Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: Noodfonds COVID-19 (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: beleidsdoeleinden Ministerie van Financiën op belastinggebied, nationaal en internationaal (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingcompliance en reorganisatie/optimalisering van de belastingdienst (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: belastingramingen (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: fiscale beleidsvoornemens (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Curaçao: algemene uitgangspunten (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 14 september 2021 – is door de regering bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2021-2022-199). Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 t/m 3 betreffende ...
LEES VERDER

Verslag delegatie vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de beide Kamers der Staten-Generaal inzake het IPKO van augustus 2021: aandacht voor verbetering belastinginning en toezegging Nederlandse delegatie vragen te zullen stellen over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen die door het Koninkrijk zijn of worden afgesloten

Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van Curaçao, van de Staten van Sint Maarten en van de beide Kamers der Staten-Generaal in het kader van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) bijeengekomen te Bonaire. Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk en vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. De Nederlandse delegatie heeft ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK met uitvoeringsagenda landspakket Curaçao derde kwartaal 2021 – Thema C Belastingen uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 september 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsagenda van Curaçao van het derde kwartaal van 2021 (periode 15 augustus – 30 september 2021). Het betreft een uitvoeringsagenda inzake het zogenoemde ‘Landspakket’ waarover in november 2020 tussen Nederland en Curaçao overeenstemming is bereikt (zie pdf van Lcrt. 2020 no. 45, waarin het Landspakket Curaçao is gepubliceerd). Het vaststellen ...
LEES VERDER

Statenvergadering aangevraagd over voorgenomen afschaffing van contante betalingen bij de belastingdienst en baanverlies van kassamedewerkers bij de Ontvanger die via uitzendbureau’s zijn aangetrokken (Curaçao)

In een brief d.d. 1 september 2021 aan de Voorzitter van de Staten verzoeken de Statenleden Q.C.O. Girigorie, A.M.V. Pauletta, Z.A.M. Jesus-Leito, S.J. Croes, M.G. Martines en I.S. Martina (van de oppositiepartijen PAR, MAN, KEM en TPK) om een openbare vergadering van de Staten bijeen te roepen inzake het onderwerp: ‘verlies van banen door het opheffen van contante betalingen bij de Belastingdienst’ (Petishon pa reunion públiko riba e tópiko ‘pèrdida ...
LEES VERDER

Aanschrijving betreffende verzoek ter indiening herziene voorlopige aangifte winstbelasting over het jaar 2020 en nader uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2020 (Curaçao)

Op 3 september 2021 is de ‘Aanschrijving betreffende verzoek ter indiening herziene voorlopige aangifte winstbelasting over het jaar 2020 en nader uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2020’ van 25 augustus 2021 van de Minister van Financiën uitgegeven. De aanschrijving is geplaatst in de Landscourant van Curaçao van 3 september 2021, jaargang 2021, no. 35, p. 10-12 (Lcrt. 2021 no. 35 [externe link naar ...
LEES VERDER

Kas di Korte op 8, 9 en 10 september gesloten voor publiek

Op 8, 9 en 10 september 2021 zal de Front Office van het Kas di Korte aan de Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina 18 gesloten zijn voor publiek. De Front Office zal dan alleen bereikbaar zijn via focur@caribjustitia.org. Op de bovengenoemde data wordt een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep behandeld. De zitting wordt behandeld in het Kas di Korte. In verband met de veiligheidsmaatregelen die gelden bij de behandeling ...
LEES VERDER

Vernieuwde tweede druk ‘Capita selecta Caribisch fiscaal recht’ uitgegeven

Op 12 augustus jl. is de tweede (vernieuwde) druk van het boek ‘Capita selecta Caribisch fiscaal recht’ verschenen. onder redactie van mr. G.D. (Germaine) Rekwest. Het boek is uitgegeven door Wolters Kluwer. De eerste druk, die in november 2020 verscheen, gold als eerste titel die de Caribische fiscale stelsels vanuit een thematische inleiding in beeld bracht, zo wordt op de website van Wolters Kluwer toegelicht: aan de hand van zorgvuldig gekozen ...
LEES VERDER

NOW en TBZO worden in aangepaste vorm weer opengesteld voor de maanden juli tot en met september 2021, TVL niet voortgezet (Curaçao)

De regering van Curaçao gaat de subsidieregelingen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, loonsubsidie) en de Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO) voor de maanden juli tot en met september 2021 – in aangepaste vorm – weer openstellen (met terugwerkende kracht), nu het resterende gedeelte van de zesde tranche liquiditeitssteun van Nederland beschikbaar zou komen (zie hierover dit artikel in het CFN van 1 september 2021; red. CFN). De subsidie in ...
LEES VERDER

Minister van Financiën naar Nederland om onder andere gesprekken te voeren met potentiële starters om de belastingdienst te versterken en naar Malta om meer inzicht te krijgen in de online gaming sector en wat dat voor Curaçao kan betekenen (Curaçao)

In de periode van 25 augustus tot en met 4 september 2021 is de Minister van Financiën voor werkbezoeken naar Nederland en in de periode van 4 tot en met 6 september 2021 zal de Minister naar Malta afreizen. Dit blijkt uit een brief d.d. 25 augustus 2021 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao. Tijdens het werkbezoek aan Nederland zal ...
LEES VERDER

Kamerbrief d.d. 31 augustus 2021 inzake toekenning tweede deel zesde tranche liquiditeitssteun Curaçao (Curaçao)

In overleg met de minister-president en de minister van Financiën heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld dat Curaçao in voldoende mate heeft voldaan aan de voorwaarden bij het tweede deel van de zesde tranche liquiditeitssteun. Dit schrijft de staatssecretaris in zijn brief d.d. 31 augustus 2021 aan de Tweede Kamer. Sinds begin 2020 ontvangt Curaçao, net als Aruba en Sint Maarten, liquiditeitssteun om de gevolgen van ...
LEES VERDER

Persbericht Ministerie van Financiën met bekendmaking van de Inspecteur der Belastingen inzake de definitieve aangifte winstbelasting 2020 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft gisteren, 31 augustus 2021, op de algemene website van de overheid (www.gobiernu.cw) een persbericht [externe link] geplaatst over de definitieve aangifte winstbelasting 2020. In het persbericht maakt de Inspecteur der Belastingen het volgende bekend: “Het digitale aangifteportaal voor het doen van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 is per 1 september 2021 beschikbaar voor het doen van niet complexe aangiften winstbelasting. Het aangifteportaal is per ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding uitbreiding douaneverdrag met Moldavië tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het Tractatenblad

Op 26 augustus 2021 is de stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal en de inwerkingtreding van de Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië (Trb. 2019, 141, Trb. 2019, 167), waarbij op 29 augustus 2019 te Chisinau een verdrag tot stand gekomen, waarin het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2006, 199, Trb. 2009, 153, Trb. 2011, ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding gewijzigde belastingverdrag Nederland – Oekraïne in het Tractatenblad. Alleen gelding voor het in Europa gelegen deel van Nederland, territoriale uitbreidingsartikel tot Caribische Koninkrijksdelen geschrapt

Op 24 augustus 2021 is de inwerkingtreding van het op 12 maart 2018 te ’s-Gravenhage getekende Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1995, 285) [externe link] (Trb. 2018, 40) [externe link] gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding luchtvaartverdrag Curaçao – Malta in het Tractatenblad, bevat ook enkele fiscale bepalingen

Op 24 augustus 2021 is de bekendmaking van de stilzwijgende goedkeuring van de Staten-Generaal en de inwerkingtreding per 1 september 2021 van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta (met Bijlage) (Valletta, 16 november 2020) (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Republic of Malta) (Trb. 2020, 136) uitgegeven en geplaatst in ...
LEES VERDER

FIU met tutorial video’s over registreren en rapporteren in goAML (Curaçao)

Met ingang van 1 januari 2021 moet het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) plaatsvinden via het nieuwe goAML meldportaal. Op 31 december 2020 is het betreffende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste december 2020 ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit goAML meldportaal) (inclusief nota van toelichting) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën over de mogelijkheid van sanering van belastingschulden en de aanvraagprocedure (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft op zijn website een nieuwsbericht (Papiaments, [externe link]) geplaatst over de mogelijkheid van sanering van belastingschulden en over de wijze waarop een aanvraag kan worden gedaan om daarvoor in aanmerking te komen. Kort samengevat legt het Ministerie in het nieuwsbericht uit dat Curaçao in een zeer moeilijke financieel-economische situatie verkeert en dat de overheid niet over voldoende liquiditeiten beschikt. Het is de taak van het ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage april 2021 – belastinggerelateerde passages (Curaçao)

Bij e-mailbericht van 2 augustus 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2021 aangeboden aan de Staten. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over april 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz. 5 van de FMR april 2021: Volgens de tweede prognose (inclusief de 1ste suppletoir) (2021v2) ...
LEES VERDER

Antwoord Minister op vragen Statenlid naar aanleiding van de recente richtlijnen ter invordering van belastingen (Curaçao)

Bij brief d.d. 3 augustus 2021 heeft de Minister van Financiën antwoord gegeven op de vragen van het Statenlid Z.A.M. Jesus-Leito (PAR) in haar brief d.d. 16 juli 2021 over de onlangs door de minister uitgevaardigde richtlijnen ter invordering van belastingen. Het doel van de richtlijnen is, kort weergegeven, om (met instructies aan de medewerkers van het Ontvangerskantoor) uniformiteit en structuur te brengen in het invorderingsproces en om de rechtszekerheid ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid Jesus-Leito naar aanleiding van de recente richtlijnen ter invordering van belastingen. PAR-fractie wil centrale commissievergadering met MinFin om uitleg te krijgen over diens beleid ten aanzien van de begrotingen voor de komende jaren en de financiering daarvan (Curaçao)

Bij brief d.d. 16 juli 2021 heeft het Statenlid mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito (PAR) vragen gesteld aan de Minister van Financiën over de onlangs door de minister uitgevaardigde richtlijnen ter invordering van belastingen. Het doel van de richtlijnen is, kort weergegeven, om (met instructies aan de medewerkers van het Ontvangerskantoor) uniformiteit en structuur te brengen in het invorderingsproces en om de rechtszekerheid van de burger te waarborgen. Voorts voorzien de richtlijnen ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met medewerkers Inspectie der Belastingen (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft onlangs een bijeenkomst gehad met de medewerkers van de Inspectie der Belastingen. Tijdens de bijeenkomst heeft de Minister stilgestaan bij de door de medewerkers naar voren gebrachte aandachtspunten over zaken die de productiviteit van de organisatie in de weg staan. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën. Volgens het nieuwsbericht waren de ...
LEES VERDER

Bekendmaking inwerkingtreding luchtvaartverdrag Curaçao – Brazilië in het Tractatenblad. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en belastingheffing (Curaçao)

Op 13 juli 2021 is de bekendmaking van de inwerkingtreding van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Republiek Brazilië inzake luchtvervoer tussen Curaçao en Brazilië (met Bijlage) (Brasilia, 3 december 2013; Trb. 2014, 36) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 98 (Trb. 2021, 98). Hieruit blijkt dat het Verdrag al per 26 november 2018 in werking ...
LEES VERDER

Wijziging artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen. Geldt voor het gehele Koninkrijk

Op 4 juni 2021 is de wijziging van artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen (met Bijlagen) (Genève, 21 oktober 1982) (hierna: de Overeenkomst), die in overeenstemming met artikel 22, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst door de Commissie van Beheer op zijn twaalfde zitting gehouden te Genève op 5 februari 2020 is aangenomen, gepubliceerd in het Tractatenblad ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ter kennis gebracht van Tweede Kamer. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk zullen gelden

Bij brief d.d. 30 juni 2021 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de op 15 oktober 2020 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief wordt aangegeven dat de wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij ...
LEES VERDER

Stilzwijgende goedkeuring wijziging Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR. Betreft introductie van de elektronische TIR (eTIR), geldt voor het gehele Koninkrijk. Op 25 mei 2021 in werking getreden

De stilzwijgende goedkeuring van de wijzigingen van 6 februari 2020 van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61 van de Overeenkomst, de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis van de Overeenkomst en de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (hierna: de Overeenkomst) is door de Staten-Generaal verleend op 27 juni 2021. De bekendmaking ...
LEES VERDER

Uit verslag staatssecretaris BZK van recente bezoek aan de ABC-eilanden: Curaçao heeft in voldoende mate voldaan aan de vijf voorwaarden voor de eerste deeltranche zesde liquiditeitssteun (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 juli 2021 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verslag gedaan van zijn bezoek aan de benedenwindse eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba van 3 tot en met 7 juli 2021. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat hij op 6 juli jl. een schrijven met bijlagen ontving waarin de (Curaçaose) regering Pisas aangeeft dat zij voldoen aan de voorwaarden ...
LEES VERDER