Actualisering besluit heffingskortingen: onder andere inzake de toepassing van heffingskortingen in de loonbelasting voor uitgezonden ambtenaren (Europees Nederland)

Bij Besluit van 19 september 2023, nr. 2023-17530, heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit heffingskortingen geactualiseerd. Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 23 december 2022, nr. 2022-278079 (Stcrt. 2022, 31871). In dit besluit zijn goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Het besluit van 19 september 2023 is op 20 september 2023 gepubliceerd in ...

Wijziging Leidraad Invordering 2008 (Europees Nederland): verlenging periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden

Bij Besluit van 15 september 2023, nr. 2023-201914, van de staatssecretaris van Financiën is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijzigingen zien alleen op het verlengen van de periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden. Het besluit is op 21 september 2023 gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 25706 (Stcrt. 2023, 25706). Hierbij attenderen wij u ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS received public comments on Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 17 July 2023, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the ...

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) opgezegd voor de Caribische delen van het Koninkrijk: treedt op 18 oktober 2023 voor die Koninkrijksdelen buiten werking (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91, hierna: 'de Overeenkomst') op 18 juli 2023 voor het Caribische deel van Nederland (de BES-eilanden), Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgezegd. De Overeenkomst, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Overeenkomst op 18 oktober 2024 voor het Caribische deel van Nederland, Aruba, ...

Import uit Venezuela versoepeld. Bestuurscollege van Bonaire besluit om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan, een aantal uitzonderingen blijft nog wel van toepassing (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan. Er blijven wel een aantal uitzonderingen van toepassing om volksgezondheid- en natuurrisico’s te voorkomen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Jolinda Craane, belast met economische aangelegenheden, is hier heel blij mee, aldus het nieuwsbericht. “De ...

Gedeputeerde Kroon tevreden met 30 miljoen voor koopkrachtverbetering inwoners BES “maar er is meer nodig” (Caribisch Nederland)

Volgens Gedeputeerde James Kroon van Bonaire is meer nodig dan 30 miljoen voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Hij reageert hiermee op de aankondiging op Prinsjesdag dat het Nederlandse kabinet in 2024 €30 miljoen uittrekt om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt ...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024: herformulering formule minimummaandloon in de Wet minimumlonen BES (Caribisch Nederland)

Op 14/15 september 2023 is het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de memorie van toelichting). Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de ...

Stijging onderstand voor alleenstaanden en AWW vanaf 1 oktober 2023 (Caribisch Nederland)

Per 1 oktober 2023 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderstand voor alleenstaanden die zelfstandig wonen en het weduwen- en wezenpensioen (AWW) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiermee zijn alle minimumuitkeringen AOV, onderstand en AWW op het niveau van het ijkpunt sociaal minimum. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (R/CN). Op Bonaire stijgt de toeslag zelfstandig wonen voor ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Gouverneur in rede ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024: Curaçao in laatste fase om in 2024 geassocieerd lid te worden van CARICOM (Curaçao)

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024 van vorige week dinsdag 12 september 2023, de traditionele tweede dinsdag van september, heeft de Gouverneur van Curaçao, Excellentie mevrouw Lucille George-Wout, een rede uitgesproken in de Staten van Curaçao. Klik hier voor een link naar een nieuwsbericht met de rede op de algemene website van de overheid van Curaçao en klik hier voor een link naar de video ...

‘Belasting- en premieopbrengsten in augustus 2023 hoger dan begroot’ (Curaçao)

Zowel de belastingopbrengsten als de socialepremieopbrengsten van het Land Curaçao waren in de maand augustus 2023 hoger dan begroot. Zo staat in een op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën gepubliceerd persbericht van het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de maandelijkse rapportage ‘in vogelvlucht’ van de belastingdienst. Volgens het persbericht bedroegen de belastingopbrengsten in de maand augustus 2023 NAfl. 5,2 miljoen hoger dan begroot (NAfl. 99,3 versus ...

Belastingdienst neemt stappen om achterstanden in afhandeling bezwaarschiften weg te werken (Aruba)

De belastingdienst van Aruba heeft de afgelopen weken verschillende maatregelen aangekondigd in het kader van de inning van belastingen en van het naleven van belastingverplichtingen (compliance), maar wil ook inzicht verschaffen in het werk dat wordt verzet om de achterstanden in de afhandeling van bezwaarschiften te verminderen. En hoewel er nog veel werk verzet moet worden, vorderen deze werkzaamheden met een afhandelingsnorm van 3.000 bezwaarschriften per maand toch gestaag en ...

Hof oordeelt dat de tussen de belastingdienst en de voor belastingschulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gestelde bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst moet worden aangemerkt als een ‘settlement’ als bedoeld in de herverzekeringsvoorwaarden en dat de bestuurder een ‘loss’ heeft geleden gerezen uit een ‘claim’ van de belastingdienst vanwege een ‘wrongful act’: dekking onder de herverzekering

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Arubaanse belastingdienst heeft één van de directeuren van een uiteindelijk failliet verklaarde vliegtuigmaatschappij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Deze aansprakelijkheidstelling was gebaseerd op artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9, hierna: LvABP). Tussen de directeur en de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst tot ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Omdat het bezwaar tegen de aanslag OZB 2022 (niet zijnde het eerste jaar van het vijfjarige tijdvak) was gericht tegen de vastgestelde waarde, had de Inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren in plaats van ongegrond te verklaren. Deze misslag betekent niet dat de uitspraak wordt vernietigd: analoog aan het oordeel van de Hoge Raad laat het Gerecht de uitspraak in stand en verklaart het beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in juni 2021 een onroerende zaak verworven voor een bedrag van USD 595.000 (NAfl. 1.082.900). Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn in oktober 2021 (2019), in mei 2022 (2020) en in juli 2022 (2021) aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd aan de voormalige eigenaar. De voormalige eigenaar heeft geen bezwaar gemaakt ...

Flyer belastingdienst over nieuwe tarieven- en vrijstellingenbijlagen na wijziging Wet BTW van 5 september 2023 (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een post geplaatst over de wijziging bij wet van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 waarbij de bijlagen van de Wet BTW aangepast, waardoor er nieuwe tarieven en vrijstellingen gelden voor de verschillende goederen, diensten en prestaties. Daarbij is ook een flyer geplaatst met een overzicht van de nieuwe bijlagen (klik hier om rechtstreeks naar die ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Memorie van Antwoord inzake het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 september 2023 heeft de Minister van Financiën de memorie van antwoord inzake het ontwerp voor een Landsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (ALDA) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze memorie. Overigens werd op 30 augustus jl. ook al een nota van wijziging aangeboden aan de Staten waarover vorige week een persbericht werd ...

Kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om koopkracht inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, vanaf 2025 wordt dit jaarlijks €32 miljoen (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Zo is vandaag op Prinsjesdag bekendgemaakt (zie dit nieuwsbericht alsook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). [Later toegevoegd:] Op 21 september 2023 is het nieuwsbericht ook op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland geplaatst. In ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

The Platform for Collaboration on Tax releases new report on carbon pricing metrics

The Platform for Collaboration on Tax released a new report on carbon metrics of its partners. This has been announced with a news release on the website of the Platform. The report aims to help policymakers, businesses and other stakeholders strengthen their understanding of different carbon pricing metrics of the four largest international organizations. The Platform for Collaboration on Tax (PCT) is a joint initiative of the IMF, OECD, UN ...

OECD report Tax Policy Reforms 2023: ‘Countries deploy tax policy to shield households and businesses from decade-high inflation’

On Wednesday, September 13, 2023, the OECD report ‘Tax Policy Reforms 2023’ has been published. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Tax Policy Reforms 2023 describes tax reforms announced and enacted in 2022 across 75 jurisdictions of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, including all OECD countries. It provides an overview of the macroeconomic environment and tax revenue context ...

RvC van Suriname Investment Trade Agency formeel geïnstalleerd. SITA gaat investeerders helpen met o.a. vergunningen, benodigde grond, belastingfaciliteiten en bekendheid met lokale wetten (Suriname)

President Santokhi heeft op 12 september 2023 de raad van commissarissen voor Suriname Investment Trade Agency (SITA) formeel geïnstalleerd, op grond van een Staatsbesluit dat reeds in 2021 was goedgekeurd. De installatie heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtendienst van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Suriname Investment Trade Agency (SITA) is ...

Nadere wijziging Wet BTW in het Staatsblad (Suriname)

Op 5 september 2023 is de Wet van 5 september 2023, houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148), uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 126 (S.B. 2023 no. 126). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. Het onderhavige initiatiefwetsvoorstel ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Saba: totale baten USD 1,4 miljoen hoger dan begroot maar lokale heffingen vallen USD 0,1 miljoen lager uit (Saba)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Saba (OLS). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Op 17 juli jl. rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 aan de Eilandsraad ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Sint Eustatius: toename totale baten ten opzichte van de begroting maar gerealiseerde baten uit de lokale heffingen zijn juist lager dan begroot, met name door lagere havengelden en vertrekbelasting (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Eind juni rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 (klik hier voor ...

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht