Hoogte premie BVZ bestreden. Rechter kan keuzes wetgever evenwel niet toetsen en wetten kunnen in zijn algemeenheid niet aan de Staatsregeling worden getoetst. Enkel vermelden in de uitspraak dat de aangevoerde argumenten geen aanleiding geven om de aanslag te verminderen acht het Gerecht onzorgvuldig, maar er is geen wettelijke sanctie. Beoordeling over het al of niet kunnen voldoen van belastingschuld valt niet onder de competentie van de belastingrechter. Proceskostenvergoeding en een verletkostenvergoeding

Samenvatting zaak Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, drijft in 2014 een massagesalon in de vorm van een eenmanszaak. Aan belanghebbende is over het jaar 2013 een aanslag premie BVZ opgelegd. In haar bezwaarschrift heeft belanghebbende gesteld dat zij tot 9 april 2013 voor de ziektekosten particulier verzekerd was en dat de Inspecteur daar ten onrechte geen ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de verzuimboete te laat is opgelegd en dient te vervallen

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een NV. Zij zit in een fiscale eenheid en fungeert als moedermaatschappij. Belanghebbende heeft op 29 juli 2011 verzocht om uitstel van de indiening van het aangiftebiljet- en formulier. De Inspecteur heeft het verzoek om uitstel afgewezen, omdat het te laat gedaan is. De uiterste ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat nu zich in de jaren 2009 en 2010 geen omstandigheid heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 24 GBV, de grondbelastingaanslagen dienen te worden verlaagd naar die zoals bepaald bij aanvang van het tijdvak

Samenvatting zaak Erflater was tot zijn overlijden eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak betreft een perceel grond van 800 m2, met daarop een woning. Erflater heeft het perceel in 2000 gekocht voor Naf. 185.625 en hij heeft daarop meteen daarna voor een aanneemsom van Naf. 157.500 de woning laten ...
LEES VERDER

Belanghebbende mag niet zelfstandig overgaan tot verrekening van de winstbelastingschuld met de winstbelastingvordering. Dat belanghebbende al geruime tijd recht had op teruggaaf van teveel betaalde winstbelasting is wel aanleiding om de boete te matigen

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 19 december 2013 voor het jaar 2012 het definitieve aangiftebiljet- en formulier ingediend. Volgens dit biljet bedraagt de verschuldigde winstbelasting Naf. 52.972. Belanghebbende had al eerder voorlopige aangifte gedaan tot een bedrag van Naf. 88.745 en dit bedrag toen ook voldaan. Eind december 2014 had belanghebbende het teveel betaalde bedrag ...
LEES VERDER

Geen recht op teruggaaf van invoerrechten nu de goederen zijn geleverd aan een vennootschap waarvoor geen vrijstelling geldt, ook al is aannemelijk dat de goederen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de partij van bestemming waarvoor de vrijstelling wel zou gelden. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een dwaling of verschoonbaar verzuim in de zin van artikel 128 LIUD

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft vijftien stuks beveiligingscamera's en toebehoren ingevoerd en heeft hiervan op genoemde data aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten zijn betaald en daarna zijn de goederen vrijgegeven. Op de bij de aangifte ten invoer gevoegde “bill of lading” is vermeld dat de ingevoerde goederen bestemd waren voor [ Z ] gevestigd ...
LEES VERDER

Gerecht handhaaft correctie bijtelling auto van de zaak. De aan de dochters gecedeerde alimentatie vormt partneralimentatie en is aftrekbaar als persoonlijke last. De als studiekosten dochter in aftrek genomen vliegticketkosten niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft over het jaar 2009 aangifte inkomstenbelasting gedaan. De Inspecteur heeft definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AVBZ opgelegd. Zij heeft daarbij voor wat betreft de inkomstenbelasting correcties aangebracht met betrekking tot de volgende posten: bijtelling auto van de zaak, persoonlijke lasten alimentatie ex- echtgenote en buitengewone lasten studiekosten dochter. Na de bezwaarfase, ...
LEES VERDER

Strijd met goedkoopmansgebruik. En: verlies kan pas in het jaar waarin de verrekening plaatsvindt inhoudelijk beoordeeld worden. Gerecht vernietigt vergrijpboete: geen grove schuld want kwestie betrof een vraag van fiscaaltechnische aard

Samenvatting zaak Belanghebbende houdt zich bezig met het fasegewijs ontwikkelen van percelen grond en vervolgens het verkopen van die percelen grond aan derden. De percelen grond zijn op de balans opgenomen onder de naam “Land Project” (hierna: het project). Op het moment dat een deel van het project verkocht wordt dienen ter bepaling van de ...
LEES VERDER

Toekenning proceskostenvergoeding na intrekking beroepschrift, maar de kosten voor het verzoek om vergoeding komen niet in aanmerking

Samenvatting zaak Nadat belanghebbende het beroepschrift tegen de afwijzende uitspraken van de inspecteur op de door belanghebbende ingediende bezwaarschriften had ingediend bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht), is de inspecteur aan belanghebbende tegemoetgekomen. Belanghebbende trekt op 21 november 2017 het beroepschrift in. Gelijktijdig met de intrekking verzoekt belanghebbende om kostenvergoeding ...
LEES VERDER

Toepassing foutenleer bij de winstbelasting als aangiftebelasting mogelijk. Te hoge afschrijving op bedrijfspand. Beroep op vertrouwensbeginsel verworpen. Wel verdedigbaar standpunt, vergrijpboete vervalt. Ook schending hoorplicht

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Curaçao gevestigde naamloze vennootschap. Belanghebbende exploiteert een dansschool. Tot de bedrijfsmiddelen van belanghebbende behoort een bedrijfspand (hierna: de onroerende zaak), waar de (dans)lessen gegeven worden. In de loop van het jaar 2014 heeft bij belanghebbende door het belastingaccountantbureau (BAB) een boekenonderzoek plaatsgevonden over de jaren 2009 tot en met ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt in navolging van Hof dat vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voorgaat op vermindering belasting ingevolge heffingskortingen

Samenvatting zaak Belanghebbende is in 2011 ingezetene van Curaçao en heeft in dat jaar een pensioenuitkering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP-pensioen) genoten uit Nederland. De Inspecteur heeft een definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2011 opgelegd. In geschil is of het verschuldigde bedrag aan belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op de ...
LEES VERDER

Onopgeloste discussiepunten leiden niet tot avas bij niet tijdig doen van aangifte. Omstandigheid dat belanghebbende doen van aangifte achterwege heeft gelaten vanwege lopende besprekingen vormt wel reden om de boete te matigen

Samenvatting zaak Belanghebbende vormt sinds 2001 een fiscale eenheid met haar dochter-vennootschap. Er vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats met de Belastingdienst over diverse fiscale geschilpunten in oudere jaren, waaronder 2004. Lopende de beroepsprocedure zijn de belangrijkste geschilpunten opgelost. Aan belanghebbende is voor het onderhavige jaar (2013) een aangiftebiljet uitgereikt. Belanghebbende heeft niet om uitstel ...
LEES VERDER

Huurinkomsten met beroep op gelijkheidsbeginsel aangemerkt als winst uit onderneming

Samenvatting zaak Belanghebbende, haar twee zussen en haar broer hebben van hun moeder een supermarkt, twee kantoorgebouwen en een stuk grond gelegen in Sint Maarten geërfd. Op het stuk grond zijn vier winkels en vier appartementen gebouwd. Belanghebbende, haar zussen en haar broer worden allen als buitenlandse belastingplichtigen aangemerkt. De onroerende goederen worden voor rekening ...
LEES VERDER

Gerecht verklaart ter zitting ingebracht standpunt tardief. Met betrekking tot ander jaar is beroep niet ontvankelijk nu beroep niet zo spoedig mogelijk na bekend worden met uitspraak is ingesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende is een voor de winstbelasting vrijgestelde vennootschap. Belanghebbende heeft geen verzoek tot uitstel voor de indiening van de aangifte gedaan. Belanghebbende heeft haar definitieve aangifte winstbelasting 2011 op 27 december ingediend. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2011 opgelegd. De Inspecteur doet op 18 juli 2015 uitspraak op het ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard omdat Inspecteur inmiddels op het bezwaarschrift heeft beslist; wel proceskostenvergoeding en vergoeding van griffierecht

Samenvatting zaak Belanghebbende is ingevolge artikel 31, lid 1 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) tijdig bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. Nadien heeft de Inspecteur uitspraak gedaan op het bezwaarschrift. Het beroep tegen ...
LEES VERDER

Geen proceskostenvergoeding omdat gesteld noch gebleken is dat van de daarvoor in aanmerking komende kosten sprake is

Samenvatting zaak Ter zitting van de behandeling van een door belanghebbende ingediend beroepschrift tegen een afwijzende uitspraak op bezwaar door de inspecteur, verklaart de inspecteur dat de aanslagen kort voor de zitting in overeenstemming met de door belanghebbende in het aangiftebiljet aangegeven bedragen zijn verminderd. Belanghebbende verzoekt om toekenning van een proceskostenvergoeding. Voor de beoordeling ...
LEES VERDER
Aan het laden...