Staatssecretaris van Financiën in kamerbrief: Belastingontwijking via Nederland flink afgenomen door maatregelen (Nederland)

Door de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen tegen belastingontwijking is het geld dat vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink afgenomen. Per 2024 treedt de bronbelasting op dividenden in werking die deze stromen nog verder zal beperken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en staat in een brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën die afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer is ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Analytics Maturity Model to aid tax administrations in assessing their analytics usage and capability

On June 22, 2022, the Analytics Maturity Model – a report of the Forum on Tax Administration of the OECD in the Maturity Model Series – has been published on the website of the OECD. The OECD Tax Administration Maturity Model Series sets out descriptions of capabilities and performance in particular functions or sets of activities carried out by tax administrations across five discrete maturity levels. The intention of this ...
LEES VERDER

COVID-19 accelerated the digital transformation of tax administrations

Tax administrations continued to deliver quality services for taxpayers during the COVID-19 pandemic, including in many cases delivering wider government support measures, while collecting EUR 12.1 trillion in 2020, according to new data from 58 OECD and other advanced and emerging economies, published in the OECD-report ‘Tax Administration 2022. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies’(June 23, 2022). This has been announced on 23 June 2022 with a news release ...
LEES VERDER

Antwoorden op kamervragen over het notariaat op Saba en Sint Eustatius (Saba en Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de antwoorden toegezonden aan de Tweede Kamer op de vragen van de Kamerleden Ceder, Kuiken en Den Haan aan de staatssecretaris van BZK over problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius. Hieronder nemen wij de vragen en antwoorden integraal op. Het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius ...
LEES VERDER

Cft: Voor de verwerking en inning van de eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang dat het convenant met de Belastingdienst CN vóór het einde van het jaar wordt vernieuwd (Bonaire)

Voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen, vóór het einde van het jaar. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) ...
LEES VERDER

Cft: Sint Maarten moet belastingbaten naar hoger niveau brengen om jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren. Modernisering belastingstelsel en belastingdienst noodzakelijk om compliance te verbeteren (Sint Maarten)

Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Zo geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan in een persbericht [externe link] dat is uitgegeven na afloop van het bezoek aan Sint Maarten op 27 en 28 juni jl. Het Cft constateert, namelijk, dat de belastingbaten van Sint Maarten met circa 17 procent van het ...
LEES VERDER

Rapport ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’ (Curaçao)

Op de website van de Staten van Curaçao is het rapport ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’ van de Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) geplaatst. Hierbij attenderen wij u op dit rapport. Ingevolge artikel 33 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving brengt de Raad jaarlijks een verslag over de staat van de rechtshandhaving uit naar aanleiding van de bevindingen in het voorgaande jaar. De Raad vestigt ...
LEES VERDER

Aanbevelingen om ‘Red Tape’ terug te dringen en ondernemen efficiënter te maken, onder meer op het gebied van belastingen (Curaçao)

Een integrale doorlichting op basis van de ‘Ease of Doing Business’-methodiek van de Wereldbank heeft geleid tot inzicht in hoe de stappen, doorlooptijd, kosten en kwaliteit van twaalf regulerende processen op Curaçao voor MKB-ondernemers zich verhouden tot andere landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied en Nederland. Zo wordt aangegeven in een nieuwsbericht op de website van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) i.o., ter gelegenheid van ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao: opwaartse bijstelling van de belastingraming met ANG 50 miljoen. Cft vraagt onder meer te onderbouwen welk deel van de stijging van de indirecte belastingen incidenteel is (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Met de OBW verlaagt Curaçao het tekort op de gewone dienst voor 2022 van ANG 162 miljoen tot ANG 123 miljoen. Curaçao ...
LEES VERDER

Ondersteuning voor de Douane bij de optimalisering en modernisering van de organisatie (Curaçao)

Het hoofd van dienst van de Douane van Curaçao heeft ondersteuning gekregen van een team van specialisten ten behoeve van de implementatie van de geïdentificeerde verbeterpunten in het kader van de optimalisering en modernisering van de douane. Dit heeft de Minister van Financiën op 27 juni jl. bekendgemaakt (zie het persbericht op de persoonlijke facebookpagina van de Minister). De optimalisering en modernisering van de Douane vindt plaats naar aanleiding van ...
LEES VERDER

Uiterste betaaldatum motorrijtuigbelasting tweede helft 2022 verschoven naar 7 juli (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) heeft de uiterste betaaldatum voor de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2022 verschoven naar 7 juli 2022. Dit is bekendgemaakt met een bericht op de facebook-pagina en op de website van de dienst Aanvankelijk was de uiterste betaaldatum gesteld op donderdag 30 juni 2022, maar deze is nu dus verschoven naar volgende week donderdag 7 juli 2022. TEKSTEN De ...
LEES VERDER

Uiterste betaaldatum eerste en tweede termijn grondbelasting 2022 verschoven naar 7 juli (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) heeft de uiterste betaaldatum van de eerste en tweede termijn van de aanslag grondbelasting 2022 verschoven van 30 juni naar 7 juli 2022. Dit is bekendgemaakt met een bericht op de facebookpagina van de dienst. Dit houdt in dat per 7 juli 2022 50% van de aanslag grondbelasting 2022 moet zijn betaald. Op 24 mei 2022 werd door de belastingdienst bekendgemaakt dat ...
LEES VERDER

Commissie Economisch Herstel vangt werkzaamheden aan: formuleren van fiscale stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei (Aruba)

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling van Aruba heeft onder zijn voorzitterschap de Commissie Economisch Herstel ingesteld. Het doel van de commissie is om een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen te formuleren die zullen bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Teneinde het economisch herstel van Aruba en het investeringsklimaat te bevorderen na de COVID-19 ...
LEES VERDER

CAft: Niet behalen van voor de belastinghervorming beoogde invoeringsdatum 1 januari 2023 zal negatieve invloed hebben op hoogte belastingbaten (Aruba)

De belastingbaten voortkomend uit de belastinghervorming die vanaf 2023 wordt geïmplementeerd en waarvan de invoering van een btw (belasting over de toegevoegde waarde) een belangrijk onderdeel is, zijn naar het oordeel van het College Aruba financieel toezicht (CAft) in de landsbegroting nog onvoldoende toegelicht. Hiermee kan het realiteitsgehalte van de belastingbaten onvoldoende worden vastgesteld, aldus het CAft. Daarbij wordt door het CAft opgemerkt dat het wetgevingstraject voor de invoering nog ...
LEES VERDER

Geschil over verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Belastingaanslagen over de huwelijkse periode dienen door partijen bij helfte te worden gedragen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is (onder meer) het volgende aan de orde. Bij beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Partijen waren in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Er bestaat een geschil over de wijze waarop de tussen hen bestaande huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld. Dit betreft onder meer de belastingschulden. Tussen partijen is niet in ...
LEES VERDER

Hoge Raad wederom: Uitbraak van het coronavirus in 2020 mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) heeft bij uitspraak van 22 juni 2021 (zaaknummer 19/00825; ECLI:NL:GHARL:2021:6033) het verzoek van belanghebbende om toekenning van een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep afgewezen. Volgens het Hof is de coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie die de verlenging van ...
LEES VERDER

Objectieve voordeelsverwachting bij paardenmanege met appartementen- en autoverhuur: onderneming. Stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. gesteld op nihil. Rente over achtergebleven schulden niet aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming: niet aannemelijk gemaakt dat bij de staking uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over hoogte en wijze van afwikkeling van de schulden bestonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een (reeds 37 jaar) bestaande onderneming overgenomen van een N.V. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 (terzake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Belanghebbende is ...
LEES VERDER

Inspecteur slaagt met blote stellingen niet in bewijslast dat belanghebbende, die met zijn moeder een huishouden vormt, meer inkomsten heeft genoten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende vormde in het onderhavige jaar 2017 tezamen met zijn moeder een huishouden. Hij heeft in september 2017 een eenmanszaak opgericht voor het verkopen van vuurwerk. In zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting voor het jaar 2017 heeft hij vermeld dat hij gedurende het jaar 2017 werkloos was. Hij heeft een belastbaar inkomen aangegeven van NAf 850,26 als opbrengst uit de ...
LEES VERDER

Online betaalomgeving toeristenbelasting Bonaire (‘Visitor Entry Tax’) is ‘live’ (Bonaire)

De online betaalomgeving van de ‘Visitor Entry Tax’ (toeristenbelasting) op de website bonaireisland.com van Tourism Corporation Bonaire (TCB) is inmiddels ‘live’. De website is uitgebreid met een pagina ‘Entry Tax’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Klik hier om naar de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht te gaan. Dit betekent dat bezoekers aan Bonaire de Visitor Entry Tax nu voorafgaand aan hun reis ...
LEES VERDER

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...
LEES VERDER

Aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ in de Landscourant: tijdelijke verlaging van het bijzonder invoerrecht op benzine (Sint Maarten)

Op 21 juni 2022 is de aanschrijving d.d. 16 juni 2022 van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van Sint Maarten betreffende ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ gepubliceerd in de Landscourant van Sint Maarten, jaargang 2022, no. 13 (Lcrt. 2022 no. 13). Om de verhoging van de prijzen van benzine met gehalte 95 octaan te mitigeren, wordt met deze aanschrijving, vooruitlopend op de goedkeuring van het Besluit wijziging regeling ...
LEES VERDER

Vanwege ‘voorbeeldfunctie’ aandacht belastingdienst voor voldoening aan belastingverplichtingen door belastingadviseurs en accountants- en administratiekantoren (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een persbericht geplaatst naar aanleiding van het door hem op 6 juni jl. ontvangen rapportage van de belastingdienst over de maand april 2022. Uit de rapportage blijkt, volgens de Minister, dat het door de belastingdienst uitreiken van de achterstallige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) volgens plan verloopt. Dit geldt ook voor de aanslagen loonbelasting en de aanslagen omzetbelasting. Wel kampt de belastingdienst nog ...
LEES VERDER

Rijksministerraad akkoord met wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

De Rijksministerraad (RMR) is afgelopen vrijdag 24 juni 2022 akkoord gegaan met de wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project van OECD. Het bevat ook enkele andere wijzigingen. De Minister van Financiën maakt hier ook melding van op zijn persoonlijke facebookpagina: “Rijksministerraad a bai di akuerdo ku e Belastingregeling Nederland Curaçao nobo”. De volgende ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening deviezenprovisie in het Afkondigingsblad. Overmakingen van de niet-ingezetene Arubaanse florin-rekening naar een Nederlandse bankrekening van de Staat der Nederlanden niet onderworpen aan deviezenprovisie (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 9 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 79 (AB 2022 no. 79). Deze landsverordening is in werking getreden op de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. De ontwerplandsverordening (ZJ 2020-2021-957) is op maandag 30 mei 2022 tijdens een openbare ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 81 (AB 2022 no. 81). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2020-2021-954) is op maandag ...
LEES VERDER

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Nederland: ondersteuning aan gedupeerde ouders in het buitenland. Voor gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is lokale ondersteuning beschikbaar, voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland wordt sinds mei al hulp geboden via B/CN (Nederland)

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, krijgen ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen, net als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Hierover heeft de Nederlandse staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) de Kamer geïnformeerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Klik hier voor de kamerbrief van 21 juni 2022 van de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter (Nederland)

Op 17 juni 2022 is de wijziging van 7 juni 2022 van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter  gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 15569 (Stcrt. 2022, 15569) (Besluit van 7 juni 2022, nr. 2022 – 10157, van de staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken). Dit besluit wijzigt het besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003 ...
LEES VERDER

Wijziging Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 22 juni 2022 is de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 13 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/133540, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024 (wijzigingen 2022-I) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 16162 (Stcrt. 2022, 16162). Het betreft een eerste wijziging voor 2022 met een beperkt aantal wijzigingen. De wijziging strekt tot ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht