Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...
LEES VERDER

Video op fb-pagina belastingdienst over efficiënt en veilig betalen van belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een video geplaatst over hoe belastingplichtigen hun belasting efficiënt en veilig kunnen betalen. Hierbij attenderen wij u op die video. Klik hier om direct naar de post inzake de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20220121-18 BRONDOCUMENT (link naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van Suriname Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Aangepaste openingstijden belastingdienst op vrijdag 31 december 2021 (Suriname)

Alle kantoren en loketten van de belastingdienst van Suriname sluiten op vrijdag 31 december 2021 om 10.00 uur voor het publiek. Op maandag 3 januari 2022 zal de dienst weer geopend zijn volgens de reguliere openingstijden. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. CFN-artikelnummer 20211231-9   BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen in video op fb-pagina belastingdienst aan het woord over belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een interview geplaatst met de Directeur der belastingen van Suriname, de heer Kalaykhan, waarin hij uitleg geeft over diverse belastingaspecten en –ontwikkelingen, waaronder de beoogde invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Klik hier om direct naar de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20211231-8 BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag (Suriname)

In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord is het aanpassen van belastingen één van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting [zie ook dit artikel in het CFN van 22 december 2021; red. CFN]. Echter is het pakket veel ruimer, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering ...
LEES VERDER

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting aangenomen door De Nationale Assemblée: verhoging belastingvrije grens (Suriname)

De ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 en de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting zijn vanmiddag, woensdag 29 december 2021, door De Nationale Assemblee goedgekeurd met algemene 44 stemmen. Dit is zojuist bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. [later toegevoegd: zie hierover ook dit artikel van 30 december 2021 in De Boodschap, de nieuwspagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).] ...
LEES VERDER

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 aangenomen door De Nationale Assemblée: ook plannen inzake differentiatie belastingtarieven, betere belastinginning, invoering transfer pricing regels en introductie voorbelasting over de contractwaarde voor dienstverleners (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 behandeld en aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. Ook is hierover een artikel geplaatst in De Boodschap (het communicatiekanaal van de Communicatie Dienst Suriname – CDS). Klik hier voor het betreffende wetsontwerp houdende vaststelling van het MOP 2022-2026 of klik hier voor de overzichtspagina met ...
LEES VERDER

Wetsontwerpen wijziging loonbelasting en inkomstenbelasting: verhoging belastingvrije som per 1 januari 2022. De ontwerpen worden vandaag besproken met de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblée (Suriname)

Bij brief van 15 december 2021 heeft de President van Suriname een ontwerp van Wet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting alsmede een ontwerp van Wet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 aangeboden aan De Nationale Assemblée. Klik hier voor de aanbieding, de wetsontwerpen en de memories van toelichting bij de wetsontwerpen. De wetsontwerpen worden vandaag, woensdag 22 december 2021, besproken met de leden van de commissie van ...
LEES VERDER

Suriname in tweede helft van 2022 CARICOM-voorzitter (Suriname)

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 zal Suriname de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om als voorzitter bij de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de Caribische gemeenschap (Caribbean Community, CARICOM), te fungeren. “Wij zullen met visie en initiatief, op een effectieve manier leidinggeven aan deze functie om ook onze doelen, zoals eerder geschetst, te realiseren,” aldus president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in De Nationale ...
LEES VERDER

Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma (Suriname)

De structuren van de Public Sector Reform (PSR) zijn op woensdag 15 december 2021 geïnstalleerd. De PSR is verdeeld in een Beleidsmonitoringsgroep en een Interdepartementale Task Force. Van deze raad is president Chandrikapersad Santokhi de voorzitter en de ondervoorzitter is vicepresident Ronnie Brunswijk. Verder hebben nog een 6-tal ministers zitting in dit uitvoeringsorgaan. Dit is op 15 december 2021 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap (het ...
LEES VERDER

President presenteert intenties Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 in De Nationale Assemblée en kondigt een Nationale Commissie Vision 2060 aan (Suriname)

De eerste ronde voor de regering bij de behandeling in De Nationale Assemblée (DNA) van het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026), is op donderdag 16 december 2021 afgerond. President Chandrikapersad Santhoki, vicepresident, Ronnie Brunswijk en de ministers uit het kabinet zijn ingegaan op vragen en opmerkingen vanuit het parlement. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De vergadering wordt vandaag, vrijdag 17 december ...
LEES VERDER

Voorzitter Implementatie Unit Herstelplan: ‘Uitvoering Herstelplan vordert’ (Suriname)

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan 2020-2022 is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten. Dit is op 15 december 2021 bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Tripartiet Overleg bespreekt sociaal vangnet (Suriname)

Het Sociaal Vangnet is een pakket van sociale voorzieningen die er – samen met de reguliere sociale voorzieningen – voor moet zorgen dat burgers die tijdelijk minder inkomsten hebben, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om de economie te herstellen, niet in armoede vervallen. In het Tripartiet Akkoord, dat op 24 november jl. is getekend tussen vertegenwoordigers van de Overheid, Vakbeweging en Bedrijfsleven, is aangegeven dat het Tripartiet Overleg nog ...
LEES VERDER

President Santokhi acht snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang (Suriname)

Suriname koerst naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling; een fase van economische voorspoed en maatschappelijke verbeteringen. In deze fase is een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang. Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een conditio sine qua non voor voorspoedige economische ontwikkeling. Het Staatshoofd zei het voorgaande op woensdag 8 december 2021 bij de beëdiging van mr. Sieglien Sewdien als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie, zo ...
LEES VERDER

Behandeling Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 in De Nationale Assemblée (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op maandag 13 december 2021 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026). Conform artikel 40 van de Grondwet dient het MOP bij DNA ter goedkeuring te worden ingediend. Op de eerste dag van de behandeling hebben naast de leden van de commissie ook leden buiten de commissie vragen gesteld en aandachtspunten ...
LEES VERDER

Directeur der belastingen: Belastingen belangrijk element voor in stand houden samenleving en economie (Suriname)

“Belastingen zijn een belangrijk element voor de overheid om betalingen te verrichten alsook voor het in stand houden van samenleving en economie”. De heer Ismaël Kalaykhan, directeur der Belastingen, benadrukt dat het invoeren van belastingen niet nadelig mag zijn voor de samenleving en de economie ook niet mag verstoren. “Daarom moet het heel zorgvuldig en weloverwogen gebeuren, en er moet een goede belastingmix zijn,” aldus de directeur. Met het laatste ...
LEES VERDER

Jaarverslag over 2020 van het Ministerie van Financiën en Planning: belastingcijfers en –aangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op 9 december 2021 is het jaarverslag over 2020 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname geplaatst op de website van het het Ministerie. Het thema van het jaarverslag is “Op weg naar een transparant jaarverslag”. Hierbij attenderen wij u op het jaarverslag en zetten wij dit naar u door. Zie over de aanbieding van het jaarverslag ook deze post op de facebookpagina van het Ministerie. Het jaarverslag geeft ...
LEES VERDER

Regering bekrachtigt Tripartiet Akkoord, belastingen prominent thema (Suriname)

De regering van Suriname heeft op 8 december 2021 het Tripartiet Akkoord bekrachtigt. Dit is bekendgemaakt in een artikel in ‘De Boodschap’, het online communicatiekanaal van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Wij rapporteerden over het bereikte akkoord met dit artikel in het CFN van 3 december 2021. Het door het Tripartiet Overleg op 24 november 2021 ondertekende Tripartiet Akkoord werd op 8 december aangeboden aan de regering die het akkoord ...
LEES VERDER

Tripartiet Akkoord bereikt tussen de sociale partners, met belastingen als belangrijk thema (Suriname)

Het Ministerie van Financiën en Planning heeft onder meer op de facebookpagina van het Ministerie bekendgemaakt dat op 24 november 2021 een Tripartiet Akkoord is bereikt tussen de de regering, de vakbeweging en het bedrijfsleven (de drie sociale partners). Het akkoord is ook op de website van het Ministerie geplaatst, klik daarvoor hier. Het Tripartiet Akkoord is de uitkomst van een sociale dialoog en vindt plaats in een situatie waarin ...
LEES VERDER

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026: differentiatie belastingtarieven, betere belastinginning, transfer pricing en een voorbelasting over de contractwaarde voor dienstverleners (Suriname)

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 van de Republiek Suriname is geplaatst op de pagina van het Ministerie van Financiën en Planning op de website van de overheid van Suriname (finance.gov.sr). Het plan heeft als thema:“Omdenken, Verbinden, Doen”. Het ontwerp van Wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022 – 2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022- 2026) is bij brief van 20 oktober 2021 door de President van de Republiek Suriname ...
LEES VERDER

Informatievideo van de belastingdienst over de verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2021 (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op haar facebook pagina een ‘infomercial’ (informatievideo) geplaatst over de per 1 oktober 2021 ingegane verhoging van het tarief van de omzetbelasting naar 12% en wat dat voor de burgers kan betekenen. Klik hier om naar de infomercial op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Eerder werd hierover door de belastingdienst van Suriname al een flyer geplaatst op onder meer de facebook pagina van ...
LEES VERDER

Wijziging Wet Bieraccijns aangenomen: verhoging drempel jaarproductie kleine brouwerijregeling (Suriname)

Op donderdag 18 november 2021 is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Bieraccijns met algemene (41) stemmen aangenomen door De Nationale Assemblée (DNA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De Wet Bieraccijns kent een zogenoemde ‘kleine brouwerijregeling’. Deze regeling had als doel het voorbestaan van kleine brouwerijen te beschermen. Thans is gebleken dat deze regeling soms heel belemmerend kan werken voor uitbreiding en ...
LEES VERDER

Motie DNA waarin regering wordt opgeroepen om hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij onder meer de belastingen en de douane (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 11 november 2021 afgesloten met de indiening van een motie. In de motie wordt de regering onder meer opgeroepen om de nodige hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij de belastingen, de douane, het begrotingsproces, het beheer van staatsmiddelen, dataverzameling, het Bureau voor de Staatschuld, het CLAD en de Rekenkamer. De motie is aangenomen ...
LEES VERDER

Updated Economic and Financial Indicators – October 2021: geactualiseerde belastingcijfers 2021 uitgelicht (Suriname)

Op 23 oktober 2021 is het overzicht met de ‘Updated Economic and Financial Indicators’ [externe link] van oktober 2021 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. Op grond van deze geactualiseerde indicatoren wordt uitgegaan van een geraamde belastingopbrengst over 2021 van SRD 9,313,100,000 op totale inkomsten ad SRD 14,406,500,000. Deze belastingramingen bestaan voor SRD 5,249,800,000 uit verwachte directe belastingen (waarvan een bedrag ad SRD ...
LEES VERDER

Mededeling belastingdienst voor winkeliers over de verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2021 en lijst van vrijgestelde producten. Betreft wijziging Wet Omzetbelasting 1997 van 12 augustus 2021 (S.B. 2021 no. 107) inzake tariefsverhoging en kleineondernemersregeling (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op de facebook pagina van het Ministerie van Financiën en Planning een flyer geplaatst over de verhoging van het omzetbelastingtarief die per 1 oktober jl. is ingegaan. In de flyer, die meer specifiek is bedoeld voor winkeliers, herinnert de belastingdienst aan het feit dat per 1 oktober 2021 het tarief van de omzetbelasting is verhoogd naar 12½ %. Op de facebookpagina van het Ministerie is ...
LEES VERDER

Tripartiet Overleg is het eens over belangrijkste issues, waaronder ‘belastingen’ (Suriname)

In een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname is bekendgemaakt dat het Tripartiet Overleg van overheid, vakbeweging en bedrijfsleven goede voortgang heeft gemaakt en dat men het in de derde vergadering eens is geworden over de belangrijkste issues die in het Tripartiet Akkoord opgenomen zullen worden. Het nieuwsbericht is ook op de facebookpagina van het Ministerie geplaatst. Eén van de onderwerpen waar men ...
LEES VERDER

President in jaarrede: in 2022 einde aan de solidariteitsheffing, voornemen tot invoering van een bronbelasting en uitbreiding fiscale jurisdictie tot de economische zone op zee (Suriname)

De President van de Republiek Suriname, de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft op vrijdag 1 oktober 2021 zijn jaarrede uitgesproken tijdens een buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. In dat nieuwsbericht is ook een link opgenomen naar de jaarrede van de President (pdf). De jaarrede van de President is een uiteenzetting van het te voeren beleid van de ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht over invoering bronbelasting en bevestiging fiscale jurisdictie maritieme zones (Suriname)

Op de website van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname is een nieuwsbericht geplaatst over de op 3 augustus door de Minister aangekondigde invoering van een bronbelasting (over vergoedingen voor bepaalde diensten en werkzaamheden respectievelijk op winstovermakingen van lokale ‘filialen’ van buitenlandse bedrijven) en over de bevestiging van de fiscale jurisidicties in de maritieme zones (de Exclusieve Economische Zone en op het Continentaal Plateau voor de kust van ...
LEES VERDER

Financieel Jaarplan 2022 met ontwerpbegroting 2022: belastingcijfers en beleidsvoornemens uitgelicht. Voornemen om in 2022 de BTW in te voeren, een wet op transfer pricing en een voorbelasting (Suriname)

Onlangs is het Financieel Jaarplan 2022 van 27 September 2021 van de regering van Suriname gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën en Planning. In dit jaarplan zijn de prioriteiten op de ontwikkelingsagenda van het beleid voor het betreffende begrotingsjaar 2022 verwoord. In het Financieel Jaarplan 2022 wordt tevens de ontwerpbegroting voor het jaar 2022 toegelicht. De ontwerpbegroting gaat uit van een begrotingstekort van SRD 1,880,000,000 (2,6% van ...
LEES VERDER