Interparlementair Koninkrijksoverleg van 1 – 5 juni in Den Haag (Nederland – Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni 2023 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Dit is onder meer bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao, de Staten van Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor ...
LEES VERDER

Benoemingen leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de Rijksministerraad op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft ingestemd met de benoeming van nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Per 1 augustus 2023 worden benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: mevrouw Vonk en de heren Bracht, Van ’t Westeinde, Bours en Drenth. Per ...
LEES VERDER

Ministerie van VVRP met beschrijving van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de status van beschermd monument. Ook interessant voor de belastingpraktijk gezien de verschillende belastingfaciliteiten ter zake van beschermde monumenten (Curaçao)

Naar aanleiding van verschillende aanvragen die zijn gedaan voor de aanwijzing van gebouwen als ‘beschermd monument’ in de zin van de Monumenteneilandsverordening Curaçao (A.B. 1990 no. 5), heeft het Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning (VVRP) in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Curaçao de voorwaarden beschreven om in aanmerking te komen voor de status van beschermd monument. Hierbij attenderen wij u op dit nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Besluit Raad van Ministers inzake uitgangspunten bij aanpassing brandstoftarieven waaronder de wijze van toepassing van de fiscale componenten (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao is in de ministerraadvergadering van woensdag 17 mei 2023 akkoord gegaan met het vastleggen van de reeds ‘op stuk’ genomen beslissing van 10 mei 2023 inzake de aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten met ingang van 11 mei 2023. Daarbij is door de Raad ingestemd met de volgende punten (zie punt 5 van de besluitenlijst op gobiernu.cw): “1. Aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten ...
LEES VERDER

Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Op woensdag 24 mei 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het ...
LEES VERDER

Handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek’ voor wetgevingsjuristen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de publicatie bekendgemaakt van de handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek - Het opstellen van wetgeving in Aruba, Curaçao en Sint Maarten’, door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Uitgeverij Boom Juridisch). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de TWO. De TWO heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit boek, zo ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie organiseert een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Op 12 juni 2023 organiseert het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo blijkt uit een bekendmaking op de facebookpagina van het Gemeenschappelijk Hof, geplaatst 17 mei 2023: “Zon, Zee & Rechtspraak iets voor u? Geef uw rechterlijke carrière kleur en ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2023

Het overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 april 2023, is gepubliceerd. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de lijst met peildatum 1 januari 2023 bevat ...
LEES VERDER

Inbrengdatum verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 (Curaçao)

De inbrengdatum voor de leden van commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen is vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. Dit blijkt ...
LEES VERDER

Vandaag overleg Centrale Commissie van de Staten met de Algemene Rekenkamer over het doelmatigheidsrapport inzake het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening van de overdrachtsbelasting door notarissen (Curaçao)

Zoals wij op 17 mei jl. al hebben bericht met dit artikel, zal de Centrale Commissie van de Staten vandaag, woensdag 24 mei, met de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC, hierna: de Rekenkamer) overleggen over het door de Rekenkamer opgestelde rapport “Effectiviteit toezicht op de tijdige en volledige ontvangst van de overdrachtsbelasting van notarissen en de tijdige en volledige ontvangst daarvan in de periode 2013-2018”. Zo blijkt uit de oproep ...
LEES VERDER

Verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Vandaag is het verslag van de centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao van 8 mei 2023 over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 ...
LEES VERDER

Minister van Financiën weerspreekt in brief aan staatssecretaris de berichten in Nederlandse media dat Curaçao niet zou meewerken aan het verschaffen van informatie naar aanleiding van kamervragen over het invorderingsbeleid (Curaçao)

In een brief van 18 mei 2023 aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) weerspreekt de minister van Financiën van Curaçao berichten die in de Nederlandse media zijn verschenen dat Curaçao niet zou meewerken aan het verschaffen van informatie naar aanleiding van kamervragen over het invorderingsbeleid van de Ontvanger van Curaçao, een onderwerp waarover volgens de minister ‘veel misverstanden bestaan’. Het gaat in casu om deze kamervragen van ...
LEES VERDER

