Regering gaat functionarissen belastingdienst belonen met incentives in de vorm van een overbruggingstoelage (Suriname)

Tijdens de regeringsraadvergadering van afgelopen woensdag 23 november heeft de regering besloten om functionarissen van de belastingdienst te belonen met incentives in de vorm van een overbruggingstoelage gedurende een jaar. Zo staat in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Deze maatregel van de regering heeft als doel om de inning van belastinggelden in sectoren die normaal gesproken achterblijven te stimuleren. Ook wordt hiermee beoogd ...

Regering en vakbonden bespraken voorstellen die nu worden doorgerekend, betreft o.a. aanpassing van de belastingvrije grens, looncorrectie en koopkrachtversterking (Suriname)

Op maandag 20 november jl. heeft tijdens een vergadering tussen President Santokhi en de gezamenlijke vakbonden een uitwisseling van gedachten plaatsgevonden waarbij alle voorstellen over verbeteringen van de koopkracht van de burger naar aanleiding van de bezwaren van de vakbonden over de BTW-maatregelen concreet in kaart zijn gebracht. Zo blijkt, enigszins geparafraseerd, uit een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname, en uit dit nieuwsbericht op ...

Minister van Financiën en de General Manager Caribbean van de IDB bespraken toekomstige samenwerking, met focus op onder meer fiscaal beleid (Suriname)

Op 14 november jl. was de General Manager Caribbean van de Inter-American Development Bank (IDB), de heer Anton Edmunds, op bezoek bij Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning van Suriname. Centraal in de gesprekken stond de toekomstige samenwerking tussen Suriname en de IDB waarbij werd afgesproken de focus te leggen op projecten met betrekking tot onder andere fiscaal beleid. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van ...

Douaneambtenaren bevorderd tot Hoofd-Verificateur (Suriname)

Op donderdag 9 november 2023 zijn 19 verificateurs 1ste klasse bij de Dienst Inspectie Invoerrechten & Accijnzen van de Belastingdienst Suriname bevorderd tot ‘Hoofd-Verificateur’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Voorzitter Joyce de Vlught van de douanebond bracht bij de bevorderingen naar voren dat er vanuit de bond hard is gewerkt om deze bevorderingen tot stand te brengen. Zij gaf verder aan dat ...

Ontwerpwetten wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922 en wijziging artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973 vandaag in een commissievergadering van DNA. Betreft het toevoegen van een vrijstelling als stimuleringsmaatregel voor inwoners om te beleggen in kwalificerende binnenlandse sectoren (Suriname)

Vandaag, vrijdag 17 november 2023, worden de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 en de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 behandeld in een vergadering van de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée. Zo blijkt uit de agendering voor deze vergadering op de website van het Parlement. De bovengenoemde ontwerpwetten werden op 18 oktober 2023 bij De Nationale Assemblée ingediend en werden ook al ...

Vakbonden spraken met het Parlement over hun eis tot terugdraaien van de BTW-maatregelen. Regering roept vakbonden op tot normalisatie en verdere dialoog (Suriname)

Om de stopzetting en het terugdraaien van de BTW-maatregelen af te dwingen hebben de vakbonden op maandag 13 november 2023 gezamenlijk een bespreking gehad met het parlement. De parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft de aanwezigen aangehoord en toegesproken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Naast parlementsvoorzitter Bee, waren ook de vicevoorzitter drs. Dew Sharman en de leden drs. Asiskumar Gajadien en mr ...

Regering bereid tot aanpassing belastingschijven en extra tegemoetkoming aan personen in de onderste schijf, gelijktijdig werken aan een integrale herziening van de BTW (Suriname)

De regering van Suriname is bereid om samen met de vakbonden de belastingschijven aan te passen en een extra tegemoetkoming uit te keren aan personen in de onderste schijf. Dit heeft de regering afgelopen zaterdag tijdens een overleg met de collectieve vakbeweging naar voren gebracht, zo staat in dit nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en in dit nieuwsbericht op de algemene website van de ...

Regering en vakbonden bespraken voorstellen inzake de BTW, maar de vakbonden eisen in een daarna aan het parlement aangeboden petitie dat de regering de uitvoering van de BTW (voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen) onmiddellijk stopzet. Regering zegt te zoeken naar ruimte voor verbetering maar geeft aan dat de review het beleid niet onderuit moet halen (Suriname)

Deze week zijn tijdens een bijeenkomst op het Kabinet van de President met de vakbonden verschillende voorstellen besproken met betrekking tot de BTW-wetgeving, met speciale nadruk op de verhogingen van belastingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen voor de verruiming van belastingschijven. Zo blijkt uit dit artikel in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Minister van Financiën en Planning Raghoebarsing heeft in dit kader gezegd dat ...

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m augustus 2023 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – augustus 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – August 2023’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 7 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...

President schrijft aan vakbonden dat de regering de btw-kwestie naar tevredenheid hoopt op te lossen en stelt voor dat de vakbonden zo spoedig mogelijk met de Minister van F&P en de Commissie Evaluatie BTW om de tafel gaan zitten (Suriname)

De regering hoopt de kwestie rond de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (Wet BTW) snel en naar tevredenheid van partijen op te lossen, aldus President Santokhi in een kennelijk schriftelijke reactie op het schrijven van C-47, COL, de veiligheidsbonden en de bundeling van gezondheidsbonden waarin de bonden hebben verzocht om uiterlijk maandag geïnformeerd te worden over de wetswijziging ten aanzien van de btw-verhogingen. Dit staat, enigszins geparafraseerd, in dit ...

Ontwerpwet wijziging artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973: toevoeging vrijstelling als stimuleringsmaatregel voor inwoners om te beleggen in kwalificerende binnenlandse sectoren (Suriname)

Op 18 oktober 2023 is bij De Nationale Assemblée een (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 (G.B. 1973 no. 8, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 109) ingediend. Deze ontwerpwet moet worden bezien in samenhang met de ook op 18 oktober 2023 bij De Nationale Assemblée ingediende (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van artikel 9 van de Inkomstenbelasting 1922 (zie dit artikel in het CFN van vandaag) ...

Ontwerpwet wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922: toevoeging vrijstelling als stimuleringsmaatregel voor inwoners om te beleggen in kwalificerende binnenlandse sectoren (Suriname)

Op 18 oktober 2023 is bij De Nationale Assemblée een (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 150) ingediend. Deze ontwerpwet moet worden bezien in samenhang met de ook op 18 oktober 2023 bij De Nationale Assemblée ingediende (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 (zie dit artikel in het ...

Regering stelt vergoeding vast voor vrijstellingsaanvragen rechten bij invoer van bedrijfsmiddelen, grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal (Suriname)

De regering van Suriname heeft de te betalen vergoeding voor aanvragen tot het verstrekken van beschikkingen tot vrijstelling van invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen, grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal vastgesteld op SRD. 2000,- per aanvraag. Zo blijkt uit een bekendmaking die is geplaatst op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Deze vergoeding is niet van toepassing op aanvragen die worden ingediend door organisaties van sociale, charitatieve, godsdienstige aard of ...

Ministers van Financiën van Suriname en Curaçao spreken uitwisselingsprogramma af voor een structurele samenwerking tussen de belastingdiensten van beide landen. Ook is gesproken over een belastingverdrag: op ambtelijk niveau vinden reeds gesprekken plaats (Suriname)

Tussen de Ministers van Financiën van Suriname en Curaçao is een uitwisselingsprogramma afgesproken voor een structurele samenwerking tussen de belastingdiensten van beide landen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tijdens de jaarlijkse vergadering van het IMF in Marrakech, Marokko, van twee weken geleden, heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister van Financiën van Suriname, de heer Stanley Raghoebarsing, en de minister ...

Gemengde commissies (regering en vakbeweging) gaan zich buigen over de belastingwet en de belastingvrije grens (Suriname)

Gemengde commissies, bestaande uit regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van vakbeweging, gaan samen na wat de knelpunten zijn om vandaaruit aan oplossingen te werken en zullen zich buigen over de belastingwet en de belastingvrije grens. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Op 13 oktober jl. is een principeakkoord bereikt tussen de regering en de vakbeweging. Nu er een principeakkoord bereikt is, ...

BTW online portaal was op 13 en 14 oktober 2023 niet toegankelijk, Belastingdienst maakt bekend ‘hiermee rekening te houden bij de beoordeling van de tijdigheid van de aangifte over de maand september 2023’ (Suriname)

Op 13 en 14 oktober 2023 was het BTW online portaal niet toegankelijke voor het publiek. De Belastingdienst Suriname heeft op de facebookpagina van de dienst medegedeeld dat dit probleem intussen is opgelost en dat het online portaal weer is opengesteld. Daarbij heeft de Belastingdienst ook bekendgemaakt dat de dienst hiermee ‘rekening houdt bij de beoordeling van de tijdigheid van de aangifte over de maand September 2023’. Klik hier om ...

Vice-voorzitter werkgroep: ‘Asycuda-systeem na upgrade sterk beveiligd’. Belastingdienst benadrukt dat het systeem niet buiten werking is: niet-geregistreerden kunnen alsnog een registratieformulier indienen bij I&A secretariaat (Suriname)

In augustus en september is gewerkt aan het updaten en beveiligen van het Asycuda-systeem van de douane van Suriname. Inmiddels zijn de werkzaamheden succesvol afgerond en kan de software optimaal gebruikt worden. Zo is op 7 oktober jl. bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Het systeem is thans ook sterk beveiligd. Zo laat Derrick Hanenberg, vicevoorzitter van de ...

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m juli 2023 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – juli 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – July 2023’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 7 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...

Wijziging Staatsbegroting 2023 door De Nationale Assemblée goedgekeurd (Suriname)

Eind vorige week is de ontwerpwet houdende wijziging Wet Staatsbegroting 2023 (S.B. 2023 no. 46 d.d. 15 maart 2023) (Suppletoire Begroting 2023) door De Nationale Assemblée goedgekeurd met 27 stemmen vóór en vijftien tegen. De ontwerpwet is bij brief d.d. 1 september 2023 door de regering aangeboden aan De Nationale Assemblée (ter griffie van het parlement ingeboekt met dagtekening 5 september 2023). De overwegingen en/of oorzaken die ten grondslag lagen ...

Loterijwet in het Staatsblad, bevat ook verwijzing naar de loterijbelasting (Suriname)

Op 14 september 2023 is de Wet van 13 september 2023. houdende vaststelling van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 136 (S.B. 2023 no. 136). De Wet heeft ten doel om nieuwe regels vast te stellen met betrekking tot het exploiteren van loterijen. Het betreft een algehele herziening van de Loterijwet 1939. De onderliggende ...

Wet Hazardspelen met enkele belastingwijzigingen alsmede nadere wijziging Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en Wet Casinobelasting 2002 in het Staatsblad (Suriname)

Op 14 september 2023 is de Wet van 13 september 2023 houdende regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen (Wet Hazardspelen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002, uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 135 (S.B. 2023 no. 135). De onderliggende ontwerpwet werd op dinsdag 5 september jl. door De Nationale Assemblée ...

Nederlandse kabinet maakt gebaar van erkenning naar Surinaamse ouderen die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen maar geen volledige AOW hebben opgebouwd omdat de woonjaren in Suriname niet meetellen voor de AOW-opbouw: recht op een eenmalig bedrag van € 5.000 (Nederland)

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van € 5.000. Dat heeft het Nederlandse kabinet definitief besloten, aldus een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Het kabinet liet in mei al weten voornemens te zijn een dergelijk gebaar te willen maken [zie deze kamerbrief ...

Nota Overheidsfinanciën juni 2023: belastingaangelegenheden (Suriname)

Op 29 september 2023 is de Nota Overheidsfinanciën juni 2023 d.d. 25 september 2023 van het Ministerie van Financiën & Planning gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname. Deze nota verstrekt inzicht in de overheidsfinanciën van Suriname over de maand juni van 2023 en de ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsontvangsten, overheidsuitgaven en financiering van Suriname. In de nota worden de ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsontvangsten, ...

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m juni 2023 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – juni 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – June 2023’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 7 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...

Financieel Jaarplan 2024: belastingramingen, modernisering fiscaal stelsel, in ontwerp zijnde fiscale wetgeving, reorganisatie belastingdienst en verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van heffing, inning en controle (Suriname)

Op dinsdag 3 oktober jl. is het Financieel Jaarplan 2024 d.d. 29 september 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname. Het Financieel Jaarplan 2024 behelst één van de jaarplannen van het vigerend Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 (MOP 2022-2026). Het geeft aan de ene kant een reflectie op de afgelopen periode van het MOP, terwijl het aan de andere kant een ...

President haalt in jaarrede ook fiscale beleidsvoornemens aan: over belastinginning, hervorming belastingstelsel, hervorming en verzelfstandiging Belastingdienst, versterking Douane en monitoring en evaluatie BTW (Suriname)

Tijdens een Buitengewone Vergadering van De Nationale Assemblée van vrijdag 29 september 2023 heeft de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, de jaarrede uitgesproken houdende een uiteenzetting van het door de Regering te voeren beleid. Ook heeft President Santokhi de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2024 aan De Nationale Assemblée aangeboden. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Klik hier om naar de video van ...

Vandaag jaarlijkse rede van de President in het Parlement en aanbieding door de regering van de ontwerp-Staatsbegroting 2024. En commissie van rapporteurs heeft met de Minister van Financiën en Planning gesproken over de suppletoire begroting voor 2023 (Suriname)

Vandaag, vrijdag 29 september 2023, zal de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, in zijn jaarlijkse rede in De Nationale Assemblée een uiteenzetting geven van het door de regering te voeren beleid. Tijdens de buitengewone openbare vergadering van het parlement zal door de regering ook de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2024 worden aangeboden. Zo blijkt uit de agendering voor deze buitengewone openbare vergadering op de website van De Nationale ...

IMF Executive Board Completes Third Review Under the Extended Fund Facility for Suriname. ‘Broadening the VAT base will help create the fiscal space for expanded social protection spending and growth-enhancing investment’ (Suriname)

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the third review under the Extended Fund Facility (EFF) arrangement for Suriname. The completion of the review allows the authorities to draw the equivalent of SDR 39.4 million (about US$52 million), bringing total purchase to SDR 118.2 (about US$156 million). In completing the review, the Board also approved the authorities’ request for a waiver for non-observance of continuous performance criteria ...

Vakbonden en President Santokhi in overleg over Wet BTW (Suriname)

Op dinsdag 26 september jl. heeft President Santokhi van Suriname op zijn kabinet een bijeenkomst gehad met de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) en De Progressieve Vakcentrale C-47 en vertegenwoordigers van andere vakbonden. Het belangrijkste agendapunt van het overleg was de nieuwe ‘BTW-wet’ (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde), waarover de vakbonden zich zorgen maken. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie ...

Flyer belastingdienst over nieuwe tarieven- en vrijstellingenbijlagen na wijziging Wet BTW van 5 september 2023 (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een post geplaatst over de wijziging bij wet van 5 september 2023 van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 waarbij de bijlagen van de Wet BTW aangepast, waardoor er nieuwe tarieven en vrijstellingen gelden voor de verschillende goederen, diensten en prestaties. Daarbij is ook een flyer geplaatst met een overzicht van de nieuwe bijlagen (klik hier om rechtstreeks naar die ...