Ontwerpbegroting 2018: vanwege Irma vallen belastingopbrengsten verder terug maar daarna voorzichtige weg naar herstel geraamd. Focus op investeringen in de belastingdienst, modernisering van het belastinstelsel en handhaving

Op 20 april 2018 is de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. De toelichting bij de ontwerplandsverordening is gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, nr. 18 (AB 2018, no. 18). De toelichting bevat ...
LEES VERDER

Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2018 gaat uit van tegenvallers in de LB, IB, OB en OZB maar van meevallers in de WB, overdrachtsbelasting, invoerrechten en accijnzen. Structureel effect van compliance verhogende maatregelen gesteld op ANG 33 miljoen maar Cft wenst nadere onderbouwing

In het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de ontwerp-begrotingswijziging 2018 (BW) van Curaçao, geeft het Cft aan dat er onvoldoende invulling is gegeven aan de afspraak om de structurele maatregelen ter compensatie van de tegenvallers aan de batenkant van de begroting bij de BW te voorzien van een ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2017: forse daling belastingbaten als gevolg van orkaan Irma

Op 30 januari 2018 is de Landsverordening van de 26e januari 2018 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, no. 4 (AB 2018, no. 4) (hierna: de Landsverordening). De Landsverordening behelst een wijziging van de Landsbegroting ...
LEES VERDER

CAft prognosticeert een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten

In haar advies van 30 november 2017 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba op de ontwerp landsverordening tot wijziging van de begroting 2017 van Aruba  prognosticeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten. Met betrekking tot de belastingopbrengsten is ...
LEES VERDER

Opbrengsten uit LB, BBO en invoerrechten stijgen minder dan begroot. Meevallers te verwachten bij rente belastingvordering, overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijns op sigaretten. Onzekerheid over haalbaarheid begrote winstbelasting in 2017

In zijn reactie van 24 november 2017 aan de Minister van Financiën van Aruba bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de opbrengsten uit de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) niet de stijging laten zien die was geprognosticeerd in de begroting 2017. Inmiddels is op ...
LEES VERDER

Aannemer komt voor door haar verrichte prestaties met betrekking tot aanleg brug niet in aanmerking voor vrijstelling BBO. Hof honoreert ook beroep op vertrouwensbeginsel niet

Samenvatting zaak Het Land Sint Maarten heeft na de verzelfstandiging in 2010 het plan opgevat om een brug aan te leggen om het verkeer van en naar het vliegveld te ontlasten (het project). Op verzoek van de toenmalige regering heeft Sint Maarten [ Z Holding Company ] het project op zich genomen. De aandelen in ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten in halfjaarrapportage Cft en reactie op uitvoeringsrapportage eerste helft 2017 Sint Maarten

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Sint Maarten opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Sint ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage Cft en reactie op tweede uitvoeringsrapportage 2017 Curaçao

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Curaçao opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Curaçao inmiddels ...
LEES VERDER

CAft constateert lagere opbrengsten eerste kwartaal 2017 dan eerste kwartaal 2016: ander betaalritme WB, opbrengsten LB en BBO stijgen maar niet conform raming, wel beter resultaat overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijnzen

  In de reactie van 2 juni 2017 bij de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2017 Aruba aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de belastingen over het eerste kwartaal 2017 een stuk lager zijn dan over het eerste kwartaal 2016. Het CAft dicht dit verschil toe ...
LEES VERDER

Belastingcijfers in financiële managementrapportage 4e kwartaal 2016 van Ministerie van Financiën Curaçao

Op 7 maart 2017 heeft de Curacaose Minister van Financien van Curaçao, de heer Kenneth Gijsbertha, de financiële managementrapportage (FMR) over het vierde kwartaal van 2016 (hierna: de  “rapportage”) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze rapportage bevat een aantal interessante belastingcijfers. Deze zullen hierna worden samengevat. In december 2016 blijkt een bedrag van ANG 20,9 ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht is geen vrijstelling BBO van toepassing met betrekking tot het betreffende infrastructurele project. Zo de Minister al een toezegging had gedaan als uitvoerder van de landsverordening was die toezegging zozeer in strijd met die landsverordening dat belanghebbende op nakoming niet mocht rekenen

Samenvatting zaak Belanghebbende is aannemer en heeft in opdracht van X NV een infrastructureel project gebouwd. De aandelen in X worden gehouden door de overheid van Sint Maarten. X en belanghebbende hebben met de Minister van Financiën overlegd over de mogelijkheid vrijstelling van bbo te verlenen voor het project. Volgens belanghebbende was er een toezegging ...
LEES VERDER

Geen vervangingsreserve voor de winst behaald met verkoop na verkaveling en ontwikkeling van grond; grond had karakter van voorraad, niet van bedrijfsmiddel. Betaalde rente aftrekbaar omdat geen sprake is van betaling aan verbonden lichaam. Betaalde commissie niet aftrekbaar omdat niet duidelijk is wie de uiteindelijk gerechtigde tot de ontvangende vennootschap was

Samenvatting zaak Winstbelasting projectontwikkelaar. Geen vervangingsreserve voor de winst, behaald met verkoop na verkaveling en ontwikkeling van grond. De grond had het karakter van voorraad, niet van een bedrijfsmiddel. Rente betaald aan een vennootschap van de broer van de aandeelhouder in bh is aftrekbaar omdat nauwe bloedverwantschap tussen de aandeelhouder van de betalende vennootschap en ...
LEES VERDER