Motie White en Paternotte aangenomen: Tweede Kamer spreekt uit dat de Caribische eilanden van het Koninkrijk ‘welkom’ zijn om als UPG deel uit te gaan maken van de EU. Regering wordt verzocht om samen met de BES-eilanden een analyse te maken van de voordelen en benodigde stappen voor een omzetting van de LGO-status naar de UPG-status

De door de Tweede Kamerleden White en Paternotte tijdens het wetgevingsoverleg van 12 juni 2024 voorgestelde motie over een analyse van de voordelen van, en benodigde stappen voor, omzetting van de LGO-status naar de UPG-status voor wat betreft de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de Europese Unie (EU), is tijdens het plenair debat van dinsdag 18 juni 2024 door de Tweede Kamer met 85 stemmen vóór aangenomen (zie deze ...

Inclusive Framework on BEPS taking further steps on the implementation of the Two-Pillar Solution: release of supplementary elements relating to the report on Amount B of Pillar One and guidance to ensure consistent implementation and application of the global minimum tax under Pillar Two

On Monday, June 17, 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) released supplementary elements relating to the report on Amount B of Pillar One and guidance to ensure consistent implementation and application of the global minimum tax under Pillar Two. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Amount B of Pillar One A report on Amount B, ...

Kamerbrief staatssecretaris met terugkoppeling uitkomsten Inclusive Frameworkvergadering eind mei 2024 (Nederland)

Bij brief d.d. 11 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën terugkoppeling verschaft aan de Tweede Kamer met betrekking tot de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework on BEPS (IF) die heeft plaatsgevonden van 28 tot en met 30 mei 2024. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom Pijler 1 en de appreciatie daarvan door Nederland. Daarnaast staat hij stil bij een ...

Ontwerpwet wijziging Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) door de commissie van rapporteurs besproken met actoren. Betreft aanpassingen om te voldoen aan FATF-aanbeveling 10 inzake het cliëntenonderzoek door dienstverleners (Suriname)

Op vrijdag 14 juni 2024 heeft de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) vergaderd met een aantal actoren. De onderhavige (initiatief)ontwerpwet is op 21 mei 2024 ingediend door het lid A. Gajadien. De beoogde wet heeft tot doel om geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Tevens worden er wijzigingen ...

Eindrapport onderzoek naar nummergebruik in Caribisch Nederland. Voor het gebruik van het CRIB-nummer bij de rijksbelastingen is er een wettelijke grondslag, maar bij verschillende eilandelijke belastingen is daar geen goede wettelijke grondslag voor. CRIB-nummer zal met de komst van het BSN in beginsel niet verdwijnen, maar wanneer in het kader van rijksbelastingen het BSN wordt gebruikt in plaats van het CRIB-nummer, moeten bestaande bepalingen worden aangepast (Caribisch Nederland)

Bij ‘verzamelbrief’ d.d. 17 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), mevrouw Alexandra van Huffelen, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op en ontwikkeling van de digitalisering van de Nederlandse samenleving. In de brief brengt de staatssecretaris naar voren dat zij als coördinerend bewindspersoon voor digitalisering de afgelopen 2,5 jaar iedere dag heeft gezien hoe groot de impact is van digitale technologieën en ...

Onderzoeksrapport inzake de wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 14 juni 2024 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES” aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In het rapport wordt op verschillende plaatsen gerefereerd aan de verhouding tussen het algemene bestuursrecht en het belastingrecht, waaronder de invordering van belastingen. Het onderhavige onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

Distribution of additional license plates announced (Sint Maarten)

The Minister of Finance has announced that additional license plates have been received and are now ready for distribution, according to a news release published on the general website of the Government of Sint Maarten. The distribution process will take place from Monday, June 17th to Wednesday, June 19th. Individuals with temporary plates are requested to come forward to exchange them for the correct plates, according to the news release ...

Receivers Office reminds that the deadline for submitting the 2023 final profit tax return and paying the corresponding tax is July 2, 2024 (Sint Maarten)

The Receivers Office reminds both domestic and foreign taxpayers that the deadline for submitting the 2023 final profit tax return and 2023 profit tax is Tuesday, July 2, 2024. This has been announced with a news release on the website of the Sint Maarten Tax Administration. According to the news release, payments can be made via bank transfer or in cash to the Receiver’s cashiers at the Receivers Office on ...

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2024 van Sint Maarten: overschatting belastingbaten van circa ANG 20 miljoen en invoering toeristenheffing per 1 juli 2024 is niet realistisch (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hieronder hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint ...

Statenleden verzoeken om een centrale commissievergadering voor overleg met meesters Peterson en Sulvaran over de nieuwe Advocatenlandsverordening (Curaçao)

In een brief d.d. 18 juni 2024 hebben de Statenleden Martines (KEM), Doran (MFK) en Mc William (MAN) de voorzitter van de Staten van Curaçao verzocht om een centrale commissievergadering bijeen te roepen voor overleg met mr. C. Peterson en mr. E. Sulvaran over de nieuwe Advocatenlandsverordening. Dit verzoek volgt op de brief d.d. 11 juni 2024 van de voorzitter van de Commissie Justitie van de Staten aan de leden ...

Verslag inzake de OLV wijziging Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering: strafbaarstelling beroepswitwassen en afzonderlijke strafbaarstelling eenvoudig (schuld)witwassen (Curaçao)

Op 19 juni 2024 is het verslag naar aanleiding van de vergadering van 14 juni 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandverordening houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (beroepswitwassen) (zitting 2023-2024-227) vastgesteld door de rapporteur (de voorzitter van de Staten). Hierbij attenderen wij u op dit verslag, zonder samenvatting. Voor de inhoud van het (korte) verslag, verwijzen wij ...

Verslag inzake de OLV conflictenrecht trusts (Curaçao)

Op woensdag 19 juni 2024 is het verslag naar aanleiding van de vergadering van 31 mei 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening conflictenrecht trust (zitting 2023-2024-225) vastgesteld door de rapporteur (de voorzitter van de Staten). Hierbij attenderen wij u op dit verslag, zonder samenvatting. Voor de inhoud van het (korte) verslag, verwijzen wij naar het document zelf. De – voluit – ontwerplandsverordening houdende ...

Vragen MAN-fractie over het geassocieerd lidmaatschap van Caricom (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 juni 2024 heeft de MAN-fractie in de Staten van Curaçao vragen gesteld aan de Minister-President Pisas naar aanleiding van de bekendmaking dat het besluit genomen zou zijn over het door Curaçao geassocieerd lid worden van Caricom. In dit kader brengen wij naar voren dat de Raad van Ministers (RvM) onlangs akkoord is gegaan met de vastlegging van een kennelijk reeds op 26 april 2024 genomen beslissing ...

TADAT-certificaat voor 16 leidinggevenden van de Belastingdienst (Curaçao)

Op 13 juni 2024 hebben 16 leidinggevenden van de Belastingdienst Curaçao uit handen van Minister Silvania van Financiën het certificaat ontvangen voor hun deelname aan de door het International Monetair Fonds (IMF) verzorgde ‘TADAT-training’. Dit is bekendgemaakt in een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Verder uit het persbericht (enigszins geparafraseerd): Het verbeteren van het functioneren van de belastingdienst is één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van Minister Silvania ...

Brief MinFin aan de Inspectie der Belastingen over het verhogen van de productie van het opleggen van IB-aanslagen (Curaçao)

In een brief d.d. 18 juni 2024 ‘instrueert’ de Minister van Financiën het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen ‘nogmaals’ om de productie van het opleggen van aanslagen te verhogen en daarbij ‘minimaal’ een aantal in de brief opgenomen stappen te doorlopen. Een afbeelding van de brief is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In de brief constateert de minister eerstens dat uit productiecijfers ...

Persbericht MinFin inzake de wijzigingen voor het verkrijgen van de status van Curaçaose Beleggingsvennootschap, Doelvermogen of Transparante Vennootschap (Curaçao)

Op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een persbericht van het  Ministerie van Financiën geplaatst inzake de recentelijk doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot het verkrijgen van de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’, van de status van ‘Doelvermogen’, respectievelijk van de status van ‘Transparante Vennootschap’. Dit houdt verband met enkele van de wijzigingen in de belastingwetgeving zoals doorgevoerd met de Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 (P.B. 2024 no ...

SER heeft advies uitgebracht over de OLV tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en wijziging Landsverordening omzetbelasting 1999, maar het advies is nog niet openbaar

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft per brief d.d. 19 juni 2024 uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening voor de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en de wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER van 14 juni 2024 maar kan nog niet openbaar gemaakt worden op grond van het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad ...

Openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft een tabel met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 op zijn persoonlijke Facebookpagina geplaatst (klik hier om rechtstreeks naar die tabel op zijn Fb-pagina te gaan). Hieronder hebben wij de tabel nog eens opgenomen: (De tekst van dit artikel loopt onder deze afbeelding verder) Blijkens deze tabel staat er per 1 juni ...

FMR april 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief van 19 juni 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over april 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het dienstjaar 2024 sluit (voorlopig) af met een voordelig saldo ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk – tevens enkele voorstellen tot wijzigingen in de IB, de OV en de AOV bevattende – niet door de Staten: stemmen staken ook in tweede stemronde (Aruba)

De (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) is afgelopen woensdag 19 juni door de Staten van Aruba formeel bezien ‘afgewezen’. De ontwerplandsverordening werd reeds op 8 mei 2024 door de Staten in ...

Ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ binnenkort naar de Staten (Aruba)

Het is de verwachting dat de ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) binnenkort aan de Staten zal kunnen worden aangeboden. Dit heeft Minister Oduber bekendgemaakt, zo staat in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 10 juni 2024. De beoogde regelgeving zal voorzien in de volgende maatregelen (aldus het artikel in de IslaOnline): Het ...

Uiterlijk 1 juli 2024 motorrijtuigbelasting tweede helft 2024 betalen en niet meer in gebruik zijnde nummerplaten inleveren (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft bekendgemaakt dat 1 juli 2024 de uiterste datum is voor het tijdig betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2024. Dit geldt voor degenen die de motorrijtuigbelasting over de eerste helft van 2024 reeds hebben betaald. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid ...

Jaaropgaven AOV/AWW 2023 door SVb per e-mail naar de pensioengerechtigden verzonden, maar per post naar degenen van wie het e-mailadres niet bekend is (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) van Aruba heeft bekendgemaakt dat de jaaropgaven inzake het gedurende 2023 genoten AOV/AWW-pensioen per e-mail aan de pensioengerechtigden zijn toegezonden. Degenen van wie het e-mailadres bij de SVb niet bekend is, zullen de jaaropgaven via Post Aruba ontvangen op hun huisadres. Pensioengerechtigden die toegang hebben tot het online portaal “MiPensioen” kunnen de jaaropgave vanaf het portaal afdrukken. Aldus een nieuwsbericht (PAP) op de website van de ...

Gerecht had zich onbevoegd moeten verklaren voor het tegen de verminderingsaanslagen ZV/OV ingestelde beroep. De verminderingsaanslagen betreffen slechts de administratieve uitvoering van de eerdere beschikkingen op bezwaar en zijn daarom niet gericht op rechtsgevolg: geen beschikkingen in de zin van de Lar

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (USZV) heeft bij belanghebbende een looncontrole uitgevoerd inzake onder andere de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV). Op basis van het (definitieve) controlerapport heeft USZV tot behoud van rechten naheffingsaanslagen opgelegd. Bij beschikkingen van 13 september 2022 heeft USZV de daartegen door belanghebbende gemaakte bezwaren voor ...

MinFin in toespraak bij real estate event: over de 20/80-regeling voor tax holidays grondontwikkeling, herziening van de tax holiday wetgeving, belastingheffing bij kortstondige verhuur van accommodaties via online platforms, het financiële belang van de OZB en het verminderen van zwartwerken

Minister Silvania van Financiën van Curaçao heeft op zijn persoonlijke Facebookpagina de tekst geplaatst van zijn toespraak bij een real estate event te Curaçao. De toespraak is vanzelfsprekend gericht op de (ontwikkeling van de) vastgoedsector te Curaçao, maar in dat kader ging de minister ook in op enkele voor de vastgoedsector relevante belastingontwikkelingen. 20/80-regeling voor tax holidays Minister Silvania in zijn toespraak In zijn toespraak ging de minister onder andere ...

Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie in het Afkondigingsblad: sustainability fee, precariovrijstelling en invoerrechtenvrijstellingen (Aruba)

Op 13 juni 2024 is de Landsverordening van 5 juni 2024 houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, no. 23 (AB 2024 ...

Uiterlijk 31 juli online aangifte winstbelasting 2023 indienen (Aruba)

De uiterste datum voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2023 en de betaling van de daarop verschuldigde belasting is, op verzoek van de vereniging van belastingadviseurs, door het Departamento di Impuesto (DIMP) gesteld op 31 juli 2024 (was initieel 1 juli). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DIMP: “Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia cu por entrega e ...

Motie Kamerleden White en Paternotte over een analyse van de voordelen en benodigde stappen voor een omzetting van de LGO-status naar de UPG-status, in de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de EU

Tijdens het wetgevingsoverleg van 12 juni 2024 is door de Tweede Kamerleden White en Paternotte een motie voorgesteld over een analyse van de voordelen van, en benodigde stappen voor, omzetting van de LGO-status naar de UPG-status met betrekking tot de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de EU. De indieners van de motie constateren dat zowel de drie eilanden van Caribisch Nederland als de drie autonome landen Curaçao, Aruba en ...

Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Eerste exemplaar van boek ‘Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022’ overhandigd aan de waarnemend parlementsvoorzitter: geconsolideerde tekst, wetswijzigingen, memories van toelichting en teksten van beschikkingen (Suriname)

Onlangs is het eerste exemplaar van het boek getiteld ‘Wet Belasting over de toegevoegde waarde 2022’ overhandigd aan de waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblée, de heer drs. Dew Sharman. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de Facebookpagina van De Nationale Assemblée. Het boek is uitgegeven door KGL Tax & Legal en heeft een geconsolideerde tekst van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, ...

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht