Report on Amount B of Pillar One released, providing simplified transfer pricing rules and conforming changes to the Commentary of the OECD Model Tax Convention

On 19 February 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the report on Amount B of Pillar One, which provides a simplified and streamlined approach to the application of the arm's length principle to baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity countries. This has been announced with a news release dated 19 February 2024 on the website of the OECD. Further from the ...

Notaris Apinsa opent bijkantoor in Albina, waardoor nu ook ter plaatse notariële dienstverlening kan plaatsvinden (Suriname)

Op vrijdag 16 februari 2024 heeft notaris mr. Margriet Apinsa, in aanwezigheid van Vice-President Ronnie Brunswijk, haar eerste bijkantoor geopend, in de grensstad Albina in het district Marowijne. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Met de komst van het notariaat van mr. Apinsa te Albina kan er ter plaatse notariële begeleiding en afhandeling plaatsvinden. Hierdoor hoeven de districtsbewoners en bewoners van ...

Constitutioneel Hof weer voltallig na benoeming nieuwe leden (Suriname)

Op donderdag 15 februari 2024 zijn mr. Richel Apinsa en mr. Geetapersad Gangaram Panday toegetreden tot het Constitutioneel Hof van Suriname, respectievelijk als vicevoorzitter en lid bij dit Hof. Met deze twee nieuwe leden is het Constitutioneel Hof ook weer volledig operationeel. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De beëdiging van deze twee nieuwe leden heeft vorige ...

Richtlijnen EZ bij de indiening van aanvraagformulieren voor import- en exportvergunningen (Suriname)

Ten behoeve van het verder optimaliseren van de werkzaamheden bij de afdeling Invoer-, Uitvoer, en Deviezencontrole (IUD) worden met ingang van 20 februari 2024 formulieren H03 en G-invoer (aanvragen voor import- en exportvergunningen) met doorhalingen, ‘x’-markeringen of correcties met pen of correctine, niet meer geaccepteerd. Dit is door het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (hierna: EZ”) bekendgemaakt op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de ...

Parlementaire commissies vergaderen over goedkeuring internationale handelsovereenkomsten (Suriname)

Op donderdag 15 februari en op dinsdag 20 februari 2024 hebben de betrokken vaste commissies van De Nationale Assemblée (DNA) vergaderd over (de goedkeuring van) een aantal door Suriname gesloten internationale handelsovereenkomsten. Dit is bekendgemaakt met nieuwsberichten op de facebookpagina van De Nationale Assemblée. Alvorens de betreffende handelsovereenkomsten ten aanzien van Suriname effectief worden, moeten deze overeenkomsten door DNA worden goedgekeurd (geratificeerd). Het betreft de volgende handelsovereenkomsten: Cariforum-Europese Unie Economic ...

Uit reactie Cft bij vierde UR 2023 Sint Eustatius: toename baten uit lokale heffingen ten opzichte van 2022, met name motorrijtuigenbelasting en toeristenbelasting. ‘Herziening lokale tarieven als voorwaarde onder de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius was impuls voor heffing en inning van deze belastingen en de afvalstoffenheffing’ (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 16 februari 2024 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). De brief bevat ook aangelegenheden inzake de lokale heffingen van Sint Eustatius. Oordeel Sint Eustatius realiseert tot en met het vierde kwartaal van 2023 nagenoeg een nulresultaat. Bij de derde UR van 2023 ging Sint Eustatius nog uit ...

Vragen MPB-fractie aan het bestuurscollege van Bonaire over de inning van lokale belastingen (Bonaire)

Bij brief d.d. 6 februari 2024 aan het bestuurscollege heeft de MPB-fractie in de Eilandsraad van Bonaire vragen gesteld over de inning van lokale (eilandelijke) belastingen (kobransa di impuesto lokal). De MPB-fractie geeft in de brief eerstens aan dat zij ‘met grote verbazing’ (ku gran asombro) kennis heeft genomen van het feit dat de gedeputeerde van Financiën heeft besloten zelf zorg te gaan dragen voor de inning van de lokale ...

Tweede evaluatie Toeristenbelastingverordening aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 januari 2024 heeft het bestuurscollege de tweede evaluatie van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Daarbij is kennelijk tevens een startnota aangaande de wijziging aangeboden. Het op de website van de eilandsraad geplaatste document lijkt evenwel de tweede evaluatienota en de startnota zélf niet te bevatten. Wel zijn enkele andere memo’s opgenomen, alsmede de beantwoording van enkele eerder aan de orde gestelde ...

Eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 29 januari 2024 heeft het bestuurscollege de (ontwerp) eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Met deze eerste begrotingswijziging wordt de eilandsraad gevraagd om de resterende middelen voor de bijzondere uitkeringen die het openbaar lichaam heeft ontvangen toe te voegen aan de begroting voor het dienstjaar 2024. Tevens wordt voorgesteld om de middelen die in de ‘bestemmingsreserve budgetoverhevelingen’ zijn opgenomen, in 2024 beschikbaar te stellen ...

Herbenoemingen Raad van Appèl en Raad van Toezicht voor de advocatuur (Sint Maarten)

Bij Landsbesluit van de 20 december 2023, no.LB-23/675, zijn de heren mrs. M.R.B. Gorsira en K. Frielink herbenoemd tot plaatsvervangende leden van de Raad van Appèl voor de advocatuur met ingang van 4 maart 2024 en voor de duur van drie jaren tot en met 3 maart 2027. Op dezelfde dag zijn bij Landsbesluit, no. LB-23/677, mevrouw mr. M.N.A. Hoeve en de heer mr. C.J. Koster herbenoemd tot lid respectievelijk ...

Betaling motorrijtuigenbelasting via ‘self service kiosk’ bij Cpost International te Groot Kwartier (Curaçao)

Het betalen van de motorrijtuigenbelasting is vereenvoudigd door de mogelijkheid om deze te voldoen via de ‘self service kiosk’ bij Cpost International te Groot Kwartier. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van Cpost. Hierbij attenderen wij u op deze bekendmaking van Cpost. Bij post op de facebookpagina van Cpost is ook een informatievideo met instructie geplaatst: klik hier om rechtstreeks naar die video te gaan. CFN-artikelnummer 20240223-7 ...

‘In 2024 binnen 9 maanden aanslagen inkomstenbelasting’ (Curaçao)

Tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen dinsdag 20 februari voor het personeel van de belastingdienst, zou het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen hebben aangekondigd dat in 2024 de aanslagen inkomstenbelasting binnen 9 maanden zullen worden opgelegd. Zo staat, althans, in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën: Hefe di Inspectie a anunsia na Renaissance ku den 2024 ta pone aanslag IB dentro di 9 ...

Persbericht MinFin inzake start belastingopbrengsten 2024, met toelichting (Curaçao)

Het jaar 2024 is voor de Landskas ‘zeer goed’ begonnen. De belastingopbrengsten zijn met NAf 147,0 miljoen 10,8% (NAf 14,3 miljoen) hoger dan begroot. Zo staat in een persbericht van 20 februari 2024 op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De economische groei alsmede de doorlopende compliance activiteiten van de Douane, SBAB en de Belastingdienst welke in 2021 door de Minister van Financiën zijn geïnitieerd, blijven zorgen voor ...

FMR’s november en december 2023 en UR vierde kwartaal 2023: op jaarbasis daling belastingontvangsten met NAf. 37,3 miljoen bij vergelijking met jaarprognose (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 februari 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2023 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Tevens hebben de Staten op 20 februari 2024 de FMR over de maand december 2023 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het vierde kwartaal van 2023 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij enkele ...

Indiening Personeelsregister en Personeelsbehoefte 2023-2024 (Aruba)

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) heeft bekendgemaakt dat de periode voor de indiening van het Personeelsregister 2023 en voor de Personeelsbehoefte (Manpower Planning) 2024 voor alle bedrijven loopt van 15 februari 2024 tot en met 5 april 2024. Dit is medegedeeld middels een nieuwsbericht (NED en PAP) op de algemene website van de overheid van Aruba. In de bovengenoemde nieuwsberichten zijn links opgenomen naar het formulier Personeelsregister 2023 (excel) ...

Veroordeling wegens het doen van onjuiste douaneaangiften omdat een verkeerde, aanzienlijk lagere, douanewaarde is aangeven waardoor de invoerrechten onjuist zijn berekend. Hoewel vaststaat dat een verkeerde douanewaarde is aangegeven, is de door de Douane voorgestane douanewaarde in deze strafzaak niet komen vast te staan. Wat de douanewaarde moet zijn, moet door de belastingrechter worden beantwoord

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. De verdachte in deze zaak, een rechtspersoon, heeft huidverzorgingsartikelen van een bepaald merk op douaneaangiften aangegeven. De in de douaneaangiften vermelde douanewaarde heeft als grondslag factuurprijzen van respectievelijk $ 4.506 en $1.643. Voor de invoer van de goederen is Afl. 1.117,60 aan invoerrechten betaald. De Douane meent dat de douaneaangifte onjuist is omdat een te lage waarde ...

Inspecteur heeft tegen beter weten in naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd: bezwaarkostenvergoeding vanwege ernstig onzorgvuldige handelwijze. Belanghebbende heeft onbetwist aangevoerd dat zij op basis van individuele beoordeling de hoogte van de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren heeft bepaald en dat de Inspecteur op basis van niet gepubliceerd, noch kenbaar gemaakt beleid de dotatie aan de voorziening heeft gecorrigeerd. Redelijke termijn overschreden maar wet- en regelgeving in Curaçao voorziet niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding, verzoek moet worden gericht aan de burgerlijke rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij zijn er verzuimboetes wegens het niet afdragen of te weinig winstbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft daarna beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn in mei 2023 uitgenodigd voor een zitting in juli 2023. Bij e-mailbericht ...

Bahamas, Belize, Seychelles and Turks and Caicos Islands removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. Aruba removed from Annex II as it has fulfilled all pending commitments related to the automatic exchange of financial account information in the framework of CRS

On Tuesday, February 20, 2024, the Council of the European Union removed Bahamas, Belize, Seychelles and Turks and Caicos Islands from the list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. This has been announced with a press release published on the website of the Council. With these updates, the EU list now consists of the following 12 jurisdictions: American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad ...

Ambtenarenvakbond door kortgedingrechter bevolen de collectieve acties bij de invorderingsafdeling van de Landsontvanger te staken en haar leden op te roepen om de werkzaamheden per direct te hervatten (Curaçao)

De Algemene Bond van Overheids- en overige personeel (de ambtenarenvakbond ‘ABVO’) is gisteren door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) bevolen de collectieve acties bij de invorderingsafdeling van de Landsontvanger te staken en haar leden via de radio en televisie op te roepen om hun werkzaamheden per direct te hervatten volgens het geldende dienstrooster. Zo blijkt het vonnis in kort geding van het Gerecht, van welk vonnis ...

DIMP gereed voor uitvoering plan van aanpak wegwerken voorraad bezwaarschriften (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) is gereed voor de uitvoering van het plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstanden in de afhandeling van de voorraad bezwaarschriften. De verwachting is dat de bestaande voorraad in een periode van 3 jaar door het team van de belastingdienst zal worden verminderd. Zo is bekendgemaakt met een post (PAP) en een video op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP). Klik ...

Benoeming raadsheer in belastingkamer van de Hoge Raad

De ministerraad heeft, op voordracht van de Tweede Kamer, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 maart 2024. Mr. Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Op dit moment is Mr ...

Sint Maarten Tax Administration unveils new website (Sint Maarten)

The Minister of Finance of Sint Maarten, Mr. Ardwell Irion, has announced the official launch of the Tax Administration’s new website: www.tax.sx, effective since last Friday, February 16, 2024. The announcement has been made through a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release: The website is designed to provide comprehensive information to individuals and businesses seeking detailed knowledge regarding taxation on ...

Belastingdienst morgen, dinsdag 20 februari, gesloten in verband met een informatiebijeenkomst voor het personeel (Curaçao)

De Belastingdienst Curaçao (Servisio di Impuesto Kòrsou) is morgen, dinsdag 20 februari 2024, gesloten in verband met een informatiebijeenkomst voor het personeel. Dit is bekendgemaakt met een mededeling op de facebookpagina van de belastingdienst (klik hier om rechtstreeks naar die bekendmaking op de fb-pagina van de dienst te gaan). Uit een eerdere post, van vorige week donderdag 15 februari, op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën kan worden ...

Op donderdag 29 februari 2024 plenaire behandeling Tweede Kamer goedkeuringswet belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van, kortweg, het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) staat gepland voor donderdag 29 februari 2024, om 10.15 uur. Het onderhavige wetsvoorstel staat daarbij geagendeerd als ‘hamerstuk’. Zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Minister Silvania betreurt beslissing van Noorwegen om geen nieuw belastingverdrag met Curaçao te onderhandelen (Curaçao)

Vanwege de beperkte middelen (mankracht) die Noorwegen heeft om hun belastingverdragennetwerk conform de internationale standaarden (OESO/BEPS) te actualiseren, heeft Noorwegen besloten om geen nieuw belastingverdrag met Curaçao te heronderhandelen, volgens een persbericht dat afgelopen vrijdag 16 februari jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is geplaatst. De Minister betreurt de beslissing van Noorwegen. Zoals in het CFN al werd gerapporteerd, heeft het Koninkrijk Noorwegen het belastingverdrag tussen het ...

Rechter Willem van Schendel overleden

Op 8 februari 2024 is mr. W.A.M. (Willem) van Schendel onverwachts overleden. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof in een persbericht medegedeeld. Van Schendel bekleedde diverse functies binnen de rechterlijke macht. Zo was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. In 2001 werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad en in 2012 werd hij vicepresident. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar trad hij af in 2020. Vanaf ...

Installatiezitting belastingrechter mr. Pijnenburg

Op donderdag 15 februari 2024 (gisteren) heeft op Aruba een buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie plaatsgevonden waarbij onder andere belastingrechter de heer mr. P.A.M. (Peter) Pijnenburg ceremonieel werd geïnstalleerd als lid van het Gemeenschappelijk Hof, met zittingsplaats Aruba. Tijdens deze installatiezitting werd ook mevrouw mr. Jojanneke Brandt ceremonieel geïnstalleerd als lid van het Hof en heeft de ceremoniële presentatie plaatsgevonden van de procureur-generaal voor Aruba, mevrouw mr ...

Bekendmaking in het Tractatenblad dat het belastingverdrag van de Nederlandse Antillen met Noorwegen per 1 januari 2024 voor Curaçao buiten werking is getreden. Het Verdrag blijft van toepassing voor Sint Maarten en Caribisch Nederland (Curaçao)

Op 15 februari 2024 is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 26. (Trb. 2024, 26) officieel bekendgemaakt dat het Koninkrijk Noorwegen het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, op 26 juni 2023 heeft opgezegd in de verhouding tussen Curaçao, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds. Het Verdrag is ingevolge het zelfde artikel buiten werking getreden voor Curaçao op 1 ...

President kijkt uit naar verdere ondersteuning van het IMF bij het implementeren van belastinghervormingen (Suriname)

President Chandrikapersad Santokhi van Suriname kijkt uit naar verdere samenwerking met c.q. ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij onder meer het implementeren van belastinghervormingen, terwijl de regering zelf zich ook inspant om de inkomsten van de publieke sector te verhogen, sociale programma’s uit te voeren, corruptie tegen te gaan en de economie voor te bereiden op de olie- en gasindustrie. Zo staat in een nieuwsbericht op de website ...

Cft verzoekt Saba in reactie op vierde UR 2023 de ontwikkeling van de baten uit lokale heffingen nauwlettend te monitoren: zijn lager dan begroot én lager ten opzichte van 2022, deels door geen inning van logeerbelasting in Q3 en Q4 (Saba)

Bij brief d.d. 8 februari 2024 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en met het vierde kwartaal van 2023 een ...

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht