PRIVACYVERKLARING en COOKIEVERKLARING

van de

STICHTING INSTITUUT VOOR CARIBISCH BELASTINGRECHT

(ICB INSTITUUT VOOR CARIBISCH BELASTINGRECHT)

Download hier de Privacy Verklaring

 1. ALGEMEEN
 • Dit is de Privacyverklaring en Cookieverklaring van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (ICB Instituut voor Caribisch Belastingrecht, hierna: “het ICB“).
 • Het ICB is de eigenaar van de website icb-instuut.com (hierna: “onze website” of “de ICB-website”) en van de daarop gepubliceerde informatie en documentatie – waaronder, doch niet uitsluitend, de databank van het Portaal op die website. Het ICB is ook de uitgever van verschillende (al dan niet digitale) publicaties waaronder het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad (hierna: “het CFN”).
 • Het ICB verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: “de AVG”)[1]. Immers, bewust en onbewust deelt u allerlei persoonsgevens met het ICB. Dit kan, bijvoorbeeld, zijn door het gebruik van onze website, door het gebruik van onze Digitale Producten en ook door het actief aan ons verstrekken van gegevens bij het aanmelden voor een Abonnement of een andere Dienst of Product. Met deze gegevens gaan wij uiteraard zorgvuldig om. In deze Privacyverklaring en Cookieverklaring vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact op met ons centrale AVG-punt via e-mail: avg@icb-instituut.com.
 • Waar in deze Privacyverklaring en Cookieverklaring woorden en terminologie worden gebruikt die overeenkomen met die welke worden gebruikt in de officiële Nederlandse vertaling van de AVG, wordt daarmee bedoeld hetgeen daaronder volgens de AVG wordt verstaan.
 • Waar in deze Privacyverklaring en Cookieverklaring woorden en terminologie worden gebruikt die met een hoofdletter aanvangen, wordt daarmee bedoeld hetgeen daaronder volgens de Algemene Voorwaarden van het ICB wordt verstaan. Klik hier om naar de Algemene Voorwaarden van het ICB te gaan.
 1. PERSOONSGEGEVENS

2.1       Wat zijn Persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres en uw e-mailadres of, indien van toepassing, uw studentnummer bij een opleidingsinstituut. Ook gegevens van een eenmanszaak, een VOF of maatschap zijn persoonsgegevens, maar gegevens van een rechtspersoon (zoals, bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.) zijn dit niet. Wel zijn gegevens van contactpersonen, vertegenwoordigers of andere medewerkers van een rechtspersoon persoonsgegevens. Daarbij valt onder meer te denken aan medewerkers die door u zijn aangemeld als “Gebruikers” van een Abonnement op een van onze Digitale Producten, zoals het CFN.

2.2       Wat is verwerken?

Verwerken is, heel kort samengevat, alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Daaronder valt, bijvoorbeeld, het verzamelen, het opslaan, het gebruiken, het doorgeven en het verwijderen van uw gegevens.

2.3.     Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als wij direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals, bijvoorbeeld:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers;
 • Iedereen die interesse toont in het ICB of onze Producten en Diensten;
 • Iedereen die op de een of andere manier aan een organisatie verbonden is waar wij een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld, bestuurders, vertegenwoordigers, aan een organisatie verbonden Gebruikers als bedoeld in onze Algemene Voorwaarden en andere aan een organisatie verbonden medewerkers);
 • Bezoekers van de ICB-website, onze Facebook-pagina en onze LinkedIn-pagina;
 • Toekomstige Klanten.

2.4       Verstrekte persoonsgegevens

Het ICB maakt onderscheid tussen “actief verstrekte persoonsgegevens” en “passief verstrekte persoonsgegevens”. 

2.4.1  Passief verstrekte persoonsgegevens

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt of die aan uw organisatie verbonden personen verstrekken, zonder dat u of zij zich daar misschien bewust van bent/zijn. Dit kunnen onder meer gegevens zijn over het gebruik van onze website, door ons gebruikte applicaties (apps) en andere Digitale Producten.

Wat voor gegevens kunnen dit zijn?

 • Wanneer u bijvoorbeeld de ICB-website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.
 • En, bijvoorbeeld, wanneer u gebruik maakt van een in het kader van een Abonnement aan u toegezonden Digitaal Product, wordt het bezoekgedrag met betrekking tot het Digitale Product (bijvoorbeeld het per e-mail aan u toegezonden CFN) geregistreerd, waaronder het “open-“gedrag en het “click”-gedrag op onderdelen (bijvoorbeeld artikelen van het CFN).

2.4.2  Actief verstrekte persoonsgegevens

Daarnaast verwerkt het ICB gegevens die u actief aan ons verstrekt. Van het actief verstrekken van gegevens is bijvoorbeeld sprake als uw organisatie zich aanmeldt als Abonnee (subscriber) op één of meer van de door ons uitgegeven Digitale Producten (bijvoorbeeld een publicatie als het CFN) en wij u om deze gegevens vragen. Dan kan bijvoorbeeld via persoonlijke e-mailwisseling maar ook via de aanmeldmodules op de ICB-website of via de “subscription”-modules van onze Digitale Producten.

Wat voor gegevens kunnen dit zijn?

