Mededeling Belastingdienst CN over normbedrag gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2023 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst CN is een mededeling geplaatst over het met ingang van 1 januari 2023 geldende ‘normbedrag’ in de gebruikelijkloonregeling als bedoeld in artikel 9a van de Wet Loonbelasting BES. Klik hier voor de mededeling in het Papiamentu of klik hier voor de mededeling in het Engels. In de mededeling van de Belastingdienst wordt aangegeven dat het gebruikelijk loon van de aanmerkelijkbelanghouder met ingang van 1 ...

Overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een nieuwsbericht geplaatst met een overzicht van de belangrijkste (rijks)belastingwijzigingen in Caribisch Nederland zoals die vanaf 1 januari 2023 gelden. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op dat overzicht. Het betreft wijzigingen die zijn doorgevoerd bij Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Stb. 2022, 532), respectievelijk de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 ...

Eindejaarsregeling 2022 in de Staatscourant: toepassing nultarief en vrijstelling ABB en invoerrechten ook voor bepaalde producten ten behoeve van zonnecollectoren/zonnepanelen en voor de invoer van zware machines e.d. voor installatie en onderhoud van zonnecollectoren, zonnepanelen en windturbines. Ook uitbreiding lijst vrijgestelde onroerende zaken voor de vastgoedbelasting. En herstel van een omissies in o.a. de Regeling werkkleding 2001 BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 2 december 2022, nr. 2022-0000289823, Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2022 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Eindejaarsregeling 2022) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 33377 (Stcrt. 2022, 33377). Het onderhavige besluit voorziet (onder meer) in wijzigingen in, ...

Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 in het Staatsblad: indexering van de bedragen in de artikelen 24 en 24a Wet inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Vandaag, 27 december 2022, is het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 13 december 2022, nr. 2022-0000302028, Bijstellingsregeling directe belastingen 2023, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32674 (Stcrt. 2022, 32674). Deze regeling geeft uitvoering aan het indexeringsvoorschrift dat is opgenomen in (onder meer) artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES. CARIBISCH NEDERLAND De op grond van artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting ...

Verzamelwet SZW 2023 in het Staatsblad met wijzigingen van de AOV BES, de AWW BES en de kinderbijslagvoorziening BES om met toepassing van CRIB-nummer aanvragen digitaal te kunnen verwerken (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 543 (Stb. 2022, 543). Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (klik hier om ...

Fiscale verzamelwet 2023 in het Staatsblad met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 530 (Stb. 2022, 530). Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer na stemming bij zitten en opstaan met algemene aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met ...

Belastingplan 2023 in het Staatsblad met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 532 (Stb. 2022, 532). Het wetsvoorstel Belastingplan 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer na stemming bij zitten en opstaan aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel ...

Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen door de Eerste Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer te gaan). De Eerste Kamer ontving op 10 november 2022 het gewijzigd ontwerp van het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023, nadat het wetsvoorstel op 10 november 2022 door de Tweede Kamer was aangenomen ...

Belastingplan 2023 aangenomen door de Eerste Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen (klik hier om naar de overzichtspagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer te gaan). De Eerste Kamer ontving op 10 november 2022 het gewijzigd ontwerp van het wetsvoorstel Belastingplan 2023, nadat het wetsvoorstel op 10 november 2022 door de Tweede Kamer was aangenomen. Voluit betreft het hier ...

Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2022 is het Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 van 16 december 2022, nr. 2022-311573, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 33352 (Stcrt. 2022, 33352). Hierover is tevens een nieuwsbericht geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Met dit besluit keurt de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) goed dat met ingang van 1 januari 2023, de ...

Verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 15 november 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en mevrouw Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Daarbij is onder meer gesproken over de brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) d.d. 10 november 2022 inzake de vaststelling van de bedragen binnen het SZW-domein Caribisch Nederland ...

