Actualisering besluit heffingskortingen: onder andere inzake de toepassing van heffingskortingen in de loonbelasting voor uitgezonden ambtenaren (Europees Nederland)

Bij Besluit van 19 september 2023, nr. 2023-17530, heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit heffingskortingen geactualiseerd. Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 23 december 2022, nr. 2022-278079 (Stcrt. 2022, 31871). In dit besluit zijn goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Het besluit van 19 september 2023 is op 20 september 2023 gepubliceerd in ...

Wijziging Leidraad Invordering 2008 (Europees Nederland): verlenging periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden

Bij Besluit van 15 september 2023, nr. 2023-201914, van de staatssecretaris van Financiën is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijzigingen zien alleen op het verlengen van de periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden. Het besluit is op 21 september 2023 gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 25706 (Stcrt. 2023, 25706). Hierbij attenderen wij u ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

Beëdiging nieuwe leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op woensdag 30 augustus 2023 heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, mevrouw J.A.W. van ’t Westeinde en de heer W. Foppen beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in het bijzijn van o.a. de President van het Gemeenschappelijk Hof de heer Mauritsz de Kort. En op woensdag 6 september 2023 mevrouw Eline Groenendaal ...

Vanaf 4 september kan in Nederland bij rechtbanken digitaal worden geprocedeerd in rijksbelastingzaken (Nederland)

Vanaf 4 september 2023 kunnen burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) op een eenvoudige manier digitaal procederen in een rijksbelastingzaak bij de rechtbank. Dit is onlangs bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak (rechtspraak.nl). Via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ hebben burgers, organisaties en juridische professionals toegang tot digitale dossiers in de aanhangige zaken waarin zij partij zijn. Digitaal procederen is snel, laagdrempelig, overzichtelijk en ...

Kamerbrief inzake stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen (Nederland)

In vervolg op zijn kamerbrief d.d. 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer bij brief d.d. 31 augustus 2023 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen. Hierbij attenderen wij u op deze brief, met de aantekening dat daarin niet specifiek wordt ingegaan op de situatie in Caribisch Nederland en derhalve door ons vooralsnog niet goed kan worden ingeschat in ...

Kamerbrief over het Belastingplan 2024 en het Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud van het Belastingplan 2024. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. Met deze brief beoogt de staatssecretaris de Kamer te informeren over en inzicht te geven in de wetsvoorstellen die voortkomen uit een groot aantal uiteenlopende Kamerbrieven en toezeggingen, vooruitlopend op Prinsjesdag en de voor 6 en 12 september ...

Prejudiciële vragen stellen aan strafkamer Hoge Raad kan digitaal (Nederland)

Vanaf 12 juli 2023 kunnen de rechtbanken en de gerechtshoven in Nederland digitaal stukken indienen in een prejudiciële procedure bij de strafkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Het stellen van prejudiciële vragen kan door middel van het Griffieportaal. Via het Griffieportaal kunnen griffiers van rechtbanken en gerechtshoven alle benodigde stukken op eenvoudige wijze verzenden aan de Hoge Raad ...

Digitaal procederen lokale belastingen mogelijk bij alle gerechtshoven in Nederland (Nederland)

Burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) kunnen vanaf 26 juni 2023 bij alle gerechtshoven in Nederland digitaal procederen in (Europees Nederlandse) lokale belastingzaken. Dit is onlangs bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak (rechtspraak.nl). Vanaf 30 januari 2023 was het al mogelijk om digitaal rijksbelastingzaken in te dienen bij alle gerechtshoven in (Europees) Nederland. Daar komen nu ook de lokale belastingzaken bij. Zie hierover onder meer ...

Persbericht Openbaar Ministerie van Curaçao inzake nevenactiviteiten van leden van het OM

Naar aanleiding van berichten via de (sociale) media waarin wordt gesuggereerd dat een officier van justitie niet integer zou zijn, omdat hij les geeft bij een bepaald opleidingsinstituut, heeft het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao een persbericht uitgegeven. In de berichten via de (sociale) media zou in algemene zin worden aangegeven dat het niet binnen de democratische rechtsstaat past dat magistraten (rechters en officieren van justitie) les geven aan opleidingsinstituten ...

Amalin Flanegin nieuwe procureur-generaal op Aruba

Op 14 juli 2023 heeft de Rijksministerraad mevrouw Amalin Flanegin benoemd tot de nieuwe procureur-generaal op Aruba met ingang van september 2023. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Mevrouw Flanegin treedt in functie zodra de huidige procureur-generaal Bote Ter Steege in september stopt. Op woensdag 12 juli 2023 hebben mevrouw Flanegin en de heer Ter Steege een vergadering gehad met de ...

Kamerbrief over invoering BSN voor Caribisch Nederland en stand van zaken met betrekking tot een BSN voor studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk (Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 juli 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over beleidsontwikkelingen rondom het burgerservicenummer (BSN). Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. In de brief komt, onder andere, de invoering van het BSN voor Caribisch Nederland aan de orde alsmede de stand van zaken met betrekking tot een BSN voor studenten uit de (alle) Caribisch delen van het ...

Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Curaçao en Aruba

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Alexandra van Huffelen, brengt van 29 juni t/m 4 juli een bezoek aan Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Curaçao en Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris is op 1 juli op de drie bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius aanwezig bij de herdenkingen van de afschaffing van de slavernij. Daarnaast spreekt ze de minister-presidenten en diverse bestuurders ...

Statenlid Osepa met vragen aan de regering over door de toeslagenaffaire getroffen ouders op Curaçao

Bij brief d.d. 21 juni 2023 aan onder andere de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft het Statenlid S.P. Osepa een aantal vragen gesteld aan de regering inzake op Curaçao woonachtig gedupeerden van de zogenoemde (Nederlandse) ‘toeslagenaffaire’. Alvorens in dit artikel de door Statenlid Osepa gestelde vragen te behandelen, volgt hieronder eerst enige achtergrondinformatie (door red. CFN). Achtergrond Met de Wet hersteloperatie toeslagen (Stb. 2022, 433) beoogt ...

Beantwoording kamervragen naar aanleiding van de vijfde voortgangsbrief FATCA: inzake nadere richtlijnen VS over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit (Nederland)

Bij brief van 25 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën de beantwoording aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer doen toekomen van de op 6 april 2023 door de commissie voorgelegde vragen en opmerkingen over de vijfde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van 20 maart 2023. In de beantwoording legt de staatssecretaris onder meer uit dat de nadere richtlijnen van de VS aangeven dat ...

Persconferentie staatssecretaris van financiën en waarnemend gezaghebber van Bonaire: over samenwerking douanediensten BES en CAS, bestuderen afschaffing invoerrechten op landbouwmachines en tandheelkundige producten, vlottere afhandeling van binnenkomende containers en gesprekken met door de toeslagenaffaire getroffen ouders

Door de Rijksdienst Caribisch Nederland is op YouTube een video geplaatst van de persconferentie die staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) en waarnemend gezaghebber Nolly Oleana van Bonaire op dinsdag 6 juni 2023 hebben gegeven. Op de facebookpagina van de Rijksdienst is bekendheid gegeven aan deze video. De staatssecretaris heeft van 4 tot 9 juni een werkbezoek gebracht aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten (zie dit ...

Staatssecretaris De Vries van Financiën bezoekt douanediensten van Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. Ook gesprek met door de toeslagenaffaire getroffen ouders op Bonaire en Curaçao

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane), mevrouw Aukje de Vries, brengt van 4 tot 9 juni een werkbezoek aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. De staatssecretaris bezoekt onderdelen van de lokale douanediensten op de eilanden. Dat doet ze onder andere in het kader van het programma Versterkt Grenstoezicht. Daarnaast gaat ze in gesprek met ouders die door de toeslagenaffaire getroffen zijn op Bonaire en Curaçao. Dit is ...

Nederlandse kabinet gaat onafhankelijke belangenbehartiger benoemen die burgers en bedrijven gaat helpen. Rechtshulp bij geschil met Belastingdienst en Dienst Toeslagen (Nederland)

Het Nederlandse kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze belangenbehartiger gaat burgers en bedrijven helpen die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers of waarvoor snel hulp nodig is omdat er sprake is van ingrijpende (financiële) gevolgen. Als eerste stap benoemt het kabinet een kwartiermaker die ontwerpt hoe dit -op een onafhankelijke wijze- zou moeten worden vormgegeven. De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij ...

