Benoeming raadsheer in belastingkamer van de Hoge Raad

De ministerraad heeft, op voordracht van de Tweede Kamer, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 maart 2024. Mr. Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Op dit moment is Mr ...

Rechter Willem van Schendel overleden

Op 8 februari 2024 is mr. W.A.M. (Willem) van Schendel onverwachts overleden. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof in een persbericht medegedeeld. Van Schendel bekleedde diverse functies binnen de rechterlijke macht. Zo was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. In 2001 werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad en in 2012 werd hij vicepresident. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar trad hij af in 2020. Vanaf ...

Installatiezitting belastingrechter mr. Pijnenburg

Op donderdag 15 februari 2024 (gisteren) heeft op Aruba een buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie plaatsgevonden waarbij onder andere belastingrechter de heer mr. P.A.M. (Peter) Pijnenburg ceremonieel werd geïnstalleerd als lid van het Gemeenschappelijk Hof, met zittingsplaats Aruba. Tijdens deze installatiezitting werd ook mevrouw mr. Jojanneke Brandt ceremonieel geïnstalleerd als lid van het Hof en heeft de ceremoniële presentatie plaatsgevonden van de procureur-generaal voor Aruba, mevrouw mr ...

Kamerbrief stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden en rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’ van de Algemene Rekenkamer (Nederland)

Bij brief d.d. 7 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de betalingsregeling inzake de coronabelastingschulden. Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief, met de aantekening dat de brief vooral lijkt te zien op de situatie in ‘Europees’ Nederland. Er wordt althans niet specifiek ingegaan op de ...

Internetconsultatie gestart inzake concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen. Toelichting daarbij: SPF naar het recht van Curaçao niet vergelijkbaar met een naar Nederlands recht opgerichte stichting (Nederland)

Op 5 februari jl. is in Nederland de internetconsultatie gestart inzake het concept ‘Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen’. Via de internetconsultatie kan gereageerd worden op dit concept-besluit. De einddatum van de consultatie is 18 maart 2024. Als bijlage bij het Besluit is een lijst opgenomen met buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn en met rechtsvormen die niet vergelijkbaar zijn met een Nederlandse rechtsvorm. Op deze lijst worden geen rechtsvormen genoemd naar het recht ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Surinaamse delegatie brengt bezoek aan Kas di Korte

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft de Minister van Justitie en Politie van de Republiek Suriname, de heer Kenneth Amoksi, een beleefdheidsbezoek gebracht aan het ‘Kas di Korte’, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  Dit is bekendgemaakt in een door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitgegeven persbericht. Bij het gesprek waren ook aanwezig de Directeur Operationele Diensten van ...

Beëdiging mr. Brandt als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op dinsdag 9 januari 2024 heeft mevrouw Jojanneke Brandt ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de eed afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op het Kabinet van de Gouverneur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. CFN-artikelnummer ...

Jaarplan 2024 van de Nederlandse belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Gisteren, donderdag 21 december 2023, heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën het Jaarplan 2024 en de stand van de uitvoering van de Nederlandse Belastingdienst met de Tweede Kamer gedeeld. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Nederlandse Belastingdienst zet de huidige koers voort waarbij continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Ook in 2024 blijft de dienst met deskundige en betrokken medewerkers burgers helpen met het ...

Kennisgroepstandpunt Nederlandse belastingdienst: Door APV (SPF’s) gehouden aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden betrokken in een gefaciliteerde aandelenfusie, zonder dat deze aandelen eerst moeten worden geleverd aan de inbrengers

Door een APV (afgezonderd particuliere vermogen) gehouden aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden betrokken in een gefaciliteerde aandelenfusie, zonder dat deze aandelen eerst moeten worden geleverd aan de inbrengers. De APV’s – in casu twee Curaçaose stichtingen particulier fonds (SPF’s) – zijn derhalve niet genoodzaakt de aandelen eerst te leveren aan natuurlijke personen, die vervolgens deze aandelen zouden moeten ruilen tegen uitgereikte aandelen Holding BV en die daarna deze aandelen Holding BV zouden ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen Kamercommissie naar aanleiding van het verslag van de EU-rapporteurs inzake de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de EU en de status van de eilanden als LGO

Bij brief d.d. 18 december 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het verslag van de EU-rapporteurs betreffende de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de Europese Unie (EU) en de status van de eilanden als ‘Landen en Gebieden Overzee’ (LGO) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens de strategische procedurevergadering van de vaste ...

Openingstijden Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) is vanaf 18 december 2023 met kerstreces, tot en met 5 januari 2024. Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het reces. Zo heeft het ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

Actualiteiten Caribisch formeel belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

In deze bijdrage van Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen worden de actuele ontwikkelingen besproken op het terrein van het Caribisch formeel belastingrecht in de periode van medio 2022 tot en met september 2023. Enige ontwikkelingen betreffen specifiek Caribische kwesties, andere ontwikkelingen zijn geïnitieerd door de jurisprudentie van de Hoge Raad. En bij een aantal uitspraken kan een kritische noot worden gekraakt. In deze bijdrage wordt duidelijk dat niet alle ...

Interessant artikel op de website van de Rechtspraak vanwege parallellen met de Caribische (straf)procespraktijk: Nederlandse strafrechter Bert Dölle spreekt recht in het Fries

De Nederlandse strafrechter Bert Dölle spreekt recht in het Fries. Hierover is een interessant artikel verschenen in de Nieuwsbrief van de Rechtspraak in Nederland. Het artikel is geplaatst op de website van de Rechtspraak (klik hier om naar dat artikel te gaan). Wij (red. CFN) attenderen u op dit artikel in het licht van de parallelle ontwikkeling die wij zien in de Caribische (straf)procespraktijk. Ook in die praktijk worden rechters ...

Vestiging van het Gemeenschappelijk Hof op Saba officieel geopend

Op donderdag 30 november 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) met trots zijn zesde vestiging geopend, op het eiland Saba. Zo heeft het Hof in een persbericht bekendgemaakt. Het Gemeenschappelijk Hof heeft weloverwogen besloten om zijn vestiging niet in The Bottom, maar in het schilderachtige dorp Windwardside te openen. Dit besluit, hoewel wellicht vragen ...

Wetsvoorstel om toegang tot Nederlandse UBO-registers te beperken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat om de toegang tot de UBO-registers te beperken tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. De ministerraad heeft ermee ingestemd de wijzigingswet voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de ...

Actualisering Besluit Fiscaal Bestuursrecht in de Staatscourant (Nederland)

Op donderdag 23 november 2023 is het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 21 november 2023, nr. 2023-24452, van de staatssecretaris van Financiën (Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 31898 (Stcrt. 2023, 31898). Dit besluit actualiseert en vervangt het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 15 oktober 2021, nr. 2021-9584 (Stcrt. 2021, 44622), zoals gewijzigd bij besluit van 18 januari 2023, nr. 2023-26730 ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Op vrijdag 17 november jl. werd de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierbij attenderen wij u op deze nota naar aanleiding van het verslag. De inbreng voor het tweede verslag is voorzien voor 28 november 2023. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel is ...

‘Fiscale perikelen in de Caribische Koninkrijksdelen’ bij online Drieluik-webinar Perspectieven op Koninkrijksrelaties: over Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2 en staatssteun

Het expertisecentrum ITEM organiseert, in samenwerking met de Stichting Caribische Belasting en Europawinkel, op maandag 27 november 2023 het derde deel van de derde editie van het (online) Drieluik-webinar ‘Perspectieven op Koninkrijksrelaties’. In dit derde deel van het Drieluik gaan fiscale experts met elkaar in gesprek over thema’s uit de columnbundel ‘Fiscale perikelen’: Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2, Staatssteun. De bijeenkomst wordt gemodereerd door mr. dr. Germaine Rekwest, voorzitter van de Stichting ...

Vestiging van het Gemeenschappelijk Hof op Sint Eustatius officieel geopend

Op vrijdag 17 november 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) officieel zijn vijfde vestiging geopend, op het eiland Sint Eustatius. Zo heeft het Hof in een persbericht bekend gemaakt. Voorafgaand aan de officiële opening van 17 november 2023 werd het Hof vereerd met bezoeken van de Gouverneur van Sint Maarten, mr. Baly, de Commissaris ...

Meer ouders die vanwege de Nederlandse toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil meer ouders die vanwege de toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland helpen. Daarom wordt de regeling nu aangepast waardoor meer ouders hulp kunnen krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zo staat in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) heeft hierover gisteren een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Een deel van de gedupeerde ouders is vanwege de ...

Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften conditionele bronbelasting op dividenden in de Staatscourant (Nederland)

Op 15 november 2023 is het Besluit van 8 november 2023, nr. 2023-21489, van de Staatssecretaris van Financiën (Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek) bevattende universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften voor de uitvoering van het dividendartikel in belastingverdragen voor de heffing van de conditionele bronbelasting op dividenden geheven op grond van de Wet bronbelasting 2021, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 29436 (Stcrt. 2023, 29436). Dit besluit treedt ...

Caribische belastingdiensten kwamen tijdens tweedaags werkseminar bijeen om kennis uit te wisselen (Nederland)

Onlangs zijn vertegenwoordigers van de belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland in een werkseminar bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling. Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie ...

Ministerraad stemt in met voordracht van prof. mr. Herke Kranenborg tot rechter bij het Hof van Justitie van de EU

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht van prof. mr. Herke Kranenborg tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Herke Kranenborg is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie en hoogleraar European Data Protection and Privacy Law aan de Universiteit Maastricht. Nederland ...

Digitaal procederen in Nederland binnenkort in álle belastingzaken mogelijk (Nederland)

Burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) kunnen vanaf 4 december digitaal procederen in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven. Het was al langer mogelijk om digitaal te procederen in beroep en hoger beroep rijksbelastingzaken en in hoger beroep lokale belastingzaken. Daar komen nu de lokale belastingzaken in beroep bij, waardoor in alle belastingzaken nu digitaal geprocedeerd kan worden. Dit is vorige week bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...

Scholieren nemen tijdens Open Dag 2023 een kijkje achter de schermen bij Kas di Korte

Op zaterdag 21 oktober 2023 organiseerde Kas di Korte een Open Dag voor havo 4/5- en vwo 5/6-scholieren om een inkijkje te krijgen in het functioneren van het Hof. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze bijzondere dag kregen de leerlingen de gelegenheid om het Hof van dichtbij te ontdekken. Ze konden in gesprek gaan met Hofmedewerkers, waaronder rechters, juridische en administratieve ondersteuners, ...

Kamerbrief over schuldhulpverleningsaanbod aan kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de kindertoeslagaffaire (NL) (Nederland)

Bij brief d.d. 23 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) de vaste Kamercommissie Financiën nader geïnformeerd over de technische details van het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod aan kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag en het maatwerk dat DUO biedt. Het kabinet vindt het belangrijk dat kinderen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag een nieuwe start kunnen maken ...

Kamerbrief staatssecretaris over internationale belastingheffing van ‘high net worth individuals’ (Nederland)

In een kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 is de Nederlandse staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) nader ingegaan op de toegezegde overzichten van ‘landen met geen of een laag nominaal tarief voor de inkomstenbelasting (waar mogelijk aangevuld met ruimhartige fiscale regelingen)’ en van ‘Europese landen met een specifieke belastingheffing voor emigrerende inwoners’. Ook informeert de staatssecretaris de Kamer over het vervolg van de gedachtevorming over (internationale) belastingheffing van individuen met een ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...