Aansprakelijkstelling van directeur door de belastingdienst (voor belastingschulden van de vennootschap) aangemerkt als een ‘claim’ ter zake van een ‘loss’ als bedoeld in de polisvoorwaarden: dekking onder de verzekeringsovereenkomst respectievelijk de herverzekeringsovereenkomst voor de schade die de directeur door de aansprakelijkstelling heeft geleden respectievelijk de uitkering die de verzekeraar aan de directeur heeft gedaan

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak (verzekeringsrecht) is het volgende aan de orde. De belastingdienst (het Departamento di Impuesto van het Land Aruba, hierna: de fiscus) heeft op grond van artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies (hierna: LvABP) de directeur van een vliegtuigmaatschappij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Bij vaststellingsovereenkomst is tussen de directeur en de fiscus overeengekomen dat de directeur in verband met de ...
LEES VERDER

Cassatieberoep ingesteld in zaak over de aanslag grondbelasting 2019 met het verhoogde tarief. Ook prejudiciële vragen aan Hoge Raad in een zaak in eerste aanleg over verhoging tarief grondbelasting in vijfjarig tijdvak 2017-2021

Naar aanleiding van een artikel in de Amigoe van Aruba van 4 oktober 2021, attenderen wij u er hierbij kort op dat, volgens dat artikel, door de belastingdienst van Aruba beroep in cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad tegen – naar wij begrijpen – de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 30 juli 2021 (zaaknummers AUA2020H00035 tot en met AUA2020H00037; ECLI:NL:OGHACMB:2021:223). Het geschil in ...
LEES VERDER

Hoge Raad wijst herzieningsverzoek af. Betreft zaak waarin Hof Arnhem-Leeuwarden het standpunt dat onderhavige Stichting Particulier Fonds niet-transparant is onhoudbaar en niet pleitbaar achtte en het opzettelijk doen van onjuiste aangifte bewezen heeft verklaard

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. Door het hof werd ten laste van de belanghebbende bewezenverklaard dat: “hij op 27 maart 2009 in de ...
LEES VERDER

Ook in hoger beroep afwijzing van vordering tot opheffing van het door de Ontvanger bij een aannemer bij de dokmaatschappij gelegde beslag ter zake van niet betaalde belastingaanslagen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose invorderingszaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is, zo begrijpen wij, één van de aannemers (geweest) bij de in faillissement verkerende “dokmaatschappij”. Kennelijk heeft een aantal aannemers (waaronder belanghebbende) op een gegeven moment het verzoek gedaan tot aanhouding van het invorderingsproces van de Ontvanger, vanwege haar financiële situatie in samenhang met de grote onzekerheid ter zake van betalingen door de dokmaatschappij. De Minister heeft ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan: omkering en verzwaring bewijslast. Hof met het Gerecht van oordeel dat bij het opleggen van de navorderingsaanslagen is uitgegaan van een redelijke schatting. Voorwaardelijk opzet: vergrijpboetes passend en geboden. Nadere stukken Inspecteur tardief

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een onderneming in de vorm van een eenmanszaak (een restaurant). Bij belanghebbende hebben boekenonderzoeken plaatsgevonden. De Inspecteur is afgeweken van de voor de jaren 2006 en 2007 ingediende aangiften en heeft primitieve aanslagen opgelegd. Ook heeft de Inspecteur ter behoud van rechten voor de jaren 2006 en 2007 ...
LEES VERDER

Ook naar het oordeel van het Hof oefent belanghebbende – die uitsluitend is opgericht voor de bouw van één hotel – een bedrijf uit en dient zij als ondernemer voor de ABB te worden aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak op het gebied van de heffing van algemene bestedingsbelasting (ABB) in Caribisch Nederland is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Bonaire, exploiteert een bouwbedrijf. Belanghebbende is begin 2015 uitsluitend opgericht voor de bouw van een bepaald hotel op Bonaire (hierna: het hotel). Belanghebbende heeft zich in februari 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Bonaire. De directeur en enig aandeelhouder van ...
LEES VERDER

Uit Nederland genoten ABP-pensioen behoort tot het AOV/AWW premie-inkomen. Ook in hoger beroep faalt belanghebbendes stelling dat de Inspecteur het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) heeft geschonden omdat in twee – naar zijn mening – vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel zou zijn toegepast vanaf 2014

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de socialepremieheffing (AOV/AWW) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2016 ingezetene van Curaçao en geniet uitsluitend ABP-pensioen uit Nederland. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur voor het ABP-pensioen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende is daardoor in Curaçao geen belasting verschuldigd. Bij het vaststellen van de onderhavige aanslag premieheffing ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart cassatieberoep niet-ontvankelijk vanwege het niet tijdig betalen van het verschuldigde griffierecht

Samenvatting zaak Op 17 september 2021 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 27 januari 2020 (nr. SXM2019H00041; ECLI:NL:OGHACMB:2020:13) niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet binnen de gestelde termijn betalen van het verschuldigde griffierecht. De griffier van de Hoge Raad heeft belanghebbende ...
LEES VERDER

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoet verzoeker niet aan de vereisten voor een verblijfsvergunning rentenieren. Niet kan worden geconcludeerd dat verzoeker beschikt over jaarlijkse inkomsten ter waarde van Afl. 100.000

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking heeft de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba (verweerder in deze zaak, hierna: de Minister) de aanvraag van verzoeker ter verlening van een vergunning tot tijdelijk verblijf als rentenier, afgewezen. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt en later bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) een verzoekschrift (een verzoek om ...
LEES VERDER

Tot de bedrijfsomzet behoort naar het oordeel van het Gerecht ook de vrijgestelde omzet, de loonsubsidieregeling bepaalt niet dat de in de toeristenheffing begrepen omzet buiten beschouwing blijft: Minister mocht bij bepalen bedrijfsomzet niet alleen van de aangifte BBO/BAZV/BAVP 2019 in vergelijking met die van 2020 uitgaan maar moet ook de aangifte toeristenheffing meenemen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een te Aruba gevestigde naamloze vennootschap (appellante in deze zaak, hierna: N.V.) heeft voor een bedrag van Afl. 6.650,66 aan loonsubsidie verzocht voor resepctievelijk de maanden mei en juni 2020. Bij beschikkingen heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba (verweerder in deze zaak, hierna: de Minister) besloten aan N.V. overeenkomstig de verzoeken voorschotten ...
LEES VERDER

Beroep ingetrokken met verzoek om proceskostenvergoeding: kennelijk gegrond verzoek. Gerecht van oordeel dat vereenvoudigde afdoening op overeenkomstige wijze kan worden toegepast op een bij intrekking van het beroep gedaan verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2016 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd vanwege het niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslag en de ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak Gerecht in zaak over toepassing lage 2%-tarief van invoerrechten op airco’s onder begunstigend beleid voor de invoer van energiezuinige producten. Redelijkerwijs valt niet te betwijfelen dat het certificaat moet zijn verstrekt door een organisatie of instantie die de energie-eigenschappen van airco’s onafhankelijk heeft vastgesteld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van de heffing van invoerrechten is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte ten invoer gedaan voor een partij airco’s. Daarbij is een beroep gedaan op de toepassing van onderdeel 8 van het begunstigend beleid van 28 juni 2013. Op grond van het begunstigend beleid wordt onder bepaalde voorwaarden met betrekking tot de Energie Efficiency Ratio (EER) van de airco’s ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat een niet-ingezetene slechts verzekerd is voor de AVBZ als hij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in Curaçao geniet: belanghebbende (inwoner van Bonaire) met Curaçaose pensioenen en huuropbrengst uit woonhuis in Curaçao niet verzekerd en dus ook niet premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds augustus 2015 woonachtig in Bonaire en aldaar in dienstbetrekking werkzaam. Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar 2016 in Curaçao aangifte inkomstenbelasting gedaan als buitenlands belastingplichtige. Het daarin aangegeven belastbaar inkomen omvat een pensioen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), een Curaçaose AOV- uitkering en huuropbrengsten van het voormalige woonhuis in Curaçao. In Bonaire is belanghebbende ...
LEES VERDER

Landsverordening successiebelasting voorafgaand aan het moment van opleggen van de aanslag ingetrokken zonder enige bepaling van overgangsrecht: op moment van opleggen aanslag dus niet meer van toepassing, aanslag successiebelasting vernietigd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Erflater was tot zijn overlijden in 2014 eigenaar van een onroerende zaak in Aruba (een ‘condominium’). Hij was ten tijde van zijn overlijden woonachtig in de Verenigde Staten (VS) en was nimmer inwoner van Aruba. Belanghebbende is enig erfgename van erflater. Zij is woonachtig in de VS en is nooit inwoner van Aruba geweest. Bij akte van tenaamstelling ...
LEES VERDER

Geen schijnlening, geen deelnemerschapslening en geen bodemlozeputlening: Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht. Sprake van een onjuiste waardering van de schuld op de winstbepalende balans, toepassing foutenleer

Samenvatting zaak In deze Arubaanse winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. De directeur van belanghebbende was ‘C’. De in Zwitserland gevestigde vennootschap ‘Y’ was op dat moment voor 99,5% aandeelhouder, voor het overige werden de aandelen in belanghebbende gehouden door C. In 2006 is door Y een bedrag aan belanghebbende verstrekt. Ter zake van deze geldverstrekking is volgens belanghebbende geen schriftelijke ...
LEES VERDER

In zaak over verliesverrekening bij een tax-holidaybedrijf: Hof met het Gerecht van oordeel dat uit de tekst van de wettelijke bepaling in combinatie met de toelichting volgt dat de regel dat het oudste verlies eerst voor verrekening in aanmerking komt onverkort geldt voor aanloopverliezen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Bij landsbesluit is belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba, voor het beheren en exploiteren van een hotelonderneming aangemerkt als een bedrijf in de zin van de Landsverordening bevordering industrievestiging en hotelbouw (hierna: LBIH). In het landsbesluit is onder meer bepaald dat aan belanghebbende voor de duur van tien jaar vrijstelling (hierna: tax-holiday) wordt verleend van winstbelasting. Op de ...
LEES VERDER

Pensioenkapitaal bij einde dienstbetrekking overgedragen aan een stichting waarvan belanghebbende enig bestuurder is. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de pensioenovereenkomst op normale wijze is uitgevoerd en dat hij niet van meet af aan over de pensioengelden heeft beschikt: belaste afkoop. Ook ‘te kwader trouw’ geweest bij doen van aangifte: navordering nog mogelijk onder verlengde termijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was tot november 2006 in dienstbetrekking bij ‘Q’ te Aruba en heeft gedurende zijn dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd. Bij het einde van zijn dienstbetrekking in november 2006 is een pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 overgedragen van Q aan een stichting. Belanghebbende is de enige bestuurder van de stichting. Na het einde van zijn dienstbetrekking is belanghebbende geëmigreerd. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de NV als winstuitdeling richting belanghebbende is gevloeid. Sluit zich ook aan bij oordeel Gerecht dat opzettelijk middelen zijn onttrokken om belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te bevoordelen en dat door deze onttrekkingen niet in de aangiften IB op te nemen sprake is van opzet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een NV. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek bji de NV zijn de winsten van de NV weliswaar gecorrigeerd, maar hebben deze correcties niet geleid tot een positieve winst voor de jaren 2011 tot en met 2013. Naar de Inspecteur ter zitting heeft verklaard zijn daarom geen aanslagen winstbelasting ...
LEES VERDER

Bij overwegingen van het Gerecht ter zake van vrijspraak van het aan verdachte (boekhouder) ten laste gelegde medeplegen van mensenhandel en het onderdeel ‘door dwangmiddelen iemand dwingen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid’ (uitbuiting van benadeelde): anders dan benadeelde meent bestaat voor de werkgever de verplichting belastingen en premies in te houden, ook bij een illegale werknemer

Samenvatting zaak In deze Curaçaose strafzaak is het volgende aan de orde. Heel summier samengevat is aan verdachte het medeplegen van mensenhandel, het medeplegen van mensensmokkel en het medeplegen van valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) spreekt verdachte vrij van het laste gelegde medeplegen van menshandel en medeplegen van valsheid in geschrifte. Wel wordt wettig en overtuigend bewezen geacht dat ...
LEES VERDER

Ook als de ene erfgenaam belastingbedragen (grondbelasting en onroerendezaakbelasting) heeft voldaan zonder overleg met de andere erfgenamen, neemt dat niet weg dat die belastingen verschuldigd waren voor percelen die tot de nalatenschap behoren, dat die betalingen dus zijn verricht ten behoeve van de nalatenschap en dat de erfgenaam die de belasting heeft voldaan een vordering heeft gekregen op de nalatenschappen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Vier uit het huwelijk van erflaters geboren kinderen zijn de enige erfgenamen van erflaters, ieder voor eenvierde gedeelte. Tot de te verdelen nalatenschap behoren onder meer twee aan elkaar grenzende percelen eigendomsgrond, waarvan een perceel met een daarop gebouwde woning. Eén van de erfgenamen (appellant in deze zaak, hierna ook aangeduid als “Erfgenaam 1” en/of als “appellant”) ...
LEES VERDER

Veroordeling in hoger beroep van notaris wegens verduistering als ambtenaar door overdrachtsbelasting niet af te dragen aan de Ontvanger. “Ne bis in idem”-beginsel heeft slechts betrekking op eerdere beslissingen van strafrechtelijke aard; tuchtrechtelijke of fiscale maatregelen vallen daar in beginsel niet onder

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense strafzaak is het volgende aan de orde. Het betreft overigens een al wat ‘oudere’ zaak, aangezien het een vonnis in hoger beroep is tegen een vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen (zittingsplaats Sint-Maarten) van 22 mei 2002. In deze zaak acht het Hof wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte, een inmiddels uit het ambt ontzette notaris te ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende (directeur en 51%-aandeelhouder) geen werknemer is als bedoeld in de Cessantialandsverordening: geen recht op cessantia-uitkering. Geen sprake van een gezagsverhouding, mogelijkheid ontbrak dat belanghebbende tegen zijn wil kon worden ontslagen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Eiser was van 1 maart 1996 tot en met 26 september 2018 statutair en enig directeur van een vennootschap (hierna: N.V.). Hij was, samen met zijn twee zussen, aandeelhouder van de vennootschap waarvan hij 51% van de aandelen in handen had. De vennootschap is op laatstgenoemde datum in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de mogelijke arbeidsovereenkomst ...
LEES VERDER

SVB verrekent naheffingsaanslagen ZV/OV onterecht met loondervingen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Eiseres in deze zaak (een naamloze vennootschap gevestig in Curaçao, hierna: “eiseres”) heeft tot oktober 2015 een onderneming gedreven, waarna een (andere) N.V. (hierna: “N.V.”) het personeel heeft overgenomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft eiseres over de jaren 2001 tot en met 2005 naheffingsaanslagen premies ziekte- en ongevallenverzekering (ZV/OV) opgelegd. In hoger beroep heeft het Gemeenschappelijke Hof van ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft vier dagen vóór afloop van de indieningstermijn om uitstel voor de indiening van de aangifte gevraagd en het uitstel is met terugwerkende kracht verleend. De aangifte winstbelasting is vervolgens tijdig ingediend, er was geen belasting verschuldigd. Bezwaarkostenvergoeding nu de Inspecteur tegen beter weten in een belastingaanslag en boete heeft opgelegd, zodat sprake is van een aan de Inspecteur te wijten ernstige onzorgvuldigheid. Ook proceskostenvergoeding en vergoeding griffierecht, geen integrale kostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei tot en met 30 april. Ingevolge artikel 15, vierde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) was belanghebbende gehouden om uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na afloop van het (gebroken) boekjaar, dat is uiterlijk 1 november 2018 over het boekjaar 2017/2018 aangifte winstbelasting te ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om bezwaarkostenvergoeding voor belanghebbende die vóór 1 januari 2002 onderworpen was aan het ‘offshore-regime’: in de ‘oude’ LWB – die van toepassing is gebleven op belanghebbende – is geen bepaling opgenomen op grond waarvan belanghebbende recht kan doen gelden op een vergoeding van de kosten van de bezwaarfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2006, 2007 en 2008 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting bij het Gerecht. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de ...
LEES VERDER

Hof gaat er vanuit dat het mondelinge aanbod (gedeeltelijke kwijtschelding verschuldigde logeerbelasting) ook aan de in casu optredende hotels is gedaan. Het aanbod is door hen evenwel niet onmiddellijk aanvaard en dus vervallen. Niet voldaan aan stelplicht, bewijsaanbod gepasseerd. Vonnis van het Gerecht bevestigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden (eisers in eerste aanleg en appellanten in hoger beroep, hierna algemeen aan te duiden als “belanghebbenden”) zijn exploitanten van ‘lokale’ hotels op Curaçao. Zij hebben of hadden een belastingschuld ter zake omzetbelasting en/of logeerbelasting voor/over de opbrengst van de verhuur van kamers over de periode 2003-2015. Dit hield mede verband met een verschil van inzicht over ...
LEES VERDER

Belanghebbende met gebroken boekjaar heeft tijdig aangifte winstbelasting 2014/2015 gedaan en het verschuldigde bedrag tijdig en volledig voldaan: door fout in het interne systeem van de belastingdienst is de naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap die gevestigd is te Anguilla; zij is maat in een maatschap. Belanghebbende heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Belanghebbende heeft op 7 januari 2016 de voorlopige aangifte 2014/2015 ingediend. Het bedrag aan winstbelasting is door belanghebbende op 5 januari 2016 overgemaakt op de bankrekening van de ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt de tijdige verzending van de belastingaanslagen niet aannemelijk: bezwaarschriften binnen de bezwaartermijn ingediend en ontvankelijk. Naar het oordeel van het Gerecht vormt de brand in het belastingkantoor een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie die voldoende reden geeft om de redelijke termijn te verlengen (met vier maanden): geen immateriële schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende bezit alle aandelen in een vennootschapsstructuur, waaronder een entiteit waarin de praktijk wordt uitgeoefend. Bij de praktijk is een boekenonderzoek uitgevoerd. In het rapport zijn correcties in de winstbelastingsfeer voorgesteld (onder meer inzake: inventaris, water/electra, bewakingskosten, schoonmaakkosten, representatiekosten, abonnements- en contributiekosten en telefoonkosten). De Inspecteur heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ opgelegd, waarbij de betreffende ...
LEES VERDER

Gerecht acht, indien aan de voorwaarden is voldaan, herziening van een uitspraak van de Raad van Beroep voor belastingzaken ook op Aruba mogelijk ook al is daar wettelijk niet in voorzien. In casu is echter niet aan de voorwaarden voldaan. Belastingrechter onbevoegd om een oordeel te geven over het recht op een schadevergoeding; in de formele belastingwetgeving zijn geen schadebepalingen opgenomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het formeel belastingrecht (belastingprocesrecht) is het volgende aan de orde. Op 24 oktober 2013 heeft de Raad van Beroep voor belastingzaken (hierna: RvBB) uitspraak gedaan in de zaken van belanghebbende voor de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 1998 tot en met 2001 en premieheffing over de jaren 1999 tot en met 2001. Belanghebbende heeft bij het Gerecht een verzoek ...
LEES VERDER

Veroordeling schipper wegens niet uitklaren motorschip. Verweer dat een schip slechts indien het zich buiten de Arubaanse territoriale wateren begeeft dient te worden uitgeklaard, verworpen. LIUD en het toezicht- en formaliteiten-stelsel ook binnen de Arubaanse territoriale wateren (inclusief het redegebied) geldig

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak op douanegebied is het volgende aan de orde. Feiten De verdachte is kapitein van een motorschip. Het motorschip wordt onder meer gebruikt om schepen die zich in de territoriale wateren van Aruba bevinden van voorraden te voorzien. In het onderhavige geval heeft het motorschip in juni 2020 een olietanker, die zich op drie à vier zeemijlen vanaf de kust van Aruba bevond, met doorvoergoederen ...
LEES VERDER