Ons aanbod aan opleidingen

Bekijk hier ons actuele aanbod cursussen, seminars, masterclasses, trainingen, beroepsopleidingen, congressen en workshops.

Voor organisaties met specifieke (beroeps)opleidingsbehoeften stellen wij op maat gesneden studieprogramma’s op. Indien u hierin geinteresseerd bent, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via de bijgaande emailmodule of bel ons op +31657737735.

Alle opleidingen worden aangeboden en verzorgd door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht. Op de aangeboden opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing.

Opleidingen via het ICB

Masterclass
Cassatie in Caribische belastingzaken

Woensdag 28 november 2018 – Curaçao

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Inhoud

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk tegen fiscale uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De cassatieprocedure onderscheidt zich van de procedure bij het Gerecht in eerste aanleg en het Gemeenschappelijk Hof doordat de Hoge Raad slechts toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast en de uitspraak voldoende is gemotiveerd. Dat heeft gevolgen voor hetgeen in cassatie naar voren kan worden gebracht en de wijze waarop in feitelijke instantie moet worden geprocedeerd. Goede kennis van hoe een cassatieprocedure verloopt is dus van groot belang.

Tijdens deze masterclass wordt u in één middag ingewijd in de praktische zaken rond het instellen van cassatieberoep vanuit de Caribische Koninkrijksdelen, over het verloop van de cassatieprocedure, de cassatietechniek en over de wijze waarop fiscale arresten van de Hoge Raad moeten worden gelezen en geïnterpreteerd. Er zullen praktijkvoorbeelden worden aangehaald en er wordt teruggegrepen op de proceshandelingen in de voorafgaande procedure in feitelijke instantie.

De masterclass is gericht op belastingadviseurs en (fiscaal) advocaten.

Voor meer informatie over de inhoud van deze masterclass kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres van het ICB: info@icb-instituut.com.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Programma

De masterclass vangt aan om 13.30 uur en eindigt rond 17.30 uur, met halverwege een korte pauze.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De fiscale procedure in vogelvlucht
  2. Cassatierechtspraak in belastingzaken
  3. Het verloop van de cassatieprocedure
  4. Cassatiegronden en cassatietechniek
  5. Het arrest: lezen en begrijpen
  6. De procedure na verwijzing
  7. Afsluiting

De indeling van het programma met tijdschema zal voorafgaand aan de deelnemers worden toegezonden.

Voor meer informatie over het programma van deze masterclass kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres van het ICB: info@icb-instituut.com.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Docent

 

Mr. M.B. Weijers

Martijn Weijers studeerde belastingrecht in Rotterdam. Na een aantal jaren in de fiscale advocatuur werkzaam te zijn geweest, maakte hij begin 2015 de overstap naar het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Daar deed hij waardevolle ervaring op met de cassatieprocedure in belastingzaken. Verder is hij sinds 2014 docent formeel belastingrecht/belastingprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende 2017 deed Martijn als visiting researcher aan UC Berkeley School of Law rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van meldingsregelingen voor agressieve tax planningstructuren. Momenteel is Martijn weer als advocaat werkzaam in de fiscale praktijk, gericht op bijstand bij (dreigende) conflicten en procedures.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Datum, tijdstip, locatie

Woensdag 28 november 2018

13.30 – 17.30 uur

Curaçao (informatie over locatie te Curaçao volgt)

Voor meer informatie over de locatie en het tijdstip van deze masterclass kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres van het ICB: info@icb-instituut.com.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het programma en een syllabus. Deze zullen voorafgaand aan de cursus per e-mail aan de deelnemers worden toegezonden.

Voor meer informatie over het cursusmateriaal van deze masterclass kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres van het ICB: info@icb-instituut.com.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Niveau, studielast, PE-punten

 

Niveau

De masterclass wordt gegeven door een docent van academisch niveau. Voor meer informatie over de docent, zie het tabblad “Docent”.

Ook het studiemateriaal is van academisch niveau.

Voorts richt de masterclass zich op universitair opgeleide belastingadviseurs en advocaten.

Studielast

Studielast staat doorgaans voor het aantal uren daadwerkelijke kwalificerende vaktechnische tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden meegerekend.

Onder deze definitie staat de studielast van deze masterclass – gezien het programma (zie het tabblad “Programma”) – gelijk aan 3 1/2 uur.

PE

PE staat voor Permanente Educatie. Het doel van PE is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil te houden en te vergroten (verbreden/verdiepen), waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd.

Aan PE-opleidingen kunnen door beroepsorganisaties zogenoemde “PE-punten” worden toegekend. PE-punten kunnen doorgaans onder meer worden behaald door het volgen van kwalificerende cursussen, het geven van een cursus, het schrijven van een artikel of boek, het bijwonen van presentaties, het deelnemen aan vaktechnisch overleg, het deelnemen aan een commissie e.d.

De verschillende beroepsorganisaties hanteren elk een eigen  beleid ten aanzien van wat gezien moet worden als het “op peil houden, vergroten, verbreden en/of verdiepen” van kennis en vaardigheden en wat in dat verband kwalificeert als investering in de eigen kennis. Ook verschillen per beroepsorganisatie de reglementen waaraan de leden en soms ook opleiders moeten voldoen.

In zijn algemeenheid zien wij dat één (1) uur studielast door beroepsorganisaties pleegt te worden gelijkgesteld aan één (1) PE-punt, doch dit kan per beroepsorganisatie verschillende worden beoordeeld. Commerciële partijen die opleidingen en cursussen aanbieden willen nog wel eens werken met een PE-puntensysteem waarbij  punten worden toegekend aan aangeboden cursussen. Maar let op: of aan dat puntensysteem door beroepsorganisaties waarde wordt gehecht hangt in eerste instantie af van de geldende reglementen van die beroepsorganisaties.

Deelt het ICB ook PE-punten uit?

Nee, strikt genomen niet. Wij zijn aanbieder van permanente educatie-cursussen en geen beroepsorganisatie! Wij stimuleren wij wel dat professionals zich continu ontwikkelen. Dat doen we onder andere met onze opleidingen waarbij wij een kwalitatief hoog (academisch) peil nastreven.

We geven aan het eind van de cursus/opleiding een certificaat van deelname met daarbij de vermelding van de studielast volgens de hierboven aangehaalde norm. Doorgaans zal zo’n certificaat worden geaccepteerd als een bewijs dat de inspanning is geleverd, maar het is de beroepsorganisatie van de deelnemer zelf die beoordeelt of daaraan voor doeleinden van de beroepsorganisatie kwalificerende PE-punten worden toegekend (zie hierna).

Wie gaan er dan over PE-punten? 

Beroepsverenigingen en verwante organisaties hanteren hun eigen PE-puntensysteem. Dit kunnen, bijvoorbeeld, beroepsorganisaties van belastingadviseurs, accountants of advocaten zijn. Voldoen aan het PE-punten reglement van deze organisaties draagt, naast de borging van uw inhoudelijke kennis, doorgaans bij aan het lidmaatschap van de beroepsorganisatie, plaats in een relevant register of zelfs in het kader van behoud van uw titel of bevoegdheid onder een bepaalde kwaliteit werkzaamheden te mogen verrichten. De beroepsorganisaties hanteren elk hun eigen regels, waar wij hier vanzelfsprekend vanwege de veelzijdigheid niet verder op zullen ingaan. Daar gaan wij ook niet over.

Of u naar aanleiding van het gevolgd hebben van de onderhavige masterclass in aanmerking komt voor PE-punten bij uw eigen beroepsorganisatie, hangt derhalve af van de reglementen van uw beroepsorganisatie en de beoordeling van de beroepsorganisatie van (het niveau en de studielast) van de onderhavige masterclass. Specifieke vragen over toekenning van PE-punten kunt u dus het beste stellen aan uw eigen beroepsorganisatie!

De in deze rubriek verstrekte informatie kan u bij uw vraag aan de beroepsorganisatie van dienst zijn. Voor meer informatie over deze masterclass kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres van het ICB: info@icb-instituut.com.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Algemene Voorwaarden en Privacy

Deze masterclass wordt aangeboden en verzorgd door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht onder het uitdrukkelijke voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor deelname.

Op de aangeboden masterclass zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht en Afnemer en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Alle aanbiedingen van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van een bestelling of aanmelding door of namens de Afnemer. De Afnemer aanvaardt door zijn bestelling deze Algemene Voorwaarden.

De Privacyverklaring en Cookieverklaring van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht en Afnemer en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Klik hier voor de Privacyverklaring en Cookieverklaring.

In het bijzonder wijzen wij u hierbij nog op de volgende Algemene Voorwaarden:

1. Het ICB behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in de masterclass aan te brengen in het geval de omstandigheden naar de exclusieve mening van het ICB daartoe aanleiding geven. Onder dergelijke wijzigingen zijn begrepen – doch niet beperkt tot – organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen. Dit houdt onder meer in dat het ICB gerechtigd is het programma, data, digitaal lesmateriaal of tijdstippen te wijzigen en sprekers te vervangen. Het ICB zal Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2. Ingeval de masterclass wordt afgesloten met de afgifte van een “participatie-certificaat” is de Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan het seminar deelneemt, verplicht zo vaak als redelijkerwijs door het ICB verlangd wordt persoonlijk op de lokatie van de masterclass de presentielijst(en) te ondertekenen. Ingeval de door het ICB verstrekte presentielijst(en) niet of niet volledig door Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan de masterclass deelneemt persoonlijk is ondertekend, is het ICB gerechtigd de afgifte van een participatie-certificaat te weigeren.

3. Zonder toestemming van het ICB is het aan de Afnemer niet toegestaan op basis van de masterclass en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

4. Het ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoldoende inschrijvingen de masterclass af te lasten. Reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor de afgelaste masterclass zullen in dat geval aan de Afnemer worden geretourneerd.

5. Het ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoorziene omstandigheden – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte, overlijden, andere persoonlijke of familiaire omstandigheden of overmacht van de Docent(en) of van de de verantwoordelijke medewerker van het ICB – de masterclass af te lasten of op te schorten. Het ICB zal zich alsdan inspannen de masterclass op zo kort mogelijke termijn alsnog te verzorgen in welk geval reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor de afgelaste masterclass niet zullen worden geretourneerd, tenzij Afnemer aannemelijk maakt onmogelijk in de gelegenheid te zijn de masterclass op de nieuwe data te kunnen volgen. In het geval niet binnen redelijke termijn een nieuwe datum voor de masterclass zal kunnen worden vastgesteld, zal de masterclass definitief worden afgelast en zullen in dat geval de reeds door de Afnemer voldane cursusgelden aan de Afnemer worden geretourneerd.

6. Annulering van de masterclass door Afnemer kan alleen schriftelijk plaatsvinden, met dien verstande dat:

(a) bij annulering door de Afnemer meer dan zes (6) weken vóór aanvang van de masterclass, Afnemer niet is gehouden enige kosten aan het ICB te vergoeden;

(b) bij annulering door de Afnemer meer dan vier (4) weken maar minder dan zes (6) weken vóór aanvang van de masterclass, Afnemer vijftig procent (50%) van het cursusgeld aan het ICB is verschuldigd;

(c) bij annulering minder dan vier (4) weken vóór aanvang van de masterclass,  Afnemer honderd procent (100%) van het cursusgeld aan het ICB is verschuldigd, tenzij bij het aanbieden van het seminar door het ICB anders is aangegeven.

© Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, 2018

Masterclass Cassatie in Caribische belastingzaken – Prijs en aanmelden

Prijs: € 350,00 (excl. BTW/OB) / NAfl. 735,00 (excl. BTW/OB) per deelnemer

Aanmelding uiterlijk dinsdag 13 november 2018.

Na aanmelding zal u een faktuur worden toegezonden. Betaling van de faktuur dient binnen 7 dagen en uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van het seminar te zijn betaald.