Beëdiging mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. P.A.M. (Petrus) Pijnenburg heeft op donderdag 25 mei 2023 ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de verklaring en belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de ...

Jaarverslag 2022 Parket Procureur-Generaal gepubliceerd: enkele belastingzaken uitgelicht

Onlangs is het jaarverslag van het Parket van de Procureur-Generaal (PG) over het jaar 2022 gepubliceerd. Dit jaarverslag geeft in samenhang met het jaarplan 2022 inzicht in het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag is tevens een weergave van de uitdagingen waarvoor het Parket van de PG zich geplaatst zag en de wijze waarop deze uitdagingen het hoofd zijn geboden. Het Parket van de PG is gevestigd in ...

Jaarverslag 2022 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: stijging uitstroom hoger beroepszaken grotendeels door hogere uitstroom belastingzaken. Verder over digitaal procederen in belastingzaken en een overzicht van instroom, uitstroom, werkvoorraad en doorlooptijd van belastingzaken

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op 29 mei jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag 2022 aan het publiek gepresenteerd. Het thema voor dit jaarverslag is ‘Novus populus cogitationes novas’ (‘Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen’). In een nieuwsbericht op de facebookpagina van het Hof wordt aangegeven dat 2022 in veel opzichten kan worden gezien als een jaar ...

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer. In pakket Belastingplan 2024 zal worden geregeld dat het wetsvoorstel ook op de BES-eilanden zal gelden (Nederland)

Het voorstel van wet houdende invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024), is op 31 mei 2023 aangeboden ...

CBCS publiceert resultaten onderzoek naar de gevolgen van bureaucratie: Landsontvangers Curaçao en Sint Maarten in top 5 instellingen die voor de meeste administratieve lasten zorgen. ‘Maatregelen overheid en particuliere instellingen nodig tegen bureaucratie’ (Curaçao en Sint Maarten)

Volgens een onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) staan op zowel Curaçao als Sint Maarten de financiële instellingen, de Landsontvanger en de nutsbedrijven in de top vijf van instellingen die voor de meeste administratieve lasten zorgen. Zo staat in een persbericht dat gisteren, donderdag 1 juni 2023, door CBCS is uitgegeven. Het onderzoeksrapport is te vinden op deze pagina van de website van CBCS. Verder uit het ...

Interparlementair Koninkrijksoverleg van 1 – 5 juni in Den Haag (Nederland – Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni 2023 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Dit is onder meer bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao, de Staten van Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor ...

Benoemingen leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de Rijksministerraad op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft ingestemd met de benoeming van nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Per 1 augustus 2023 worden benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: mevrouw Vonk en de heren Bracht, Van ’t Westeinde, Bours en Drenth. Per ...

Handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek’ voor wetgevingsjuristen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de publicatie bekendgemaakt van de handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek - Het opstellen van wetgeving in Aruba, Curaçao en Sint Maarten’, door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Uitgeverij Boom Juridisch). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de TWO. De TWO heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit boek, zo ...

Gemeenschappelijk Hof van Justitie organiseert een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Op 12 juni 2023 organiseert het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo blijkt uit een bekendmaking op de facebookpagina van het Gemeenschappelijk Hof, geplaatst 17 mei 2023: “Zon, Zee & Rechtspraak iets voor u? Geef uw rechterlijke carrière kleur en ...

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...

Nederlandse kabinet wil met eenmalig bedrag van € 5.000 gebaar van erkenning maken naar Surinaamse ouderen die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen maar geen volledige AOW hebben opgebouwd omdat de woonjaren in Suriname niet meetellen voor de AOW-opbouw (Nederland)

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Zo is op 17 mei jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 11 november 2022 werd ...

Kamerbrief inzake actuele cijfers coronabetalingsregeling en intrekken betalingsregelingen (Nederland)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede kamer actuele cijfers en informatie verstrekt over de hulp die aan ondernemers met een betalingsachterstand in de corona-betalingsregeling kan worden geboden voordat de Belastingdienst begint met het intrekken van de betalingsregeling. Hierbij attenderen wij u op deze brief, met de aantekening dat daarin niet specifiek wordt ingegaan op de situatie in Caribisch Nederland ...