Kabinet pakt 22 miljard euro belastingontwijking aan met bronbelasting

Het kabinet gaat met de bronbelasting op rente en royalty’s per 2021 heel gericht een geldstroom van € 22 miljard naar laagbelaste landen aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van het ministerie van Financiën. Zo heeft het kabinet op 6 november bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Belastingplan 2019 – heroverweging pakket vestigingsklimaat: afschaffing dividendbelasting van de baan en uitstel invoering nieuwe bronbelasting op dividend, maar invoering conditionele bronbelasting op interest en royalty’s blijft gepland voor 2021

Het zal de afgelopen periode vrijwel niemand zijn ontgaan dat het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 opnieuw te willen wegen. De staatssecretaris van Financiën heeft hierover, mede namens de minister-president, op 15 oktober 2018 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft bij de ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet start consultatie lijst laagbelastende landen en vernieuwing fiscaal verdragsbeleid

Met een persbericht op de website van de rijksoverheid is op 25 september 2018 bekendgemaakt dat de Nederlandse regering een consultatieronde is gestart om te komen tot een lijst van laagbelastende landen en over vernieuwing van het verdragsbeleid. Uit het persbericht: “Dit kabinet neemt verschillende maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan en Nederland ...
LEES VERDER

Belastingplan 2019: afschaffing dividendbelasting maar invoering bronbelasting op dividend, interest en royalty’s door in Nederland gevestigde lichamen naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Geldt ook voor dergelijke betalingen door fictief in Nederland gevestigde “BES-lichamen”

Vandaag is door het Nederlandse kabinet het pakket-Belastingplan 2019 aangeboden aan het parlement. Het pakket bevat tevens een voorstel van wet tot invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020). De voorgestelde Wet bronbelasting 2020 voorziet – naast ...
LEES VERDER

Gerecht wijst de vordering van de cargodienstverleenster tot betaling door haar cliënt van de doorbelaste nageheven invoerrechten af, omdat niet is komen vast te staan dat zij de naheffing daadwerkelijk heeft voldaan

Samenvatting zaak In deze civielrechtelijke zaak wijst het Gerecht de vordering af die een cargodienstverleenster heeft ingesteld tegen een (voormalige) cliënt (gedaagde in deze zaak) tot betaling van de door haar (cargodienstverleenster) betaalde en aan de cliënt doorbelaste nageheven invoerrechten. De cargodienstverleenster, een te Aruba gevestigde naamloze vennootschap, heeft in 2011 voor gedaagde (hierna: Gedaagde) ...
LEES VERDER

Behandeling in de Staten van de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s vervroegd naar vandaag (7 juni 2018)! Vergadering vangt aan om 9 uur ‘s ochtends

De behandeling in een openbare vergadering van de Staten van het voorstel van de Minister van Financiën met betrekking tot de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s is vervroegd naar vandaag, donderdag 7 juni 2018. Zo blijkt uit de hernieuwde oproep van de voorzitter van de Staten van gisteren, 6 juni 2018. De vergadering vangt ...
LEES VERDER

Aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s op 19 juni ter plenaire behandeling in de Staten

Op 19 juni 2018 zal het voorstel van de Minister van Financiën met betrekking tot de aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s behandeld worden in de plenaire vergadering van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep van 25 mei 2018 voor de vergadering. Het voorstel staat geagendeerd als agendapunt 2. In de Centrale ...
LEES VERDER

Fundashon lechi di mama Kòrsou over aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s: beter dan een nultarief op kunstvoeding kan de geheven belasting ingezet worden voor de stimulering van borstvoeding

In een brief van 10 mei 2018 aan de Staten van Curaçao reageert de Fundashon lechi di mama Kòrsou (FLMK) op de intentie van de Minister van Financiën om door middel van een aanschrijving melkpoeder voor baby’s zodanig in te delen in het geharmoniseerd systeem van de tarieven van invoerrechten dat het nultarief van de ...
LEES VERDER

Aanbieding aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s

Bij brief van 26 april 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Staten de (concept) “Aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s” (Aanschrijving herindeling melkpoeder voor baby's) van 16 november 2017 aangeboden (hierna: “de aanschrijving”). De voorgestelde datum van inwerking treding is 1 april 2018. De Raad van Ministers is op 28 maart ...
LEES VERDER

Voortgangsrapportage 2016 van de Rijksvertegenwoordiger voor de BES – passages over lokale belastingen, medezeggenschap, ABB en kinderbijslag

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, heeft de Voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het jaar 2016 toegestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bijlage bij een brief van 6 november 2017. In de voortgangsrapportage komen ook een aantal fiscale onderwerpen aan ...
LEES VERDER

Toezegging ziektekostenvergoeding aan DGA niet zakelijk. Kosten van vruchtbaarsheidsbehandeling aangemerkt als uitdeling

Samenvatting zaak Belanghebbende, X, is directeur en enig aandeelhouder van NV Y. NV Y heeft aan X toegezegd alle ziektekosten te vergoeden. Naar het oordeel van het Gerecht is deze toezegging niet zakelijk en om die reden vormt de vergoeding van kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling een onzakelijke vergoeding die als uitdeling aangemerkt moet worden. Wel ...
LEES VERDER

Beroepstermijn verlengd tot maandag nu de laatste dag van de termijn op zaterdag viel. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn

Samenvatting zaak Beroep is tijdig, de laatste dag van de termijn was namelijk een zaterdag. Dan wordt termijn verlengd tot de maandag erna. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn. De na het opleggen van de aanslag gedane aangifte kan ...
LEES VERDER

Geen recht op tax-holidayfaciliteit omdat geen sprake is van exploitatie van appartementen. Bovendien niet voldaan aan voorwaarde dat aan tenminste 5 Antilliaanse personen blijvend werk wordt verschaft. Gerecht laat in het midden of de Minister de tax-holidayfaciliteit heeft toegezegd

Samenvatting zaak Belanghebbende is gevestigd op Bonaire en koopt in 2005 een perceel grond. In de jaren daarna bouwt zij appartementen, die bedoeld zijn voor de verkoop. Nadat de bouw voltooid is worden de appartementen verkocht. Naar het oordeel van het Gerecht heeft belanghebbende geen recht op een tax-holidayfaciliteit omdat geen sprake is van exploitatie ...
LEES VERDER