Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht

(ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht)

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 24 mei 2018

Downloaden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt, zowel in enkelvoud als in meervoud, verstaan onder:

a. Abonnement: een Overeenkomst waarbij het ICB zich verbindt tot het gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van opzegging door de Afnemer of beëindiging door het ICB, periodiek leveren van een Product en/of een Dienst;

b. Afnemer: iedere partij die een Overeenkomst sluit met het ICB waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

c. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van het ICB;

d. Diensten: een door het ICB aangeboden dienst die het ICB in opdracht van en/of ten behoeve van de Afnemer verricht, waaronder – maar niet beperkt tot – Opleidingen en Digitale Producten, met uitzondering van het uitgeven van werken;

e. Digitale Producten: een Dienst waarbij het ICB via een electronisch communicatienetwerk ‘online’, al dan niet op basis van een Abonnement, digitale toegang tot een Product of Dienst verleend aan Afnemer, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – door het ICB aangeboden digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen en het door het ICB gelegenheid geven aan Afnemer tot Online adverteren;

f. Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van Digitale Producten en/of digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

g. Het ICB: De Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, statutair gevestigd aan het adres Holendrechterweg 21B, 1191 KT te Ouderkerk aan de Amstel, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67978606;

h. ICB-Website: de officiële website van het ICB, bij het opstellen van deze Algemene Voorwaarden zijnde de website: icb-instituut.com, zoals die van tijd tot tijd wordt aangepast, gemodificeerd en/of bijgewerkt dan wel wellicht te eniger tijd wordt overgezet en opgezet op een andere domeinnaam;

i. Inloggegevens: de door het ICB verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee een Afnemer en een Gebruiker toegang kunnen krijgen tot een Digitaal Product of digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

j. Opleidingen: alle door het ICB aangeboden Diensten op het gebied van opleiding waaronder – maar niet beperkt tot – permanente educatie programma’s, beroepsopleidingen, cursussen, masterclasses, congressen, trainingen, workshops, seminars en webinars, zowel in het geval deze openbaar aan het algemene publiek (“extern”) worden aangeboden als in het geval deze op basis van een Overeenkomst voor een specifieke Afnemer (“inhouse”) worden verzorgd;

k. Online adverteren: het door of namens derden plaatsen van advertenties en advertentiemateriaal op de ICB-Website en/of in door het ICB aangeboden digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen;

l. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen het ICB en Afnemer betreffende de levering van een Product, een Digitaal Product en/of Dienst met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden;

m. Partijen: het ICB en Afnemer;

n. Privacyverklaring en Cookieverklaring: de Privacyverklaring en Cookieverklaring van het ICB;

o. Producten: alle werken, geschriften, gegevens, informatie of andere materialen, in welke vorm dan ook, waaronder – maar niet beperkt tot – stoffelijke of electronische artikelen, tijdschriften en boeken, door het ICB uitgegeven en/of door het ICB online beschikbaar gesteld;

p. Schriftelijk: communicatie op papier of op electronische/digitale wijze (via e-mail of via de ICB-Website).

2. Algemeen en wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen het ICB en Afnemer en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden.

2.2       Het ICB is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden geldt ook voor bestaande Overeenkomsten. Het ICB zal wijzigingen van de Algemene Voorwaarden plaatsen op de ICB-Website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

3. Overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen van het ICB zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend.

3.2       Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door het ICB van een bestelling of aanmelding door of namens de Afnemer.

3.3       De Afnemer aanvaardt door zijn bestelling deze Algemene Voorwaarden.

3.4       Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door het ICB en Afnemer worden overeengekomen. Het ICB is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang en/of inhoud van Producten, Digitale Producten en/of Diensten.

4. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

4.1       Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijzen en tarieven.

4.2       De door het ICB gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

4.3       Het ICB behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. De gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bij de aanbieding van Producten en Diensten bekend worden gemaakt en gelden bij een doorlopend abonnement met ingang van de eerstvolgende nieuwe abonnementsperiode.

4.4       In het geval Afnemer een Dienst, Product of Digitaal Product bestelt via de aanmeldingsmodules op de ICB-Website, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals op de ICB-Website is vermeld.

4.5       Betaling van andere bestellingen dan bedoeld in artikel 4.4 vindt plaats op basis van een door het ICB aan de Afnemer toegezonden factuur. Betaling door de Afnemer van de factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op een van de door het ICB aangegeven wijzen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, met dien verstande dat het ICB het recht heeft op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen. Betaling voor een Abonnement dient altijd op basis van vooruitbetaling te geschieden op de door het ICB aangegeven wijze.

4.6       Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het ICB is het de Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens het ICB, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Afnemer op het ICB.

4.7       Alle betalingen door Afnemer aan het ICB worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.8       In geval van overschrijding van de betalingstermijn(en) is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en is het ICB gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen en is het ICB tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder – doch niet beperkt tot – kosten van juridische bijstand).

4.9       Afnemer heeft nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) met betrekking tot Diensten, Digitale Producten of Producten. Het ICB is gerechtigd nakoming van enige verplichting jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet of niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens het ICB voldoet.

5. Abonnementen

5.1       Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en hebben – onverminderd het bepaalde in artikel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden – een minimumlooptijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders door het ICB is aangegeven.

5.2       Het ICB streeft ernaar, maar garandeert niet, dat online/digitale toegang tot Digitale Producten op basis van een Abonnement zo spoedig mogelijk na het ingaan van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn.

5.3       Abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, tenzij de Afnemer schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode van het betreffende Abonnement. In het geval Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt na het verlopen van de eerste abonnementsperiode van twaalf (12) maanden, een opzegtermijn van één (1) maand. Een Abonnement waarbij de looptijd slechts één (1) maand betreft en de abonnementskosten maandelijks aan het begin van de maand worden afgeschreven, kan gedurende de looptijd op ieder moment schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de lopende abonnementsmaand.

5.4       Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt het het ICB zich bovendien het recht voor om de prijzen en tarieven van Abonnementen jaarlijks te indexeren op basis van het geldende prijsindexcijfer van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) alsook om tussentijds – ook bij lopende of doorlopende Abonnementen – prijs- en tariefsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

5.5       Een Abonnement waarop een korting of vrijstelling voor studenten van toepassing is, wordt na een totale geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1)  jaar telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële vaste abonnementsperiode geldend voor het betreffende Product of de betreffende Dienst tegen de dan geldende prijs c.q. het dan geldende tarief zonder korting en zonder vrijstelling, tenzij (i) Afnemer het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden of (ii) Afnemer vóór het einde van de total geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1)  jaar schriftelijk aan het ICB heeft aangetoond nog steeds student te zijn, in welk geval het Abonnement met de bedoelde korting of vrijstelling wordt verlengd telkens voor de duur van één (1) initiële vaste abonnementsperiode tot het moment waarop opnieuw sprake is van een totale geaccumuleerde abonnementsperiode van één (1) jaar waarna het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd tegen de dan geldende prijs c.q. het dan geldende tarief zonder korting en zonder vrijstelling op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en uitzonderingen als hiervoor in dit artikel is bepaald.

6. Opleidingen

6.1       Het ICB behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in Opleidingen aan te brengen in het geval de omstandigheden naar de exclusieve mening van het ICB daartoe aanleiding geven. Onder dergelijke wijzigingen zijn begrepen – doch niet beperkt tot – organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen. Dit houdt onder meer in dat het ICB gerechtigd is het programma, data, digitaal lesmateriaal of tijdstippen te wijzigen en sprekers te vervangen. Het ICB zal Afnemer hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2       Ingeval een Opleiding wordt afgesloten met de afgifte van een “participatie-certificaat” is de Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan de Opleiding deelneemt, verplicht zo vaak als redelijkerwijs door het ICB verlangd wordt persoonlijk op de lokatie van de Opleiding de presentielijst(en) te ondertekenen. Ingeval de door het ICB verstrekte presentielijst(en) niet of niet volledig door Afnemer c.q. de persoon die namens de Afnemer aan de Opleiding deelneemt persoonlijk is ondertekend, is het ICB gerechtigd de afgifte van een participatie-certificaat te weigeren.

6.3       Zonder toestemming van het ICB is het aan de Afnemer niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

6.4       Het ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten. Reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor een afgelaste Opleiding zullen in dat geval aan de Afnemer worden geretourneerd.

6.5       Het ICB behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor te allen tijde in geval van onvoorziene omstandigheden – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte, overlijden, andere persoonlijke of familiaire omstandigheden of overmacht van de Docent(en) of van de de verantwoordelijke medewerker van het ICB – een Opleiding af te lasten of op te schorten. Het ICB zal zich alsdan inspanningen de betreffende Opleiding op zo kort mogelijke termijn alsnog te verzorgen in welk geval reeds door de Afnemer voldane cursusgelden voor een afgelaste Opleiding niet zullen worden geretourneerd, tenzij Afnemer aannemelijk maakt onmogelijk in de gelegenheid te zijn de Opleiding op de nieuwe data te kunnen volgen. In het geval niet binnen redelijke termijn een nieuwe datum voor de betreffende Opleiding zal kunnen worden vastgesteld, zal de Opleiding definitief worden afgelast en zullen in dat geval de reeds door de Afnemer voldane cursusgelden aan de Afnemer worden geretourneerd.

6.6       Annulering van een Opleiding door Afnemer kan alleen schriftelijk plaatsvinden, met dien verstande dat:

(a)    bij annulering door de Afnemer meer dan zes (6) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding, Afnemer niet is gehouden enige kosten aan het ICB te vergoeden;

(b)   bij annulering door de Afnemer meer dan vier (4) weken maar minder dan zes (6) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding, Afnemer vijftig procent (50%) van het cursusgeld aan het ICB is verschuldigd;

(c)    bij annulering minder dan vier (4) weken vóór aanvang van de betreffende Opleiding,  Afnemer honderd procent (100%) van het cursusgeld aan het ICB is verschuldigd,

tenzij bij het aanbieden van de Opleiding door het ICB anders is aangegeven.

7. Uitvoering van op maat gesneden Opleidingen

7.1       Het ICB voert de uit een met een Afnemer overeengekomen Diensten tot het opstellen en verzorgen van een voor die Afnemer op maat gesneden Opleiding uit op basis van een inspanningsverbintenis. Ingeval er sprake is van wijzigingen, aanvullingen, uitbreidingen, en of meerwerk, is het het ICB gerechtigd voor de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden een naar het exclusieve oordeel van het ICB gepaste vergoeding te vorderen.

7.2       Ingeval is overeengekomen dat een voor de Afnemer op maat gesneden Opleiding door één of meerdere specifieke docent(en) wordt verzorgd is het ICB niettemin gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde docenten indien de omstandigheden daartoe naar het exclusieve oordeel van het ICB aanleiding geven, zonder dat Afnemer daartegenover een recht kan doen gelden op enigerlei vergoeding of op enigerlei korting op de overeengekomen prijs voor de betreffende Opleiding.

8. Online/digitale/electronische toegang

8.1       Afhankelijk van de Dienst en voor zover er toegangsvoorwaarden van toepassing zijn, dient Afnemer akkoord te gaan met de toepasselijke toegangsvoorwaarden alvorens hij gebruik kan maken van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen.

8.2       Indien Afnemer op grond van de Overeenkomst gebruik maakt van online/digitale/electronische toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen, verleent het ICB aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

(a)       het door middel van een computer, tablet, smartphone of soortgelijke apparatuur in beeld brengen en raadplegen van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

(b)       het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen;

8.3       Het gebruiksrecht van Afnemer voor online/digitale/electronische toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen mag slechts worden uitgeoefend door het tussen het ICB en Afnemer overeengekomen aantal Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald hoeveel en/of wie de Gebruikers zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één en dezelfde natuurlijk persoon.

8.4       Afnemer mag op generlei wijze de Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen wijzigen, vertalen, reproduceren, samenvatten, inkorten, incorporeren in of samenvoegen met andere werken.

8.5       De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen of enig gedeelte daarvan door Afnemer, Gebruiker of een derde.

8.6       Het is Afnemer niet toegestaan toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen of enig gedeelte daarvan beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij het ICB daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

8.7       Om gebruik te kunnen maken van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Inloggegevens mogen slechts worden gebruikt door Gebruikers. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer het ICB daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar Inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt het ICB schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst en, wellicht ten overvloede, van deze Algemene Voorwaarden, zullen naleven.

8.8       Op verzoek van het ICB zal afnemer aan het ICB of aan door het ICB aangewezen derden toegang verlenen tot haar fysieke en electronische/digitale systemen om te controleren of Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen conform het verleende gebruiksrecht worden gebruikt.

8.9       Het ICB zal noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke technische of inhoudelijke aanpassingen die de beschikbaarheid van toegang tot Digitale Producten of online ter beschikking gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.

9. Online adverteren

9.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op al het aan het ICB aangeleverde en/of door het ICB geaccepteerde advertentiemateriaal voor online publicatie op de ICB-Website of in één van onze digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen (“Online adverteren”). Op Online adverteren is het Advertentiebeleid van het ICB, zijnde het van toepassing zijnde advertentiebeleid zoals dat door het het ICB is vastgesteld voor Online adverteren in het betreffende Digitale Product (zijnde Online adverteren op de ICB-Website of in één van onze digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen). Het Advertentiebeleid van het ICB bevat onder meer een omschrijving van de wijze van plaatsing en positionering van advertentiemateriaal, regels met betrekking tot de vormgeving, technische instructies en beleidsregels die bepalend en constitutief zijn voor Online adverteren.

9.2       Door advertentiemateriaal op de ICB-Website of in één van onze digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen te plaatsen of te doen plaatsen accepteert Afnemer deze Algemene Voorwaarden en het van toepassing zijnde advertentiebeleid van het ICB.

9.3       Advertentiemateriaal wordt door ons pas geplaatst nadat de Vergoeding voor Online adverteren (zijnde de/het op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijs of tarief voor Online adverteren) geheel door het het ICB van de Afnemer is ontvangen, tenzij tussen het het ICB en de Afnemer anderszins wordt overeengekomen.

9.4       Het ICB danwel de redactie van het door het ICB uitgegeven digitale tijdschrift, vakblad en nieuwsblad waarin Afnemer online wenst te adverteren heeft te allen tijde de exclusieve discretionaire bevoegdheid om de plaatsing van advertentiemateriaal te weigeren indien het  ICB of de hierboven bedoelde redactie van oordeel is dat plaatsing van het advertentiemateriaal (mogelijk) in strijd is met één of meer van de in het in ahet eerste lid van dit artikel bedoelde advertentiebeleid vastgestelde technische instructies of beleidsregels en/of de door het ICB of de bedoelde redactie anderszins voorgeschreven normen, vormen en instructies of indien het het ICB of de bedoelde redactie van oordeel is dat plaatsing van het advertentiemateriaal op andere gronden (mogelijk) ongepast of ongewenst is of door haar in strijd wordt geacht met de doelstelling, missie of normen van het ICB of van het betreffende door het ICB uitgegeven digitale tijdschrift, vakblad en nieuwsblad;

9.5       Ingeval van een Overeenkomst tot Online adverteren dient de volledige en definitieve creatieve content van het advertentiemateriaal voor Online adverteren tenminste drie werkdagen vóór de beoogde publicatiedatum, om uiterlijk 9.00 uur AM (Nederlandse tijd) in een acceptabel format en conform de technische instructies zoals vastgelegd in het Advertentiebeleid van het het ICB in het bezit van het ICB zijn. Ingeval de bedoelde volledige en definitieve creatieve content niet uiterlijk op het in de eerste volzin van dit artikellid genoemde tijdstip is ontvangen, is het mogelijk dat wij de beoogde publicatiedatum niet halen. U bent in dat geval hoe dan ook het volledige bedrag van de Vergoeding aan ons verschuldigd te betalen.

9.6       Annulering of wijziging van een Overeenkomst tot Online adverteren dienen wij ten minste drie werkdagen voor de beoogde publicatiedatum om uiterlijk 9.00 uur AM (Nederlandse tijd) schriftelijk (per e-mail) ontvangen te hebben. Ingeval de annulering of wijziging niet uiterlijk op het in de eerste volzin van dit artikellid genoemde tijdstip is ontvangen, bent u hoe dan ook het volledige bedrag van de Vergoeding aan ons verschuldigd te betalen.