Voorstel van Rijkswet COHO formeel ingetrokken (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (‘consensusrijkswet COHO’) formeel ingetrokken. Dit houdt verband met het tot stand gekomen zijn van de Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Stcrt. 2023, 13947). Medio januari van dit ...
LEES VERDER

Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen in de Staatscourant (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 17 mei 2023 is de Onderlinge Regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen), gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 13947 (Stcrt. 2023, 13947). De in de Staatscourant gepubliceerde onderlinge regeling ...
LEES VERDER

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Curaçao uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de tweede halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat Curaçao in 2021 startte met een project ...
LEES VERDER

Beantwoording door MinFin van vragen Statenlid Osepa inzake online gaming en de concept-LOK (Curaçao)

Bij brief d.d. 9 mei 2023 heeft de Minister van Financiën de beantwoording aan de Staten gezonden van de door het Statenlid S.P. Osepa bij brief d.d. 3 mei 2023 gestelde vragen over online gaming. Hierbij attenderen wij u op deze vragen en antwoorden, zonder verdere samenvatting of toelichting. De antwoorden van de Minister zijn in het Nederlands opgesteld en worden door ons niet nader toegelicht, anders dan het hierna ...
LEES VERDER

Woensdag 24 mei overleg Centrale Commissie van de Staten met de Algemene Rekenkamer over het doelmatigheidsrapport inzake het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening door notarissen van de overdrachtsbelasting (Curaçao)

Volgende week woensdag 24 mei zal de Centrale Commissie van de Staten overleggen met de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC, hierna: de Rekenkamer) over het door de Rekenkamer opgestelde rapport “Effectiviteit toezicht op de tijdige en volledige ontvangst van de overdrachtsbelasting van notarissen en de tijdige en volledige ontvangst daarvan in de periode 2013-2018”. Zo blijkt uit de oproep voor de centrale commissievergadering. De vergadering zal aanvangen om 09.00 uur ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten over eerste 4 maanden van 2023 iets lager dan begroot, premieopbrengsten hoger. OZB blijft nog achter omdat de aanslagen 2023 nog niet zijn opgelegd, maar daarmee wordt deze week gestart (Curaçao)

Over de eerste vier maanden van 2023 is de realisatie van de opbrengsten in lijn met de begroting: de belastingopbrengsten tot en met april zijn NAf 4,9 miljoen (1%) lager dan begroot en de premieopbrengsten zijn NAf 9,1 miljoen (3,5%) hoger dan begroot. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren, zondag 14 mei 2023, is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister, de heer Javier Silvania. Verder uit ...
LEES VERDER

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname

Op 8 mei jl. heeft ten kantore van het Surinaamse consulaat in Willemstad de ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide Hoven verder geïntensiveerd, na een eerder bezoek in oktober 2022 van een delegatie van het ...
LEES VERDER

Minister van Justitie wil met aanpassing beleid voor verblijfsvergunningen meer investeerders aantrekken: verlaging normbedragen minimuminvestering (Curaçao)

De Minister van Justitie heeft een wijziging van het beleid inzake de afgifte van verblijfsvergunningen aangekondigd om meer investeerders aan te trekken voor vestiging op Curaçao. Dit heeft de Minister bekend gemaakt met een persbericht dat op zijn persoonlijke facebookpagina is geplaatst. In het persbericht legt de Minister uit dat vreemdelingen momenteel, afhankelijk van de nationaliteit, maximaal 30 tot maximaal 90 dagen op het eiland mogen verblijven als toerist. Indien ...
LEES VERDER

Vergadering van 11 mei 2023 in de Centrale Commissie van de Staten met de Minister van Financiën over de opschoning van de invorderingsbestanden bij de Ontvanger (Curaçao)

Gisteren, donderdag 11 mei 2023, heeft de Centrale Commissie van de Staten met de Minister van Financiën gesproken over de opschoning van de invorderingsbestanden van de Ontvanger (zie de oproep voor deze vergadering). Op de website van de Staten is een video geplaatst van deze vergadering: klik hier om naar die video op de website van de Staten te gaan. De vergadering is aangevangen met een uitgebreide voordracht door de ...
LEES VERDER

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Invorderingsverordening 1954 (Curaçao)

Op 10 mei 2023 is het Landsbesluit van de 27ste maart 2023, no. 23/654, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Invorderingsverordening 1954, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 43 (GT) (P.B. 2023 no. 43 (GT)). Het gaat hier om de geconsolideerde tekst van Invorderingsverordening 1954, zoals deze luidt: a. na wijziging tot stand gebracht door het eilandgebied Curaçao bij: - Eilandsverordening tot wijziging ...
LEES VERDER

Vergadering van de Centrale Commissie van de Staten inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Afgelopen maandag 8 mei 2023 heeft de Centrale Commissie van de Staten vergaderd over het voorstel van rijkswet houdende (voluit) goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta vandaag in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) wordt vandaag behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen in het Publicatieblad van Curaçao (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 2 mei 2023 is het Besluit van de 28ste april 2023, houdende de bekendmaking in het Publicatieblad van de tekst van de op 4 april 2023 vastgestelde Onderlinge Regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen), uitgegeven ...
LEES VERDER

National Risk Assessment Curaçao (on) Money Laundering 2012-2020: conclusies en aanbevelingen inzake velerlei bedrijfstakken waaronder trustsector, advocatuur, notariaat en de accounting- en administratiesectoren (inclusief belastingpraktijk)

Deze week is het rapport houdende een National Risk Assessment Curaçao (on) Money Laundering 2012-2020 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op dit document. De risk assessment bevat analyses, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van velerlei specifieke bedrijfstakken, zoals Trust and Company Service Providers (blz. 97 e.v.), Lawyers (blz. 102 e.v.), Civil Law Notaries (blz. 105 e.v.), de Accounting Sector (blz ...
LEES VERDER

MinFin bij conferentie World Free Zones Organization met voordracht over de modernisering van de Curaçaose vrije zones

Minister van Financiën Javier Silvania heeft tijdens de World Free Zones Organization's Annual International Conference & Exhibition (AICE 2023) die dit jaar in Dubai plaatsvindt, een voordracht gehouden over de modernisering van de vrije zonewetgeving van Curaçao. De Minister is samen met Minister-President Pisas afgereisd naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, om deze conferentie bij te wonen en om daar als spreker op te treden. De voordracht van de Minister is ...
LEES VERDER

RvM akkoord met het uitwerken en adopteren van een schuldaflossingsnorm waarbij extra belastinginkomsten naar schuldaflossing gaan (Curaçao)

De Raad van Ministers (RvM) van Curaçao is op verzoek van de Minister van Financiën akkoord gegaan met het uitwerken en adopteren van een schuldaflossingsnorm waarbij extra belastinginkomsten naar schuldaflossing gaan. Hierbij hoort het bepalen van een ‘baseline’ voor de belastinginkomsten en het instellen van een reserve voor schuldaflossing die niet voor andere doeleinden kan worden ingezet. Dit blijkt uit de besluitenlijst van de ministerraadvergadering van woensdag 26 april 2023 ...
LEES VERDER

Land houdt vooralsnog de huidige belastingramingen voor 2023 aan. Niet redelijk en realistisch om de begrote belastinginkomsten 2023 te verhogen, nu de theoretisch verwachte groeicijfers zich nog niet hebben gematerialiseerd en de aan brandstof gerelateerde OB-inkomsten lager zullen zijn (Curaçao)

Bij brief d.d. 26 april 2023 aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 14 april 2023 van Cft in diens reactie op de brief van 30 maart 2023 van de Minister van Financiën naar aanleiding van het advies van het Cft van 6 februari 2023 bij de vastgestelde landsbegroting 2023 (P.B. 2022 no. 140) van Curaçao. De ...
LEES VERDER