Vervanging Bijlage VI bij het LGO-besluit in verband met het Registered Exporter System (REX-systeem) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie

Op 30 december 2020 is het Besluit (EU) 2019/2196 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Besluit 2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (het “LGO-besluit”) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). Met dit besluit wordt Bijlage VI bij het LGO-besluit vervangen door de tekst opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Dit houdt verband ...
LEES VERDER

Uitstel indiening verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2019 (Aruba)

De belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de uiterlijke inleverdatum voor het indienen van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden voor het fiscale jaar 2019 is verschoven naar 30 juni 2020. De oorspronkelijke ‘deadline’ was 31 januari 2020. Dit uitstel houdt verband met het digitaliseringsproces bij de Belastingdienst. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba en met een persbericht op de website van de belastingdienst. Teksten ...
LEES VERDER

Nederland wil in 2020 met Aruba spreken over de BRK (Aruba)

In 2020 zal Nederland gesprekken proberen te (her)starten met Aruba over de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Dit kan worden afgeleid uit het nieuwsbericht ‘Onderhandelingen belastingverdragen in 2020’ dat op 20 januari 2020 op de website van de Nederlandse rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is geplaatst. In algemene zin vangt het nieuwsbericht aan met de mededeling dat de Nederlandse overheid voortdurend onderhandelt met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal ...
LEES VERDER

Advies CAft bij ontwerp-landsbegroting 2020: passages over geraamde belastingbaten (Aruba)

Op 20 december 2019 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting 2020 (OB 2020). Dit advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Algemeen Naar oordeel van het CAft wordt met deze OB 2020 onvoldoende invulling gegeven aan de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) en het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 (‘Inkadering van het ...
LEES VERDER

Op verzoek betalingsbewijs per e-mail wanneer motorrijtuigbelasting online of via bank is betaald (Aruba)

Samenvatting zaak De Belastingdienst informeert dat cliënten die hun motorrijtuigbelasting voor 2020 online of via bank hebben betaald of gaan betalen, hun betalingsbewijs kunnen aanvragen door een email te sturen naar info@impuesto.aw. Het verzoek moet voorzien zijn van naam en achternaam, persoonsnummer, voertuig registratie nummer en een foto van het betalingsbewijs bij bank of online. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van ...
LEES VERDER

Met ingang van 1 januari 2020 nieuw systeem voor certificering van goederen van oorsprong uit de LGO’s: het Registered Exporter System (REX) (Aruba)

Met ingang van 1 januari 2020 is het zogenoemde Registered Exporter system (het ‘REX system’) van toepassing in de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) van de Europese Unie (EU). Dit is een nieuw systeem voor de certificering van goederen van oorsprong onder de preferentiële regelingen van de EU in de relatie tussen de EU en de LGO (the “Overseas Countries and Territories”, OCT’s). Ook Aruba dient dit systeem per 1 ...
LEES VERDER

Beleid inzake tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen verlengd tot en met 31 december 2020 (Aruba)

In de Landscourant van Aruba van 17 januari 2020, jaargang 2020, no. 2 (Lcrt. 2020 no. 2) (blz. 14) is het beleid van 6 januari 2020 gepubliceerd van de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur inzake “Verlenging tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen”. Dit betreft de voortzetting tot en met 31 december 2020 van het beleid van de minister van 19 maart 2019 (“Aankondiging tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen”, Lcrt. 2019, no. 7, pag ...
LEES VERDER

Uiterlijke betalingsdatum motorrijtuigbelasting verschoven naar 28 februari 2020 (Aruba)

Met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid is bekendgemaakt dat de uiterste datum voor het betalen van de 1e termijn (januari tot juni 2020) motorrijtuigbelasting verschoven is van 31 januari naar 28 februari 2020. De motorrijtuigbelasting voor 2020 blijft hetzelfde als in 2019: de belasting voor het aangepaste kenteken is Afl. 600,00 voor persoonlijke benzinevoertuigen en Afl. 1000,00 voor persoonlijke dieselauto's. De kentekenkosten blijven ook ongewijzigd en ...
LEES VERDER

Persberichten belastingdienst inzake de inkomstenbelastingtarieven voor 2020, met rekenvoorbeeld (Aruba)

Met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst, heeft de belastingdienst van Aruba bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2020 de tarieven van de inkomstenbelasting en de loonbelasting zijn gewijzigd. Formeel is het tarief van de inkomstenbelasting voor het jaar 2020 vastgesteld met de Ministeriële regeling van 27 december 2019 ter uitvoering ...
LEES VERDER

Aanpassing tabel reparatietoeslag per 1 januari 2020 in Landscourant van Aruba

De Ministeriële beschikking van 27 december 2019 van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur inzake aanpassing tabel reparatietoeslag is bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba van 3 januari 2020, jaargang 2020, nr. 01 (Lcrt. 2010 no. 01), blz. 7. Met deze ministeriële beschikking wordt de tabel als bedoeld in bijlage II van de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) per 1 januari 2020 aangepast. Dit houdt verband met ...
LEES VERDER

Suppletoire begroting 2019 Land Aruba in Afkondigingsblad

Op 30 december 2019 is de Landsverordening van 30 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) – dit betreft de Suppletoire landsbegroting voor het jaar 2019 – uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 93 (AB 2019 no. 93). Het voorstel voor de ...
LEES VERDER

Inwoners van Aruba en Suriname kunnen – ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen – aanspraak maken op heffingskortingen, persoonsgebonden aftrekposten en de toerekening van inkomensbestanddelen,op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk het belastingverdrag

In een nieuw besluit over de reikwijdte van de non-discriminatiebepalingen is opgenomen dat inwoners van Aruba, van Suriname en van België, ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen, aanspraak kunnen maken op een aantal heffingskortingen op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk uit de belastingverdragen. Dit volgt uit het Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500, Staatscourant 2019, 66191 van de (Nederlandse) Staatssecretaris van Financiën ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 in Afkondigingsblad van Aruba

Op 28 november 2019 is het Besluit van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 66 (AB 2019 no. 66). De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden betreft een aanpassing van de op basis van artikel 7 van de Paspoortwet vast te stellen tarieven voor ...
LEES VERDER

Voornemen tot verhoging tarief deviezenprovisie (Aruba)

Eerder deze maand werd bekend dat de regering voornemens is de deviezenprovisie te verhogen van 1,3 procent (13 ten duizend) naar 1,9 procent (19 ten duizend). Ontwerpvoorstellen zijn nog niet openbaar beschikbaar. In een krantenbericht staat dat de Staten met de beoogde opbrengst in één keer de extra uitgaven van ruim 18 miljoen voor de Watty Vos Boulevard kunnen dekken. In een ander bericht staat evenwel dat de Minister van ...
LEES VERDER

Belastingwijzigingen in het kader van de tweede fase van de ‘reforma fiscal’ zouden nog niet gereed zijn, invoering begin 2020 verwacht met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 (Aruba)

Volgens nog onbevestigde berichten die in de pers zijn verschenen zou de Minister-President van Aruba hebben verklaard dat de regering nog niet klaar is met de aangekondigde belastingwijzigingen (de tweede fase van de belastinghervormingen, de ‘reforma fiscal’). De planning zou zijn dat de wijzigingen begin 2020 worden ingevoerd en dan met terugwerkende kracht in werking zullen treden met ingang van 1 januari 2020. In deze tweede fase van belastinghervormingen gaat ...
LEES VERDER
Aan het laden...