9.7       Door advertentiemateriaal op de ICB-Website of in één van onze digitale tijdschriften, vakbladen en nieuwsbladen te doen plaatsen, accepteert degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder deze Algemene Voorwaarden en het Advertentiebeleid van het ICB als Afnemer en treedt hij als Afnemer in alle verplichtingen en aansprakelijkheden die jegens het ICB voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waaronder – doch niet uitsluitend – met betrekking tot de verschuldigdheid aan het ICB van de Vergoeding voor Online adverteren, ook in geval van niet tijdige aanlevering van de volledige en definitieve creatieve content of ingeval van niet tijdige annulering of wijziging van de Overeenkomst tot Online adverteren als bedoeld in de artikelen 9.4 respectievelijk 9.5.

9.8       Als advertentiemateriaal een (hyper)link bevat naar een andere website, dan is Afnemer  alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van het advertentiemateriaal en van de website waarnaar gelinkt wordt. Het ICB behoudt zich het recht voor advertentiemateriaal te verwijderen die content of een link naar een website bevatten die, naar de discretionaire mening van het ICB, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van het ICB of haar Producten of Diensten aantast zonder aansprakelijkheid te zijn jegens Afnemer en/of jegens degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder. Afnemer alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder zullen het ICB vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die het advertentiemateriaal bevatten.

9.9      Afnemer alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder zijn verantwoordelijk voor het vervullen en het afhandelen van alle opdrachten en verzoeken met betrekking tot de goederen of diensten waar het advertentiemateriaal naar relateert en zullen het ICB vrijwaren voor elke schade.

9.10    Afnemer alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder garandeert om billijk en professioneel om te gaan met (rechts)personen en individuen die reageren op advertentiemateriaal dat geplaatst is en om niets te doen dat het ICB in discrediet kan brengen of het ICB schade kan toebrengen. Zij zullen het ICB vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een (rechts)persoon of individu tegen het ICB naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden.

9.11    Afnemer alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder is verantwoordelijk voor de content van het advertentiemateriaal en dient ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle relevante wetten en praktijkregels. Als het ICB klachten ontvangt over de content of over het advertentiemateriaal, behouden wij het discretionaire recht voor om het advertentiemateriaal te verwijderen van de website of uit het betreffende Digitale Product zonder aansprakelijkheid te zijn jegens Afnemer degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder. Afnemer en degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder zullen het ICB vrijwaren van claims van derden in verband met het advertentiemateriaal en de content, waaronder claims op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, onrechtmatige daad, smaad en laster. Zij zullen ervoor zorgdragen dat zij voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

9.12    Het ICB kan geen enkele reactie of respons op geplaatst advertentiemateriaal garanderen. Het ICB kan evenmin garanderen dat de ontvangen reactie of respons geschikt is voor het doel van het advertentiemateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer alsmede van degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder om controleprocedures uit te voeren die hen ervan kunnen verzekeren dat ontvangen reacties of respons geschikt zijn in het kader van het doel van het advertentiemateriaal.

9.13    Als het ICB, of van tijd tot tijd een externe partij die het plaatsen van het advertentiemateriaal verzorgt of bedient, een fout maken in het tonen van advertentiemateriaal dan is de enige compensatie voor Afnemer de kosten van het opnieuw runnen van het relevante advertentiemateriaal. Noch het ICB, noch onze externe partijen, zullen in welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, waaronder gederfde winst. Wij zullen ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het onvermogen om advertentiemateriaal te tonen door omstandigheden buiten onze controle.

9.14    Het ICB zet zich ervoor in om ervoor te zorgen dat de ICB-Website waarop het advertentiemateriaal wordt geplaatst 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor viewers en gebruikers. Desondanks kan het voorkomen dat de website gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar of bereikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals – doch niet uitsluitend – uitval van of storingen in de electriciteitsvoorziening, uitval of storingen van het internet of (tele-)communicatiemiddelen, storingen van/of bij service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing trachten te bieden, maar Afnemer alsmede degene die optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder stemmen ermee in dat wij in een dergelijk geval jegens hen niet (financieel) aansprakelijk zijn of enige vergoeding verschuldigd zijn.

10. Klachten en retourzendingen

10.1    Afnemer dient klachten over het geleverde Product of de geleverde Dienst binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan het ICB mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens het ICB ter zake van gebreken in het geleverde Product, Digitaal Product of de geleverde Dienst.  Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

10.2    Afnemer is gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na levering van het Product, met uitzondering van tijdschriften en Producten die op basis van een Abonnement worden geleverd, aan het ICB retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden Producten ongebruikt en onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon/factuur in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen.  De verkoopprijs van het Product exclusief verzend- en administratiekosten zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het retour gezonden Product door het ICB aan Afnemer worden terugbetaald, mits de retourzending aan de in dit artikel bedoelde vereisten voldoet.  Digitale Producten, geleverde Diensten en overige producten en diensten die niet op een materiële drager worden geleverd en Digitale Producten, geleverde Diensten en overige producten en diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, kunnen niet worden geretourneerd.

11. Privacy

11.1    De Privacyverklaring en Cookieverklaring van het ICB zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen het ICB en Afnemer en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit.

11.2    Het verwerken en beschermen van persoonsgegevens en de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen is vastgelegd in onze Privacyverklaring en Cookieverklaring. De Privacyverklaring en Cookieverplaring wordt voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst aan de Afnemer toegezonden. De Privacyverklaring en Cookieverklaring is op de ICB-website gepubliceerd alwaar die kanworden gedownload. Op schriftelijk (e-mail) verzoek wordt de Privacyverklaring en Cookieverklaring toegezonden. Het ICB behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in de Privacyverklaring en Cookieverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring en Cookieverklaring worden op de ICB-Website geplaatst. Wij raden u daarom aan regelmatig om de Privacyverklaring en Cookieverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie.

11.3    De Afnemer dient bepaalde persoonsgegevens aan het ICB te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het leveren van Producten, Digitale Producten en/of Diensten. Het ICB geeft aan welke gegevens hiervoor benodigd zijn. Deze kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – namen, woon- of vestigingsadressen, postadressen, emailadressen en telefoonnummers van Afnemer of van aan de organisatie van Afnemer verbonden personen betreffen. Het ICB legt de gegevens van Afnemers vast voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vastlegging kan zowel op papier als op digitale gegevensdragers plaatsvinden. Deze gegevens zullen door het ICB worden gebruikt voor het administreren van de Bestelling en/of het leveren van Producten, Digitale Producten en Diensten.

11.4    De in het eerste lid van dit artikel bedoelde persoonsgegevens kunnen door het ICB worden gebruikt om Afnemer te informeren over relevante Producten, Digitale Producten en/of Diensten. Indien de Afnemer hier bezwaar tegen heeft dient de Afnemer daarover vóór totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot een specifiek Product, Digitaal Product of Dienst contact op te nemen met het ICB.

11.5    Het ICB zal, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor doeleinden van derden en zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij en voorzover het ICB daartoe op grond van dwingend recht wordt verplicht of indien dat gewenst of nodig is ter uitvoering van een Overeenkomst met u.

11.6    Het ICB zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

11.7    Het ICB zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen verwerkersactiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

11.8    Afnemer machtig het ICB om derden als verwerker in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de Afnemer.

12. Eigendomsvoorbehoud, risico en geheimhouding

12.1   Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van het ICB, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan het ICB verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

12.2    Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

12.3    Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen, tenzij een Partij op grond van dwingend recht verplicht wordt tot het aan derden beschikbaar stellen van deze informatie. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

13. Intellectuele en eigendomsrechten

13.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met Producten, Digitale Producten en Diensten, berusten uitsluitend bij het ICB of haar licentieverleners.

13.2    Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICB enig door het ICB aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld Product, Digitaal Product of de Dienst geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voorzover Afnemer hiertoe op grond van dwingend recht is verplicht.

13.3    Niets in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Digitale Producten of Diensten.

13.4    Het ICB doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

13.5    In het geval de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Producten, Digitale Producten en/of Diensten toekomen aan licentiegevers van het ICB, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Producten, Digitale Producten en/of Diensten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens het ICB toe. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat Producten, Digitale Producten en/of Diensten van het ICB inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of in het geval naar het oordeel van het ICB een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, is het ICB gerechtigd het Product, Digitaal Product of de Dienst te wijzigen of te beperken zonder enige verplichting van vergoeding of terugbetalingsverplichting jegens Afnemer. Iedere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van het ICB wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten.

14. Aansprakelijkheid en overmacht

14.1    Hoewel met betrekking tot de inhoud van Producten, Digitale Producten en Diensten en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan het ICB niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van Producten, Digitale Producten, Diensten, Opleidingen en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal. het ICB, de medewerkers van het ICB, de auteurs, redacteuren, docenten van door het ICB aangeboden Opleidingen en andere makers en opstellers van Producten, Digitale Producten en Diensten en in het kader van Opleidingen geleverd digitaal lesmateriaal zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

14.2    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het ICB is het ICB niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer lijdt in verband met of uit hoofde van de Overeenkomst of de levering en het gebruik van het Product, het Digitaal Product , Opleiding of Dienst.

14.3    Het ICB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat het door Afnemer bestelde Product tijdelijk bij het ICB niet meer voorradig is of overmacht van onderaannemers van het ICB.  Onder overmacht wordt tevens verstaan indien een Product, eeen Digitaal Product of Dienst (tijdelijk) niet beschikbaar is doordat de ICB-Website gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar of bereikbaar is in verband met of tengevolge van een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals – doch niet uitsluitend – uitval van of storingen in de electriciteitsvoorziening, uitval of storingen van het internet of (tele-)communicatiemiddelen, storingen van/of bij service providers of een virus.

15. Garanties en vrijwaring

15.1    Elk gebruik van de Producten, de Digitale Producten en/of de Diensten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

15.2    Afnemer garandeert dat zij de Producten, de Digitale Producten en/of de Diensten niet zal gebruiken (a) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van het ICB of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (b) in strijd met geldende wet- of regelgeving en/of (c) in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

15.3    Afnemer vrijwaart het ICB tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

16. Beëindiging van de Overeenkomst

16.1    Het ICB kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:

(a) Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

(b) Afnemer in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot gebruik van Product, Digitaal Product of Dienst in strijd met enig gebruiksrecht of intellectueel eigendomsrecht;

(c) aan Afnemer – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;

(d) ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd; of

(e) indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd, beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICB aan een derde wordt overgedragen.

16.2    Het ICB is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk en al dan niet tussentijds, op te zeggen indien en vanaf het moment dat het Product, het Digitaal Product of de Dienst waarvan de levering voorwerp van de Overeenkomst is, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen – waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uit de handel nemen ingeval continuering van het Product, het Digitaal Product of de Dienst naar het exclusieve oordeel van het ICB financiëel en/of bedrijfsmatig niet (langer) verantwoord door het ICB kan worden geleverd – of anderszins niet meer beschikbaar zal zijn. Ingeval het een tussentijdse opzegging van een lopend Abonnement betreft, zal het ICB het reeds door Afnemer voldane abonnementsgeld naar rato van de onder normale omstandigheden nog geresteerd hebbende periode van de lopende abonnementsperiode in verhouding tot de volledige looptijd onder normale omstandigheden van de lopende abonnementsperiode aan Afnemer retourneren.

16.3    In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan het ICB verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

16.4    Beëindiging van de Overeenkomst omvat tevens onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten voor Digitale Producten en online beschikbaar gesteld digitaal lesmateriaal voor Opleidingen.

17. Diversen

17.1    Het ICB is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht het ICB uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van het ICB alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

17.2    Afnemer is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICB de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.

17.3    Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt c.q. worden verklaard, vernietigd wordt c.q. worden, ongeldig of op andere wijze niet verbindend is c.q. zijn, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. hHet ICB is dan gerechtigd om de Algemene Voorwaarden voor zover nodig aan te passen, waarbij zo veel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling(en) in acht zal worden genomen.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1    Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op alle Producten, Digitale Producten en Diensten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

18.2    Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van alle Producten, Digitale Producten en Diensten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

__________________________________________________________________________________