Kas di Korte op 8, 9 en 10 september gesloten voor publiek

Op 8, 9 en 10 september 2021 zal de Front Office van het Kas di Korte aan de Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina 18 gesloten zijn voor publiek. De Front Office zal dan alleen bereikbaar zijn via focur@caribjustitia.org. Op de bovengenoemde data wordt een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep behandeld. De zitting wordt behandeld in het Kas di Korte. In verband met de veiligheidsmaatregelen die gelden bij de behandeling ...
LEES VERDER

Wet amicus curiae en kruisbenoemingen treedt op 1 juli 2021 in werking. Amicus curiaeprocedure ook voor cassatieprocedures bij de Hoge Raad in fiscale zaken

Op 18 juni 2021 is het Besluit van 10 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit orde van dienst gerechten en het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman in verband met kruisbenoemingen tussen de hoogste rechtscolleges alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de ...
LEES VERDER

Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en andere onderwerpen inzake belastingrechtspraak

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie met als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Ook over digitalisering van het gerechtelijk proces

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het Jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Mr. drs. Marinus de Werd beëdigd als rechter bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op maandag 17 mei heeft de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, de heer mr. Marinus de Werd beëdigd als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador, in het bijzijn van demissionair Minister Bikker (Justitie, Veiligheid en Integratie), belastingrechter mr. Jane Jansen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en ...
LEES VERDER

Besluit tijdstip inwerkingtreding artikelen II en III van wijziging Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand, Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel IV Fiscale verzamelwet 2021 (Nederland)

Op 11 mei 2021 is het Besluit van 26 april 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II en III van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel IV van ...
LEES VERDER

Staatssecretaris streeft naar politieke besluitvorming over ontwerp-rijkswet COHO in de Rijksministerraad vlak voor het zomerreces (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een brief d.d. 7 mei 2021 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kamer bericht dat het zijn streven is om vlak voor het zomerreces ten aanzien van dit voorstel politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad. Hierna zal ...
LEES VERDER

Staatssecretaris kondigt aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) geen recht hebben op de IACK als zij daar geen recht op zouden hebben in een binnenlandse situatie

Bij brief d.d. 3 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer geïnformeerd over een bijzonderheid die zich in sommige situaties bij buitenlandse belastingplichtigen kan voordoen bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De staatssecretaris maakt in de kamerbrief zijn voornemen kenbaar om de wetgeving met betrekking tot de IACK met voorrang aan te passen zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) in materieel gelijke ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Nederland)

Op 23 april 2021 is het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Voor alle stukken in dit kamerdossier, klik ...
LEES VERDER

Rechtspraaksystemen in Nederland (inclusief uitsprakenregister) van 16 t/m 18 april niet bereikbaar vanwege groot onderhoud

Van vrijdagavond 16 april tot en met zondag 18 april zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar. De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 19.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 ...
LEES VERDER

Europees Nederland: wetsvoorstel invoering conditionele bronbelasting op dividenden aangeboden aan de Tweede Kamer. Betreft een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Vestigingsplaatsfictie uit Belastingwet BES ook relevant voor de aanvullende conditionele bronbelasting (Nederland)

Op 24 maart 2021 is het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier om naar de overzichtspagina inzake dit wetsvoorstel op de website van de Tweede Kamer te gaan of klik hier voor een pdf ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten tweede kwartaal 2021. Bevat ook informatie over stand van zaken uitvoering thema belastingen in de uitvoeringsagenda’s (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 maart 2021 over de mogelijkheid voor de landen om ook in 2021 af te wijken van de begrotingsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Tevens is gesproken over de ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met benoemingen van (plaatsvervangende) leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het gaat om de benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van: de heer mr. M.M. de Werd (17 mei 2021), de heer mr. W.C.E. Winfield (1 augustus 2021), de heer mr. O.J. van Leeuwen (1 ...
LEES VERDER

Ontwerp-rijkswet COHO en advies Raad van State openbaar gemaakt. In MvT ook enkele belastinggerelateerde passages (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies (d.d. 3 maart 2021) uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In een overleg tussen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops en de drie premiers van de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad ...
LEES VERDER

Verslag van het AO op 10 februari 2021 van de vaste kamercommissie met de minister en de staatssecretaris van Financiën over FATCA (Nederland)

De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 februari 2021 overleg gevoerd met de heer Hoekstra, minister van Financiën, en de heer Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, over: - de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst d.d. 17 december 2020 inzake toelichting op de Wijziging van Bijlage II van de IGA FATCA (Kamerstuk 25 087, nr. 264); - de brief van de minister ...
LEES VERDER

Verslag van het AO op 11 februari 2021 van de vaste kamercommissie met de staatssecretaris van Financiën over belastingontwijking (Nederland)

De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 februari 2021 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, over: - de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 september 2019 inzake OESO peer review rapport country by country reporting (Kamerstuk 25 087, nr. 247); - de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16 oktober 2019 inzake Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude ...
LEES VERDER

Internetconsultaties over maatregelen om belastingontwijking aan te pakken gestart (Nederland)

Het huidige Nederlandse kabinet heeft de afgelopen jaren vele verschillende maatregelen (link naar rijksoverheid.nl met een factsheet) genomen om belastingontwijking via Nederland aan te pakken. Het werk is nog niet af en daarom consulteert het Ministerie van Financiën de komende tijd drie verschillende maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om maatregelen om belastingontwijking via zogenoemde mismatches te bestrijden. Dit zijn structuren waarmee bedrijven binnen een concern belasting ontwijken door gebruik te maken van ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 februari inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de begrotingsnormen voor het eerste kwartaal 2021. Om de gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de crisis voor de samenleving te beperken, zijn ook in 2021 steunmaatregelen nodig met extra ...
LEES VERDER

Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba in het Staatsblad (Nederland)

Op 9 februari 2021 is de Wet van 20 januari 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48 (Stb. 2021, 48). Curaçao en Aruba ontvangen onder voorwaarden liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In ...
LEES VERDER

Besluit gedeeltelijke inwerkingtreding wijziging Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand en van inwerkingtreding Besluit kansspelen op afstand in het Staatsblad (Nederland)

Op 4 februari 2021 is het Besluit van 29 januari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en van inwerkingtreding van het Besluit kansspelen op afstand, uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad ...
LEES VERDER

Installatie nieuwe rechters vandaag (5 februari) live online te volgen

Vandaag, vrijdag 5 februari 2021, om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld. Door de coronabeperkende maatregelen is het niet mogelijk om zoals gewoonlijk publiek en pers in de zaal uit te nodigen ...
LEES VERDER

Verslag werkbezoek staatssecretaris begin januari aan Aruba en Sint Maarten over de landspakketten en aan Bonaire over voortgang bestuursakkoord en actuele bestuurlijke situatie

Bij brief d.d. 28 januari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verslag van zijn werkbezoek aan Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de reis was de uitvoering van de landspakketten door Aruba en Sint Maarten. Verder heeft de staatssecretaris een bezoek gebracht aan Bonaire om de voortgang van het bestuursakkoord en de ...
LEES VERDER

Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw mr. A.S. Arnold voor te dragen als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De voordracht is gedaan door minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 maart 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mevrouw Arnold is op dit moment raadsheer bij het Hof Amsterdam (sector civiel).   CFN-artikelnr. 20210129-13 ...
LEES VERDER

Belastingseminar ‘BTW vs ABB’ – webinar over de toekomst van de indirecte belastingen in Aruba en Curaçao

Naar aanleiding van de actuele discussie over de toekomst van de indirecte belastingen organiseren de Universiteit van Aruba (UA) en de University of Curaçao (UoC) op 29 januari 2021 een webinar met als titel ‘BTW vs ABB’. Na de presentaties vindt een paneldiscussie plaats. Klik hier voor een flyer over het webinar met het volledige programma. Opening: Dr. Ruth Bonnevalle (UA) Moderator: Mr. Germaine Rekwest (UoC) Paneldiscussie o.l.v: Mr. Hans Ruiter (Grant Thornton ...
LEES VERDER

Essaybundel Tax Governance Code gepubliceerd: Tax governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code? (Nederland)

Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft op vrijdag 18 december 2020 de essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?’ gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Het ministerie van Financiën wil met behulp van deze essaybundel de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs in relatie tot belastingontwijking, verder op gang brengen. Dit betekent bijvoorbeeld eenduidige codes en regels voor ethisch handelen voor ...
LEES VERDER

Alle vestigingen Hof van Justitie gesloten op 24 en 31 december en 4 januari

Alle vestigingen van het Hof van Justitie zijn op donderdag 24 december, donderdag 31 december 2020 en maandag 4 januari 2021 gesloten. Het Hof is op de genoemde data gesloten in verband met Arbeidsverkortingsdagen (ATV). Tekst van het persbericht van het Hof van Justitie: “Alle vestigingen Hof gesloten op 24 en 31 december en 4 januari Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – Alle vestigingen van het Hof zijn ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van vrijdag 18 december 2020  inzake het in 2021 door Aruba, Curaçao en Sint Maarten afwijken van de begrotingsnormen en over de benodigde liquiditeiten voor de eerste zes weken van 2021 (vierde tranche liquiditeitssteun). Daarbij gaat het vooralsnog alleen over Aruba en Curaçao, waarmee eerder een ...
LEES VERDER

ITEM – een initiatief van de Universiteit Maastricht – organiseert in samenwerking met de Universiteit van Curaçao op 24 november, 1 december en 8 december 2020 het Drieluik-webinar: ‘Koninkrijksrelaties vanuit multidisciplinair perspectief’

Het expertisecentrum Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) – een initiatief van de Universiteit Maastricht – organiseert, in samenwerking met de Universiteit van Curaçao, op 24 november, 1 december en 8 december 2020 het Drieluik-webinar: ‘Koninkrijksrelaties vanuit multidisciplinair perspectief’. Klik hier voor de flyer over dit webinar. In dit webinar wordt op 24 november in deel 1 eerst de relaties binnen het Koninkrijk der Nederlanden belicht vanuit een geopolitieke, staatsrechtelijke ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris van BZK over de toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Middels een brief heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De staatssecretaris heeft de Kamer eerder geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) over het verstrekken van de eerste en de tweede tranche liquiditeitssteun. Vanwege de spoed waarmee deze liquiditeitsleningen moesten worden verstrekt, zijn deze toetsingskaders ...
LEES VERDER