‘Fiscale perikelen in de Caribische Koninkrijksdelen’ bij online Drieluik-webinar Perspectieven op Koninkrijksrelaties: over Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2 en staatssteun

Het expertisecentrum ITEM organiseert, in samenwerking met de Stichting Caribische Belasting en Europawinkel, op maandag 27 november 2023 het derde deel van de derde editie van het (online) Drieluik-webinar ‘Perspectieven op Koninkrijksrelaties’. In dit derde deel van het Drieluik gaan fiscale experts met elkaar in gesprek over thema’s uit de columnbundel ‘Fiscale perikelen’: Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2, Staatssteun. De bijeenkomst wordt gemodereerd door mr. dr. Germaine Rekwest, voorzitter van de Stichting ...

UoC-certificaten voor FIOT en Control team van DIMP (Aruba)

Leden van het FIOT en Control-team van de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) hebben onlangs aan de University of Curaçao (UoC) hun deelname aan cursussen over ontwikkelingen op belastinggebied afgerond met het behalen van hun certificaten. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt op de facebookpagina van DIMP. Alle cursisten zijn met indrukwekkende cijfers geslaagd, hetgeen door DIMP wordt gezien als bewijs voor hun toewijding en kennis. Mevrouw Kathleen ...

OLV algemene bepalingen bestuursrecht aangenomen door de Staten, alsook een motie inzake de ‘lex silencio positivo’ (Aruba)

De ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) is afgelopen woensdag 22 november 2023 tijdens een openbare vergadering unaniem, zonder hoofdelijke stemming, aangenomen door de Staten van Aruba. Motie Tijdens de vergadering werd door de Staten nog een door de fracties van Raiz en MEP ingediende motie aangenomen. In die is besloten de regering aan te dringen om binnen 6 maanden onder andere een ...

OLV Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering aangeboden aan de Staten, met redactionele wijzigingen in enkele belastingverordeningen (Aruba)

Op 14/17 november 2023 is de ontwerplandverordening houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering, alsmede tot het aanbrengen van correcties en verduidelijkingen (Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering) aangeboden aan de Staten van Aruba. Deze ontwerplandsverordening houdt verband met de Landsverordening van 22 oktober 2020 houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering) (AB 2020 no. 163). De Invoeringsverordening Wetboek ...

DIMP: donderdag 30 november aanstaande laatste dag voor indiening definitieve aangifte winstbelasting 2022 (Aruba)

Volgende week donderdag 30 november 2023 is de laatste dag van de termijn voor de indiening van de definitieve aangifte winstbelasting over 2022 en het voldoen van de corresponderende belasting. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP) en in dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Dit geldt overigens voor belastingplichtigen die uiterlijk 31 mei 2023 de ...

Caribische belastingdiensten kwamen tijdens tweedaags werkseminar bijeen om kennis uit te wisselen (Nederland)

Onlangs zijn vertegenwoordigers van de belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland in een werkseminar bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling. Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie ...

Landsbesluit houdende (volledige) inwerkingtreding van de Mededingingsverordening in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 14 november 2023 is het Landsbesluit van 8 november 2023 no. 2, houdende de inwerkingtreding van de Mededingingsverordening (AB 2020 no. 103) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 51 (AB 2023 no. 51). Hierbij attenderen wij u op dit landsbesluit. De Mededingingsverordening stelt regels stelt ten aanzien van kartels, misbruik van economische machtspositie en concentraties teneinde de effectieve concurrentie op Aruba te waarborgen. Teneinde ...

Plan tot verzelfstandiging Dienst Warenkeuring en Hygiëne in een ‘Aruba Quality & Hospitality Authority’ die verantwoordelijk moet worden voor het vergunningenproces inzake vakantieverhuur (Aruba)

Tijdens een vergadering op 6 november 2023 met vertegenwoordigers van de vakbond voor ambtenaren en werknemers in de private sector van Aruba (SEPPA) en georganiseerde werknemers van de publieke sector (TOPA) heeft minister Dangui Oduber van Toerisme en Volksgezondheid een door de regering opgesteld concept-Sociaal Plan in verband met de beoogde verzelfstandiging van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne gepresenteerd. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van ...

CAft verwacht op basis van recente uitvoeringsinformatie dat het begrotingsoverschot in 2023 aanzienlijk hoger zal uitvallen, vooral door sterk stijgende belasting- en premie-inkomsten (Aruba)

Bij brief d.d. 18 oktober 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2023 van Aruba. Het advies van het CAft bevat ook enkele fiscale aangelegenheden (zie hierna onder ‘Oordeel CAft’). Begrotingswijziging 2023 Bij Landsverordening van 29 september 2023 (AB 2023 no. 44) werd de landsbegroting van Aruba voor het lopende dienstjaar 2023 gewijzigd ...

Hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri weer geopend voor dienstverlening aan het publiek (Aruba)

Het hoofdkantoor van belastingdienst te Camacuri is met ingang van vandaag, maandag 13 november 2023, weer geopend voor dienstverlening aan het publiek. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht van de belastingdienst is een overzicht opgenomen met de diverse locaties waar en de tijden waarop de verschillende soorten dienstverlening van de belastingdienst worden verleend op het hoofdkantoor ...

CAft in 1e halfjaarrapportage 2023: Hoewel de BBO-verhoging en de heffing aan de grens zullen leiden tot hogere inkomsten, missen deze wijzigingen de eenvoud en het evenwicht van een btw. Ook verhoging compliance en verbetering efficiëntie van het belastingstelsel benadrukt (Aruba)

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste punten van advisering. De rapportage biedt een inzicht in de ...

Derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba (Aruba)

Op 6 november 2023 is de derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie geplaatst. De uitvoeringsrapportage is bij brief d.d. 6 november 2023 door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de uitvoering van het landspakket Aruba gedurende de periode 1 juli tot en met 30 september 2023 (Q3 2023). Specifiek wordt een update gegeven over de voortgang ...

‘Aruba voldoet aan voorwaarden Global Forum voor veilige internationale uitwisseling van fiscale informatie’ (Aruba)

In vervolg op het bezoek aan Aruba eerder dit jaar door een team van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ter evaluatie van de systemen van de belastingdienst van Aruba, is door het Global Forum geconcludeerd dat Aruba de nodige stappen heeft genomen en nu aan de voorwaarden voldoet voor veilige wederzijdse internationale uitwisseling van informatie in belastingzaken. Zo staat althans in een artikel ...

‘Introductie heffing van BBO aan de grens in de geautomatiseerde systemen succesvol verlopen’ (Aruba)

‘Technisch gezien is de introductie van de heffing van BBO aan de grens in de geautomatiseerde systemen succesvol verlopen. Maar het systeem moet eerst een aantal maanden draaien om een beter zicht te krijgen op de inkomsten die het genereert’. Zo is, kort samengevat, de strekking van een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 27 oktober 2023: Introduccion di BBO na frontera tabata tecnicamente exitos. Ta laga e ...

Premier en MinFin spreken met de belastingdienst over het digitaliseringstraject en de volgende stappen daarin (Aruba)

Recentelijk hebben premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van belastingprocessen besproken met de belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT dat de belastingdienst hierin ondersteunt. Zo staat, kort samengevat, in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamento of hier voor het nieuwsbericht in het ...

Aruba heeft met het Belastingplan 2023 een eerste goede stap gezet om het belastingstelsel robuuster te maken, maar het CAft blijft aanmoedigen de indirecte belastingen te vereenvoudigen en de BTW op korte termijn in te voeren (Aruba)

Aruba heeft in 2023 met het Belastingplan 2023 een eerste goede stap gezet om het belastingstelsel robuuster te maken. Het stelsel van indirecte belastingen blijft echter versnipperd, en daardoor onnodig complex. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) blijft, conform het Landspakket en aanbevelingen van het IMF, aanmoedigen om het stelsel van indirecte belastingen te vereenvoudigen en de eerder aangekondigde belasting op toegevoegde waarde (btw) op korte termijn in te voeren ...

Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen voortaan online indienen via ‘BO impuesto’, vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk om op papier of via e-mail in te dienen (Aruba)

Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen moeten voortaan online via ‘BO impuesto’ (BOi) worden ingediend. Met ingang van 1 november 2023 (volgende week woensdag) zal het niet meer mogelijk zijn om bezwaarschriften op papier (hard copy) of via e-mail bij de belastingdienst in te dienen. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor bedrijven. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP). In het nieuwsbericht ...

Kamerbrief van 16 oktober 2023 met update inzake ondersteuning aan Caribische landen bij de totstandkoming van verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 16 oktober 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, een update gestuurd aan de Tweede Kamer over de ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen. Stand van zaken BZ/BZK-samenwerking De Minister brengt in de kamerbrief eerstens naar voren dat is besloten om de twee initiatieven van het ‘BZK-traject’ en het ‘BZ-traject’ ...

Verslag van de EU-rapporteurs inzake de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de EU en de status van de eilanden als LGO, o.a. over voor- en nadelen van een eventuele statuswijziging van LGO naar UPG

Deze week is het verslag van de EU-rapporteurs van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer betreffende de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de Europese Unie (EU) en de status van de eilanden als ‘Landen en Gebieden Overzee’ (LGO) gepubliceerd. Het verslag is vastgesteld op 13 september 2023. Hierbij attenderen wij u op dit verslag. Tijdens de strategische procedurevergadering van de vaste commissie voor ...

Douaneverdrag tussen Nederland en Ecuador in het Tractatenblad: zal van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk

Vandaag, vrijdag 20 oktober 2023, is het op donderdag 19 oktober 2023 te Quito, Ecuador, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 125 (Trb. 2023, 125). Hierover is vanochtend ook een nieuwsbericht geplaatst op rijksoverheid.nl. Het Verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van ...

Informatieve video van DIMP over het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een informatieve video (PAP) geplaatst over het onderscheid tussen directe belastingen en indirecte belastingen: “E diferencia entre impuestonan directo y impuestonan indirecto. Bo conoce e diferencianan entre impuesto directo y indirecto?” (Ken en maak jij onderscheid tussen directe en indirecte belastingen?). Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze video, zonder verder toelichting of samenvatting. CFN-artikelnummer 20231020-5 BRONDOCUMENT ...

Informatieve video van DIMP over het systeem van de heffing van BBO aan de grens (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een informatieve video (PAP) geplaatst over het systeem van de heffing van BBO aan de grens: “Conoce mas di e systema di cobransa di BBO na frontera”. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze video, zonder verder toelichting of samenvatting. CFN-artikelnummer 20231020-4 BRONDOCUMENT (link naar een informatievideo van de belastingdienst op YouTube - PAP) BRONDOCUMENT (pdf van ...

Landsbesluit aanpassing pensioenbedragen AOV en AWW in het Afkondigingsblad, ter gedeeltelijke compensatie van het geleden koopkrachtverlies (Aruba)

Op 13 oktober 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 oktober 2023 ter aanpassing van de pensioenbedragen in de artikelen 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, 11, eerste en derde lid, en 12, eerste, tweede en derde lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (aanpassing pensioenbedragen), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 46 (AB 2023 no. 46). Dit landsbesluit is ...

DIMP blikt in video terug op de werkzaamheden die de dienst heeft verricht in het traject naar de BBO aan de grens (Aruba)

Nu de eerste maanden van de heffing van BBO aan de grens achter de rug zijn, blikt de belastingdienst van Aruba in een video terug op de werkzaamheden die de dienst samen met partners heeft verricht in het traject naar de uitvoering van de BBO aan de grens: “E prome luna di BBO na frontera ta tras di lomba. Nos ta para keto un rato y refleha riba tur e ...

Uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Sint Maarten, Curaçao en Aruba hebben hun handtekening gezet onder de leenovereenkomst voor de herfinanciering van de ‘covidleningen’. Zo staat in een nieuwsbericht dat op donderdag 12 oktober 2023 is geplaatst op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) heeft hierover ook een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Zoals bekend zijn op 10 oktober 2023 de uitstaande door Nederland verstrekte covidleningen aan Aruba, Curaçao en ...

Jaarverslag TWO over het jaar 2022: € 1,7 mln. uitgegeven voor ICT-ondersteuning van de belastingdienst op Aruba voor de implementatie van wijzigingen in het belastingstelsel (Aruba)

De Tijdelijke Organisatie (TWO), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft een Jaarverslag over het jaar 2022 uitgebracht met het thema Samen duurzaam versterken. Het jaarverslag geeft de lezer een kijkje in de samenwerking van de TWO, Nederlandse Ministeries en de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) bij de uitvoering van de Landspakketten. Ondanks de timing van publicatie wilde de TWO de kans niet voorbij laten gaan om het ...

Vierde uitvoeringsagenda 2023 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het vierde kwartaal van 2023 (2023-Q4, periode 1 oktober 2023 – 31 december 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN]. Sinds het tekenen ...

Suppletoire Landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 4 oktober 2023 is de Landsverordening van 29 september 2023 tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 44 (AB 2023 no. 44). De ionderliggende ontwerplandsverordening werd op maandag, 4 september 2023 behandeld in de Staten van Aruba. Klik hier om naar ...

Benoemingen leden, een rechter-plaatsvervanger en een directeur bedrijfsvoering bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden twee leden, een rechter-plaatsvervanger en een directeur bedrijfsvoering benoemd. Het gaat om de heer drs. M.P. Luttge EMSD tot directeur bedrijfsvoering (per eerst mogelijke datum), mevrouw mr S.T. Leon tot rechter-plaatsvervanger (per 1 januari 2024), mevrouw mr J. Brandt tot lid (per 1 januari 2024) en de heer mr B.J. van Ettekoven (per 1 maart 2024), tevens tot lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd ...

Procesreglement 2023 voor civiele zaken in eerste aanleg en in hoger beroep gepubliceerd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) is het Procesreglement 2023 voor civiele zaken in eerste aanleg en in hoger beroep gepubliceerd. Het aangepaste reglement is door de Hofvergadering vastgesteld op 4 september 2023 en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023. Mede op basis van na consultatie van de balies ...