Dat aan het Land Sint Maarten belastingen zijn betaald en het Land in het verleden vergunningen heeft verleend, acht het Gerecht niet doorslaggevend in civielrechtelijke zaak over de vraag of de Staat der Nederlanden en/of het Land Sint Maarten aansprakelijk is jegens een derde voor geleden schade als gevolg van incidenten en inspecties van de Franse autoriteiten in het betwiste grensgebied

Samenvatting zaak Wij behandelen deze in meerdere opzichten interessante civielrechtelijke zaak in het CFN vanwege de belastinggerelateerde rechtsoverweging van het Gerecht in het onderhavige geschil over de aansprakelijkstelling van de Staat der Nederlanden en het Land Sint Maarten tegen de achtergrond van een grensgeschil tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden in Sint Maarten. Het Gerecht overweegt in deze zaak namelijk onder meer dat – zakelijk weergegeven – ...
LEES VERDER

Conclusie A-G over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de BRK bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore

Advocaat-Generaal (A-G) mr. P.J. Wattel heeft op 2 december 2020 conclusie genomen (ECLI:NL:PHR:2020:1150) in het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 19 februari 2020 van het Gerechtshof Den Haag (zaaknummers BK-18/00981, BK-18/00982 en BK-18/00983, ECLI:NL:GHDHA:2020:281). In die zaak oordeelde het Gerechtshof – heel summier en zakelijk weergegeven – dat (Nederlandse) dividendbelasting verschuldigd is over dividenduitkeringen gedaan door een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap  waarvan de statutaire ...
LEES VERDER

Vrouw gerechtigd tot de helft van de aan man uitgekeerde of nog uit te keren bruto pensioenbedragen. Omstandigheid dat de man de pensioengelden geheel aan zichzelf heeft laten uitkeren is voor zijn rekening en risico, het is aan hem om teveel betaalde belastingen en premies gerestitueerd te krijgen

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het huwelijk tussen partijen, voormalige echtelieden, is (kennelijk) ontbonden. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) neemt in deze zaak een beslissing over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, meer in het bijzonder over de toebedeling van pensioenen. Daarbij maakt het Gerecht ook enkele overwegingen met betrekking tot de door de vrouw ...
LEES VERDER

Bij verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap zijn partijen ieder voor de helft gerechtigd tot belastingrestituties betrekking hebbende op de periode vóór de peildatum. Restitutie door de belastingdienst rechtstreeks betaald aan de bank ter aflossing hypotheekschuld: partijen gelijkelijk gebaat. Niet is komen vast te staan dat de man meer dan de helft van de belastingschulden heeft voldaan en of hij aldus een recht van regres heeft op de vrouw

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het huwelijk tussen partijen, voormalige echtelieden, is (kennelijk) ontbonden. Vanwege onder meer de omstandigheid dat eiseres (de vrouw) de aflossingen van de huwelijkse schulden op zich heeft genomen, terwijl gedaagde (de man) zich daarom niet bekommert, bedeelt het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) een groot deel van de goederen die ...
LEES VERDER

Bij verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap worden belastingrestituties en –schulden die betrekking hebben op de periode vóór inschrijving echtscheiding maar daarna zijn uitgekeerd/vastgesteld worden in beginsel 50/50 verdeeld. Nu niets is gesteld omtrent hoogte bedragen, beslist het Gerecht dat de belastingteruggaven worden toebedeeld aan en de belastingschulden moeten worden gedragen door degene aan wie de betreffende aanslag is of zal worden opgelegd

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Bij beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Partijen waren in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De tussen partijen bestaande ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld. Eén der partijen, eiser in deze zaak, vordert dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij ...
LEES VERDER

Gewezen partners moeten naar rato van draagkracht bijdragen in behoefte minderjarige kinderen. Uitgangspunt is het netto besteedbaar inkomen: het bruto inkomen verminderd met de daarover verschuldigde of ingehouden premies en belastingen

In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Uit deze relatie zijn thans nog minderjarige kinderen geboren (hierna gezamenlijk: de minderjarigen). De man en de vrouw hebben het gezamenlijk gezag over kind 1. De vrouw heeft van rechtswege alleen het gezag over kind 2. De minderjarigen wonen bij de vrouw. Bij beschikking van 9 april 2020 ...
LEES VERDER

Bodembeslag: terughoudendheid bij reële eigendom van een derde. Disproportionele inbreuk op de eigendomsrechten van de derde indien de Ontvanger zich daarop voor de belastingschuld van de belastingschuldige zou verhalen. Concordantie ook bij invordering

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak op het gebied van het invorderingsrecht is het volgende aan de orde. De Ontvanger heeft beslag gelegd bij een restaurant gevestigd in een landhuis te Curaçao. De beslagen zijn gelegd ten laste van de exploitant van het restaurant (een N.V., hierna: “de N.V.”). Het beslag werd gelegd op alle roerende zaken die zich ten tijde van de beslaglegging op de bodem van het ...
LEES VERDER

Hoge Raad wijst zaak over de Ministeriële beschikking fooien terug naar het Hof. Onderzocht moet worden of het forfait voldoende verband houdt met fooien die in casino’s op Sint Maarten werkelijk plegen te worden ontvangen

Samenvatting zaak Gisteren, vrijdag 11 december 2020, heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2020:1988) in een interessante Sint Maartense zaak over de heffing van loonbelasting en sociale premies over fooien en de toepassing daarbij van de Ministeriële beschikking fooien van 3 augustus 2007 die een regeling bevat waarbij het voor een werknemer in aanmerking te nemen fooienbedrag op een forfaitaire wijze wordt bepaald. De Hoge Raad heeft daarin het geding ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de bezwaartermijnoverschrijding verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard maar inspecteur zegt ter zitting toe dat de aanslagen ambtshalve zullen worden verlaagd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aangiftebiljet inkomstenbelasting voor het jaar 2013 uitgereikt, maar belanghebbende heeft dit aangiftebiljet niet ingediend. Belanghebbendes moeder is in 2009 ziek geworden. In het onderhavige jaar 2013 heeft belanghebbende bij zijn moeder ingewoond om voor haar te zorgen. De moeder is in december 2015 overleden. De Inspecteur heeft op 25 augustus 2017 aanslagen inkomstenbelasting en ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure komt de Inspecteur in de uitspraak op bezwaar volledig tegemoet aan de klachten van belanghebbende: zowel het beroep tegen het niet-tijdig beslissen als het beroep tegen de reële uitspraak niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Geen proceskostenvergoeding, geen sprake van door een derde verleende rechtsbijstand

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 2 november 2018 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting, een navorderingsaanslag premie AOV/AWW en een navorderingsaanslag premie AVBZ voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft op 13 november 2018 tegen de navorderingsaanslagen bezwaar gemaakt en op 31 oktober 2019 beroepen ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure alsnog uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag OZB. Beroep tegen het niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk maar wordt geacht ook te zijn gericht tegen de reële uitspraak. Ter zitting geeft de Inspecteur aan dat de aanslag verminderd dient te worden tot een aanslag naar de door belanghebbende voorgestane waarde

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een opgelegde voorlopige aanslag onroerendezaakbelasting is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 14 december 2018 een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft op 10 januari 2019 bezwaar gemaakt en op 11 december 2019 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 22 ...
LEES VERDER

Aanslagen successiebelasting buiten de wettelijke termijn opgelegd. Gerecht laat artikel 81a SBV (zeswekentermijn voor beroep tegen beschikkingen) buiten toepassing, maar dat artikel vindt in casu hoe dan ook geen toepassing omdat belanghebbenden geen beroep hebben ingesteld tegen een beschikking ingevolge de SBV maar tegen het niet tijdig beslissen op bezwaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose successiebelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden zijn de erfgenamen van de erflater die ingezetene was van Curaçao en op 18 mei 2008 overleden. Belanghebbenden hebben geen aangiften voor de successiebelasting gedaan. De Inspecteur heeft met dagtekening 31 oktober 2018 aan de zeven belanghebbenden aanslagen successiebelasting opgelegd naar een belastbaar bedrag van NAf 740.820 elk. Bij het vaststellen van deze aanslagen is de Inspecteur ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen aftrek mogelijk is voor het door de ontvanger op te betalen inkomstenbelasting afgeboekte bedrag ter zake van betaalde premies AOV/AWW

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende oefent een beroep uit in de vorm van een eenmanszaak. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting 2016 heeft de Inspecteur de aftrek van betaalde premie AOV/AWW gecorrigeerd. In geschil is of de Inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met de betaalde premie AOV/AWW. Ter zitting heeft de Inspecteur aan de hand van overgelegde stukken toegelicht dat ...
LEES VERDER

Verschuldigde premie gaat totale voorheffing met meer dan NAf 50 te boven: terecht een aanslag premie AVBZ vastgesteld. AOV/AOW-uitkeringen moeten naar het AVBZ-tarief van 2% in aanmerking worden genomen, niet naar het verlaagde 1,5%-tarief. Uitlatingen gedaan door de SVB in het kader van een voorlichtende taak binden de Inspecteur niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premie AVBZ is het volgende aan de orde. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag premie AVBZ een premiepercentage AVBZ van 1,5% in aanmerking genomen ter zake van het pensioeninkomen en 2% ter zake van de overige inkomsten. De Inspecteur heeft bij beschikking van 14 december 2018 aan belanghebbende medegedeeld dat op grond van artikel 41B Landsverordening op ...
LEES VERDER

Inspecteur verzuimt bij vaststellen aanslag premies AOV/AWW de voorheffing op de pensioenuitkering in aanmerking te nemen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen premies AOV/AWW en premie BVZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 inkomen uit dienstbetrekking genoten van “X” NV alsmede een pensioenuitkering van een particuliere levensverzekeringsmaatschappij. De Inspecteur heeft bij beschikking aan belanghebbende medegedeeld dat op grond van artikel 41B Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (LIB) geen aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Eveneens is bij beschikking medegedeeld ...
LEES VERDER

Nog daargelaten of de daggelden in verband met medische onderzoeken en behandeling in Nederland als ziektekosten kunnen worden aangemerkt, is aftrek terecht geweigerd omdat belanghebbende de gestelde kosten niet heeft onderbouwd. Beroep Inspecteur op interne compensatie slaagt. Beroep belanghebbende op vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is voor medische onderzoeken en behandeling naar Nederland geweest. Zijn echtgenote heeft belanghebbende daarbij begeleid. Zij zijn verbleven in een gastenverblijf van het UMC Utrecht. Daarnaast heeft belanghebbende voor een behandeling éénmaal overnacht in een ziekenhuis te Deventer. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben gedurende het gehele verblijf in Nederland een auto gehuurd. De zorgverzekeraar heeft de kosten ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen toepassing gebruikelijkloonregeling. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een bijzondere situatie waarin een lager salaris dan het fictief loon in aanmerking kan worden genomen. De BV bevindt zich niet in structurele verliessituatie

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende houdt in de onderhavige jaren middellijk de helft van de aandelen in “X” BV (hierna: de BV). Zij is tevens directeur van de BV. Belanghebbende heeft in het jaar 2016 als directielid geen salaris genoten. In het jaar 2017 heeft zij als directielid een salaris genoten van NAf 1.130 per maand, oftewel NAf 13.560 per jaar. Blijkens ...
LEES VERDER

Nederlandse inspecteur maakt niet aannemelijk dat Curaçaose NV – behorende tot een internetcasino-groep – in Nederland is gevestigd (Nederlandse zaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak (ECLI:NL:GHARL:2020:9535) met raakvlakken met de Caribische praktijk heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 november 2020 uitspraak gedaan met betrekking tot een aantal formeelbelastingrechtelijke vragen alsmede met betrekking tot de vraag of de feitelijke leiding van belanghebbende, een naar Curaçaos recht opgerichte vennootschap, zich in Nederland bevond. Op dezelfde dag heeft het Hof overigens in nog drie andere zaken vergelijkbare uitspraken gedaan (zie onderaan dit ...
LEES VERDER

Verklaring niet verzekerd zijn voor de BVZ onterecht geweigerd. Ophalen verzekeringspas onvoldoende om daaruit af te leiden dat belanghebbende vanaf die datum tot de kring van verzekerden behoort

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een kwestie over het al dan niet verzekerd zijn voor de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) is het volgende aan de orde. Belanghebbende (eiseres in deze zaak) is in dienstbetrekking werkzaam bij een stichting. Zij is in de periode van belang particulier verzekerd tegen ziektekosten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Daarnaast komt belanghebbende in het verzekerdenbestand van de Sociale Verzekeringsbank (SVB, verweerster in deze ...
LEES VERDER

Cassatieberoep: conclusie A-G in zaak waarin het Hof oordeelde dat tegen een aanslag speelvergunningsrecht (Sint Maarten) bezwaar en beroep openstaat ingevolge de LAR, zijnde een met voldoende procedurele waarborgen omklede rechtsgang

In deze formeelbelastingrechtelijke zaak met betrekking tot de vraag welke rechtsgang openstaat tegen een aanslag Sint Maartens speelvergunningsrecht is het volgende aan de orde. Advocaat-Generaal (A-G) E.M. Wesseling-van Gent heeft op 6 november 2020 conclusie genomen (ECLI:NL:PHR:2020:1094) in de zaak waarin belanghebbende beroep in cassatie heeft ingesteld tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek tot uitbetaling ziekengeld door SZV blijft in stand. Belanghebbende is gehouden een loonadministratie te voeren waaruit duidelijk blijkt aan de hand waarvan de premie is berekend

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het formele socialezekerheidsrecht (ziekengeld ingevolge de Landsverordening ziekteverzekering) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”, verweerder in deze zaak) heeft het verzoek van een B.V. (hierna: “belanghebbende”, eiseres in deze zaak) tot uitbetaling van ziekengeld afgewezen. Het daartegen door belanghebbende ingestelde bezwaarschrift heeft het SZV bij beschikking ongegrond verklaard. Tegen die ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de door het SZV opgelegde boetes wegens het verstrekken van onjuiste informatie en het niet tijdig registreren van werknemers voor doeleinden van de ZV/OV terecht zijn opgelegd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het formele socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”, verweerder in deze zaak) heeft bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”, eiseres in deze zaak) een looncontrole inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV) uitgevoerd. Belanghebbende is in de gelegenheid gesteld om nadere informatie te verstrekken ...
LEES VERDER

SZV motiveert voldoende dat de werknemers niet onder uitzendbureaus vielen en dat de naheffing ZV/OV in stand kan blijven. Standpunt dat ten onrechte wordt uitgegaan van premieplicht voor personen die werken voor een geaffilieerde Amerikaanse rechtspersoon wordt door het Gerecht niet gevolgd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”, verweerder in deze zaak) heeft over (onder andere) het jaar 2011 een looncontrole uitgevoerd bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”, eiseres in deze zaak) inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering. Naar aanleiding van de controle heeft het SZV ...
LEES VERDER

Gerecht volgt vaste jurisprudentie dat maaltijdvergoedingen voor doeleinden van de premieheffing ZV/OV niet van het begrip loon zijn uitgesloten: SZV heeft terecht premie geheven over de vergoedingen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”, verweerder in deze zaak) heeft over (onder andere) het jaar 2012 een looncontrole uitgevoerd bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”, eiseres in deze zaak) inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering. Naar aanleiding van de controle heeft het SZV ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de Christmas bonus en de maaltijdvergoedingen door het SZV terecht zijn meegenomen als onderdeel van het loon voor doeleinden van de premieheffing ZV/OV

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”) heeft over de periode 2010 tot en met juli 2015 een looncontrole gedaan bij belanghebbende ter bepaling van de loonsommen voor de heffing van premie voor de ongevallenverzekering en de ziekteverzekering. Op basis van het controlerapport heeft het SZV op ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de koksklompen terecht door het SZV niet zijn beschouwd als werkkleding voor doeleinden van de premieheffing ZV/OV en dat de maaltijdvergoedingen terecht zijn meegenomen als onderdeel van het loon. SZV motiveert onvoldoende op grond waarvan de oproepkrachten als werknemers kunnen worden aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”) heeft over de jaren 2011 tot en met 2015 een looncontrole gedaan bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”)  ter bepaling van de loonsommen voor de heffing van premie voor de ongevallenverzekering en de ziekteverzekering. Op basis van het controlerapport heeft het ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de Christmas bonus en de maaltijdvergoedingen door het SZV terecht zijn meegenomen als onderdeel van het loon voor doeleinden van de premieheffing ZV/OV. SZV motiveert onvoldoende op grond waarvan de oproepkrachten als werknemers kunnen worden aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het SZV”) heeft over de periode 2010 tot en met juli 2015 een looncontrole gedaan bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”) ter bepaling van de loonsommen voor de heffing van premie voor de ongevallenverzekering en de ziekteverzekering. Op basis van het controlerapport heeft ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de door X – een bedrijf met een ‘alcohol bonded warehouse’ – betaalde invoerrechten in verband met het door Y geïmporteerde bier terecht aan Y zijn doorbelast

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Partij “X” (eiseres in deze zaak) heeft in het kader van de door haar gedreven onderneming een zogeheten ‘alcohol bonded warehouse’. Dit is een opslagruimte die speciaal is bedoeld voor de opslag van alcoholhoudende producten. Partij “Y” (gedaagde in deze zaak) heeft in verband met zijn onderneming bier in Aruba geïmporteerd. Dit ...
LEES VERDER

X heeft slechts als stroman gefungeerd en afspraak was dat Y de eenmanszaak voor eigen rekening en risico zou drijven: Hof bevestigt vonnis Gerecht dat Y (intern) aansprakelijk is voor de belastingaanslagen van de eenmanszaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Partij "X" (geïntimeerde in deze zaak) en partij “Y” (appellante in deze zaak) hebben in augustus 2006 een eenmanszaak ingeschreven in de Kamer van Koophandel met als doelstelling het ondernemen van een uitzendbureau. X staat ingeschreven als eigenaar, Y als gevolmachtigde. In april 2007 is een naamloze vennootschap ingeschreven (de N.V.) en ...
LEES VERDER

Beroep op gelijkheidsbeginsel inzake opgelegde naheffingsaanslag Bonairiaanse verhuurbelasting slaagt niet. Niet aannemelijk gemaakt dat in het betreffende tijdvak in de meerderheid van de vergelijkbare gevallen te weinig verhuurbelasting (ter zake van verhuur van auto’s aan toeristen) is betaald en de heffingsambtenaar niettemin naheffing ervan achterwege heeft gelaten

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Een vergelijkbare zaak – maar dan niet met betrekking tot de verhuurbelasting maar met betrekking tot de toeristenbelasting – behandelden wij reeds in het CFN van 30 oktober 2020 en ook in het CFN van vandaag (6 november 2020) worden nog twee andere vergelijkbare zaken behandeld (beide betrekking hebbende op de toeristenbelasting). Onder dit artikel zijn de ECLI-nummers ...
LEES VERDER