Tax dispute resolution – MAP peer review report (Stage 2): Curaçao meets all of the elements of the Action 14 Minimum Standard and solved all of the identified deficiencies

New peer review reports on Mutual Agreement Procedures (MAP) have been approved by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, which groups over 140 countries and jurisdictions on an equal footing for multilateral negotiation of international tax rules. This has been announced by the OECD with a press release dated 24 January 2022 on the occasion of the release of the peer review reports. Curaçao The Stage 2 peer review monitoring ...
LEES VERDER

Rapport QuickScan Belastingdienst Curaçao aangeboden aan de Staten en nieuwsbericht MinFin over bevindingen doorlichting. In februari/maart geactualiseerd hervormingsplan (Curaçao)

Bij brief d.d. 24 januari 2022 heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, het rapport “Rapportage QuickScan Belastingdienst Curaçao – Januari 2022” aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een post op zijn persoonlijke facebookpagina geeft de Minister aan dat hij volgende week dinsdag 1 februari een persconferentie zal geven over de quick scan. Op dezelfde dag als de aanbieding van het rapport aan de Staten, 24 januari ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

MinFin: Restituties over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald (Curaçao)

De restituties inkomstenbelasting en sociale premies over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald. Dat heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, op 5 januari 2022 gesteld in een post op zijn facebookpagina. Hij spreekt daarbij over een “Ultimatum di Minister na Belastingdienst”. Zoals wij eerdere rapporteerden, heeft de heer Javier Silvania de afgelopen periode op zijn facebookpagina verschillende post geplaatst over de voortgang met betrekking ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage oktober 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 december 2021 heeft het Ministerie van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand oktober 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Klik hier voor deel 1 van de FMR en hier voor deel 2 van de FRM. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over oktober 2021 op.   Gewone Dienst en ...
LEES VERDER

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2022 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2022 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2022 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...
LEES VERDER

Kamerbrief over aangehouden besluitvorming RMR van 17 december 2021 over liquiditeitsbehoefte eerste kwartaal 2022, afwijken van de begrotingsnormen en aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 december 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangehouden besluitvorming in de rijksministerraad (RMR) van 17 december 2021 over (i) de liquiditeitsbehoefte voor het eerste kwartaal van 2022, (ii) de mogelijkheid om af te wijken van de begrotingsnormen, en (iii) de aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden, waaronder een verzoek van Aruba om de salariskorting van 12,5% af te bouwen ...
LEES VERDER

Berichten Minister van Financiën inzake restituties (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op 20 december 2021 via zijn socialmedia-kanaal (zijn facebookpagina) bekend gemaakt dat, op basis van de door de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger verstrekte informatie, vorige week vrijdag (17 december 2021) 2.500 aanslagen naar de Ontvanger zijn gegaan en dat op maandag (20 december 2021) twee ‘batches’ van 5.000 aanslagen inkomstenbelasting 2019 naar de Ontvanger zouden gaan. De overige aanslagen ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Q4 2021 en uitvoeringsagenda Q1 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het vierde kwartaal 2021 (Q4 2021 - finale versie van 29 november 2021) en de uitvoeringsagenda voor het eerste kwartaal 2022 (Q1 2022, periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022) zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao [klik hier ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2022 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 17 december 2020 is de Ministeriële regeling met algemene werking van 9de december 2021 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2022) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 133 (P.B. 2021 no. 133 [externe link naar gobiernu.cw!]). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Krachtens de Ministeriële regeling wordt de ...
LEES VERDER

BEPS Action 5 peer review on tax rulings: Curaçao has met all aspects of the terms of reference for the year 2020 except for identifying rulings within the scope of the transparency framework and under which category of rulings they fall and completing exchanges of information on rulings in accordance with the timelines. Curaçao receives recommendations (Curaçao)

Tuesday December 14th, 2021, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the 2020 peer review assessments of 131 jurisdictions in relation to the spontaneous exchanges of information on tax rulings. The conclusions show that the global reach of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings continues to increase, with 22 000 tax rulings having been identified and 41 000 exchanges between jurisdictions having taken place. The exchange on tax ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten juli-november 2017-2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft via zijn socialmediakanaal (zijn facebookpagina) een overzicht/grafiek gedeeld van de belastingopbrengsten in de perioden juli-november van de respectievelijke jaren 2017-2021 (klik hier voor een link naar die post op de facebookpagina van de heer Silvania). Volgens de grafiek bedroegen de belastingopbrengsten over de maanden juli-november 2021 Nafl. 453,7 miljoen. In de jaren 2017 tot en met 2020 bedroegen de belastingopbrengsten over die ...
LEES VERDER

