Tabellen overheidsfinanciën januari t/m november 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – november 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – November 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (Bonaire)

Op 14 maart 2023 is het Eilandbesluit houdende algemene maatregelen van 14 maart 2023, no. 3, tot wijziging van het Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (AB 2006 no. 13) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 8 (AB 2023 no. 8). Dit eilandbesluit h.a.m. is in werking getreden met ingang van de eerste na afkondiging. Hierbij attenderen wij u op dit eilandbesluit, ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet overdrachtsbelasting op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op maandag 13 maart jl. is het aangiftebiljet overdrachtsbelasting Caribisch Nederland (‘tax return form OVB’) op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230317-12 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake de het aangiftebiljet overdrachtsbelasting) ...
LEES VERDER

SZV announces that the 2022 AOV/AWW pension statements are available (Sint Maarten)

The 2022 pension statements (AOV/AWW) are available at SZV and can be requested for either online or by calling SZV’s Customer Service. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). The yearly pension statement shows the total amount of AOV/AWW pension benefits that the pensioner was entitled to from SZV Sint Maarten. The news release on SZV’s website contains a ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...
LEES VERDER

Voordracht MinFin in de Staten inzake tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, hebben de Staten tijdens een openbare vergadering overleg gevoerd met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake het mitigateren van de brandstofprijzen. Tijdens deze openbare vergadering is door de Minister van Financiën een voordracht gehouden om zijn visie hierop toe te lichten. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina ...
LEES VERDER

Nader uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022: nu uiterlijk 28 april 2023 indienen (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 (nader) te verschuiven tot vrijdag 28 april 2022. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Enkele weken geleden werd door de Minister bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens werd daarbij ...
LEES VERDER

Voordracht MinFin in de Staten inzake de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de concept-aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, zijn de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de concept-aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting behandeld tijdens een openbare vergadering van de Staten. Tijdens deze openbare behandeling heeft de Minister van Financiën een voordracht gehouden waarin hij de voorstellen nader heeft toegelicht. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...
LEES VERDER

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...
LEES VERDER

Concordantie in het Caribische belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Kort geleden heeft Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen een bijdrage geschreven voor de onderzoeksbundel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao met als thema de meergelaagdheid van de (kleinschalige) rechtsorde van Curaçao. In die bijdrage heeft hij aandacht besteed aan concordantie in het Caribische belastingrecht. Van Suilen heeft de bijdrage bewerkt tot het onderhavige artikel voor het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad. Van Suilen is buitengewoon hoogleraar Caribisch ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat een nieuw erfpachtrecht is gevestigd en dat de Inspecteur de vestiging van dit nieuwe erfpachtrecht terecht als belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting heeft aangemerkt. Verder vormt de opstal weliswaar onderdeel van het erfpachtrecht, maar in dit bijzondere geval dient de waarde van de verkrijging berekend te worden over alleen de grond

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden in deze zaak zijn drie erfgenamen van erflater die in juni 2018 is overleden. Erflater bezat een recht van erfpacht op een perceel grond Sint Maarten. Het erfpachtrecht was in 1965 gevestigd en had een looptijd tot 28 juni 2025. Volgens het erfpachtrecht mocht op het perceel een stenen woonhuis gebouwd worden. In afwijking daarvan zijn ...
LEES VERDER

In 2017 of 2018 is de onroerende zaak in voltooide staat getaxeerd, waarmee ervan kan worden uitgegaan dat de wijzigingen in de zin van artikel 8 LvOZB in de waarde zijn meegenomen. De door belanghebbende nadien gedane aangifte kan dan niet als nieuw feit worden aangemerkt: Gerecht vernietigt de navorderingsaanslagen OZB

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een appartementencomplex dat in het tijdvak 2014-2018 in aanbouw was (de onroerende zaak). Aan hem zijn ter zake van de onroerende zaak voor de jaren 2014 tot en met 2018 definitieve aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd naar een belastbare waarde van Nafl. 343.000. Tegen deze waarde heeft belanghebbende geen bezwaar gemaakt. Conform de overgangsregeling bij ...
LEES VERDER

Op basis van een grammaticale interpretatie voldoet belanghebbende niet aan de voorwaarde voor de ‘verhuisboedelvrijstelling’ van de ABB ter zake van de invoer van zijn auto, ook geen sprake van een ‘bijzonder geval’. Beroep op evenredigheidsbeginsel slaagt ook niet

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire [BES eilanden/Caribisch Nederland] geëmigreerd. In het kader van zijn emigratie heeft hij een personenvoertuig ingevoerd die hij op 12 juli 2021 heeft aangeschaft. De inscheping van het personenvoertuig heeft op 25 juni 2022 in de Verenigde Staten plaatsgevonden. Voor invoer van het voertuig heeft belanghebbende op 14 juli 2022 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft aftrek ter voorkoming van dubbele belasting juist berekend. Het feit dat het totale bedrag aan IB hoger ligt nu een deel van de inkomsten ook in Nederland wordt belast, leidt er niet toe dat in Caribisch Nederland tot een lager bedrag dient te worden geheven

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde het gehele jaar 2020 op Bonaire, één van de ‘BES eilanden’ als bedoeld in de Belastingregeling voor het land Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 heeft hij verzocht om toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor het door hem genoten ‘ABP-pensioen’ [een Nederlands ambtenarenpensioen]. Hij heeft deze inkomsten niet ...
LEES VERDER

Voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement

Bij brief d.d. 24 februari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is daar bijgevoegd. De goedkeuring wordt ...
LEES VERDER

MinFin vergadert vandaag met KvK, VBC, CIFA en IFG over het concept fiscaal verdragsbeleid (Curaçao)

Vandaag, donderdag 16 maart 2023 om 14.00 uur, zal de Minister van Financiën vergaderen met afgevaardigden van KvK, VBC, CIFA en IFG over het concept fiscaal verdragsbeleid van Curaçao. Dit heeft de Minister (dhr. Javier Silvania) vanochtend aangekondigd met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Awe 14 or MinFin ta reuni ku KvK, VBC, CIFA i IFG tokante concept fiscaal verdragsbeleid. Prensa ta invita. No mester registra.” Het afgelopen weekeinde ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag Curaçao-Malta met gewijzigde memorie van toelichting (Curaçao)

Vandaag, donderdag 16 maart 2023, is het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) naar de Tweede Kamer gezonden met ...
LEES VERDER

Deze week wordt voor 850.000 aan restituties uitbetaald (Curaçao)

Deze week zullen door de Ontvanger weer restituties inkomstenbelasting en sociale premies worden uitbetaald, voor een bedrag van in totaal ca. Nafl. 850.000. Zo blijkt uit een aankondiging in een post die het afgelopen weekeinde is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania: “E siman aki Ontvanger ta paga fl. 850.000 na restitutie”. Vorige week plaatste de Minister op zijn fb-pagina al een ...
LEES VERDER

‘Vandaag aanbieding concept fiscaal verdragsbeleid aan stakeholders’ (Curaçao)

Vandaag, maandag 13 maart 2023, zal het concept voor een fiscaal verdragsbeleid van Curaçao aan stakeholders in de sector worden aangeboden voor advies. Dit heeft de Minister van Financiën van Curaçao, dhr. Javier Silvania, het afgelopen weekeinde aangekondigd met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Dialuna MinFin ta manda e concept fiscaal verdragsbeleid pa stakeholders duna advies”. In dit kader gaat de Minister in een persbericht (dat ook op zijn ...
LEES VERDER

Correcte versie van de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 aangeboden. Vandaag behandeling in een openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 maart 2023 heeft de Minister van Financiën de ‘juiste versie’ (correcte versie) van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 aan de Staten aangeboden. De eerder, op 25 januari jl., door de Minister toegezonden versie van de ontwerplandsverordening was niet de correcte versie, zo wordt door de Minister aangegeven. De onderhavige landsverordening staat voor vandaag, maandag 13 maart 2023, gepland voor behandeling ...
LEES VERDER

Kortgedingrechter wijst vordering AHATA inzake het toe te passen tarief van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde overnachtingen in 2023 af. De vraag of met een mededeling van de belastingdienst een zodanig gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat het Land daaraan is gebonden, is een vraag die door de belastingrechter dient te worden beantwoord

