Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende in Sint Maarten gevestigd en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Woonplaats bemanningsleden is Sint Maarten omdat de thuishaven van het jacht in Sint Maarten is gelegen

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende, een LLC naar het recht van de Marshall Islands, fiscaal niet-transparant en naar omstandigheden beoordeeld in Sint Maarten gevestigd

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd, geen vermogensbeheer. Belanghebbende belastingplichtig voor de Sint Maartense BBO. Vrijstelling niet van toepassing, jacht is pleziervaartuig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Beroepschrift te laat ingediend. Betoog belanghebbende dat zij op het verkeerde been is gezet door vragenbrief baat niet. Termijnoverschrijding door Gerecht niet verschoonbaar geacht

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd en een verzuimboete. Zij heeft hiertegen op 31 mei 2016 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 8 juni 2016 uitspraken op bezwaar gedaan en het bezwaar afgewezen. Belanghebbende stelt dat de Inspecteur haar in een vragenbrief van 1 juni 2016 een termijn van twee weken ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de inspecteur bij belanghebbende een in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat de aanslag zal worden verminderd. Het Gerecht heeft de aanslag terecht verminderd met verrekening van de ingehouden loonbelasting

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft geen aangifte inkomstenbelasting 2009 ingediend. De Inspecteur heeft op basis van aanwezige loonbelastingkaarten een taxatieve aanslag opgelegd, uitgaande van een geschat belastbaar inkomen. Na vaststelling van de aanslag heeft belanghebbende alsnog op 31 juli 2013 een aangifte ingediend. De Inspecteur heeft deze aangifte aangemerkt als bezwaar. Naar aanleiding daarvan heeft de ...
LEES VERDER

Weliswaar is sprake van een omstandigheid waaronder de leggerwaarde voor de grondbelasting gedurende het vijfjarig tijdvak kan worden gewijzigd, belanghebbende komt toch te laat in bezwaar. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het bezit van vijf percelen (hierna: de onroerende zaken). Voor het jaar 2011 is door de Inspecteur aan de onroerende zaken een waarde voor de grondbelasting toegekend en is op 7 juli 2011 een aanslag grondbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 12 september 2016 in bezwaar gekomen tegen de aanslag grondbelasting ...
LEES VERDER

Overschrijding bezwaartermijn niet verschoonbaar geacht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is op 7 februari 2011 voor het jaar 2006 een naheffingsaanslag omzetbelasting (aanslagnummer 0206130046612) opgelegd voor een bedrag van Naf. [000] (inclusief vergrijpboete van 50%). Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. Nadien heeft belanghebbende op 16 september 2014 beroep ingesteld. Partijen zijn voor de behandeling van de zaak op de volgende data ...
LEES VERDER

Gerecht verklaart ter zitting ingebracht standpunt tardief. Met betrekking tot ander jaar is beroep niet ontvankelijk nu beroep niet zo spoedig mogelijk na bekend worden met uitspraak is ingesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende is een voor de winstbelasting vrijgestelde vennootschap. Belanghebbende heeft geen verzoek tot uitstel voor de indiening van de aangifte gedaan. Belanghebbende heeft haar definitieve aangifte winstbelasting 2011 op 27 december ingediend. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2011 opgelegd. De Inspecteur doet op 18 juli 2015 uitspraak op het ...
LEES VERDER

Bezwaar weliswaar prematuur maar toch ontvankelijk; inspecteur had een “tweede bezwaar” als beroep moeten doorzenden, welk beroep bovendien ontvankelijk wordt geacht vanwege verschoonbare termijnoverschrijding; geen nieuw feit nodig ingeval een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend; ook geen schending vertrouwensbeginsel

Samenvatting zaak Nadat aan belanghebbende een definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd waarbij de door belanghebbende ingediende aangifte is gevolgd, legt de Inspecteur der Belastingen een navorderingsaanslag op omdat gebleken is dat een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend. Belanghebbende komt tegen de navorderingsaanslag in bezwaar. Hoewel belanghebbendes bezwaar prematuur is – het wordt ingediend ...
LEES VERDER

Bij mondeling bezwaar moet inspecteur er op wijzen dat slechts schriftelijk bezwaar kan worden gemaakt, maar in casu maakt belanghebbende niet aannemelijk dat zij binnen wettelijke termijn mondeling haar bezwaren heeft geuit

Samenvatting zaak Belanghebbende, een op Curaçao gevestigde N.V., komt na afloop van de wettelijke bezwaartermijn schriftelijk in bezwaar tegen aan haar opgelegde aanslagen loonbelasting, premie AVBZ en premies AOV/AWW en boetebeschikkingen. De inspecteur vermindert de aanslagen en de boetes, maar belanghebbende komt tegen de verminderingsbeschikkingen in beroep bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao ...
LEES VERDER

Beroep wegens ontbrekend belang niet ontvankelijk; bezwaar tegen boete ontvankelijk maar boete zelf passend en geboden geacht door Gerecht

Samenvatting zaak De Inspecteur der Belastingen van Curaçao heeft een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd met een verzuimboete wegens te late indiening van de aangifte winstbelasting. Belanghebbende komt in bezwaar en, na afwijzing daarvan, in beroep. In de beroepsfase is de aanslag verminderd tot nihil, waardoor er geen belang meer is en het beroep voor wat betreft ...
LEES VERDER

Bezwaar buiten wettelijke termijn ingediend. Gerecht acht termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak Het bezwaar tegen de aanslagen is buiten de wettelijke termijn van twee maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van de ALL ingediend. Het Gerecht acht de overschrijding van de bezwaartermijn niet verschoonbaar. De Inspecteur heeft het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Geen verschoonbare termijnoverschrijding

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is niet binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend. Het bezwaar is dan niet-ontvankelijk. Door appellant zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die tot de conclusie moeten leiden dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende slaagt er slechts gedeeltelijk in het vermoeden te ontzenuwen dat hij de aangegeven inkomsten, waarvan hij naderhand stelt dat het onjuist is aangegeven, heeft genoten

Samenvatting zaak Bezwaarschrift is tijdig nu het is ingediend spoedig nadat belanghebbende bekend is geworden met de aanslag. Belanghebbende heeft aangifte gedaan van inkomsten uit andere arbeid en van inkomsten uit onroerende zaken. Naderhand heeft belanghebbende gesteld dat die aangifte onjuist was. Het Gerecht oordeelt dat de aangifte het gerechtvaardigd vermoeden oplevert dat belanghebbende de ...
LEES VERDER

Uitreiking van het aangiftebiljet niet aannemelijk geworden: geen verzuimboete

Samenvatting zaak Bezwaar en beroep zijn ontvankelijk. De uitreiking van het aangiftebiljet is niet aannemelijk geworden, derhalve kan aan belanghebbende geen verzuimboete worden opgelegd op basis van artikel 18, tweede lid ALL. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een ...
LEES VERDER
Aan het laden...