Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) opgezegd voor de Caribische delen van het Koninkrijk: treedt op 18 oktober 2023 voor die Koninkrijksdelen buiten werking (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91, hierna: 'de Overeenkomst') op 18 juli 2023 voor het Caribische deel van Nederland (de BES-eilanden), Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgezegd. De Overeenkomst, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Overeenkomst op 18 oktober 2024 voor het Caribische deel van Nederland, Aruba, ...

Import uit Venezuela versoepeld. Bestuurscollege van Bonaire besluit om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan, een aantal uitzonderingen blijft nog wel van toepassing (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan. Er blijven wel een aantal uitzonderingen van toepassing om volksgezondheid- en natuurrisico’s te voorkomen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Jolinda Craane, belast met economische aangelegenheden, is hier heel blij mee, aldus het nieuwsbericht. “De ...

Gedeputeerde Kroon tevreden met 30 miljoen voor koopkrachtverbetering inwoners BES “maar er is meer nodig” (Caribisch Nederland)

Volgens Gedeputeerde James Kroon van Bonaire is meer nodig dan 30 miljoen voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Hij reageert hiermee op de aankondiging op Prinsjesdag dat het Nederlandse kabinet in 2024 €30 miljoen uittrekt om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt ...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024: herformulering formule minimummaandloon in de Wet minimumlonen BES (Caribisch Nederland)

Op 14/15 september 2023 is het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de memorie van toelichting). Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de ...

Stijging onderstand voor alleenstaanden en AWW vanaf 1 oktober 2023 (Caribisch Nederland)

Per 1 oktober 2023 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderstand voor alleenstaanden die zelfstandig wonen en het weduwen- en wezenpensioen (AWW) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiermee zijn alle minimumuitkeringen AOV, onderstand en AWW op het niveau van het ijkpunt sociaal minimum. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (R/CN). Op Bonaire stijgt de toeslag zelfstandig wonen voor ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om koopkracht inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, vanaf 2025 wordt dit jaarlijks €32 miljoen (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Zo is vandaag op Prinsjesdag bekendgemaakt (zie dit nieuwsbericht alsook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). [Later toegevoegd:] Op 21 september 2023 is het nieuwsbericht ook op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland geplaatst. In ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Saba: totale baten USD 1,4 miljoen hoger dan begroot maar lokale heffingen vallen USD 0,1 miljoen lager uit (Saba)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Saba (OLS). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Op 17 juli jl. rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 aan de Eilandsraad ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Sint Eustatius: toename totale baten ten opzichte van de begroting maar gerealiseerde baten uit de lokale heffingen zijn juist lager dan begroot, met name door lagere havengelden en vertrekbelasting (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Eind juni rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 (klik hier voor ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Bonaire: baten uit lokale heffingen hebben zich in 2022 boven verwachting ontwikkeld, voor een groot deel door de nieuwe toeristenbelasting. Opcenten vastgoedbelasting toegenomen door waardestijgingen en groei van het vastgoed, inhaalslag bij inning grondbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Eind juni rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 aan de Eilandsraad en over ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Twee uitvoeringsrapportages met begrotingswijzigingen 2023 Bonaire en reacties Cft. Hogere belastingopbrengsten in Q2 door jaaraanslag motorrijtuigenbelasting en extra opbrengsten uit de nieuw ingevoerde toeristenbelasting (Bonaire)

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 met een tweede begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de Eilandsraad. Bij brief d.d. 4 augustus 2023 heeft het gereageerd op deze tweede UR 2023. De uitvoeringsrapportages en begrotingswijzigingen en de reactie van het Cft bevatten ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden. Overigens heeft het bestuurscollege bij brief d.d. 21 augustus 2023 ook de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van ...

Bestuurscollege van Bonaire dient ontwerpbegroting 2024 in bij de Eilandsraad: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 augustus 2023 heeft het bestuurscollege van Bonaire heeft de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) voor het jaar 2024 alsmede het meerjarenperspectief 2024-2027 bij de Eilandsraad ingediend (klik hier voor de versie van de begroting in ‘boekvorm’). Dit is ook bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB. De ontwerpbegroting 2024 is op 30 augustus 2023 vastgesteld tijdens een vergadering van het Bestuurscollege ...

Kamerbrief inzake stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen (Nederland)

In vervolg op zijn kamerbrief d.d. 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer bij brief d.d. 31 augustus 2023 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen. Hierbij attenderen wij u op deze brief, met de aantekening dat daarin niet specifiek wordt ingegaan op de situatie in Caribisch Nederland en derhalve door ons vooralsnog niet goed kan worden ingeschat in ...

Fisheries Pilot Saba: Reimbursement for Commercial Fishermen (Saba)

Commercial fishermen in Saba can receive reimbursement of 15% of the costs associated with fishing supplies until September 30th. This has been announced by the Public Entity Saba, end July: click here for the link to the Public Notice as posted on the facebookpage of the Public Entity Saba. In this Public Notice no. 73-23 dated July 25th, 2023, the Executive Council informs the public of the following: “The Public ...

Kamerbrief over het Belastingplan 2024 en het Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud van het Belastingplan 2024. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. Met deze brief beoogt de staatssecretaris de Kamer te informeren over en inzicht te geven in de wetsvoorstellen die voortkomen uit een groot aantal uiteenlopende Kamerbrieven en toezeggingen, vooruitlopend op Prinsjesdag en de voor 6 en 12 september ...

Beëdiging leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op donderdag 27 juli 2023 heeft de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Michèle Russel-Capriles, mevrouw C.J.G.H. Bronzwear, mevrouw Y.C. Bours, mevrouw. H.R. Bracht en mevrouw E.W.A. Vonk beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ten overstaan van onder andere de President van het Gemeenschappelijk Hof de heer Mauritsz de Kort. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...

Douaneverdrag met Nieuw-Zeeland treedt op 1 oktober 2023 in werking. Het Verdrag zal gelden voor het gehele Koninkrijk

Op 26 mei 2023 is door de Staten-Generaal de stilzwijgende goedkeuring verleend van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Wellington, 10 maart 2022) (Trb. 2022, 30, Trb. 2022, 44). De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 23 van het Verdrag op 1 oktober 2023 in werking treden. Dit is op 16 augustus 2023 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk ...

Uit reactie Cft op tweede UR 2023 en advies bij tweede OBW 2023 van Saba: ontwikkeling baten uit lokale heffingen in lijn met begroting maar luchthavenbelasting en erfpacht blijven achter. Cft adviseert logeerbelasting nauwlettend in de gaten te houden (Saba)

Bij brief d.d. 11 augustus 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 en advies uitgebracht bij de tweede ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Tot ...

Internetconsultatie Eindejaarsregeling 2023: wijzigingen Uitvoeringsregeling Belastingwet BES, Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES en Regeling ex-patriates 1998 BES (Caribisch Nederland)

Op 21 augustus jl. is door het Ministerie van Financiën van Nederland de internetconsultatie gestart inzake de concept-Eindejaarsregeling 2023 (met Nota van Toelichting). De internetconsultatie loopt tot 18 september 2023. De Eindejaarsregeling 2023 bevat voornamelijk technisch onderhoud en enkele inhoudelijke wijzigingen om de wet uitvoerbaar en relevant te houden. Dergelijke wijzigingen volgen bijvoorbeeld uit de Fiscale verzamelwet 2024, het Belastingplan 2023 en betreffen ook de codificatie van uitspraken en het ...

Gedeputeerde Craane van Bonaire wil in gesprek met hotel- en restaurantbranche over afvalwaterheffing (Bonaire)

Gedeputeerde Craane wil in gesprek met de hotel- en restaurant branche over afvalwaterheffing. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (in welk artikel de heffing overigens wordt aangeduid als ‘rioolwaterheffing’). Deze bekendmaking volgt op de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Gerecht) van 9 augustus 2023 (ECLI:NL:OGEABES:2023:14) in een zaak die door Bonhata c.s. was aangespannen ...

Evaluatie toeristenbelasting Bonaire (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire is momenteel samen met stakeholders als TCB, Bonhata en IND aan het evalueren wat er momenteel goed gaat en wat er beter kan bij het innen van de toeristenbelasting. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Alle klachten, bezwaren en opmerkingen die het afgelopen jaar zijn ontvangen worden ook weer nauwgezet geanalyseerd. Ook wordt er gekeken naar de ...

Arjo van Eijsden nieuwe vicepresident belastingkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft op vrijdag 30 juni jl. ingestemd met de voordracht tot benoeming van J.A.R. (Arjo) van Eijsden tot vicepresident van de Hoge Raad. Van Eijsden wordt de nieuwe vicepresident van de belastingkamer van de Hoge Raad met ingang van 1 september 2023. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Arjo van Eijsden is sinds 1 november 2020 raadsheer in de Hoge Raad ...

Inflatie daalt op Sint Eustatius en Saba, op Bonaire nog gestegen (Caribisch Nederland)

In het tweede kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie 4,5 procent. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 3,3 procent in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal was dit 8,0 procent. Op Saba was de inflatie in het tweede kwartaal 5,2 procent. Een kwartaal eerder was dit 7,0 procent. Dit ...