Staatssecretaris van Financiën in kamerbrief: Belastingontwijking via Nederland flink afgenomen door maatregelen (Nederland)

Door de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen tegen belastingontwijking is het geld dat vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink afgenomen. Per 2024 treedt de bronbelasting op dividenden in werking die deze stromen nog verder zal beperken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en staat in een brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën die afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer is ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...
LEES VERDER

Nederlandse Douane viert 425-jarig bestaan (Nederland)

De Nederlandse Douane vierde afgelopen dinsdag 14 juni 2022 haar 425-jarig bestaan. De Koning was aanwezig bij de viering in de theater-hangaar in Katwijk. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Tijdens de viering stond de Douane stil bij haar rijke geschiedenis en de innovaties van nu die kenmerkend zijn voor haar werkwijze Ter gelegenheid van het jubileum heeft de Koning een banier aan de douane toegekend. Een banier, ...
LEES VERDER

Nederlands kabinet maakt werk van terugdringen aantal belastingregelingen (Nederland)

Het Nederlands kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Bedoeld voornemen staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd bij zijn kamerbrief van 3 juni 2022. Het belastingstelsel bevat een flink aantal ...
LEES VERDER

Rechtspraak: maak toetsen door rechter aan Grondwet mogelijk (Nederland)

De Rechtspraak vindt dat een rechter in een individuele, concrete zaak moet kunnen toetsen aan de belangrijkste wet van het land: de Grondwet. In de zienswijze van de Rechtspraak op rechterlijke constitutionele toetsing (link naar een pdf, 235,7 KB, op rechtspraak.nl) wordt dit standpunt toegelicht aan de hand van 8 vragen. Op dit moment geldt voor rechters een zogenoemd toetsingsverbod. Als dit verbod wordt opgegeven, leidt dit tot betere bescherming van grondrechten, ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden (Nederland)

Op 17 mei 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden, aangeboden aan de Tweede Kamer (Vergaderjaar 2021-2022, kamerdossier 36 102). Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren (in Nederland) verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de ...
LEES VERDER

Plechtige zitting Gemeenschappelijk Hof van Justitie op woensdag 25 mei 2022 ter gelegenheid van het defungeren van mr. Saleh als President en de installatie van mr. De Kort als nieuwe President

Op woensdag 25 mei 2022 heeft de plechtige zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaatsgevonden ter gelegenheid van het defungeren van mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh als President en de installatie van de heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort als nieuw aangetreden President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Deze buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ...
LEES VERDER

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2021: enkele belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op 18 mei 2022 zijn het Jaarverslag en de slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. Het jaarverslag bevat ook passages met betrekking tot belastingaangelegenheden aangaande de Caribische landen van het Koninkrijk en de BES-eilanden (Caribisch Nederland). Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Aruba “In Aruba heeft de raad van ministers een principebesluit genomen over een nieuw, vereenvoudigd belastingstelsel met de introductie van ...
LEES VERDER

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad (Nederland)

Op 2 mei 2022 is het Besluit van 8 april 2022, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 168 (Stb. 2022, 168). Dit besluit strekt tezamen met ...
LEES VERDER

Rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” aangeboden aan de Tweede Kamer (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” van 17 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt de liquiditeitssteun die door Nederland is verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) middels hoofdzakelijk een kwalitatieve analyse geëvalueerd. Het betreft liquiditeitssteun die is verstrekt ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie: wijziging Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Nederland)

Op 22 maart 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie) aangeboden aan de Tweede Kamer (kamerdossier ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht over verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

De Rijksministerraad (RMR) heeft besloten dat de leningen van in totaal ruim een miljard euro die Nederland aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verstrekt als noodsteun tijdens de Corona-pandemie, worden geherfinancierd en renteloos blijven. Dit werd vorige week vrijdag 25 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De liquiditeitsleningen lopen tot 10 april 2022. De financieel economische situatie is nog niet genoeg hersteld dat aflossing van de leningen ...
LEES VERDER

Kamerbrief over besluitvorming in de RMR van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 9 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), mevrouw  Alexandra C. van Huffelen, de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun aan en de voortgang van de hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Uit de kamerbrief van de staatssecretaris: Voortgang uitvoering landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Sinds begin 2021 is ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris met de beleidsuitgangspunten op het gebied van Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode en reisverslag kennismaking Caribische delen van het Koninkrijk. Ook aandacht voor belastingaangelegenheden (Nederland-Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 7 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de beleidshoofdlijnen inzake Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief deelt de staatssecretaris met de Kamer de uitgangspunten van het beleid op het gebied van de Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode. Daarbij zijn de vastgelegde verhoudingen binnen het Koninkrijk, het coalitieakkoord en de daarin vastgestelde budgettaire kaders leidend, aldus de staatssecretaris. Tevens ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat mevrouw mr. M.W. (Maroeska) Scholte vice-president Curaçao en Bonaire wordt van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maroeska Scholte is momenteel als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam. Haar nieuwe functie gaat zo spoedig mogelijk in. De heer E. (Eric) Mewe wordt militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van ...
LEES VERDER

WODC-rapport met empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad (afdoening via vereenvoudigde en snellere procedure) in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019

Bij brieven d.d. 25 februari 2022 is het Rapport ´Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019´ door de Minister van Rechtsbescherming aangeboden aan de respectievelijke voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderzoek is door Universiteit Utrecht – ...
LEES VERDER

Wederopstart contact tussen parlementen Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Suriname)

DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B en de heer Edgard Vrolijk, parlementsvoorzitter van de Staten van Aruba, hebben op maandag 7 februari 2022 een virtueel kennismakingsgesprek gehad. Dit kennismakingsgesprek vloeit voort uit afspraken die de parlementen hebben opgenomen in het contactplan dat in februari 2019 is getekend. Daarin is onder andere opgenomen dat jaarlijks contact tussen Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten onderhouden zal worden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) inclusief Nota van Wijziging (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Zojuist zijn op tweedekamer.nl het op 9 februari 2022 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling), inclusief de Memorie van Toelichting, en de vandaag (11 februari 2022) aangeboden Nota van Wijziging gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Hierbij willen wij u hierop zo snel mogelijk ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot Global Judicial Integrity Network

Per 1 januari 2022 is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot het Global Judicial Integrity Network (GJIN, www.unodc.org/ji). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Het GJIN netwerk valt onder auspiciën van de VN organisatie UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) en heeft als doel: ‘The Global Judicial Integrity Network aims to assist judiciaries across the globe in strengthening judicial integrity and ...
LEES VERDER

Overeenstemming over Rijkswet COHO (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het indienen van het voorstel van Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). De Rijkswet vormt het fundament voor een nieuwe vorm van meerjarige samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. Dit is afgelopen dinsdag 8 februari 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Zie hierover ook en dit nieuwsbericht (English) op de website van de overheid van Sint ...
LEES VERDER

Begrotingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen te voldoen. RMR stemt niet in met afbouw door Aruba van de salariskorting van 12,5% (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen zoals neergelegd in artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) te voldoen. Dat heeft de Rijksministerraad (RMR) besloten, blijkens een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Dat betekent dat deze landen dit jaar binnen bepaalde kaders meer geld kunnen uitgeven dan er binnenkomt, aldus het nieuwsbericht. De regels voor de begroting van de landen zijn wettelijk vastgelegd. Afgesproken is ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 654 (Stb. 2021, 654). Deze wet is onderdeel van het ...
LEES VERDER

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft ...
LEES VERDER

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad (Nederland)

Op 16 december 2021 is de Wet van 24 november 2021, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 610 (Stb. 2021, 610). Deze wet wijzigt de Wet ...
LEES VERDER

Kamerbrief over aangehouden besluitvorming RMR van 17 december 2021 over liquiditeitsbehoefte eerste kwartaal 2022, afwijken van de begrotingsnormen en aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 december 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangehouden besluitvorming in de rijksministerraad (RMR) van 17 december 2021 over (i) de liquiditeitsbehoefte voor het eerste kwartaal van 2022, (ii) de mogelijkheid om af te wijken van de begrotingsnormen, en (iii) de aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden, waaronder een verzoek van Aruba om de salariskorting van 12,5% af te bouwen ...
LEES VERDER

Rechtspraak gestart met programma ‘Meer én verantwoord publiceren’ rechterlijke uitspraken (Nederland)

De Rechtspraak is onlangs gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt. Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk. Dit ...
LEES VERDER

Internetconsultatie alternatieven aanpak dividendstripping gestart (Nederland)

Het (Nederlandse) Ministerie van Financiën consulteert vanaf woensdag 15 december jl. 6 alternatieve maatregelen om dividendstripping effectiever aan te pakken. Het kabinet vindt het namelijk ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betalen. Reageren op deze alternatieven kan vanaf vandaag tot en met 26 januari 2022 via de internetconsultatie Mogelijkheden versterking maatregelen tegen dividendstripping [externe link]. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Verder uit het nieuwsbericht: ...
LEES VERDER