Uitlegvideo belastingdienst inzake de BTW-registratie (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een ‘uitlegvideo’ geplaatst voor lichamen (ondernemingen en andere organisaties) inzake de BTW-registratie. Klik hier om direct naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Achtergrond De BTW (belasting over de toegevoegde waarde) treedt aanstaande 1 januari 2023 in werking. De BTW-registratie is op 1 november jl. gestart en gebeurt volledig online. De registratie is verplicht voor ondernemers die per ...
LEES VERDER

Presentatie MinFin in de Staten over het SOAB-rapport inzake de BearingPoint projecten bij de belastingdienst (Curaçao)

Gisteren, maandag 5 december 2022, heeft de Minister van Financiën tijdens een centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao een presentatie gegeven over de bevindingen van het door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) uitgevoerde onderzoek inzake de projecten van BearingPoint bij de belastingdienst van Curaçao zoals vastgelegd in het ‘Rapport onderzoek BearingPoint projecten bij de Belastingdienst Curaçao’. De centralecommissievergadering kon gevolgd worden via de livestream op de website van de Staten ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 5 december 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 30ste november 2022 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, nr. 124 (P.B. 2022 no. 124). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Krachtens de Ministeriële regeling wordt de tabel, bedoeld in ...
LEES VERDER

Kiosken in het belastingkantoor voor ondersteuning bij BTW-registratie. Brochure op website belastingdienst over de stappen in het registratieproces (Suriname)

Sinds vorige week donderdag 1 december biedt de Belastingdienst Suriname ondersteuning aan klanten die zich willen registreren voor de BTW, door middel van kiosken in het kantoor aan de van Sommelsdijckstraat 27-29. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap – de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tevens is hierover een post geplaatst op de facebookpagina van de belastingdienst. De kiosk is met name bedoeld ...
LEES VERDER

Nieuwe Afvalwaterheffing Bonaire 2023: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake een ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020 no. 11), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de ...
LEES VERDER

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening. Evaluatierapport aangeboden aan de Eilandsraad (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake de ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (AB 2022 no. 11), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de Eilandsraad (zie agendapunt 5). De vergadering zal plaatsvinden in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan en zal aanvangen om 14.00 uur. Ook zijn voor morgen, ...
LEES VERDER

Belastingdienst sluit vandaag vroeger: non-stop dienstverlening tot 2 uur ‘s middags (Aruba)

Vandaag, maandag 5 december 2022, sluiten de kantoren van de belastingdienst (Departamento di Impuesto) vroeger dan normaal in verband met de viering van Sinterklaas. Vandaag zal de dienstverlening van de belastingdienst ‘non-stop’ plaatsvinden tot 2 uur ‘s middags. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Departamento di Impuesto (DIMP).   CFN-artikelnummer 20221010-1 BRONDOCUMENT (link het nieuwsbericht op de website van de belastingdienst van Aruba) BRON: www.impuesto.aw ...
LEES VERDER

Hoge Raad in Curaçaose zaak: Aanspraak die niet voldoet aan de voorwaarden van de Beschikking Pensioenen behoort tot het loon

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2022:1788) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 10 maart 2021 (zaaknummer CUR2019H00379; ECLI:NL:OGHACMB:2021:84) op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 20 september 2019 (zaaknummers. CUR201802639 ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan, gestart met internetconsultatie (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Dit deelt de staatssecretaris van Financiën mede in een brief aan de Tweede Kamer, waarbij onder meer deze bijlage ‘Opmerkelijke belastingconstructies’ ...
LEES VERDER

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Revenue Statistics 2022. Tax revenues rebounded as economies recovered from the COVID-19 pandemic, according to new OECD data

Tax revenues bounced back in 2021 as OECD economies recovered from the initial impact of the COVID-19 pandemic, according to new OECD data released on Wednesday, November 30, 2022 in the report Revenue Statistics 2022. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Revenue Statistics 2022, which presents tax revenue data for the second year of the COVID-19 pandemic, ...
LEES VERDER

President Santokhi: “Inning belastingdienst moet geïntensiveerd worden” (Suriname)

De verdiencapaciteit van de Surinaamse economie moet volgens President Santokhi van Suriname in rap tempo worden opgevoerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap – de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).  “De verhoging van overheidsinkomsten, verhoging van brandstoftarieven, btw-invoering en rente op de OMO-winsten zijn belangrijk”, aldus de President. Het staatshoofd heeft daarbij nog opgemerkt dat ‘douanedienst onder facturering drastisch zal moeten aanpakken’ ...
LEES VERDER

Bonaire: Betaal de toeristenbelasting (‘visitor entry tax’) alleen via de officiële website (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een persbericht geplaatst waarin wordt aangegeven dat de website www.bonaireisland.com de juiste website is voor het betalen van de toeristenbelasting (ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’). Via de link op die officiële website kan het juiste bedrag van de toeristenbelasting van USD 75,00 (of het andere verschuldigde bedrag, indien in voorkomende gevallen een ander tarief geldt) direct aan het openbaar ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en inzake begrotingswijzigingen 2022 van Bonaire: hogere belastingbaten dan begroot (nieuwe toeristenbelasting) (Bonaire)

Bij brief d.d. 9 november 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van het OLB. Bij separate brief van dezelfde datum heeft het Cft ook een advies uitgebracht op de ‘vijfde’ begrotingswijziging (BW) 2022. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers ...
LEES VERDER

Regeling Minister van I&W inzake tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van tarieven voor vergoedingen voor luchtverkeersdienstverlening (Caribisch Nederland)

Op 1 december 2022 is Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/279256, tot wijziging van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES in verband met een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling en van de Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES voor een enkele reparatie, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32210 (Stcrt. 2022, 32210). De onderhavige wijzigingsregeling strekt tot wijziging van ...
LEES VERDER

Mededeling van de Ministers van SZW en APP over indexering dagloon voor berekening uitkering ongevallengeld onder de Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 30 november 2022 is een Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 22 november 2022, nr. 2022-0000229116, over de per 1 januari 2023 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32251 (Stcrt. 2022, 32251). Hierin wordt onder meer medegedeeld dat het in artikel 5b, ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel wijziging Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing aangenomen door Eerste Kamer. Ook relevant voor het onlangs aan de Eilandsraad van Bonaire aangeboden ontwerp voor een nieuwe afvalwaterheffing (Caribisch Nederland)

Op 15 november 2022 heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) als hamerstuk afgedaan. De wet is beoogd in werking te treden op een bij koninklijk besluit te ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 van Sint Maarten: baten iets meer dan in zelfde periode van pre-coronajaar 2019, onder andere door hogere overdrachtsbelasting, logeerbelasting, casino en loterij fees, maar winstbelasting blijft achter. Cft vraagt naar plan van aanpak belastinghervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De derde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het derde kwartaal van ...
LEES VERDER

Ministers van Financiën en MEO naar de XXV Conferencia de Zonas Francas Iberoamerica in de Dominicaanse Republiek. MinFin brengt aldaar ook bezoeken aan de Zonas Francas en de belastingdienst (Curaçao)

De Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkelingen zijn deze week afgereisd naar de Dominicaanse Republiek voor deelname aan de XXV Conferencia de Zonas Francas Iberoamerica. Zo blijkt uit de mededelingen van de secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao (klik hier en hier voor de betreffende brieven). Het bezoek aan de Dominicaanse Republiek duurt van 27 november tot en met ...
LEES VERDER

Uit persbericht MinFin: Verwachting dat het aantal bezwaarschriften in 2023 structureel zal afnemen (Curaçao)

De belastingdienst heeft intern een aantal administratieve doelstellingen geformuleerd om ingediende bezwaarschriften tijdig te kunnen afhandelen. Er wordt naar gestreefd om bezwaarschriften binnen een termijn van 90 dagen af te doen. Nu de belastingdienst de achterstand in het opleggen van aanslagen bij vrijwel alle belastingmiddelen heeft ingelopen, is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften in 2023 structureel zal verminderen en de belastingdienst de gestelde doelstellingen kan bereiken. Dit is, kort ...
LEES VERDER

Belastingdienst wil onterechte invorderingsacties minimaliseren. Actie opschoning tussenrekeningen en onderzoek naar mogelijkheden voor een systeem waarbij de LB en de sociale premies als één ‘loonheffing’ worden afgedragen (Curaçao)

De belastingdienst spant zich ervoor in om onterechte invorderingsacties te minimaliseren. Daartoe zijn binnen de belastingdienst enkele projecten gestart. Zo kan worden afgeleid uit een persbericht dat op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Verder uit het persbericht, kort samengevat: De belastingdienst krijgt veel bezwaarschriften binnen naar aanleiding van uitgereikte dwangschriften inzake openstaande aanslagen omzetbelasting (OB) en loonbelasting (LB) uit de tweede ...
LEES VERDER

Persbericht MinFin over opschoning crib-bestand, verbetering dienstverlening belastingdienst, automatisch overzetten van gegevens in WB-aangifte naar het volgende aangiftejaar en aanpassingen papieren aangifteformulier IB

In een persbericht heeft de Minister van Financiën een update gegeven over de voortgang van het project inzake de opschoning van het crib-bestand bij de belastingdienst van Curaçao. Het project vordert gestaag (ta avansá debidamente), aldus het persbericht. Het persbericht is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania. Verder uit het persbericht, kort samengevat: Eind 2021 heeft een zogenoemde ’quickscan’ van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij derde UR 2022 van Curaçao: substantieel hogere baten dan in pre-coronajaar 2019, vooral door hogere belastingbaten en license fees waarbij vooral de WB, de OB en de invoerrechten in het oog springen (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. Voor meer informatie over de derde UR 2022, zie ook dit artikel in het CFN van 18 november 2022. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op ...
LEES VERDER

Dat de voorlopige aanslag 2014 OZB is betaald, maakt niet dat de definitieve aanslag onjuist is. Voorlopige aanslag niet op naam van belanghebbende maar op die van de ex-echtgenoot: geen verrekening met de definitieve aanslag. Restituties aan de ex-echtgenoot gedaan: over (onjuiste) verrekeningen en restituties moet belanghebbende zich wenden tot de civiele rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij echtscheidingsconvenant een onroerende zaak toebedeeld gekregen. Aan de ex-echtgenoot van belanghebbende zijn voor de onroerende zaak voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor de jaren 2014 en 2015 opgelegd. In januari 2015 werd de onroerende zaak verkocht aan een derde. De notaris heeft toen een bedrag van NAf 6.300 aan achterstallige belastingen – waaronder de voorlopige aanslagen ...
LEES VERDER

Voorlopige aanslagen OZB zijn vernietigd zodat geen sprake is van dubbele aanslagen. Belastingrechter niet bevoegd te oordelen over teruggaaf van het gestelde bedrag aan restitutie

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 tot en met 2017 voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd ten bedrage van NAf 940 voor de jaren 2014 tot en met 2016. Deze aanslagen zijn door belanghebbende betaald. Voor het jaar 2017 is een voorlopige aanslag opgelegd ten bedrage van NAf 1.625. Voor dit jaar 2017 heeft belanghebbende een bedrag van ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsverordening Belastingplan 2023 aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 28/29 november 2022 is de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), alsmede van een aantal belastingverordeningen en andere landsverordeningen in verband met de invoering van het Belastingplan 2023 (Landsverordening Belastingplan 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-991), aangeboden aan de Staten van Aruba [aanbiedingsdatum 28 november, maar ter griffie van de Staten ontvangen/ingeboekt met ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023 aangeboden aan de Eilandsraad: vervanging van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 door een nieuwe verordening inzake de heffing en invordering van een afvalwaterheffing. Morgen in commissie B&O van de Eilandsraad (Bonaire)

Op 16 november 2022 is door het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire een ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020 no. 11), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023) aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire. Deze ontwerp-eilandsverordening zal morgen (dinsdag 29 november 2022) worden behandeld in ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022. Morgen in commissie B&O van de Eilandsraad (Bonaire)

Eerder deze maand werd al bekend dat het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire bij de Eilandsraad een voorstel tot wijziging van de op 1 juli 2022 in werking getreden toeristenbelasting heeft ingediend (zie dit artikel in het CFN van 18 november 2022). Inmiddels is de betreffende ontwerp-eilandsverordening op de website van de Eilandsraad geplaatst. Voluit betreft het de op 4 november 2022 aan de Eilandsraad aangeboden ontwerplandsverordening tot wijziging ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 28 november 2022 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 17 november 2022, nr. 2022-0000231955, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 [bedoeld zal zijn: 2023; red. CFN] voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, uitgegeven en geplaatst in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht