ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Welkom bij het ICB. Meester in Caribisch Belastingrecht!

ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Over het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad

Vakblad voor Caribisch belastingrecht

Het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad is een onafhankelijk digitaal vakblad voor Caribisch belastingrecht en voor de Caribische belastingpraktijk. Heldere artikelen, attenderingen en samenvattingen van recente rechtspraak en wet- en regelgeving helpen u op de hoogte te blijven van de fiscale actualiteiten in de Caribische delen van het Koninkrijk. Door middel van links wordt u direct doorgeleid naar de brondocumenten.

Het CFN bevat de vaste rubrieken Jurisprudentie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, BES/CN, Suriname, Internationaal Nieuws en Algemeen Nieuws. Over actuele of bijzondere onderwerpen verschijnen Speciale uitgaven. Ook biedt het CFN de mogelijkheid tot het plaatsen van beschouwende, verdiepende en wetenschappelijke artikelen in de rubriek Beschouwingen. Daarnaast verschijnen in het CFN interviews met personen uit de Caribische belastingpraktijk.

Het CFN verschijnt in beginsel wekelijks. Bij bijzondere of belangwekkende ontwikkelingen verschijnen tussentijdse speciale uitgaven. Tijdens recesperioden, onder andere in de zomer- en winterperioden, verschijnt het CFN niet danwel minder frequent.

Abonnees ontvangen het CFN per email. Bij meerdere gebruikers binnen een abonnee-organisatie wordt het CFN verstuurd naar de opgegeven emailadressen van de gebruikers.

Abonnees kunnen verschenen uitgaven van Caribisch Fiscaal Nieuwsblad en de daarin opgenomen artikelen ook raadplegen via deze pagina of via het Portaal van het ICB op deze website. Dit online archief bevat alle jaargangen van het CFN (vanaf 2017) en de onderliggende artikelen. U kunt uitgaven van het CFN en de daarin geplaatste artikelen zoeken met met behulp van handige zoekfuncties, zoals via de zoekmachine, per belastingmiddel, per belastingjurisdictie of via de speciale rubrieken.

Studenten rechten en economie komen in aanmerking voor een gratis abonnement. Gebruik bij het aanmelden via dit aanmeldformulier je e-mailadres bij de universiteit of hogeschool waaraan je studeert, zodat wij direct kunnen zien dat je student bent!

Redactie: mr. P.B. van Agtmaal, fiscaal-jurist

Caribisch Fiscaal Nieuwsblad

Actueel nieuws en attenderingen direct in uw inbox. Wij stroomlijnen Caribisch fiscaal nieuws en brengen dit actief en digitaal naar u toe. Zo helpen wij u de Caribische fiscale informatiestroom te managen. Studenten komen in aanmerking voor een gratis abonnement (meld je dan bij ons aan via dit aanmeldformulier met je studenten-emailadres bij de universiteit of hogeschool waaraan je studeert!).

Onze abonnementen

1  gebruiker

 

Jaarabonnement (2024):

EURO 365,00 / ANG 730 (excl. BTW/OB/BBO/ABB)

per jaar

2-4 gebruikers binnen één organisatie

Jaarabonnement (2024):

EURO 560,00 / ANG 1.120,00 (excl. BTW/OB/BBO/ABB)

per jaar

4-12 gebruikers binnen één organisatie

Jaarabonnement (2024):

EURO 760,00 / ANG 1.520,00 (excl. BTW/OB/BBO/ABB)

per jaar

Bij méér dan 12 gebruikers: neem contact met ons op.

Informatie

Klik hier voor een overzicht van de abonnementstarieven.

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.

Abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, tenzij de abonnee schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode van het abonnement. Ingeval de abonnee niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt na het verlopen van de eerste abonnementsperiode van één (1) jaar, een opzegtermijn van één (1) maand. Maandabonnementen worden, zonder wederopzegging, telkens automatisch met een maand verlengd, indien zij niet vóór het verstrijken van de abonnementstermijn schriftelijk zijn opgezegd.