Stijging minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland vanaf 1 januari 2023 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2023 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met respectievelijk 18,2 procent, 15 en 14,3 procent. Dit is inclusief een correctie voor de inflatie. Daarnaast verhoogt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, participatie en Pensioenen, APP) de bedragen van uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand per 1 januari 2023 bovenop de inflatie. Vanuit het belang van armoedebestrijding stijgen deze ...

Belastingplan 2023 aangenomen door de Tweede Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangenomen. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023. Voor een algemeen overzicht van het op 20 september 2022 aangeboden pakket Belastingplan 2023, zie dit artikel in het CFN van 20 september 2022. Dit verzamelwetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het jaar 2023 en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar ...

Staatssecretaris van Financiën overweegt een wettelijk mechanisme te introduceren op basis waarvan de belastingvrije som in de inkomstenbelasting BES jaarlijks zal aansluiten bij de hoogte van de minimumlonen en minimumuitkeringen (Caribisch Nederland)

In een brief d.d. 14 oktober 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland. In de kamerbrief wordt onder meer aangegeven dat het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum een gezamenlijke opgave is voor Rijksoverheid, lokale overheid en sociale partners. Belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van het ijkpunt sociaal ...

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2023: overzicht rijksbelasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland en overzichten eilandelijke inkomsten BES (Caribisch Nederland)

Op 20 september 2022 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. De plenaire vergadering over de Begroting Koninkrijksrelaties (IV) staat gepland voor woensdag 19 en donderdag ...

Nota n.a.v. het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 met toelichting op het inkomensbeleid voor Caribisch Nederland: weinig effectieve fiscale instrumenten voorhanden voor verbetering bestaanszekerheid omdat relatief veel inwoners vanwege de hoge belastingvrije som geen LB/IB verschuldigd zijn, maar wel andere koopkrachtmaatregelen (Caribisch Nederland)

In de op 12 oktober 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 wordt door de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingegaan op de in het Verslag opgenomen vragen vanuit de Tweede Kamer over de in het wetsvoorstel begrepen koopkrachtmaatregelen en het inkomensbeleid voor Caribisch Nederland (zie blz. 159). Daarin wordt ook aangegeven dat en waardoor er in Caribisch Nederland ...

Toetsingskader vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Het Toetsingskader vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland is onlangs op officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Dit toetsingskader houdt verband met de in de (eerste) Nota van Wijziging (NvW) op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 opgenomen voorstellen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, meer in het bijzonder inzake (kortweg) een vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines ...

Tweede NvW wetsvoorstel Belastingplan 2023: verhoging minimale omvang gebruikelijk loon in de Wet loonbelasting BES (Caribisch Nederland)

Op 7 oktober 2022 is door de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een Tweede Nota van Wijziging (tweede NvW) inzake het Voorstel van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze tweede NvW bevat onder meer een voorstel tot wijziging van de Wet Loonbelasting BES ten behoeve van een verhoging van de minimale omvang van het ‘gebruikelijk loon’ als bedoeld ...

Verslag kamercommissie inzake wetsvoorstel Belastingplan 2023 en NvW inzake met nultarief belasten of vrijstellen van de invoer, (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Bij brief van 4 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een Nota van Wijziging (NvW) inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. De NvW bevat onder meer wijzigingen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, meer in het bijzonder inzake (kortweg) een vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer, levering ...

Pakket Belastingplan 2023: stimulans om te investeren in verduurzaming met een vrijstelling van ABB op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer bij het pakket Belastingplan 2023 wordt een aantal maatregelen aangekondigd waaronder maatregelen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van Caribisch Nederland, meer in het bijzonder door middel van een vrijstelling van algemene ...

Pakket Belastingplan 2023: structurele verhoging kinderbijslag BES met 10 dollar per maand, bovenop de reeds voorgenomen verhoging van 10 dollar per maand (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder een structurele ...

Pakket Belastingplan 2023: continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het continueren ...

Pakket Belastingplan 2023: verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het beleidsmatig ...

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...