 • Gegevens over wie u bent of wie de aan uw organisatie verbonden personen zijn. Dit kunnen zijn:
 • uw voornaam, uw achternaam, uw initialen, uw contactgegevens, uw gebruikersnaam, uw woon- of vestigingsadres en woon- of vestigingsplaats, postadressen, uw emailadres en uw functie;
 • dergelijke gegevens van aan uw organisatie verbonden medewerkers waaronder contactpersonen en Gebruikers (doorgaans beperkt tot achternaam, voornaam, initialen, emailadres en gebruikersnaam); en/of
 • indien van toepassing – bijvoorbeeld ingeval u gebruik maakt van een Abonnement waarop een korting of vrijstelling voor studenten van toepassing is – gegevens over aan welk opleidingsinstituut u studeert of verbonden bent en een kopie van het bewijs van uw inschrijving aan het opleidingsinstituut (bijvoorbeeld uw studentenpas, waarop doorgaans het studentnummer, andere door het opleidingsinstituut daarop vermelde gegevens staan vermeld en soms ook uw (pas)foto).
 • Betaal- en transactiegegevens. Dit kunnen zijn:
 • Betalingen aan ons voor onze Producten, Diensten en Digitale Producten, hetgeen in beginsel geschiedt door overmaking op één van onze bankrekeningen.
 • Gegevens over u bij andere partijen die wij nodig hebben ter identificatie en voor fiscale doeleinden (het vaststellen van, bijvoorbeeld, heffings- en of afdrachtplicht van omzetbelastingen). Dit kunnen, bijvoorbeeld, zijn: gegevens van het Handelsregister en de Kamer van Koophandel (dit zijn overigens openbare gegevens) maar ook andere gegevens. Die gegevens kunnen wij zelf rechtstreeks ontvangen maar kunnen ook door u aan ons verstrekt zijn.
 • Gegevens die wij verplicht zijn met andere partijen te delen, waaronder gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing en die wij in het kader van de verplichtingen ten dienste van de belastingheffing verplicht kunnen zijn te verstrekken aan belastingdiensten.
 • Gegevens die wij nodig hebben voor uw en onze veiligheid, ter bestrijding van internetfraude (DDOS-aanvallen of randomware-aanvallen en botnets). Dit kunnen zijn:
 • Uw IP-adres of de IP-adressen van aan uw organisatie verbonden personen;

2.5       Verwerking van persoonsgegevens van aan uw organisatie verbonden betrokkenen

2.5.1  Algemeen

Wij zullen de persoonsgegevens van aan uw organisatie verbonden vertegenwoordiger(s), medewerkers en andere personen – al dan niet in hun hoedanigheid van aan uw organisatie verbonden Gebruiker – verwerken om onze Producten, Diensten en Digitale Producten te kunnen aanbieden en om de Overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

 • Wat verwacht het ICB van organisaties?

Geeft uw organisatie persoonsgegevens van aan uw organisatie verbonden vertegenwoordigers, medewerkers of Gebruikers aan ons door, zoals bijvoorbeeld namen en e-mailadressen van Gebruikers ten behoeve van het aanmaken van accounts voor toegang tot onze Digitale Producten? Dan verwachten wij van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen wij ook gegevens van aan uw organisatie verbonden vertegenwoordigers, medewerkers of Gebruikers, dus zonder dat uw organisatie deze actief aan ons verstrekt (zie onder meer paragraaf 2.4 van deze Privacyverklaring), bijvoorbeeld bij het gebruik van onze Digitale Producten en van de ICB-website. Deze  worden vastgelegd door ons of door derden-partijen van wie wij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst diensten afnemen of omdat we een andere dienstverlener inzetten voor de ondersteuning van onze organisatie. Dit kunnen, bijvoorbeeld, zijn externe organisaties die ons bepaalde ICT-diensten aanbieden, zoals de aanbieder van het digitale mailprogramma (applicatie) waarvan wij gebruik maken bij het verzenden van onze Digitale Producten (zie hierover paragraaf 4.4 van deze Privacyverklaring inzake MailChimp). Voor het doel hiervan verwijzen wij naar paragraaf 3 van deze Privacyverklaring.

Wij verwachten dat u de aan uw organisatie verbonden vertegenwoordigers, medewerkers, Gebruikers of andere medewerkers ook hierover informeert. U kunt deze Privacyverklaring aan hen geven. Dan kunnen ook zij zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

 1. DOELEINDEN EN WIJZE VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 • Algemeen

 Onze Overeenkomst met u kunnen wij alleen uitvoeren als we u goed kennen en over de juiste en benodigde functionele gegevens beschikken. Daarvoor hebben wij uw persoonsgegevens en, indien van toepassing, die van aan uw organisatie verbonden personen nodig en moeten wij deze ook verwerken.

Dit doen wij om de Overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en in dat kader onze Producten, Diensten en Digitale Producten aan u te kunnen aanbieden, te kunnen verzorgen, te kunnen bezorgen, te kunnen verzenden, te kunnen ontwikkelen en/of te kunnen verbeteren. Maar ook omdat wij wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken.