Heeft u de algemene voorwaarden gelezen en wilt u zich aanmelden? Of heeft u nog vragen?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Verdiepingscursus
Fiscale begeleiding van reorganisaties: inbreng, fusies, juridische splitsingen en omzettingen

Reorganisaties zijn ook in de Caribische delen van het Koninkrijk aan de orde van de dag. We zien in de praktijk inbrengen van ondernemingen in rechtspersonen, aandelenfusies, bedrijfsfusies, juridische splitsingen en omzettingen van rechtspersonen, zowel in nationale als internationale verhoudingen. Dit zijn vaak gecompliceerde processen die grote financiële gevolgen kunnen hebben . Om zo’n proces goed te kunnen begeleiden is een degelijke en brede technische fiscale kennis vereist met betrekking tot verschillende belastingmiddelen (winstbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting).

Onlangs is in Curaçao de “fiscale begeleiding” van reorganisaties in de wetgeving opgenomen. Dat geeft een goed houvast voor de praktijk. Maar hoe werkt dit in de praktijk en hoe werkt het in de Caribische jurisdicties waar dit nog niet in de wetgeving is opgenomen? In deze verdiepingscursus zullen de cursisten meegenomen worden in het land van de fiscale reorganisaties aan de hand van theorie, praktijk, regelgeving en jurisprudentie.

De cursus kan ook gezien worden als een verfrissingscursus “winstbegrip” omdat er vooral ook aandacht besteed zal worden aan fiscale basiskennis met betrekking tot onder meer winstrealisatie, goed koopmansgebruik en staking van een onderneming. Allemaal begrippen die ook buiten de reorganisatiepraktijk dagelijkse kost zijn voor de fiscalist.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, accountants, administratieconsultenten, advocaten

Meer informatie omtrent deze cursus volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Masterclass
Transfer pricing (TP)

Goed koopmansgebruik en het at arm’s length beginsel zijn bekende begrippen voor de fiscalist in de Caribische praktijk. Maar mede onder invloed van internationale ontwikkelingen wordt van de praktijk meer gevraagd aan het onderbouwen en beoordelen van intercompany transfer pricing (TP), zowel in nationale als in internationale verhoudingen. Mede gezien het feit dat het voorschrift van transfer pricing reporting inmiddels in lokale wetgeving is opgenomen. Voor de relatief kleinschalige Caribische belastingpraktijken geen sinecure, omdat op de lokale praktijk toegespitste comparable prices niet altijd, althans niet eenvoudig, beschikbaar zijn en internationale regels kennis vereisen van de internationale standaarden.

In deze masterclass zal aandacht besteed worden aan de internationale normen met betrekking tot transfer pricing, aan nationale regels (zoals de onlangs in Curaçao ingevoerde wetgeving) en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, accountants, administratieconsulenten

Meer informatie omtrent deze masterclass volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Seminar
Internationale inlichtingenuitwisseling

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens en fiscale transparantie zijn hot topics in de wereld van het internationale belastingrecht. In de laatste vijf jaar zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. Landen hebben in een rap tempo bilaterale verdragen voor de uitwisseling van fiscale informatie gesloten of hebben zich aangesloten bij multilaterale verdragen. En hoewel het in het verleden vaak incidentele verzoeken om uitwisseling betrof, is tegenwoordig automatische gegevensuitwisseling de norm. Denk bijvoorbeeld aan de US FATCA of de ontwikkelingen in Europa en bij de OECD rondom de Common Reportings Standards (CRS). Nationale regelgeving is of wordt aangepast of ingevoerd om aan de internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Deze ontwikkelingen gelden ook voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

Vele fiscalisten, zowel belastinadviseurs als belastinginspecteurs, houden zich het liefst bezig met het materiële belastingrecht. Maar gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen zullen ze in de internationale praktijk te maken krijgen met de formele verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en met internationale uitwisseling van fiscale gegevens. Een goede kennis van deze onderwerpen is onmisbaar om gevallen te kunnen beoordelen en om deze processen gedegen te kunnen begeleiden.

Tijdens dit seminar zal u de basiskennis van internationale gegevensuitwisseling in de praktijk worden bijgebracht. Er zal aandacht worden besteed aan de huidige stand van de internationale ontwikkelingen, aan de basistechniek van de formele uitwisseling van fiscale informatie in de praktijk, aan de wettelijke fiscale verplichtingen tot het verstrekken van informatie en aan de rechtsbescherming.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, advocaten, trustofficers

Meer informatie omtrent dit congres volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht