Minister kon redelijkerwijs niet afzien van toepassing hardheidsclausule van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES, heeft zonder onderbouwing geconcludeerd dat belanghebbende geen omzetverlies van minstens 30% heeft geleden. Belanghebbende behoorde ook tot de doelgroep: weliswaar bij de belastingdienst niet bekend als actieve onderneming, maar investeringen vóór 13 maart 2020 voldoende aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een op Bonaire gevestigde op 24 april 2020 opgerichte B.V. en eiseres in deze zaak, exploiteert een sportschool. Op 10 juni 2020 heeft belanghebbende een vestigingsvergunning gekregen en zij is sindsdien operationeel. De directeur van belanghebbende heeft in februari 2020 op persoonlijke titel een huurovereenkomst ten behoeve van een bedrijfsruimte gesloten. Ook heeft de directeur in ...
LEES VERDER

Bij de berekening van de subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES hoefde de Minister niet op grond van de hardheidsclausule de omzetcijfers van een andere referentieperiode toe te passen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder, in deze zaak, aan een op Bonaire gevestigde B.V., eiseres in deze zaak, een tegemoetkoming van USD 1.048 op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (Stcrt. 2020, 42725; hierna: ‘de Regeling’) toegekend. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt [kennelijk omdat de ...
LEES VERDER

Onderneming met hoofdvestiging in Nederland heeft nevenvestiging op Bonaire en voldoet wél aan de definitie van ‘getroffen onderneming BES’ in de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES. Minister moet nieuwe beschikking nemen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, eiseres in deze zaak, is een onderneming (een B.V.) met haar hoofdvestiging in Nederland en een nevenvestiging op Bonaire. De kern van de bedrijfsactiviteiten van belanghebbende is het voorzien van vakantiewoningen van interieur. Bij beslissing op bezwaar van 12 juni 2020 is aan belanghebbende op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES (Stcrt. 2020, ...
LEES VERDER

Hof met het Gerecht van oordeel dat de bedrijfsomzet van belanghebbende bestaat uit de belaste omzet en de vrijgestelde omzet. Voor doeleinden van de loonsubsidieregeling diende de Minister bij de berekening van de daling van de bedrijfsomzet uit te gaan van de aangiften BBO/BAZV/BAVP en toeristenheffing

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 (hierna: ‘de MB’) heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, thans de minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister), besloten om aan een werkgever die door de coronapandemie is geraakt en daardoor een daling van zijn bedrijfsomzet van ten minste 25% verwacht, een loonsubsidie toe te kennen ...
LEES VERDER

Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...
LEES VERDER

Geen proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende bijstand nu de directeur van belanghebbende zelf het bezwaarschrift en het beroepschrift heeft ingediend

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten opgelegd over het tijdvak mei 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, waarna de Inspecteur de naheffingsaanslag heeft vernietigd. Op een daarna gelegen datum heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft voorafgaand aan de vernietiging van de naheffingsaanslagen verzocht om een proceskostenvergoeding ...
LEES VERDER

Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de aangifte winstbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is tevens een verzuimboete opgelegd van NAf 300 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte winstbelasting 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag en de boete gehandhaafd. Vervolgens is belanghebbende in beroep gekomen ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...
LEES VERDER

Na met vertraging kennis te hebben genomen van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van ruim zes weken, maar belanghebbende stelt pas buiten die termijn beroep in: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2013 t/m 2017 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en boetes, maar bij uitspraken op bezwaar met dagtekening 29 maart 2021 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

De verplichting tot het doen van aangifte (loonbelasting en premies) en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw met elkaar samen doch zijn niettemin afzonderlijke verplichtingen en dus afzonderlijk beboetbare gedragingen. Indien zowel de belastingen als de premies niet tijdig zijn betaald is sprake van evenzovele verzuimen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW over tijdvakken in het jaar 2013 en over een tijdvak (oktober) in 2014 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd. Later zijn aan belanghebbende ook naheffingsaanslagen met verzuimboetes van 15% opgelegd wegens het niet tijdig betalen van premies. De Inspecteur heeft deze boetes gebaseerd op ...
LEES VERDER

