Brief minister Silvania aan staatssecretaris Van Huffelen inzake de interne audits van SOAB bij de Ontvanger. De minister steunt het voorstel van de staatssecretaris om de actiepunten op te nemen in de uitvoeringsagenda van het Landspakket (Curaçao)

Naar aanleiding van de brief van 10 april 2024 van staatssecretaris Alexandra van Huffelen inzake de ‘misstanden’ bij de Ontvanger van Curaçao waarover door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) is gerapporteerd, spreekt Minister Javier Silvania van Financiën in een brief d.d. 12 april 2024 zijn waardering uit voor de aandacht van de staatssecretaris voor ‘dit belangrijke onderwerp’ en voor haar steun voor de maatregelen zoals uiteengezet in het persbericht van eind ...

Memorie van antwoord inzake de OLV herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden. Over rulingverzoeken, de verlaging van het WB-tarief, een vrijstelling van OZB voor bepaalde inkomensgroepen, een digitale berichtenbox bij de belastingdienst, het UBO-register, de problematiek van de derdengeldenrekeningen bij notarissen en het vereiste van bepaalde bescheiden bij de invoeraangifte (Curaçao)

Op 12 april 2024 is de memorie van antwoord inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze memorie van toelichting. In de memorie van antwoord geeft de regering antwoord op de in het voorlopig verslag van de centrale commissie van de Staten opgenomen vragen inzake de onderhavige ontwerplandsverordening. Enkele onderwerpen die in de memorie van antwoord aan de ...

Jaarverslag 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op 2 april jl. is het jaarverslag over 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad; klik hier voor een link naar het (digitale) jaarverslag 2023. Inleiding In het jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2023. Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een ...

Wijziging Procesreglement Hoge Raad in verband met invoering tijdslimiet mondelinge toelichting in fiscale zaken

Op 29 maart 2024 is een wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang  2024, nr. 10936 (Stcrt. 2024, 10936). De wijziging van het procesreglement houdt verband met de invoering van een tijdslimiet voor de mondelinge toelichting in fiscale zaken. De onderhavige wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad is op 25 maart 2024 door de gerechtsvergadering ...

Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging inzake de OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie: in plaats van bij de definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ te verwijzen naar de ALL wordt de definitie nu geheel overgenomen in de LID (Curaçao)

Op 10 april 2024 is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Daarbij is tevens een nota van wijziging overgelegd. Hierbij attenderen wij u op deze statenstukken. In het CFN van 22 maart 2024 rapporteerden wij reeds over het verslag van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie ...

Vragen Statenlid Calmes aan MinFin of er bij de belastingdienst personen werkzaam zijn die geen ambtenaar zijn en of de privacy van belastingbetalers is gewaarborgd (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 april 2024 heeft het Statenlid Rennox Calmes (TPK) vragen gesteld aan de Minister van Financiën over over het bij de Belastingdienst Curaçao mogelijk werkzaam zijn van personen die geen ambtenaar zijn en, in dat kader, of de privacy van belastingbetalers is gewaarborgd waar het gaat om gegevens van belastingbetalers die zich in de bestanden van de belastingdienst bevinden. Volgens het Statenlid wordt zijn fractie al enige ...

Brief staatssecretaris Van Huffelen aan de regering van Curaçao inzake de interne audits van SOAB bij de Ontvanger (Curaçao)

In een brief d.d. 10 april 2024 aan de regering van Curaçao, t.a.v. de Minister van Financiën, heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kenbaar gemaakt dat zij kennis heeft genomen van de rapporten van de interne audits die de Stichting Overheidsaccountanstbureau (SOAB) bij de Ontvanger van Curaçao heeft uitgevoerd op het gebied van de bijzondere invordering. Minister Silvania van Financiën heeft een vertaling van de brief ...

Belastingopbrengsten eerste kwartaal 2024 (Curaçao)

Gisteren, donderdag 11 april 2024, is op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belastingopbrengsten over het eerste kwartaal van 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die fb-pagina te gaan). Uit de tabel kan worden afgeleid dat de totale belastingopbrengst over het eerste kwartaal NAf. 402,2 miljoen bedroeg, tegenover een begroting van NAf. 400. In het eerste kwartaal van het jaar ...

Uit advies Cft bij vastgestelde begroting 2024: geraamde stijging belastingopbrengsten in grote mate gestoeld op toename LB en OB maar Cft beveelt aan om het begrote bedrag voor de LB neerwaarts bij te stellen naar het niveau van voorgaande jaren (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 maart 2024 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 (P.B. 2024 no. 20) is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer van de begroting bedraagt ...

