Hof houdt er rekening mee dat drie jaar achtereen een verzuim is gepleegd maar ook dat de Minister een aangifteverzuim minder zwaar heeft willen straffen dan een betalingsverzuim. Hoger beroep van de Inspecteur gegrond, maar boete wel op een lager bedrag vastgesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft voor het jaar 2012 tijdig aangifte winstbelasting (de aangifte) gedaan. Vanwege het niet tijdig of niet volledig betalen van de aanslag heeft de Inspecteur een naheffingsaanslag winstbelasting 2012 van NAf 11.565 (de naheffingsaanslag) opgelegd. De naheffingsaanslag bestaat uit twee elementen: de ter zake van de aanslag verschuldigde belasting van NAf 10.057, ...
LEES VERDER

Hof concludeert dat de door belanghebbende (inwoner van Curaçao) genoten WAO-uitkering op grond van artikel 20 van de BRK belastbaar is in Curaçao

Samenvatting zaak Belanghebbende is in het onderhavige jaar (2012) ingezetene van Curaçao. Zij geniet een WAO-uitkering ten bedrage van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. In Nederland is belanghebbende hierover inkomstenbelasting en premies volksverzekering verschuldigd. Belanghebbende heeft een aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend waarin zij een nihil bedrag aan inkomen aangeeft. De Inspecteur is afgeweken van de ...
LEES VERDER

Inspecteur past beschikking administratieve boeten op juiste wijze toe. Boete bij derde verzuim blijft in stand

Samenvatting zaak Belanghebbende, een N.V. gevestigd in Curaçao, heeft op 21 december 2012 haar definitieve aangiftebiljet ingediend met een belastbare winst van Naf. 329 en heeft tegelijkertijd het verschuldigde bedrag aan winstbelasting van Naf. 114 betaald. De Inspecteur legt aan belanghebbende over het jaar 2011 een naheffingsaanslag winstbelasting op van Naf. 114 alsmede een verzuimboete ...
LEES VERDER

Toepassing foutenleer bij de winstbelasting als aangiftebelasting mogelijk. Te hoge afschrijving op bedrijfspand. Beroep op vertrouwensbeginsel verworpen. Wel verdedigbaar standpunt, vergrijpboete vervalt. Ook schending hoorplicht

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Curaçao gevestigde naamloze vennootschap. Belanghebbende exploiteert een dansschool. Tot de bedrijfsmiddelen van belanghebbende behoort een bedrijfspand (hierna: de onroerende zaak), waar de (dans)lessen gegeven worden. In de loop van het jaar 2014 heeft bij belanghebbende door het belastingaccountantbureau (BAB) een boekenonderzoek plaatsgevonden over de jaren 2009 tot en met ...
LEES VERDER

AVAS omdat vertrouwen is gewekt dat belanghebbende niet belastingplichtig was en geen aangifte hoefde te doen

Samenvatting zaak Belanghebbende, een naar het recht van Curaçao opgerichte N.V. (hierna: “X. N.V.”), heeft de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2012 niet ingediend. De Inspecteur heeft aan belanghebbende over het jaar 2012 een naheffingsaanslag opgelegd van Naf. 6.000 en bij boetebeschikking een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte van Naf ...
LEES VERDER

Aan de uitlatingen van de Minister-President kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vanaf dat moment vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 14 en 20 januari 2015 drie voertuigen ingevoerd. Het betreft voertuigen die door een elektromotor worden aangedreven. In geschil is de vraag of belanghebbende bij de invoer van de ingevoerde voertuigen recht heeft op het 0 procent tarief. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van ...
LEES VERDER

Aannemer komt voor door haar verrichte prestaties met betrekking tot aanleg brug niet in aanmerking voor vrijstelling BBO. Hof honoreert ook beroep op vertrouwensbeginsel niet

Samenvatting zaak Het Land Sint Maarten heeft na de verzelfstandiging in 2010 het plan opgevat om een brug aan te leggen om het verkeer van en naar het vliegveld te ontlasten (het project). Op verzoek van de toenmalige regering heeft Sint Maarten [ Z Holding Company ] het project op zich genomen. De aandelen in ...
LEES VERDER