Minister van Financiën: aanstaande maandag worden de aanslagen inkomstenbelasting opgelegd, circa 51.000 zijnde ongeer 75% (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft via zijn socialmedia-kanaal (zijn facebookpagina) bekend gemaakt dat volgens de Inspectie der Belastingen en BearingPoint aanstaande maandag, 20 december 2021, ‘massaal’ de aanslagen inkomstenbelasting worden opgelegd. Het zou gaan om een aantal van circa 51.000, hetgeen ongeveer 75% van het totaal zou vertegenwoordigen. Eerder maakte de Minister bekend dat hij op 6 december jl. aan de Ontvanger de instructie heeft gegeven ...
LEES VERDER

Mededeling Minister van Financiën inzake projectmedewerkers bij de Stichting BAB (Curaçao)

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, heeft op 8 december 2021 op zijn facebookpagina een bekendmaking geplaatst inzake de rechtspositie van de bij de Stichting Belastingaccountantsbureau (‘Stichting BAB’) te werk gestelde ‘projectmedewerkers’: “Enige tijd geleden heeft BAB een 22-tal uitzendkrachten van de Inspectie en Ontvanger een tijdelijke dienstverband tot en met 31 december 2021 aangeboden. Zoals u weet loopt momenteel een werving en selectie traject voor ...
LEES VERDER

Reactie Cft op derde UR 2021: opmerkelijke stijging belastingbaten derde kwartaal 2021 t.o.v. derde kwartaal 2019, gevolg van de na juni door opleving toerisme ingezette economische groei. Curaçao schrijft daarnaast de toename toe aan de effecten van het project ‘verhoging belastinginkomsten’ en van de kwijtscheldingsregeling (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 december 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel Curaçao zet in de derde UR de realisatiecijfers af tegen een nieuwe jaarprognose. Het Cft acht het gebruik van ...
LEES VERDER

Overzichten stand van zaken inkorting arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsbedrijven met cijfers inzake gevolgen voor belasting- en premieopbrengsten (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), een overzicht verstrekt aan de Staten over de stand van zaken per augustus 2021 met betrekking tot de ontwerpwetgeving inzake de 12,5% inkorting van de arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsinstellingen op grond van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden ...
LEES VERDER

Overzichten met belastingcijfers verstrekt door de Minister van Financiën tijdens de behandeling door de Staten van de ontwerp-landsbegroting 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), overzichten verstrekt aan de Staten van de belastingcijfers over de afgelopen jaren, uitgesplitst per belastingmiddel. Hierbij attenderen wij u op deze overzichten en zetten wij deze naar u door. Klik hier voor het op 1 ...
LEES VERDER

Digitaal formulier ontheffing BVZ voor het jaar 2022 op de website van de SVB (Curaçao)

Het formulier ontheffing BVZ voor het jaar 2022 is op de website van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) geplaatst, dit jaar in ‘digitale vorm’. Het formulier betreft een verzoek om een verklaring van niet-verzekerd zijn onder de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013 nr. 03). Klik hier voor een link naar het digitale formulier [Let op: dit is een externe link geplaatst op de website van de SVB welke link ...
LEES VERDER

Minister van Financiën maakt bekend instructie te hebben gegeven om restituties van inkomstenbelasting en sociale premies binnen 15 werkdagen na het opleggen van de aanslag uit te betalen (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op 6 december jl. aan de Ontvanger de instructie gegeven om restituties van inkomstenbelasting en sociale premies uit te betalen binnen 15 werkdagen na het opleggen van de aanslag door de Inspecteur der belastingen. Dit heeft de heer Silvania bekendgemaakt op zijn facebook-pagina. De Minister geeft daarbij aan nota te hebben genomen van klachten binnen de gemeenschap dat de storting van ...
LEES VERDER

Bekendmaking Inspecteur der Belastingen: termijn indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020 en betaling van de belasting verlengd tot en met 28 februari 2022 (Curaçao)