Suriname en Curaçao bereiken overeenstemming over tekst belastingverdrag

Suriname en Curaçao hebben op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Javier Silvania, de Minister van Financiën van Curaçao. [Later toegevoegd: Op 5 april 2024 is hierover ook een nieuwsbericht verschenen in De Boodschap (zie hierna).] Namens de Minister van Financiën van Curaçao ...

Persbericht Minister Cooper als ‘Minister van Financiën a.i.’ n.a.v. de SOAB-rapporten over de internal audits bij de Ontvanger (Curaçao)

Minister Charles Cooper heeft op 31 maart jl., in zijn hoedanigheid van ‘Minister van Financiën a.i.’, een persbericht geplaatst op zijn persoonlijke facebookpagina naar aanleiding van de rapporten van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) inzake bij de Ontvanger uitgevoerde internal audits. Wij nemen vooralsnog aan dat Minister Cooper bij zijn bovengenoemde persbericht optreedt als Minister van Financiën a.i. vanwege de uitlandigheid van Minister Silvania van Financiën van 27 maart tot en ...

Statenlid Mc William wil Landsontvanger en Inspecteur der Belastingen bij de commissievergadering met de Minister over de SOAB-rapporten, maar Statenvoorzitter geeft aan dat zulks aan de Minister is. Mc William wil ook de geschorste vergadering inzake het ‘kwijtschelden’ van belastingschulden weer op de agenda (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 maart 2024 heeft Statenlid Mc William (MAN) de voorzitter van de Staten van Curaçao verzocht om voor de vergadering die door de Minister Silvania van Financiën is aangevraagd met betrekking tot de SOAB-rapporten over de internal audits bij de Ontvanger, ook Landsontvanger de heer Trona en het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen mevrouw Isenia uit te nodigen om informatie te verstrekken en vragen ...

Wetgevingscongres Koninkrijk afgesloten: ‘Samenwerken vanuit eigen kracht’

Vorige week vrijdag 22 maart werd het eerste ‘Wetgevingscongres Koninkrijk - Samenwerken vanuit eigen kracht’ afgesloten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Gedurende de dagen van het congres hebben ruim 50 deelnemers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zich laten inspireren door lezingen en interactieve workshops. Zo stonden onder andere workshops over het maken van startnotities, mensenrechtenverdragen, samenwerking bij rijkswetgeving en ...

Instelling Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie 2024 voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten en met het verlenen van de adviesopdracht aan deze commissie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Rft is ingegaan bij de staatkundige vernieuwing van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010. In de Rft zijn begrotingsnormen opgenomen die moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën van de landen Curaçao en ...

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken in het Tractatenblad

Op 25 maart 2024 is het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken (’s-Gravenhage, 2 juli 2019) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 42 (Trb. 2024, 42). Het Verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke of handelszaken. Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. Het ...

Motie over fiscale voordelen voor bedrijven die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van plastic (Curaçao)

Tijdens de behandeling door de Staten – op 21 maart jl. – van de zogenoemde ‘Plasticwet’, is door de Staten met 13 stemmen vóór en 0 tegen een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een fonds of het invoeren van fiscale voordelen die er specifiek op zijn gericht om instanties en bedrijven te ondersteunen die investeren in bio-afbreekbare producten of ...

SOAB-rapporten inzake internal audits bij de Ontvanger (Curaçao)

Zoals wij in de speciale uitgave van het CFN van gisteren – dinsdag 26 maart 2024 – rapporteerden, heeft Minister Silvania van Financiën bij brief d.d. 25 maart 2024 een aantal rapporten van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) inzake bij de Ontvanger uitgevoerde internal audits aan de Staten aangeboden. Ten tijde van de opmaak van het CFN-artikel van gisteren, waren de betreffende documenten nog niet op de website van de Staten ...

SER-advies inzake de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 aangeboden aan de Minister, maar nog niet openbaar (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het advies inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 aangeboden aan de Minister van Financiën. Zo blijkt uit een mededeling op de website van de SER. Het betreft enkele fiscale hervormingen, waaronder een verlaging van het winstbelastingtarief (zie hierna). Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de ...

SOAB-rapporten inzake internal audits bij de Ontvanger aangeboden aan de Staten (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 maart 2024 heeft Minister Silvania van Financiën de rapporten aan de Staten toegezonden inzake de internal audits die door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) bij de Ontvanger zijn uitgevoerd. De toezending van deze stukken was door hem tijdens de begrotingsbehandeling van 25 januari 2024 toegezegd. De betreffende brief aan de Statenvoorzitter en de SOAB-rapporten zelf waren op het moment van opmaak van dit artikel nog niet op ...

