Presentatie MinFin in de Staten over het SOAB-rapport inzake de BearingPoint projecten bij de belastingdienst (Curaçao)

Gisteren, maandag 5 december 2022, heeft de Minister van Financiën tijdens een centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao een presentatie gegeven over de bevindingen van het door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) uitgevoerde onderzoek inzake de projecten van BearingPoint bij de belastingdienst van Curaçao zoals vastgelegd in het ‘Rapport onderzoek BearingPoint projecten bij de Belastingdienst Curaçao’. De centralecommissievergadering kon gevolgd worden via de livestream op de website van de Staten ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 5 december 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 30ste november 2022 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, nr. 124 (P.B. 2022 no. 124). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Krachtens de Ministeriële regeling wordt de tabel, bedoeld in ...
LEES VERDER

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Ministers van Financiën en MEO naar de XXV Conferencia de Zonas Francas Iberoamerica in de Dominicaanse Republiek. MinFin brengt aldaar ook bezoeken aan de Zonas Francas en de belastingdienst (Curaçao)

De Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkelingen zijn deze week afgereisd naar de Dominicaanse Republiek voor deelname aan de XXV Conferencia de Zonas Francas Iberoamerica. Zo blijkt uit de mededelingen van de secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao (klik hier en hier voor de betreffende brieven). Het bezoek aan de Dominicaanse Republiek duurt van 27 november tot en met ...
LEES VERDER

Uit persbericht MinFin: Verwachting dat het aantal bezwaarschriften in 2023 structureel zal afnemen (Curaçao)

De belastingdienst heeft intern een aantal administratieve doelstellingen geformuleerd om ingediende bezwaarschriften tijdig te kunnen afhandelen. Er wordt naar gestreefd om bezwaarschriften binnen een termijn van 90 dagen af te doen. Nu de belastingdienst de achterstand in het opleggen van aanslagen bij vrijwel alle belastingmiddelen heeft ingelopen, is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften in 2023 structureel zal verminderen en de belastingdienst de gestelde doelstellingen kan bereiken. Dit is, kort ...
LEES VERDER

Belastingdienst wil onterechte invorderingsacties minimaliseren. Actie opschoning tussenrekeningen en onderzoek naar mogelijkheden voor een systeem waarbij de LB en de sociale premies als één ‘loonheffing’ worden afgedragen (Curaçao)

De belastingdienst spant zich ervoor in om onterechte invorderingsacties te minimaliseren. Daartoe zijn binnen de belastingdienst enkele projecten gestart. Zo kan worden afgeleid uit een persbericht dat op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Verder uit het persbericht, kort samengevat: De belastingdienst krijgt veel bezwaarschriften binnen naar aanleiding van uitgereikte dwangschriften inzake openstaande aanslagen omzetbelasting (OB) en loonbelasting (LB) uit de tweede ...
LEES VERDER

Persbericht MinFin over opschoning crib-bestand, verbetering dienstverlening belastingdienst, automatisch overzetten van gegevens in WB-aangifte naar het volgende aangiftejaar en aanpassingen papieren aangifteformulier IB

In een persbericht heeft de Minister van Financiën een update gegeven over de voortgang van het project inzake de opschoning van het crib-bestand bij de belastingdienst van Curaçao. Het project vordert gestaag (ta avansá debidamente), aldus het persbericht. Het persbericht is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania. Verder uit het persbericht, kort samengevat: Eind 2021 heeft een zogenoemde ’quickscan’ van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij derde UR 2022 van Curaçao: substantieel hogere baten dan in pre-coronajaar 2019, vooral door hogere belastingbaten en license fees waarbij vooral de WB, de OB en de invoerrechten in het oog springen (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. Voor meer informatie over de derde UR 2022, zie ook dit artikel in het CFN van 18 november 2022. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op ...
LEES VERDER

Aanmaning afvalstoffenbelasting met code ‘AFS’ betreft ‘oude’ adres van belastingplichtige (Curaçao)

Wanneer iemand van de Belastingdienst een aanmaning tot het betalen van afvalstoffenbelasting ontvangt met daarop de afkorting ‘AFS’, betekent dit dat het een openstaande schuld betreft van een adres waarop de betreffende persoon in het verleden heeft gewoond/stond geregistreerd. Dit is bekendgemaakt met een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën. Indien de betreffende belanghebbende wilt weten om welk adres(sen) het gaat kan een email worden gestuurd ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling Advance Passenger Information System (APIS) 2022 en 2023 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 17 november 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 17de november 2022 ter uitvoering van artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden (Ministeriële regeling APIS 2022 en 2023) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 117 (P.B. 2022 no. 117). Hierbij attenderen wij u op deze regeling. In deze regeling worden krachtens artikel 20a van het Landsbesluit ...
LEES VERDER