In algemene zin verwerken wij deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Om een relatie en Overeenkomst met u te kunnen aangaan. Als u Klant of Afnemer wilt worden of als u al Klant of Afnemer bent en een nieuw Product, Dienst of Digitaal Product wilt afnemen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze verwerken;
 • Om Overeenkomsten in het kader van een Product, Dienst of Digitaal Product (bijvoorbeeld een Abonnement) uit te voeren. Indien u Klant/Afnemer bij ons bent, zijn we u graag goed van dienst en voeren wij de gesloten Overeenkomst uit. Dit hebben wij immers met u afgesproken. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.
 • Om Overeenkomsten en de nakoming daarvan te monitoren, bijvoorbeeld door het controleren en vastleggen van uw betalingen voor onze Producten, Diensten en Digitale Producten;
 • Voor het beschermen van de veiligheid van u en van het ICB tegen internetfraude. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens; doorgaans betreft dat passief aan ons verstrekte gegevens, zoals IP-adressen, cookies e.d.;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze Producten, Diensten en Digitale Producten.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij onze Producten, Diensten en Digitale Producten. Dit doen wij voor onze Klanten/Afnemers en voor ons zelf en dit doen wij zelf danwel ondersteund door diensten van derde partijen. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Het analyseren van uw bezoek aan onze website. Dit doen wij om onze website te verbeteren door middel van, bijvoorbeeld, cookies. Zie hiervoor paragraaf 7 van deze Privacyverklaring;
 • Door gebruik van onze Digitale Producten te analyseren, zien wij hoe onze Producten, Diensten en Digitale Producten door u worden gebruikt. Zie hiervoor paragraaf 4.4 van deze Privacyverklaring;
 • We kunnen ook onderzoek doen om onze Producten, Diensten en Digitale Producten te ontwikkelen of te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen een reactie te geven op een Product, Dienst of Digitale Product of deze te beoordelen. U bent uiteraard niet verplicht om mee te werken aan zo’n onderzoek.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wilt u niet dat uw persoonsgegevens gebruikt worden, neemt u dan contact op met met ons centrale AVG-punt via e-mail avg@icb-instituut.com.

 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden met betrekking tot onze Producten, Diensten en Digitale Producten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens en die van aan uw organsatie verbonden personen verwerken voor ons relatiebeheer, promotie en marketing, dat wil zeggen voor die doeleinden van het ICB zelf. Hierbij maken wij gebruik van gegevens die we van uw hebben en kunnen ook gebruik maken van gegevens van clickgedrag op onze website of van onze Digitale Producten. Wij verwerken die gegevens niet voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden van derden en zullen uw persoonsgegevens dan ook niet voor dat doel aan derden verstrekken. Wel kunnen derde partijen advertenties plaatsen in onze Producten, Diensten en Digitale Producten voor hun promotie- en marketingdoeleinden (“Online adverteren”), maar daarbij krijgen die derden van ons niet de beschikking over uw persoonsgegevens; ze maken daarbij slechts indirect via onze Producten, Diensten en Digitale Producten gebruik van ons communicatiekanaal met u, zonder van ons de beschikking te krijgen over uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden, neemt u dan contact op met met ons centrale AVG-punt via e-mail avg@icb-instituut.com.

 • Om Overeenkomsten met u of uw organisatie aan te gaan en uit te voeren.

Als u voor uw werk contact heeft met het ICB, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen of u uw organisatie mag vertegenwoordigen of om u toegang te geven tot onze Digitale Producten (bijvoorbeeld het Portaal van onze website).

 • Voor de uitvoering van interne bedrijfsprocessen, managementrapportages, intern management, boekhouding, financiële administratie (waaronder debiteurenadministratie), archivering en interne statitische doelen;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, waaronder het onder omstandigheden verplicht zijn gegevens te verstrekken aan toezichthouders en autoriteiten en de verplichting tot het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen.

3.2       Actief verstrekte persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die u actief aan het ICB verstrekt worden opgenomen en vastgelegd in gegevensbestanden. Dit doen wij om onze Producten, Diensten en Digitale Producten te kunnen aanbieden en om de Overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

De opname en vastlegging kan zowel op papier als op digitale gegevensdragers plaatsvinden.

Digitale gegevensdragers kunnen onder meer zijn harde schijven op servers, computers en laptops van het ICB of van aan het ICB verbonden personen die ter uitvoering van hun werkzaamheden over die gegevens dienen te kunnen beschikken, externe digitale gegevensdragers zoals externe harde schijven en usb-sticks die onder meer gebruikt kunnen worden voor het draaien en bewaren van backups, het digitale platform waarop onze website is gebouwd en draait en het digitale emailprogramma (applicatie) die wij gebruiken om u onze digitale publicaties toe te zenden (zie hierover meer in paragraaf 4 hierna).

