Ongunstigere fiscale behandeling en de betekenis van het Unierecht voor het Koninkrijk – Prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. mr. Gerard Meussen als hoogleraar Algemeen belastingrecht aan de Radboud Universiteit, heeft Prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf als blijk van waardering een bijdrage geschreven. Vanwege de belangstelling van Gerard Meussen voor het Europese belastingrecht, is de bijdrage gewijd aan de vraag welke vrijheden ingeroepen kunnen worden in de relatie tussen EU-lidstaten enerzijds en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden ...

Afwijkende cassatieprocedure in Caribische belastingzaken – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Gerard Meussen is op 20 juni 2024 door de Radboud Universiteit te Nijmegen een symposium georganiseerd. Het symposium had als thema 'een rechtvaardig belastingstelsel'. Tijdens het symposium heeft Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen een voordracht gehouden over de afwijkende cassatieprocedure bij de Hoge Raad in Caribische belastingzaken. Tot ons genoegen heeft hij zijn bijdrage ter publicatie aangeboden aan het Caribisch Fiscaal ...

Actualiteiten Caribisch formeel belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

In deze bijdrage van Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen worden de actuele ontwikkelingen besproken op het terrein van het Caribisch formeel belastingrecht in de periode van medio 2022 tot en met september 2023. Enige ontwikkelingen betreffen specifiek Caribische kwesties, andere ontwikkelingen zijn geïnitieerd door de jurisprudentie van de Hoge Raad. En bij een aantal uitspraken kan een kritische noot worden gekraakt. In deze bijdrage wordt duidelijk dat niet alle ...

Wijziging BRNC 2015: implementatie BEPS-minimumstandaard tegengaan BRNC-shopping – door Prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en Drs. A.J. Postma

Aanleiding voor deze bijdrage is het op 21 april 2023 door de Koning aangeboden rijkswetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (hierna: BRNC 2015) aan de parlementen van de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In hun inleiding gaan de auteurs uitvoerig in op de internationale fiscale ontwikkelingen die dit rijkswetsvoorstel instigeerden. Vervolgens bespreken zij de wijze waarop Curaçao en Nederland via het rijkswetsvoorstel invulling hebben beogen te ...

Voortschrijdend inzicht territorialiteit en voorkoming – Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma (Curaçao)

In de beschouwing 'Territorialiteit in de winstbelasting en de voorkoming van dubbele belasting' in het CFN van 28 mei 2021, nr. 2021/40, hebben Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma aandacht besteed aan de situatie waarin een belastingplichtige inwoner van Curaçao inkomen verkrijgt uit het Caribisch deel van Nederland (de BES eilanden) dat wordt bestreken door artikel 21, zesde lid, van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Stb. 2015, 348, hierna: ‘BRNC’) ...

De Caribische belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Ter gelegenheid van het afscheid van belastingrechter mr. drs. Mari de Werd is op 17 april 2023 door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in de aula van de Universiteit van Aruba een symposium georganiseerd. Het symposium was onderdeel van de serie 'Legacy Lectures' die door het Hof georganiseerd worden ter gelegenheid van vertrekkende rechters. Het symposium op Aruba had als thema 'de toekomst van de fiscaliteit in het Caribisch deel ...

Concordantie in het Caribische belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Kort geleden heeft Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen een bijdrage geschreven voor de onderzoeksbundel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao met als thema de meergelaagdheid van de (kleinschalige) rechtsorde van Curaçao. In die bijdrage heeft hij aandacht besteed aan concordantie in het Caribische belastingrecht. Van Suilen heeft de bijdrage bewerkt tot het onderhavige artikel voor het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad. Van Suilen is buitengewoon hoogleraar Caribisch ...

Verslag UoC seminar “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen” – door M.L. Maduro LL.M. en G. Pourier (Curaçao)

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221125-9 Zie ook: CFN van 26 augustus 2022, nr. 2022/73: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC organiseert seminar: “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”. Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen, internationale fiscale ontwikkelingen, UoC seminar, seminar University of Curaçao, seminar Fiscaal Recht van de UoC, Regeling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University ...

Een vooruitblik op de BTW-invoering in Suriname – door K.N. Schreuders LL.M., R. Boevé LL.M. en E.A.S.R. van Leeuwen LL.B.

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221118-3 Links naar artikelen in het CFN over de BTW in Suriname: CFN van 15 november 2022, nr. 2022/107: Informatievideo van de Belastingdienst Suriname: BTW update voor consumenten. Betreft: Informatievideo op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname, geplaatst 14 november 2022: “BTW update BTW voor consumenten”. CFN van 2 november 2022, nr. 2022/101: Op website belastingdienst: link naar ...

Concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

CFN-artikelnummer 20211112-2 Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: formeel belastingrecht, belastingprocesrecht, belastingrechtspraak, rechtspraak, rechtspraak in belastingzaken, rechtspraak in fiscale zaken, Caribisch formeel belastingrecht, Caribisch belastingprocesrecht, belastingrechtspraak in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische Koninkrijksdelen, concordant belastingprocesrecht, concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het ...

Telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk: kansen en bedreigingen vanuit fiscaal perspectief – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

CFN-artikelnummer 20211112-1 Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: internationaal belastingrecht, telewerken, telewerken vanuit fiscaal perspectief, kansen en bedreigingen van telewerken, telewerken vanuit belastingperspectief, fiscale aspecten van telewerken, belastingaspecten van telewerken, telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische delen van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische Koninkrijksdelen, Publicatie: CFN van 12 november ...

Boekbespreking: ‘Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk’ van A.J.H. van Suilen – door mr. L.J.A. Pieterse

CFN-artikelnummer 20201120-9 Land/gebiedsdeel: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, BES Betreft: belastingprocesrecht, fiscaal procesrecht, fiscale rechtspleging, Caribisch belastingprocesrecht, Caribisch fiscaal procesrecht, Caribische fiscale rechtspleging, fiscale rechtspraak, fiscale rechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk, bezwaarprocedure, beroepsprocedure, beroep in belastingzaken, hoger beroepsprocedure, hoger beroep in belastingzaken, cassatie, beroep in cassatie, eenvormig belastingprocesrecht, Arubaans belastingrecht, Curaçaos belastingrecht, Sint Maartens belastingrecht, Caribisch belastingrecht Caribisch Nederlands belastingrecht, Antilliaans belastingrecht, ...

Pleidooi voor eenvormig belastingprocesrecht in de vier Caribische jurisdicties van het Koninkrijk – door mr. dr. A.J.H. van Suilen

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20201002-3 ...

Nieuwe afspraken over de strafrechtelijke handhaving van fiscale delicten op Curaçao – beschouwing door mr. K.M.G. Demandt en mr. P.C. Janssen

CFN-artikelnummer 20191108-3 Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen, aanmeldingsrichtlijn, transactierichtlijn, vervolgingsrichtlijn, aanmelding, transactie, vervolging, fiscale delicten, douane, douanedelicten, douanedelict, delict, ATV-richtlijnen, ATV-richtlijn, Algemene Landsverordening Landsbelastingen, ALL, fiscale fraude, bestrijding van fiscale fraude, Inspectie der Belastingen, Sector Fiscale Zaken, SFZ, Stichting Belastingaccountantsbureau, SBAB, BAB, belastingaccountantsbureau, Douane, Openbaar Ministerie, strafrechtelijke handhaving, handhaving, strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving, fiscale wetgeving, douanewetgeving, kassaproject, fiscaal strafrecht, fiscaal strafrechtelijke zaken, Team Inlichtingen en Opsporing, ...