Wijziging Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (Bonaire)

Op 14 maart 2023 is het Eilandbesluit houdende algemene maatregelen van 14 maart 2023, no. 3, tot wijziging van het Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (AB 2006 no. 13) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 8 (AB 2023 no. 8). Dit eilandbesluit h.a.m. is in werking getreden met ingang van de eerste na afkondiging. Hierbij attenderen wij u op dit eilandbesluit, ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet overdrachtsbelasting op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op maandag 13 maart jl. is het aangiftebiljet overdrachtsbelasting Caribisch Nederland (‘tax return form OVB’) op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230317-12 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake de het aangiftebiljet overdrachtsbelasting) ...
LEES VERDER

Concordantie in het Caribische belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Kort geleden heeft Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen een bijdrage geschreven voor de onderzoeksbundel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao met als thema de meergelaagdheid van de (kleinschalige) rechtsorde van Curaçao. In die bijdrage heeft hij aandacht besteed aan concordantie in het Caribische belastingrecht. Van Suilen heeft de bijdrage bewerkt tot het onderhavige artikel voor het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad. Van Suilen is buitengewoon hoogleraar Caribisch ...
LEES VERDER

Voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement

Bij brief d.d. 24 februari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is daar bijgevoegd. De goedkeuring wordt ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet roept ondernemers op tot actie bij achterstand coronabelastingschuld (Nederland)

Het Nederlandse kabinet roept ondernemers op tot actie als zij een achterstand hebben in het aflossen van hun coronabelastingschuld. De Belastingdienst informeert deze ondernemers de komende tijd proactief over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Zo’n 73.000 ondernemers hebben nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022, aldus het nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 (Nederland)

Gisteren, donderdag 9 maart 2023, is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Nederland heeft met een groot aantal landen ...
LEES VERDER

Support Team van Saba assisteert bij aanmaken MijnCN-account ten behoeve van het doen van online aangifte IB (Caribisch Nederland)

Aangezien aangiften inkomstenbelasting voortaan online moeten worden gedaan via het portaal ‘MijnCN’ van de Rijksdienst CN en de Belastingdienst CN, biedt een Support Team van Saba assistentie aan bij het aanmaken van een account op MijnCN. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het openbaar lichaam Saba (Public Entity Saba). De integrale tekst van de op 8 maart 2023 geplaatste post luidt als volgt: “As of this ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Saba: voorlopig overschot van USD 1,4 miljoen maar baten uit lokale heffingen – in het bijzonder de logeerbelasting – blijven achter op de begroting (Saba)

Bij brief d.d. 7 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont USD 30,1 miljoen aan baten ...
LEES VERDER

BONHATA: ‘Invoeringsdatum afvalwaterheffing is uitgesteld’ (Bonaire)

Tijdens de mondelinge behandeling van een kortgeding dat BONHATA (Bonaire Hotel and Tourism Association) heeft aangespannen tegen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) – inzake de door het OLB beoogde ingangsdatum van de nieuwe afvalwaterheffing en inzake het hoge tarief voor alleen de toeristische sector – hebben partijen bij de rechter afgesproken dat de invoeringsdatum moet worden verschoven van 1 januari 2023 naar 1 oktober 2023. Zo is althans zijdens BONHATA ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Bonaire: USD 65,6 miljoen aan reguliere baten in lijn met de begroting. Erfpachten en verhuur gebouwen lager, toeristenbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 3 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR 2022 toont USD 102,7 miljoen aan baten en USD ...
LEES VERDER

Procesregeling belastingrecht Hof 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland/BES)

Onlangs is op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) de ‘Procesregeling belastingrecht Hof 2022’ gepubliceerd. De link naar een pdf van de procesregeling is geplaatst op deze pagina van de website van het Hof over ‘Procederen in belastingzaken’ (zie helemaal onderaan). Procesregeling belastingrecht Hof 2022 De Procesregeling belastingrecht Hof 2022 beoogt partijen in een geding, waarin een belastingrechter van het Hof Belastingen bevoegd is, duidelijkheid te ...
LEES VERDER

Oproep openbaar lichaam Bonaire en TCB aan de toeristische sector om in communicatie met bezoekers de officiële betalingswebsite voor de toeristenbelasting te benadrukken (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire en Tourism Corporation Bonaire (TCB) doen een dringende oproep aan de luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en duikscholen om in de bevestiging aan hun klanten en gasten de officiële site voor de betaling van de toeristenbelasting (in de praktijk ook wel aangeduid als ‘Visitor Entry Tax’) te benadrukken, zijnde: https://tourismtax.bonairegov.com. Dit om te voorkomen dat de bezoekers onnodig teveel betalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Initiatiefwetsvoorstel betaalbare boodschappen aangeboden aan de Tweede Kamer: BTW en ABB op voedingsmiddelen voor de duur van 12 maanden naar 0% (Europees Nederland en Caribisch Nederland)

Bij brief van 3 maart 2023 is door de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen) (kamerdossier 36 315) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet ook in een vergelijkbare (tijdelijke) ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vastgestelde jaarrekeningen 2016-2021 van Sint Eustatius: USD 2,6 miljoen negatief cumulatief resultaat (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 10 oktober 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) een reactie verstrekt op de vastgestelde jaarrekeningen 2016 tot en met 2021 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Baten en lokale heffingen In de jaren 2017 tot en ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Sint Eustatius: baten uit de lokale heffingen blijven achter op begroting en liggen nog steeds onder het niveau van het pre-coronajaar 2019 (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 1 maart 2023 Saba aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort van USD 2,2 miljoen. Hiermee wordt niet voldaan ...
LEES VERDER

Kerninformatie over uitkeringen en minimumloon Caribisch Nederland per 1 januari 2023 op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland: onderstand, kinderbijslag, AOV, AWW, ZV, OV, Cessantia en belastingvrije som (Caribisch Nederland)

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een brochure Kerninformatie uitkeringen en minimumloon Caribisch Nederland per 1 januari 2023 geplaatst. Hierbij attenderen wij u op deze brochure. Zoals de titel van de brochure al indiceert wordt daarin een overzicht verstrekt van relevante ‘kerninformatie’ inzake de sociale uitkeringen en minimumlonen in Caribisch Nederland zoals die per 1 januari 2023 gelden, zoals een toelichting op de diverse regelingen en ...
LEES VERDER

Beantwoording vragen over voortgangsrapportage coronasteunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun: o.a. inzake uitstel en betaaltermijn coronabelastingschulden en tijdelijke verlaging invorderingsrente (Nederland)

Bij brief d.d. 27 februari 2023 hebben de ministers Adriaansens (EZK), Van Gennip (SZW), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) antwoord gegeven op vragen over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun. De vragen en opmerkingen zijn op 17 november 2022 vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat voorgelegd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat ...
LEES VERDER

Komende week Interparlementair Koninkrijksoverleg in Curaçao (Nederland – Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer nemen van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Curaçao. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Op de agenda staan de opvang van migrantenstromen binnen het Koninkrijk, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk, het democratisch tekort in de Koninkrijksstructuur, en de ...
LEES VERDER

Instelling commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland gaat op 1 maart 2023 van start. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met dit nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (of klik hier voor een Engelstalige versie van het ...
LEES VERDER

Vragen UPB-fractie over een website die actief is in het bieden van de mogelijkheid tot betaling van de toeristenbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 22 februari 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), heeft het eilandsraadslid N.F. Silberie namens de UPB-fractie vragen gesteld inzake het (enigszins geparafraseerd) door een niet-overheidswebsite aanbieden van de mogelijkheid van betaling via die websites van de Bonairiaanse toeristenbelasting (in de praktijk en in de brief ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’ of ‘VET’). De toeristenbelasting (algemeen tarief USD ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Panama ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Bij brief d.d. 31 januari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama (Trb. 2021, 72) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022-2023, met toelichtende nota. Aan de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en van Sint Maarten is verzocht ...
LEES VERDER

Klachtenformulier op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een Klachtenformulier geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van het klachtenformulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230217-9 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het Klachtenformulier) BRON: www.belastingdienst-cn.nl . Land/gebiedsdeel: Caribisch Nederland, BES, BES eilanden Betreft: Klachtenformulier van ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en advies bij ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Sint Eustatius: realisatie baten blijft achter, met name door lagere baten lokale heffingen (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 2 december 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 en advies uitgebracht op de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op.   Oordeel Conform advies van het ...
LEES VERDER

Cft ziet geen noodzaak voor begrotingstekort Bonaire vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel (Bonaire)

Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) geen noodzaak voor een begrotingstekort. Dit staat in een persbericht dat door het Cft is uitgebracht naar aanleiding van het recente bezoek aan Bonaire. Het Cft, in nieuwe samenstelling met de nieuwe voorzitter mevrouw Lidewijde Ongering, bracht op ...
LEES VERDER

Formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is het formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit formulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230211-4 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het formulier verzoek uitstel inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet IB A 2022 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) A 2022 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze toelichting. De toelichting is in drie versies geplaatst: in het Nederlands, in het Papiamentu en in het Engels. Overigens is daarbij aangegeven dat de toelichtingen IB vrijwel gelijk blijven en dat slechts de bedragen voor de belastingvrije ...
LEES VERDER

Kamerbrief met kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen (Nederland)

Bij brief d.d. 8 februari 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), mede namens de Minister van Financiën, de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer toegezonden inzake de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen (hierna: de commissie). Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. De commissie constateert dat er relatief veel doorstroom door Nederland plaatsvindt en dat dit onwenselijk is. Het belang van doorstroomvennootschappen voor de werkgelegenheid en belastingopbrengsten is ...
LEES VERDER

Kabinet: Ook voor Caribisch Nederland constitutionele toetsing mogelijk maken van wetten en wettelijke voorschriften aan de klassieke vrijheidsrechten in de Grondwet in de vorm van gespreide toetsing door de rechter (Caribisch Nederland)

Bij kamerbrief d.d. 7 februari 2023 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie verstrekt inzake de motie van het Kamerlid Simons over constitutionele toetsing in Caribisch Nederland. De motie De Tweede Kamer heeft op 18 oktober 2022 de motie Simons aangenomen (Kamerstukken II 2022/23, 36 200 VII, nr. 44) waarin de regering wordt verzocht voor het commissiedebat over de hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing de Kamer een overzicht te ...
LEES VERDER

Jaaropgaven AOV per email of telefoon opvragen (Caribisch Nederland)

Om onnodige samenkomst in het kantoor van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te voorkomen, worden personen die een AOV-jaaropgave wensen te ontvangen – bijvoorbeeld benodigd voor de belastingaangifte – verzocht om de jaaropgave per email of telefonisch bij de dienst op te vragen. Dit blijkt uit een advertentie in lokale dagbladen van de Rijksdienst Caribisch Nederland/RCN-unit SWZ, met de volgende tekst: “Jaaropgave ...
LEES VERDER

Publieksversie Loonberekening 2023 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 7 februari jl. is de publieksversie van de Loonberekening 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland op de website van de dienst geplaatst. Het betreft een ms-excel bestand. Hierbij attenderen wij u op die loonberekening. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. Aldaar treft u een link aan naar een zip-folder die het ms-excel-bestand bevat met de publieksversie van de ...
LEES VERDER