Eigenaar van gestolen auto voor de motorrijtuigenbelasting toch aangemerkt als ‘houder’: aan hem opgelegde aanslag blijft in stand. Niet voldaan aan de meldingsplicht en autoverzekering niet beëindigd; ook zijn de nummerplaten niet ingeleverd en is geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat hij niet langer houder van de auto was of de platen verloren zijn gegaan

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is door het Openbaar Lichaam Bonaire ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) over het jaar 2019 opgelegd van USD 190. In geschil is of de aanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd en of recht bestaat op een schadevergoeding of counterclaim. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de auto eind juli 2018, nadat ...
LEES VERDER

Uit het beroep van belanghebbende inzake een aan een vennootschap opgelegde aanslag motorrijtuigenbelasting kan niet worden afgeleid dat hij namens de vennootschap (waarvan hij digra is) beroep heeft ingesteld: beroep niet-ontvankelijk. Beroep kan slechts worden ingesteld door de belanghebbende aan wie de belastingaanslag is opgelegd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Bonaire, heeft op 6 juli 2016 een auto verkocht aan een vennootschap waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. De vennootschap heeft de auto voorzien van een ‘Bonairiaanse’ nummerplaat [0002]. Door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) is aan de vennootschap ter zake van de auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 opgelegd. De ...
LEES VERDER

Aansluiting zoekend bij Nederlandse regelgeving, komt het Gerecht tot het oordeel dat de onderhavige voertuigen (met een elektromotor en een benzinemotor) niet voldoen aan de ‘piekvermogen-norm’ van 15% om te kunnen worden aangemerkt als ‘voertuig met een hybride aandrijvingsysteem’: lage invoerrechtentarief van 12% niet van toepassing. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt ook

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft voertuigen van het merk Mercedes-Benz (GLE 450 4MATIC) ingevoerd (hierna: de voertuigen). De voertuigen hebben een elektromotor en een benzinemotor. De voertuigen kunnen niet door de elektromotor alleen worden voortbewogen. Bij de invoer heeft belanghebbende de voertuigen ingedeeld in tariefpost 8703.3110 voor voertuigen met een hybride aandrijvingssysteem en heeft het daarbij verschuldigde tarief van 12% aan ...
LEES VERDER

Samenwerkingsovereenkomst tussen makelaars aangemerkt als een ‘partage-overeenkomst’: zowel belanghebbende als de andere makelaar is ABB verschuldigd over ieders aandeel in de van klanten ontvangen vergoedingen. Commissionairsregeling niet van toepassing: geen vrijstelling

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende bemiddelt bij de handel, huur of verhuur van onroerend goed (een makelaar) en is als agent aangesloten bij een franchisenemer te Bonaire. Belanghebbende heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ‘X’. X is ook makelaar en is net als belanghebbende aangesloten bij vorenbedoelde franchisenemer. De nevenactiviteiten van X behelzen onder andere het beheer van onroerend goed, winkels in ...
LEES VERDER

Met het enkele feit dat degenen die werkzaamheden hebben verricht niet als zelfstandigen of onderaannemer in de systemen van de belastingdienst voorkomen, heeft de Inspecteur niet het bewijs geleverd dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd ter ondersteuning van de stelling dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een eenmanszaak. In de winst- en verliesrekening 2018 is aan “kosten uitbestede opdrachten” een bedrag vermeld met als toelichting dat (enigszins geparafraseerd) dit bedrag betalingen zijn aan kleine onderaannemers. Belanghebbende heeft niet binnen de wettelijke termijn aangiftebiljetten loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ ingediend. De Inspecteur heeft ambtshalve naheffingsaanslagen opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een bodemloze putlening, maar gezien de financiële toestand van de dochter moet de rente op nihil gewaardeerd worden. Belanghebbende gebonden aan de voorwaarden bij de ‘fiscale eenheid op joint venture basis’: de vóór het verenigingstijdstip door de dochter geleden verliezen kunnen niet worden verrekend met winsten van de fiscale eenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een te Aruba gevestigde vennootschap, bezit alle aandelen in een NV (hierna: de NV). In 2006/2007 heeft belanghebbende gelden verstrekt aan de NV. Ter zake van de verstrekte gelden is geen schriftelijke leningsovereenkomst opgemaakt, zijn geen zekerheden verstrekt, is geen rente betaald en zijn geen aflossingen gedaan. In de jaarstukken van belanghebbende en van de NV tot ...
LEES VERDER

Het door een offshorebedrijf via een magazijn op Sint Maarten verkopen van scheepsbenodigdheden aan buitenlandse consumenten die op dat moment (tijdelijk) in Sint Maarten verblijven betreft geen ‘offshore-activiteit’: ondernemer voor de BBO. Belanghebbende geen ‘exportondernemer’ omdat zij de goederen niet zelf vervoert of laat vervoeren naar het buitenland: geen recht op vrijstelling BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is gevestigd in Sint Maarten en drijft een onderneming die bestaat uit de verkoop van benodigdheden voor de pleziervaart. Aan belanghebbende is in 1998 een vestigingsvergunning voor offshore bedrijven verleend. De vergunning is verleend “voor zover de activiteiten voortvloeiende uit doelstellingen buiten de Nederlandse Antillen plaatsvinden”. Tevens is belanghebbende in het bezit van een “ontheffing van de ...
LEES VERDER

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder voor belastingschulden van de vennootschappen vloeit rechtstreeks voort uit de wet, daarvoor is geen wijziging van de tenaamstelling van de aanslagen nodig. Aansprakelijkheid ook niet beperkt tot gevallen van “kennelijk onbehoorlijk bestuur”

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Persoon ‘X’ is bestuurder van een N.V. en van een B.V. (hierna: “de vennootschappen”). De vennootschappen en X hadden belastingschulden ter zake van diverse belastingmiddelen. De Landsontvanger van Curaçao (hierna: “de Ontvanger”) heeft een lijst van onbetaald gebleven belastingaanslagen op naam van X en/of de vennootschappen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) doen toekomen. De SVB heeft namelijk gelden ...
LEES VERDER

Belanghebbende is een dochtervennootschap van een bank en is zelf niet onderworpen aan toezicht van de Centrale Bank: Gerecht oordeelt dat op basis van de tekst van de wet de status van Vrijgestelde Vennootschap niet onthouden kan worden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is op 3 maart 2005 opgericht. Een bankinstelling (hierna: de bankinstelling) die in de onderhavige jaren is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) is (indirect) 100% aandeelhouder van belanghebbende. Belanghebbende heeft geen bankvergunning en is niet als bank of andere financiële instelling onderworpen aan een dergelijk ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belastingbesparing het volstrekt overwegende motief is geweest van het door belanghebbende (een bank) onderbrengen van de beleggingsactiviteiten in de vrijgestelde dochtervennootschap en dat daarmee in strijd met doel en strekking van de wet is gehandeld: winst dochtervennootschap met toepassing van het leerstuk van fraus legis bij belanghebbende in de belastingheffing betrokken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een bankinstelling die is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) en heeft op 3 maart 2005 een BV (hierna aan te duiden als: “Investments BV”)  opgericht dan wel laten oprichten, waarvan ze (indirect) 100% aandeelhouder is. Investments BV heeft geen bankvergunning en is niet als ...
LEES VERDER

Aansprakelijkheid van een bestuurder voor de belastingschulden van de vennootschap vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Ook niet beperkt tot gevallen van “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Ontvanger mocht executoriaal beslag leggen ten laste van de directeur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Een vennootschap heeft belastingschulden ter zake van diverse belastingmiddelen. In oktober 2017 heeft de deurwaarder in opdracht van de Ontvanger van het land Curaçao (hierna: de Ontvanger) dwangschriften uitgevaardigd tegen de vennootschap en dwangschriften verleend tegen persoon ‘X’ in zijn hoedanigheid van directeur ter zake van de belastingschulden van de vennootschap, met last tot betaling. De dwangschriften zijn ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich kennelijk onbevoegd om kennis te nemen van het beroep tegen de naheffingsaanslagen premies ZV/OV

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en ongevallenverzekering (OV) over de jaren 2014 tot en met 2018 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen, maar het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (USZV) heeft bij uitspraken op bezwaar van de naheffingsaanslagen gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende bij de belastingrechter beroep ingesteld tegen de uitspraken van het USZV. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Hoewel belanghebbende bij de betaling van de op aangifte verschuldigde BBO/BAZV een verkeerd tijdvak heeft vermeld, staat vast dat de belasting over het tijdvak van aangifte tijdig en tot het juiste bedrag is betaald: Gerecht vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 15 augustus 2018 het aangiftebiljet BBO en BAZV over het tijdvak juli 2018 ingediend en heeft op 14 augustus 2018 via onlinebanking het totaalbedrag van de op de aangifte verschuldigde bedragen aan BBO en BAZV betaald. Als omschrijving bij de betalingsoverdracht heeft belanghebbende evenwel het tijdvak ‘juni 2018’ en het tijdvak ‘mei 2018’ vermeld in ...
LEES VERDER

Na verklaringen ter zitting door belanghebbende en Inspecteur vervalt correctie rekening-courant: premie-inkomen AOV/AWW en AVBZ vastgesteld op nihil

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is werkzaam als vrijgevestigde beroepsbeoefenaar en drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De praktijk van belanghebbende is gevestigd aan huis. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2016 heeft hij een belastbaar inkomen aangegeven van nihil. Ook heeft hij verliescompensatie aangegeven. Als bijlagen bij de aangifte heeft belanghebbende een balans en winst- en verliesrekening ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar buiten de termijn ingediend en derhalve niet-ontvankelijk, maar wordt tevens aangemerkt als een ontvankelijk beroep tegen de nadien gedane uitspraak. Verzuimboete wegens te laat doen van aangifte terecht opgelegd. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, doch niet voor de procedure waarin de bezwaarschriften vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 17 februari 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2012. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting en premie AZV het belastbaar inkomen en het premie-inkomen overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting is een verzuimboete wegens het te laat indienen van de aangifte opgelegd van Afl ...
LEES VERDER

Tegen het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar (fictieve weigering) inzake de toepassing van de Landsverordening in-, uit-, en doorvoer staat geen beroep open, maar Gerecht zoekt aansluiting bij de Algemene landsverordening belastingen (ALB). Beroepen evenwel prematuur en daarom ook met overeenkomstige toepassing van de ALB niet ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangiften ten invoer gedaan en is op 20 september 2021 respectievelijk 13 oktober 2021 tegen de door de douaneambtenaar berekende invoerrechten in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft niet beslist op de bezwaren van belanghebbende. Belanghebbende is op 23 december 2021 in beroep gekomen. Belanghebbende verzoekt om teruggave van het volgens hem ten onrechte betaalde bedrag aan invoerrechten ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep inzake aanslagen premies ZV/OV. Bezwaar tegen naheffingsaanslagen LB, premies AOV/AWW en premie AVBZ buiten de wettelijke bezwaartermijn ingediend: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW over de jaren 2007 t/m 2011 opgelegd. Op 15 juli 2011 en op 19 oktober 2012 zijn naheffingsaanslagen loonbelasting over respectievelijk 2010 en 2011 opgelegd en een naheffingsaanslag AVBZ over 2011 opgelegd. Voorts zijn aanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV) voor de jaren 2007 ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat hij wist dat belanghebbende geen activiteiten meer verrichtte: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, heeft in 2017 en 2018 aan de Inspecteur meegedeeld dat zij vanaf december 2016 geen activiteiten meer in Curaçao verrichtte en daarom niet (meer) subjectief belastingplichtig was. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde belasting. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat belanghebbende de transparante status heeft: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur aan belanghebbende met ingang van 1 augustus 2012 de ‘transparante status’ in de zin van artikel 3b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) toegekend. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet ...
LEES VERDER