De ALL voorziet in Sint Maarten niet in de mogelijkheid van beroep bij de belastingrechter met betrekking tot het speelvergunningsrecht. Hof is voorshands van oordeel dat tegen een aanslag speelvergunningsrecht bezwaar en beroep openstaan ingevolge de LAR

Samenvatting zaak In deze interessante civielrechtelijke zaak met formeel-fiscaalrechtelijke raakvlakken die eerst onlangs is gepubliceerd maar waarin het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) reeds op 17 november 2017 uitspraak heeft gedaan, is het Hof voorshands van oordeel dat op Sint Maarten ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende in Sint Maarten gevestigd en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Woonplaats bemanningsleden is Sint Maarten omdat de thuishaven van het jacht in Sint Maarten is gelegen

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd, geen vermogensbeheer. Belanghebbende belastingplichtig voor de Sint Maartense BBO. Vrijstelling niet van toepassing, jacht is pleziervaartuig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat buitenlandse organisator van muziekfestival voor de BBO als ondernemer kwalificeert maar niet als culturele instelling. Vrijstelling niet van toepassing

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in de Dominicaanse Republiek gevestigd lichaam. Het houdt zich bezig met het wereldwijd organiseren van muziekfestivals met internationaal bekende artiesten. Belanghebbende heeft in juni van het jaar 2015 het ASMF, een jaarlijks terugkerend evenement met optredens van internationale en lokale artiesten, georganiseerd. Voor de organisatie heeft belanghebbende [ Z ] ...
LEES VERDER

Landsbesluit task force tax & duty free winkelen

Eind 2017 werd bekend dat de Ministers van Economische Ontwikkeling en van Financiën een task force (commissie) hebben ingesteld ten behoeve van het bepalen van het juiste concept, het beleid, de regelgeving en een effectief uitvoerplan voor de invoering van “tax & duty free” winkelen in Curaçao. Inmiddels hebben wij de beschikking over het betreffende ...
LEES VERDER

Aanschrijving vrijstelling OB grote investeringsprojecten

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer K.A. Gijsbertha, heeft een aanschrijving doen uitgaan waarin hij, vooruitlopend op een wetswijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, goedkeurt dat bij grote investeringsprojecten een recht op verrekening van in rekening gebrachte omzetbelasting van toepassing is. De aanschrijving heeft als titel “Aanschrijving vrijstelling ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht komt het Hof tot het oordeel dat de inspecteur de verhuisboedelvrijstelling voor een quadracer terecht heeft geweigerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft zich in januari 2016 wederom in Aruba gevestigd na dertig jaar in Nederland te hebben gewoond. Hij heeft ter zake van zijn vestiging in Aruba vrijstelling van invoerrecht verzocht voor zijn verhuisboedel. Tot zijn verhuisboedel behoort onder andere een quadracer. Volgens de aankoopfactuur van de quadracer is deze door belanghebbende op ...
LEES VERDER

Onzorgvuldig handelen van de Inspecteur leidt niet tot vernietiging van de aanslagen. Inspecteur maakt hogere rente en dividenden niet aannemelijk. Financieringsrente aankoop effecten aftrekbaar. Beheerkosten effectenportefeuille aftrekbaar. Kosten van advies en van aan- en verkopen van effecten niet aftrekbaar. Kosten van overheidsobligaties zijn niet aftrekbaar nu de opbrengsten zijn vrijgesteld. Nieuw feit aanwezig dat navordering rechtvaardigt

Samenvatting zaak Naar aanleiding van door de Nederlandse belastingdienst verstrekte rente- en dividendgegevens heeft de Inspecteur der Belastingen van Curaçao aan belanghebbende, inwoner van Curaçao, navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en AVBZ en voor de jaren 2008 en 2009 vergrijpboetes opgelegd, waartegen bezwaar is aangetekend. Ook zijn navorderingsaanslagen over de jaren 2006 en 2010 opgelegd. Belanghebbende is tegen ...
LEES VERDER

Geen vereiste vergunning voor vrijgestelde invoer. Ook geen sprake van bij vergissing in het vrije verkeer gebracht zijn van de goederen in plaats van onder een andere douaneregeling. Niet voldaan aan het onverwijldheidsvereiste. Geen recht op teruggaaf invoerrechten

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft namens importeur [ Z ] (hierna: de importeur) aangifte ten invoer gedaan van de invoer van “12 pallets chemicaliën” en deze aangegeven onder de normale invoerregeling en in het vrije verkeer gebracht nadat daarvoor invoerrechten zijn betaald. Belanghebbende was op dat moment niet op de hoogte van de belastingvrijstelling die de ...
LEES VERDER

Geen recht op teruggaaf van invoerrechten nu de goederen zijn geleverd aan een vennootschap waarvoor geen vrijstelling geldt, ook al is aannemelijk dat de goederen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de partij van bestemming waarvoor de vrijstelling wel zou gelden. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een dwaling of verschoonbaar verzuim in de zin van artikel 128 LIUD

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft vijftien stuks beveiligingscamera's en toebehoren ingevoerd en heeft hiervan op genoemde data aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten zijn betaald en daarna zijn de goederen vrijgegeven. Op de bij de aangifte ten invoer gevoegde “bill of lading” is vermeld dat de ingevoerde goederen bestemd waren voor [ Z ] gevestigd ...
LEES VERDER

Eerste conclusie A-G bij de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak: cassatiemiddelen in invoerrechtenzaak inzake verhuisboedelvrijstelling auto falen

Samenvatting zaak Wederom is binnen de ontwikkeling van het Caribische belastingprocesrecht een mijlpaal bereikt. Na het eerste door de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak gewezen arrest in juni 2017 op beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ...
LEES VERDER

Vrijstelling winstbelasting andere loterijverkoper berust op buitenwettelijk begunstigend beleid. Beroep op gelijkheidsbeginsel verworpen. Vorming voorziening niet geoorloofd. Hoorplicht geschonden. Geen proceskostenvergoeding, het betreft zaken van vóór invoering wettelijke grondslag

Samenvatting zaak In deze zaak is onder meer in geschil of het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat belanghebbende niet onderhevig is aan winstbelasting. Tevens is in geschil of belanghebbende een voorziening kan vormen. Feiten (samengevat) De ondernemingsactiviteiten van belanghebbende bestaan uit het organiseren en verkopen van loterijen. De verkopen vinden plaats via wederverkopers. De aandelen ...
LEES VERDER

Tweede Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op dinsdag 28 november 2017 is een tweede Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 7). Tweede Nota van Wijziging De tweede Nota van Wijziging bevat een drietal wijzigingen: 1. Wijziging van het in Artikel I ...
LEES VERDER

Modernisering successiebelastingverordening op 28 november in openbare vergadering Staten. Actualisering vrijstellingen, vereenvoudiging tarieven, codificering samenwonende levenspartners en gelijkstelling natuurlijke kinderen, aanverwanten en pleegkinderen

Op dinsdag 28 november 2017 zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) in de openbare vergadering van de Staten van Curaçao worden behandeld. Zo blijkt uit de oproep namens de Statenvoorzitter van 14 november 2017 voor deze vergadering. De vergadering vangt aan om 10.00 uur a.m. Naast de behandeling ...
LEES VERDER

Aan de uitlatingen van de Minister-President kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vanaf dat moment vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 14 en 20 januari 2015 drie voertuigen ingevoerd. Het betreft voertuigen die door een elektromotor worden aangedreven. In geschil is de vraag of belanghebbende bij de invoer van de ingevoerde voertuigen recht heeft op het 0 procent tarief. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van ...
LEES VERDER
Aan het laden...