Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO in zaak waarin het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het belastingadvieskantoor inzage moet verlenen in e-mailmappen betreffende Curaçao gerelateerde dienstverlening omdat zulks van belang kan zijn voor de eigen belastingheffing

Samenvatting zaak Vandaag, 16 februari 2024, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) van 1 februari 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:715) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2024:256). Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, werd in hoger beroep door het Hof geoordeeld dat het belastingadvieskantoor inzage moet verlenen in de e-mailmappen ...

Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Nadat beroep is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen zijn de naheffingsaanslagen door de Inspecteur verminderd naar nihil: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase. Geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld: belanghebbende was meerdere malen geïnformeerd over zijn fiscale verplichtingen maar heeft daar desondanks niet aan voldaan. Ook geen immateriële schadevergoeding: redelijke termijn van berechting niet overschreden, bovendien voorziet wet- en regelgeving in Sint Maarten niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 20 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft vervolgens op 11 juli 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft op 16 december 2022 de naheffingsaanslagen verminderd naar nihil. Belanghebbende heeft vervolgens het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur ...

Hof kon de zaak niet terugwijzen naar het Gerecht omdat het Gerecht niet de onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid heeft uitgesproken. Wet- en regelgeving in Curaçao voorziet niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding, ook geen overeenkomstige toepassing van de Lar voor de toekenning van een schadevergoeding in belastingzaken. Hof moet volstaan met de constatering dat de redelijke termijn is overschreden, alleen de burgerlijke rechter is bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. En voor zover het een boetebeschikking betreft geldt als uitgangspunt dat overschrijding van de redelijke termijn behoort te leiden tot vermindering van de boete

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag, 19 januari 2024, een belangwekkend arrest gewezen op het gebied van het Caribische belastingprocesrecht (ECLI:NL:HR:2024:50). Dit arrest bevat enkele voor de Caribische procespraktijk belangrijke en relevante rechtsontwikkelingen, waaraan wij hieronder uitgebreid aandacht besteden. INDICATIE KORT SAMENGEVAT Het betreft in casu het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 10 maart 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:85, ...

Nu belanghebbende is bijgestaan door een medewerker van het eigen kantoor is geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand: geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de afdracht op eigen aangifte loonbelasting en premieheffing AVBZ. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op de bezwaren. Ter zitting van het Gerecht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar bezwaren is tegemoetgekomen. Daarbij heeft zij verzocht om vergoeding van proceskosten en het ...

Beleid inzake tijdelijke aanscherping strafrechtelijke vervolging bij het niet doen van aangifte winstbelasting (Curaçao)

De Sectordirecteur Fiscale Zaken heeft op 10 januari 2024 beleid uitgevaardigd inzake de tijdelijke aanscherping van strafrechtelijke vervolging bij het niet doen van aangifte winstbelasting. In de inleiding van het beleid wordt door de Sectordirecteur Fiscale Zaken naar voren gebracht dat in de praktijk is komen vast te staan dat slechts om en nabij 55% van de belastingplichtigen voldoet aan de aangifte verplichtingen ter zake van de winstbelasting. In het ...

Eindejaarsbesluit 2023 in het Staatsblad met wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES: herstel van omissie bij verwijzing naar bevoegde rechterlijke instanties (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is het Besluit van 20 december 2023 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten (Eindejaarsbesluit 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 511 (Stb. 2023, 511). In dit wijzigingsbesluit (Eindejaarsbesluit 2023) is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van belastingen, toeslagen en douane. De wijzigingen ...

De Inspecteur heeft zonder een vraag te stellen en zonder enige motivering het belastbaar inkomen gecorrigeerd, belanghebbende had geen flauw benul waartegen hij bezwaar diende te maken: wel forfaitaire maar geen integrale bezwaarkostenvergoeding omdat geen sprake is van ernstig onzorgvuldig én een bijzondere omstandigheid. Voor de beroepsfase wél een integrale kostenvergoeding vanwege ‘verregaand onzorgvuldig handelen’ van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2018 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Ter zitting van het Gerecht heeft de Inspecteur verklaard dat bij nader inzien de ingediende aangifte juist is en dat niet langer in geschil is dat ...

In beginsel geen belang meer bij een rechterlijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld, nu de belastingschulden ingevolge het gevoerde beleid niet zullen worden ingevorderd. Bovendien is de beroepstermijn overschreden: beroep niet-ontvankelijk. Vergoeding griffierecht omdat het niet invorderen in materiële zin leidt tot eenzelfde uitkomst als de situatie waarin de Inspecteur geheel tegemoet komt aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW, AVBZ en BVZ opgelegd. Belanghebbende bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft op 30 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan, de aanslagen voor het jaar 2014 gehandhaafd en de aanslagen voor het jaar 2015 verminderd. Op 29 april 2022 is een deel van ...

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar was prematuur omdat de beslistermijn nog niet was verstreken. Ook bij een alsnog te nemen reële uitspraak is in casu geen sprake van een ontvankelijk beroep: bij een ‘mededeling geen aanslag en/of teruggave’ en een standpunt van belanghebbende dat hij geen belasting verschuldigd is of terugkrijgt is geen sprake van procesbelang

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2017 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd (hierna: de aanslag IB 2017). Tevens is bij beschikking een mededeling “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018 aan belanghebbende is gedaan (hierna: de beschikking “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018). Belanghebbende heeft op 22 november 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB 2017 en op 12 april ...

Actualiteiten Caribisch formeel belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

In deze bijdrage van Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen worden de actuele ontwikkelingen besproken op het terrein van het Caribisch formeel belastingrecht in de periode van medio 2022 tot en met september 2023. Enige ontwikkelingen betreffen specifiek Caribische kwesties, andere ontwikkelingen zijn geïnitieerd door de jurisprudentie van de Hoge Raad. En bij een aantal uitspraken kan een kritische noot worden gekraakt. In deze bijdrage wordt duidelijk dat niet alle ...

Immateriële schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn. Nu met nadrukkelijke instemming door de gemachtigde van belanghebbende in een vergelijkbare zaak is besloten tot aanhouden i.v.m. het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, acht het Gerecht het redelijk om ook in de onderhavige grondbelastingzaak de tijd die is gemoeid met het afwachten van de prejudiciële beslissing buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de ‘redelijke termijn’. Ook bij het vaststellen van de hoogte van de proceskostenvergoeding wordt deze zaak met de andere grondbelastingzaken als samenhangend aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is inhoudelijk in geschil of de per 1 januari 2019 ingevoerde wettelijke verhoging van het belastingtarief voor de grondbelasting van 0,4% naar 0,6% en het tegelijkertijd laten vervallen van de belastingvrije waarde rechtmatig is, en zo niet wat voor gevolgen dit dan moet hebben voor de opgelegde aanslagen, en, voorts, of de waarde van de onroerende zaak tot een te hoog bedrag is vastgesteld ...

Naar het oordeel van het Gerecht kan de kennisgeving ‘vermindering definitieve/navordering aanslag OZB’ redelijkerwijs niet worden aangemerkt als een uitspraak op bezwaar, waardoor het ingediende beroep moet worden opgevat als een beroep tegen het niet tijdig beslissen op de uitspraak op bezwaar. Hoorplicht geschonden, maar het Gerecht voorziet zelf in de zaak en stelt de waarde van de onroerende zaak in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak en heeft in april 2021 aangifte onroerendezaakbelasting (OZB) voor het jaar 2019 gedaan en daarbij de door hem verdedigde waarde van NAf 425.000 toegelicht. In oktober 2021 is aan belanghebbende ter zake van de onroerende zaak een aanslag OZB voor het jaar 2019 opgelegd naar een waarde van NAf 550.000. Belanghebbende ...

Met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad in de Arubaanse grondbelastingzaak is het naar het oordeel van het Gerecht niet relevant of er al dan niet ‘leggers’ bestaan. Het Gerecht ziet wederom ook geen reden om af te wijken van de door de Hoge Raad gegeven prejudiciële beslissing dan wel opnieuw één of meer prejudiciële vragen te stellen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een perceel grond met een oppervlakte van 1.571 m² met daarop een gebouwd opstal met een oppervlakte van 558 m², een ‘duplex commercial building’ (hierna: de onroerende zaak). De opstal is gebouwd in 2009 en bestaat uit drie receptieruimtes en drie wachtkamers, 11 kantoorruimtes, zes toiletten, een badkamer, gangen en voor en achter parkeermogelijkheden ...

Hoger beroep inzake verzoek om teruggave winstbelasting 2009 ongegrond en niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen de weigering van de Inspecteur om over 2010 een teruggave te verlenen. Beslissing van de Inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggave als bedoeld in artikel 39a, tweede lid ALL is geen voor bezwaar en beroep vatbare beslissing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 30 juli 2010 aangifte winstbelasting over het jaar 2009 gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 236.133 aangegeven. Het corresponderende verschuldigde belastingbedrag had zij al eerder, op 29 maart 2010, voldaan. Op 9 december 2010 heeft zij nogmaals aangifte gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 347.803 aangegeven. Belanghebbende heeft het ...

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: paardenmanege met appartementen- en autoverhuur vormt een onderneming (bron van inkomen), stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. is nihil, achtergebleven schulden zijn tot het privévermogen gaan behoren, en de rente daarover kan niet worden aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een bestaande onderneming overgenomen van een vennootschap. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 ter zake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Voor de aankoop van ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Belastingadviseur in civiele procedure inzake invorderingskwestie niet toegelaten als gemachtigde, is geen advocaat of deurwaarder en is ook niet als zaakwaarnemer toegelaten. Hof verbindt hieraan in casu echter geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van appellant

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Ontvanger heeft dwangschriften doen uitvaardigen tegen een vennootschap voor openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies). Vervolgens heeft de Ontvanger op grond van artikel 10 van de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 (P.B. 1942 no. 248) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao een ...

Voorraad bezwaarschriften neemt nog niet af door aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften. Sinds juni inzet van RPA-technologie voor ambtshalve verminderingen (Curaçao)

Ondanks de hoge volumes afgehandelde bezwaarschriften neemt de voorraad bezwaarschriften door de aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften nog niet af. Met ingang van de maand juni is de RPA-technologie ingezet voor de ambtshalve vermindering van aanslagen naar aanleiding van onder meer alsnog ingediende aangiften. Inmiddels zijn zo’n 28.000 ambtshalve verminderingen voor de omzetbelasting doorgevoerd waarna ook de loonbelasting en premies zullen volgen. Het pro-actief ambtshalve verminderen van aanslagen op ...

Verzoek om integrale kostenvergoeding niet gehonoreerd vanwege afwezigheid van bijzondere omstandigheden. Hetgeen belanghebbende aanvoert gaat op in alle gevallen van fictieve weigering en met het indienen van beroep tegen een fictieve weigering is doorgaans (zeer) beperkte tijd gemoeid

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 26 juni 2019 een verzuimboete wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd van NAf 1.000. Belanghebbende heeft op 5 juli 2019 bezwaar gemaakt tegen de verzuimboete en heeft vervolgens op 26 juli 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn op 23 januari ...

Hoewel de LIUD zelf daarin niet voorziet, overweegt het Gerecht dat ter wille van een behoorlijke rechtsbescherming beroep mogelijk moet zijn tegen het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen de berekening van de invoerrechten door de douane en zoekt hiervoor aansluiting bij de ALB. In casu heeft belanghebbende evenwel prematuur beroep ingesteld omdat de Inspecteur ook dan nog de tijd had om uitspraken op bezwaar te doen. Ook geen voorlopige voorziening omdat voor belastingzaken daartoe geen wettelijke grondslag bestaat

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende importeert en verkoopt schoonheidsproducten in Aruba. Ter zake van enkele zendingen heeft belanghebbende facturen van de buitenlandse leveranciers overgelegd. Belanghebbende en de buitenlandse leveranciers zijn met elkaar verbonden. De douane heeft de douanewaarde bij de zendingen niet geaccepteerd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de door de Douane vastgestelde waardes. In geschil is of ...

Einduitspraak in grondbelastingzaak: met implementatie van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad verklaart het Gerecht het beroep van belanghebbende ongegrond. Gerecht geeft context aan waartegen die implementatie plaatsvindt en de beperkte bewegingsvrijheid die het Gerecht daarbij heeft

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op basis van de Landsverordening grondbelasting (hierna: LGB) wordt in Aruba jaarlijks een belasting op onroerende zaken geheven en de zakelijke genotsrechten waaraan deze zijn onderworpen. Uitgangspunt daarbij is dat de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Voor wat betreft de onderhavige zaak geldt het tijdvak 2017-2021. Per ...

De niet voor meerdere uitleg vatbare, zonder voorbehoud gedane uitlatingen van de Minister dat aanslagen betrekking hebbende op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd, leiden ertoe dat belanghebbende uit die handelwijze redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de Ontvanger de aanslag niet meer kan en zal invorderen. Daaraan doet niet af dat later (in een persbericht van 3 april 2023) door het Ministerie drie uitzonderingen op het tot dat moment ongeclausuleerde invorderingsbeleid worden geformuleerd: aan dit vanaf 3 april 2023 geldende beleid komt geen terugwerkende kracht toe

Samenvatting zaak Op donderdag 10 augustus 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een drietal voor de Caribische belastingpraktijk belangwekkende hoger beroep procedures (ECLI:NL:OGHACMB:2023:147, ECLI:NL:OGHACMB:2023:148 en ECLI:NL:OGHACMB:2023:149). Met dit artikel in deze speciale uitgave van het CFN willen wij u alvast kort en bondig op deze uitspraken attenderen. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd is het volgende aan de orde (op basis van de zaak ...

Tegen hoofdelijke aansprakelijkstelling door de Ontvanger voor belastingschulden van een vennootschap moet belanghebbende eerst bezwaar maken alvorens hij beroep kan instellen: beroep niet-ontvankelijk, brieven doorgezonden aan de Ontvanger om alsnog als (tijdig ingediend) bezwaarschrift te worden behandeld

Samenvatting zaak In een tweetal vrijwel identieke Arubaanse zaken (ECLI:NL:OGEAA:2023:73 en ECLI:NL:OGEAA:2023:74) is het volgende aan de orde. De hiernavolgende samengevat is gebaseerd op de zaak ECLI:NL:OGEAA:2023:73. Belanghebbende is door de Ontvanger bij beschikkingen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belasting- en/of premieschulden van een N.V. te Aruba. Belanghebbende heeft tegen de beschikkingen beroep ingesteld het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht). Kort samengevat heeft het Gerecht als volgt ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Inspecteur is vóór de zitting volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Gerecht wijst proceskostenvergoeding voor de beroepsfase toe en draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2018 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW en AVBZ opgelegd (hierna: de aanslagen). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft geen uitspraak op bezwaar gedaan. Op grond van artikel 31 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof met het Gerecht van oordeel was dat belanghebbende met de verhuur van tien bungalows in het economische verkeer treedt en dat de omstandigheid dat tussen huurder en belanghebbende een eventuele verwevenheid bestaat daar niets aan afdoet: ondernemer voor de omzetbelasting

Op vrijdag 7 juli 2023 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 maart 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:88) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1088). In deze zaak ging het om de beantwoording van de vragen of belanghebbende ondernemer is in de zin van de Curaçaose Landsverordening omzetbelasting 1999 ...