbende was er een toezegging ...
LEES VERDER