Tabellen loonbelasting en premies voor 2023, rekenregels en toelichting op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

De tabellen 2023 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2023), de bijbehorende rekenregels 2023 en de toelichting op de tabellen zijn onlangs op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Overigens verwijzen wij in deze naar de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023) (Stcrt. 2022, 32674) en naar het Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 (Stcrt. 2022, 33352) alsmede naar de Wet van 21 december 2022 tot ...
LEES VERDER

Overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een nieuwsbericht geplaatst met een overzicht van de belangrijkste (rijks)belastingwijzigingen in Caribisch Nederland zoals die vanaf 1 januari 2023 gelden. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op dat overzicht. Het betreft wijzigingen die zijn doorgevoerd bij Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Stb. 2022, 532), respectievelijk de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 ...
LEES VERDER

Public Notice 1-23 Saba re Road Tax 2023 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 1-23 dated 4 January 2023 regarding the Road Tax 2023. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 1-23 dated 4 January 2023, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Road Tax 2023 All motor vehicles must ...
LEES VERDER

Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 5 januari 2023 van de website van de belastingdienst is ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Het Handboek Loonheffingen 2023 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 5 januari 2023 van de website van de belastingdienst is gedownload welke ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire inzake de verhoging van de afvalstoffenheffing (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een nieuwsbericht geplaatst over de tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing van Bonaire voor huishoudens en bedrijven. Hierbij attenderen wij u op dat nieuwsbericht. In dit artikel in het CFN van 23 december 2022 rapporteerden wij reeds over het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 21 december 2022, no. 1, tot wijziging van hoofdstuk 21 van de tarieventabel, bedoeld in artikel 5, eerste lid, ...
LEES VERDER

Cft stemt niet in met de toevoeging door Bonaire van de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting aan de bestemmingsreserve voor verlaging van de energielasten, aldus advies inzake het besluit tot begrotingswijziging 2022. Verwachte resultaat onzeker en onderbouwing van de meevaller ontbreekt (Bonaire)

Bij brief d.d. 6 december 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij besluit tot wijziging van de begroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. Bij brief d.d. 9 november 2022 adviseerde het Cft bij de vijfde ontwerpbegrotingswijziging (OBW) voor het begrotingsjaar 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. Zie advies dit ...
LEES VERDER

Brochure ‘Tips voor het betalen via de bank’ op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een brochure geplaatst met instructies voor het betalen van belastingen via de bank: ‘Tips voor het betalen via de bank’. Klik hier om naar de overzichtspagina met de brochure op de website van de belastingdienst te gaan. Klik hier om naar de overzichtspagina op de website van de belastingdienst te gaan met de brochure in het Papiamentu: ‘Prosedura pa pagonan via ...
LEES VERDER

Video over online invullen van de Verzamelloonstaat en de Opbrengstbelasting op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een video geplaatst waarin stapsgewijs een toelichting wordt gegeven over de wijze waarop op MijnCN de verzamelloonstaat (VZLS, onderdeel van Loonheffingen) en de opbrengstbelasting (OPB). Hierbij attenderen wij u op deze informatievideo. Klik hier naar de pagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan waar de video is geplaatst. Zoals eerder bekend werd gemaakt kunnen sinds 7 november ...
LEES VERDER

Eindejaarsbesluit 2022 in het Staatsblad: verkorting minimale bewaartermijn in het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES van verzoeken en kopieën van afgegeven certificaten inzake goederenverkeer en certificaten van oorsprong en herstel van omissies in het Besluit zorgverzekering BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is het Besluit van 21 december 2022 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten (Eindejaarsbesluit 2022) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 540 (Stb. 2022, 540). In dit Eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van belastingen en douane. Het besluit bevat onder meer wijzigingen in ...
LEES VERDER

Eindejaarsregeling 2022 in de Staatscourant: toepassing nultarief en vrijstelling ABB en invoerrechten ook voor bepaalde producten ten behoeve van zonnecollectoren/zonnepanelen en voor de invoer van zware machines e.d. voor installatie en onderhoud van zonnecollectoren, zonnepanelen en windturbines. Ook uitbreiding lijst vrijgestelde onroerende zaken voor de vastgoedbelasting. En herstel van een omissies in o.a. de Regeling werkkleding 2001 BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 2 december 2022, nr. 2022-0000289823, Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2022 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Eindejaarsregeling 2022) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 33377 (Stcrt. 2022, 33377). Het onderhavige besluit voorziet (onder meer) in wijzigingen in, ...
LEES VERDER

Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 in het Staatsblad: indexering van de bedragen in de artikelen 24 en 24a Wet inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, 27 december 2022, is het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 13 december 2022, nr. 2022-0000302028, Bijstellingsregeling directe belastingen 2023, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32674 (Stcrt. 2022, 32674). Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift dat is opgenomen in (onder meer) artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES. CARIBISCH NEDERLAND De op grond van artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2023 in het Staatsblad met wijzigingen van de AOV BES, de AWW BES en de kinderbijslagvoorziening BES om met toepassing van CRIB-nummer aanvragen digitaal te kunnen verwerken (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 543 (Stb. 2022, 543). Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (klik hier om ...
LEES VERDER

Fiscale verzamelwet 2023 in het Staatsblad met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 530 (Stb. 2022, 530). Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer na stemming bij zitten en opstaan met algemene aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met ...
LEES VERDER

Belastingplan 2023 in het Staatsblad met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 532 (Stb. 2022, 532). Het wetsvoorstel Belastingplan 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer na stemming bij zitten en opstaan aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel ...
LEES VERDER

Verhoging afvalstoffenheffing Bonaire in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 21 december 2022 is het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 21 december 2022, no. 1, tot wijziging van hoofdstuk 21 van de tarieventabel, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Retributie- en legesverordening en het Eilandsbesluit heffing afvalstoffen 2005 in verband met de verhoging van de afvalstoffenheffingen, afgekondigd door de Gezaghebber en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 26 (AB 2022 no. 26). Het Bestuurscollege ...
LEES VERDER

Uiterlijk begin januari aanslagen motorrijtuigenbelasting Bonaire voor het jaar 2023 (Bonaire)

Uiterlijk begin januari 2023 zullen bezitters van motorrijtuigen per post een brief ontvangen met het ‘aanslagbiljet’ van de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2023. In deze brief staat uitgelegd hoe, hoeveel en wanneer de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. In het nieuwsbericht is een overzicht opgenomen van de verschuldigde bedragen van de motorrijtuigenbelasting, afhankelijk van het type brandstofverbruik ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2023 aangenomen door de Eerste Kamer met wijzigingen van de AOV BES, de AWW BES en de kinderbijslagvoorziening BES om met toepassing CRIB-nummer aanvragen digitaal te kunnen verwerken (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 als hamerstuk afgedaan (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer te gaan). De Eerste Kamer ontving op 13 december 2022 het gewijzigd ontwerp van het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023, nadat het wetsvoorstel op 13 december 2022 door de Tweede Kamer was aangenomen. Voluit betreft het hier het voorstel ...
LEES VERDER

Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen door de Eerste Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer te gaan). De Eerste Kamer ontving op 10 november 2022 het gewijzigd ontwerp van het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023, nadat het wetsvoorstel op 10 november 2022 door de Tweede Kamer was aangenomen ...
LEES VERDER

Belastingplan 2023 aangenomen door de Eerste Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer te gaan). De Eerste Kamer ontving op 10 november 2022 het gewijzigd ontwerp van het wetsvoorstel Belastingplan 2023, nadat het wetsvoorstel op 10 november 2022 door de Tweede Kamer was aangenomen. Voluit betreft het hier ...
LEES VERDER

Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2022 is het Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 van 16 december 2022, nr. 2022-311573, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 33352 (Stcrt. 2022, 33352). Hierover is tevens een nieuwsbericht geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Met dit besluit keurt de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) goed dat met ingang van 1 januari 2023, de ...
LEES VERDER

Nieuwe Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023 in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 16 december 2022 is de Eilandsverordening van 6 december 2022, no. 5, tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020, nr. 11 ), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023), afgekondigd en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 25 (AB 2022 no. 25). De onderhavige ...
LEES VERDER

Wijziging Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing in het Staatsblad. Ook relevant voor de nieuwe afvalwaterheffing van Bonaire (Caribisch Nederland)

Op 16 december 2022 is de Wet van 16 november 2022 tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, no. 511 (Stb ...
LEES VERDER

Eilandsraad besluit wijzigingen Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 nog niet door te voeren en een uitgebreidere evaluatie af te wachten (Bonaire)

De Eilandsraad van Bonaire heeft besloten om de naar aanleiding van een evaluatie door het bestuurscollege aangeboden wijzigingen in de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 nog niet door te voeren. De Eilandsraad wil eerst een uitgebreidere evaluatie af te wachten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Zoals wij eerder rapporteerden heeft op de commissie B&O van de Eilandsraad op maandag 5 december 2022 vergaderd ...
LEES VERDER

Nieuwe Afvalwaterheffing Bonaire 2023: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake een ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020 no. 11), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de ...
LEES VERDER

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening. Evaluatierapport aangeboden aan de Eilandsraad (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake de ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (AB 2022 no. 11), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de Eilandsraad (zie agendapunt 5). De vergadering zal plaatsvinden in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan en zal aanvangen om 14.00 uur. Ook zijn voor morgen, ...
LEES VERDER

Bonaire: Betaal de toeristenbelasting (‘visitor entry tax’) alleen via de officiële website (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een persbericht geplaatst waarin wordt aangegeven dat de website www.bonaireisland.com de juiste website is voor het betalen van de toeristenbelasting (ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’). Via de link op die officiële website kan het juiste bedrag van de toeristenbelasting van USD 75,00 (of het andere verschuldigde bedrag, indien in voorkomende gevallen een ander tarief geldt) direct aan het openbaar ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en inzake begrotingswijzigingen 2022 van Bonaire: hogere belastingbaten dan begroot (nieuwe toeristenbelasting) (Bonaire)

Bij brief d.d. 9 november 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van het OLB. Bij separate brief van dezelfde datum heeft het Cft ook een advies uitgebracht op de ‘vijfde’ begrotingswijziging (BW) 2022. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers ...
LEES VERDER

Regeling Minister van I&W inzake tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van tarieven voor vergoedingen voor luchtverkeersdienstverlening (Caribisch Nederland)

Op 1 december 2022 is Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/279256, tot wijziging van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES in verband met een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling en van de Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES voor een enkele reparatie, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32210 (Stcrt. 2022, 32210). De onderhavige wijzigingsregeling strekt tot wijziging van ...
LEES VERDER

Mededeling van de Ministers van SZW en APP over indexering dagloon voor berekening uitkering ongevallengeld onder de Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 30 november 2022 is een Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 22 november 2022, nr. 2022-0000229116, over de per 1 januari 2023 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32251 (Stcrt. 2022, 32251). Hierin wordt onder meer medegedeeld dat het in artikel 5b, ...
LEES VERDER