Premier Pisas op bezoek in Suriname en bespreekt geassocieerd lidmaatschap Caricom met huidig voorzitter President Santokhi (Curaçao)

Minister-President Gilmar Pisas van Curaçao is deze week op bezoek in Suriname ter gelegenheid van de commemoratie van de onafhankelijkheid van Suriname. Op donderdag 24 november zijn de premier en zijn delegatie door President Chandrikapersad Santokhi van Suriname ontvangen op het presidentieel paleis. Tijdens de ontmoeting is ook gesproken over de mogelijke samenwerking met Caricom. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben namelijk interesse getoond om zogenoemde ‘associate members’ te worden van ...
LEES VERDER

Maandag 5 december presentatie van de Minister aan de Staten over het SOAB-rapport inzake de projecten van BearingPoint bij de belastingdienst (Curaçao)

Op maandag 5 december 2022 zal de Minister van Financiën tijdens een centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao een presentatie geven over de bevindingen van het door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) uitgevoerde onderzoek inzake de projecten van BearingPoint bij de belastingdienst van Curaçao zoals vastgelegd in het ‘Rapport onderzoek BearingPoint projecten bij de Belastingdienst Curaçao’. Zo blijkt uit de oproep voor de centrale commissievergadering. De vergadering zal aanvangen om ...
LEES VERDER

Stand van zaken en actualisering belastingverdrag met Malta ter sprake gekomen tijdens werkbezoek van Minister Silvania (Curaçao)

Tijdens het werkbezoek van een delegatie van het Ministerie van Financiën aan Malta is onder meer met de regering van Malta gesproken over mogelijkheden om het getekende maar nog niet in werking getreden belastingverdrag tussen Curaçao en Malta te actualiseren en om te komen tot een MOU (memorandum of understanding) ter uitwisseling van informatie. Dit staat in het door de Minister van Financiën bij brief van 23 november 2022 aan ...
LEES VERDER

Internetconsultatie wijziging Besluit basisregistratie personen en Besluit burgerservicenummer: Caribische studenten hoeven niet langer naar Europees Nederland te komen voor een BSN (Nederland)

Nederland is op donderdag 10 november 2022 gestart met de internetconsultatie met betrekking tot de concept-wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN). Voluit gaat het hier om het (concept-)Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name ...
LEES VERDER

Mr. Baaten beëdigd tot notaris op Curaçao

Mevrouw mr. Cornelia ‘Corinne’ Thesseling - Baaten is op 14 november jongstleden door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd tot notaris op Curaçao. Dit is door het Hof in een persbericht bekendgemaakt. Mr. Baaten heeft ruime ervaring in het notariaat, waarvan de laatste 12 jaren op Curaçao en daarvoor meer dan ...
LEES VERDER

Succesvol werkbezoek Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan Nederland

Van 1 tot en met 4 november jongstleden hebben Mr. Mauritsz de Kort, president van het Gemeenschappelijk Hof, en de bestuurssecretaris de heer André Lievaart, een werkbezoek gebracht aan een aantal bewindslieden in Nederland waaronder de Minister voor Rechtsbescherming, de heer Weerwind, en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Van Huffelen. Tevens werden de hoogste rechtscolleges bezocht, zoals de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad ...
LEES VERDER

Landsbesluit belastingfaciliteiten investeringen en een vrijstelling van omzetbelasting voor de online gaming sector in de maak (Curaçao)

Momenteel wordt door het Ministerie van Financiën gewerkt aan een concept-landsbesluit om het mogelijk te maken dat de online gaming sector ook in aanmerking kan komen voor belastingfaciliteiten investeringen (‘investment tax incentive’). Voorts wordt door het Ministerie gewerkt aan regelgeving voor een vrijstelling van omzetbelasting voor de online gaming sector, meer specifiek in ‘B2B’-situaties. Dit kan worden afgeleid uit hetgeen de Minister van Financiën op 15 november 2022 naar voren ...
LEES VERDER

Persbericht Minister van Financiën met uitleg over het proces van uitbetaling van IB-restituties. En een overzicht van op 11 en 14 november uitbetaalde/verrekende restituties (Curaçao)

Naar aanleiding van vragen die de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, regelmatig bereiken over wanneer restituties van inkomstenbelasting worden uitbetaald, geeft de Minister in een persbericht een korte uitleg over het administratieve proces van het tot stand komen en uitbetalen van belastingrestituties. Het persbericht is op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. De aanslagen inkomstenbelasting komen bij de betreffende afdeling telkens in een ‘batch’ binnen en worden vervolgens uitgeprint om ...
LEES VERDER

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...
LEES VERDER

MinFin: Ruim Naf. 473 miljoen aan belastingaanslagen verjaard. Aanslagen in het kader van de opschoning van het invorderingsbestand buiten invordering gesteld (Curaçao)

In het kader van de opschoning van het invorderingsbestand van de belastingdienst zijn onlangs de zogenaamde ‘verjaarde’ aanslagen buiten invordering gesteld. In totaal gaat het om een bedrag van NAf 473,6 miljoen verdeeld over ruim 235.000 aanslagen. Dit is bekendgemaakt door de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, met een persbericht op zijn persoonlijke facebookpagina. Verder uit het persbericht, kort samengevat: Een aanslag is verjaard indien gedurende 5 jaar ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken. Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge ...
LEES VERDER

Oude afvalstoffenbelastingschulden vervallen (Curaçao)

Blijkens een interne mededeling die ogenschijnlijk van Aqualectra (zijnde de instantie via welke de afvalstoffenbelasting behoort te worden ingevorderd) afkomstig is, zou nu officieel zijn dat de openstaande schulden aan afvalstoffenbelasting met betrekking tot de jaren vóór 2018 worden weggestreept en derhalve niet meer verschuldigd zouden zijn (kwijtgescholden): “Komunikashon interno. Nota positivo: tur debe ku ta registrá pa e periodo promé ku 1 di yanüari 2018 a keda ofisialmente kanselá ...
LEES VERDER

RvM akkoord met machtigingsverzoeken MinFin inzake door Dataplanet MTS/MCS aangeboden virtuele infrastructuur respectievelijk inzake VMware Horizon Solution 2022 (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao is vorige week woensdag 2 november jl. akkoord gegaan met de machtigingsverzoeken van het ministerie van Financiën inzake de virtuele infrastructuur zoals aangeboden door Dataplanet MTS/MCS respectievelijk ten behoeve van de technologie bekend als VMware Horizon Solution 2022 zoals aangeboden door Dataplanet N.V., met dien verstande dat de verantwoordelijke ambtenaren door de Minister van Financiën op grond van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) worden ...
LEES VERDER

Informatieve fb-pagina van de belastingdienst (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft een informatieve Facebookpagina aangemaakt voor de belastingdienst van Curaçao (Servisio di Impuesto Kòrsou). Klik hier om direct naar die nieuwe facebookpagina te gaan. De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft de lancering van die fb-pagina op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt. Hij geeft daarbij aan dat de fb-pagina van de belastingdienst dient om het publiek beter te informeren, maar benadrukt dat het ...
LEES VERDER

Peer review report on Automatic Exchange of Financial Account Information 2022: Curaçao

According to the Global Forum’s 2022 peer review report on automatic exchange of financial account information (AEOI), Curaçao’s legal framework implementing the AEOI Standard is not in place. The overall rating of Curaçao in relation to the effectiveness in practice is: non-compliant. Wednesday November 9, 2022, the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes published the report ‘Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account ...
LEES VERDER

Informatiebrochure Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen van de Sector Fiscale Zaken (Curaçao)

Onlangs is een Informatiebrochure Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen van de Sector Fiscale Zaken, met dagtekening 25 oktober 2022, geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën. Hierbij attenderen wij u op deze brochure. De informatiebrochure bevat belangrijke informatie voor investeerders omtrent de wettelijke grondslag van de fiscale faciliteiten en het beleid van de Sector Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën van Curaçao in het kader van de afhandeling van ...
LEES VERDER

Verlenging in aanpaste vorm van het beleid inzake tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling (Curaçao)

Op dinsdag 8 november 2022 heeft de Sectordirecteur Fiscale Zaken het in juni 2021 uitgevaardigde beleid inzake de tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling in aangepaste vorm verlengd. Dit verlengde en aangepaste beleid is gisterenavond, 9 november 2022, geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Het betreft een verlenging in aangepaste vorm van het in juni 2021 uitgevaardigde tijdelijke beleid bij het toekennen van zogenaamde ‘tax holidays’ ...
LEES VERDER

Eerste suppletoire landsbegroting 2022 aangeboden aan de Staten, onder meer vanwege bijstelling belastingramingen (Curaçao)

Deze week is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 14de februari 2022 [P.B. 2022, no. 15] tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Eerste Suppletoire begroting 2022) (Zittingsjaar 2022-2023-206) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Onder dit artikel zijn pdf’s opgenomen van de verschillende delen van de aangeboden suppletoire begroting alsmede van de adviezen van de Raad van Advies (RvA) en van de ...
LEES VERDER

Overzichten van in de periode 21 oktober – 3 november uitbetaalde restituties inkomstenbelasting en premies over de jaren 2019, 2020 en 2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een overzicht geplaatst met de recapitulatie van de vanaf 21 oktober 2022 uit te betalen restituties inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ over de jaren 2019, 2022 en 2021 (klik hier om rechtstreeks naar dat overzicht op zijn fb-pagina te gaan). Ook is een overzicht van de op 2 en 3 november uitbetaalde restituties zijn ...
LEES VERDER