Op de website van de belastingdienst is bekendgemaakt dat de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 en de betaling van de daaropverschuldigde belasting bij de Ontvanger wordt verlengd tot en met 28 februari 2022. Klik hier voor de overzichtspagina op de website van de belastingdienst met betrekking tot deze bekendmaking, waarin ook een link is opgenomen naar de bekendmaking zelf (pdf). Voor de volledige inhoud van ...
LEES VERDER

Jaarverslag Colleges financieel toezicht over de jaren 2019 en 2020 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

Het jaarverslag van de Colleges financieel toezicht over de jaren 2019 en 2020 is gepubliceerd. Het betreft de volgende colleges: het College Aruba financieel toezicht (CAft), het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). Hierbij attenderen wij u op de rapportage. Voor de inhoud ervan verwijzen wij naar het document zelf.   CFN-artikelnummer 20211203-19 BRONDOCUMENT (link naar ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage januari-juni 2021 van de Colleges financieel toezicht (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

Op 29 november 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage voor de periode januari-juni 2021 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft de volgende colleges: het College Aruba financieel toezicht (CAft), het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). Hierbij attenderen wij u op de rapportage. Voor de ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is op 26 november jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De heer De Kort volgt per 1 januari 2022 mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh op. Vanaf 2011 ...
LEES VERDER

IMF Staff Concluding Statement: ‘Curaçao would benefit from moving to a full-fledged VAT under ambitious but realistic timeline, while paying due attention to cyclical conditions and the social impact’ (Curaçao)

The Staff Concluding Statement of a recent IMF Staff Visit Curaçao and Sint Maarten has been published on the website of the International Monetary Fund (IMF) on November 30, 2021. An IMF mission met virtually with the authorities of Curaçao and Sint Maarten during November 8–24 to discuss recent economic developments, update the macroeconomic outlook, and follow up on the policy priorities raised during 2021 Article IV consultation discussions. The ...
LEES VERDER

Nota van Wijziging inzake de ontwerplandsbegroting 2022 – belastingaangelegenheden uitgelicht (Curaçao)

Op 29 november 2021 is een Nota van Wijziging inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199, no. 6) aangeboden aan de Staten. De ontwerplandsverordening stond ook geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten op maandag 29 november 2021 (en de latere dagen van die week), om 10 uur ’s ochtends (klik hier voor de oproep). Middels deze nota ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid naar aanleiding van berichten over assistentie Nederlandse douaniers (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2021 heeft de Minister van Financiën de vragen beantwoord die het Statenlid S.P. Osepa heeft gesteld in diens brief van 4 oktober 2021 met als onderwerp: Asistensia di personal di Duana Hulandes (assistentie van het personeel van de Nederlandse Douane). Het Statenlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving in een lokale ochtendkrant over assistentie van het personeel van de Nederlandse douane aan de Douane ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage september 2021 en uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over september 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsbegroting 2022 van Curaçao. Maandag 29 november behandeling in openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Op 18 november 2021 is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) aangeboden, met de bijlagen: Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao 1 oktober – 31 december 2021, Kódigo di Komportashon ‘Regla ta regla’ – Gedragscode 2.0 en de lijst van TMMK-scholen. In de week van maandag 25 oktober 2021 vond in de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

Persbericht Minister van Financiën inzake onderzoek SOAB naar problemen die zich voordoen bij implementatietraject van aan belastingdienst geleverde software (Curaçao)

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) zal onderzoek verrichten naar problemen die zich voordoen bij implementatietraject van door BearingPoint aan de belastingdienst geleverde software. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, bekendgemaakt met een ‘persbericht’ op zijn facebookpagina. In het bovengenoemde persbericht brengt de Minister naar voren dat op dit moment  32.862 aangiften inkomstenbelasting 2019 en 18.322 aangiften inkomstenbelasting 2020 zijn ingediend waarvoor nog geen aanslag is opgelegd. Op ...
LEES VERDER

Minister van Financiën: tarief omzetbelasting wordt niet verhoogd naar 7% (Curaçao)

Het tarief van de omzetbelasting wordt niet verhoogd naar 7%. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, bekendgemaakt met een bericht op zijn facebookpagina: “Tarifa di omzetbelasting lo no subi di 6% pa 7%”. In het regeerakkoord van het Kabinet Pisas-II was opgenomen dat het tarief van de omzetbelasting zou worden verhoogd naar een (vast) tarief van 7%. Thans is het algemene tarief van de omzetbelasting 6% ...
LEES VERDER