Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Rapport ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’ (Curaçao)

Op de website van de Staten van Curaçao is het rapport ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2021’ van de Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) geplaatst. Hierbij attenderen wij u op dit rapport. Ingevolge artikel 33 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving brengt de Raad jaarlijks een verslag over de staat van de rechtshandhaving uit naar aanleiding van de bevindingen in het voorgaande jaar. De Raad vestigt ...
LEES VERDER

Aanbevelingen om ‘Red Tape’ terug te dringen en ondernemen efficiënter te maken, onder meer op het gebied van belastingen (Curaçao)

Een integrale doorlichting op basis van de ‘Ease of Doing Business’-methodiek van de Wereldbank heeft geleid tot inzicht in hoe de stappen, doorlooptijd, kosten en kwaliteit van twaalf regulerende processen op Curaçao voor MKB-ondernemers zich verhouden tot andere landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied en Nederland. Zo wordt aangegeven in een nieuwsbericht op de website van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) i.o., ter gelegenheid van ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao: opwaartse bijstelling van de belastingraming met ANG 50 miljoen. Cft vraagt onder meer te onderbouwen welk deel van de stijging van de indirecte belastingen incidenteel is (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Met de OBW verlaagt Curaçao het tekort op de gewone dienst voor 2022 van ANG 162 miljoen tot ANG 123 miljoen. Curaçao ...
LEES VERDER

Ondersteuning voor de Douane bij de optimalisering en modernisering van de organisatie (Curaçao)

Het hoofd van dienst van de Douane van Curaçao heeft ondersteuning gekregen van een team van specialisten ten behoeve van de implementatie van de geïdentificeerde verbeterpunten in het kader van de optimalisering en modernisering van de douane. Dit heeft de Minister van Financiën op 27 juni jl. bekendgemaakt (zie het persbericht op de persoonlijke facebookpagina van de Minister). De optimalisering en modernisering van de Douane vindt plaats naar aanleiding van ...
LEES VERDER

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...
LEES VERDER

Vanwege ‘voorbeeldfunctie’ aandacht belastingdienst voor voldoening aan belastingverplichtingen door belastingadviseurs en accountants- en administratiekantoren (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een persbericht geplaatst naar aanleiding van het door hem op 6 juni jl. ontvangen rapportage van de belastingdienst over de maand april 2022. Uit de rapportage blijkt, volgens de Minister, dat het door de belastingdienst uitreiken van de achterstallige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) volgens plan verloopt. Dit geldt ook voor de aanslagen loonbelasting en de aanslagen omzetbelasting. Wel kampt de belastingdienst nog ...
LEES VERDER

Rijksministerraad akkoord met wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

De Rijksministerraad (RMR) is afgelopen vrijdag 24 juni 2022 akkoord gegaan met de wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project van OECD. Het bevat ook enkele andere wijzigingen. De Minister van Financiën maakt hier ook melding van op zijn persoonlijke facebookpagina: “Rijksministerraad a bai di akuerdo ku e Belastingregeling Nederland Curaçao nobo”. De volgende ...
LEES VERDER

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Nederland: ondersteuning aan gedupeerde ouders in het buitenland. Voor gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is lokale ondersteuning beschikbaar, voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland wordt sinds mei al hulp geboden via B/CN (Nederland)

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, krijgen ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen, net als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Hierover heeft de Nederlandse staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) de Kamer geïnformeerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Klik hier voor de kamerbrief van 21 juni 2022 van de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Landsbesluiten houdende vaststelling van de geconsolideerde teksten van de Merkenlandsverordening 1995 en het Merkenlandsbesluit (Curaçao)

Op 22 juni 2022 is het Landsbesluit van de 2de juni 2022, no. 22/835, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening 1995, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 55 (GT) (P.B. 2022 no. 55 GT). Het betreft de geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B.1996, no. 188), zoals deze luidt: a. na wijziging tot stand gebracht door het Land Nederlandse Antillen bij: - ...
LEES VERDER

Cft roept op tot verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel (Curaçao)

“Curaçao heeft in het afgelopen jaar succes geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen en het verhogen van de belastingcompliance. Het begrote meerjarig herstel van de overheidsfinanciën wordt dan ook grotendeels gedreven door hogere belastingbaten, die zullen moeten voortkomen uit een structureel effect van de huidige belastingcompliance-acties. Het Cft heeft Curaçao opgeroepen deze resultaten meerjarig te borgen door verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel. Ook zullen inkomstenverhogende ...
LEES VERDER

Minister van Financiën onderbouwt in brief aan Cft de dekking van de tijdelijke versoepeling van de inkorting op de salarisvoorwaarden van medewerkers van de (semi-)publieke sector met de geactualiseerde OB-inkomsten voor 2022 (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 juni 2022 aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), heeft de Minister van Financiën de zienswijze van het Land Curaçao verstrekt inzake – kort samengevat – de voorwaardelijke afbouw van de 12,5% inkorting op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de (semi-)publieke sector, in het bijzonder voor wat betreft de gestelde voorwaarden in het voorstel van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties dat dekking moet worden ...
LEES VERDER

MinFin publiceert tabel met OZB opbrengsten naar belastingjaar (2018-2022) (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een tabel [externe link] geplaatst met de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) naar belastingjaar (over de jaren 2018 tot en met 2022 tot zover). Hieronder hebben wij een afbeelding van de tabel opgenomen: In een latere post, op 14 juni, heeft de Minister hierover nog een toelichting geplaatst. Daarin geeft de Minister aan dat de maand mei is afgesloten met een ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 25 juni 2020 en 24 juni 2021 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk en treden op respectievelijk 1 januari 2023 en 1 januari 2024 in werking

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 135ste en 136ste zitting op 25 juni 2020 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) een aanbeveling aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag. In overeenstemming met de procedure van artikel ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst): betreft wijzigingen van artikel 18 en van de Bijlagen 1 en 6 die op 25 juni 2022 in werking treden en voor het gehele Koninkrijk gelden

Op 8 juni 2022 is de Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 in (de bijlagen bij) de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Genève, 14 november 1975) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 50 (Trb. 2022, 50). Het betreft een wijziging van artikel 18 van de TIR-Overeenkomst, alsook wijzigingen van de Bijlagen 1 en ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao – Tsjechië in werking getreden. Verdrag bevat bepalingen over douanerechten en belastingen

Op 8 juni 2022 is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 2022, 51) bekendgemaakt dat door de Staten-Generaal stilzwijgende goedkeuring is verleend van het luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Tsjechische Republiek (Praag, 30 november 2018) (Trb. 2018, 222). De bepalingen van het luchtvaartverdrag zijn ingevolge artikel 26 op 1 april 2022 in werking getreden Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt ...
LEES VERDER

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Curaçao)

Op 3 juni 2022 is het Landsbesluit van de 14de april 2022, no. 22/486, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 50 (P.B. 2022 no. 50). Het betreft de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, no. 44), zoals deze luidt: a. na wijziging tot stand gebracht door het Land Nederlandse Antillen bij: - Landsverordening ...
LEES VERDER

MinFin op bezoek bij de Douane (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft afgelopen woensdag 8 juni een bezoek gebracht aan de Douane. Dit heeft de Minister op zijn persoonlijke facebookpagina met een persbericht bekendgemaakt. Al enige jaren vraagt de Douane aandacht voor de uitdagingen waarvoor de dienst zich dagelijks gesteld ziet, zo haalt de Minister in zijn persbericht aan. Het gaat daarbij onder meer om een tekort aan personeel, ontoereikende behuizing en gebrek ...
LEES VERDER

IMF Staff Concluding Statement on Article IV Mission: ‘The authorities’ strong efforts to improve revenue administration have brought tangible results and need to be continued, the authorities should subsequently consider introducing a fully-fledged VAT in place of the sales tax which would reduce distortions’ (Curaçao)

The IMF Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Mission regarding Curaçao and the Monetary Union of Curaçao and Sint Maarten has been published on the website of the International Monetary Fund (IMF) on June 7, 2022. The IMF mission took place during May 18-25. A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to ...
LEES VERDER

Persbericht MinFin over maandrapportage SBAB (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een persbericht geplaatst in verband met de maandrapportage van de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) over de eerste twee maanden van 2022. Wij beschikken momenteel nog niet over een afschrift van de rapportage, maar willen u hierbij wel alvast attenderen op het persbericht van de Minister. Het gaat in casu om een 12-tal projecten die als belangrijkste doel hebben om beter ...
LEES VERDER

SVB herinnert werkgevers aan de verplichting uiterlijk per 30 juni de Cessantia-bijdrage 2022 te betalen (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft met een bekendmaking (externe link) op de website van de bank werkgevers eraan herinnerd om uiterlijk per 30 juni aanstaande de Cessantia-bijdrage voor het jaar 2022 ten behoeve van de in dienst zijnde werknemers aan de SVB te betalen. De bijdrage voor 2022 wordt bepaald door het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 december 2021 te vermenigvuldigen met Nafl. 40,=, aldus de bekendmaking. Tekst ...
LEES VERDER

MinFin over aanbeveling Cft om de meerjarige baten uit de license fee te herzien: Land heeft nog tot 2026 voor afronden onderhandelingen met CBCS, dus in 2023 geen compenserende dekking in de begroting (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...
LEES VERDER

MinFin verwacht ‘rond einde van dit jaar’ inwerkingtreding ontwerplandsverordening op de kansspelen. In een persbericht gaat de Minister ook in op enkele belastingaspecten (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...
LEES VERDER

MinFin in brief aan Cft: Wijzigingen omzetbelasting niet meer in 2022. Ook enige vertraging in project geautomatiseerde inning omzetbelasting, planning om in oktober ‘vendor’ te hebben gekozen (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. Ten aanzien van de ...
LEES VERDER

MinFin: Opbrengst uit de onroerendezaakbelasting ‘breekt record’ in mei 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat de opbrengst uit de onroerendezaakbelasting (OZB) in mei 2022 een record heeft gebroken: de teller staat op fl. 20.858.018 en loopt nog steeds op: “Entrada di OZB a kibra record den mei 2022: 20.858.018 mln and still counting”, aldus de Minister. Over het hele eerste kwartaal van 2022 bedroeg de opbrengst uit de OZB 20,4 miljoen. Dit blijkt uit ...
LEES VERDER

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...
LEES VERDER

Restituties IB 2020 uitbetaald of verrekend, maar een bedrag van ruim 1,3 miljoen kon nog niet worden uitbetaald wegens ontbreken bankrekeningnummers (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op 30 mei 2022 op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat de Ontvanger de restituties inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 heeft uitbetaald. Daar is later een persbericht (‘Minister di Finansa ta kumpli’) aan toegevoegd waarin de Minister eraan refereert dat hij de Inspectie der Belastingen eerder de instructie had gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk juni op te leggen (zie hierover ook de onder dit ...
LEES VERDER

Plechtige zitting Gemeenschappelijk Hof van Justitie op woensdag 25 mei 2022 ter gelegenheid van het defungeren van mr. Saleh als President en de installatie van mr. De Kort als nieuwe President

Op woensdag 25 mei 2022 heeft de plechtige zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaatsgevonden ter gelegenheid van het defungeren van mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh als President en de installatie van de heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort als nieuw aangetreden President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Deze buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ...
LEES VERDER

Geactualiseerde versie van het ‘guidance document’ bij het Registered Exporter System

Op 23 mei 2022 is een geactualiseerde versie van de leidraad (guidance document) bij het Registered Exporter System (‘REX-systeem’) gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Dit document is uitgegeven door het  Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (‘TAXUD’; Directorate-General for Taxation and Customs Union). Klik hier voor een link naar de overzichtspagina op de website van de Europese Commissie (Taxation and Customs Union). De geactualiseerde versie ziet op de ontwikkelingen in ...
LEES VERDER

Onderling overleg in 2021 tussen Nederland en Curaçao over verdragsinwonerschap (corporate tie-breakerverzoeken)

Naar aanleiding van ‘corporate tie-breakerverzoeken’ heeft in 2021 overleg plaatsgevonden tussen Nederland en een aantal andere landen op basis van de in bilaterale belastingverdragen opgenomen ‘onderlingoverlegprocedure’. Onderling overleg tussen autoriteiten wordt in belastingverdragen steeds meer voorgeschreven als methode om een beslissing te nemen over verdragsinwonerschap. In dit kader heeft in 2021 ook overleg plaatsgevonden met Curaçao. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2021 van de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot rulings ...
LEES VERDER