Let op: het aantal gebruikers van een abonnee wordt in beginsel geacht tenminste gelijk te zijn aan het feitelijke aantal fiscale medewerkers bij een organisatie. Gelieve bij aanmelding duidelijk aan te geven hoeveel gebruikers er binnen uw organisatie zijn. Het tarief is afhankelijk van het aantal gebruikers en wordt vastgesteld aan de hand van een staffel. Hierover kunt u contact opnemen met het ICB.

Voor “niet-fiscale organisaties”, niet-commerciële opleidings- of documentatiecentra, niet-commerciële bibliotheken en in bijzondere gevallen kunnen in overleg met het ICB afspraken worden gemaakt over het feitelijke aantal gebruikers en het daarbij passende tarief. Voor wat betreft de bovenbedoelde opleidings- en documentatiecentra en bibliotheken verwijzen wij naar het tabblad Niet-fiscale organisaties e.d.

Bij abonnering kunt u persoonlijke inlogcode(s) aanmaken. Pas na ontvangst van uw betaling van onze factuur is de abonnering voltooid en wordt uw abonnement geactiveerd. Met uw persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot de documentatie op het Portaal van deze website van het ICB.

Het CFN wordt uitgegeven door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht. Op abonnementen op het CFN zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn op deze website gepubliceerd en kunt u downloaden of worden u op verzoek toegezonden. De Algemene Voorwaarden zullen ook met de factuur aan u worden toegezonden. Door betaling van onze factuur met betrekking tot het abonnement op het CFN accepteert u als abonnee deze Algemene Voorwaarden.

Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Betaling van de factuur zal moeten plaatsvinden door storting op de daarop aangegeven wijze. Bij betaling per maand verzoeken wij u de maandelijkse betalingen te laten plaatsvinden door middel van automatische maandelijkse incasso, uiterlijk op de laatste dag vóór aanvang van de nieuwe maand.

Met “niet-fiscale organisaties” – dat wil zeggen publieke en private organisaties die voor wat betreft hun activiteiten niet grotendeels gericht zijn op de uitoefening van de belastingpraktijk – kunnen voor wat betreft het aantal feitelijke gebruikers van het abonnement op het CFN en het daarbij behorende tarief van het abonnementsgeld onder voorwaarden op maat gesneden afspraken gemaakt worden.

Met “niet-commerciële organisaties” – zoals niet-commerciële opleidingsinstituten, bibliotheken en documentatiecentra e.d. – kunnen onder voorwaarden voor tijdelijk en incidenteel gebruik ter plaatse door derden van een abonnement op het CFN afspraken gemaakt worden over het daarbijbehorende tarief van het abonnement.

Op vertoon van je geldige studentenpas of een ander door het ICB geaccepteerd bewijsmiddel dat je een studie rechten of economie studeert aan een Universiteit of Hogeschool, heb je recht op een gratis jaarabonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad. Op een dergelijk gratis “studentenabonnement” zijn onze algemene voorwaarden onverkort van toepassing!

Rubriek Beschouwingen


Het CFN biedt in de Rubriek Beschouwingen van het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad de mogelijkheid aan auteurs om theoretische of praktijkgerichte doch inhoudelijke wetenschappelijke, beschouwende, verdiepende of opiniërende fiscaal-juridische artikelen te publiceren over onderwerpen binnen het vakgebied van het nationale en internationale Caribische belastingrecht (zoals dit door het ICB is gedefinieerd), over onderwerpen die betrekking hebben op de Caribische belastingpraktijk alsmede over andere juridische onderwerpen die een evident raakvlak hebben met het Caribische belastingrecht of de Caribische belastingpraktijk, mits in overwegende mate verwacht mag worden dat deze artikelen de doelgroep van het CFN aanspreken en mits deze voldoen aan het geldende Publicatiebeleid en de geldende technische instructies met betrekking tot het plaatsen van artikelen in het CFN – het een en ander  naar het volledig discretionaire oordeel van de redactie van het CFN.

Wilt u een artikel plaatsen in het CFN? U bent van harte welkom!

Neemt u dan te allen tijde eerst contact op met de redactie van het CFN (cfn@icb-instituut.com) alvorens aan het schrijven van uw artikel te beginnen. Dan kan vooroverleg plaatsvinden over het Publicatiebeleid, het onderwerp van het artikel, de inhoud en de verwachte omvang van het artikel, de auteurs- en technische instructies, de in het Publicatiebeleid opgenomen Beleidsregels en over de editie(s) waarin het artikel geplaatst zal worden. Dit kan onnodig en nutteloos (schrijf)werk en teleurstellingen zowel aan de zijde van de auteur als aan de zijde van de redactie voorkomen. Nadat u contact heeft opgenomen met de redactie, zal de redactie u het Publicatiebeleid toezenden maar u kunt daar uiteraard ook om verzoeken.

Een artikel wordt pas in het CFN geplaatst nadat door de redactie van het CFN, naar eigen discretionaire beoordeling, is geoordeeld dat het artikel voldoet aan de in het Publicatiebeleid opgenomen auteurs- en technische instructies en aan de daarin opgenomen Beleidsregels. De redactie van het CFN heeft te allen tijde de exclusieve discretionaire bevoegdheid om de plaatsing van een artikel te weigeren, indien zij van oordeel is dat plaatsing van het artikel (mogelijk) in strijd is met één of meer van de auteurs- of technische instructies, met één of meer van de Beleidsregels en/of met de door de redactie voorgeschreven normen, vormen en instructies of indien zij van oordeel is dat plaatsing van het artikel op andere gronden (mogelijk) ongepast of ongewenst is of door haar in strijd wordt geacht met de doelstelling, missie of normen van het CFN of van het ICB.

Het ICB en (de redactie van) het CFN zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een artikel in de rubriek Beschouwingen. De inhoud van een artikel in de rubriek Beschouwingen – waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, opinies, meningen, visies, oordelen, overwegingen, beschouwingen, interpretaties, feitenomschrijvingen, samenvattingen, essenties e.d. en andere  verstrekte informatie – valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur (s) van het artikel en is voor rekening van de auteur(s) zelf. Daartoe zal op de laatste pagina van het document – en eventueel ook op andere relevante plaatsen op de website van het ICB – een uitgebreide caveat worden opgenomen.

De in het artikel door de auteur geuite (al dan niet juridische) opinies, meningen, visies, oordelen, overwegingen, beschouwingen, interpretaties e.d. reflecteren derhalve niet, althans niet per definitie, opinies, meningen, visies, oordelen, overwegingen beschouwingen of interpretaties van (de redactie van) het CFN of van het ICB of van welke aan het CFN of het ICB verbonden persoon dan ook. Artikelen in de rubriek Beschouwingen van het CFN beogen in geen geval een (al dan niet juridische) opinie, mening, visie, oordeel, overweging, beschouwing of interpretatie weer te geven van (de redactie van) het CFN, het ICB of van enige medewerker van het CFN of het ICB dan ook over (een deel van) wet- of regelgeving, een algemene of concrete (juridische) zaak of procedure, een rechterlijke uitspraak of de juridische positie van een (rechts)persoon.

Het CFN en het ICB pretenderen niet en garanderen niet dat artikelen in de rubriek Beschouwingen en de daarin door de auteur verstrekte feitenomschrijvingen, aspecten, onderdelen, samenvattingen, essenties en andere verstrekte informatie alle (al dan niet juridische en al dan niet relevante) aspecten, onderdelen, essenties en nuances van de betreffende informatie en documentatie, van de daarin beschreven feiten, zaken, gevallen of procedures of van de daarin opgenomen rechterlijke oordelen, wet- en regelgeving of andersoortige informatie of documentatie, uitputtend en accuraat weergeven. Het ICB en (de redactie van) het CFN kunnen niet instaan voor de afwezigheid van fouten in de artikelen of voor de volledigheid van de artikelen. Het ICB, (de redactie van) het CFN of enige medewerker van het CFN of het ICB zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of eventuele onvolledigheden aansprakelijk.

Het ICB en (de redactie van) het CFN aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van een artikel in het CFN of de daarin geuite opinies, meningen, visies, oordelen, overwegingen, beschouwingen en/of interpretaties en/of van de daarin verstrekte informatie, documentatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.

Rubriek Lezingen


In de Rubriek Lezingen van het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad wordt melding gemaakt van door universiteiten en niet-commerciële beroepsorganisaties, ordes en (studie)verenigingen op het gebied van recht en economie georganiseerde niet-commerciële en in beginsel openbare vakinhoudelijke lezingen, presentaties, congressen, seminars, gastcolleges, oraties, redes, bijeenkomsten e.d. op het gebied van c.q. met evidente raakvlakken met het Caribische belastingrecht en de Caribische belastingpraktijk.

Voor verzoeken om aankondigingen van dergelijke activiteiten in de rubriek Lezingen te plaatsen kunnen kwalificerende organisaties per email contact opnemen met de redactie van het CFN: cfn@icb-instituut.com. De redactie zal technische en beleidsinstructies aanleveren met betrekking tot de te plaatsen melding.

 

CFN Caribisch Fiscaal Nieuwsblad – ADVERTEREN


Hierna volgt algemene informatie met betrekking tot het plaatsen van advertenties in het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad (hierna: “het CFN”) ten behoeve van Afnemers. Onder een “Afnemer” wordt in dit document verstaan een Afnemer als bedoeld in de Algemene Voorwaarden van het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht (hierna: “het ICB”), meer in het bijzonder een Afnemer die een advertentiedienst afneemt van het ICB.

Voor vragen en bijzondere situaties, gelieve contact op te nemen met de advertentieafdeling van het CFN bij het ICB via cfn@icb-instituut.com of per telefoon +31 6 577 377 35.

Advertentieverkoop

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht

Tel.:                 +31 6 577 377 35

Email:             cfn@icb-instituut.com

Website:         www.icb-instituut.com

Advertentietarieven

Neem contact op met de redactie van het CFN (cfn@icb-instituut.com) voor een overzicht van de Advertentietarieven.

Doelgroep van het CFN

  • Professionals werkzaam in de belastingpraktijk (zowel in de private sector als in de publieke sector)
  • Fiscalisten werkzaam bij de rechtspraak
  • Fiscalisten werkzaam in de wetenschap
  • Bedrijfsfiscalisten
  • Professionals werkzaam in de financiële sector (bv. financieel controllers/administrateurs)
  • Studenten rechten en economie.

Bereik, wijze van adverteren en technische instructie

Bereik/verspreiding

1. Het CFN verschijnt wekelijks (in beginsel op vrijdag). Bij bijzondere of belangwekkende ontwikkelingen verschijnen tussentijdse speciale uitgaven. Tijdens recesperioden, onder andere in de zomer- en winterperioden, verschijnt het CFN niet dan wel minder frequent.

2. Verspreiding van het CFN geschiedt als volgt:

(a) per email verzending naar abonnees/gebruikers;

(b) plaatsing van het CFN op de website van het ICB;

(c) posten van het CFN op de Facebook-pagina van het ICB; en

(d) posten van het CFN op de bedrijvenpagina van het ICB op LinkedIn.

Hoewel alleen abonnees/gebruikers van het CFN toegang hebben tot de artikelen van het CFN, is het “voorblad” van het op de website geplaatste en op Facebook en LinkedIn geposte CFN – inclusief de daarop geplaatste advertentie – ook zichtbaar voor derden (niet-abonnees). Zo heeft de advertentie een ruim bereik omvattende niet alleen abonnees/gebruikers van het CFN, maar ook “externe” volgers/bezoekers van de website, de Facebook-pagina en de LinkedIn-pagina van het ICB.

Wijze van plaatsing

3. Adverteren in het CFN geschiedt door plaatsing van een opvallende attendering met treffende titel en/of tekst en/of afbeelding op het “voorblad” van het CFN. Doorgaans betreft dit niet de volledige advertentie. In de advertentieruimte wordt evenwel de mogelijkheid opgenomen van het opnemen van een korte zogenoemde “tekstlink”, zijnde:

(a) een hyperlink naar de website van de Afnemer (de adverteerder) alwaar de volledige advertentie is geplaatst, dan wel

(b) een hyperlink naar een door de klant aangeleverd pdf-document met daarin de advertentie die aan de “achterkant” van de website van het ICB wordt gehecht (niet zichtbaar op de website van het ICB zelf, maar als secured pdf zichtbaar na openen). Vanwege de opbouw van onze website zullen alleen abonnees/gebruikers van het CFN toegang hebben tot dat pdf-document; niet-abonnees zullen derhalve geen toegang hebben tot dat pdf-document.

Een “hyperlink” vanuit de advertentie is alleen toegestaan indien een dergelijke link naar een externe website electronisch geacht kan worden “veilig” te zijn. De Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van haar website en de toegang daartoe.

Het ICB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de link is ontstaan of door informatie aangeboden via de advertentie of door welke onvolledigheid dan ook. Het ICB is niet aansprakelijk voor sites die niet door het ICB worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen of links naar onze of sites van derden bevatten. Het ICB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden of door derden.

Positionering

4. Advertenties worden in de rubriek “Advertentie” op een opvallende positie geplaatst in de middenkolom van het CFN (derhalve niet in de blanco rechter- of linkerkolom), tussen de nieuwsrubrieken, maar altijd ná het laatste bericht van een voorgaande rubriek (derhalve nimmer tussen berichten binnen één rubriek) en niet eerder dan ná de eerste rubriek (doorgaans de rubriek “Jurisprudentie” of de rubriek “Beschouwingen”). Het CFN kent drie categorieën posities, naar de mate van opvallendheid: Positie A, Positie B en Positie C.

De meest opvallende positie is Positie A: als onderdeel van de rubriek Advertentie direct na het laatste bericht van de rubriek Jurisprudentie.

Positie B = een positie als onderdeel van de rubriek Advertentie na een volgende rubriek;

Positie C = een positie als onderdeel van de rubriek Advertentie helemaal onderaan (na het laatste bericht van de laatste rubriek).

Bij meerdere te plaatsen advertenties van verschillende Afnemers in dezelfde positie-categorie in één en dezelfde uitgave van het CFN geschiedt de plaatsing van boven naar beneden naar chronologische volgorde van binnenkomst van de definitieve opdracht tot plaatsing van de advertentie bij de redactie van CFN.

Vormgeving

5. De (grafische) vormgeving van de attendering en de advertentie zelf is de verantwoordelijkheid van de klant, met dien verstande dat deze dienen te passen binnen de standaard-opmaak van het CFN en van de website van het ICB en dienen te voldoen aan (i) de technische instructies (zie hierna) en (ii) aan de Beleidsregels van het CFN en het ICB (zie hierna). De attendering mag het logo van de Afnemer (de adverteerder) bevatten.

Technische instructies

6. Voor wat betreft de omvang, afmetingen, afbeeldingen, tekst, karakters, pixels en (digitale/electornische) metadata en bestanden, dient een advertentie te voldoen aan de (nader) door de redactie van het CFN voorgeschreven normen, vormen en instructies. Ook aanlevering van het bestand dient te geschieden conform de instructies van de redactie van het CFN. De advertentie dient te allen tijde te passen binnen de bestaande (digitale/electronische) kaders, raamwerken, lay-out en mogelijkheden van het CFN en mag niet nopen tot aanpassing van die kaders, raamwerken, lay-out en mogelijkheden, zulks ter exclusieve discretionaire beoordeling door de redactie van het CFN.

7. De attendering dient tenminste te voldoen aan de volgende technische instructies:

  • Titel:                  maximaal 90 karakters.
  • Tekst:                maximaal 250 karakters met een link naar de website van de Afnemer.
  • Afbeelding:     120×90 pixels (= standaard formaat in advertising).
  • Links:                 naar de website van de Afnemer of naar door Afnemer aangeleverd pdf-document.

De redactie van het CFN kan in voorkomende gevallen nadere, hiervan afwijkende, instructies geven dan wel goedkeuren indien zulks niet leidt tot aanpassing van de lay out van het CFN of tot aanpassingen in de (electronische) plaatsingsomgeving.

Beleidsregels

8. Mede ter waarborging van een hoogwaardige, professionele kwaliteit en van de onafhankelijke status van het ICB en van het CFN heeft de redactie van het CFN beleidsregels opgesteld die gelden voor het plaatsen van een advertentie in het CFN door een Afnemer (de adverteerder). Deze beleidsregels zijn, cumulatief, de volgende (hierna gezamenlijk aan te duiden als “deze Beleidsregels”):

(a) Op het plaatsen van een advertentie in het CFN zijn de Algemene Voorwaarden van het ICB van toepassing. De Algemene Voorwaarden van het ICB zijn geplaatst op de website van het ICB (icb-instituut.com) maar worden op verzoek per e-mail toegezonden;

(b) Het CFN verschijnt alleen in digitale vorm (online). Advertenties wordt derhalve alleen digitaal geplaatst in het CFN;

(c) Een te plaatsen advertentie dient professioneel en zakelijk te zijn, dient gericht te zijn op de Doelgroep van het CFN (zie bladzijde 1) en dient als hoofddoel te hebben een voor (de activiteiten van) de Doelgroep relevant(e) activiteit, evenement, vacature, dienst of product van de Afnemer onder de aandacht te brengen binnen (een deel van) de Doelgroep. Het is de discretionaire bevoegdheid van de redactie van het CFN om te beoordelen of hiervan sprake is. Naar de discretionaire bevoegdheid van de redactie van het CFN kan in voorkomende (uitzonderings)gevallen van de in de eerste volzin van dit punt bedoelde beleidsregel worden afgeweken;

(d) Voor wat betreft haar expliciete of impliciete doel, aard, expressie, verschijningsvorm, beeldmateriaal, tekst, inhoud, symboliek en andere uitingen, in welke vorm dan ook:

(i) dient de te plaatsen advertentie binnen algemeen aanvaarde maatschappelijke normen van goede zeden en goede smaak te zijn;

(ii) mag de advertentie niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden;

(iii) mag de advertentie geen beledigende, (seksueel) intimiderend, discriminerende boodschappen of elementen bevatten jegens andere (rechts)personen, instanties of partijen;

(iv) mag de advertentie niet geheel of ten dele onrechtmatig of schadelijk zijn jegens derden of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, auteursrechten) van derden;

(v) mag de advertentie geen politieke, quasi-politieke of ophitsende boodschappen of elementen bevatten;

(vi) mag de advertentie niet gebruikt worden als middel om meningen te uiten over, vóór of tegen andere (rechts)personen; en

(vii) mag een advertentie niet een middel of onderdeel zijn, in welke vorm dan ook, van een (juridisch) geschil of discussie tussen welke partijen dan ook.

Of van één of meer van de vorenbedoelde omstandigheden (mogelijk) sprake is, is ter exclusieve discretionaire beoordeling van de redactie van het CFN;

(e) De Afnemer (de adverteerder) staat er voor in en garandeert dat de door hem/haar aangeleverde advertentie niet geheel of ten dele in strijd is met één of meer van de bepalingen bedoeld in onderdeel (d) van deze Beleidsregels. Afnemer zal het ICB volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in deze Beleidsregels door Afnemer. Afnemer zal het ICB verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die het ICB in verband daarmee ondervindt.

(f) Een advertentie wordt pas geplaatst nadat de vergoeding voor het plaatsen van de advertentie geheel door het ICB van de Afnemer is ontvangen, tenzij tussen het ICB en de Afnemer anderszins wordt overeengekomen;

(g) De redactie van het CFN heeft te allen tijde de exclusieve discretionaire bevoegdheid om de plaatsing van een advertentie te weigeren indien zij van oordeel is dat plaatsing van de advertentie (mogelijk) in strijd is met één of meer van de bovenstaande beleidsregels en/of de door de redactie van het CFN voorgeschreven normen, vormen en instructies of indien zij van oordeel is dat plaatsing van de advertentie op andere gronden (mogelijk) ongepast of ongewenst is of door haar in strijd wordt geacht met de doelstelling, missie of normen van het CFN of van het ICB;

(h) Het ICB behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van een Advertentie te weigeren of de inhoud of vormgeving van een reeds geplaatste Advertentie naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Afnemer op schadevergoeding. De reden hiervoor kan, bijvoorbeeld, zijn dat een Advertentie strijdig is met de Algemene Voorwaarden van het ICB, met de technische instructies, met deze Beleidsregels of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, doel, aard, strekking, karakter, opmaak of vorm van de opgegeven Advertentie. In geval het ICB een Advertentie op voornoemde gronden weigert of verwijdert, is zij gerechtigd Afnemer de door het ICB gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.

(i) In uitzonderingsgevallen en in gevallen waar in deze beleidsregels niet is voorzien, heeft de redactie van het CFN te allen tijde de exclusieve discretionaire bevoegdheid om een advertentie voor plaatsing (i) te accepteren indien zij van oordeel is dat plaatsing van die advertentie desalniettemin in overeenstemming is met de doelstelling, missie of normen van het CFN of van het ICB of (ii) te weigeren indien zij van oordeel is dat plaatsing in strijd is met de doelstelling, missie of normen van het CFN of van het ICB.

 

CFN Caribisch Fiscaal Nieuwsblad – COLOFON


Algemeen

Het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad is een onafhankelijk digitaal vakblad voor Caribisch belastingrecht en voor de Caribische belastingpraktijk. Het verschijnt op actuele basis, wanneer er maar nieuws is. Dat kan wekelijks of tweewekelijks zijn maar ook dagelijks. Tijdens het reces in de zomerperiode en in de winterperiode verschijnt het CFN niet of minder frequent.

Aanbevolen citeerwijze: “Caribisch Fiscaal Nieuwsblad”, “CFN” of “CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad”.

ISSN: 2543-1986

 

Uitgever

Het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad is een uitgave van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (hierna: “het ICB“).

Adres- en contactgegevens van het ICB:

Holendrechterweg 21B,

1191 KT Ouderkerk aan de Amstel

Nederland.

tel.: +31 6 577 377 35

email: info@icb-instituut.com

website: www.icb-instituut.com

 

Redactie

Mr. P.B. van Agtmaal, fiscaal-jurist

tel.: +31 6 577 377 35

Email: cfn@icb-instituut.com

Website: www.icb-instituut.com

 

Abonnementen

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Maandabonnementen worden, zonder wederopzegging, telkens automatisch met een maand verlengd, indien zij niet vóór het verstrijken van de abonnementstermijn schriftelijk of per email (cfn@icb-instituut.com) zijn opgezegd.

Verspeiding van het CFN geschiedt digitaal, per email. Na aanmelding en ontvangst van het abonnementsgeld ontvangt de abonnee de persoonlijke inlogcode(s). Abonnees ontvangen het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad in de mailbox van het door hen opgegeven emailadres en bij meerdere gebruikers binnen de organisatie van de abonnee in elke mailbox van de opgegeven emailadressen binnen hun organisatie. De inhoud van de nieuwsberichten wordt toegankelijk door het inloggen met de persoonlijke inlogcode.

Abonnees hebben tevens toegang tot het Portaal van het CFN op deze website waar met behulp van een zoekmachine eerdere nieuwsberichten en uitgaven van het CFN of onderliggende fiscale bronnen en documentatie kunnen worden raadpleegd.

 

Abonnementstarieven

De abonnementstarieven zijn afhankelijk van het aantal gebruikers binnen de organisatie van de abonnee. Meer informatie over de abonnementstarieven is te vinden op de pagina over het CFN op de website van het ICB (www.icb-instituut.com) of neem contact op via cfn@icb-instituut.com of info@icb-instituut.com. Studenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een gratis abonnement.

 

Advertenties

Advertenties kunnen tot 7 dagen voor het verschijnen van het (eerste) betreffende nummer worden aangeleverd. De tarieven voor het plaatsen van advertenties zijn onder meer afhankelijk van het type, de grootte en de continuiteit van de advertentie. Voor meer informatie over de de tarieven voor advertenties kunt u contact opnemen via cfn@icb-instituut.com of info@icb-instituut.com.

 

Gebruik persoonsgegevens

De Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements-)overeenkomst. De gegevens kunnen door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 

Leveringsvoorwaarden

Op alle uitgaven van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn op deze website opgenomen. U kunt de Algemene Voorwaarden ook per email opvragen (info@icb-instituut.com) of via het algemene emailformulier op deze website.

 

Disclaimer

Het ICB en de redactie van het CFN baseren de publicaties in het CFN op informatie die openbaar toegankelijk is. Zij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van deze informatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.

 

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of gereproduceerd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, schriftelijk of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het CFN wordt uitgegeven door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (hierna: “het ICB”). Op abonnementen op het CFN zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing.

Het ICB en de redactie van het ICB baseert haar publicaties in het CFN op informatie die openbaar toegankelijk is. Zij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van deze informatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.

Het ICB legt de gegevens van de abonnees vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. De gegevens kunnen door het ICB worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u vacature-advertentie plaatsen in het CFN of een advertentie voor een bepaalde gebeurtenis of event? neem dan contact op via:

cfn@icb-instituut.com of telefoon + 31 6 577 377 35 (tussen 9.00 en 17.00 uur CET).

De advertentieafdeling zal u de gedragscode overhandigen en u informeren over de tarieven.

Heeft u vragen aan de redactie van het CFN of wenst u een opinie-artikel te plaatsen, neem dan contact op via: cfn@icb-instituut.com of telefoon + 31 6 577 377 35 (tussen 9.00 en 17.00 uur CET). Voor het plaatsen van opinie- artikelen geldt een gedragscode die bij de redactie kan worden opgevraagd.

Bekijk hieronder een overzicht van de reeds verschenen CFN’s per jaar (met links)

CFN 2024 / 70

CFN 2024 / 69 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 68

CFN 2024 / 67 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 66 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 65

CFN 2024 / 64 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 63 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 62

CFN 2024 / 61 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 60 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 59

CFN 2024 / 58 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 57

CFN 2024 / 56 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 55 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 54

CFN 2024 / 53 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 52 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 51 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 50 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 49

CFN 2024 / 48 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 47 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 46 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 45

CFN 2024 / 44 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 43

CFN 2024 / 42 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 41

CFN 2024 / 40

CFN 2024 / 39 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 38

CFN 2024 / 37 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 36

CFN 2024 / 35 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 34 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 33 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 32

CFN 2024 / 31

CFN 2024 / 30 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 29

CFN 2024 / 28 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 27 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 26 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 25

CFN 2024 / 24 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 23 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 22

CFN 2024 / 21 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 20 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 19 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 18

CFN 2024 / 17

CFN 2024 / 16 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 15

CFN 2024 / 14 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 13 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 12

CFN 2024 / 11

CFN 2024 / 10

CFN 2024 / 09

CFN 2024 / 08 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 07

CFN 2024 / 06 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 05 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 04 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 03 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 02 (Speciale uitgave)

CFN 2024 / 01 (Speciale uitgave)

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht

Top