Uit reactie Cft bij vierde UR 2023 Sint Eustatius: toename baten uit lokale heffingen ten opzichte van 2022, met name motorrijtuigenbelasting en toeristenbelasting. ‘Herziening lokale tarieven als voorwaarde onder de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius was impuls voor heffing en inning van deze belastingen en de afvalstoffenheffing’ (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 16 februari 2024 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). De brief bevat ook aangelegenheden inzake de lokale heffingen van Sint Eustatius. Oordeel Sint Eustatius realiseert tot en met het vierde kwartaal van 2023 nagenoeg een nulresultaat. Bij de derde UR van 2023 ging Sint Eustatius nog uit ...

Vragen MPB-fractie aan het bestuurscollege van Bonaire over de inning van lokale belastingen (Bonaire)

Bij brief d.d. 6 februari 2024 aan het bestuurscollege heeft de MPB-fractie in de Eilandsraad van Bonaire vragen gesteld over de inning van lokale (eilandelijke) belastingen (kobransa di impuesto lokal). De MPB-fractie geeft in de brief eerstens aan dat zij ‘met grote verbazing’ (ku gran asombro) kennis heeft genomen van het feit dat de gedeputeerde van Financiën heeft besloten zelf zorg te gaan dragen voor de inning van de lokale ...

Tweede evaluatie Toeristenbelastingverordening aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 januari 2024 heeft het bestuurscollege de tweede evaluatie van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Daarbij is kennelijk tevens een startnota aangaande de wijziging aangeboden. Het op de website van de eilandsraad geplaatste document lijkt evenwel de tweede evaluatienota en de startnota zélf niet te bevatten. Wel zijn enkele andere memo’s opgenomen, alsmede de beantwoording van enkele eerder aan de orde gestelde ...

Eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 29 januari 2024 heeft het bestuurscollege de (ontwerp) eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Met deze eerste begrotingswijziging wordt de eilandsraad gevraagd om de resterende middelen voor de bijzondere uitkeringen die het openbaar lichaam heeft ontvangen toe te voegen aan de begroting voor het dienstjaar 2024. Tevens wordt voorgesteld om de middelen die in de ‘bestemmingsreserve budgetoverhevelingen’ zijn opgenomen, in 2024 beschikbaar te stellen ...

Benoeming raadsheer in belastingkamer van de Hoge Raad

De ministerraad heeft, op voordracht van de Tweede Kamer, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 maart 2024. Mr. Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Op dit moment is Mr ...

Installatiezitting belastingrechter mr. Pijnenburg

Op donderdag 15 februari 2024 (gisteren) heeft op Aruba een buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie plaatsgevonden waarbij onder andere belastingrechter de heer mr. P.A.M. (Peter) Pijnenburg ceremonieel werd geïnstalleerd als lid van het Gemeenschappelijk Hof, met zittingsplaats Aruba. Tijdens deze installatiezitting werd ook mevrouw mr. Jojanneke Brandt ceremonieel geïnstalleerd als lid van het Hof en heeft de ceremoniële presentatie plaatsgevonden van de procureur-generaal voor Aruba, mevrouw mr ...

Bekendmaking in het Tractatenblad dat het belastingverdrag van de Nederlandse Antillen met Noorwegen per 1 januari 2024 voor Curaçao buiten werking is getreden. Het Verdrag blijft van toepassing voor Sint Maarten en Caribisch Nederland (Curaçao)

Op 15 februari 2024 is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 26. (Trb. 2024, 26) officieel bekendgemaakt dat het Koninkrijk Noorwegen het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, op 26 juni 2023 heeft opgezegd in de verhouding tussen Curaçao, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds. Het Verdrag is ingevolge het zelfde artikel buiten werking getreden voor Curaçao op 1 ...

Cft verzoekt Saba in reactie op vierde UR 2023 de ontwikkeling van de baten uit lokale heffingen nauwlettend te monitoren: zijn lager dan begroot én lager ten opzichte van 2022, deels door geen inning van logeerbelasting in Q3 en Q4 (Saba)

Bij brief d.d. 8 februari 2024 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en met het vierde kwartaal van 2023 een ...

Kamerbrief stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden en rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’ van de Algemene Rekenkamer (Nederland)

Bij brief d.d. 7 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de betalingsregeling inzake de coronabelastingschulden. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief, met de aantekening dat de brief vooral lijkt te zien op de situatie in ‘Europees’ Nederland. Er wordt althans niet specifiek ingegaan op de ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Website van het Gezantschap Caribisch Nederland gelanceerd: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’ (Caribisch Nederland)

Onlangs is de officiële website van het Gezantschap voor Caribisch Nederland gelanceerd: www.cabinetspecialenvoy.com . Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst CN. De website van het gezantschap kent als thema: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’. Met de lancering van de officiële website van het gezantschap geeft het gezantschap een inkijk in het werk van de gezant voor ...

BES eilanden streven naar formele samenwerking en gezamenlijk standpunt over wijzigingsvoorstellen WolBES en FinBES. FinBES bevat ook regels inzake de bevoegdheid van de openbare lichamen tot het heffen van belastingen (Caribisch Nederland)

Het bevorderen van dialoog over formele samenwerking en het vaststellen van gezamenlijke standpunten over gebieden van gemeenschappelijk belang waren de belangrijke uitkomsten van de BES-top die plaatsvond van 16 tot 18 januari in St. Maarten. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Eilandsraad van Bonaire. Het belangrijkste doel van het driedaagse forum was om een gezamenlijke aanpak te blijven bevorderen voor administratieve en politieke uitdagingen waarmee ...

Voortgangsbrief Taskforce Knelpunten CN: over notariële dienstverlening, bancaire dienstverlening, onverdeelde boedels, economische diversificatie, vergunningen en connectiviteit (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 2 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer een update verschaft over de voortgang van de ‘Taskforce Knelpunten CN’. Notariële dienstverlening Met betrekking tot de notariële dienstverlening op Saba en Sint Eustatius memoreert de staatssecretaris eerstens dat er al een tijdelijke vervanger was, maar dat er per 1 juli 2023 voor het eerst in jaren weer een permanente ...

Kabinetsreactie op rapport Commissie sociaal minimum CN: onder welke voorwaarden invulling kan worden gegeven aan de aangenomen motie dat een stijging van het minimumloon in het vervolg niet meer fiscaal wordt afgeroomd, wordt nog onderzocht (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 2 februari 2024 hebben de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering hun reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland doen toekomen aan de Tweede Kamer. De Commissie heeft op 6 oktober 2023 haar rapport ‘Een waardig bestaan: Een sociaal minimum dat voorziet in toenemend perspectief op zelfredzaamheid’ gepubliceerd (klik hier voor een samenvatting van het rapport) ...

Tijdelijke verhuizing douanebalie zeehaven (Caribisch Nederland, Bonaire)

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de balie van het douanekantoor bij de zeehaven gedurende de periode van maandag 5 februari 2024 tot en met zondag 3 maart 2024, derhalve tijdelijk, verhuisd naar het gebouw van de Belastingdienst. Zo is bekendgemaakt met een bericht van de Douane op de facebookpagina van de Rijksdienst Caribisch Nederland: klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking in het Nederlands te gaan, of klik hier voor ...

Information evening Tax Department for private individuals on Statia about the levying and collection process for the income tax (Caribisch Nederland, Sint Eustatius)

The Tax Department on Statia [the Belastingdienst Caribisch Nederland on Sint Eustatius] will be organizing an information evening for private individuals. On this evening, an explanation will be given about both the levying and the collection process for the income tax [inkomstenbelasting]. This has been announced on the facebookpage of Rijksdienst Caribisch Nederland. Click here to go directly to the announcement on said fb-page. The information evening on Statia: Place: ...

Surinaamse delegatie brengt bezoek aan Kas di Korte

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft de Minister van Justitie en Politie van de Republiek Suriname, de heer Kenneth Amoksi, een beleefdheidsbezoek gebracht aan het ‘Kas di Korte’, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  Dit is bekendgemaakt in een door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitgegeven persbericht. Bij het gesprek waren ook aanwezig de Directeur Operationele Diensten van ...

Vertegenwoordigers Douane Caribisch Nederland, Douane Aruba en Douane Curaçao bij President Santokhi (Suriname)

Vertegenwoordigers van de Nederlandse douane [dat wil zeggen: de Douane Caribisch Nederland; red. CFN] en van de respectievelijke douanediensten van Aruba en Curaçao hebben op zondag 28 januari 2024 een beleefdheidsbezoek gebracht aan President Chandrikapersad Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname, en met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De douanefunctionarissen van ...

Douane Caribisch Nederland vertegenwoordigd bij viering Internationale Douanedag in Suriname (Caribisch Nederland)

Dit jaar was Suriname aan de beurt om de viering van de Internationale Douanedag te organiseren. Douane Caribisch Nederland werd daarbij vertegenwoordigd door een kleine delegatie. Maar ook op de eilanden van Caribisch Nederland zelf hebben de douaniers de Douanedag gevierd met een samenzijn. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Vanaf 22 januari vonden verschillende activiteiten plaats in Suriname in aanloop naar ...

Uiterste indieningsdatum verzamelloonstaat 2023 is 31 maart 2024 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat is per 1 januari 2024 gewijzigd. De verzamelloonstaat 2023 dient nu binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar te worden ingediend. De uiterste indieningsdatum wordt derhalve 31 maart 2024. Dit wordt, enigszins geparafraseerd, naar voren gebracht in een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamentu of hier voor het nieuwsbericht in het Engels) ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2024

Bij brief d.d. 18 januari 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 januari 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Inflatie in vierde kwartaal 2023 gestegen op Bonaire maar gedaald op Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland)

In het vierde kwartaal van 2023 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,2 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 1,9 procent. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,0 procent in het vierde kwartaal van 2023. In het derde kwartaal bleven de prijzen stabiel. Op Saba was de inflatie in het vierde kwartaal 1,9 procent. Een kwartaal eerder was dit 2,8 ...

Wijziging Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2022 tot en met 2026 in verband met extra subsidie 2024: koopkrachtpakket CN voor verlaging drinkwatertarieven 2024 (Caribisch Nederland)

Vandaag, vrijdag 26 januari 2024, is de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 19 januari 2024, nr. IENW/BSK-2024/11703 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2022 tot en met 2026 in verband met extra subsidie 2024 (koopkrachtpakket CN voor verlaging drinkwatertarieven 2024) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 2472 (Stcrt. 2024, 2472). Deze regeling treedt in werking ...

Openbaar lichaam Bonaire en Belastingdienst CN tekenen convenant (Bonaire)

Op 18 januari hebben het openbaar lichaam Bonaire en de Belastingdienst Caribisch Nederland een overeenkomst (convenant) getekend inzake de inning van belastingen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Het convenant wordt gezien als een ‘belangrijke stap voor de belastingen op Bonaire’ en ‘het helpt om het werk rond de belastingen beter en sneller te doen’, aldus het nieuwsbericht. In het nieuwsbericht wordt ...

Public Notice 4-24 Saba re Pet Fees 2024 (annual ‘identification and registration fee’ or ‘animal registration fee’) (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published Public Notice no. 4-24 regarding the Pet Fees for 2024 (Animal Registration Fee). Click here for a link to the relevant post on the website of the Public Entity Saba. In this Public Notice, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Pet Fees 2024 The Executive Council of the Public Entity Saba would ...

Public Notice 1-24 Saba re Road Tax 2024 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published Public Notice no. 1-24 regarding the Road Tax obligation for the year 2024. In this Public Notice, the Executive Council informs the public of the following: “Road Tax 2024  All motor vehicles must carry the DARK GREEN sticker by March 1st, 2024! All motor vehicles must carry the TURQUOISE sticker by July 1st, 2024! Proof of valid insurance required for ...

Verzuim melden en aanvragen loondervingsuitkering via MijnCN.nl gewijzigd voor werkgevers (Caribisch Nederland)

Vanaf 8 januari 2024 is het proces van verzuim melden en aanvragen van een loondervingsuitkering bij ziekte, zwangerschap of een ongeval via MijnCN.nl voor werkgevers gewijzigd. Het aanvraagproces is efficiënter ingericht en uitbetaling vindt voortaan plaats via de Belastingdienst CN. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN. Verder uit het nieuwsbericht: Als een medewerker voor het eerst ziek gemeld wordt of als ...

Eilandentop over wijzigingsvoorstellen WolBES en FinBES: behoefte aan meer betrokkenheid van de eilanden, wens voor meer beleidsvrijheid en verzoek om middelen voor de taken die aan de eilanden zijn toegewezen. FinBES bevat ook regels inzake de bevoegdheid van de openbare lichamen tot het heffen van belastingen (Caribisch Nederland)

Op 17 januari 2024, de tweede dag van de Eilandentop (Kumbre Insular) van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, werden de verschillende posities besproken met betrekking tot de herziening van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES). Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Eilandsraad van Bonaire. Het doel ...

Tabellen en Handboek Loonheffingen 2024 op website Belastingdienst CN met rekenregels, toelichting en een rekenhulp (Caribisch Nederland)

Op 11 januari jl. zijn de tabellen 2024 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2024), de toelichting op de tabellen, de bijbehorende rekenregels, de loonberekening (rekenhulp) loonheffingen 2024 en het Handboek Loonheffingen 2024 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (Belastingdienst CN) geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze documentatie. Wij verwijzen in deze nog naar naar de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 d.d. 20 ...

Toelichting aangiftebiljet IB A 2023 en formulier verzoek uitstel IB 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op 8  januari jl. is de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) A 2023 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. De toelichting is in drie versies geplaatst: in het Nederlands, in het Papiamentu en in het Engels. Overigens is daarbij aangegeven dat de toelichtingen IB vrijwel gelijk blijven en dat slechts de bedragen voor de belastingvrije som en de ouderentoeslag jaarlijks veranderen. Ook het formulier verzoek uitstel ...