Wijziging Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard

Bij Besluit van 20 december 2017 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en de sociale zekerheid (hierna: “het besluit”) zijn de artikelen 6 en 9 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften CRS gewijzigd. Het besluit is op 28 december 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, nr. 524 (Stb., 2017, 524). In artikel VIII van het besluit is geregeld dat het ...

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 december 2017, jaargang 2017, nr. 517 (Stb. 2017, 517). Het wetsontwerp met betrekking tot de ...

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.786) is met algemene stemmen aangenomen ...

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 aangenomen. Ten aanzien van het fiscale stelsel van de BES-eilanden (Caribisch Nederland) bevatten de wetsontwerpen de volgende voorstellen en maatregelen. Verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius met een jaar, tot 1 januari 2019  In het Belastingplan 2018 (vergaderjaar 2017-2018, nr. 34785) wordt door het kabinet voorgesteld ...

Nieuwe kabinet zal zich nader beraden over maatregelen voor de BES, onder andere op fiscaal gebied

In zijn schriftelijke antwoord van 2 november 2017 op vragen uit de Tweede Kamer die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017 over het pakket Belastingplan 2018, heeft de staatssecretaris van Financiën, de heer Menno Snel, op de vraag wanneer er op de BES-eilanden een nieuw fiscaal stelsel komt geantwoord dat dit kabinet zich daarop zal beraden. Verwezen wordt naar het rapport van de evaulatiecommissie Spies waarin wordt ...

Kosten vrijstelling vastgoedbelasting sociaal-culturele instellingen geraamd op € 30.000

Op 2 november 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën schriftelijk geantwoord op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017 over het pakket Belastingplan 2018. De staatssecretaris antwoordt daarin onder meer op vragen over de voorgestelde vrijstelling van vastgoedbelasting voor sociaal-culturele instellingen. De staatssecretaris informeert dat de geraamde kosten van deze maatregel € 30.000 bedragen. Op de vraag waarom is gekozen voor een ruime ...

Nota van wijziging bij Overige fiscale maatregelen 2018 inzake definitie rekeninghouder en voorschriften voor financiële instellingen in de Nederlandse WIB in het kader van CRS; maatregelen gelden ook voor BES

In de Nota van wijziging met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 wordt door de staatssecretaris van Financiën een aantal wijzigingen voorgesteld in het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Kamerstuk 34 786, Overige fiscale maatregelen 2018) voorgesteld. De Nota van wijziging is op 25 oktober 2017 door de Tweede Kamer ontvangen. Eén van de voorgestelde wijzigingen betreft aanpassingen van de Wet op de ...

Interpretatie “desgevraagd toegang” tot antiwitwasinlichtingen

In de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 786, nr. 6) gaat de Staatssecretaris van Financiën in op de vraag in hoeverre de tekst “desgevraagd toegang” geïnterpreteerd moet worden. Het antwoord van de staatssecretaris in de nota luidt als volgt (blz. 57; hierna geciteerd zonder de in de nota opgenomen ...

Staatssecretaris legt uit waarom toegang tot antiwitwasinlichtingen van financiële instellingen op BES-eilanden niet direct in wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen is opgenomen

In de op 25 oktober 2017 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 786, nr. 6), legt de Staatssecretaris van Financiën uit waarom het kabinet de toegang voor de Belastingdienst tot antiwitwasinlichtingen van financiële instellingen op de BES-eilanden niet direct in het ...

Overige fiscale maatregelen 2018, nota naar aanleiding van verslag: beantwoording vragen over vrijstelling vastgoedbelasting voor sociaal-culturele instellingen

Op 25 oktober 2017 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 786, nr. 6) ontvangen. In de nota beantwoordt de Staatssecretaris van Financiën onder meer vragen over het voorstel voor een vrijstelling van de vastgoedbelasting voor onroerende zaken (niet zijnde woningen) van ...

Eventuele wijzigingen fiscaal stelsel Caribisch Nederland overgelaten aan nieuwe kabinet

In de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het Belastingplan 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 785, nr. 6) heeft de Staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de VVD aangegeven dat het, onder verwijzing naar de kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Spies, voor de hand ligt om ...

Belastingplan 2018, nota naar aanleiding van verslag: beantwoording vragen over verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius

Op 25 oktober 2017 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het Belastingplan 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 785, nr. 6) ontvangen. In de nota beantwoordt de Staatssecretaris van Financiën onder meer vragen over het voorstel om de toepassing van de lagere tarieven van de Algemene  bestedingsbelasting (ABB) voor de openbare ...

Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen

In de speciale uitgave van het CFN van 19 september 2017, nr. 2017/34, rapporteerden wij reeds over de in het door het Kabinet gepresenteerde Belastingplan 2018 en de overige fiscale maatregelen opgenomen voorstellen met betrekking tot het fiscale stelsel van de BES-eilanden (Caribisch Nederland). Het betreft een drietal onderwerpen. Hieronder zetten wij deze nog eens, kort samengevat, op een rij. Voor meer informatie verwijzen wij naar de artikelen in de bovengenoemde ...

Overige fiscale maatregelen 2018: toegang tot antwitwasinlichtingen t.b.v. controle van Common Reporting Standard (CRS) gegevens

In de vandaag door het Kabinet, de Regering van Nederland, aan de Staten-Generaal aangeboden “Overige fiscale maatregelen 2018” (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten) wordt door het kabinet voorgesteld om in de Belastingwet BES toegang tot antiwitwasinlichtingen te regelen voor de controle van de Common Reporting Standard gegevens (CRS-gegevens) om de Belastingdienst ook een effectieve controlemogelijkheid te geven ten aanzien van de CRS-gegevens ...

Overige fiscale maatregelen 2018: vrijstelling van vastgoedbelasting voor onroerende zaken van sociaal-culturele instellingen, charitatieve instellingen e.d.

Het Kabinet, de Regering van Nederland, heeft vandaag ook de “Overige fiscale maatregelen 2018” (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten) aangeboden aan de Staten-Generaal. De Overige fiscale maatregelen 2018 bevatten ook enkele voorstellen met betrekking tot het belastingstelsel van Caribisch Nederland, onder andere met betrekking tot vrijstelling in de vastgoedbelasting voor onroerende zaken van sociaal-culturele, charitatieve instellingen e.d. De voorstellen betreffende de volgende. Het ...

Belastingplan 2018: verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius met een jaar, tot 1 januari 2019

Vandaag heeft het Kabinet, de Regering van Nederland, het Belastingplan 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten) aangeboden aan de Staten-Generaal. Het Belastingplan 2018 bevat ook een voorstel met betrekking tot het belastingstelsel van Caribisch Nederland, meer in het bijzonder met betrekking tot het tarief van de algemene bestedingsbelasting (ABB) in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius. In het Belastingplan 2018 wordt ...