‘Fiscale perikelen in de Caribische Koninkrijksdelen’ bij online Drieluik-webinar Perspectieven op Koninkrijksrelaties: over Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2 en staatssteun

Het expertisecentrum ITEM organiseert, in samenwerking met de Stichting Caribische Belasting en Europawinkel, op maandag 27 november 2023 het derde deel van de derde editie van het (online) Drieluik-webinar ‘Perspectieven op Koninkrijksrelaties’. In dit derde deel van het Drieluik gaan fiscale experts met elkaar in gesprek over thema’s uit de columnbundel ‘Fiscale perikelen’: Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2, Staatssteun. De bijeenkomst wordt gemodereerd door mr. dr. Germaine Rekwest, voorzitter van de Stichting ...

Belangenorganisaties verzoeken de Staten zeer dringend om het ontwerp voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo snel mogelijk te behandelen, in het licht van de assessment van Curaçao door de CFATF (Curaçao)

In een brief d.d. 16 november 2023 hebben belangenorganisaties uit de financiële sector van Curaçao het dringende verzoek gedaan aan de voorzitter van de Staten van Curaçao om de ontwerplandverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering ‘met de nodige urgentie’ in behandeling te nemen. De belangenorganisaties verwijzen daarbij naar een recente brief van de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Staten waarin ook door de Minister al ...

Externe overheidsconsultants moeten bewijs van aangifte- en betalingsgedrag halen bij de belastingdienst (Curaçao)

De Raad van Ministers heeft besloten dat alle externe consultants die in 2024 voor de overheid werken verplicht zijn om een bewijs van aangifte- en betalingsgedrag aan te vragen bij de belastingdienst. Zo staat in een persbericht dat op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is geplaatst. Zonder het verstrekken van deze verklaring zal de betreffende consultant in 2024 geen betalingen ontvangen van de overheid, zo staat in ...

Geen vragen Centrale Commissie over de OLV Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA): blanco verslag (Curaçao)

Afgelopen woensdag 22 november 2023, heeft een vergadering plaatsgevonden van de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao het ontwerp voor een Landsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (ALDA) (zie de oproep voor de vergadering). Vanuit de Centrale Commissie zijn geen vragen ingebracht, waarna werd besloten om een blanco verslag uit te brengen en dit naar de regering te sturen. De onderhavige ...

Belastingverdrag met San Marino ondertekend (Curaçao)

Vandaag heeft Minister Silvania van Financiën tijdens een ceremonie in het Palazzo Begni gebouw te San Marino een belastingverdrag tussen Curaçao en San Marino ondertekend. Zo is zojuist bekend gemaakt met een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Formeel betreft het hier een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken ...

Caribische belastingdiensten kwamen tijdens tweedaags werkseminar bijeen om kennis uit te wisselen (Nederland)

Onlangs zijn vertegenwoordigers van de belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland in een werkseminar bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling. Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie ...

SBTNO komt vanwege het ontbreken van een profielschets voor het bestuur van het Cessantiafonds niet toe aan toetsing van voorgedragen kandidaat-bestuurslid (Curaçao)

Vanwege het ontbreken van een profielschets voor het bestuur van het Cessantiafonds komt de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), de adviseur corporate governance van de regering, niet toe aan toetsing van een door de regering voorgedragen kandidaat als lid van het Cessantiafonds. SBTNO heeft dan ook ‘zwaarwegende bezwaren’ tegen de voorgenomen benoeming. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een brief d.d. 8 november 2023 van SBTNO aan de Raad ...

FMR augustus 2023: belastingopbrengsten per middel uitgelicht, totaal 7,8 miljoen hoger dan begroot voor die maand (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2023 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2023 aangeboden aan de voorzitter van de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over augustus 2023. Gewone Dienst Zie blz. 6-7 van de FMR augustus 2023: Volgens de eerste prognose (2023v1) ...

MinFin vindt de werkvoorraad IB-aangiften nog te hoog en wil nog steeds dat deze vóór het einde van het jaar is weggewerkt, restituties moeten 22 december zijn voltooid (Curaçao)

In vervolg op zijn brief d.d. 24 oktober 2023 constateert Minister Silvania van Financiën in een nieuwe brief d.d. 16 november 2023 aan het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen dat de voorraad aan nog te verwerken inkomstenbelastingaangiften nog hoog is en blijft stijgen door nieuwe binnengekomen aangiften. Omdat de Minister wil dat de werkvoorraad zo veel mogelijk voor het einde van het jaar 2023 is weggewerkt, wenst ...

Van 1 tot en met 15 november 2023 in totaal voor ruim 4,3 miljoen aan restituties uitbetaald, in december laatste ronde van dit jaar (Curaçao)

De belastingdienst heeft deze maand, tot en met woensdag 15 november jl., voor in totaal ruim 4,3 miljoen gulden uitbetaald aan restituties. Zo blijkt uit een overzicht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Tot en met donderdag 9 november betrof dat nog een bedrag ad ruim NAfl. 3,4 miljoen (zie dit artikel in het CFN van 10 november jl.). In de afgelopen week is ...

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Curaçao)

Op 6 november 2023 is het Landsbesluit van de 9de oktober 2023, no. 23/2162, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 130 (GT) (P.B. 2023 no. 130 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde ...

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit h.a.m. ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (Curaçao)

Op 8 november 2023 is het Landsbesluit van de 29ste september 2023, no. 23/2013, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste april 1966 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), gepubliceerd in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 135 (P.B. 2023 no. 135 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende ...

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ (Curaçao)

Op 7 november 2023 is het Landsbesluit van de 29ste september 2023, no. 23/2018, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 133 (GT) (P.B. 2023 no. 133 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ (P.B. 2002, no. 32), zoals deze luidt na in overeenstemming te ...

SER gaat advies bijwerken inzake aanpassing Rv ter zake rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claims court) om daarin de recente wijzigingen in het procesreglement van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de complexiteit van de sociaaleconomische context te integreren

In een brief d.d. 26 oktober 2023 aan de voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) bericht dat de SER zich committeert aan het uitbrengen van een bijgewerkt advies over de initiatiefontwerplandsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claims court). Dat advies zal dan alle recente wijzigingen in het onlangs door het Gemeenschappelijk ...

Van 1 tot en met 9 november 2023 in totaal voor ruim 3,4 miljoen aan restituties uitbetaald (Curaçao)

De belastingdienst heeft deze maand, tot en met donderdag 9 november jl., voor in totaal ruim 3,4 miljoen gulden uitbetaald aan restituties. Zo blijkt uit een overzicht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Vooral op donderdag 9 november jl. werd een groot bedrag aan restituties uitbetaald, namelijk voor in totaal NAfl. 3.313.389. In de periode 1 – 8 november 2023 werd in totaal voor ...

Belasting- en premieopbrengsten januari-september 2023 (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de periode januari tot en met september 2023, in vergelijking met dezelfde periode in de jaren 2022 en 2021. Volgens de grafiek bedroegen de belasting- en premieopbrengsten over de periode januari tot en met september 2023 in totaal NAfl. 1.598.400.000 tegenover NAfl. 1.570.900.000 in 2022 en NAfl. 1.314.800.000 in 2021. Hieronder hebben ...

Ministerie van Financiën/SBAB intensiveert compliance controles bij evenementen in de maand december (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft aan de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) de opdracht gegeven om in de maand december de controles op evenementen te intensiveren. Dit betekent dat de SBAB zal controleren of de evenementenorganisator heeft voldaan aan de fiscale verplichtingen. Als dit niet het geval is, zal er beslag worden gelegd op de inkomsten gegenereerd met bijvoorbeeld kaartenverkoop en op de bankrekening van de evenementenorganisator. Het Ministerie raadt alle evenementenorganisators ...

Raad van Ministers akkoord met voorstel reactie aan de Staten over goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao heeft ingestemd met de inhoud van een voorstel d.d. 24 oktober 2023 van de Minister van Financiën voor een document waarin gereageerd wordt op de opmerkingen van de Staten van Curaçao over het goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Ministers van Curaçao van 1 november 2023. Volgens de ...

Raad van Ministers akkoord met voorstel over belastingherziening 2024 (Curaçao)

De Raad van Ministers is akkoord gegaan met een voorstel van de Minister van Financiën van 12 oktober 2023 over de belastingherziening voor 2024. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Ministers van Curaçao van 1 november 2023. De Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) zal het voorstel beoordelen en van advies voorzien. Naar ons (red. CFN) beste weten, is de inhoud van het voorstel ...

Cft in 1e halfjaarrapportage 2023: Laat de positieve veranderingen in de belastinguitvoering de basis vormen voor verdere hervorming van het fiscale stelsel, onderschat niet dat de LB/IB-baten relatief zullen afnemen als gevolg van de teruglopende en vergrijzende bevolking (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste punten van advisering. De rapportage biedt een inzicht in de ...

Derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Curaçao (Curaçao)

Op 6 november 2023 is de derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Curaçao op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie geplaatst. De uitvoeringsrapportage is bij brief d.d. 6 november 2023 door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde uitvoeringsrapportage over het jaar 2023 beschrijft de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 juli tot en met 30 september 2023 (Q3 2023). Specifiek wordt een update gegeven ...

Ministeriële regeling luchtvaartveiligheidsheffing 2024 in het Publicatieblad: tarief voor het jaar 2024 (Curaçao)

Op 31 oktober 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 27ste oktober 2023 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Ministeriële regeling luchtvaartveiligheidsheffing 2024), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, nr. 126 (P.B. 2023 no. 126, P.B. 2023 no. 128). Het betreft hier het voor het jaar 2024 vaststellen van het bedrag van de luchtvaartveiligheidsheffing. Deze regeling treedt in ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao volgende week in centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 wordt volgende week behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. De centrale commissievergadering vangt aan op maandag 6 november aanstaande om 10 uur ’s ochtends en zal vervolgd worden op dinsdag 7 november, woensdag 8 november en donderdag 9 november. De ontwerpbegroting 2024 De ontwerplandsverordening werd ...

RMR akkoord met belastingverdrag met San Marino ten behoeve van Curaçao (Curaçao)

De Rijksministerraadvergadering (RMR) is op 27 oktober 2023 akkoord gegaan met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting. De minister van Buitenlandse Zaken zal het Verdrag sluiten en het met het oog op stilzwijgende goedkeuring aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State ...

Werkvoorraad IB-aangiften vóór einde jaar wegwerken: MinFin acht het van belang dat zowel ‘positieve’ als ‘negatieve’ belastingaanslagen zo snel mogelijk worden opgelegd (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën acht het van belang dat zowel belastingaanslagen met een te betalen bedrag (‘positieve aanslagen’) als belastingaanslagen met een te restitueren bedrag (‘negatieve aanslag’) zo snel mogelijk worden opgelegd. Enerzijds stelt dit belastingplichtigen in de gelegenheid om middels het betalen van een belastingaanslag aan de belastingverplichtingen te voldoen, maar anderzijds stelt dit ook de belastingdienst in de gelegenheid om te voldoen aan het recht van belastingplichtigen op ...

Taakgroep Internationale Compliance ingesteld bij ministeriële beschikking (Curaçao)

Bij Ministeriële beschikking d.d. 30 oktober 2023, no. 2023/038794, is door de Minister van Financiën van Curaçao een ‘Taakgroep Internationale Compliance’ ingesteld. De ministeriële beschikking is op 31 oktober 2023 geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De taakgroep is ingesteld omdat Curaçao zich tijdig wenst voor te bereiden op het innemen van een standpunt ten aanzien van toekomstige internationale fiscale standaarden en slagvaardig de noodzakelijke aanpassingen ...

Minister Silvania deze week bij IFA congres in Cancún (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën neemt deze week deel aan het 75e congres van de International Fiscal Association (IFA) in Cancún, Mexico. Zo blijkt uit de brief d.d. 20 oktober 2023 van de secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao waarin de Staten worden geïnformeerd over dit werkbezoek.   CFN-artikelnummer 20231027-7 BRONDOCUMENT (pdf van de brief d.d. 20 oktober 2023)  BRON: www.parlamento.cw . Land/gebiedsdeel: ...

FMR juli 2023: belastingopbrengsten per middel uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 18 oktober 2023 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juli 2023 aangeboden aan de voorzitter van de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over juli 2023. Gewone Dienst Zie blz. 6 van de FMR juli 2023: Volgens de eerste prognose (2023v1) ...

Cft: De belasting compliance is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar zal structureel moeten worden verankerd (Curaçao)

Ondanks groeiende inkomsten staat Curaçao voor grote uitdagingen. De belasting compliance is de afgelopen jaren sterk verbeterd maar deze zal structureel moeten worden verankerd; de economische groei en een verhoging van de belasting compliance geven Curaçao een basis om de groeiende lasten te dragen. En verder uitstel van de invoering van het vergunningenstelsel voor de kansspelsector moet worden voorkomen. Zo staat is een persbericht dat het College financieel toezicht Curaçao ...

MinFin geeft instructie om de werkvoorraad IB-aangiften vóór het einde van het jaar weg te werken (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen de instructie gegeven om de voorraad aan nog te verwerken inkomstenbelastingaangiften per 1 januari 2024 weggewerkt te hebben en om alle ‘adaf’-aanslagen voor het einde van het jaar opgelegd te hebben. Zo kan, enigszins geparafraseerd, worden afgeleid uit een brief d.d. 24 oktober 2023 van de Minister aan het hoofd van dienst, welke brief op de ...