Nader rapport met reactie op advies Afdeling advisering van de RvS over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht en inzake de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt/kan afwijken van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding de relatie van Caribisch Nederland met de EU te heroverwegen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

Uitleg staatssecretaris over methodiek jaarlijkse aanpassing (inflatiecorrectie) belastingvrije som Inkomstenbelasting BES, naar aanleiding van eerdere verlaging voor 2022. Forse verhoging verwacht voor 2023 en daarbovenop nog de met het Belastingplan aangekondigde verhoging van USD 500 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 20 september 2022 aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) gereageerd op het verzoek van Sint Eustatius van 23 januari 2022 naar aanleiding van de verlaging van de belastingvrije som in de inkomstenbelasting BES per 1 januari 2022, om de wijze van communiceren hierover in de toekomst te verbeteren. In 2022 is, namelijk, sprake geweest van een verlaging van de ...
LEES VERDER

Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 13 september 2022 in de Staatscourant (Europees Nederland)

Op 19 september 2022 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 13 september 2022, nr. 2022-219271, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 24204 (Stcrt. 2022, 24204). Het besluit bevat fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis voor het in Europa gelegen deel van Nederland en is een actualisatie van het besluit van 26 januari 2022, nr. 2022-20850 (Stcrt. 2022, 3142). Het onderdeel ‘Betalingsregeling voor opgebouwde ...
LEES VERDER

Advies Cft bij de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Bonaire: belastingaangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van het OLB. Overigens is de ontwerpbegroting van het OLB voor het jaar 2023 inmiddels al bij de Eilandsraad ingediend. Zie hiervoor dit nieuwsbericht op de website van het OLB. In de aangeboden ontwerpbegroting ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel wijziging Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing aangenomen door Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Op 15 september 2022 heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) als hamerstuk afgedaan. Klik hier voor de eindtekst zoals gepubliceerd op de website van de ...
LEES VERDER

Minister kon redelijkerwijs niet afzien van toepassing hardheidsclausule van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES, heeft zonder onderbouwing geconcludeerd dat belanghebbende geen omzetverlies van minstens 30% heeft geleden. Belanghebbende behoorde ook tot de doelgroep: weliswaar bij de belastingdienst niet bekend als actieve onderneming, maar investeringen vóór 13 maart 2020 voldoende aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een op Bonaire gevestigde op 24 april 2020 opgerichte B.V. en eiseres in deze zaak, exploiteert een sportschool. Op 10 juni 2020 heeft belanghebbende een vestigingsvergunning gekregen en zij is sindsdien operationeel. De directeur van belanghebbende heeft in februari 2020 op persoonlijke titel een huurovereenkomst ten behoeve van een bedrijfsruimte gesloten. Ook heeft de directeur in ...
LEES VERDER

Bij de berekening van de subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES hoefde de Minister niet op grond van de hardheidsclausule de omzetcijfers van een andere referentieperiode toe te passen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder, in deze zaak, aan een op Bonaire gevestigde B.V., eiseres in deze zaak, een tegemoetkoming van USD 1.048 op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (Stcrt. 2020, 42725; hierna: ‘de Regeling’) toegekend. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt [kennelijk omdat de ...
LEES VERDER

Onderneming met hoofdvestiging in Nederland heeft nevenvestiging op Bonaire en voldoet wél aan de definitie van ‘getroffen onderneming BES’ in de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES. Minister moet nieuwe beschikking nemen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, eiseres in deze zaak, is een onderneming (een B.V.) met haar hoofdvestiging in Nederland en een nevenvestiging op Bonaire. De kern van de bedrijfsactiviteiten van belanghebbende is het voorzien van vakantiewoningen van interieur. Bij beslissing op bezwaar van 12 juni 2020 is aan belanghebbende op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES (Stcrt. 2020, ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: stimulans om te investeren in verduurzaming met een vrijstelling van ABB op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer bij het pakket Belastingplan 2023 wordt een aantal maatregelen aangekondigd waaronder maatregelen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van Caribisch Nederland, meer in het bijzonder door middel van een vrijstelling van algemene ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: structurele verhoging kinderbijslag BES met 10 dollar per maand, bovenop de reeds voorgenomen verhoging van 10 dollar per maand (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder een structurele ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het continueren ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het beleidsmatig ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...
LEES VERDER

Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland: onder meer voor betere dienstverlening door banken en makkelijker toegang tot een notaris (Caribisch Nederland)

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius hebben afgelopen woensdag 14 september afspraken gemaakt over het instellen van een taskforce Knelpunten Caribisch Nederland met als doel het oplossen van knelpunten die in de weg staan aan verdere duurzame, economische ontwikkeling. Dit is door de rijksoverheid bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (English) op de website van het openbaar ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 van Saba: 1,4 miljoen minder baten dan begroot, oorzaak niet uit jaarrekening op te maken. Accountant noemt problemen bij incasso een ‘gemiddeld risico’: moeite met inning lokale belastingen door capaciteitsproblemen, maar reorganisatie Receivers Office gaande (Saba)

Bij brief d.d. 25 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening over het jaar 2021. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert over 2021 een positief resultaat van USD 1,3 miljoen en voldoet daarmee ...
LEES VERDER

Caribbean Summer Court succesvol afgerond

Op vrijdag 2 september jongstleden hebben Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres (Universiteit Leiden) de ‘Caribbean Summer Court’ succesvol afgerond. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De Caribbean Summer Court is een door Kas di Korte (het Hof van Justitie) aangeboden korte en intensieve stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. De Caribische universitaire rechtenstudenten hebben ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Superior Courts Network (SCN)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van de Superior Courts Network (SCN). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. Veerman als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 1 september jl. is mr. J.R. Veerman beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Veerman heeft de belofte vanuit Bonaire via een videoverbinding afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. Vóór zijn benoeming als lid ...
LEES VERDER

Afscheid van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afscheid genomen van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad namens het Land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De heer Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer het huisvestingsdossier van ...
LEES VERDER

Eilandsbegroting 2023 Bonaire ingediend bij de Eilandsraad: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Het bestuurscollege van Bonaire heeft de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) voor het jaar 2023 bij de Eilandsraad ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB. Klik hier om naar de versie van het nieuwsbericht in het Papiamentu te gaan. In de aangeboden ontwerpbegroting worden de totale inkomsten voor 2023 geraamd op 72,6 miljoen dollar. Dat is 15 procent hoger vergeleken met de ...
LEES VERDER

Bijzondere betalingsregeling belastingschuld ondernemers (Caribisch Nederland)

Op grond van het besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch was het voor ondernemers die vanwege de coronacrisis te maken kregen met liquiditeitsproblemen mogelijk betalingsuitstel te krijgen voor hun belastingschulden (hierna: bijzonder uitstel). Zie hiervoor onder andere Stcrt. 2021, 42309. De periode waarvoor het bijzonder uitstel geldt is afgesloten op 30 september 2021. Het uitstel geldt daarom niet voor belastingaanslagen die vanaf 1 oktober 2021 zijn of worden opgelegd of voor betaalverplichtingen ...
LEES VERDER

Benoeming Hoofdofficier van Justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. W.E. (Walter) Kupers wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Kupers begint per 1 oktober 2022 als hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Hij ...
LEES VERDER

Benoeming Advocaat-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden

De heer mr. R.J. Boswijk wordt de nieuwe advocaat-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van ministers van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius (Caribisch Nederland), Richardson (Sint Maarten) en Hato (Curaçao). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Boswijk begint per 1 oktober 2022, met als standplaats Sint Maarten. Op dit moment is hij officier van justitie bij het ...
LEES VERDER

Vierde voortgangsbrief FATCA naar de Tweede Kamer, onder andere over de positie van ‘toeval-Amerikanen’ (Nederland)

Met een brief d.d. 29 augustus 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) vervolg gegeven aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om vóór 1 september 2022 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot FATCA en de problemen waar toeval-Amerikanen mee geconfronteerd worden. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de (door hem toegezegde) ...
LEES VERDER

Nota n.a.v. het verslag inzake wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023: onder meer over de wijziging van de AWR ter versterking van de rechtsbescherming bij onderlinge overlegprocedures tussen staten met een belastingverdrag (Nederland)

Op 29 augustus 2022 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel werd op 23 mei 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer (kamerdossier 36107). Dit wetsvoorstel bevat enkele wijzigingen in diverse belastingwetten voor zowel inhoudelijke veranderingen als voor technische verbeteringen, onder meer inzake lijfrenten, ...
LEES VERDER

Eilandsbesluit ter uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 22 augustus 2022 is het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 augustus 2022, no. 5, ter uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 afgekondigd en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 17 (AB 2022 no. 17). Ten behoeve van een effectieve en eenduidige uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022, beoogt het eilandsbesluit te voorzien in nadere regels over: (1) de inhoud van aangifte (artikel 2), (2) de ...
LEES VERDER

Beantwoording Kamervragen over ‘uitwisseling’ van fiscale gegevens tussen de belastingdienst in Europees Nederland en de Belastingdienst Caribisch Nederland en over belastingheffing van een inwoner van Europees Nederland die ‘tijdelijk’ in Caribisch Nederland werkzaamheden verricht (Caribisch Nederland)

Naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt is in de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) ingegaan op de uitwisseling van fiscale gegevens tussen de belastingdienst in ‘Europees Nederland’ en de Belastingdienst Caribisch Nederland. Naar aanleiding van een onderdeel van het wetsvoorstel – namelijk het onderdeel over de wijziging van de ...
LEES VERDER

Nota n.a.v. het verslag inzake wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023: onder meer over de wijzigingen in de Belastingwet BES in de sfeer van de overdrachtsbelasting ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip (Caribisch Nederland)

Op 29 augustus 2022 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de nota wordt onder meer gereageerd op vragen over de wijzigingen in de Belastingwet BES in de sfeer van de overdrachtsbelasting ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of ...
LEES VERDER

Nieuwe notaris op bezoek bij regeringscommissaris van Sint Eustatius en gezaghebber van Saba (Sint Eustatius en Saba)

De nieuwe, onlangs ingezworen waarnemend notaris voor Sint Eustatius en Saba, mevrouw meester Marcia Bouterse, heeft onlangs bezoeken afgelegd aan de gezaghebber van Saba, de heer Jonathan Johnson, en aan de regeringscommissaris van Sint Eustatius, mevrouw Alida Francis. Zij besprak daarbij de korte- en langetermijnplannen voor de lokale notarispraktijk. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht op zowel de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius als op de website ...
LEES VERDER