Kamerbrief stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden en rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’ van de Algemene Rekenkamer (Nederland)

Bij brief d.d. 7 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de betalingsregeling inzake de coronabelastingschulden. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief, met de aantekening dat de brief vooral lijkt te zien op de situatie in ‘Europees’ Nederland. Er wordt althans niet specifiek ingegaan op de ...

Uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Sint Maarten, Curaçao en Aruba hebben hun handtekening gezet onder de leenovereenkomst voor de herfinanciering van de ‘covidleningen’. Zo staat in een nieuwsbericht dat op donderdag 12 oktober 2023 is geplaatst op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) heeft hierover ook een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Zoals bekend zijn op 10 oktober 2023 de uitstaande door Nederland verstrekte covidleningen aan Aruba, Curaçao en ...

Wijziging Leidraad Invordering 2008 (Europees Nederland): verlenging periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden

Bij Besluit van 15 september 2023, nr. 2023-201914, van de staatssecretaris van Financiën is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijzigingen zien alleen op het verlengen van de periode waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden. Het besluit is op 21 september 2023 gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 25706 (Stcrt. 2023, 25706). Hierbij attenderen wij u ...

Kamerbrief inzake stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen (Nederland)

In vervolg op zijn kamerbrief d.d. 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer bij brief d.d. 31 augustus 2023 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen. Hierbij attenderen wij u op deze brief, met de aantekening dat daarin niet specifiek wordt ingegaan op de situatie in Caribisch Nederland en derhalve door ons vooralsnog niet goed kan worden ingeschat in ...

Naar het oordeel van het College van Beroep brengt een redelijke wetsuitleg in de bijzondere omstandigheden van het geval mee dat voor het ‘laatstgenoten loon’ bij de berekening van de Cessantia-uitkering wordt uitgegaan van het loon dat gold zonder de daarop toegepaste (tijdelijke) korting van 40% op het salaris in verband met de covid-19-pandemie

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Appellanten in deze zaak waren allen werkzaam bij een casino (hierna: ‘het Casino’). Op 29 juli 2020 hebben de Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA) en het Casino een overeenkomst (protocol) ondertekend met een looptijd van een jaar. Hierin is, voor zover van belang, overeengekomen dat de werkweek van alle FTA-leden per 27 juli 2020 gedurende een jaar ...

Ontwerp-Landsverordening tijdelijke MKB-regeling maandag 17 april 2023 in de Staten (Aruba)

Op maandag 17 april 2023 zal de ontwerplandsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling) worden behandeld tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Zo blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten van Aruba is geplaatst. De ontwerplandsverordening werd op 1 februari ...

Minister Wever naar aanleiding van jaarverslag loonsubsidieregeling 2022 van de SVb: private sector voldoet aan verplichting terugbetalen teveel ontvangen loonsubsidie (Aruba)

Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling (EZCDO) het jaarverslag 2022 inzake de loonsubsidieregeling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Uit dit verslag blijkt dat de private sector voldoet aan de verplichting tot het terugbetalen van in de periode mei 2022-oktober 2021 teveel ontvangen loonsubsidie, zo heeft de Minister van EZCDO, de heer Geoffrey Wever, bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van donderdag ...

Beantwoording vragen over voortgangsrapportage coronasteunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun: o.a. inzake uitstel en betaaltermijn coronabelastingschulden en tijdelijke verlaging invorderingsrente (Nederland)

Bij brief d.d. 27 februari 2023 hebben de ministers Adriaansens (EZK), Van Gennip (SZW), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) antwoord gegeven op vragen over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun. De vragen en opmerkingen zijn op 17 november 2022 vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat voorgelegd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat ...

Nota naar aanleiding van het Nader verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023: antwoorden op vragen over vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 14 oktober 2022 is de Nota naar aanleiding van het Nader verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Nader verslag d.d. 10 oktober 2022 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer werden onder meer vragen gesteld over de in de (eerste) Nota van Wijziging (NvW) bij het wetsontwerp Belastingplan 2013 opgenomen voorstellen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, ...

Derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Sint Maarten: compliance team van start gegaan met quick wins en in november onderhandelingen over aanpassing Belastingregeling Nederland Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 11 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode: 16 mei 2022 - 15 augustus 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; ...

Derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Curaçao: nog niet gelukt om de adviezen van de TWO te verwerken in de plannen om het fiscale stelsel te hervormen. Voorstel wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao door RMR aangenomen en voor advies naar RvS

Bij brief d.d. 11 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode: 16 mei 2022 - 15 augustus 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...

Derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Aruba: besluit om het nieuwe belastingstelsel (BTW) niet meer door te zetten per 1 januari 2023 was ‘eenzijdig en zonder overleg met of nadere toelichting aan de TWO’. Invoering Belastingregeling Nederland Aruba waarschijnlijk verschoven naar 1 januari 2024 (Aruba)

Bij brief d.d. 11 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode: 16 mei 2022 - 15 augustus 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...

Minister kon redelijkerwijs niet afzien van toepassing hardheidsclausule van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES, heeft zonder onderbouwing geconcludeerd dat belanghebbende geen omzetverlies van minstens 30% heeft geleden. Belanghebbende behoorde ook tot de doelgroep: weliswaar bij de belastingdienst niet bekend als actieve onderneming, maar investeringen vóór 13 maart 2020 voldoende aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een op Bonaire gevestigde op 24 april 2020 opgerichte B.V. en eiseres in deze zaak, exploiteert een sportschool. Op 10 juni 2020 heeft belanghebbende een vestigingsvergunning gekregen en zij is sindsdien operationeel. De directeur van belanghebbende heeft in februari 2020 op persoonlijke titel een huurovereenkomst ten behoeve van een bedrijfsruimte gesloten. Ook heeft de directeur in ...

Bij de berekening van de subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES hoefde de Minister niet op grond van de hardheidsclausule de omzetcijfers van een andere referentieperiode toe te passen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder, in deze zaak, aan een op Bonaire gevestigde B.V., eiseres in deze zaak, een tegemoetkoming van USD 1.048 op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (Stcrt. 2020, 42725; hierna: ‘de Regeling’) toegekend. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt [kennelijk omdat de ...

Onderneming met hoofdvestiging in Nederland heeft nevenvestiging op Bonaire en voldoet wél aan de definitie van ‘getroffen onderneming BES’ in de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES. Minister moet nieuwe beschikking nemen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, eiseres in deze zaak, is een onderneming (een B.V.) met haar hoofdvestiging in Nederland en een nevenvestiging op Bonaire. De kern van de bedrijfsactiviteiten van belanghebbende is het voorzien van vakantiewoningen van interieur. Bij beslissing op bezwaar van 12 juni 2020 is aan belanghebbende op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES (Stcrt. 2020, ...

Hof met het Gerecht van oordeel dat de bedrijfsomzet van belanghebbende bestaat uit de belaste omzet en de vrijgestelde omzet. Voor doeleinden van de loonsubsidieregeling diende de Minister bij de berekening van de daling van de bedrijfsomzet uit te gaan van de aangiften BBO/BAZV/BAVP en toeristenheffing

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 (hierna: ‘de MB’) heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, thans de minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister), besloten om aan een werkgever die door de coronapandemie is geraakt en daardoor een daling van zijn bedrijfsomzet van ten minste 25% verwacht, een loonsubsidie toe te kennen ...

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar (Nederland)

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar. Dit is gisteren, donderdag 8 september 2022, bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 1 juli jl. werd al bekend dat het Nederlandse kabinet de bestaande betalingsregeling wilde versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd (zie hierover dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). Het gaat hierbij om in de kern gezonde ...

Bijzondere betalingsregeling belastingschuld ondernemers (Caribisch Nederland)

Op grond van het besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch was het voor ondernemers die vanwege de coronacrisis te maken kregen met liquiditeitsproblemen mogelijk betalingsuitstel te krijgen voor hun belastingschulden (hierna: bijzonder uitstel). Zie hiervoor onder andere Stcrt. 2021, 42309. De periode waarvoor het bijzonder uitstel geldt is afgesloten op 30 september 2021. Het uitstel geldt daarom niet voor belastingaanslagen die vanaf 1 oktober 2021 zijn of worden opgelegd of voor betaalverplichtingen ...

Geen BTW per 1 januari 2023, wel verhoging tarief BBO (Aruba)

Tijdens een buitengewone persconferentie op donderdag 18 augustus jl. heeft de Minister-President samen met Minister Ursell Arends bekend gemaakt dat de regering niet door zal gaan met de invoering van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) per 1 januari 2023: “a anuncia cu no lo continua cu e introduccion di BTW per 1 di Januari 2023 manera ta ser proponi den e Landspakket”. Dit staat vermeld in een artikel ...

Sint Maarten working towards National Development Plan (Sint Maarten)

The first steps towards developing Sint Maarten’s National Development Plan under the current National Development Vision began on Friday, July 22, during a meeting between The Department of the Interior and Kingdom Relations (BAK), Ms. Angelique Gumbs (Manager of BAK), Mrs. Andrea Ortega-Oudhoff (Senior advisor BAK) and the Temporary Working Organization (TWO). Currently, an inclusive launch of the National Development Vision is being organized to ensure stakeholders and public are ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Aruba: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering ...

Kamerbrief van 21 juli 2022 over besluitvorming Rijksministerraad van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 21 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun voor de Caribische landen in het derde kwartaal van 2022. Elk kwartaal besluit de RMR over de liquiditeitssteun voor het kwartaal erna op basis van de adviezen over de liquiditeitsbehoefte van de landen van het College ...

Landsverordening tijdelijke FASE in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 19 juli 2022 is de Landsverordening van 12 juli 2022 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun in de vorm van een loontoelage aan werknemers en zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-pandemie geen of een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 98 (AB 2022 no. 98) ...

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Dat staat in een brief die staatssecretaris van Financiën Van Rij naar de Tweede Kamer stuurt naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties. Dit is op 1 juli jl. bekendgemaakt met ...

Uitvoeringsagenda Q3 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het derde kwartaal 2022 (Q3 2022, periode 1 juli 2022 – 30 september 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket ...

Uitvoeringsagenda Q3 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de uitvoeringsagenda landspakket Curaçao voor het derde kwartaal 2022 (Q3 2022, periode 1 juli 2022 – 30 september 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red ...

Uitvoeringsagenda Q3 2022 landspakket Aruba – thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het derde kwartaal 2022 (Q3 2022, periode 1 juli 2022 – 30 september 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red ...

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...