Formulieren ‘Verzoek om vestigingsplaatsbeschikking’ en ‘Verzoek om 50%-beschikking’ op de website van de Belastingdienst CN in verband met de m.i.v. 1 januari 2024 gewijzigde voorwaarden voor de toepassing van de opbrengstbelasting voor houdstervennootschappen (Caribisch Nederland)

Op donderdag 4 juli 2024 is het formulier ‘Verzoek om vestigingsplaatsbeschikking’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 2 van de Belastingwet BES op de website van de Belastingdienst CN geplaatst (klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van de dienst te gaan). En op dinsdag 9 juli 2024 is het formulier ‘Verzoek om 50%-beschikking’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 van de Belastingwet BES (situatie ...

Staatssecretaris informeert de Eerste Kamer over de koopkrachteffecten van de verlaging van de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling op het netto-inkomen van DGA’s op de BES, n.a.v. motie-Holterhues (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 3 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Eerste Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar de koopkrachteffecten die de verlaging van de zogenoemde ‘doelmatigheidsmarge’ heeft op het netto-inkomen uit een ‘gebruikelijk loon’ en een winstuitkering (dividend) van ondernemers met een BV of NV op de BES-eilanden en de toetsing daarvan aan het bestaansminimum. Met het Belastingplan BES eilanden 2024 (Stb. 2023, 500) is, ...

Formulier ‘verzoek om 50%-beschikking m.i.v. 1-1-2024’ als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 sub van de Belastingwet BES op de website van de Belastingdienst CN. Houdt verband met de gewijzigde voorwaarden voor de toepassing van de opbrengstbelasting voor houdstervennootschappen (Caribisch Nederland)

Deze week is het formulier ‘verzoek om 50%-beschikking m.i.v. 1-1-2024’ op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de betreffende pagina op de website van de dienst te gaan. Het betreft in casu een formulier voor een verzoek door een lichaam aan de Inspecteur tot afgifte van een beschikking als bedoeld in artikel 5.2 lid 3 (onderdeel b) van de Belastingwet BES, waarin de Inspecteur ...

Uiterste indieningsdatum verzamelloonstaat 2023 is 31 maart 2024 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat is per 1 januari 2024 gewijzigd. De verzamelloonstaat 2023 dient nu binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar te worden ingediend. De uiterste indieningsdatum wordt derhalve 31 maart 2024. Dit wordt, enigszins geparafraseerd, naar voren gebracht in een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamentu of hier voor het nieuwsbericht in het Engels) ...

Stroomdiagram meldingsplicht vastgoed op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is een stroomdiagram meldingsplicht vastgoed met een toelichting gepubliceerd. Hierbij attenderen wij u op dit stroomdiagram. [Later toegevoegd: Hierover is op 5 januari 2024 ook een nieuwsbericht geplaatst op de website van BCN (zie ook hierna).] Meldingsplicht vastgoedbelasting Met het Belastingplan BES eilanden 2024 (Stb. 2023, 500) is een meldingsplicht voor de vastgoedbelasting ingevoerd bij verkrijging van een onroerende zaak dan ...

Eindejaarsregeling 2023 in de Staatscourant: wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES, de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES, de Regeling ex-patriates 1998 BES en de Regeling verstrekkingen en vergoedingen BES (Caribisch Nederland)

Op 29 december 2023 is de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2023 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Eindejaarsregeling 2023) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 34571 (Stcrt. 2023, 34571). In de eindejaarsregeling zijn wijzigingen opgenomen ten behoeve van de jaarlijkse aanpassing van de diverse uitvoeringsregeling. In de meeste gevallen betreft het ...

Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 in het Staatsblad: indexering bedragen in de artikelen 24 en 24a Wet inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Op 29 december 2023 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 d.d. 20 december 2023, nr. 2023-0000270123, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 32714 (Stcrt. 2023, 32714). Deze regeling geeft hiermee uitvoering aan het indexeringsvoorschrift dat is opgenomen in (onder meer) artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES. CARIBISCH NEDERLAND De op grond van artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting ...

Wet minimumbelasting 2024 in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet ...

Eindejaarsbesluit 2023 in het Staatsblad met wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES: herstel van omissie bij verwijzing naar bevoegde rechterlijke instanties (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is het Besluit van 20 december 2023 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten (Eindejaarsbesluit 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 511 (Stb. 2023, 511). In dit wijzigingsbesluit (Eindejaarsbesluit 2023) is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van belastingen, toeslagen en douane. De wijzigingen ...

Fiscale verzamelwet 2024 in het Staatsblad: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 498 (Stb. 2023, 498). Het onderliggende initiële wetsvoorstel werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36342). Op 21 juni 2023 werd de nota naar aanleiding van ...

Belastingplan BES eilanden 2024 in het Staatsblad (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 500 (Stb. 2023, 500). Het onderliggende wetsvoorstel werd, na enkele wijzigingen daarin te zijn aangebracht, in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 door de Tweede Kamer ...

Factsheet RCN-unit SZW voor werkgevers over het wettelijk minimumloon, de werkgeverspremies en de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2024 (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2023 heeft de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet geplaatst op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) met informatie voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon, de verlaging werkgeverspremies en de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2024. Hierbij attenderen wij u op deze factsheet. Vanaf 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 27,1% op Bonaire, 7,6% op Sint Eustatius ...

Belastingdienst CN met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft op de website van de dienst een overzicht geplaatst van de ‘belangrijkste wijzigingen’ voor 2024 in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland. Zoals wij afgelopen woensdag rapporteerden (zie dit artikel) heeft de Eerste Kamer op 19 december 2023 het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen. De wet volgt nu de weg van de officiële bekrachtiging en uitgifte en plaatsing in het Staatsblad ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

Fiscale verzamelwet 2024 aangenomen door de Eerste Kamer: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan ...

Belastingplan BES eilanden 2024 en motie-Holterhues aangenomen door de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. De op 12 december 2023 door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. ingediende motie over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in ...

Motie Holterhues c.s. over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. een motie ingediend over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024. In het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon te wijzigen van 70% van het loon van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar 90% van het loon van ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Zie de voorgestelde wijziging van ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling invoer van elektrische vervoermiddelen, aanpassingen gebruikelijkloonregeling, aanpassingen vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting en meldplicht in de vastgoedbelasting (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag rapporteerden wij met dit artikel over het gisteren (donderdag 16 november 2023) vastgestelde verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). De staatssecretaris van financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft snel gereageerd op het verslag, want conform het ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 bij de Eerste Kamer: herformulering formule minimummaandloon in de Wet minimumlonen BES (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 415-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Het onderhavige wetsvoorstel werd op 14/15 september 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (klik hier voor de memorie van toelichting). De Tweede ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 bij de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 419-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Zoals wij in het CFN van 27 oktober jl. berichtten, heeft de Tweede Kamer in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 oktober 2023 het onderhavige ...

Minimumloon, uitkeringen en kinderbijslag in Caribisch Nederland omhoog (Caribisch Nederland)

Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het minimumloon in Caribisch Nederland 1.750 dollar per maand. De werkgeverslasten gaan omlaag om de werkgevers tegemoet te komen in de extra kosten. En de uitkeringen (onderstand en AOV/AWW) en de kinderbijslag stijgen al per 1 januari 2024. Dit heeft minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vorige week bekendgemaakt tijdens haar bezoek aan Caribisch Nederland, aldus een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst ...

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 aangenomen door de Tweede Kamer. Wetsvoorstel bevat een aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Het voorstel van wet tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerdossier 36342). Op 21 juni 2023 werd de nota naar aanleiding van het verslag door de staatssecretaris van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer, onder begeleiding ...

Vraag over voorgestelde verhoging van het gebruikelijk loon behandeld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de voorgestelde aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling aan de orde gekomen. In het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 – dat in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 is door de Tweede Kamer aangenomen – wordt, kort samengevat, een wijziging en verhoging van ...

Koppeling belastingvrije som aan wettelijk minimumloon BES. Amendement aangenomen om de belastingvrije som op de BES niet langer lager te laten zijn dan het minimumloon; belastingvrije som op USD 20.424. Motie om een systematiek te implementeren waardoor een WML-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de koppeling van de belastingvrije som aan het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden aan de orde gekomen. Het kamerlid vroeg zich, naar wij begrijpen, af in hoeverre bij een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) in Caribisch Nederland, de belastingvrije som zou moeten worden aangepast om ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen door de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Tijdens de lange vergadering van afgelopen nacht is het gehele pakket Belastingplan 2024 (zoals gewijzigd) door de Kamer aangenomen. Tijdens de behandeling van het Belastingplan BES eilanden 2024 is ook het (gewijzigd) amendement van de Kamerleden Grinwis en Van Weyenberg aangenomen (kamerstuk 36 419 nr. 9). Dat amendement betreft het regelen dat de belastingvrije ...

Beantwoording van tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 gestelde vragen over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een deel van de tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 18 oktober 2023 gestelde vragen over het pakket Belastingplan 2024 beantwoord. De beantwoording betreft ook enkele vragen over het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zie blz. 18). De resterende vragen worden tijdens het wetgevingsoverleg van vandaag, maandag 23 oktober 2023, mondeling beantwoord. Onderwerpen die in de beantwoording ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderwerpen die in de nota naar aanleiding van het verslag aan de orde komen zijn, onder meer: Het vooralsnog uitstellen van tariefswijzigingen in de opbrengstbelasting en in de vastgoedbelasting. Suggesties van Centraal Dialoog Bonaire voor belastingverlaging, zoals verhoging van ...

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 13 oktober 2023 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging strekt tot het wettelijk verankeren van een aantal andere onderdelen van de administratieve richtsnoeren van februari 2023 in het wetsvoorstel. Deze onderdelen betreffen de definitie van kwalificerend belang, de belastinglatenties met betrekking tot het verkrijgen van een recht op verrekening van belasting en de verrekening van ...

Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023 is aan de Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). Met deze nota van wijziging worden een aantal inhoudelijke en technische wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen: een vrijstelling, onder voorwaarden, van de algemene bestedingsbelasting (ABB) voor kinderopvang, en een aanpassing van de vrijstelling ...