Oud-raadsleden Hoge Raad beëdigd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie om de achterstanden van civiele vonnissen in hoger beroep te helpen inhalen

Op 25 januari jl. zijn de heren mrs. Willem van Schendel en Ernst Numann door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Mauritsz de Kort beëdigd. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Meesters Van Schendel en Numann zijn bij koninklijk besluit van 9 december 2022 benoemd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Beiden zijn gepensioneerde raadsheren van de Hoge Raad ...
LEES VERDER

Lidewijde Ongering nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht

De Rijksministerraad en de ministerraad hebben op voordracht van de minister-president ingestemd met de benoeming van drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering als nieuwe voorzitter van de Colleges financieel toezicht (Cft). Zij volgt hiermee prof. dr. Raymond Gradus op, die vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de Colleges was. Dit is op 27 januari jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Hierover is ook een persbericht [externe link!] geplaatst op de website ...
LEES VERDER

Benoeming mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, volgt mr. De Werd op

Mr. P.A.M. Pijnenburg (1961) wordt met ingang van 1 mei van dit jaar benoemd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming. Dit is op 27 januari 2023 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mr. Pijnenburg volgt belastingrechter mr. M.M. de Werd op. Mr. Pijnenburg is sinds 2016 al plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijke Hof van ...
LEES VERDER

Kamerbrief van de staatssecretaris van BZK inzake het hoofdlijnenakkoord over een onderlinge regeling in plaats van een Rijkswet COHO. Landen committeren zich aan de hervormingen in de Landspakketten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 20 januari 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van en de gemaakte afspraken tijdens het zogenoemde ‘Vierlandenoverleg’ op 12 en 13 januari jl. met de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de wijze waarop de Landen met elkaar willen binnen het Koninkrijk samenwerken. Daarbij is een hoofdlijnenakkoord bereikt over de wijze waarop ...
LEES VERDER

Dinsdag 31 januari 2023: Fair Taxation Congress

KLIK HIER VOOR EEN LINK NAAR DE AFBEELDING IN GROTER FORMAAT. CFN-artikelnummer 20230120-46 Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: international taxation, fair taxation, fair taxation congress, fair tax competion, The Growth of Tax Havens During the 1950s and 60s, Transfer Pricing Fair Taxation and Ethical Issues, Tax considerations arising from IFRS 17, IFRS 17, IFRS Regeling: Fair Taxation Congress, organized by Europe Direct Curaçao in conjunction with Centrale Bank van Curaçao en Sint ...
LEES VERDER

De staat van de rechtshandhaving besproken met Raad van State (Curaçao)

Een delegatie vanuit de Afdeling advisering van de Raad van State heeft op Curaçao uitgebreid gesproken met betrokken instanties in de justitiële keten. Daarbij is ook de staat van de rechtshandhaving besproken met de Raad van State. Zo staat in een persbericht dat is uitgegeven door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Verder uit het persbericht: Vanuit de justitiële keten Curaçao waren de Procureur-Generaal, de waarnemend Korpschef, de directeur Veiligheidsdienst, de ...
LEES VERDER

Hoofdlijnenakkoord over onderlinge regeling in plaats van Rijkswet COHO, belang van de hervormingen in de Landspakketten bevestigd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben tijdens het vierlandenoverleg van vorige week een ‘hoofdlijnenakkoord’  bereikt over een onderlinge regeling die in de plaats moet komen van de eerder beoogde (nog in ontwerp zijnde) Rijkswet COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). Dit is onder meer bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao, met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Sint ...
LEES VERDER

Digitaal procederen rijksbelastingen vanaf 30 januari mogelijk bij gerechtshoven in Nederland (Nederland)

Vanaf 30 januari 2023 kunnen burgers, organisaties en juridische professionals zoals advocaten en belastingadviseurs bij alle gerechtshoven in (Europees) Nederland digitaal procederen in rijksbelastingzaken. Dit is onlangs bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak (rechtspraak.nl). Verder uit dat nieuwsbericht: Via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' is digitaal procederen mogelijk in nieuwe en lopende rijksbelastingzaken. Procespartijen en -vertegenwoordigers loggen in via 'Mijn Rechtspraak' met DigiD (burgers); eHerkenning (organisaties, ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 23 december 2022 inzake ondersteuning aan de Caribische Landen bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aangeboden op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel over een verdrag met de Dominicaanse Republiek inzake de afbakening van de maritieme zeegrens. Een afschrift van deze brief zal overigens ook verzonden worden aan de Staten ...
LEES VERDER

Openingstijden Hof van Justitie gedurende de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is met kerstreces, op Curaçao tot en met 3 januari 2023 en op Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot en met 6 januari 2023. Maar dit betekent niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. R.R. Engels als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 9 december jl. is mr. R.R. (Rauf) Engels door de president van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof bekendgemaakt met een persbericht. Bij de beëdiging waren bestuursleden van het Hof, overige leden van de Beheerraad en de Minister van Justitie, de heer Shalten Hato, aanwezig. Zoals ...
LEES VERDER

Drie raadsheren benoemd voor strafkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft op 2 december jl. ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad. Het betreft meesters C.N. Dalebout (Corinne), T.B. Trotman (Tamara) en F. Posthumus (Frits) die komend jaar zitting zullen nemen in de strafkamer van de Hoge Raad. De nieuwe raadsheren zijn benoemd op voordracht van de Tweede Kamer. Dit is op 2 december jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de ...
LEES VERDER

Hoge Raad organiseert online instructiebijeenkomsten ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen in strafzaken (voorlopig nog uitzondering voor Caribische zaken)

Ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen in strafzaken organiseert de Hoge Raad medio december en januari online instructiebijeenkomsten voor de strafadvocatuur (en andere kantoormedewerkers) en de Cassatiedesk van het OM. Dit is op 5 december jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Het doel van de instructiebijeenkomsten is om uitleg te geven over het gebruik van het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad; het zijn ...
LEES VERDER

Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen in de Staatscourant (Nederland)

Op 6 december 2022 het Besluit van 23 november 2022, nr. 2022-26181, van (namens) de staatssecretaris van Financiën, inzake Uitleg hybride-entiteitenbepalingen (Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32363 (Stcrt. 2022, 32363). Dit besluit verduidelijkt voor een specifieke casuspositie de toepassing van artikel 4, negende lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 alsmede artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, gelezen in samenhang ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris met kabinetsreactie op de VN resolutie Belastingsamenwerking (Nederland)

Bij brief d.d. 5 december 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de reactie van het Nederlandse kabinetsreactie inzake de VN resolutie Belastingsamenwerking. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. Het betreft Resolutie A/C.2/77/L.11/Rev.1 die op 23 november jl. is aangenomen door het Tweede Commissie van de Verenigde Naties (VN). Deze resolutie zal medio december door de General Assembly van de VN aangenomen ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan, gestart met internetconsultatie (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Dit deelt de staatssecretaris van Financiën mede in een brief aan de Tweede Kamer, waarbij onder meer deze bijlage ‘Opmerkelijke belastingconstructies’ ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Nederland onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap (Nederland)

Het Nederlandse kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Deze ouderen hebben geen volledige AOW opgebouwd omdat de jaren dat men in Suriname woonde niet meetellen voor de AOW-opbouw. Zij ervaren ...
LEES VERDER

Internetconsultatie wijziging Besluit basisregistratie personen en Besluit burgerservicenummer: Caribische studenten hoeven niet langer naar Europees Nederland te komen voor een BSN (Nederland)

Nederland is op donderdag 10 november 2022 gestart met de internetconsultatie met betrekking tot de concept-wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN). Voluit gaat het hier om het (concept-)Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name ...
LEES VERDER

Mr. Baaten beëdigd tot notaris op Curaçao

Mevrouw mr. Cornelia ‘Corinne’ Thesseling - Baaten is op 14 november jongstleden door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd tot notaris op Curaçao. Dit is door het Hof in een persbericht bekendgemaakt. Mr. Baaten heeft ruime ervaring in het notariaat, waarvan de laatste 12 jaren op Curaçao en daarvoor meer dan ...
LEES VERDER

Succesvol werkbezoek Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan Nederland

Van 1 tot en met 4 november jongstleden hebben Mr. Mauritsz de Kort, president van het Gemeenschappelijk Hof, en de bestuurssecretaris de heer André Lievaart, een werkbezoek gebracht aan een aantal bewindslieden in Nederland waaronder de Minister voor Rechtsbescherming, de heer Weerwind, en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Van Huffelen. Tevens werden de hoogste rechtscolleges bezocht, zoals de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad ...
LEES VERDER

Digitaal procederen in strafzaken bij de Hoge Raad per 1 januari 2023 verplicht, voorlopig nog uitzondering voor Caribische zaken (Nederland)

Met ingang van 1 januari 2023 start de Hoge Raad met het verplicht digitaal procederen in alle zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt. De verplichting tot digitaal procederen vloeit voort uit de wet. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Verder uit het nieuwsbericht: Volgens de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (Stb. 2022, 345; Stb. 2022, 346), die op ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken. Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel met wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak naar de Tweede Kamer (Nederland)

Op 7/8 november 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen, Kamerdossier 36 243, aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de Memorie ...
LEES VERDER

Besluit Hybridemismatches in de Staatscourant (Nederland)

Op 3 november 2022 is het ‘Besluit Hybridemismatches’ van 31 oktober 2022, nr. 2022-23956, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 29035 (Stcrt. 2022, 29035). Dit beleidsbesluit bevat het beleid voor de hybridemismatchmaatregelen die opgenomen zijn in afdeling 2.2A van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 1 oktober 2021, nr. 2021-20014 ...
LEES VERDER

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (Nederland)

Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO's’) registreren in het ‘UBO-register trusts’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zorgt voor meer transparantie. Het maakt het voor criminelen lastiger om zich te verschuilen achter zulke constructies. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris over mogelijke vormgeving van (laagdrempelige onafhankelijke) fiscale rechtshulp (Nederland)

Bij brief d.d. 20 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke vormgeving van de fiscale rechtshulp (‘laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp’). Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief met voor de belastingpraktijk interessante materie. Hierna volgen, onderverdeeld in een aantal onderwerpen, enkele frases uit de kamerbrief. Algemeen Met deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de mogelijke ...
LEES VERDER

Kamerbrief Minister van EZK met de strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland. Kabinet voorstander van internationale afspraken op het gebied van de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven, houdt bij het bepalen van de fiscale beleidsinzet op nationaal en internationaal niveau oog voor de effecten op het vestigings- en ondernemingsklimaat (Nederland)

Bij brief d.d. 14 oktober 2022 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mede namens de staatssecretaris van Financiën, de Tweede Kamer geïnformeerd over de Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland. Hierbij attenderen wij u op deze strategische agenda. In de brief wordt ook aandacht besteed aan het fiscale (vestigings)klimaat van Nederland. In een bijlage bij de kamerbrief is als bijlage de strategische agenda van het kabinet ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet ziet geen reden voor aanpassing van de tienjaarstermijn in de erfbelasting bij emigratie (Nederland)

Bij brief d.d. 14 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamerleden Gündoğan (Gündoğan) en Grinwis (ChristenUnie) over de 10 jaarstermijn in de erf- en schenkbelasting aan de Tweede Kamer doen toekomen. In de kamerbrief legt de staatssecretaris onder meer uit dat als een Nederlander langer dan tien jaar niet meer in Nederland woont, Nederland de erfenis niet met ...
LEES VERDER

Nederland gestart met internetconsultatie wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Nederland is afgelopen maandag gestart met de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 5 december via www.internetconsultatie.nl. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De minimum winstbelasting van 15% voor bedrijven draagt bij aan een eerlijker belastingstelstel en helpt belastingontwijking te voorkomen, zo wordt in het nieuwsbericht naar voren gebracht. In oktober 2021 hebben 137 landen hierover een akkoord bereikt. Nederland start met deze ...
LEES VERDER