Peer review report assessing jurisdictions’ efforts to prevent tax treaty shopping (BEPS Action 6) – Curaçao

On 1 April 2021, the OECD released the latest peer review report assessing jurisdictions' efforts to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping (Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris). The release was announced with a press ...
LEES VERDER

Tweede uitvoeringsagenda landspakket nog niet ondertekend door Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 april heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van de uitvoering van de landspakketten. In de brief informeert de staatssecretaris dat de (tweede) uitvoeringsagenda van Curaçao (met betrekking tot het tweede kwartaal van 2021) nog niet is ondertekend. De staatssecretaris licht toe dat na de verkiezingen van 19 maart ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten tweede kwartaal 2021. Bevat ook informatie over stand van zaken uitvoering thema belastingen in de uitvoeringsagenda’s (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 maart 2021 over de mogelijkheid voor de landen om ook in 2021 af te wijken van de begrotingsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Tevens is gesproken over de ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2021 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal. Stand van zaken belastingverdrag Curaçao-Malta nog steeds dat ‘MvT wordt aangepast’

Bij brief van 30 maart 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Landsontvanger in verband met de lockdown (Curaçao)

De Landsontvanger van Curaçao heeft op de website van het Ministerie van Financiën Curaçao bekendgemaakt dat als gevolg van de lockdown de dienstverlening bij de Ontvanger de komende twee weken niet optimaal zal zijn. In dit verband informeert de Landsontvanger als volgt (vertaald vanuit het Papiaments): Loket van de Ontvanger bij Cpost Met ingang van 29 maart 2021 heeft de Landsontvanger de dienstverlening met betrekking tot het betalen van belastingen ...
LEES VERDER

Ontwerp-rijkswet COHO en advies Raad van State openbaar gemaakt. In MvT ook enkele belastinggerelateerde passages (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies (d.d. 3 maart 2021) uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In een overleg tussen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops en de drie premiers van de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad ...
LEES VERDER

Aanvragen voor loonsubsidie (NOW) en tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers (TBZO) voor de maand maart 2021 kunnen tot en met dinsdag 30 maart worden ingediend (Curaçao)

Bedrijven kunnen vanaf afgelopen dinsdag 23 maart om 4 uur ’s middags, tot en met dinsdag 30 maart 2021 om 4 uur ’s middags hun aanvraag voor loonsubsidie (‘supsidio di salario’ of ‘NOW’: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voor de maand maart 2021 indienen. Zelfstandige ondernemers die reeds in het systeem voor de tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers (TBZO) van het Fondo di Sosten (Noodfonds) zijn geregistreerd, kunnen vanaf afgelopen dinsdag 23 maart ...
LEES VERDER

Aangepaste openingstijden Hof van Justitie vestiging Curaçao (Curaçao)

Voor de komende twee weken is de front office (balie) van de vestiging op Curaçao van het Hof van Justitie dagelijks van 9 tot 12 uur geopend voor het indienen van spoedeisende zaken. Alle overige processtukken dienen digitaal te worden ingediend via focur@caribjustitia.org. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een op 23 maart 2021 op de facebookpagina van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie geplaatste post (Papiaments) en ...
LEES VERDER

Verlenging indieningstermijn voorlopige aangifte winstbelasting 2020 en indieningstermijn verzamelloonstaat 2020 (Curaçao)

De Inspecteur der Belastingen heeft met een advertentie in de lokale dagbladen bekendgemaakt dat als gevolg van de lockdown de dienstverlening van de Inspectie der Belastingen de komende twee weken niet optimaal zijn. In dit verband informeert de Inspecteur als volgt: De termijn voor de indiening van de voorlopige aangifte winstbelasting 2020 wordt verschoven van 31 maart naar 30 april 2021. De termijn voor de indiening van de verzamelloonstaten 2020 ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014: amendement van 10 maart 2021 gepubliceerd, betreft vrijstelling voor onroerende zaken van charitatieve en culturele instellingen dienende tot jeugdvorming en de bevordering van kunst, cultuur en muziek onder de jeugd (Curaçao)

Onlangs is op de website van de Staten het pdf-document geplaatst van het op 10 maart 2021 door de Statenleden Y.L.E Plet, G.M. Mc William, Y.C.J. Schoop, W.E.D. Hato en E.G. Cleopa ingediende amendement op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (zittingsjaar 2020-2021-110; zie 2016-2017-110, Statenstuk no. 8). Hierbij zetten wij dit amendement naar u door. De ontwerplandsverordening is door de Staten aangenomen in de openbare vergadering ...
LEES VERDER

Nieuw geïntegreerd ICT systeem voor de belastingdienst gelanceerd (Curaçao)

Op maandag 15 maart jl. zijn de eerste modules van het nieuwe geïntegreerde ICT systeem van de belastingdienst van Curaçao ‘live’ gegaan. “Met deze lancering is een belangrijke stap gezet om de Belastingorganisatie te moderniseren en om het naar een hoger plan te tillen,” zo geeft Minister van Financiën aan in een nieuwsbericht dat op de website van het Ministerie is geplaatst. Klik hier om naar het nieuwsbericht van 17 ...
LEES VERDER

Bekendmaking SVB over verzoek ontheffing BVZ (verklaring van niet verzekerd zijn): verzoek uiterlijk 31 maart 2021 indienen (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft bekendgemaakt dat conform artikel 2.1 lid 4 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten een betrokkene binnen de eerste drie maanden van elk kalenderjaar dient aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor een ‘verklaring van niet verzekerd zijn’. Bij het ontheffingsformulier dient een kopie van het verzekeringspakket, een verklaring van de verzekeraar dat de betrokkene over de desbetreffende periode verzekerd is en een ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) loopt tot en met maandag 22 maart (Curaçao)

Bedrijven die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van hun bedrijf – dat wil zeggen: voor de subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  of Sosten pa Gastunan Operashonal Fiho – kunnen vanaf gisteren, maandag 15 maart 2021 om 16.00 uur, tot en met maandag 22 maart 2021 om 16.00 uur hun aanvraag voor de tegemoetkoming indienen. Bedrijven die reeds in het systeem van het Noodfonds (Fondo di ...
LEES VERDER

Nota van wijziging, gewijzigd ontwerp en Raad van Advies inzake de OLV tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014. Vanmiddag behandeling in een openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Zojuist zijn de vandaag aan de Staten aangeboden nota van wijziging en het gewijzigd ontwerp inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Zittingsjaar 2016-2017-11, Statenstukken no. 6 en 7) op de website van de Staten geplaatst. Het document bevat ook een scan van het advies van de Raad van Advies. Aangezien de onderhavige ontwerplandsverordening geagendeerd staat voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao ...
LEES VERDER

SER-advies inzake initiatief-OLV tot wijziging van de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten en de Landsverordening Openbare Orde (Curaçao)

Per brief d.d. 24 februari 2021 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten en de Landsverordening Openbare Orde (Zittingsjaar 2020-2021-171) aangeboden aan de Staten. Dit advies is in de plenaire vergadering van de SER van 22 februari 2021 vastgesteld en, met nummer 026/2020-SER. Het advies is op dinsdag 9 maart 2021 openbaar gemaakt. Hierbij zetten wij het ...
LEES VERDER

OLV wijziging Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 geagendeerd voor behandeling in openbare Statenvergadering van vandaag (woensdag 10 maart 2021) (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Zittingsjaar 2016-2017-110) is nu geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao van vandaag, woensdag 10 maart 2021 om 3 uur ‘s middags. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering van vandaag. De ontwerplandsverordening staat geagendeerd als agendapunt 2. De behandeling van de ontwerplandsverordening is de afgelopen weken al tweemaal verdaagd. Aanvankelijk stond de behandeling gepland ...
LEES VERDER

Ontwerp-initiatieflandsverordening verplicht basispensioen: Memorie van Antwoord aangeboden door de initiatiefnemers (Curaçao)

Op 3 maart 2021 is door de initiatiefnemers van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zittingsjaar 2020-2021-100) de Memorie van Antwoord aangeboden aan de Staten naar aanleiding van het voorlopig verslag van de vergadering van woensdag 13 januari 2021 van de centrale commissie van de Staten. Hierbij zetten wij de Memorie van Antwoord naar u door. Op 7 januari 2021 werd het (wederom) gewijzigd ontwerp ...
LEES VERDER

Advies Raad van Advies inzake wijziging Landsbesluit winstbelasting nu ook openbaar. Wijziging betreft nadere regels ter bepaling van voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming (Curaçao)

Het op 21 december 2020 uitgebrachte advies van de Raad van Advies van Curaçao inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (zaaknummer 2019/052742, RvA no. RA/49-20-LB) is op vrijdag 5 maart 2021 openbaar gemaakt op de website van de Raad. Klik hier voor een pdf. Zoals wij in het CFN van vrijdag 5 maart 2021 reeds hebben gemeld is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ...
LEES VERDER

Statenvergadering over de wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 tot nader order afgelast (Curaçao)

De Statenvergadering die voor aanstaande maandag 8 maart stond gepland en waarin de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Zittingsjaar 2016-2017-110) zou worden behandeld is tot nader order afgelast (‘a keda kanselá te ku un otro aviso’). Zo blijkt uit het schrijven van 5 maart 2021 van de griffier van het parlement aan de Statenleden. Een reden voor het annuleren van de vergadering wordt niet opgegeven in de ...
LEES VERDER

Advies RvA inzake NvW op de OLV wijziging Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 uitgebracht maar nog niet openbaar. OLV aanstaande maandag in de Staten (Curaçao)

De Raad van Advies van Curaçao heeft inmiddels, op 2 maart 2021, advies uitgebracht op de nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (RvA no. RA/08-21-LV), zo blijkt uit het statusoverzicht op de website van de Raad. Het advies is evenwel nog niet openbaar [status per vrijdag 5 maart 2021, 07.00 uur Nederlandse tijd]. Op grond van de geldende procedures volgt openbaarmaking van een ...
LEES VERDER

Reactie Cft op vierde UR 2020 Curaçao: belastinggerelateerde passages (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 februari 2021 aan de minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2020 Curaçao (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel Uit de vierde UR volgt een tekort op de gewone dienst per eind 2020 van ANG 644 miljoen ...
LEES VERDER

Bekendmaking Douane Curaçao over bereikbaarheid via telefoon (Curaçao)

De Douane Curaçao heeft met advertenties in de lokale dagbladen bekendgemaakt dat de Douane met ingang van 1 maart 2021 bereikbaar is via het telefoonnummer 9211 of (5999)724-0053. Via het nummer 9211 kan men ook worden doorverbonden met alle afdelingen van de Douane, zo wordt in de advertenties aangegeven. Zie hieronder een afbeelding van één van de advertenties: CFN-artikelnr. 20210305-6 BRON: advertentie Douane Curaçao in lokale dagbladen Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: ...
LEES VERDER

Ontwerp nieuwe Advocatenlandsverordening: Nota n.a.v. het Nader Voorlopig Verslag aangeboden aan de Staten. Ontwerp schrapt huidige regeling ter zake van belastingadviseurs (Curaçao)

De Minister van Justitie heeft de Nota naar aanleiding van het Nader Voorlopig Verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Advocatenlandsverordening) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij zetten wij de nota naar u door. Het ontwerp (Zittingsjaar 2015-2016-094) werd op 24 mei 2016 aan de Staten aangeboden en werd op 14 juni 2016 al behandeld tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten (vide ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbesluit winstbelasting in het Publicatieblad: nadere regels ter bepaling van voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming (Curaçao)

Op 4 maart 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2de maart 2021 tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (P.B. 2018 no. 19) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 19 (link naar gobiernu.cw: P.B. 2021 no. 19; pdf: P.B. 2021 no. 19). Met de in het landsbesluit vervatte wijziging van het Landsbesluit winstbelasting worden nadere regels gesteld ter bepaling van ‘voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming’ ...
LEES VERDER

Hof in Curaçaose proefprocedure: korting op AOV-pensioen niet-ingezetenen van Curaçao niet in alle gevallen toegestaan

Samenvatting zaak Het betreft hier een Curaçaose zaak (een proefprocedure) op het gebied van het socialezekerheidsrecht maar met raakvlakken met de belastingpraktijk. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: “het Hof”) heeft op 1 maart in hoger beroep in een proefprocedure bepaald dat de korting van 10% op het AOV-pensioen en het schrappen van de jaarlijkse kerstuitkering voor niet-ingezetenen van het land Curaçao niet in alle gevallen is toegestaan (ECLI:NL:OGHACMB:2021:55). In ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 februari inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de begrotingsnormen voor het eerste kwartaal 2021. Om de gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de crisis voor de samenleving te beperken, zijn ook in 2021 steunmaatregelen nodig met extra ...
LEES VERDER

OLV wijziging Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 nu geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten op maandag 8 maart (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (Zittingsjaar 2016-2017-110) staat nu geagendeerd voor behandeling in een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op maandag 8 maart 2021 om 09:00 uur. De vergaderwijze is virtueel. De ontwerplandsverordening staat geagendeerd als agendapunt 2. Dit blijkt uit de hernieuwde oproep voor de vergadering van maandag 8 maart 2021. Aanvankelijk zou de ontwerplandsverordening in de Staten worden behandeld op maandag 22 ...
LEES VERDER

Programma “At Home in Curaçao: Convenient working and living” gelanceerd (Curaçao)

Tijdens een persconferentie op dinsdag 9 di februari 2021 is door de Minister van Economische Ontwikkeling en de Minister van Justitie van Curaçao het programma “At Home in Curaçao: convenient working and living” (@HOME in Curaçao) gelanceerd en gepresenteerd. Daarbij werden deze powerpointpresentatieslides getoond. Met de lancering werd ook de website voor het programma opengesteld: www.athomeincuracao.com. Klik hier voor het op de website van de overheid geplaatste nieuwsbericht over de ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten aangeboden aan de Staten (Curaçao)

Op 16 februari 2021 is de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten) (2020-2021-187) aangeboden aan de Staten van Curaçao. De regering acht het wenselijk en maatschappelijk verantwoord om de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de directeuren van de overheidsgelieerde entiteiten te maximeren. Ter voldoening aan de afspraken met Nederland, in het bijzonder de voorwaarden verbonden aan de tweede tranche financieringssteun, is het ...
LEES VERDER

Briefadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) inzake indexering van het minimumuurloon (Curaçao)

Het briefadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao inzake indexering van het minimumuurloon is openbaar. Het briefadvies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER van 29 december 2020 en per brief van 29 december 2020 aangeboden aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Hierbij zetten wij het advies naar u door. Eerder werd al bekend dat de regering heeft besloten om het bedrag van ...
LEES VERDER