DOSSIER: BELASTINGREGELINGEN VAN HET KONINKRIJK

Dossier: Belastingregelingen tussen de landen en gebieden van het Koninkrijk (in bewerking) (gereserveerd)(in bewerking) DOORLOPENDE TEKST van de Belastingregeling voor het Koninkrijk op overheid.nl. VERHOUDINGEN De Belastingregeling voor het Koninkrijk geldt momenteel alleen nog in de volgende verhoudingen (september 2019): Nederland - Aruba; Aruba  - Curaçao; Aruba - Sint Maarten; Curaçao - Sint Maarten. ALGEMEEN NIEUWS Zie de volgende artikelen in het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad: CFN van 24 januari 2020, ...

Landsbesluit machtiging Minister van Financiën voor ondertekening concept-intentieverklaring wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) (Curaçao)

In het CFN van 24 mei 2019 rapporteerden wij over de afspraken die Nederland en Curaçao hebben gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen. Daarmee zal de belastingregeling gaan voldoen aan de internationale standaarden in het kader van de aanpak van belastingontwijking. Ook ...

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten maken afspraken tegen belastingontwijking, belastingregelingen worden gewijzigd

Nederland en Curaçao hebben afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen. Daarmee zal de belastingregeling gaan voldoen aan de internationale standaarden in het kader van de aanpak van belastingontwijking. Ook met andere eilanden van het Koninkrijk, Aruba en Sint-Maarten, is afgesproken om ...

Aanpassingen Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) om ongewenste samenloop (dubbele niet-heffing) te voorkomen in Staatsblad

Op 28 december 2018 is het Besluit van 19 december 2018 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen (hierna: het Eindejaarsbesluit) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 514 (Stb. 2018, 514). Dit Eindejaarsbesluit voorziet onder meer in aanpassingen in de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN). De BRN voorziet in het voorkomen van dubbele belasting in de relatie ...

Overzicht van openstaande toeslagschulden in Caribische Koninkrijksdelen in 22ste halfjaarsrapportage Nederlandse belastingdienst

Op 31 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën de 22e halfjaarsrapportage van de belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. In de halfjaarsrapportage zijn ook weer de overzichten opgenomen met de stand van zaken met betrekking tot de internationale invordering van toeslagschulden. In die overzichten zijn ook de openstaande bedragen in de Caribische delen van het Koninkrijk opgenomen. Het totale openstaande bedrag in het buitenland – d.w.z. vorderingen op in ...

Ontwerp-besluit tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) om ongewenste “dubbele niet-heffing” te voorkomen

De staatssecretaris van Financiën heeft op 10 september 2018 aan de Tweede Kamer een ontwerp-algemene maatregel van bestuur tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) ingevolge het derde lid van artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 8.121 van de Belastingwet BES (BBES), overgelegd. De BRN is een regeling die voorziet in het voorkomen van dubbele belasting in de relatie tussen het in Europa ...

Relatief hoog inningsverlies voor Nederland op toeslagschulden in Caribische Koninkrijksdelen doordat er pas sinds relatief kort een juridische basis voor invordering aldaar is. Zichtbare resultaten nemen enige tijd

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en St. Eustatius laten – met betrekking tot inwonende (toeslag)debiteuren van Nederlandse belastingschulden – een hoog definitief inningverlies zien. In Aruba bedraagt sinds juni 2015 het inningsverlies € 1.192.364 (76%), in Sint Maarten € 354.070 (73%), in Curaçao € 6.241.820 (82%) en in Sint Eustatius € 100.899 (85%), stand per februari 2018. Het inningsverlies met betrekking tot inwoners van Bonaire en Saba bedraagt, respectievelijk 437.857 (63%) ...

Jaarverslag APA/ATR-team: nieuwe substance eisen hebben ook te gelden voor vangnetbeslissingen onder de BRNC die aangevraagd worden vanaf 1 januari 2018 en de tijdelijke regeling voor deelnemingsdividenden van artikel 30 BRNC ook van toepassing bij situaties die vallen onder artikel 10, achtste lid

In het jaarverslag 2017 van het APA/ATR-team van de Nederlandse belastingdienst dat de staatssecretaris van Financiën heeft gevoegd bij zijn brief van 18 februari 2018 aan de Tweede Kamer inzake Internationaal verdragsbeleid (onderzoek rulings met internationaal karakter), wordt door het APA/ATR-team ook verslag gedaan van door het team aan het Ministerie van Financiën voorgelegde vragen die niet betrekking hebben op individuele verzoeken maar om bepaalde type verzoeken met bepaalde gemeenschappelijke ...

Staatssecretaris aan Tweede Kamer: geen draagvlak voor verdergaande harmonisering invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2017, behandeld gedurende het Algemeen Overleg van 21 september 2017, zijn door het lid Van den Berg (CDA) vragen gesteld met betrekking tot onder meer het onderwerp ‘harmoniseren en verlagen van de invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk’. De staatssecretaris van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, heeft deze vraag onlangs beantwoord in ...

Kabinetsreactie IPKO juni 2017 inzake harmonisering en verlaging invoerrechten tussen de landen en inzake de belastingregelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 4 september 2017 de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat plaatsvond van 14 tot 16 juni 2017, aan de Voorzitters van de Eerste en en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal doen toekomen. Over het IPKO van juni 2017 werd door ons al gerapporteerd in het CFN van 23 juni 2017, nr. 2017/21. De kabinetsreactie ...