Het enkel volgen van de aangifte in een bepaald jaar levert geen gewekt vertrouwen op. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2010 om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verzocht. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2010 heeft de Inspecteur de aangifte gevolgd en aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Voor het jaar 2011 heeft belanghebbende aangifte inkomstenbelasting gedaan en niet verzocht om aftrek ter voorkoming ...
LEES VERDER

Inspecteur beschikte over nieuw feit dat navordering rechtvaardigt, nu achteraf bleek dat het APV (een SPF) ten tijde van inbreng niet op Curaçao maar in Nederland was gevestigd (Nederlandse zaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met Curaçaos raakvlak is, summier samengevat, het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een deel van de door haar gehouden soortaandelen in een B.V. ingebracht in een naar het recht van Curaçao opgericht lichaam (een "stichting particulier fonds", in casu voor Nederlandse fiscale doeleinden aangemerkt als een "afgezonderd particulier ...
LEES VERDER

Artikel 28 GBV 1908 geen beletsel voor indiening bezwaar en beroep tegen aanslagen grondbelasting 2003-2006 nu deze niet zijn gericht tegen de waarde, maar tegen de heffing. Gerecht ziet in casu geen schending met beginselen van behoorlijk bestuur

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn met ingang van het tijdvak 2002-2006 aanslagen grondbelasting opgelegd. Belanghebbende is tegen de aanslagen grondbelasting in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in beroep gekomen tegen de uitspraken op bezwaar. In ...
LEES VERDER

Bezwaar weliswaar prematuur maar toch ontvankelijk; inspecteur had een “tweede bezwaar” als beroep moeten doorzenden, welk beroep bovendien ontvankelijk wordt geacht vanwege verschoonbare termijnoverschrijding; geen nieuw feit nodig ingeval een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend; ook geen schending vertrouwensbeginsel

Samenvatting zaak Nadat aan belanghebbende een definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd waarbij de door belanghebbende ingediende aangifte is gevolgd, legt de Inspecteur der Belastingen een navorderingsaanslag op omdat gebleken is dat een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend. Belanghebbende komt tegen de navorderingsaanslag in bezwaar. Hoewel belanghebbendes bezwaar prematuur is – het wordt ingediend ...
LEES VERDER

Hoger beroepstermijn vangt aan op datum van per e-mail toezenden van uitspraak in eerste aanleg, termijnoverschrijding bezwaar verschoonbaar en geen opgewekt vertrouwen voor toepassing penshonadoregeling

Samenvatting zaak Met betrekking tot het geschil in eerste aanleg hebben partijen via e-mail de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) ontvangen. Naar het oordeel van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) brengt een ...
LEES VERDER

Mondelinge contacten tussen belanghebbende en de belastingdienst kunnen niet aangemerkt worden als bezwaar tegen opgelegde aanslagen

Samenvatting zaak Mondelinge contacten tussen belanghebbende en de belastingdienst kunnen niet aangemerkt worden als bezwaar tegen opgelegde aanslagen, aangezien de wettekst van artikel 17 van de Algemene Landsverordening Belastingen erop duidt dat bezwaar schriftelijk aanhangig gemaakt dient te worden. Een beroep op het vertrouwensbeginsel biedt ook geen uitkomst. Het Gerecht oordeelt dat belanghebbende terecht niet- ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk geworden dat minder goederen zijn vrijgegeven dan waarvoor rechten zijn betaald. Geen recht op teruggaaf

Samenvatting zaak Het Gerecht oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat minder goederen zijn vrijgegeven dan waarvoor rechten zijn betaald. Belanghebbende heeft daarom geen recht op teruggaaf. Het Gerecht passeert het aanbod van getuigenbewijs. Verwerping van het beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET ...
LEES VERDER

Gelet op het grote verschil tussen de betaalde huur en een zakelijk berekende huur is sprake van een bevoordeling van de aandeelhouder als zodanig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in Curaçao gevestigde NV. Haar enige aandeelhouder huurt een pand van belanghebbende. Het Gerecht oordeelt dat, gelet op het grote verschil tussen de betaalde huur en een zakelijk berekende huur, sprake is van een bevoordeling van de aandeelhouder als zodanig, waarvan partijen zich ook bewust moeten zijn geweest. Het verschil ...
LEES VERDER
Aan het laden...