Het ICB beperkt zoveel mogelijk het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat het ICB geen onnodige gegevens verwerkt. De actief verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering door het ICB van de tussen u als Afnemer en het ICB tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de levering van een Product, een Digitaal Product en/of Dienst, waaronder:
 • het administreren en registreren van de Bestelling en/of het leveren van Producten, Digitale Producten en Diensten;
 • het vaststellen van de verschuldigde vergoeding (bijvoorbeeld indien de vergoeding – het tarief – afhankelijk is van het aantal Gebruikers);
 • het door het ICB opstellen, adresseren en verzenden van de factuur voor het door het ICB te leveren van Producten, Digitale Producten en/of Diensten;
 • het administreren en registreren van de Gebruikers onder een Abonnement en het door het ICB aanmaken van digitale (gebruikers-)accounts (user accounts) en registratiedetails (zoals gebruikersnamen, user names);
 • het door het ICB – al dan niet digitaal en al dan niet gebruik makend van externe platforms – leveren en verzenden van Producten, Digitale Producten en/of Diensten danwel het digitaal toegang verlenen aan u als Afnemer en Gebruikers tot de Producten, Digitale Producten en/of Diensten (bijvoorbeeld het toegang geven tot een Portaal op de ICB-website);

als ook:

 • het door het ICB informeren van u als Afnemer en van Gebruikers over relevante huidige en toekomstige Producten, Digitale Producten en/of Diensten van het ICB;
 • om u aanbiedingen van het ICB te doen;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties van het ICB;
 • het analyseren om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen;
 • om u als Afnemer en de Gebruikers via deze Producten, Digitale Producten en/of Diensten kennis te laten nemen van door externe partijen op de ICB-website danwel in of op Producten, Digitale Producten en/of Diensten geplaatste advertenties en advertentiemateriaal (bijvoorbeeld in het kader van “Online adverteren” door externe partijen geplaatste advertenties met aangeboden vacatures voor banen en stages of door externe partijen geplaatste advertenties over door hen aangeboden producten en diensten).

Indien u tegen de verwerking voor deze doeleinden bezwaar tegen heeft kunt u daarover vóór de totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot een specifiek Product, Digitaal Product of Dienst contact opnemen met het ICB bij onze centrale AVG-punt via e-mailadres: avg@icb-instituut.com; en

 • om te voldoen aan op het ICB rustende wet- en regelgeving.

Het ICB zal, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer en de Gebruikers, geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor doeleinden van derden en zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij en voorzover dat nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst en het in dat kader gebruik maken van diensten (platforms, websites, applicaties, software e.d.) van van derde partijen (zie hierover meer in paragraaf 4 van deze Privcayverklaring) of indien en voorzover het ICB daartoe op grond van dwingend recht wordt verplicht. 

3.3       Passief verstrekte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door het ICB gebruikt.

Deze gegevens kunnen worden vastgelegd door derden-partijen van wie wij diensten afnemen of omdat we een andere dienstverlener inzetten voor de ondersteuning van onze organisatie. Dit kunnen, bijvoorbeeld, zijn de externe organisaties die ons bepaalde ICT-diensten aanbieden, zoals de aanbieder van het platform waarop de ICB-website draait (zie paragraaf 4.3  van deze Privacyverklaring inzake WordPress) en de aanbieder van het digitale mailprogramma (applicatie) waarvan wij gebruik maken bij het verzenden van onze Digitale Producten (zie paragraaf 4.4 van deze Privacyverklaring inzake MailChimp). Daarbij wordt bijvoorbeeld het bezoekgedrag (open- en clickgedrag) van Gebruikers geanalyseerd en statistisch verwerkt. Ook kan dat het design bedrijf Brndtfy zijn dat ons ondersteunt bij ons (ICT-)management (zie paragraaf 4.5 van deze Privacyverklaring).

Wij doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en van onze Digitale Producten en de inhoud van onze Digitale Producten (zoals een publicatie als het CFN) te innoveren, te ontwikkelen en te verbeteren.

3.4       Verwerkt het ICB ook bijzondere persoonsgegevens?

3.4.1. Algemeen

Bijzondere gegevens, strafrechtelijke gegevens zijn gevoelige gegevens. Bijzondere gegevens zijn, bijvoorbeeld, ook gegevens over gezondheid, gegevens over geslacht, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

3.4.2  Verwerken wij die bijzondere gegevens?

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Aangezien dergelijke bijzondere gegevens voor de uitvoering van onze Producten, Diensten en Digitale Producten niet relevant zijn, verzamelen en verwerken wij deze gegevens niet. Wij vragen daar ook niet naar, tenzij dit bij wijze van uitzondering noodzakelijk is in welk geval wij ons verzoek daartoe zullen toelichten en onderbouwen. Ook zullen wij u dan in de gelegenheid zullen stellen om tegen ons verzoek bezwaar te maken.

Wel kan het zijn dat dergelijke gegevens passief aan ons verstrekt worden. Dit kan het geval zijn wanneer u de relevante gegevens met betrekking tot aan uw organisatie verbonden Gebruikers of andere vertegenwoordigers en medewerkers van uw organisatie aan ons doorgeeft en daarbij – al dan niet bewust – het geslacht van de betreffende persoon kenbaar maakt (bijvoorbeeld door het gebruik van “mevrouw” of “de heer” of door het doorgeven van de voornaam hetwelk een indicatie kan geven van het geslacht van de betreffende persoon). In beginsel zullen wij het uit die gegevens af te leiden geslacht van de betreffende persoon niet verwerken. In digitale systemen van externe platforms en apps zullen wij zoveel mogelijk werken met initialen van voornamen opdat het geslacht niet uit een voornaam kan worden afgeleid. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat zulks toch op enigerlei wijze uit de gegevens kan worden afgeleid. Overigens zullen wij in ons contact met u of met aan uw organisatie verbonden personen uit hoofde van beleefdheidsvormen wel gebruik kunnen maken van kennis van het geslacht van de betreffende persoon, door deze aan te spreken met “mevrouw” of “heer/meneer/mevrouw”.

