Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Uitbetaling loonsubsidie (NOW) over maand mei 2021 begint in week van 21 juni (Curaçao)

De uitbetaling van de loonsubsidie (NOW) over de maand mei 2021 wordt verwacht aan te vangen in de week van 21 juni aanstaande (volgende week). Dit is door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (papiaments) op de algemene website van de overheid van Curaçao (www.gobiernu.cw). In de periodo van 24 tot 30 mei jl. konden bedrijven die in aanmerking komen voor de NOW de aanvraag voor ...
LEES VERDER

Bekendmaking Ministerie van Financiën inzake niet meer storten van gelden op bankrekeningen van de overheid bij de Girobank (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft met een nieuwsbericht [externe link] op de website alsmede met een advertentie in de lokale dagbladen cliënten medegedeeld om geen gelden meer te storten op de bankrekeningen van de overheid bij de Girobank en daarbij cliënten verzocht om gebruik te maken van de nieuwe bankrekeningen bij de Maduro & Curiel’s Bank (MCB). Kennelijk zijn de bankrekeningen van de overheid bij de Girobank gesloten ...
LEES VERDER

Informatiedossier Coördinatie en Monitoring Team inzake uitvoering Landspakket door demissionaire Minister-President overgelegd aan de Staten. Bevat voortgangsrapportage uitvoeringsagenda, onder meer inzake Thema C Belastingen (Curaçao)

Bij brief d.d. 11 juni 2021 heeft de demissionaire (en inmiddels, ten tijde van publicatie van dit artikel: voormalige) Minister President, de heer Eugene Rhuggenaath, het (juiste) informatiedossier van het Coördinatie en Monitoring Team (CMT) inzake de uitvoering van het Landspakket overgelegd aan de Staten van Curaçao, zoals dat door hem aan de partijen die (inmiddels) een nieuwe regering zijn gaan vormen is toegestuurd. Hierbij zetten wij de brief met ...
LEES VERDER

Overdrachtsdossier demissionaire Minister van Financiën, met onder meer voortgangsrapportage SOAB inzake financeel beheer (deeltrajecten douane en landsontvanger), status Nieuwe Belastingorganisatie (NBO) en overzicht lopende zaken landsontvanger waaronder concept nieuwe invorderingswet (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 juni 2021 heeft de demissionaire (maar ten tijde van publicatie van dit artikel inmiddels: voormalige) Minister van Financiën, de heer Kenneth A. Gijsbertha, zijn overdrachtsdossier overgelegd aan de Staten van Curaçao. Met het overdrachtsdossier legt de minister zijn verslag en documenten met betrekking tot de werkzaamheden die door hem gedurende de laatste vier jaren als Minister van Financiën zijn uitgevoerd over aan zowel de Staten als ...
LEES VERDER

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 4 juni 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 69 (P.B. 2021 no. 69) [externe link]. In dit landsbesluit wordt het maximale bedrag waarboven geen dwangsom ...
LEES VERDER

Bekendmaking Douane inzake betaling documenten IM4 en EX3 (Curaçao)

De Douane van Curaçao heeft met een advertentie in de lokale dagbladen bekendgemaakt dat vanaf 30 juni 2021 alle documenten IM4 en EX3 “online”,  door middel van een “Payment Order” (PRD) of “Statement” (STA) betaald dienen te worden. Hierbij dient enig als bankreferentie de “Bankpayment Reference” dat verkrijgbaar is bij het creëren van de “Payment Order” (PRD) of “Statement” (STA) in Asycuda. Betalingen met een C-nummer of iets anders dan ...
LEES VERDER

SVB herinnert werkgevers aan de verplichting uiterlijk per 30 juni de Cessantia-bijdrage 2021 te betalen (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao heeft met een bekendmaking (externe link) op de website (en met advertenties in lokale dagbladen) werkgevers eraan herinnerd om uiterlijk per 30 juni aanstaande de Cessantia-bijdrage voor het jaar 2021 ten behoeve van de in dienst zijnde werknemers aan de SVB te betalen. De bijdrage voor 2021 wordt bepaald door het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 december 2020 te vermenigvuldigen met Nafl ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst: door lockdown en verhuizing vertraging in aanslagregeling IB 2019 maar zal in de maand juni hervat worden. Ouders/studenten verzocht uiterlijk 30 juni online aangifte IB 2020 te doen zodat inkomensgegevens tijdig naar DUO kunnen worden gezonden (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen van Curaçao heeft een bekendmaking geplaatst in de lokale dagbladen over het proces van het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2019. De Inspectie deelt daarin mede dat het proces van het opleggen van de aanslagen is gestagneerd door de ‘lockdown’ en de verhuizing van de belastingdienst naar het gebouw van het WTC. In de maand juni wordt de aanslagregeling inkomstenbelasting 2019 weer hervat ...
LEES VERDER

Reactie Cft op eerste UR 2021 Curaçao: begrote belastingbaten in het eerste kwartaal 2021 gerealiseerd, maar ruim onder het niveau van 2019 en 2020 (Curaçao)

Bij brief d.d. 31 mei 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel De UR toont een begrotingstekort over het eerste kwartaal van ANG 61 miljoen. De vastgestelde begroting 2021 toont een ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie met speciale aandacht voor belastingrechter Mr. Jane Jansen

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Mr. Jane Jansen: lokale belastingrechter Het jaarverslag behandelt verschillende thema’s. Eén van die thema’s is de ‘Caribisering’ van het Hof, dat wil zeggen: het beleid binnen het ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en andere onderwerpen inzake belastingrechtspraak

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 Gemeenschappelijk Hof van Justitie met als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Ook over digitalisering van het gerechtelijk proces

Op 1 juni heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn jaarverslag 2020 (externe link naar website van het Hof) gepresenteerd. Het jaarverslag heeft als thema ‘Rechtspraak en Pandemia’. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19-pandemie. Ook voor de rechtspraak had dit gevolgen. Het Jaarverslag benadert vanuit een positieve invalshoek hoe het ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR in het Tractatenblad. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk zullen gelden

Op 3 juni 2021 zijn de op 15 oktober 2020 door de Commissie van Beheer wijzigingen van Bijlage 6 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 73 (Trb. 2021, 73). Het betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 van de Overeenkomst, alsook wijzigingen van de Bijlagen 6 en ...
LEES VERDER

Wijziging Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal. Betreft introductie elektronische TIR (eTIR). Goedkeuring gevraagd voor het gehele Koninkrijk

Bij brief d.d. 12 mei 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Staten-Generaal de op 6 februari 2020 te Genève tot stand gekomen wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, nr. 19) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal, met toelichtende nota. Op 7 april 2021 had de Raad van State over deze wijziging al advies uitgebracht, ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Panama in het Tractatenblad. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Op 1 juni 2021 is het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Panama-Stad, 28 april 2021) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 72 (Trb. 2021, 72). Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag van toepassing op: a. zijn grondgebied in Europa en het ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende initiatiefontwerplandsverordening verzachten belasting- en premiedruk gepensioneerden. Ontwerp bevat ter compensatie het voorstel om OB te heffen bij deelname aan (online) casinospelen (Curaçao)

Samenvatting zaak Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, het Landsbesluit vaststelling premie, premie inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering, de Landsverordening omzetbelasting 1999 (verzachten belasting- en premiedruk ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage juli-december 2020 van het Cft (Curaçao)

Onlangs is de halfjaarrapportage juli-december 2020 (versie april 2021) van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op de website van het Cft geplaatst. De halfjaarrapportage bevat verder geen nieuwe specifiek belastinggerelateerde passages, anders dan dat het Cft verslag doet van het feit dat het bij de ontwerpbegroting 2021 van het Land Curaçao heeft gevraagd om nadere onderbouwingen van de baten die voortkomen uit de (voorgenomen) Algemene bestedingsbelasting ...
LEES VERDER

Cft adviseert bij ontwerp-begrotingswijziging 2021 om de OZB-tariefsverlaging niet door te voeren of elders compenserende maatregelen te nemen. Cft vindt voorts dat invoering van de ABB moet worden gezien in het kader van een integrale herziening van het belastingstelsel. Adviseert ook de verhoging van de licentierechten (license fee) zo snel mogelijk door te voeren (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 april 2021 aan de minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerplandsverordening tot wijziging van de begroting 2021 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Op grond van artikel 15 lid 2 sub a, b, en c van de Rft dient de begroting van ...
LEES VERDER

Kantoren Inspectie der Belastingen en Landsontvanger gesloten voor publiek van 24 tot en met 28 mei 2021. Loketten Ontvanger bij Cpost Punda en bij de SVB op gezette tijden wel geopend (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen en de Landsontvanger hebben met een advertentie in de lokale dagbladen bekendgemaakt dat zij in de week van 24 tot en met 28 mei aanstaande gesloten zullen zijn voor het publiek in verband met verhuizing naar het WTC-gebouw. Vanaf maandag 31 mei 2021 zullen de diensten weer geopend zijn in het nieuwe kantoor te WTC. Overigens zal de Landsontvanger gedurende die periode gesloten zijn met uitzondering ...
LEES VERDER

Landsontvanger opent filiaal in Eden Mall (Curaçao)

De Landsontvanger heeft een filiaal geopend in het winkelcentrum Eden Mall aan de Caracasbaaiweg ter hoogte van de kruising van de Kaminda Duvert Boy Nicolina (dat is de weg richting Montaña). In het nieuwe filiaal van de Landsontvanger kunnen betalingen worden gedaan met betrekking tot alle belastingsoorten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën. Tekst nieuwsbericht De integrale tekst van het nieuwsbericht van ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages februari en maart 2021 en uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2021 – belastinggerelateerde passages (Curaçao)

Bij brieven d.d. 12 mei 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden februari 2021 en maart 2021 inclusief de Uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal van 2021 aangeboden aan de Staten. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over maart 2021 op. Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende initiatiefontwerplandsverordening bevordering arbeidsparticipatie young professionals. Ontwerp betreft vrijstelling loonbelasting en sociale lasten op loon young professionals, vrijstelling overwerkloon, uitbreiding reikwijdte gebruikelijkloonregeling en verhoging fictief rendement (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering van arbeidsparticipatie young professionals (Zittingsjaar 2020-2021-184) toegezonden aan de Staten van Curaçao. Het SER-advies is behandeld en vastgesteld in de SER-vergadering van 26 maart 2021 en bij brief d.d. 31 maart 2021 verzonden aan de Staten. Hierbij zetten wij het advies naar u door. Het adviesverzoek is gedaan op grond van artikel 2, tweede ...
LEES VERDER

Uitstel indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020 (Curaçao)

De Inspecteur der Belastingen van Curaçao heeft op 20 mei 2021 met een kennisgeving op de website van de belastingdienst bekendgemaakt dat de termijn voor indiening van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 wordt verschoven van 30 juni 2021 naar 30 september 2021. De houdt kennelijk verband met het gegeven dat de aangifte winstbelasting 2020 nog niet beschikbaar is in het online-portaal van de belastingdienst. De integrale tekst van de bekendmaking ...
LEES VERDER

Staatssecretaris streeft naar politieke besluitvorming over ontwerp-rijkswet COHO in de Rijksministerraad vlak voor het zomerreces (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een brief d.d. 7 mei 2021 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kamer bericht dat het zijn streven is om vlak voor het zomerreces ten aanzien van dit voorstel politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad. Hierna zal ...
LEES VERDER

Brief Minister-President aan de Staten inzake tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket. Stand van zaken belastingmaatregelen uitgelicht (Curaçao)

Met een brief van 4 mei 2021 heeft de Minister-President de Staten van Curaçao geïnformeerd over de tweede uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao (Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2021). De tweede uitvoeringsagenda werd op 23 april jl. door de regering van Curaçao getekend. Zoals wij vorige week reeds rapporteerden werd hierover op 6 mei 2021 al een nieuwsbericht geplaatst op de website van de overheid van Curaçao (zie dit artikel in ...
LEES VERDER

Premier maakt bekend dat met Nederland overeenstemming is bereikt over inhoud en doelen van de tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket (Curaçao)

De Premier van Curaçao, de heer Eugene Rhuggenaath, heeft met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao bekend gemaakt dat Curaçao en Nederland op vrijdag 30 april 2021 overeenstemming hebben bereikt over de concrete inhoud en doelen van de tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket. De Premier geeft hierbij aan dat hiermee weer een belangrijke stap is gezet in de richting van het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen, gericht ...
LEES VERDER

Aanschrijving termijn indiening verzoek tot teruggaaf van invoerrechten in het kader van belastingfaciliteiten in de Landscourant (Curaçao)

De Aanschrijving van 29 april 2021 betreffende termijn indiening verzoek tot teruggaaf van invoerrechten in het kader van belastingfaciliteiten toegekend op basis van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen of de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van 30 april 2021, jaargang 2021, no. 17 (Lcrt. 2021, no. 17), blz. 2-4. Kort en zakelijk weergegeven voorziet deze aanschrijving in een goedkeuring door de Minister ...
LEES VERDER

Hof van Justitie vestiging Curaçao vanaf 3 mei gedeeltelijk weer open, waar nodig in aangepaste vorm (Curaçao)

Gezien de dalende besmettingscijfers zal de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie met ingang van 3 mei haar dienstverlening geleidelijk aan weer fysiek hervatten, waar nodig in aangepaste vorm en rekening houdend met de van kracht zijnde maatregelen en (hygiëne)voorschriften. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Hof. Verder uit het nieuwsbericht: Het dragen van een mondkapje bij het zich ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende ontwerplandsverordening paardenwedrennen: aandachtspunten inzake belastingprojecties (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening paardenwedrennen openbaar gemaakt. Het advies is behandeld en vastgesteld in de voorbereidende en plenaire vergadering van de SER van 12 maart 2021 en is op 19 maart 2021 aangeboden aan de Minister van Financiën van Curaçao. Hierbij zetten wij het advies naar u door. De ontwerplandsverordening zelf is nog niet openbaar. Voluit luidt de ontwerplandverordening overigens: ...
LEES VERDER