Hof oordeelt dat de tussen de belastingdienst en de voor belastingschulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gestelde bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst moet worden aangemerkt als een ‘settlement’ als bedoeld in de herverzekeringsvoorwaarden en dat de bestuurder een ‘loss’ heeft geleden gerezen uit een ‘claim’ van de belastingdienst vanwege een ‘wrongful act’: dekking onder de herverzekering

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Arubaanse belastingdienst heeft één van de directeuren van een uiteindelijk failliet verklaarde vliegtuigmaatschappij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Deze aansprakelijkheidstelling was gebaseerd op artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9, hierna: LvABP). Tussen de directeur en de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst tot ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Omdat het bezwaar tegen de aanslag OZB 2022 (niet zijnde het eerste jaar van het vijfjarige tijdvak) was gericht tegen de vastgestelde waarde, had de Inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren in plaats van ongegrond te verklaren. Deze misslag betekent niet dat de uitspraak wordt vernietigd: analoog aan het oordeel van de Hoge Raad laat het Gerecht de uitspraak in stand en verklaart het beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in juni 2021 een onroerende zaak verworven voor een bedrag van USD 595.000 (NAfl. 1.082.900). Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn in oktober 2021 (2019), in mei 2022 (2020) en in juli 2022 (2021) aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd aan de voormalige eigenaar. De voormalige eigenaar heeft geen bezwaar gemaakt ...

De op de aanslagenlijst vermelde aanslagen betreffen grotendeels geschatte bedragen: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar om bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap de belastingschuld te bepalen op basis van die aanslagenlijst

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Het betreft hier een geschil tussen twee voormalige echtelieden over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in verband met echtscheiding. Hierbij komt onder andere de verdeling/toedeling van de belastingschulden aan de orde. In het hiernavolgende beperken wij ons tot de kwestie inzake de belastingschulden. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het ...

Belastingadviseur in civiele procedure inzake invorderingskwestie niet toegelaten als gemachtigde, is geen advocaat of deurwaarder en is ook niet als zaakwaarnemer toegelaten. Hof verbindt hieraan in casu echter geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van appellant

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Ontvanger heeft dwangschriften doen uitvaardigen tegen een vennootschap voor openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies). Vervolgens heeft de Ontvanger op grond van artikel 10 van de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 (P.B. 1942 no. 248) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao een ...

Hof voorshands in kort geding: Legaliteitsbeginsel verzet zich ertegen dat artikel 10 lid 1 Landsverordening op de invordering van directe belastingen overeenkomstig wordt toegepast op hoofdelijk aansprakelijke bestuurders. Indien daarover al anders dient te worden geoordeeld, moet in elk geval voorshands geoordeeld worden dat de Ontvanger pas bevoegd is een dergelijke vordering in te dienen, nadat hij de bestuurder heeft aangesproken tot betaling, een redelijke termijn heeft gesteld en betaling binnen die termijn is uitgebleven. Curaçaose bepalingen in de heffingsverordeningen inzake bestuurdersaansprakelijkheid niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Appellant in deze zaak is bestuurder van een tweetal vennootschappen. De vennootschappen en appellant hadden belastingschulden. Appellant heeft (in privé) vorderingen op de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In opdracht van de Ontvanger heeft de deurwaarder dwangschriften uitgevaardigd tegen één van de vennootschappen wegens openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies) ...

Hof bevestigt uitspraak Rechtbank dat de door de inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV onder het inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw valt. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten, de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit tvdb en ook het Statuut bevat geen regels over de verdeling van de bevoegdheid om sociale verzekeringspremies te mogen heffen

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan een belanghebbende opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde gedurende geheel 2018 in Nederland en heeft in 2018 een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomsverzekering van Curaçao (hierna: AOV-uitkering) ontvangen. In zijn (Nederlands) aangifte IB/PVV 2018 heeft hij deze uitkering opgegeven als buitenlands inkomen uit ...

In geschil met Land over schuldenafwikkeling beroept Sehos zich ten aanzien van belasting- en premieschulden van 2017 en ouder op een algehele kwijtschelding en stelt dat dit volgt uit berichtgeving van de Minister van Financiën in de (social) media

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het Land Curaçao, zijn in geschil over de afwikkeling van de schulden van Sehos, waaronder een vordering waarvoor Sehos in de hoofdzaak is veroordeeld. Naast die vordering hebben ook andere partijen in rechte vorderingen tegen Sehos ingesteld. Ook in die zaken is het ...

Ontvanger hoefde met executieveiling niet te wachten op de uitkomst van een door een derde nog te entameren bodemprocedure inzake de eigendom van de goederen omdat die derde de gepretendeerde eigendomsrechten op geen enkele manier had onderbouwd of aannemelijk gemaakt en voor de Ontvanger inmiddels voortvarendheid geboden was

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. De Ontvanger heeft ten laste van een belastingschuldige executoriaal beslag doen leggen (op grond van 8:49 Belastingwet BES jo. artikel 439 Rv BES) op een aantal roerende zaken die hij gebruikte in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf en zich bevonden op zijn percelen. De belastingschuldige heeft de belastingdeurwaarder bericht dat er zaken van derden ...

A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het door de staatssecretaris ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Haag over de vraag of de door de op Curaçao gevestigde naar Nederlands recht opgerichte BV ontvangen dividenduitkering kan worden belast o.g.v. artikel 17(3)(b) Vpb

Samenvatting zaak Op 28 juli 2023 heeft Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel conclusie genomen in een tweetal zaken waarin door de Staatssecretaris beroepen in cassatie zijn ingesteld tegen uitspraken van het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) waarin het Hof, kort samengevat, oordeelde dat de door belanghebbende, een op Curaçao gevestigde naar Nederlands recht opgerichte BV, ontvangen dividenduitkering niet kan worden belast op grond van artikel 17, lid 3, letter b, ...

Verzoek om integrale kostenvergoeding niet gehonoreerd vanwege afwezigheid van bijzondere omstandigheden. Hetgeen belanghebbende aanvoert gaat op in alle gevallen van fictieve weigering en met het indienen van beroep tegen een fictieve weigering is doorgaans (zeer) beperkte tijd gemoeid

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 26 juni 2019 een verzuimboete wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd van NAf 1.000. Belanghebbende heeft op 5 juli 2019 bezwaar gemaakt tegen de verzuimboete en heeft vervolgens op 26 juli 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn op 23 januari ...

Hoewel de LIUD zelf daarin niet voorziet, overweegt het Gerecht dat ter wille van een behoorlijke rechtsbescherming beroep mogelijk moet zijn tegen het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen de berekening van de invoerrechten door de douane en zoekt hiervoor aansluiting bij de ALB. In casu heeft belanghebbende evenwel prematuur beroep ingesteld omdat de Inspecteur ook dan nog de tijd had om uitspraken op bezwaar te doen. Ook geen voorlopige voorziening omdat voor belastingzaken daartoe geen wettelijke grondslag bestaat

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende importeert en verkoopt schoonheidsproducten in Aruba. Ter zake van enkele zendingen heeft belanghebbende facturen van de buitenlandse leveranciers overgelegd. Belanghebbende en de buitenlandse leveranciers zijn met elkaar verbonden. De douane heeft de douanewaarde bij de zendingen niet geaccepteerd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de door de Douane vastgestelde waardes. In geschil is of ...

Einduitspraak in grondbelastingzaak: met implementatie van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad verklaart het Gerecht het beroep van belanghebbende ongegrond. Gerecht geeft context aan waartegen die implementatie plaatsvindt en de beperkte bewegingsvrijheid die het Gerecht daarbij heeft

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op basis van de Landsverordening grondbelasting (hierna: LGB) wordt in Aruba jaarlijks een belasting op onroerende zaken geheven en de zakelijke genotsrechten waaraan deze zijn onderworpen. Uitgangspunt daarbij is dat de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Voor wat betreft de onderhavige zaak geldt het tijdvak 2017-2021. Per ...

Ook voor werknemers met hoge pensioenrechten kan een cessantiavoorziening worden opgebouwd, maar bij de berekening daarvan moet rekening worden gehouden met de kans dat die werknemers pas bij pensionering ontslagen worden en dan geen uitkering krijgen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in de aangifte winstbelasting over het jaar 2015 kosten van een in 2015 opgebouwde cessantiavoorziening opgevoerd. In het controlerapport ter zake van een bij belanghebbende uitgevoerd boekenonderzoek wordt geconcludeerd dat de fiscale aanvaardbaarheid van de cessantiavoorziening door belanghebbende niet aannemelijk is gemaakt. Daarbij wordt overwogen dat uit de verstrekte berekening blijkt dat ...

Aanvullende heffing in de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023 van USD 600,00 per hotelkamer en restaurantkeuken is in strijd met de strekking van artikel 57a Wet fin BES: Gerecht verklaart voor recht dat het betreffende deel van de verordening onverbindend is en nooit verbindend is geweest en verbiedt het OLB aan dat deel uitvoering te geven

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Op 6 december 2023 heeft de eilandsraad van Bonaire de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023 vastgesteld, voluit: de Eilandsverordening van 6 december 2022, no. 5, tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020, nr. 11 ), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater ...

De niet voor meerdere uitleg vatbare, zonder voorbehoud gedane uitlatingen van de Minister dat aanslagen betrekking hebbende op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd, leiden ertoe dat belanghebbende uit die handelwijze redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de Ontvanger de aanslag niet meer kan en zal invorderen. Daaraan doet niet af dat later (in een persbericht van 3 april 2023) door het Ministerie drie uitzonderingen op het tot dat moment ongeclausuleerde invorderingsbeleid worden geformuleerd: aan dit vanaf 3 april 2023 geldende beleid komt geen terugwerkende kracht toe

Samenvatting zaak Op donderdag 10 augustus 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een drietal voor de Caribische belastingpraktijk belangwekkende hoger beroep procedures (ECLI:NL:OGHACMB:2023:147, ECLI:NL:OGHACMB:2023:148 en ECLI:NL:OGHACMB:2023:149). Met dit artikel in deze speciale uitgave van het CFN willen wij u alvast kort en bondig op deze uitspraken attenderen. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd is het volgende aan de orde (op basis van de zaak ...

Land Sint Maarten in kort geding veroordeeld tot betaling van 1 miljoen aan ondernemer in verband met niet doorgaan ICT opdracht ter zake van het belastingtransformatieplan. Naar het oordeel van het Gerecht heeft de ondernemer een sterke zaak als het gaat om een door het Land te betalen schadevergoeding

Samenvatting zaak Het betreft hier een kort geding in een Sint Maartense civielrechtelijke zaak. Dit kort geding is een vervolg op een eerder kort geding dat heeft geleid tot het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) van 7 mei 2021 dat op rechtspraak.nl is gepubliceerd onder nummer ECLI:NL:OGEAM:2021:49, waarover wij (red. CFN) rapporteerden met een artikel in het CFN van 14 mei 2021. In ...

Hoge Raad wijst ook tweede herzieningsverzoek af. De enkele omstandigheid dat de aanvrager op eigen initiatief contact zou hebben opgenomen met de belastingdienst omdat hij achteraf twijfels had bij de juistheid van de administratie en de daarop gebaseerde belastingaangiften, doet niet af aan het oordeel van het Hof dat de aanvrager opzet heeft gehad op het verbergen van zijn betrokkenheid bij de SPF

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156). Door het hof werd ten laste van belanghebbende bewezenverklaard dat (enigszins geparafraseerd) hij op 27 maart 2009 in ...

Hof oordeelt dat USZV de arbeiders terecht heeft aangemerkt als werknemers, omdat sprake is van het persoonlijk in aangenomen werk verrichten van arbeid. Maar het zijn ‘losse werknemers’: of iemand werknemer is in de zin van de LvZv wordt bepaald door artikel 1 en niet door het al dan niet verzekerd zijn. Niet tijdig doorgeven wijziging dagloon voor bepaling loongrens komt voor risico van de werkgever. ‘Christmas bonus’ is structureel uitbetaalde vergoeding en dus looncomponent

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekering (hierna: USZV) heeft over de jaren 2012 tot en met 2016 een looncontrole gedaan bij belanghebbende ter bepaling van de loonsommen voor de heffing van premie op grond van de Landsverordening ziekteverzekering (hierna: Lzv) en de Landsverordening ongevallenverzekering (hierna: Lov). Daarvan is een conceptlooncontrolerapport vastgesteld. Op basis daarvan heeft USZV, om ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij in 2016 al uitgaven heeft gedaan voor de in 2017 door haar dochter op Curaçao gevolgde dolfijntherapie: kosten niet in 2016 aftrekbaar als kosten voor genees- en/of heelkundige hulp

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. De dochter van belanghebbende is meervoudig gehandicapt, waardoor zij onder andere 24 uur per dag zorgbehoevend is en hoofdzakelijk aan een rolstoel is gebonden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft een indicatiebesluit voor de zorg voor de dochter afgegeven. In de (Nederlandse) aangifte IB/PVV 2016 heeft belanghebbende onder meer kosten voor genees- en/of heelkundige hulp opgenomen in verband met ...

Rentebrief Directie Financiën inzake studieschuld is een rechtshandeling naar burgerlijk recht, niet gegeven ter uitvoering van enige publiekrechtelijke bevoegdheid: geen beschikking in de zin van de Lar. Geschillen over de uitvoering van de studieleningsovereenkomst kunnen uitsluitend aan de burgerlijke rechter ter beoordeling worden voorgelegd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. De directeur Directie Financiën (DF) van het Ministerie van Financiën van Aruba heeft belanghebbende bij brief bericht dat zij over 2018 een bedrag heeft betaald ten aanzien van haar studielening. In de brief staan een beginsaldo en een eindsaldo vermeld en tevens is daarin een bedrag opgenomen ter zake van ‘aflossing aan interest’. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar ...

Hof oordeelt dat het USZV ten onrechte heeft vastgehouden aan het standpunt dat vier personen aan de ‘teambuildingreis’ hebben deelgenomen terwijl belanghebbende al informatie had verstrekt over het aantal personen: kosten hadden niet voor 1/4 tot het jaarloon voor de ZV moeten worden gerekend. Handleiding Loonbelasting staat er niet aan in de weg dat bij het betrekken van maaltijden als looncomponent wordt uitgegaan van USD 10, omdat de in de handleiding genoemde NAfl 5 een ‘minimum’ is

Samenvatting zaak n deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen van Sint Maarten (hierna: USZV) heeft bij belanghebbende een looncontrole verricht. Bij brief van 24 juli 2020 heeft USZV belanghebbende geïnformeerd dat – voor doeleinden van de ziekteverzekering – enkele looncomponenten tot het loon van drie werknemers moeten worden gerekend. Het gaat om een toevoeging aan het dagloon van NAf 9,24 voor verstrekte ...

Tegen hoofdelijke aansprakelijkstelling door de Ontvanger voor belastingschulden van een vennootschap moet belanghebbende eerst bezwaar maken alvorens hij beroep kan instellen: beroep niet-ontvankelijk, brieven doorgezonden aan de Ontvanger om alsnog als (tijdig ingediend) bezwaarschrift te worden behandeld

Samenvatting zaak In een tweetal vrijwel identieke Arubaanse zaken (ECLI:NL:OGEAA:2023:73 en ECLI:NL:OGEAA:2023:74) is het volgende aan de orde. De hiernavolgende samengevat is gebaseerd op de zaak ECLI:NL:OGEAA:2023:73. Belanghebbende is door de Ontvanger bij beschikkingen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belasting- en/of premieschulden van een N.V. te Aruba. Belanghebbende heeft tegen de beschikkingen beroep ingesteld het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht). Kort samengevat heeft het Gerecht als volgt ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Aannemelijk geworden dat belanghebbende reeds ten tijde van het doen van de aangifte IB 2006 niet voornemens was om de pensioenregeling regulier uit te voeren: Hof oordeelt dat belanghebbende te kwader trouw is, zodat door de Inspecteur tot en met 31 december 2016 kan worden nagevorderd. Dat de aangifte is verzorgd door een belastingadvieskantoor leidt er in casu niet toe dat geen kwade trouw kan worden verweten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn echtgenote waren tot november 2006 als bestuurder in dienstbetrekking bij een N.V. te Aruba en hebben gedurende hun dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd bij de N.V. Op 3 oktober 2006 is het pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 door de N.V. overgedragen aan een door belanghebbende opgerichte stichting (hierna: de Stichting) waarvan belanghebbende enig bestuurder is. De N.V. had ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Inspecteur is vóór de zitting volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Gerecht wijst proceskostenvergoeding voor de beroepsfase toe en draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2018 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW en AVBZ opgelegd (hierna: de aanslagen). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft geen uitspraak op bezwaar gedaan. Op grond van artikel 31 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op ...

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van bouw en eerste inrichting van een hotel in de zin van artikel 1(1)(b) Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw. Niet aannemelijk gemaakt dat de bouwkundige constructie van het hotel zodanig ingrijpend is gewijzigd dat daardoor in feite een nieuw gebouw is ontstaan

Samenvatting zaak In deze twee met elkaar samenhangende Sint Maartense zaken – ECLI:NL:OGEAM:2023:26 respectievelijk ECLI:NL:OGEAM:2023:27 – is het volgende aan de orde. De belanghebbende in ‘de ene zaak’ is eigenaar van een hotel. Het hotel wordt verhuurd aan en geëxploiteerd door een dochteronderneming (100%), zijnde de belanghebbende in ‘de andere zaak’. Het hotelcomplex is in 2011 gesticht en ingericht. De passage in 2017 van orkaan Irma heeft aan het hotel aanzienlijke schade ...

Hof Den Bosch oordeelt op basis van de transparantierechtspraak dat belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van de SPF als ware het zijn eigen vermogen. Artikel 2.14a Wet IB 2001 dan niet van toepassing, ‘slechts’ van toepassing als sprake is van afgezonderd particulier vermogen

Samenvatting zaak Naar deze week pas is gebleken uit een publicatie op rechtspraak.nl, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (hierna: het Hof) al op 7 december 2022 uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam of, kort samengevat, belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van een te Curaçao gevestigde stichting particulier fonds (hierna: de ‘stichting’) als ware het zijn eigen vermogen (ECLI:NL:GHSHE:2022:4440). Het betreft de uitspraak van het ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de door hem opgevoerde uitgaven betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden aan de eigen woning, een beschermd monument: kosten niet in aftrek toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de woning) die hem als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning staat geregistreerd als beschermd monument in de zin van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. In zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2017 heeft belanghebbende bedragen aan onderhoudskosten opgevoerd. De Inspecteur heeft evenwel bij het opleggen van de aanslagen ...