3.5       Neemt het ICB automatische besluiten over u?

U heeft als betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit recht wordt ook wel het “recht op een menselijke blik bij besluiten” genoemd. Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u daar last van hebben? Dan mogen wj geen automatisch besluit nemen.

Het ICB verklaart dat het in het kader van de uitvoering van onze Overeenkomst met u geen automatische besluiten neemt. Dat is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met u ook helemaal niet nodig. Wanneer een besluit over u moet worden genomen – bijvoorbeeld over het aangaan, stopzetten, schorsen of wederopstarten van het verlenen van een Dienst of het leveren van een Product aan u of het aangaan, beëindigen of wederopstarten van een relatie met u – zal dat op geïndividualiseerde en persoonlijke wijze en met een “menselijk blik” gebeuren waarbij de directie van ons instituut direct of indirect betrokken is.

3.6.     Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen het ICB hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Onder omstandigheden kunnen ook derde (externe) partijen die door ons zijn ingeschakeld om ons te ondersteunen bij onze werkzaamheden of in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst toegang krijgen tot persoonsgegevens. Voor meer informatie over derden, zie paragraaf 4 hierna “Verwerking door derden”.

3.7       Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben? Doorgaans zal daarvan geen sprake zijn. Maar dat mogen we in beginsel wel wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen we u om toestemming. U kunt die toestemming ook altijd weer intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons opnemen bij ons centrale AVG-punt via e-mail avg@icb-instituut.com.

VERWERKING DOOR DERDEN

4.1       Algemeen

Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen buiten het ICB als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een Overeenkomst met u moeten uitvoeren en daarbij, bijvoorbeeld, bepaalde ICT-platforms, software of applicaties gebruiken of omdat we een andere dienstverlener inzetten.

Wettelijke verplichting

We geven uw persoonsgegevens aan derden door als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de belastingdienst op grond van de wettelijke verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing of aan de toezichthouder op de gegevensbescherming (de Autoriteit Persoonsgegevens) indien wij daartoe verplicht zijn.

Andere partijen

We verwerken ook gegevens die voor derde partijen toegankelijk zijn als dat nodig is om de afspraken met u na te komen, bijvoorbeeld indien wij gebruik maken van ICT-platforms of applicaties om onze Digitale Producten (zoals bijvoorbeeld het Abonnement op het CFN) aan u te verzenden of om toegang te verlenen tot het Portaal op onze website. Zie in dit verband hierna in deze paragraaf onder “Google Analytics”, “WordPress”en “MailChimp”.

Wij kunnen ook derde partijen/zakelijke partners inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken of die in het kader van de uitvoering van onze opdracht toegang hebben tot de gegevens. Bijvoorbeeld een drukkerij of marketing bureau die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegeens op enveloppen drukt. Of een design bureau dat ons, bijvoorbeeld, ondersteunt bij onze ICT, bij graphic design, bij de opbouw, het beheer en het onderhoud van onze website en bij het gebruik van applicaties ten behoeve van de verzending van onze Digitale Producten. Zie in dit verband hierna onder “Brndtfy”.

Wij kunnen gegevens ook aan derde partijen doorgeven die wij nodig hebben in het kader van onze organisatie en dienstverlening, bijvoorbeeld administratiekantoren, adviseurs, deurwaarders of advocaten. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het kader van onze boekhouding en onze financiële administratie of in het kader van rechtsvorderingen.

Wij schakelen dergelijke derde partijen alleen in als dit past bij het doel waarvoor we uw gegevens hebben verwerkt. Deze derde partijen moeten door ons eerst voldoende betrouwbaar worden geacht en zij krijgen alleen onze opdracht indien zij zich aantoonbaar conformeren aan de AVG.

 

4.2       Google Analytics

Bij het gebruik maken van onze diensten – zoals bij het gebruiken maken van het Abonnement op onze Digitale Publicaties waaronder het CFN of een bezoek aan ons Portaal – zult u de ICB-website bezoeken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Voor de Analytics-dienst verwerkt Google enkel geanonimiseerde gegevens die niet te herleiden zijn naar een persoon of IP-adres. Het ICB maakt gebruikt van GA voor inzicht in het sitebezoek.

Voor wat betreft het gebruik van cookies verwijzen wij naar de Cookie verklaring bij deze Privacyverklaring (zie paragraaf 7).

4.3       WordPress

Bij het gebruik maken van onze diensten – zoals bij het gebruiken maken van het Abonnement op onze Digitale Producten waaronder het CFN of een bezoek aan ons Portaal – zult u de ICB-website bezoeken.

Om in het kader van de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst aan u of aan de aan uw organisatie verbonden Gebruikers toegang te kunnen verlenen tot het afgeschermde delen van het Portaal van de ICB-website, zullen persoonsgegevens van u of van de aan uw organisatie verbonden Gebruikers worden opgenomen in uw “account” of “profiel”. Dergelijke gegevens zijn in beginsel beperkt tot:

 • de voornaam en/of de initialen van de Gebruiker,
 • de achternaam van de Gebruiker,
 • de gebruikersnaam van de Gebruiker, en
 • het e-mailadres van de Gebruiker.

De gegevens die in uw account of profiel worden opgenomen kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

De ICB-website draait op de applicatie van het platform van WordPress.com. Het ICB is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van WordPress.com. WordPress.com heeft in beginsel geen toegang tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt (waaronder de informatie die u actief aan ons heeft verstrekt en die wij hebben ingevoerd op de website om u danwel de aan uw organisatie verbonden Gebruikers toegang te verlenen) maar biedt alleen het platform en de software waarop wij onze website laten draaien.

Wilt u meer weten over WordPress.com en over de wijze waarop zij omgaan met de bescherming van persoonsgegevens? Klik hier om naar hun Nederlandstalige website te gaan.

Het ICB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de informatie is ontstaan of door informatie aangeboden op de ICB-website of door welke onvolledigheid dan ook. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor sites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze website bevatten. Het ICB mag de inhoud van de ICB-website zonder kennisgeving wijzigen. Zie hierover meer in onze Disclaimer.

4.4       MailChimp

Voor de verspreiding van onze Digitale Producten – waaronder het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad – alsook voor eventuele andere communicatie met u als onze Afnemer maken wij  gebruik van het digitale mailprogramma (applicatie) van het marketing platform van MailChimp. Klik hier om naar de website van MailChimp te gaan.

Voor doeleinden van de verzending per e-mail van onze Digitale Publicaties danwel voor andere communicatie in het kader van onze relatie met u, voeren wij bepaalde persoonsgegevens van u danwel van de aan uw organisatie verbonden Gebruikers in de applicatie van MailChimp in. Deze persoonsgegevens zijn in beginsel beperkt tot het invoeren in de “Distribution List” van:

 • de voornaam en/of de initialen van de Gebruiker,
 • de achternaam van de Gebruiker, en
 • het e-mailadres van de Gebruiker.

Deze persoonsgegevens zijn daardoor toegankelijk voor MailChimp. Door het gebruik van de applicatie verwerkt MailChimp bepaalde informatie van de Gebruiker onder meer, bijvoorbeeld, het IP-adres, tijd, datum, gebruikte browser en andere uitgevoerde acties binnen het gebruik van deze applicatie. MailChimp maakt ook “reports” op over het gebruik van de applicatie, waaronder over door u of de aan uw organisatie verbonden Gebruikers geopende door ons verzonden e-mailberichten in het kader van de verzending van Digitale Producten (“opens”) of geklikte links naar artikelen (“links clicked”). Daarbij wordt bijvoorbeeld het open- en clickgedrag van Gebruikers geanalyseerd en statistisch verwerkt. Dergelijke analyses en statistics geven ons inzicht in het gebruik van onze Digitale Producten en ondersteunen ons om onze Digitale Producten te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren.

Het ICB is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van MailChimp. Naar onze indruk conformeert MailChimp zich aantoonbaar aan de AVG. Op hun website geven zij expliciet aan dat zij toegewijd zijn aan het voldoen aan de AVG. MailChimp gaat op hun website uitgebreid in op de gegevensverwerking door hen en hoe zij in het kader van de AVG met uw rechten omgaan. Wilt u daar mee over weten? Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan op de website van MailChimp. In de Privacy Policy van MailChimp is onder meer opgenomen welke persoonsgegevens zij verzamelen en wat zij daarmee doen. Klik hier voor MailChimp’s Privacy Policy.

In een op MailChimp’s website gepubliceerde “Guide” zoals opgesteld door het Legal Team van MailChimp over de GDPR (d.i. de afkorting van de Engelstalige aanduiding van de AVG) wordt zelfs expliciet aangegeven dat MailChimp ons kan ondersteunen bij het onverwijld voldoen aan een verzoek in het kader van uw rechten als betrokkene (zie hierover paragraaf 5 van deze Privacyverklaring). MailChimp geeft daarbij zelfs uitdrukkelijk de mogelijkheid aan dat u respectievelijk de aan uw organisatie verbonden Gebruikers MailChimp rechtstreeks kunnen benaderen met een verzoek in dat kader (zie pagina 7 van die Guide). Wilt u daar meer over weten? Klik op deze link om naar de Guide te gaan zoals die op de website van MailChimp is geplaatst.

4.5       Brndtfy

Bij onze activiteiten worden wij ondersteund door het in Ouderkerk aan de Amstel (Nederland) gevestigde design bedrijf Brndtfy. Brndtfy’s ondersteuning aan ons bestaat onder meer uit het bouwen, ontwerpen, uitbouwen en onderhouden van de ICB-website (WordPress-applicatie; zie hierboven), ondersteuning en design bij ons gebruik van de applicatie van MailChimp (zie hierboven), het in die kaders verlenen van ICT-diensten en ondersteuning bij het verwerken en analyseren van metadata ten behoeve van de optimalisering van onze Producten, Diensten en Digitale Producten.

In het kader van de uitvoering van onze opdracht aan Brndtfy hebben aan Brndtfy verbonden medewerkers toegang tot onze website en de door ons gebruikte MailChimp-applicatie en daardoor hebben zij ook toegang tot de persoonsgegevens die wij op de ICB-website en in de MailChimp-applicatie hebben verwerkt. Het ICB is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van MailChimp. Maar ook Brndtfy is met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens verplicht zich te houden aan de voorschriften van de AVG.

Voor meer informatie over Brndtfy en hun dienstverlening verwijzen wij naar hun website: www.brndtfy.nl. Indien u terzake van het verwerken van de door u aan ons in het kader van een Overeenkomst verstrekte persoonsgegevens direct contact wenst op te nemen met Brndtfy kunt u een email sturen naar hun contactpersoon via emailadres: info@brndtfy.nl.

4.6       Doorlinken naar websites van derden

In verscheidene gevallen kunt u via (de databank in het Portaal van) de ICB-website of vanuit Producten, Digitale Producten en/of Diensten doorlinken naar websites van derden. Ook is het mogelijk dat u vanuit door derden op de ICB-website of in/op Producten, Diensten en/of Digitale Producten geplaatste advertenties en advertentiemateriaal kunt doorlinken naar websites van derden. Het ICB is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Het ICB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor websites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze website bevatten. Zie hierover meer in onze Disclaimer.

 1. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

5.1       Algemeen

Wij wijzen u graag op uw rechten als betrokkene die in de AVG zijn vastgelegd.

 • Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Dit recht is geregeld in artikel 15 van de AVG.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Als betrokkene heeft u het recht om van ons onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Dit houdt – kort samengevat – in dat u het recht heeft om onjuiste persoonsgegevens door ons te laten wijzigen of om deze door ons te laten aanvullen. Dit recht is geregeld in artikel 16 van de AVG.

 • Recht op gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om ons soms te vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Daarbij moet uw belang gaan boven het belang van het ICB. Het belang van het ICB kan zijn het kunnen/moeten voldoen aan een wettelijke verplichting zijn of het belang van het ICB in het kader van een rechtsvordering.

 • Recht op vergetelheid

U heeft als betrokkene het “recht van vergetelheid”. Dit houdt in dat wij in bepaalde gevallen verplicht zijn om persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt of indien u daarom vraagt. Dit recht houdt, bijvoorbeeld, in dat u het recht heeft om eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor gebruik van uw gegevens in te trekken. Dit recht is geregeld in artikel 17 van de AVG.

Het recht op vergetelheid wordt door ons gevolgd. Bij het ICB hebben wij echter ook te maken met de bewaarplicht van gegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens in of ten behoeve van onze financiële administratie en ten behoeve van fiscale verplichtingen. Deze bewaarplicht duurt 7 jaar en gaat boven het recht op vergetelheid. In dit laatstbedoelde kader bewaart het ICB uw persoonsgegevens tenminste zo lang de Overeenkomst tussen u als Afnemer en het ICB loopt, uw account of profiel in stand blijft en na afloop van de Overeenkomst bewaart het ICB de relevante persoonsgegevens voor zover relevant nog voor een periode van maximaal 7 jaar of voor zolang en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Het ICB mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Dit kan, bijvoorbeeld, het geval zijn in het kader van een rechtsvordering.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld in geval de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit recht is geregeld in artikel 18 van de AVG.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (“dataportabiliteit”)

Als betrokkene heeft u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, ook wel aangeduid als het recht op “dataportabiliteit”. Dit recht houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is geregeld in artikel 20 van de AVG. De Europese privacytoezichthouders hebben Guidelines on the right to data portability gepubliceerd die meer uitleg geven over het recht op dataportabiliteit. Er is ook een officiële Nederlandse vertaling van deze guidelines beschikbaar. Voor meer informatie over deze Guidelines verwijzen wij naar de website van de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor hier.

 • Recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit recht is geregeld in artikel 21 van de AVG. Het recht op bezwaar wordt door ons gevolgd. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens tenzij wij dringende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen of die te maken hebben met een rechtsvordering, maar ook in het laatstbedoelde geval zullen wij uw gegevens niet verwerken zolang niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen in welk geval wij voor zolang nodig een beperking van de verwerking zullen instellen.

 • Recht van geautomatiseerde individuele besluitvorming

U heeft als betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit recht wordt ook wel het “recht op een menselijke blik bij besluiten” genoemd. Dit recht is geregeld in artikel 22 van de AVG. Het recht op geautomatiseerde individuele besluitvorming wordt door ons gevolgd. Het ICB doet niet aan profilering (profiling).

5.2       Uitoefening van uw rechten

Indien u van één of meer van uw bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, stuurt u ons dan per e-mail een bericht met uw naam en contactgegevens aan avg@icb-instituut.com.

Wij verzoeken u om in uw verzoek zoveel mogelijk te specificeren op welk recht u een beroep doet en op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij u berichten over het verdere verloop van de procedure. Het ICB zal zo spoedig mogelijk doch in beginsel binnen twee weken op uw verzoek reageren.

Indien u een verzoek doet zullen wij gehoor geven aan uw rechten, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Wij zullen geen kosten in rekening brengen voor het uitoefenen van uw rechten, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken (in welke gevallen wij dus ook mogen weigeren).

