Rechtbank oordeelt dat de onderhavige Stichting Particulier Fonds buitenlands belastingplichtige is voor de (Nederlandse) vennootschapsbelasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een Stichting Particulier Fonds (hierna: “de SPF”), gevestigd in [land]. In 2011 heeft de SPF 34 onroerende zaken in een nieuwbouwproject te Drimmelen (Nederland) gekocht. Belanghebbende was van plan deze onroerende zaken te verhuren, maar heeft daarvan afgezien na invoering van de verhuurdersheffing. In 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn ...
LEES VERDER

Rechtbank oordeelt dat in Nederland woonachtige persoon feitelijk het bestuur binnen de onderhavige Stichting Particulier Fonds (SPF) heeft gevoerd en vrijelijk kon beschikken over de in de SPF aanwezige inkomens- en vermogensbestanddelen als ware het zijn eigen vermogen: schenkingen uit het vermogen van de SPF aangemerkt als schenkingen van de inwoner waarover (Nederlands) schenkingsrecht verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende is de zoon en tevens enig kind van de vader. In 2011 heeft vader zich met zijn echtgenote uitgeschreven in Nederland en ingeschreven op een adres op “[land 1]”. Op of omstreeks 17 december 2001 heeft vader aan “NV A”, gevestigd in “[land 4]”, opdracht gegeven tot oprichting van een Stichting ...
LEES VERDER

Nederlandse inspecteur mag bij de berekening van de afbouw van het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting rekening houden met de inkomsten van belanghebbende die voor de heffing van inkomstenbelasting toegewezen zijn aan Aruba. Uit de bewoordingen van artikel 15 BRK volgt niet dat dit artikel meebrengt dat deze vorm van indirecte heffing achterwege moet blijven in die zin dat het loon buiten beschouwing moet blijven bij de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. In 2017 is belanghebbende door het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgezonden naar Aruba. Hij was aldaar werkzaam voor het Ministerie van Justitie. Voor Nederlandse inkomstenbelastingdoeleinden wordt belanghebbende gedurende zijn uitzending aangemerkt als binnenlandse belastingplichtige op grond van de zogenoemde woonplaatsfictie als omschreven in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Arrest Hoge Raad in zaak over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de BRK bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore

Samenvatting zaak Op 2 juli 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1044) in de zaak over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore. Het betreft het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van ...
LEES VERDER

FASE-uitkering inmiddels bij wijze van voorschot betaald: geen sprake van een situatie waarin ter voorkoming van onevenredig nadeel een voorlopige voorziening wenselijk is

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (verzoeker in deze zaak) heeft bij (online)verzoeken van 18 juli 2020, 8 augustus 2020, 10 oktober 2020, 9 november 2020 en 1 december 2020 een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor financiële hulp van het sociale noodfonds FASE. Tegen het uitblijven van een beslissing op zijn aanvraag heeft verzoeker op 1 december 2020 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Belanghebbende (inwoner van Nederland) hoeft vragen van Nederlandse inspecteur over Antilliaanse rechtspersoon niet te beantwoorden. De enkele mededeling van gemachtigde dat belanghebbende gerechtigd is geweest tot een (in 2000 geliquideerde) Antilliaanse rechtspersoon, is onvoldoende om hieromtrent een informatiebeschikking te geven. Inspecteur heeft niet gemotiveerd dat en in hoeverre deze informatie van belang kan zijn voor de belastingheffing

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaken met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het betreft hier een tweetal vergelijkbare zaken (ECLI:NL:RBNHO:2021:5126 en ECLI:NL:RBNHO:2021:5127) . Hieronder nemen wij alleen een samenvatting op van zaak met nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:5126. Belanghebbende (eiser in deze zaak) is binnenlands belastingplichtige. In zijn aangiften Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) 2004 en verder heeft belanghebbende geen melding gemaakt van een Liechtensteinse AG, noch inkomsten ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen de grondbelasting die door de notaris in rekening is gebracht is geen bezwaar tegen een opgelegde belastingaanslag of tegen een door de inspecteur genomen voor bezwaar vatbare beschikking: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in maart 2017 de onroerende zaak gekocht voor een bedrag van USD 245.000. De akte van koop en levering dateert van 17 maart 2017. De voorlopige koopovereenkomst van de onroerende zaak is reeds in het jaar 2016 gesloten. De aanslag grondbelasting over het jaar 2017 is opgelegd aan de partij van wie belanghebbende de onroerende zaak ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de term ‘voordeel’ van artikel 11, lid 1, letter c LvIB overeenkomstig artikel 39 (Nederlandse) Wet op de inkomstenbelasting 1964 ook een negatief bedrag behelst: verlies uit vervreemding aanmerkelijk belang moet als een negatief bestanddeel van het onzuiver inkomen worden meegenomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Blanghebbende bezit 100 percent van de aandelen van een in Aruba gevestigde N.V. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg Afl. 10.000. Belanghebbende heeft de aandelen verkocht voor een bedrag van Afl. 1.000. Dit bedrag is door de koper in het onderhavige jaar 2012 betaald. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting ter zake van de verkoop van de aandelen ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof oordeelde dat de spreidingsregeling moet worden beschouwd als begunstigend beleid (niet als toepassing hardheidsclausule) en dat die regeling niet van toepassing is op de heffing van premies AOV/AWW en AZV (geen ‘belasting’)

Samenvatting zaak Op 18 juni 2021 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 24 maart 2020 (zaaknummers AUA2019H00177 tot en met AUA2019H00179; ECLI:NL:OGHACMB:2020:50), betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2013 opgelegde aanslagen in de premieheffing AOV, AWW en AZV, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de ...
LEES VERDER

Beslistermijn Inspecteur inzake bezwaar tegen aanslagen premieheffing nog niet aangevangen omdat aanslag inkomstenbelasting nog niet onherroepelijk vaststaat: beroep tegen niet tijdig doen van uitspraken voortijdig ingediend en niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 20 december 2019 bij beschikking een mededeling “geen aanslag” AOV/AWW 2017 gedaan en een aanslag AVBZ 2017 opgelegd resulterend in een te ontvangen of te verrekenen bedrag van NAf 51. Belanghebbende heeft daartegen op 19 februari 2020 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft geen uitspraken op bezwaar gedaan. Aan belanghebbende is op 28 augustus 2020 ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat waarde vrijstaande woning voor het jaar 2015 (tweede jaar vijfjarig tijdvak) niet is gewijzigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is ter zake van een onroerende zaak een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2015 opgelegd naar een waarde van NAf 1.800.000. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft later alsnog een uitspraak ...
LEES VERDER

Waarde vrijstaande woning niet onderbouwd door systematisch vergelijking. Niet inzichtelijk hoe getaxeerde waarde tot stand is gekomen, beroep op lagere waarde door recessie slaagt ook niet. Gerecht stelt waarde in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak bestaande uit een vrijstaande woning die is ingedeeld in een entree, woon-/eetkamer, vijf slaapkamers, kantoor, vier badkamers, gastentoilet, keuken, berging, was-/berghok, garage, overdekte achterporch en zwembad met pooldeck. De onroerende zaak heeft een perceeloppervlakte van 1.490 m² met een bebouwde oppervlakte van 400 m2. Aan ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat Amerikaanse LLC niet met succes een beroep kan doen op artikel XI lid 1 van het Vriendschapsverdrag omdat zij geen onderneming drijft in Aruba: geen toepassing 0%-tarief dividendbelasting op door Arubaanse dochtermaatschappij uitgekeerd dividend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse dividendbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een in Aruba gevestigde, naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. Een naar het recht van de Verenigde Staten (V.S.) en in de V.S. gevestigde “LLC” houdt alle aandelen in belanghebbende. Op 31 augustus 2017 heeft belanghebbende een bedrag uitgekeerd aan LLC. Belanghebbende heeft aangifte [dividendbelasting] gedaan en een bedrag aan dividendbelasting afgedragen. De dividendbelasting is berekend op ...
LEES VERDER

Belanghebbende die negatief resultaat uit verhuur appartementencomplex aangeeft slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten ter zake van leningen van een BV

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Bonaire, bezit een appartementencomplex in Curaçao (hierna: de onroerende zaken) dat door hem wordt verhuurd. Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar 2017 naast looninkomsten een negatief resultaat uit verhuur van onroerende zaken aangegeven. Op de verhuuropbrengsten (NAf 94.559) heeft belanghebbende een bedrag van NAf 114.321 aan rentekosten in mindering gebracht. Door een in Curaçao gevestigde ...
LEES VERDER

Inwoner van Nederland met verhuurde bungalow in Curaçao slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten in verband met een lening voor de aankoop van de onroerende zaak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde Belanghebbende is woonachtig in Nederland. Zij bezit een bungalow in Curaçao (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak wordt door belanghebbende verhuurd. Belanghebbende heeft verhuuropbrengsten ter zake van de onroerende zaak aangegeven ten bedrage van NAf 13.813 (65% x NAf 21.252). Zij heeft aan rentekosten een bedrag opgevoerd van NAf 53.554. De rentekosten hebben betrekking op de jaren ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen aanslagen die zijn opgelegd conform de aangiften IB (waarin directeursvergoedingen zijn aangegeven). Gerecht acht aannemelijk dat belanghebbende geen directeursvergoeding heeft genoten. Beroep Inspecteur op interne compensatie voor wat betreft genoten loon in natura slaagt wel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV, is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 17 mei 2000 directeur en grootaandeelhouder van een N.V.. In de jaren 2009 en 2010 is aan belanghebbende een directeursvergoeding toegekend van Afl. 12.000 (per jaar). Vanaf 2016 worden er in de vennootschap geen activiteiten meer verricht. Tot de bezittingen van de N.V. behoort een ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om vrijstelling van invoerrechten op havenkraan. Gerecht oordeelt dat het schrijven van de Minister geen rechtsgevolg in het leven heeft geroepen en derhalve niet kan worden aangemerkt als een ‘Lar-beschikking’. Was slechts een herhaling van hetgeen de Inspecteur bij beschikking al had besloten (tegen de beschikking van de Inspecteur waarbij het bezwaar ongegrond is verklaard is geen rechtsmiddel aangewend, zodat deze in rechte vast is komen te staan)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak (Lar) met betrekking tot een niet gehonoreerd verzoek om vrijstelling van invoerrechten, is het volgende aan de orde. Op 6 juli 2015 verzoekt een te Aruba gevestigde stuwadoorsbedrijf/havenbeheerder (appellante in deze zaak) – kort samengevat en enigszins geparafraseerd – aan de minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur van Aruba (de “Minister”, verweerder in deze zaak), met verwijzing naar een Ministeriële Beschikking van ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht RCN over veroordeling in zaak over fraude met coronasteun (Caribisch Nederland)

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft op de website een nieuwsbericht geplaatst over een zaak die onlangs speelde waarin, blijkens het nieuwsbericht op de website van RCN, een ondernemer is veroordeeld wegens fraude met coronasteun. De betreffende uitspraak van het Gerecht waarbij de ondernemer is veroordeeld is bij het opmaken van dit artikel nog niet op rechtspraak.nl geplaatst en kunnen wij nog niet naar u doorzetten. De onderstaande informatie is ...
LEES VERDER

Gerecht acht termijn van twee dagen na gegrondverklaring bezwaar om loonsubsidieaanvraag te formaliseren onredelijk kort. Minister moet belanghebbende in gelegenheid stellen om de aanvraag alsnog in te dienen binnen een termijn van minimaal vijf werkdagen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking van 30 april 2020 heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, verweerder in deze zaak, middels de directeur van de SVB ambtshalve financiële ondersteuning aan appellante ingevolge de MKB-Noodplanregeling (MB no 617/20 van 20 april 2020) afgewezen. In de beschikking staat onder meer (kort samengevat en enigszins geparafraseerd) dat op grond van de ...
LEES VERDER

Verzoek om SVB bij wijze van schadevergoeding te veroordelen tot terugbetaling van ingehouden belasting op hoog bedrag aan over een aantal jaren nabetaald ouderdomspensioen door Gerecht afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het bestuursrecht (Lar) en het socialezekerheidsrecht is het volgende aan de orde. Bij beschikking van 2 januari 2018 heeft de SVB aan eiser, wonende te Curaçao, met ingang van 1 maart 2013 een ouderdomspensioen op grond van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (LvAOV) toegekend. Bij beschikking van 9 januari 2018 heeft de SVB vervolgens besloten dat op het na te betalen ...
LEES VERDER

Vordering ICT ondernemer tot nakoming door het Land Sint Maarten van de opdracht in verband met het ‘belastingtransformatieplan’ in kort geding afgewezen. Gerecht voorshands van oordeel dat de ondernemer aangewezen zal zijn op een vordering tot schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense civielrechtelijke zaak (kort geding) is, kort samengevat, het volgende aan de orde. In deze zaak vordert een ICT ondernemer in kort geding van het Land Sint Maarten nakoming van de aan haar gegunde ICT opdracht in verband met ‘belastingtransformatieplan’ in Sint Maarten waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Na de val van het kabinet wordt evenwel geen uitvoering meer aan dit plan gegeven en de ...
LEES VERDER

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Woning en resterende hypotheekschuld toebedeeld aan de vrouw, verschuldigde gebruiksvergoeding weggestreept tegen de door haar tijdens gebruik gedragen lasten. Verschuldigde ‘belastingen’ ook aan haar toegescheiden maar man is helft aan haar schuldig

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Het gaat hier om de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap. De vrouw bestrijdt in hoger beroep de verdeling door het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (ECLI:NL:OGEAA:2019:324). De man heeft in hoger beroep de stellingen van de vrouw niet betwist. Het Gerecht heeft de verkoop van de woning gelast waarna de opbrengst tussen partijen gelijkelijk verdeeld kan ...
LEES VERDER

Hof verklaart zich onbevoegd om over het schadevergoedingsverzoek te oordelen. Regelgeving Aruba voorziet niet in de mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding door de belastingrechter, verzoek dient bij de burgerlijke rechter te worden ingediend

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer AUA2019H00112 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:107) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (het Gerecht) van 5 april 2019 in de zaak BBZ nr. AUA201803150 (ECLI:NL:OGEAA:2019:225). In deze Arubaanse ...
LEES VERDER

Te laat hoger beroep ingesteld. Omstandigheid dat de reguliere belastingadviseur in het buitenland verkeerde komt voor rekening van belanghebbende. Naar het oordeel van het Hof valt bovendien niet in te zien dat de gemachtigde niet in staat zou zijn geweest om in ieder geval ter behoud van rechten een pro forma hoger beroepschrift in te dienen. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar, hoger beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00394 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:103) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, (het Gerecht) van 17 mei 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201500117 (ECLI:NL:OGEAC:2019:109). In deze Curaçaose ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak Gerecht in zaak over de vraag of belanghebbende recht heeft op teruggaaf van de betaalde rechten bij invoer motorjacht: geen teruggaaf

Samenvatting zaak Op 10 februari 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00340 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:65) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) van 25 juli 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201801196 (ECLI:NL:OGEAC:2019:144). In eerste ...
LEES VERDER

Hof met het Gerecht van oordeel dat nu de rekening-courantvordering die de Aruba Vrijgestelde Vennootschap op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’: AVV niet langer vrijgesteld van winstbelasting

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer AUA2019H00234 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:106) op het door belanghebbende ingestelde beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (het Gerecht) van 18 september 2019 in de zaak BBZ nr. AUA201804120 (ECLI:NL:OGEAA:2019:595). Het Hof is met ...
LEES VERDER

Betreft maatstaf van heffing voor premieheffing BVZ (2). Hof oordeelt dat bij het bepalen van het ‘inkomen’ als bedoeld in artikel 3 vierde lid LIB de persoonlijke lasten en buitengewone lasten niet in aftrek worden toegelaten, doch dat zij in aftrek komen bij de bepaling van het ‘zuivere inkomen’ als bedoeld in artikel 3 derde lid LIB. Hoger beroep ongegrond verklaard

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00305 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:104) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) van 13 juni 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201801091 [ECLI???]. Het betreft hier ...
LEES VERDER

Betreft maatstaf van heffing voor premieheffing BVZ (1). Hof oordeelt dat bij het bepalen van het ‘inkomen’ als bedoeld in artikel 3 vierde lid LIB de persoonlijke lasten en buitengewone lasten niet in aftrek worden toegelaten, doch dat zij in aftrek komen bij de bepaling van het ‘zuivere inkomen’ als bedoeld in artikel 3 derde lid LIB. Hoger beroep ongegrond verklaard

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) in de zaak met zaaknummer CUR2019H00337 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:105) uitspraak gedaan op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) van 18 juli 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201803762 [ECLI???]. Het betreft hier ...
LEES VERDER

Belanghebbende betoogt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, omdat in vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel is toegepast vanaf 2014. Hof van oordeel dat de meerderheidsregel niet is geschonden en eens met het Gerecht dat de Inspecteur het ABP-pensioen terecht in het premie-inkomen heeft begrepen

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2020H00009 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:102) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) van 5 november 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201802092 (ECLI:NL:OGEAC:2019:300). Het gaat in ...
LEES VERDER

Na terugwijzing bevestigt het Hof alsnog de uitspraak van het Gerecht dat de aan belanghebbende opgelegde aanslag winstbelasting 2003 is verjaard. Hoge Raad oordeelde eerder dat de verjaring niet is gestuit door het verleende uitstel van betaling

Op 13 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof), na terugwijzing door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:350), opnieuw uitspraak gedaan in zaaknummer AUA2016H00078 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:98) op het door het Land Aruba ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) van 13 januari 2016 (zaaknummer AR 934 van 2015; ECLI:NL:OGEAA:2016:37). Daarbij heeft het Hof, thans als verwijzingsrechter en met inachtneming ...
LEES VERDER