Financiële steun voor bedrijven in Europees Nederland die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar het kabinet zal een afweging maken over steun als daartoe aanleiding is (Caribisch Nederland)

Er komt financiële steun voor bedrijven [in Europees Nederland; red. CFN] die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen ...
LEES VERDER

Loonsubsidie met ingang van 1 november 2021 beëindigd (Aruba)

De loonsubsidie (ook wel ‘salarissubsidie’, een vorm van ‘NOW’) is met ingang van 1 november 2021 beëindigd. Dit betekent bijgevolg dat voor de maand november 2021 geen aanvragen voor loonsubsidie kunnen worden gedaan en dat ook geen loonsubsidie meer zal worden uitbetaald. Dit is bekendgemaakt op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVb), de uitvoeringsorganisatie die vanaf het begin van deze subsidie belast is geweest met de uitkering en registratie ...
LEES VERDER

Persconferentie van maandag 15 november: belastinghervormingen per 1 januari 2023, verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen (onder meer de invoering van een BTW) (Aruba)

De regering van Aruba heeft maandagochtend 15 november jl. een persconferentie gegeven in het kader van het één jaar geleden tot stand zijn gekomen van het zogenaamde Landspakket Aruba. Daarbij werd door de Minister-President van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, onder meer ingegaan op de diverse thema’s A tot en met H uit het Landspakket. Hierover is een artikel verschenen in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 15 november jl. (de ...
LEES VERDER

Kamerbrief over besluitvorming Rijksministerraad van 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal 2021 (Curaçao)

Bij brief d.d. 9 november 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun voor Curacao voor het vierde kwartaal 2021. Concluderend wordt door de staatssecretaris in de kamerbrief aangegeven dat de RMR heeft besloten dat Curaçao heeft voldaan aan de door de RMR gestelde voorwaarden en daarom overgaat tot het toekennen van ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda landspakket Curaçao vierde kwartaal 2021 – Thema C Belastingen uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 9 november 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun voor Curacao voor het vierde kwartaal 2021. (zie hierover een separaat artikel in het CFN van vandaag). Bij de brief heeft de staatssecretaris ook de Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao voor het vierde kwartaal gevoegd (uitvoeringsagenda voor de periode 1 oktober ...
LEES VERDER

Kamerbrief met toelichting waarom agendering en besluitvorming inzake liquiditeitssteun Aruba vierde kwartaal 2021 nog niet heeft plaatsgevonden in de Rijksministerraad van 29 oktober 2021 (Aruba)

Bij brief d.d. 9 november 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de beraadslaging in de Rijksministerraad (RMR) van 29 oktober 2021 inzake onder meer de liquiditeitssteun voor Aruba voor het vierde kwartaal 2021. De staatssecretaris informeert in de brief dat agendering en besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden. Als voorwaarde voor de zevende tranche liquiditeitssteun diende Aruba het CAft middels een financieel onderbouwd ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda landspakket Aruba vierde kwartaal 2021 – Thema C Belastingen uitgelicht (Aruba)

Aruba en Nederland hebben tijdens een virtuele bijeenkomst tussen de premier van Aruba mevrouw Evelyn Wever-Croes en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Raymond Knops, overeenstemming bereikt over de inhoud van de vierde uitvoeringsagenda 2021 voor het traject van het Landspakket van Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Deze vierde uitvoeringsagenda ziet op de periode 31 oktober – 31 ...
LEES VERDER

Stopzetting NOW en TBZO en aanpassing criteria TBZO over de maanden juli, augustus en september (Curaçao)

Gezien het feit dat de economie van Curaçao weer aantrekt en door de delicate financiële situatie van het land, heeft de Ministerraad besloten om alle sociale ontwikkelingssteun aan ondernemers (zowel TBZO als NOW) stop te zetten, nadat de steun tot en met september 2021 is verwerkt en uitbetaald. Daarnaast heeft de Minister van Economische Ontwikkeling van de Ministerraad toestemming gekregen om aanpassingen te doen aan enkele criteria voor de TBZO ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht RCN inzake einde coronasteunregelingen voor ondernemers (Caribisch Nederland)

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een nieuwsbericht verschenen over het deze maand aflopen van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN (‘Noodregeling SZW’) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (‘Tegemoetkoming EZK’). De Noodregeling SZW is afgelopen op 13 oktober 2021. Onder de meest recente Tegemoetkoming EZK kan nog tot en met 31 oktober een aanvraag worden ingediend. Klik hier voor ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 4e kwartaal 2021 loopt van 22 tot en met 28 oktober (Aruba)

De aanvraagperiode voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) loopt vanaf vrijdag 22 oktober vanaf 09.00 ‘s ochtends tot en met donderdag 28 oktober 2021 einde van de dag. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) zullen (of hebben) hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand oktober 2021 loopt tot en met 27 oktober (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand oktober 2021 kan worden aangevraagd vanaf 21 oktober om 9 uur ’s ochtends tot en met 27 oktober 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf ...
LEES VERDER

Mededeling SVb inzake misbruik loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft op haar website een mededeling geplaatst over misbruik van de loonsubsidie (subsidio di salario). In de mededeling benadrukt de SVb de rechten die een werknemer heeft ingeval zijn/haar werkgever loonsubsidie heeft en wordt aangegeven dat de werkgever zich aan de voorwaarden van de loonsubsidie dient te houden. De SVb roept eenieder die weet heeft van dan wel het vermoeden heeft van het overtreden van die ...
LEES VERDER

Regeling eenmalige tegemoetkoming voertuigen COVID-19 in het Afkondigingsblad van Bonaire: aanvullende steunmaatregel voor taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming van USD 100 in de kosten van de motorrijtuigenbelasting per geregistreerd voertuig (Bonaire)

Het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 7 oktober 2021, no. 6, terzake van de eenmalige tegemoetkoming voor autoverhuur, vergunninghouders voor het onderhouden van een huurautodienst en tourbedrijven in verband met de COVID-19 pandemie (Regeling eenmalige tegemoetkoming voertuigen COVID-19) is gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2021, no. 9 (AB 2021 no. 9). Het betreft de eenmalige tegemoetkoming van USD 100 in de kosten van de motorrijtuigenbelasting per geregistreerd voertuig ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

President in jaarrede: in 2022 einde aan de solidariteitsheffing, voornemen tot invoering van een bronbelasting en uitbreiding fiscale jurisdictie tot de economische zone op zee (Suriname)

De President van de Republiek Suriname, de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft op vrijdag 1 oktober 2021 zijn jaarrede uitgesproken tijdens een buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. In dat nieuwsbericht is ook een link opgenomen naar de jaarrede van de President (pdf). De jaarrede van de President is een uiteenzetting van het te voeren beleid van de ...
LEES VERDER

Nota’s van wijziging wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 (Caribisch Nederland)

Op 5 oktober 2021 is een Nota van Wijziging ingediend met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022). Op dezelfde datum is ook een Nota van Wijziging ingediend met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). Het Pakket Belastingplan 2022 werd op 21 september 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ...
LEES VERDER

Ministerial Decree to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July, August and September 2021 (Sint Maarten)

The Ministerial Decree of the Minister of Finance dated September 16, 2021, no. 2021/1177, to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July 2021 until and including September 2021 has been published in the Landscourant van Sint Maarten of October 1st, 2021 (Lcrt. 2021 no. 22, see as from page 42). The Income Support Program is a program for sole proprietors without employees who were affected by ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Landspakket Sint Maarten 2021-Q4: Thema C Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsagenda bij het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die uitvoeringsagenda, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Sint Maarten 2021-Q3. Vervolg- en toetsvragen inzake vereenvoudiging voorgelegd aan een onderzoeksbureau. Concepten inzake Belastingregeling Nederland-Sint Maarten verstuurd (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao 2021-Q3. Concept-plannen van aanpak voor het fiscaal stelsel en de belastingdienst ontvangen. Status inzake Belastingregeling Nederland-Curaçao ‘onhelder’ (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Curaçao aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Aruba 2021-Q3. Besluitvorming wijziging belastingstelsel (BTW en vereenvoudiging) en hervorming belastingdienst uiterlijk 15 november 2021 zodat stelselhervorming per 1 januari 2023 kan ingaan. Verwachte invoeringsdatum Belastingregeling Nederland-Aruba nog steeds 1 januari 2022 (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Aruba aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

News release issued by the Government: implementation agendas in line with National Development Vision (Sint Maarten)

The fourth implementation agenda (vierde uitvoeringsagenda bij het ‘Landspakket’), covering the period from October-November-December 2021, was approved on Friday, September 24 in the Kingdom Council of Ministers (Rijksministerraad), according to a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Furthermore from the news release (summarized): Implementation agendas outline action-points that have to be taken by the Government of Sint Maarten and are to be considered a roadmap ...
LEES VERDER

Aanvraagtermijn TBZO verlengd (Curaçao)

De aanvraagtermijn om in aanmerking te komen voor de TBZO (tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers ofwel de ‘sosten pa empresario individual’) is verlengd tot en met vrijdag 8 oktober 2021, om 16.00 uur ’s middags. Dit is bekendgemaakt met een flyer van het Fondo di Sosten (Noodfonds) welke flyer op 30 september op de facebook pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is geplaatst. Klik hier voor een link om ...
LEES VERDER

Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland van 29 september 2021 in de Staatscourant. Actualisatie fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op 29 september 2021 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland van 24 september 2021, nr. 2021-191486, van de Staatssecretaris van Financiën inzake fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 42309 (Stcrt. 2021, 42309). Dit besluit is een actualisatie van het ingetrokken besluit van 28 juni 2021, nr. 2021-121257 (Stcrt. 2021, 33904). In dit beleidsbesluit geeft de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2022: onder andere over liquiditeitsleningen ACS en COHO (Caribisch Nederland)

Op 21 september 2021 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Vergaderjaar 2021–2022, kamerdossier 35 925 IV) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van het wetsvoorstel en hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het ...
LEES VERDER

Openstelling NOW en TBZO voor de maanden juli-augustus-september 2021 (Curaçao)

In vervolg op de eerdere aankondigingen worden respectievelijk zijn de aanvraagprocedures voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de loonsubsidie ofwel de ‘supsidio di salario’) en de TBZO (tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers ofwel de ‘sosten pa empresario individual’) voor de maanden juli, augustus en september 2021 nu ook concreet opengesteld. Dit blijkt uit flyers van het Fondo di Sosten (Noodfonds) die op de facebook pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand september 2021 loopt van 21 tot en met 27 september (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand september 2021 kan worden aangevraagd vanaf 21 september om 9 uur ’s ochtends tot en met 27 september 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ...
LEES VERDER

Aanvullende steunmaatregel Bonaire voor taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming van USD 100 in de kosten van de motorrijtuigenbelasting per geregistreerd voertuig (Bonaire)

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft bekendgemaakt dat het in het kader van de Covid-19 pandemie een aanvullende steunmaatregel introduceert voor vervoersbedrijven. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van USD 100 in de kosten van de motorrijtuigenbelasting per geregistreerd voertuig voor alle taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (klik hier om naar ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht MEO naar aanleiding van klachten over het onterecht nog steeds toepassen van de tijdelijke 20% ‘brutoloonsverlaging’ terwijl die voorwaarde voor de loonsubsidie inmiddels is vervallen (Curaçao)

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft op de algemene website van de overheid een nieuwsbericht [externe link] geplaatst naar aanleiding van klachten die het ministerie hebben bereikt over het door sommige werkgevers nog steeds onterecht toepassen van de tijdelijke ‘brutoloonsverlaging’ van 20% (de ‘bijdrage’ van de werknemer van 20% aan de brutoloonsom waarover loonsubsidie wordt betaald). De brutloonsverlaging gold voorheen weliswaar als voorwaarde om voor de loonsubsidie in aanmerking ...
LEES VERDER

Tot de bedrijfsomzet behoort naar het oordeel van het Gerecht ook de vrijgestelde omzet, de loonsubsidieregeling bepaalt niet dat de in de toeristenheffing begrepen omzet buiten beschouwing blijft: Minister mocht bij bepalen bedrijfsomzet niet alleen van de aangifte BBO/BAZV/BAVP 2019 in vergelijking met die van 2020 uitgaan maar moet ook de aangifte toeristenheffing meenemen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een te Aruba gevestigde naamloze vennootschap (appellante in deze zaak, hierna: N.V.) heeft voor een bedrag van Afl. 6.650,66 aan loonsubsidie verzocht voor resepctievelijk de maanden mei en juni 2020. Bij beschikkingen heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba (verweerder in deze zaak, hierna: de Minister) besloten aan N.V. overeenkomstig de verzoeken voorschotten ...
LEES VERDER