Indien het ICB niet of niet volledig kan vaststellen op welk recht of op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kan het ICB u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Het ICB schort de uitvoering van het verzoek dan op totdat de verzoeker het ICB de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Wij zullen dan ook stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens tenzij wij dringende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen of die te maken hebben met een rechtsvordering.

In geval van een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal het ICB de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Het ICB stuurt u na uitvoering van een verzoek een bevestigingsbericht. Indien het ICB niet of niet geheel aan uw verzoek kan voldoen, stuurt het ICB aan de verzoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Het ICB zal geen kosten in rekening brengen voor het uitoefenen van uw rechten, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken.

5.3       Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door het ICB

Heeft u vragen over verwerking van persoonsgegevens door het CIB of heeft u een klacht over de verwerking door het ICB van uw persoonsgegevens of van die van aan uw organisatie verbonden personen, dan kunt u terecht bij:

 

 1. BEVEILIGING

6.1       Algemeen

Het ICB zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, tegen “datalekken” of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (“Maatregelen”). Deze Maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich brengen.

Het ICB draagt ervoor zorg dat personen, niet beperkt tot werknemers, die bij ons deelnemen aan verwerkingen van persoonsgegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van de Persoonsgegevens. Voor wat betreft het verwerken van gegevens door derden, zie paragraaf 4 van deze Privacyverklaring.

6.2       Gevallen van (potentiële) inbreuk en datalekken

Wij zullen u terstond informeren over een eventuele (potentiële) inbreuk, zoals bijvoorbeeld beveilingsincidenten of datalekken waarvan kan worden vermoed dat deze leiden tot een (risico op) onbevoegd kennisnemen, verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (“inbreuk”). Het ICB conformeert zich aan de geldende Guidelines over de meldplicht datalekken van de (Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het ICB kan verplicht zijn een inbreuk te melden aan de toezichthouder/autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (in beginsel de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens). Een dergelijke melding zal nimmer als een tekortkoming in de relatie tussen het ICB en Afnemer, Klant of een aan de organisatie van de Afnemer/Klant verbonden medewerker of andere persoon (zoals, bijvoorbeeld, een Gebruiker) of in de relatie met een externe partij of als een onrechtmatige daad worden beschouwd.

Wij zullen datalekken bijhouden in een register datalekken.

6.3       Breng ons op de hoogte van kwetsbaarheden!

Het ICB stelt het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt. Dan kunnen wij waar nodig optreden, maatregelen nemen en aanpassingen doorvoeren. Dat is niet alleen in het belang van het ICB maar vooral ook in het belang van u als betrokkene en in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens!

 1. COOKIEVERKLARING

7.1       Wat is een cookie?

Wij maken op onze website (de ICB-website) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

7.2       Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

7.3       Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

7.4       Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Uw rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft als betrokkene onder meer recht op inzage, het recht op rectificatie (correctie) en aanvulling, het recht op gegevenswissing, het recht op vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking, het recht van bezwaar. Wij verwijzen u in dit verband naar paragraaf 5 van deze Privacyverklaring. U kunt daarover contact opnemen met het centrale AVG-punt van het ICB via e-mail avg@icb-instituut.com. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in de instellingen van uw browser.

7.6       In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

7.7       Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

7.8       Meer algemene informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

 

 1. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING EN COOKIEVERKLARING

Deze Privacyverklaring en Cookieverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 en geldt met ingang van 25 mei 2018.

Het ICB kan deze Privacyverklaring en Cookieverklaring eenzijdig wijzigen.

Wijzigingen van de Privacyverklaring en Cookieverklaring worden op de ICB-Website geplaatst. We raden u daarom aan om deze Privacyverklaring en Cookieverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie.

 1. VRAGEN

Indien u over of naar aanleiding van deze Privacyverklaring en Cookieverklaring nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het centrale AVG-punt van het ICB via e-mail avg@icb-instituut.com. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw vraag of verzoek reageren.

 1. OVERZICHT BELANGRIJKE LINKS

In deze Privacyverklaring en Cookieverklaring is verscheidene malen verwezen naar (interne en externe) links. Wij zetten deze voor u nog even op een rij:

Website van het ICB:                                                               www.icb-instituut.com

e-mail van het centrale AVG-punt van het ICB:       avg@icb-instituut.com

Algemene Voorwaarden van het ICB:                            Algemene Voorwaarden

Disclaimer van het ICB:                                                         Disclaimer

(Nederlanse) Autoriteit Persoonsgegevens:              www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Nederlandstalige website van WordPress.com:     Klik hier

Website van MailChimp:                                                                       Klik hier

Website van Brndtfy:                                                              www.brndtfy.nl.

 

__________________________________________________________________________________

24 mei 2018

 

 

Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht

 

Holendrechterweg 21 B,

1191 KT  Ouderkerk aan de Amstel

Nederland

 

Postbus 147

1190 AC Ouderkerk aan de Amstel

Nederland

 

T:   +31 6 577 377 35

 

E:   avg@icb-instituut.com of info@icb-instituut.com

 

W: www.icb-instituut.com

 

KvK-nr.:  67978606

BTW-nr.: NL857250930B01

 

 

[1]            In het Engels: the General Data Protection Regulation (GDPR), meer in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie van 4.5.2016 nr. L 119/1).