Aanslagen onroerendezaakbelasting zijn onderweg (Curaçao)

De aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) zijn onderweg, zo heeft Minister Silvania van Financiën bekendgemaakt met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Aanslag OZB ta na kaminda. MinFin i trahado nn di belastingdienst tambe ta haña. Korda keda sportief”. Het zal hier gaan om de aanslagen OZB voor het jaar 2024. In het kader van een analyse van de belastingopbrengsten van de eerste twee maanden van 2024, kondigde de Minister op 12 ...

MinFin over beslaglegging door belastingdeurwaarders (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft kennis genomen van enkele uitlatingen op sociale media inzake een beslaglegging die onlangs heeft plaatsgevonden door deurwaarders van de Belastingdienst en geeft aan dat hij die uitspraken betreurt. En hoewel in het kader van vertrouwelijkheid van de betrokken belastingplichtige door de Minister niet specifiek op de betreffende zaak kan worden ingegaan, heeft hij in algemene zin een persbericht uitgegeven inzake de rol van belastingdeurwaarders bij ...

Werkbezoek staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder andere over de uitvoering en voortgang van de Landspakketten

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 19 tot en met 26 maart 2024 een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen. In dit kader voert de Staatssecretaris in alle landen gesprekken met de premiers en ministers over de ...

MDES portal released for submission of data under FATCA/CRS automatic exchange of information. End of the submission period is March 31, 2024 (Curaçao)

As of Monday, March 18, 2024, the MDES portal has been released for reporting year 2023 reports to be submitted at the portal. The end of the submission period is 31st of March 2024. This has been announced with a news release published on the website of the Ministry of Finance of Curaçao (Ministerie van Financiën). MDES is the online financial data exchange portal for submitting data for FATCA/CRS exchange of ...

Formulier ‘Anonymization ruling requests’ en ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst (Curaçao)

Onlangs zijn het formulier ‘Anonymization ruling requests’ en de ‘Template and instruction sheet for information exchange’ op de website van de Belastingdienst Curaçao geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze formulieren. De publicatie van de formulieren werd al aangekondigd in een post van 11 maart jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën bij de bekendmaking van het beleid inzake de status en behandeling van ...

Verslag inzake OLV bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie. OLV bevat onder meer wijzigingen in LID en MOT en aansluiting bij definitie van uiteindelijke gerechtigde in de ALL (Curaçao)

Op 14 maart 2024 is het verslag vastgesteld van de vergadering van 7 februari 2024 van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie. Hierbij attenderen wij u op het verslag. ACHTERGROND Algemeen In december 2023 werd de onderhavige ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2023-2024-217) aangeboden aan de Staten. Voluit luidt het ontwerp: Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie ...

SER-advies inzake ontwerp-landsbesluit UBO-registratie aangeboden aan de Minister van Financiën, maar nog niet openbaar (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het (spoed)advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 45, 15e en 16e lid (Landsbesluit UBO-registratie) aangeboden aan de Minister van Financiën. Zo blijkt uit een mededeling op de website van de SER. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de Sociaal-Economische Raad d.d. 20 maart 2024. Het advies kan nog niet openbaar gemaakt ...

Veroordelingen tot voorwaardelijke gevangenisstraf voor het niet doen van aangifte winstbelasting (Curaçao)

Op vrijdag 15 maart jl. zijn vijf leidinggevenden van verschillende bedrijven veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 tot 4 maanden, met een proeftijd van 3 jaar, vanwege het meerdere jaren niet doen van aangifte winstbelasting. Zo is bekendgemaakt met een persbericht (NED) op de website van het Openbaar Ministerie Curaçao (klik hier om naar het persbericht in het Papiamentu te gaan). De onderhavige vonnissen zijn nog niet op rechtspraak.nl ...

Plenaire behandeling goedkeuringswet belastingverdrag met Malta voorlopig verwacht in week 24 (juni) (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van de goedkeuringswet voor, kortweg, het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) is voorlopig verwacht voor week 24 van 2024 (juni). Zo blijkt uit de voorlopige agendering op de website van de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer besloot in de procedurevergadering van 25 januari ...

Belastingopbrengsten januari + februari in de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Onlangs is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maanden januari en februari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari + februari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari + februari 2024 NAf ...

SER-advies inzake ontwerp-landsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand aangeboden aan de Minister van Financiën, maar nog niet openbaar (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het advies inzake het ontwerp-landsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand aangeboden aan de Minister van Financiën. Zo blijkt uit een mededeling op de website van de SER. Het advies is vastgesteld in de voorbereidende en in de plenaire vergadering van de Sociaal-Economische Raad d.d. 1 en 8 maart 2024. Het advies kan evenwel nog niet openbaar worden gemaakt op grond ...