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) heeft in kort geding de vordering AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association) inzake, kortweg, het kunnen toepassen van het nog in 2022 geldende tarief van 9,5% van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde reserveringen waarvan het gebruik in 2023 plaatsvindt (in welk jaar inmiddels een tarief van 12,5% geldt), afgewezen. Zo kan worden afgeleid uit een ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet roept ondernemers op tot actie bij achterstand coronabelastingschuld (Nederland)

Het Nederlandse kabinet roept ondernemers op tot actie als zij een achterstand hebben in het aflossen van hun coronabelastingschuld. De Belastingdienst informeert deze ondernemers de komende tijd proactief over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Zo’n 73.000 ondernemers hebben nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022, aldus het nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Verdragsstaten IB ingezetenen 2023 en Verdragsstaten IB niet-ingezetenen 2023 op website van Nederlandse belastingdienst

De Nederlandse Belastingdienst heeft de bijgewerkte ‘Verdragsstaten IB ingezetenen 2023’ en ‘Verdragsstaten IB niet-ingezetenen 2023’ op de website van de dienst geplaatst. In deze staten zijn uittreksels uit door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen. De daarin opgenomen informatie kan men gebruiken om per verdragsland te controleren of Nederland of het andere land belasting en/of premie moet inhouden op de inkomsten van een ingezetene respectievelijk van een niet-ingezetene. De verdragsstaten vormen een ...
LEES VERDER

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 (Nederland)

Gisteren, donderdag 9 maart 2023, is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Nederland heeft met een groot aantal landen ...
LEES VERDER

Armoedegrens vastgesteld op SRD 5.428 voor een volwassene (Suriname)

De regering van Suriname heeft in een vergadering van 1 maart 2023 besloten om de armoedegrens per december 2022 vast te stellen op SRD 5.428,- voor een volwassene. Dit heeft de Communicatie Unit van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de website van de overheid van Suriname. Verder uit het persbericht: De regering heeft hiermee het voorstel met betrekking tot ...
LEES VERDER

Support Team van Saba assisteert bij aanmaken MijnCN-account ten behoeve van het doen van online aangifte IB (Caribisch Nederland)

Aangezien aangiften inkomstenbelasting voortaan online moeten worden gedaan via het portaal ‘MijnCN’ van de Rijksdienst CN en de Belastingdienst CN, biedt een Support Team van Saba assistentie aan bij het aanmaken van een account op MijnCN. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het openbaar lichaam Saba (Public Entity Saba). De integrale tekst van de op 8 maart 2023 geplaatste post luidt als volgt: “As of this ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Saba: voorlopig overschot van USD 1,4 miljoen maar baten uit lokale heffingen – in het bijzonder de logeerbelasting – blijven achter op de begroting (Saba)

Bij brief d.d. 7 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont USD 30,1 miljoen aan baten ...
LEES VERDER

BONHATA: ‘Invoeringsdatum afvalwaterheffing is uitgesteld’ (Bonaire)

Tijdens de mondelinge behandeling van een kortgeding dat BONHATA (Bonaire Hotel and Tourism Association) heeft aangespannen tegen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) – inzake de door het OLB beoogde ingangsdatum van de nieuwe afvalwaterheffing en inzake het hoge tarief voor alleen de toeristische sector – hebben partijen bij de rechter afgesproken dat de invoeringsdatum moet worden verschoven van 1 januari 2023 naar 1 oktober 2023. Zo is althans zijdens BONHATA ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Bonaire: USD 65,6 miljoen aan reguliere baten in lijn met de begroting. Erfpachten en verhuur gebouwen lager, toeristenbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 3 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR 2022 toont USD 102,7 miljoen aan baten en USD ...
LEES VERDER

‘Economische droom voor Curaçao’ moet nu worden uitgewerkt in een realistische ‘roadmap’. Ook focus op wegwerken ‘redtape’ en verlagen ‘cost of doing business’ (Curaçao)

Ambtenaren van MEO, GMN, VVRP en SOAW hebben onlangs samen met organisaties die een belangrijke rol spelen in onze economie en toerisme een economische droom voor Curaçao geformuleerd. Om tot de droom te komen, zijn naast ambtenaren ook vertegenwoordigers gesproken uit verschillende sectoren en belangenorganisaties; denk hierbij aan BPM, BTP, CBCS, CHATA, CMA, CTB, VBC, KvK en Climate Change Platform en vakbondscentrales. Daarnaast hebben ook een aantal medewerkers van de Nederlandse ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht