Nederlandse vertaling douaneverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland in het Tractatenblad. Verdrag zal gelden voor het gehele Koninkrijk

Op 12 mei 2022 is de vertaling naar het Nederlands van het op 10 maart 2022 te Wellington getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2022, 30), uitgegeven en geplaatst in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, no. 44 (Trb. 2022, 44). Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het verdrag gelding hebben voor het gehele Koninkrijk, ...
LEES VERDER

Ministry of Justice and Security works to restore notarial services on Statia with urgency (Sint Eustatius)

Acknowledging the disruptive effects of the absence of legal and notarial services on the residents of St. Eustatius, Government Commissioner Alida Francis continues the discussion with Ministry of Justice and Security to have these services restored urgently. The Ministry of Justice and Security has meanwhile agreed with the President of the Joint Court of Justice to start working on the process to appoint a notary for Saba and Statia. This ...
LEES VERDER

‘Gevolgde proces eilandsverordening nieuwe toeristenbelasting Bonaire is juist verlopen’. Besluit tot vaststelling van de eilandsverordening is ondertekend en geplaatst op de website van de Eilandsraad (Bonaire)

De nieuwe toeristenbelastingverordening voor Bonaire met amendement (zie hierna), dat tijdens de openbare vergadering (besluitvormende raad) van 12 april jl. door de Eilandsraad is aangenomen, gaat in per 1 juli 2022 (voor passagiers van cruiseschepen gaat de nieuwe belasting in op 1 januari 2023). ‘Na het inwinnen van juridisch advies, is de conclusie dat het proces juist is verlopen’, zo wordt door het bestuurscollege van Bonaire bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Brochure Vastgoedbelasting op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 10 mei 2022 is de ‘Brochure Vastgoedbelasting’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. In deze folder is informatie opgenomen over de vastgoedbelasting die in Caribisch Nederland wordt geheven. De brochure is zowel in het Nederlands als in het Papiamentu en in het Engels uitgegeven. Hieronder hebben wij de links opgenomen naar de respectievelijke pagina’s op de website van de belastingdienst betreffende de brochures. Link naar de ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2021 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 is 16 mei 2022. Als een aangifteplichtige door omstandigheden niet voor 16 mei 2022 zijn/haar aangifte kan indienen, dan krijgt hij/zij automatisch uitstel tot 16 augustus 2022. Hij/zij hoeft hiervoor niets te doen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Ten aanzien van degene die een teruggave verwacht wordt in het nieuwsbericht aangegeven dat de ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Saba: positief resultaat van USD 1,0 miljoen, minder baten uit lokale heffingen als gevolg van de coronacrisis (Saba)

Bij brief d.d. 29 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Saba. De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseerde over 2020 een positief resultaat van USD 1,0 miljoen en voldoet daarmee aan artikel ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Bonaire: positief resultaat van USD 3,4 miljoen, gerealiseerde opbrengst uit belastingen USD 10,3 miljoen (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden en -cijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseert over 2020 een positief resultaat van USD 3,4 miljoen ...
LEES VERDER

Wijziging Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage gepubliceerd in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 29 april 2022 is de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 april 2022, nr. WJZ/ 22164767, houdende wijziging van de Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 11432 (Stcrt. 2022, 11432). Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage aangepast dat is verbonden aan de ...
LEES VERDER

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022: onder meer wettelijke vastlegging tijdelijke accijnsverlaging Caribisch Nederland per 1 april 2022 (vooruitlopend werd eind maart reeds een beleidsbesluit gepubliceerd) (Caribisch Nederland)

Op 26 april 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel). Dit wetsvoorstel regelt de verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 ...
LEES VERDER

Beslissing (gehele) afwijzing subsidieaanvraag financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES leidt aan motiveringsgebrek. Verhuur appartementen door VvE ten behoeve van de eigenaren is weliswaar geen ‘eigen ondernemingsactiviteit’ maar van de andere activiteiten kan zonder nadere motivering niet worden gezegd dat het risico van teruglopende huur- en andere opbrengsten en de daarmee samenhangende vaste lasten niet door de VvE wordt gedragen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is een op Bonaire gevestigde vereniging (hierna: de vereniging) waarvan de leden eigenaren zijn van appartementen gelegen in een resort (een ‘vereniging van eigenaren’ ofwel een ‘VvE’). Naast het behartigen van de belangen van die leden, exploiteert de vereniging het tot dat resort behorende gemeenschappelijke faciliteiten. Desgewenst verhuurt zij ook ...
LEES VERDER

Eilandsverordening inzake nieuwe toeristenbelasting Bonaire aangenomen door de eilandsraad, inwerkingtreding 1 juli 2022 (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, nr. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, nr. 15) en invoering van een nieuwe toeristenbelastingverordening is op dinsdag 12 april 2022 tijdens een openbare ...
LEES VERDER

Premiepercentages inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de zorgverzekering BES blijven in 2022 ongewijzigd, terugwerkend tot en met 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Op 20 april 2022 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 april 2022, kenmerk 3341633-1026744-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met vaststelling van de premiepercentages voor 2022, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 10675 (Stcrt. 2022, 10675). De premiepercentages voor de inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de ...
LEES VERDER

Bonaire gaat spreken over mogelijkheid verlaging ABB op bepaalde producten en diensten, als één van de maatregelen om de effecten van de wereldwijde prijsstijgingen te verzachten en de toename van de kosten van levensonderhoud te beperken (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire gaat binnenkort spreken met de Nederlandse regering over de mogelijkheid om het tariefpercentage van de algemene bestedingsbelasting (ABB) op bepaalde producten en diensten te verlagen. Dit wordt gedaan in het kader van maatregelen om de effecten van de wereldwijde stijging van prijzen te verzachten en om een toename van de kosten van levensonderhoud te beperken. Zo wordt aangekondigd in een nieuwsbericht op de website van het ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening nieuwe toeristenbelasting Bonaire morgen in openbare vergadering van de eilandsraad (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, nr. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, nr. 15) en invoering van een nieuwe toeristenbelastingverordening staat geagendeerd voor vaststelling tijdens de openbare vergadering (besluitvormende ...
LEES VERDER

Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2022 in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 6 april 2022 is het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2022 van 6 april 2022 afgekondigd en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 7 (AB 2022 no. 7). Het betreft het Eilandsbesluit van 6 april 2022, no. 2, ter uitvoering van de Prijzenwet BES. Dit eilandsbesluit treedt in werking op 8 april 2022. Met dit eilandsbesluit worden, met het oog op de wenselijkheid als gevolg van veranderingen van ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk gelden

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van de wijzigingen van 15 oktober 2020 van de artikelen 6, 20 en 38 van de van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) alsook de aanvullende wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij de Overeenkomst is verleend op 21 maart 2022. Dit is op 5 april 2022 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2022 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal. Stand van zaken belastingverdrag Curaçao-Malta nog steeds dat ‘MvT wordt aangepast’

Bij brief van 30 maart 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...
LEES VERDER

Advies Afdeling advisering RvS inzake het initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke noodwet betaalbare energie’ en reactie initiatiefnemers. Wetsvoorstel behelst onder meer een tijdelijk nultarief algemene bestedingsbelasting BES voor het gebruik van aardgas en elektriciteit door natuurlijke personen in hun huishouden (Caribisch Nederland)

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht met betrekking tot het initiatief-voorstel van wet van de leden Kops en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES inzake het tijdelijk onder het nultarief plaatsen van energie en tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 inzake het extra compenseren van huishoudens (Tijdelijke noodwet betaalbare energie) ...
LEES VERDER

Procesreglement bestuursrecht 2022 per 1 april in werking getreden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op 16 maart 2022 heeft het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het Procesreglement bestuursrecht 2022 vastgesteld. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof op 1 april bekendgemaakt. Klik hier [externe link] om naar het pdf-document van het procesreglement op de website van het Hof te gaan. In het Procesreglement bestuursrecht 2022 worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken en ambtenarenzaken in eerste aanleg en hoger beroep, ...
LEES VERDER

Bezoek delegatie FIOD aan Bonaire: verkenning mogelijkheden om KPCN en Belastingdienst CN te versterken bij de aanpak van witwassen en belastingfraude (Caribisch Nederland)

Een delegatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van de Nederlandse belastingdienst, heeft op 24 maart jl. een bezoek gebracht aan Bonaire. De delegatie van de FIOD bestond uit de algemeen directeur, de directeur intelligence en internationale samenwerking en de teamleider internationaal. De delegatie heeft overleg gevoerd met de Gezaghebber van Bonaire, de directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (CN) en de plaatsvervangend korpschef en enkele KPCN collega’s. Dit ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht bestuurscollege: Accijnsverlaging voor benzine wordt op 8 april 2022 van kracht op Bonaire (Caribisch Nederland)

De accijnsverlaging met 16 cent voor benzine wordt op 8 april 2022 van kracht op Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) (klik hier voor de versie van het nieuwsbericht in het Papiaments). In de speciale uitgave van het CFN van 28 maart jl. (klik hier) rapporteerden wij reeds over het Tijdelijk besluit accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022 van 25 maart 2022 ...
LEES VERDER

Zonder boete aangifte doen van achterstallige toeristenbelasting Bonaire mogelijk tot 1 mei 2022 (Bonaire)

Ondernemers en particulieren die onderdak bieden aan toeristen kunnen tot 1 mei 2022 boetevrij aangifte doen van toeristenbelasting die de afgelopen jaren niet is afgedragen. Dit heeft het openbaar lichaam Bonaire bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op zijn website (klik hier om naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht te gaan). Het openbaar lichaam gaat nu actiever aan de slag met het innen van de toeristenbelasting. Dit omdat gebleken is ...
LEES VERDER

Tijdelijk besluit accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022 gepubliceerd in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Vandaag, maandag 28 maart 2022, is het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) van 25 maart 2022 nr. 2022-104414 (Tijdelijk besluit accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 8683 (Stcrt. 2022, 8683). [Later toegevoegd: Op 29 maart 2022 is hierover een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl en op de website van de Rijksdienst voor Caribisch Nederland.] Vanuit het kabinet is ...
LEES VERDER

Aangifte IB 2021 moet uiterlijk 16 mei zijn ingediend, belastingdienst hoopt dat ook dit jaar veel belastingplichtigen online aangifte doen. Aangiftebiljetten A en B 2021 Inkomstenbelasting op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

In februari is de belastingdienst begonnen met het versturen van de uitnodigingen voor het doen van aangifte inkomstenbelasting over 2021. Dit jaar dient de IB aangifte uiterlijk 16 mei bij de belastingdienst te zijn ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Er is al een flink aantal aangiften binnen bij de belastingdienst. Vorig jaar is door heel veel belastingplichtigen online aangifte gedaan, zo ...
LEES VERDER

Minister mocht verzoek om loonkostensubsidie afwijzen omdat de aanvrager op het moment van indienstneming van de werknemers al bekend was met de onzekere situatie als gevolg van Covid en haar ondernemersrisico had kunnen beperken. Beroep op hardheidsclausule slaagt ook niet

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een te Bonaire gevestigde besloten vennootschap (B.V.) heeft op 10 juni 2020 een vestigingsvergunning gekregen. B.V. heeft vier werknemers in dienst, die zij op 1 mei 2020, 1 juli 2020, 15 juli 2020 en 1 augustus 2020 in dienst heeft genomen. Twee van haar werknemers hebben een aanstelling voor bepaalde tijd en twee werknemers hebben een ...
LEES VERDER

Hoewel niet geregeld in de Belastingwet BES brengt een redelijke wetstoepassing mee dat bij intrekking beroep omdat aan belanghebbende is tegemoetgekomen ook recht bestaat op een kostenvergoeding. In casu evenwel geen sprake van voor vergoeding in aanmerking komende kosten

Samenvatting zaak In deze Caribische Nederlandse zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag motorrijtuigbelasting (MRB) 2020 en 2021 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de heffingsambtenaar heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht. Bij e-mailbericht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de heffingsambtenaar aan ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal. Goedkeuring wordt gevraagd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland. Mogelijkheid van territoriale uitbreiding tot andere landen van het Koninkrijk (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 10 maart 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Een toelichtende nota ...
LEES VERDER

Regering akkoord met 5,5 miljoen dollar voor Caribisch Nederland ter compensatie van stijgende energieprijzen. Bestuurscollege Bonaire wil deel ervan inzetten om stijging elektriciteitstarief op te vangen, vindt verlaging accijns op benzine ook belangrijk (Bonaire)

De regering is vorige week vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om 5,5 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland, ter compensatie van de stijgende energieprijzen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiaments). “Dit is een direct resultaat van het pro-actief handelen van de Bonairiaanse overheid, waarbij wij de Nederlandse overheid hebben benaderd met het ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris met de beleidsuitgangspunten op het gebied van Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode en reisverslag kennismaking Caribische delen van het Koninkrijk. Ook aandacht voor belastingaangelegenheden (Nederland-Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 7 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de beleidshoofdlijnen inzake Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief deelt de staatssecretaris met de Kamer de uitgangspunten van het beleid op het gebied van de Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode. Daarbij zijn de vastgelegde verhoudingen binnen het Koninkrijk, het coalitieakkoord en de daarin vastgestelde budgettaire kaders leidend, aldus de staatssecretaris. Tevens ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris over de tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021 gedane toezeggingen, onder andere over de inspanningsverplichting voor banken en de positie van ‘toeval-Amerikanen’ (Nederland)

Met een brief d.d 8 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) vervolg gegeven aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 13 januari 2022 om de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021 weer te geven. In de brief gaat de staatssecretaris in op de acties die de afgelopen twee maanden, ...
LEES VERDER