Motie White en Paternotte aangenomen: Tweede Kamer spreekt uit dat de Caribische eilanden van het Koninkrijk ‘welkom’ zijn om als UPG deel uit te gaan maken van de EU. Regering wordt verzocht om samen met de BES-eilanden een analyse te maken van de voordelen en benodigde stappen voor een omzetting van de LGO-status naar de UPG-status

De door de Tweede Kamerleden White en Paternotte tijdens het wetgevingsoverleg van 12 juni 2024 voorgestelde motie over een analyse van de voordelen van, en benodigde stappen voor, omzetting van de LGO-status naar de UPG-status voor wat betreft de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de Europese Unie (EU), is tijdens het plenair debat van dinsdag 18 juni 2024 door de Tweede Kamer met 85 stemmen vóór aangenomen (zie deze ...

Kamerbrief staatssecretaris met terugkoppeling uitkomsten Inclusive Frameworkvergadering eind mei 2024 (Nederland)

Bij brief d.d. 11 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën terugkoppeling verschaft aan de Tweede Kamer met betrekking tot de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework on BEPS (IF) die heeft plaatsgevonden van 28 tot en met 30 mei 2024. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom Pijler 1 en de appreciatie daarvan door Nederland. Daarnaast staat hij stil bij een ...

Eindrapport onderzoek naar nummergebruik in Caribisch Nederland. Voor het gebruik van het CRIB-nummer bij de rijksbelastingen is er een wettelijke grondslag, maar bij verschillende eilandelijke belastingen is daar geen goede wettelijke grondslag voor. CRIB-nummer zal met de komst van het BSN in beginsel niet verdwijnen, maar wanneer in het kader van rijksbelastingen het BSN wordt gebruikt in plaats van het CRIB-nummer, moeten bestaande bepalingen worden aangepast (Caribisch Nederland)

Bij ‘verzamelbrief’ d.d. 17 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), mevrouw Alexandra van Huffelen, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op en ontwikkeling van de digitalisering van de Nederlandse samenleving. In de brief brengt de staatssecretaris naar voren dat zij als coördinerend bewindspersoon voor digitalisering de afgelopen 2,5 jaar iedere dag heeft gezien hoe groot de impact is van digitale technologieën en ...

Onderzoeksrapport inzake de wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 14 juni 2024 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES” aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In het rapport wordt op verschillende plaatsen gerefereerd aan de verhouding tussen het algemene bestuursrecht en het belastingrecht, waaronder de invordering van belastingen. Het onderhavige onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

Motie Kamerleden White en Paternotte over een analyse van de voordelen en benodigde stappen voor een omzetting van de LGO-status naar de UPG-status, in de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de EU

Tijdens het wetgevingsoverleg van 12 juni 2024 is door de Tweede Kamerleden White en Paternotte een motie voorgesteld over een analyse van de voordelen van, en benodigde stappen voor, omzetting van de LGO-status naar de UPG-status met betrekking tot de relatie van de Caribische Koninkrijksdelen tot de EU. De indieners van de motie constateren dat zowel de drie eilanden van Caribisch Nederland als de drie autonome landen Curaçao, Aruba en ...

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangenomen door de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 is gisteren door de eilandsraad van Bonaire aangenomen (klik hier om naar een video van de eilandsraadvergadering te gaan). De ontwerpeilandsverordening werd op 29 mei 2024 aangeboden aan de eilandsraad en werd op dinsdag 4 juni behandeld in een vergadering van de vaste commissievergadering B&O van de eilandsraad. Bij die commissievergadering is op de website van de eilandsraad deze powerpoint-presentatie geplaatst ...

Ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 op dinsdag 11 juni in besluitvormende vergadering van de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (AB 2022 no. 11) staat voor volgende week dinsdag 11 juni geagendeerd voor behandeling in een besluitvormende vergadering van de eilandsraad van Bonaire, zo blijkt uit de agendering op de website van de eilandsraad (zie agendapunt 8). De vergadering vangt aan om 16.00 uur in het Passangrahan. De ontwerpeilandsverordening is door het bestuurscollege bij brief d.d. 29 mei 2024 aangeboden aan ...

Jaarverslag 2023 inzake rulings met een internationaal karakter: drie BES vi-rulings, geen BRNC-rulings (internationaal en Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 28 mei 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de jaarrapportage 2023 van de Nederlandse Belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen en ambities die zijn vastgelegd in het jaarplan 2023 van de Belastingdienst. Naast de jaarrapportage heeft de staatsssecretaris ook het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de jaarrapportage, het ‘In Control Statement’ van ...

Jaarrekening 2023 van het openbaar lichaam Bonaire: lokale heffingen uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 20 mei 2024 heeft het bestuurscollege de jaarstukken 2023 van het openbaar lichaam Bonaire ter vaststelling aangeboden aan de Eilandsraad. De jaarrekening zal aanstaande dinsdag 4 juni worden behandeld in een vergadering van de vaste commissie B&O van de eilandsraad, zo blijkt uit de oproep op de website van de Eilandsraad. LOKALE HEFFINGEN Algemeen Het jaar 2023 is afgesloten met een negatief resultaat van USD 3,4 miljoen ...

Aanhoudingen voor onder meer belastingfraude (Caribisch Nederland)

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) twee verdachten aangehouden voor onder meer belastingfraude. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Openbaar Ministerie (OM). Kort na de aanhoudingen zijn door de rechter-commissaris huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen. Ook is op meerdere vermogensbestanddelen beslag gelegd. De aanhoudingen en de huiszoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek  genaamd “Holmpton” ...

Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer: verduidelijking rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland. Gericht op het sociale zekerheidsstelsel bij arbeidsongeschiktheid, het verlofstelsel voor werknemers, aanpassing van de Wet AOV BES en de Wet AWW BES en het creëren van een wettelijke grondslag voor de invoering van de dubbele kinderbijslag in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 17 mei 2024 is voorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de memorie van toelichting wordt verwezen naar de kabinetsreactie van 29 juni 2018 over het onderzoek ...

Verbeteren bestaanszekerheid voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba belangrijke mijlpaal in 2023 (Caribisch Nederland, BES)

Het verbeteren van de bestaanszekerheid voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba behoort tot de belangrijkste mijlpalen in 2023 in relatie tot de BES-eilanden. Dit staat in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en in dit gelijkluidende nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. In 2023 verscheen het rapport van de Commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland [zie hierover onder andere dit artikel in het CFN van 9 oktober ...

Aangehouden motie over uitspreken dat Caribisch Nederland bij accijnsverlaging gelijk wordt behandeld, met de oproep aan de formerende partijen om de investeringen voor Caribisch Nederland inzichtelijk te maken (Caribisch Nederland)

De op 16 mei 2024 ingediende motie van het Tweede Kamerlid Paternotte over het uitspreken dat Caribisch Nederland gelijk wordt behandeld bij de accijnsverlaging, met een oproep aan de formerende partijen om de investeringen voor Caribisch Nederland inzichtelijk te maken bij de vervolgstappen in de formatie, is op 21 mei 2024 aangehouden. Dit is bekendgemaakt op de website van de Tweede Kamer. De indiener van de motie constateert eerstens dat ...

Motie aangenomen over onderzoeken wat het effect is van de verhoging van het minimumloon op kleine, lokale mkb-ondernemers en het vestigingsklimaat op de BES (Caribisch Nederland)

Op dinsdag 21 mei 2024 is de motie Michon-Derkzen over het onderzoeken wat het effect is van de verhoging van het minimumloon op kleine, lokale mkb-ondernemers en op het vestigingsklimaat op de BES, met 137 stemmen vóór aangenomen door de Tweede Kamer. In de motie wordt onder andere geconstateerd dat op basis van het advies van de commissie-Thodé van eind 2023 bij de begroting van SZW, is besloten om het ...

Bekendmaking Belastingdienst CN over afhandeling aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Als de belastingplichtige de aangifte inkomstenbelasting  2023 vóór 15 mei heeft ingediend, zal de Belastingdienst CN ervoor zorgen dat de aangifte uiterlijk 1 november is afgehandeld. Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave, ontvangt men die dan ook. Als de belastingplichtige recht heeft op teruggave, zal hij/zij die dan ook ontvangen. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een flyer van de Belastingdienst CN die is geplaatst op de Facebookpagina van de ...

Minister van Justitie van Curaçao maakt bij bezoek aan de Hoge Raad de wens kenbaar dat op verzoek van de Caribische Koninkrijkslanden aan dit rechtscollege een lid wordt toegevoegd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Minister Shalton Hato van Justitie heeft afgelopen donderdag, 16 mei 2024, een bezoek gebracht aan de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Hij heeft daarbij kennis gemaakt met de President van de Hoge Raad, mevrouw mr. Dineke de Groot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de algemene website van de overheid van Curaçao. Het bezoek van Minister Hato stond in het teken van het verkennen van de ...

Benoeming nieuwe raadsheer in belastingkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag, 17 mei 2024, op voordracht van de Tweede Kamer ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. W.A.P. (Wendy) van Roij tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 november 2024. Mr. Van Roij zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge ...

Bezoek EHRM-rechter aan de Benedenwindse eilanden

Vorige week heeft mevrouw mr. Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens (EHRM), haar werkbezoek aan de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk voortgezet met een bezoek aan de drie Benedenwindse eilanden. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mr. Schukking werd gedurende haar bezoeken steeds begeleid door collega’s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op ...

Opleiding aspiranten Douane/CN in volle gang (Caribisch Nederland)

Aspiranten van de Douane/CN zijn druk in de weer met hun opleiding om volwaardig douaneambtenaar te worden. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN. De opleiding is in oktober 2023 van start gegaan en heeft een duur van 9 maanden, waarbij rekening gehouden is met de schoolvakanties en vrije dagen. De 10 aspiranten volgen de Taakgerichte C-opleiding die uit drie hoofdonderdelen bestaat: de module ...

Uit brief Cft inzake eerste UR en eerste OBW 2024 van Saba: realisatie van baten uit sommige lokale heffingen blijft achter bij raming, o.a. bij de haven- en luchthaventoeslag (Saba)

Bij brief d.d. 13 mei 2024 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2024 van Saba en advies uitgebracht bij de eerste ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2024 van Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert in ...

Uit brief Cft inzake eerste UR en eerste OBW 2024 van Sint Eustatius: in eerste kwartaal USD 1,2 miljoen uit lokale heffingen (in lijn met begroting), maar de voor 2024 geraamde baten uit de afvalstoffenheffing worden neerwaarts bijgesteld (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 14 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) van 2024 van het openbaar lichaam Sint Eustatius en advies uitgebracht bij de eerste ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2024 van Sint Eustatius. De brief bevat ook aangelegenheden inzake de lokale heffingen van Sint Eustatius. [Later toegevoegd:] Klik hier voor de eerste UR 2024 van Sint Eustatius zoals op ...

Presentations on Saba by representatives of the Ministry of Finance regarding the draft Tax Plan BES islands 2025 (Belastingplan BES eilanden 2025) (Caribisch Nederland, Saba)

Representatives of the Ministry of Finance, Mr. Jeroen Adeler and Mrs. Kim Boon, visited Saba on May 13th and 14th to present the draft Tax Plan BES islands for 2025 (Belastingplan BES eilanden 2025). This has been announced with a news release on the website of the Public Entity Saba. Meetings were held with the Executive and Island Councils, Saba Business Association, Chamber of Commerce. Community members were invited to ...

Ook viering 155 jaar Hof van Justitie in de Caribische delen van het Koninkrijk, met lezingen en Vrijheidslunch (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op maandag 6 mei 2024 vierde het Hof van Justitie zijn 155-jarig bestaan. Officieel is 1 mei de dies natalis van het Hof. De viering werd dan ook gecombineerd met die van de Bevrijdingsdag. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op alle vestigingen van het Hof werd – in samenwerking met de organisatie belast met de Koninkrijksbrede Freedom Meals (https://freedom-meals.com) – een ...

RCN-unit SZW start campagne over bijzondere onderstand bij onverwachte grote uitgaven (Caribisch Nederland)

Mensen met weinig inkomen en onverwachte grote uitgaven kunnen in aanmerking komen voor bijzondere onderstand. Om mensen daarop te attenderen is de RCN-unit SZW deze week een campagne gestart over deze bijzondere hulp. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Verder uit het nieuwsbericht: Onverwacht grote uitgaven waaraan de RCN-unit SZW kan bijdragen zijn bijvoorbeeld kosten voor het vullen van een waterreservoir ...

Community of Saba invited to a town hall meeting on Taxation (Saba)

The Public Entity Saba has announced that the community of Saba is invited to a town hall meeting with representatives from the Ministry of Finance to discuss the 2025 tax plan and the future developments for taxation on Saba. This town hall meeting will take place on Monday May 13th, 2024 at 6:30 p.m. at the Fire Department Building in The Bottom. This has been announced by the Public Entity ...

Uit reactie Cft bij eerste UR 2024 van Bonaire: in het eerste kwartaal USD 14,4 miljoen uit lokale heffingen, 42 procent van de voor 2024 begrote baten uit lokale heffingen (Bonaire)

Bij brief d.d. 3 mei 2024 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) gereageerd op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 van Bonaire. Bonaire realiseert in het eerste kwartaal USD 14,4 miljoen aan baten uit lokale heffingen, 42 procent van de voor 2024 begrote baten uit lokale heffingen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de motorrijtuigenbelasting die ...

PG bij de Hoge Raad en rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor werkbezoek op Bovenwindse eilanden

Vorige week hebben Edwin Bleichrodt, Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad, en Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, een werkbezoek gebracht aan de Bovenwindse eilanden. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mrs. Bleichrodt en Schukking hebben op Sint Maarten een bezoek gebracht aan de Gouverneur en de Ombudsman. Ook hebben zij de ...

Ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen in voorbereiding

Door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen. Zo blijkt uit het derde periodiek wetgevingsoverzicht inzake Caribisch Nederland dat bij brief d.d. 25 april 2024 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer is toegezonden (zie onderdeel 26 van het overzicht). Volgens de toelichting bij het overzicht zijn bij de ...

Beantwoording vragen MPB-fractie over de inning van lokale belastingen op dinsdag 7 mei in de Eilandsraad (Bonaire)

Voor de openbare besluitvormende vergadering van de Eilandsraad van volgende week dinsdag 7 mei 2024 staat de beantwoording geagendeerd van de schriftelijke vragen van de MPB-fractie betreffende de inning van lokale belastingen. Zo blijkt uit de agenda voor de eilandsraadsvergadering van 7 mei (zie agendapunt 9). De MPB-fractie in de Eilandsraad heeft bij brief d.d. 6 februari 2024 vragen gesteld aan het bestuurscollege over de inning van lokale (eilandelijke) belastingen ...

Helpdesk Wettelijk Minimumloon opgezet door openbaar lichaam Bonaire en Kamer van Koophandel (Caribisch Nederland, Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om op een structurele manier met elkaar samen te werken op gebied van economische ontwikkeling van Bonaire. Daarbij is een “Helpdesk Wettelijk Minimumloon” in het leven geroepen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. De helpdesk is in het leven geroepen ter ondersteuning van ...