Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Platform for Collaboration on Tax strengthened support to countries during the COVID-19 pandemic

The Platform for Collaboration on Tax (PCT) – a joint initiative of the IMF, OECD, UN and the World Bank – enhanced its support to countries in the area of domestic resource mobilisation during the COVID-19 pandemic, according to the Platform for Collaboration on Tax Progress Report 2021. The report, released on Wednesday 20 October 2021, highlights that the PCT Partners are committed to deepening their tax collaboration further with a ...
LEES VERDER

Progress continues in making tax dispute resolution more effective and in improving tax transparency through Country-by-Country reporting

Under OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, 140 jurisdictions have committed to implement minimum standards to improve the taxation of multinational enterprises (MNEs) worldwide. On Monday, 18 October 2021, the OECD has released the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs and BEPS Action 14 on the resolution of tax related disputes between jurisdictions. This has been announced with a ...
LEES VERDER

Kamerbrief Nederlandse staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2021 inzake de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem

Bij brief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede kamer geïnformeerd inzake de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework (IF) op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem. De staatssecretaris geeft in de brief aan dat hij de Kamer eerder heeft geïnformeerd over het akkoord dat op 1 juli 2021 is gesloten in het IF over een nieuw ...
LEES VERDER

Tweede nota’s van wijziging pakket Belastingplan 2022 aangeboden. Onder meer voorstel tot verhoging van het hoge Nederlandse vennootschapsbelastingtarief naar 25,8% (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een drietal ‘tweede nota's van wijziging’ inzake het pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022, de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 en een Nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet verlaging tarief verhuurderheffing. Deze tweede nota’s van wijziging ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht RCN inzake einde coronasteunregelingen voor ondernemers (Caribisch Nederland)

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een nieuwsbericht verschenen over het deze maand aflopen van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN (‘Noodregeling SZW’) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (‘Tegemoetkoming EZK’). De Noodregeling SZW is afgelopen op 13 oktober 2021. Onder de meest recente Tegemoetkoming EZK kan nog tot en met 31 oktober een aanvraag worden ingediend. Klik hier voor ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 volgende week in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Volgende week zal de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) worden behandeld in de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao. De behandeling zal plaatsvinden tijdens een vergadersessie verspreid over vier dagen, namelijk op: maandag 25 oktober 2021, om 10.00 uur, met voortzettingen op dinsdag 26 oktober 2021 om 09.00 uur, donderdag 28 oktober 2021 om 09.00 uur en vrijdag 29 oktober ...
LEES VERDER

Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Fourth annual peer review of BEPS Action 13 considering implementation of the CbC reporting minimum standard: Curaçao has fully implemented the BEPS Action 13 minimum standard and meets all of the terms of reference

On Monday 18 October 2021, the OECD has released the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs and BEPS Action 14 on the resolution of tax related disputes between jurisdictions. This has been announced with a news release on the website of the OECD. The BEPS Action 13 minimum standard on Country-by-Country reporting (CbC), requires tax administrations to collect ...
LEES VERDER

Minister van Financiën bij najaarsnota: begrotingstekort 2021 valt 140 miljoen lager uit, vóór het einde van het jaar zal een begrotingswijziging worden aangeboden aan de Staten (Aruba)

Vooruitlopend op een bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen in de begroting. Daarbij geeft de Minister aan dat het geraamde begrotingstekort voor 2021 140 miljoen florin lager zal uitvallen. In de vastgestelde begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 762 ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 4e kwartaal 2021 loopt van 22 tot en met 28 oktober (Aruba)

De aanvraagperiode voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) loopt vanaf vrijdag 22 oktober vanaf 09.00 ‘s ochtends tot en met donderdag 28 oktober 2021 einde van de dag. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) zullen (of hebben) hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand oktober 2021 loopt tot en met 27 oktober (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand oktober 2021 kan worden aangevraagd vanaf 21 oktober om 9 uur ’s ochtends tot en met 27 oktober 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf ...
LEES VERDER

Fourth annual peer review of BEPS Action 13 considering implementation of the CbC reporting minimum standard: recommendations for Aruba

On Monday 18 October 2021, the OECD has released the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs and BEPS Action 14 on the resolution of tax related disputes between jurisdictions. This has been announced with a news release on the website of the OECD. The BEPS Action 13 minimum standard on Country-by-Country reporting (CbC), requires tax administrations to collect ...
LEES VERDER

Aansprakelijkstelling van directeur door de belastingdienst (voor belastingschulden van de vennootschap) aangemerkt als een ‘claim’ ter zake van een ‘loss’ als bedoeld in de polisvoorwaarden: dekking onder de verzekeringsovereenkomst respectievelijk de herverzekeringsovereenkomst voor de schade die de directeur door de aansprakelijkstelling heeft geleden respectievelijk de uitkering die de verzekeraar aan de directeur heeft gedaan

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak (verzekeringsrecht) is het volgende aan de orde. De belastingdienst (het Departamento di Impuesto van het Land Aruba, hierna: de fiscus) heeft op grond van artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies (hierna: LvABP) de directeur van een vliegtuigmaatschappij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Bij vaststellingsovereenkomst is tussen de directeur en de fiscus overeengekomen dat de directeur in verband met de ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Antwoord staatssecretaris van BZK op vraag over belastingheffing in de Caribische Koninkrijksdelen tijdens debat in Tweede Kamer inzake de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Onder andere over hervorming belastingdiensten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij kamerbrief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn antwoorden op de tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) gestelde vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de staatssecretaris ook antwoord op een vraag vanuit de Tweede Kamer inzake belastingheffing in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hieronder hebben wij de betreffende vraag en het antwoord opgenomen (zie blz. 5-6 ...
LEES VERDER

OECD Secretary-General Tax Report presented to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Italy, October 2021)

The OECD Secretary-General’s Tax Report with international tax updates has been presented to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Italy, October 2021). Click here for a link to the report (pdf) on the website of the OECD. In July, the OECD Secretary-General reported that more than 130 member jurisdictions of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework), representing more than 90% of global GDP, had joined the Statement ...
LEES VERDER

“Pandora Papers” leaks: Statement by the Chair of the Forum on Tax Administration (FTA) and the Chair of the FTA’s Joint International Task Force on Shared Intelligence and Co-operation

On the website of the OECD, a news release has been published regarding a statement by Bob Hamilton, Chair of the Forum on Tax Administration (FTA) and Chris Jordan, Chair of the FTA’s Joint International Task Force on Shared Intelligence and Co-operation, on the “Pandora Papers” leaks. From the news release: According to the news release, the Forum on Tax Administration and its Joint International Task Force on Shared Intelligence and Co-operation (JITSIC) ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Kosovo ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Verdrag zal ook gelding hebben voor Caribisch Nederland

Bij brief d.d. 4 oktober 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 29 juli 2020 te Pristina tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Trb. 2020, 77 en Trb. 2020, 118) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Eerste en ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2021

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 oktober 2021. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Mededeling belastingdienst voor winkeliers over de verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2021 en lijst van vrijgestelde producten. Betreft wijziging Wet Omzetbelasting 1997 van 12 augustus 2021 (S.B. 2021 no. 107) inzake tariefsverhoging en kleineondernemersregeling (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op de facebook pagina van het Ministerie van Financiën en Planning een flyer geplaatst over de verhoging van het omzetbelastingtarief die per 1 oktober jl. is ingegaan. In de flyer, die meer specifiek is bedoeld voor winkeliers, herinnert de belastingdienst aan het feit dat per 1 oktober 2021 het tarief van de omzetbelasting is verhoogd naar 12½ %. Op de facebookpagina van het Ministerie is ...
LEES VERDER

Derde NvW wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022: vernummering van de wijzigingen in de Arbeidswet 2000 BES en de Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 8 oktober 2021 is met betrekking tot het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) een derde Nota van Wijziging (derde NvW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde NvW bevat het gehele gewijzigde ontwerp, inclusief de wijzigingen bij eerdere nota’s van wijziging. Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet Loonheffingen op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Het formulier ‘Aangiftebiljet Tax Return Form Loonheffingen’ is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) geplaatst. Daarbij is ook het Machtigings-/Wijzigingsformulier (Authorisation/Change form) gevoegd. Klik hier voor een link naar de overzichtspagina op de website van BCN met betrekking tot het formulier. CFN-artikelnummer 20211015-7 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina m.b.t. het formulier ‘Aangiftebiljet Tax Return Form Loonheffingen’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland) BRON: www.belastingdienst-cn.nl ...
LEES VERDER

Public Notice regarding effective dates of no longer accepting cheques at the Receiver’s Office (Sint Maarten)

The Ministry of Finance of Sint Maarten has informed the general public that effective 1 December 2021, the Receiver’s Office (het kantoor van de Landsontvanger) will no longer be accepting cheques with the exception of cheques from Banco di Caribe. The Receiver’s Office will cease accepting cheques from Banco di Caribe effective October 16, 2021. This has been announced with a Public Notice posted on the facebook page of the ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid Mc William inzake het besluit om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 oktober 2021 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Minister van Financiën de vragen beantwoord die door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 27 augustus 2021 zijn gesteld inzake het besluit van de regering om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten. Eerder dit jaar werd bekend dat contante betalingen en betalingen met cheques met ingang van 1 oktober 2021 niet ...
LEES VERDER

Nader voorlopig verslag ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen (Curaçao)

Het nader voorlopig verslag van de behandeling in de centrale commissievergadering van de Staten van woensdag 29 september 2021 van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) is vastgesteld. Hierbij zetten wij het nader voorlopig verslag naar u door, zonder verdere toelichting of samenvatting. Korte samenvatting Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de ...
LEES VERDER

Mededeling SVb inzake misbruik loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft op haar website een mededeling geplaatst over misbruik van de loonsubsidie (subsidio di salario). In de mededeling benadrukt de SVb de rechten die een werknemer heeft ingeval zijn/haar werkgever loonsubsidie heeft en wordt aangegeven dat de werkgever zich aan de voorwaarden van de loonsubsidie dient te houden. De SVb roept eenieder die weet heeft van dan wel het vermoeden heeft van het overtreden van die ...
LEES VERDER

Ontmoeting Minister met Afdeling Fiscale Zaken van het IMF (Aruba)

Onlangs heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, een ontmoeting gehad met de Afdeling Fiscale Zaken (Fiscal Affairs Department) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Verder uit het nieuwsbericht: Elk jaar, tijdens de jaarlijkse vergaderingen met het IMF, vraagt de Minister van Financiën de medewerking van het IMF om Aruba te ...
LEES VERDER

Inwoner van Curaçao beroept zich erop dat gezien de tijd van postbezorging tussen Nederland en Curaçao en op Curaçao zelf er niet genoeg tijd meer was om te reageren op de Nederlandse aanslag IB/PVV. Rechtbank begrijpt dat de postverwerking door afstand en coronatijd meer vertraging oploopt maar dat maakt op zichzelf de termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, heeft van de Nederlandse belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2017 ontvangen. De aanslag heeft als dagtekening 9 september 2020. De wettelijke termijn (in Nederland) voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn eindigde op 21 oktober 2020. Bij brief van 28 oktober 2020 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen ...
LEES VERDER

Revised EU list of non-cooperative jurisdictions dated 5 October 2021

On 5 October 2021, the Council of the European Union (EU) adopted conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. The following countries are now listed : American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, the U.S. Virgin Islands and Vanuatu. For more information, refer to this page on the website of the European Commission. Click here (pdf) for the Council conclusions on the ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht