Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur een screenprint overgelegd van de vernietiging van de naheffingsaanslag: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk. Voor een ander jaar heeft de Inspecteur te kennen gegeven dat de naheffingsaanslag en de boete moeten komen te vervallen: Gerecht beslist dienovereenkomstig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2016 en 2018 opgelegd. Daarbij zijn tevens verzuimboetes opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de aangegeven winstbelasting 2016 respectievelijk 2018. Belanghebbende heeft daartegen op 15 juli 2018 (2016) en op 9 juli 2020 (2018) bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 29 juni 2021 voor het ...
LEES VERDER

Tijdige verzending van de belastingaanslagen niet aannemelijk gemaakt: bezwaartermijn vangt pas aan op de dag van de ontvangst van de aanslagbiljetten door de belanghebbende. De bezwaarschriften zijn dan evenwel toch nog buiten de termijn van twee maanden ingediend: bezwaren niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (een psychiatrische inrichting) heeft per 31 december 2017 een bedrag aan openstaande schulden van onder andere premies AOV/AWW bij de SVB/Ontvanger. Op 11 januari 2018 hebben belanghebbende, de Ontvanger en de SVB een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin partijen zijn overeengekomen dat de openstaande schulden van belanghebbende verrekend zullen worden met de vorderingen van belanghebbende op de SVB. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Inspecteur noch de belastingrechter zijn bevoegd om kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Wegens het niet indienen van de verzamelloonstaat over het jaar 2007 is aan belanghebbende op 24 maart 2011 een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd en is op 30 maart 2011 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft op 20 augustus 2019 tegen bovengenoemde naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 9 augustus 2021 uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand, nu belanghebbende niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur heeft aangetoond. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde tot 2015 twee winkels, waarin verzorgingsproducten, parfums, haarproducten en elektronica werden verkocht. Bij belanghebbende, die een winkel exploiteert, is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de controlerend ambtenaar correcties voor. Deze correcties betreffen (i) ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belanghebbende in werkelijkheid inkomen heeft genoten, maar acht het door de Inspecteur verdedigde belastbaar inkomen niet aannemelijk en stelt het belastbaar inkomen daarom in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Op 17 oktober 2019 heeft de Inspecteur een (taxatieve) aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd naar een belastbaar inkomen van NAf 410.000. Belanghebbende, directeur-enig aandeelhouder van een B.V., had op dat moment nog geen aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 gedaan. Op 18 februari 2020 dient hij zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 in. Daarin ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...
LEES VERDER

Visserijactiviteiten van belanghebbende gelden als onderneming. Niet aannemelijk gemaakt dat kanasters zijn gekocht en dat daarvoor de gestelde aanschafprijs is betaald, ook niet aannemelijk gemaakt dat goed koopmansgebruik er in casu toe leidt dat de boekwaarde, wegens het verloren zijn gegaan, volledig kan worden afgeschreven

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een visserijvergunning en bedrijft sinds januari 2007 een visserij (visvangst en visverkoop) in de vorm van een eenmanszaak, zonder personeel in dienst te hebben. De eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Curaçao. Hij heeft een zelfgebouwde boot in de onderneming ingebracht. En later (eind december 2007) heeft hij met financiering van de Ontwikkelingsbank ...
LEES VERDER

Niet geregistreerd geweest in de basisadministratie én niet aangetoond in de inkomstenbelasting te zijn aangeslagen als een in Sint Maarten wonende belastingplichtige: niet verzekerd geweest voor de AOV, SZV mocht korten op het pensioen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is geboren te Saint Martin (Franse deel van Sint Maarten) en is vanaf haar 16e jaar werkzaam op het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten. Belanghebbende heeft bij het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: SZV) een aanvraag ingediend tot verstrekking van een ouderdomspensioen (AOV). Aan haar is vervolgens op de voet van de Landsverordening ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat SZV de ‘teambuildingreis’, de aan werknemers verstrekte ‘per diem’, de vertrekte maaltijden en het gebruik van een auto van de zaak niet ten onrechte heeft aangemerkt als looncomponent voor de ziekteverzekering

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een looncontrole uitgevoerd door het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen van Sint Maarten (hierna: SZV). Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de looncontrole heeft SZV bepaald dat voor doeleinden van de ziekteverzekering de salarissen van drie werknemers van belanghebbende dienen te worden gecorrigeerd. Het gaat daarbij om posten die door SZV als looncomponent zijn aangemerkt, ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat het SZV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat belanghebbende in het kalenderjaar 2020 geen werknemer was in de zin van de ziekteverzekering omdat het dagloon al vóór de peildatum de loongrens overschreed

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is als advocaat werkzaam bij een advocatenkantoor. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (hierna: SZV) heeft daar een looncontrole verricht. Bij beschikking heeft SZV vastgesteld dat het dagloon van belanghebbende de loongrens overschrijdt en bepaald dat zij daarmee niet als werknemer in de zin van de Landsverordening ziekteverzekering (hierna: LvZv) kan worden beschouwd. Daaraan heeft SZV ten ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13 september 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:265 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:265. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 23 september 2022, nr. 2022/82, met als INHOUDSINDICATIE: Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de ...
LEES VERDER

Portokosten komen ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen eerst bezwaar gemaakt en vervolgens tegen de uitspraak op het bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting. Daarna is de Inspecteur aan het bezwaar tegemoetgekomen, waarna belanghebbende het beroep heeft ingetrokken. Tegelijk met de intrekking van het beroep heeft belanghebbende ...
LEES VERDER

Naheffingsaanslag winstbelasting en verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd: beroep niet-ontvankelijk. Gerecht volgt belanghebbende niet in haar stelling dat het bezwaar tevens moet worden aangemerkt als bezwaar tegen het niet tijdig verlenen van teruggave van belasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft niet tijdig de definitieve aangifte 2012 ingediend. Naar aanleiding daarvan is aan haar met dagtekening 7 april 2014 een taxatieve naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd naar een verschuldigde belasting van NAf 42.000. Daarbij is een boete wegens het niet dan wel te laat betalen van verschuldigde belasting opgelegd van NAf 6.300. Belanghebbende heeft een pro forma bezwaarschrift ingediend ...
LEES VERDER

Wtp’s en boekenonderzoek leiden tot omzetcorrecties en correcties aftrekposten. Niet voldaan aan administratie- en bewaarplicht: omkering en verzwaring van de bewijslast. Opzet ten aanzien van omzetcorrecties en grove schuld ten aanzien van overige correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming - een nagel(behandeling)zaak – waar drie personen werkzaam zijn waaronder belanghebbende zelf. Bij belanghebbende heeft op een drietal dagen een ‘waarneming ter plaatse’ (hierna: Wtp) plaatsgevonden, uitgevoerd door een controleambtenaar van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). Daarbij heeft de controleambtenaar de gegevens van de Wtp’s vergeleken met de gegevens uit de administratie van een of ...
LEES VERDER

Conclusie Advocaat-Generaal naar aanleiding van het verzoek van het Gerecht in eerste aanleg om een prejudiciële beslissing over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019

Samenvatting zaak Op 29 november 2022 heeft Advocaat-Generaal (A-G) R.L.H. IJzerman conclusie genomen naar aanleiding van naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) van 4 februari 2022 (zaaknummer AUA202002936; ECLI:NL:OGEAA:2022:15). Deze voor de praktijk belangwekkende Arubaanse grondbelastingzaak betreft vragen over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019. Bij het ...
LEES VERDER

Conclusie Advocaat-Generaal in zaak over de vraag of – gelet op de vijfjarige heffingssystematiek van de Arubaanse grondbelasting – na een tussentijdse tariefsverhoging binnen dat tijdvak, kan worden nagevorderd met ingang van het jaar van tariefverhoging

Samenvatting zaak Op 29 november 2022 heeft Advocaat-Generaal (A-G) R.L.H. IJzerman conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van de minister van Financiën en Cultuur van Aruba (hierna: de Minister) tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gemeenschappelijk Hof) van 30 juli 2021 (zaaknummers AUA2020H00035 tot en met AUA2020H00037; ECLI:NL:OGHACMB:2021:223) op het ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat bij de berekening van de pensioenvoorziening per 31 december 2014 uitgegaan mag worden van een opbouwpercentage van 3% tot 2002. Indexatie mag op grond van regelgeving niet worden toegepast maar in casu is sprake van in rechte te honoreren gewekt vertrouwen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in eigen beheer een pensioenvoorziening gevormd voor de enig aandeelhouder-directeur (hierna: de digra). Bij de berekening van de waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2014 is belanghebbende ervan uitgegaan dat tot 1 januari 2002 een jaarlijks opbouwpercentage toegepast kon worden van 3% en daarna van 2%. Tevens heeft zij er bij de berekening van de ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart cassatieberoep gegrond in Arubaanse zaak over aansprakelijkstelling van een (gewezen) bestuurder voor door een NV verschuldigde winstbelasting en wijst het geding terug naar het Hof. Verwijzingshof moet voor elk van de aanslagen beoordelen of de NV op het moment van de aansprakelijkstelling in gebreke was en, zo ja, of het beroep van de (gewezen) bestuurder op disculpatie slaagt

Samenvatting zaak Gisteren heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (zaaknummer AUA2019H00122; ECLI:NL:OGHACMB:2020:51), op het hoger beroep van de Ontvanger der belastingen van Aruba tegen de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ...
LEES VERDER

Dat de voorlopige aanslag 2014 OZB is betaald, maakt niet dat de definitieve aanslag onjuist is. Voorlopige aanslag niet op naam van belanghebbende maar op die van de ex-echtgenoot: geen verrekening met de definitieve aanslag. Restituties aan de ex-echtgenoot gedaan: over (onjuiste) verrekeningen en restituties moet belanghebbende zich wenden tot de civiele rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij echtscheidingsconvenant een onroerende zaak toebedeeld gekregen. Aan de ex-echtgenoot van belanghebbende zijn voor de onroerende zaak voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor de jaren 2014 en 2015 opgelegd. In januari 2015 werd de onroerende zaak verkocht aan een derde. De notaris heeft toen een bedrag van NAf 6.300 aan achterstallige belastingen – waaronder de voorlopige aanslagen ...
LEES VERDER

Voorlopige aanslagen OZB zijn vernietigd zodat geen sprake is van dubbele aanslagen. Belastingrechter niet bevoegd te oordelen over teruggaaf van het gestelde bedrag aan restitutie

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 tot en met 2017 voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd ten bedrage van NAf 940 voor de jaren 2014 tot en met 2016. Deze aanslagen zijn door belanghebbende betaald. Voor het jaar 2017 is een voorlopige aanslag opgelegd ten bedrage van NAf 1.625. Voor dit jaar 2017 heeft belanghebbende een bedrag van ...
LEES VERDER

Staatssecretaris heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de door de defensieambtenaar betaalde Curaçaose invoerrechten ter zake van de invoer van een personenauto niet door Defensie hoeven te worden gedragen

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak op het gebied van het ambtenarenrecht beoordeelt de Rechtbank Den Haag (hierna: de Rechtbank) een ingesteld beroep tegen de afwijzing door de staatssecretaris van Defensie van een aanvraag om vergoeding van betaalde Curaçaose invoerrechten voor het vanuit Nederland invoeren van een personenauto. Het volgende is aan de orde. Belanghebbende, een defensieambtenaar, is een functie op Curaçao toegewezen. In verband met de verhuizing naar Curaçao ...
LEES VERDER

Met ‘Nederland’ wordt in de AOW slechts het Europese deel van Nederland bedoeld. De voorheen op Bonaire wonende, minder dan een jaar vóór de pensioenleeftijd naar het Europese deel verhuisde belanghebbende was voorheen dus niet verzekerd: aanvraag AOW afgewezen

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende woonde voorheen op Bonaire maar woont sinds juli 2018 in het Europese deel van Nederland. In december 2018 heeft zij bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanvraag tot een ouderdomspensioen ingediend op grond van de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW). De SVB heeft deze aanvraag afgewezen omdat belanghebbende, zolang zij op Bonaire woonde, niet ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft te kennen gegeven de onterecht opgelegde verzuimboete te zullen vernietigen maar ten tijde van de zitting is de verminderingsaanslag nog niet uitgevaardigd. Gerecht doet zaak zelf af, verklaart het bezwaar tegen de boete gegrond en verwerpt het betoog van de Inspecteur dat voor het verschijnen ter zitting geen recht bestaat op proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft tijdig de aangifte winstbelasting voor het jaar 2017 ingediend. Desondanks heeft zij op 26 juni 2019 een verzuimboete gekregen voor het niet, niet tijdig dan wel niet volledig indienen van de aangifte. Naar aanleiding van de betreffende naheffingsaanslag met de verzuimboete is telefonisch contact geweest met de Inspectie der Belastingen. Aan belanghebbende is telefonisch bevestigd dat ...
LEES VERDER

Door de Inspecteur is in het Nederlands gecommuniceerd, één van de officiële talen in Sint Maarten. Voorkeur voor het Engels niet kenbaar gemaakt, bovendien is de digra van belanghebbende bijgestaan door iemand die de Nederlandse taal wel beheerst

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De Inspecteur heeft in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Bij de beoordeling van het beroep buigt het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het ...
LEES VERDER

Inspecteur had geen reden om te twijfelen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de administrateur. Belanghebbende moet zich vergewissen van de kundigheid en het kantoor van de dienstverlener en blijft bovendien zelf verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De Inspecteur heeft in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. In beroep betoogt belanghebbende dat administrateur niet bevoegd was om belanghebbende te vertegenwoordigen bij de boekenonderzoeken. Op ...
LEES VERDER

Bij de OZB ontstaat de belastingschuld op 1 januari van het belastingjaar en vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van een aanslag vijf jaren daarna: in december 2020 voor het jaar 2015 opgelegde aanslag is dus niet tijdig. Niet voldoen aan aangifteplicht is een voorwaarde voor toepassing verlengde navorderingstermijn. Belanghebbende heeft evenwel, gezien de overgangsbepaling bij artikel 10a LvOZB, tijdig aan aangifteplicht voldaan: alleen al daarom kan geen navordering plaatsvinden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 26 februari 2020 op grond van artikel 10a van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (hierna: LvOZB) aangifte van het bezit van een onroerende zaak gedaan. Op 28 december 2020 is aan belanghebbende een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) voor het jaar 2015 opgelegd. Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de aanslag tijdig is opgelegd. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Correcties privégebruik telefoon, vrij wonen, huur, water en electra blijven in stand. Bij de correctie auto van de zaak wordt evenwel van een andere (lagere) nieuwwaarde uitgegaan

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de loonheffingen. In het controlerapport zijn correcties voorgesteld inzake loon in natura voor werknemers, privégebruik telefoon, vrij wonen, auto van de zaak, huur en water- en electrakosten. De Inspecteur heeft op 11 mei 2018 in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen loonheffingen (loonbelasting, premies ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat het verzoek om een vestigingsbeschikking terecht is afgewezen, vennootschap met feitelijke leiding op Bonaire waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit een vordering op de aandeelhouder voldoet niet aan de bezittingentoets

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in december 2002 opgericht. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en haar echtgenoot zijn sinds december 2019 inwoner van Bonaire. Daarmee is de feitelijke leiding van belanghebbende van Nederland naar Bonaire verplaatst. Bij de Kamer van Koophandel te Bonaire is belanghebbende ingeschreven met als bedrijfsomschrijving ‘Persoonlijke financieringsmaatschappij en organisatieadviesbureau’. Per 31 december 2019 bedraagt het eigen vermogen van ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak Rechtbank: de door belanghebbende (een op Curaçao gevestigde naar Nederlands recht opgerichte BV) ontvangen dividenduitkering kan niet worden belast op grond van artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb

Samenvatting zaak In deze Nederlandse vennootschapsbelastingzaak is het volgende aan de orde. Feiten (kort samengevat) Belanghebbende, een besloten vennootschap, is in 2007 opgericht naar Nederlands recht en sinds 31 december 2011 gevestigd op Curaçao. Belanghebbende is de persoonlijke houdstervennootschap van “A”, die ook de enig aandeelhouder is van belanghebbende. A is op het moment van oprichting van belanghebbende geruime tijd woonachtig op Curaçao. Bestuurder van belanghebbende is “B”, de vader ...
LEES VERDER