Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 654 (Stb. 2021, 654). Deze wet is onderdeel van het ...
LEES VERDER

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft ...
LEES VERDER

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in het Staatsblad (Nederland)

Op 16 december 2021 is de Wet van 24 november 2021, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 610 (Stb. 2021, 610). Deze wet wijzigt de Wet ...
LEES VERDER

Kamerbrief over aangehouden besluitvorming RMR van 17 december 2021 over liquiditeitsbehoefte eerste kwartaal 2022, afwijken van de begrotingsnormen en aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 december 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangehouden besluitvorming in de rijksministerraad (RMR) van 17 december 2021 over (i) de liquiditeitsbehoefte voor het eerste kwartaal van 2022, (ii) de mogelijkheid om af te wijken van de begrotingsnormen, en (iii) de aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden, waaronder een verzoek van Aruba om de salariskorting van 12,5% af te bouwen ...
LEES VERDER

Rechtspraak gestart met programma ‘Meer én verantwoord publiceren’ rechterlijke uitspraken (Nederland)

De Rechtspraak is onlangs gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt. Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk. Dit ...
LEES VERDER

Internetconsultatie alternatieven aanpak dividendstripping gestart (Nederland)

Het (Nederlandse) Ministerie van Financiën consulteert vanaf woensdag 15 december jl. 6 alternatieve maatregelen om dividendstripping effectiever aan te pakken. Het kabinet vindt het namelijk ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betalen. Reageren op deze alternatieven kan vanaf vandaag tot en met 26 januari 2022 via de internetconsultatie Mogelijkheden versterking maatregelen tegen dividendstripping [externe link]. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Verder uit het nieuwsbericht: ...
LEES VERDER

Jaarverslag Colleges financieel toezicht over de jaren 2019 en 2020 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

Het jaarverslag van de Colleges financieel toezicht over de jaren 2019 en 2020 is gepubliceerd. Het betreft de volgende colleges: het College Aruba financieel toezicht (CAft), het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). Hierbij attenderen wij u op de rapportage. Voor de inhoud ervan verwijzen wij naar het document zelf.   CFN-artikelnummer 20211203-19 BRONDOCUMENT (link naar ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage januari-juni 2021 van de Colleges financieel toezicht (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

Op 29 november 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage voor de periode januari-juni 2021 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft de volgende colleges: het College Aruba financieel toezicht (CAft), het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). Hierbij attenderen wij u op de rapportage. Voor de ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is op 26 november jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De heer De Kort volgt per 1 januari 2022 mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh op. Vanaf 2011 ...
LEES VERDER

Rapport Commissie Doorstroomvennootschappen: ‘Grote aantal brievenbusfirma’s is nadelig voor Nederland’

Bij brief d.d. 22 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen van oktober 2021 (“Op weg naar acceptabele doorstroom”) toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief is ook de reactie van het kabinet op het rapport gegeven. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. ‘Brievenbusfirma’s leveren de Nederlandse economie weinig op, benadelen ontwikkelingslanden onevenredig via verlies aan ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris SZW inzake reactie op het verzoek van een inwoner van Bonaire over de situatie van AOV-gerechtigden bij de SVB Curaçao (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 22 november 2021 heeft de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van Nederland gereageerd op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer om een afschrift te mogen ontvangen van zijn antwoord op de aan de minister van SZW gerichte brief van ‘M.B.’ te Bonaire d.d. 10 oktober 2021 over de situatie van AOV-gerechtigden (algemene ouderdomsvoorziening) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van ...
LEES VERDER

Websites Rechtspraak weer bereikbaar, problemen door DDoS-aanval voorbij (Nederland)

De problemen met de websites van de Rechtspraak als gevolg van een DDoS-aanval zijn opgelost. Alle online diensten werken weer naar behoren. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rechtspraak.nl. Sinds dinsdagochtend werd een DDoS-aanval uitgevoerd op de servers van een leverancier van de Rechtspraak. Tijdens zo’n distributed denial of service-aanval wordt een grote hoeveelheid verkeer op een server afgestuurd. Omdat de server dat niet kan verwerken, lopen de ...
LEES VERDER

Verdere versterking onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Rechtspraak (Nederland)

Om de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de Nederlandse rechtspraak verder te versterken, doet de Nederlandse minister Dekker (Rechtsbescherming) samen met minister Ollongren (BZK) een aantal voorstellen om o.a. wettelijk te verbieden dat rechters een functie bekleden in de landelijke politiek en om financiële belangenverstrengeling bij rechters te voorkomen. De wijzigingen zijn mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Group of States Again Corruption (GRECO) van de Raad van Europa ...
LEES VERDER

Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Kamerbrief Nederlandse staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2021 inzake de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem

Bij brief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede kamer geïnformeerd inzake de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework (IF) op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem. De staatssecretaris geeft in de brief aan dat hij de Kamer eerder heeft geïnformeerd over het akkoord dat op 1 juli 2021 is gesloten in het IF over een nieuw ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Antwoord staatssecretaris van BZK op vraag over belastingheffing in de Caribische Koninkrijksdelen tijdens debat in Tweede Kamer inzake de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Onder andere over hervorming belastingdiensten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij kamerbrief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn antwoorden op de tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) gestelde vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de staatssecretaris ook antwoord op een vraag vanuit de Tweede Kamer inzake belastingheffing in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hieronder hebben wij de betreffende vraag en het antwoord opgenomen (zie blz. 5-6 ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Werkbezoek President Hoge Raad aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht ...
LEES VERDER

Kas di Korte op 8, 9 en 10 september gesloten voor publiek

Op 8, 9 en 10 september 2021 zal de Front Office van het Kas di Korte aan de Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina 18 gesloten zijn voor publiek. De Front Office zal dan alleen bereikbaar zijn via focur@caribjustitia.org. Op de bovengenoemde data wordt een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep behandeld. De zitting wordt behandeld in het Kas di Korte. In verband met de veiligheidsmaatregelen die gelden bij de behandeling ...
LEES VERDER

Wet amicus curiae en kruisbenoemingen treedt op 1 juli 2021 in werking. Amicus curiaeprocedure ook voor cassatieprocedures bij de Hoge Raad in fiscale zaken

Op 18 juni 2021 is het Besluit van 10 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit orde van dienst gerechten en het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman in verband met kruisbenoemingen tussen de hoogste rechtscolleges alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de ...
LEES VERDER

Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en andere onderwerpen inzake belastingrechtspraak

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie met als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Ook over digitalisering van het gerechtelijk proces

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het Jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Mr. drs. Marinus de Werd beëdigd als rechter bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op maandag 17 mei heeft de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt, de heer mr. Marinus de Werd beëdigd als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador, in het bijzijn van demissionair Minister Bikker (Justitie, Veiligheid en Integratie), belastingrechter mr. Jane Jansen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en ...
LEES VERDER

Besluit tijdstip inwerkingtreding artikelen II en III van wijziging Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand, Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel IV Fiscale verzamelwet 2021 (Nederland)

Op 11 mei 2021 is het Besluit van 26 april 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II en III van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel IV van ...
LEES VERDER

Staatssecretaris streeft naar politieke besluitvorming over ontwerp-rijkswet COHO in de Rijksministerraad vlak voor het zomerreces (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een brief d.d. 7 mei 2021 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kamer bericht dat het zijn streven is om vlak voor het zomerreces ten aanzien van dit voorstel politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad. Hierna zal ...
LEES VERDER

Staatssecretaris kondigt aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) geen recht hebben op de IACK als zij daar geen recht op zouden hebben in een binnenlandse situatie

Bij brief d.d. 3 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer geïnformeerd over een bijzonderheid die zich in sommige situaties bij buitenlandse belastingplichtigen kan voordoen bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De staatssecretaris maakt in de kamerbrief zijn voornemen kenbaar om de wetgeving met betrekking tot de IACK met voorrang aan te passen zodat buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring (waaronder de BES eilanden) in materieel gelijke ...
LEES VERDER