Vordering Bonairiaanse advocaat om de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad te kunnen verkrijgen door het Gerecht afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Vordering Een advocaat (mede) kantoorhoudende te Bonaire (hierna gemakshalve aangeduid als: “de Bonairiaanse advocaat”) vordert bij Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht), kort samengevat en enigszins geparafraseerd, dat hij de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad moet kunnen verkrijgen omdat Bonaire onderdeel is van het ...
LEES VERDER

Verzet tegen dwanginvordering en vordering tot stopzetting van de executieveiling, onder meer omdat de roerende zaken waarop beslag is gelegd reële eigendom zouden zijn van een derde. De derde is evenwel geen partij in deze procedure, waardoor in deze procedure niet kan worden beslist dat de Landsontvanger niet tot uitwinning van zaken van die derde mag overgaan

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). De Landsontvanger van Curaçao heeft roerende zaken in beslag genomen ter inning van openstaande belastingschulden van belanghebbende. Enige jaren later heeft de Landsontvanger op de voet van de artikelen 1, 3 en 9 van de Landsverordening Dwanginvordering (hierna: Lv Dwanginvordering) een dwangschrift uitgevaardigd ter inning van winstbelasting en loonbelasting. Belanghebbende heeft ex artikel 4 ...
LEES VERDER

Gerecht wijst vordering werknemer tot teruggave door de werkgever van de ingehouden loonbelasting af: ingehouden loonbelasting komt toe aan de belastingdienst en niet aan de werknemer, het feit dat de werkgever de ingehouden loonbelasting nog niet heeft afgedragen maakt dit niet anders

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan een werknemer is door de werkgever medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. De werkgever heeft gedurende de dienstperiode van de werknemer loonbelasting op het loon van de werknemer ingehouden. De werknemer vordert bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) onder meer, kort samengevat ...
LEES VERDER

Beroep door belanghebbende op bescherming van enig recht op de beslagen roerende goederen ter invordering van openstaande belastingschulden van een derde slaagt niet, nu niet in rechte is komen vast te staan dat belanghebbende er eigendomsrechten op kan doen gelden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Een te Curaçao gevestigde naamloze vennootschap (“NV 1”) handelt in koel- en vriestechnische installaties. Blijkens de verklaring van de Kamer van Koophandel heeft NV 1 met ingang van 30 oktober 2017 haar activiteiten gestaakt. Ter invordering van haar openstaande belastingschulden, heeft de Ontvanger van het Land Curaçao al eerder (cumulatief) beslag doen leggen ...
LEES VERDER

Verzoek om teruggaaf verzegelingskosten van containers met inkomende douanegoederen ontbeert juridische basis: wordt aangemerkt als bezwaar tegen de in rekening gebrachte zegelkosten. Inspecteur heeft ingevolge artikel 18, lid 2 ALB één jaar de tijd om uitspraak te doen: ingediende beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar is prematuur

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is douane-expediteur. In de periode 2014 tot en met 2021 zijn aan hem kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met inkomende douanegoederen. Belanghebbende heeft die kosten voldaan. Daarnaast heeft hij ter zake van deze kosten buitengerechtelijke incassokosten betaald. Belanghebbende heeft een verzoek om teruggave van de kosten van verzegeling ...
LEES VERDER

Ook het Hof acht niet aannemelijk dat de door belanghebbende beschreven procedure de destijds geldende vaste gedragslijn voor teruggaaf van accijns op sigaretten was. Met betrekking tot één van de teruggaafverzoeken wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden: uit een e-mail van de buitenlandse fabrikant blijkt dat de beschadigde accijnszegels zijn teruggezonden en deze waren bij controle ook nog ter plaatse

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Aruba, is importeur van onder andere sigaretten. Op basis van artikel 2 van de Landsverordening accijns op sigaretten (hierna: Las) wordt accijns geheven van sigaretten welke in het vrije verkeer worden gebracht. De accijns wordt voldaan door middel van accijnszegels (artikel 3, lid 1 Las). Ingevolge artikel 14, letter b Las worden bij landsbesluit, houdende ...
LEES VERDER

Verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd. Inspecteur veroordeeld in de proceskosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken, maar niet voor het verschijnen ter zitting omdat belanghebbende al vóór de zitting wist dat de boete vernietigd was

