Het ligt niet op de weg van de belastingrechter om de navorderingsmogelijkheden te verruimen, Gerecht oordeelt dat de Inspecteur niet bevoegd was een navorderingsaanslag op te leggen. De verkapte dividenduitkering is genoten van een vennootschap die niet als buitenlandse belastingplichtige moet worden aangemerkt: penshonadoregeling kan geen toepassing vinden, dividenduitkering belast naar het bijzondere tarief van 19,5 percent

Samenvatting zaak Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van “Z Holding” BV (hierna: Z). Z is gevestigd in Curaçao. Z heeft begin 2008 een rekening-courantvordering op belanghebbende. Ter zake daarvan is geen rente in rekening gebracht. Op 5 februari 2008 is deze vordering uitgekeerd aan belanghebbende. De Inspecteur legt een primitieve aanslag 2008 op onder ...
LEES VERDER

Nu voor de inkomstenbelasting de uitdeling in geschil is, heeft de Inspecteur de stelplicht en bij betwisting de bewijslast om aannemelijk te maken dat de uitgaven van de NV niet zakelijk zijn geweest. Het Gerecht beoordeelt per correctie in hoeverre de Inspecteur aan zijn bewijslast heeft voldaan. De Inspecteur heeft in de bezwaarfase enkele kostenposten uitdrukkelijk in aftrek toegelaten, hij kan daar in de beroepsfase niet meer op terugkomen

Samenvatting zaak Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van “P” N.V. (hierna: de NV). De NV houdt zich bezig met het uitbrengen van adviezen op het gebied van management en bouwprocessen en met maatwerktraining. Naar aanleiding van een boekenonderzoek worden in het terzake daarvan opgestelde controlerapport voor de winstbelasting correcties voorgesteld met betrekking tot de ...
LEES VERDER

Beide partijen slagen er niet in de door hen voorgestane waarde voor de grondbelasting aannemelijk te maken, Gerecht stelt de waarde in goede justitie vast. Gelet op de bijzonderheden van het geval wordt in deze zaak afgeweken van de hoofdregel dat bij vervanging van rechters een nieuwe zitting moet plaatsvinden

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak. Hij heeft de onroerende zaak in 2010 gekocht voor Naf. 461.000. Voor de tijdvakken 2002-2006 en 2007-2011 was de waarde van de onroerende zaak voor de grondbelasting vastgesteld op Naf. 199.500. Belanghebbende is het niet eens met de voor het jaar 2012 vastgestelde waarde ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt de onzakelijkheid van de aan een gelieerde BVI betaalde leasekosten niet aannemelijk, kosten komen volledig in aftrek. Inspecteur verzuimt om de lease-overeenkomst en het controlerapport over te leggen, bemoeilijkt daarmee zijn bewijsvoering

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming met als feitelijke werkzaamheid het onderhouden van een kredietregistratiesysteem ten behoeve van kredietverstrekkers en andere financiële dienstverleners. De software die belanghebbende hiervoor gebruikt, leaset zij van een andere vennootschap en ze betaalt daarvoor jaarlijks 50% van de omzet. Ter comparitiezitting heeft belanghebbende verklaard dat zij 50% van de aandelen ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt de juistheid van de afwaardering van debiteuren aan de hand van waardering per afzonderlijke vordering met overzichten aannemelijk. Onbehoorlijk handelen van de Inspecteur, omdat niet volledige helderheid werd verschaft over aanslagen die opgelegd werden in afwijking van de aangifte

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de zogenaamde freezone en heeft als gevolg van haar activiteiten een groot aantal debiteuren waarvan zij aanzienlijke bedragen te vorderen heeft. Zij voert op haar balans jaarlijks een voorziening dubieuze debiteuren op. De toevoegingen aan de voorziening worden elk jaar als verliespost in de resultatenrekening verantwoord. Naar aanleiding ...
LEES VERDER

Belanghebbende is eigenaar van een bus die hij verhuurt. Ter zitting verklaart de Inspecteur dat de activiteiten als een bedrijf kunnen worden aangemerkt. Dit brengt mee dat de afschrijving op de bus in aanmerking kan worden genomen

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar van een bus voor 30 personen. Hij verhuurt deze bus aan “K” NV, een vennootschap waarvan belanghebbende en zijn echtgenote alle aandelen houden. Deze vennootschap gebruikt de bus voor het vervoeren van onder meer toeristen. Belanghebbende verricht onder meer de onderhouds- en schoonmaak-werkzaamheden voor de bus, zodat deze geschikt is ...
LEES VERDER

Nadat alsnog uitspraak is gedaan trekt belanghebbende het beroep tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar in en verzoekt daarbij om een proceskostenvergoeding. Het Gerecht ziet daarvoor aanleiding. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een toe te kennen proceskostenvergoeding en over een vergoeding van het griffierecht

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 6 januari 2014 een verzoek gedaan aan de Inspecteur om goedkeuring van een pensioenreglement en een premieovereenkomst. De Inspecteur heeft bij brief van 16 december 2014 gereageerd. Belanghebbende maakt op 23 januari 2015 bezwaar tegen de brief van de inspecteur en stelt op 23 januari 2018 beroep in bij het ...
LEES VERDER

Het enkel volgen van de aangifte van een voorafgaand jaar levert geen in rechte te beschermen vertrouwen op. Geen recht op proceskostenvergoeding, noodzaak tot het instellen van beroep vloeide uitsluitend voort uit de handelwijze van belanghebbende

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft twee kinderen. Het ene kind is geboren in 1992 en studeerde in het onderhavige jaar (2013) in de Verenigde Staten. Ter bekostiging van de studie ontving het ene kind studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC). Het andere kind is geboren in 1993 en studeerde in het onderhavige jaar aan ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht, oordeelt het Hof dat belanghebbende wel belang heeft bij haar beroep tegen het besluit van de Minister tot inwilliging van het inlichtingenverzoek. Het belang is dat een rechter na de inlichtingenuitwisseling kan beoordelen of aan de voorwaarden voor de uitwisseling is voldaan. Aan die voorwaarden is naar het oordeel van het Hof voldaan (2, 3 en 4)

Samenvatting zaken Vorige week rapporteerden wij over een zaak omtrent internationale inlichtingenuitwisseling onder de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: de BRK), meer in het bijzonder over de vraag of de belanghebbende al dan niet een rechtens te respecteren belang heeft bij haar beroep tegen het besluit van de Minister van Financiën tot inwilliging van het ...
LEES VERDER

Het rechtszekerheidsbeginsel vereist dat uit de administratieve sanctie de feitelijke grondslag moet blijken voor de verweten overtreding. De omschrijving van de overtreding moet naar het oordeel van het Gerecht meer inhouden dan een algemene aanduiding dat niet is voldaan aan de administratie- of bewaarplicht

Samenvatting zaak Het betreft hier formeel een bestuursrechtelijke uitspraak onder de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) maar met een sterk formeel-fiscaalrechtelijk karakter. In deze zaak gaat het om een door de Inspecteur der Belastingen van Curaçao (verweerder in deze zaak) aan belanghebbende (eiser in deze zaak) opgelegde administratieve sanctie van tijdelijke sluiting voor zevenmaal 24 uur ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht, oordeelt het Hof dat belanghebbende wel belang heeft bij haar beroep tegen het besluit van de Minister tot inwilliging van het inlichtingenverzoek. Het belang is dat een rechter na de inlichtingenuitwisseling kan beoordelen of aan de voorwaarden voor de uitwisseling is voldaan. Aan die voorwaarden is naar het oordeel van het Hof voldaan

Samenvatting zaak Het betreft hier een zaak omtrent internationale inlichtingenuitwisseling onder de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: de BRK), meer in het bijzonder over de vraag of de belanghebbende al dan niet een rechtens te respecteren belang heeft bij haar beroep tegen het besluit van de Minister van Financiën tot inwilliging van het namens de ...
LEES VERDER

Volgens beleid zijn rente en kosten van een geldlening ook aftrekbaar ter zake van een woning in aanbouw, mits deze woning binnen twee jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Belanghebbende wenst de rente en kosten in 2014 en 2015 in aftrek te brengen maar het Gerecht acht niet aannemelijk dat de woning in 2016 als centrale levensplaats voor belanghebbende is aan te merken

Samenvatting zaak Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen en staan ingeschreven op het adres “A” te Bonaire. Hij is onder meer directeur en enig aandeelhouder van een bedrijf, dat gevestigd is op adres A. Belanghebbende heeft een stuk grond in erfpacht aan adres “B”. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft onbetwist gesteld dat de uitspraken op bezwaar na de dagtekening aan hem zijn verzonden. In dat geval begint de termijn van beroep dienovereenkomstig later te lopen

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft aangevoerd dat de uitspraken op bezwaar met dagtekening van 2 september 2016 pas op respectievelijk 14 en 19 september 2016 naar hem zijn verzonden. Hij heeft ter staving van zijn stelling een afschrift van de voorkant van de vensterenveloppen van de Inspectie der Belastingen Curaçao overgelegd waarin aldus belanghebbende de uitspraken ...
LEES VERDER

Gerecht honoreert verzoek om proceskostenvergoeding niet omdat belanghebbende zelf het beroepschrift heeft geschreven en ingediend, zodat niet is gebleken dat door een derde beroepsmatig bijstand is verleend. Wel recht op vergoeding van het griffierecht

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar bezwaren is tegemoetgekomen. Tussen partijen is uitsluitend nog de proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure in geschil. In artikel 15, lid 3, Landsverordening op het beroep in belastingzaken (hierna: LBB) is bepaald dat in geval van intrekking van het beroep, omdat de Inspecteur geheel of ...
LEES VERDER

Het te vroeg indienen van een beroepschrift tegen het niet tijdig beslissen van de Inspecteur leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van het beroep tegen de nadien gegeven (reële) uitspraak

Samenvatting zaak In deze zaak is in beginsel tussen partijen uitsluitend nog de proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure in geschil. Het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag winstbelasting 2013 en verzuimboete 2013 is buiten de bezwaartermijn ingediend. De Inspecteur heeft daarom dit bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het daartegen ingestelde beroep wordt dan ook ongegrond verklaard. Dientengevolge bestaat voor ...
LEES VERDER
Aan het laden...