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2016 opgelegd van nihil. Daarbij is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Daartegen is belanghebbende in beroep gekomen. Hij heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...
LEES VERDER

Beslissing (gehele) afwijzing subsidieaanvraag financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES leidt aan motiveringsgebrek. Verhuur appartementen door VvE ten behoeve van de eigenaren is weliswaar geen ‘eigen ondernemingsactiviteit’ maar van de andere activiteiten kan zonder nadere motivering niet worden gezegd dat het risico van teruglopende huur- en andere opbrengsten en de daarmee samenhangende vaste lasten niet door de VvE wordt gedragen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is een op Bonaire gevestigde vereniging (hierna: de vereniging) waarvan de leden eigenaren zijn van appartementen gelegen in een resort (een ‘vereniging van eigenaren’ ofwel een ‘VvE’). Naast het behartigen van de belangen van die leden, exploiteert de vereniging het tot dat resort behorende gemeenschappelijke faciliteiten. Desgewenst verhuurt zij ook ...
LEES VERDER

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...
LEES VERDER

‘Current account agreement’ is geldlening ter zake waarvan een terugbetalingsverplichting geldt. Inspecteur heeft ten onrechte een winstuitdeling in aanmerking genomen. Hof verklaart het door de Inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde ‘holdingvennootschap’ (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Belanghebbende is voorts directeur-enig aandeelhouder van een in Aruba gevestigde pensioenvennootschap. In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat ook personen die werkzaam zijn op basis van een civielrechtelijk contract gemandateerd kunnen worden om namens de Inspecteur te handelen. In dit geval moet de bedoeling van de wetgever prevaleren boven een zuiver grammaticale interpretatie. Belanghebbende is ook niet benadeeld. Uitspraken op bezwaar bevoegd en dus rechtsgeldig opgelegd en vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig gesloten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak (tussenuitspraak) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgelegd. Ook zijn vergrijpboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. In de bezwaarfase zijn de zaken namens de Inspecteur behandeld door persoon ‘C’. Op 12 juni 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen belanghebbende en ...
LEES VERDER

Voor de vraag aan wie de teruggaaf van loonbelasting dient te worden verleend sluit het Gerecht aan bij artikel 27f AWR. Teruggaaf van ingehouden of op aangifte afgedragen belasting dient te worden verleend aan degene die het beroep heeft ingesteld. Indien zowel de inhoudingsplichtige als degene van wie is ingehouden beroep heeft ingesteld, wordt de teruggaaf uitsluitend verleend aan degene van wie is ingehouden

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 12 september 2019 heeft een te Sint Maarten gevestigde B.V. voor haar werknemer een verzoek om verlenging (met vijf jaar) van de ex-patriate status als bedoeld in de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) ingediend. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen. De B.V. heeft voor de onderhavige ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de werknemer voor (nogmaals) de periode van vijf jaar recht heeft op de ex-patriate status. Werkgever maakt aannemelijk dat ten gevolge van het voortdurend gebrek aan specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt in Sint Maarten, het noodzakelijk is dat de tewerkstelling van de ex-patriate wordt verlengd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende, een te Sint Maarten gevestigde B.V., heeft in januari 2015 voor zijn werknemer een verzoek om toepassing van de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) gedaan. De werknemer – een fiscalist – is vanaf 1 november 2014 als tax manager werkzaam bij belanghebbende. De Inspecteur heeft in ...
LEES VERDER

Belanghebbende stelt pas bij ontvangst van een dwangschrift op de hoogte te zijn gekomen van de naheffingsaanslag. Inspecteur levert geen bewijs dat de aanslag tijdig en rechtsgeldig aan belanghebbende is verstuurd: bezwaartermijn later aangevangen. Te weinig bekend over de inhoud van de zaak: terugwijzing naar de Inspecteur met opdracht binnen zes maanden te beschikken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is met dagtekening 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft op 5 juni 2020 tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak waarin het Hof van oordeel was dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het boekjaar van de vennootschap ten einde loopt. Conclusie A-G strekt ertoe het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep gegrond te verklaren

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman heeft op 23 februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:178) conclusie genomen naar aanleiding van het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (ECLI:NL:OGHACMB:2020:51). In die uitspraak oordeelde het Hof – kort samengevat – dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het ...
LEES VERDER

Bouwbedrijf kwalificeert als ondernemer en producent voor de ABB. Geen aftrekrecht voor ABB die rust op aangeschafte meubels, gordijnen, tv-toestellen en kassasystemen omdat dat geen grond-, of hulpstoffen of halffabricaten zijn. Ook geen aftrekrecht van ABB op facturen van onderaannemers, die de bouwhandelingen als diensten en niet als leveringen hebben aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende exploiteert een bouwbedrijf en is begin 2015 uitsluitend opgericht voor de bouw van een hotel. De bouwwerkzaamheden van het hotel zijn aangevangen in mei 2015. De directeur en enig aandeelhouder van belanghebbende is tevens insteller van een stichting particulier fonds (SPF) die middellijk 10% houdt van de aandelen in een NV, ...
LEES VERDER

Gelet op poststempel is uitspraak op bezwaar na dagtekening ter post bezorgd: beroepstermijn vangt pas de dag na datum poststempel aan. De in het bezwaar aangevoerde argumenten zijn geheel onbesproken gebleven en het bezwaar is zonder motivering afgewezen. Gerecht acht een dergelijke handelwijze – die (veel) vaker voorkomt – niet alleen onjuist, maar die druist ook in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens de aangifte NAf 24.796. Aan belanghebbende is een aanslag premies AOV/AWW opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 25.708. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat het verweerschrift van de Inspecteur vanwege de late indiening tardief moet worden verklaard: belanghebbende heeft de mogelijkheid gekregen en ook benut om op het verweerschrift te reageren en is derhalve niet in zijn procespositie geschaad. Overigens acht het Gerecht het zeer onwenselijk en in strijd met een de Inspecteur passende zorgvuldige werkwijze om slechts enkele dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2020 opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In zijn bezwaarschrift van 28 september 2020 heeft belanghebbende vermeld dat hij inmiddels gepensioneerd is, dat op het pensioen inhoudingen plaatsvinden en dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet nodig lijkt. Bij e-mail van 28 ...
LEES VERDER

Ondanks te late indiening heeft de Inspecteur het bezwaar ontvankelijk verklaard. Rechter mag niet ambtshalve of op initiatief van de Inspecteur de door de Inspecteur uitgesproken ontvankelijkheid van het bezwaar toetsen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn op 11 november 2016 aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft op 18 januari 2017 daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 20 november 2020 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 25 februari 2021 beroep ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht kan het ook onmiddellijk uitspraak doen ten aanzien van een bij intrekking van het beroep gedaan kennelijk gegrond verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht. Uitsluitend onjuist toepassen wettelijke regel vormt in onderhavige geval geen bijzondere omstandigheid voor afwijking van de forfaitaire vergoedingsregeling

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn een aanslag premies AOV/AWW en een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 8 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald ...
LEES VERDER

Gerecht past voortaan een hogere wegingsfactor van 0,5 toe bij vaststellen proceskostenvergoeding ingeval van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50. Partijen ...
LEES VERDER

Minister mocht verzoek om loonkostensubsidie afwijzen omdat de aanvrager op het moment van indienstneming van de werknemers al bekend was met de onzekere situatie als gevolg van Covid en haar ondernemersrisico had kunnen beperken. Beroep op hardheidsclausule slaagt ook niet

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een te Bonaire gevestigde besloten vennootschap (B.V.) heeft op 10 juni 2020 een vestigingsvergunning gekregen. B.V. heeft vier werknemers in dienst, die zij op 1 mei 2020, 1 juli 2020, 15 juli 2020 en 1 augustus 2020 in dienst heeft genomen. Twee van haar werknemers hebben een aanstelling voor bepaalde tijd en twee werknemers hebben een ...
LEES VERDER

Recht tot strafvervolging voor verweten fiscale delicten door verjaring vervallen voor zover de feiten als overtreding ten laste zijn gelegd. Hetgeen als misdrijf ten laste is gelegd niet bewezen verklaard nu niet is gebleken dat een aangiftebiljet is uitgereikt: vrijspraak. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoede belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd door het uitreiken van een aangiftebiljet

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense strafzaak is het volgende aan de orde. In eerste aanleg heeft het Gerecht de officier van justitie (OvJ) vanwege verjaring niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging voor (onder meer) een aantal verweten fiscale delicten voor zover die als overtreding ten laste zijn gelegd, maar is de verdachte wel veroordeeld voor (onder meer) fiscale delicten die aan de verdachte als misdrijf ten laste zijn gelegd. Zowel ...
LEES VERDER

Conclusies A-G in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose vennootschappen opgelegde belastingaanslagen

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) mr. R.L.H. IJzerman heeft op 28 februari 2022 conclusies genomen in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose naamloze vennootschappen (N.V.’s) opgelegde belastingaanslagen in de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting (en in een geval ook kansspelbelasting). Rechtsvragen die in de conclusies aan de orde komen zijn of (a) duidelijk was namens welke belanghebbende duidelijk bezwaar en beroep is ingesteld en (b) wat de ingangsdatum was van de door ...
LEES VERDER

Conclusies A-G in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose vennootschappen opgelegde informatiebeschikkingen

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) mr. R.L.H. IJzerman heeft op 28 februari 2022 conclusies genomen in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose naamloze vennootschappen (N.V.’s) opgelegde informatiebeschikkingen. Rechtsvragen die in de conclusies aan de orde komen zijn of (a) de N.V.’s waren opgehouden te bestaan naar het recht van Curaçao, (b) of dienaangaande de belastingrechter of de civiele rechter tot oordelen bevoegd is, (c) of bezwaar en beroep tegen de informatiebeschikkingen ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag opgelegd aan belanghebbende wier echtgenoot betrokken was bij een SPF. Geen sprake van een nieuw feit, omdat er geen nieuwe feiten bekend zijn geworden na het opleggen van de primitieve aanslag. Geen causaal verband tussen het niet kruisen van de APV-vraag in de aangifte en het te weinig heffen van belasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en woonachtig in Nederland. Volgens een uittreksel van Kamer van Koophandel te Curaçao is op 16 maart 2009 een stichting particulier fonds (SPF) opgericht en is de echtgenoot van belanghebbende bestuurder van de SPF. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel in Nederland is de SPF vanaf 5 november ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag opgelegd aan belanghebbende die betrokken was bij een SPF. Geen sprake van een nieuw feit, omdat er geen nieuwe feiten bekend zijn geworden na het opleggen van de primitieve aanslag. Geen causaal verband tussen het niet kruisen van de APV-vraag in de aangifte en het te weinig heffen van belasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en woonachtig in Nederland. Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel te Curaçao is op 16 maart 2009 een stichting particulier fonds (SPF) opgericht en is belanghebbende bestuurder van de SPF. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel in Nederland is de SPF vanaf 5 november 2010 enig ...
LEES VERDER

Hoewel niet geregeld in de Belastingwet BES brengt een redelijke wetstoepassing mee dat bij intrekking beroep omdat aan belanghebbende is tegemoetgekomen ook recht bestaat op een kostenvergoeding. In casu evenwel geen sprake van voor vergoeding in aanmerking komende kosten

Samenvatting zaak In deze Caribische Nederlandse zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag motorrijtuigbelasting (MRB) 2020 en 2021 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de heffingsambtenaar heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht. Bij e-mailbericht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de heffingsambtenaar aan ...
LEES VERDER

Hersteluitspraak. Verkeerd vermelden van de woonplaats van belanghebbende en van de zetel van de Inspecteur vormen kennelijke verschrijvingen die zich lenen voor herstel

Op 4 maart 2022 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht) uitspraak gedaan in een zaak. In die uitspraak staat: “[Belanghebbende], wonende te Curaçao” en “DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao”. Bij mail van 9 maart 2022 heeft de Inspecteur om herstel van de uitspraak verzocht nu de belanghebbende woont te “Sint Eustatius” en de Inspecteur gezeteld is in “Bonaire”. Het ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht leidt de doorzendverplichting uitzondering als belanghebbende niet bedoeld heeft om beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. Geschrift ingediend door professionele rechtshulpverlener en kennelijk bedoeld als verzoek aan Inspecteur om heroverweging: termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen bezwaar gemaakt. Op 29 juli 2020 heeft ...
LEES VERDER