Concordantie in het Caribische belastingrecht – Prof. dr. A.J.H. van Suilen

Kort geleden heeft Prof. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen een bijdrage geschreven voor de onderzoeksbundel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao met als thema de meergelaagdheid van de (kleinschalige) rechtsorde van Curaçao. In die bijdrage heeft hij aandacht besteed aan concordantie in het Caribische belastingrecht. Van Suilen heeft de bijdrage bewerkt tot het onderhavige artikel voor het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad. Van Suilen is buitengewoon hoogleraar Caribisch ...
LEES VERDER

Voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement

Bij brief d.d. 24 februari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is daar bijgevoegd. De goedkeuring wordt ...
LEES VERDER

Kortgedingrechter wijst vordering AHATA inzake het toe te passen tarief van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde overnachtingen in 2023 af. De vraag of met een mededeling van de belastingdienst een zodanig gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat het Land daaraan is gebonden, is een vraag die door de belastingrechter dient te worden beantwoord

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) heeft in kort geding de vordering AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association) inzake, kortweg, het kunnen toepassen van het nog in 2022 geldende tarief van 9,5% van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde reserveringen waarvan het gebruik in 2023 plaatsvindt (in welk jaar inmiddels een tarief van 12,5% geldt), afgewezen. Zo kan worden afgeleid uit een ...
LEES VERDER

Actieplan ter bestrijding van de informele economie (Aruba)

Minister van Economische Zaken Geoffrey Wever heeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) verzocht een actieplan op te stellen ter bestrijding van de informele economie op Aruba, het plan ‘Reducing the Aruban Shadow Economy’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. In 2021 heeft DEZHI in samenwerking met professor Schneider, een expert op het gebied van informele economie, een onderzoek ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren winstbelasting 2022 zijn onderweg (Aruba)

De aangifteformulieren winstbelasting 2022 zijn onderweg naar de belastingplichtigen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP). Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. De belastingdienst maakt in het nieuwsbericht bekend dat de aangifteformulieren winstbelasting 2022 per post zijn verzonden. Belastingplichtigen zullen de pakketten de komende weken ontvangen. Het pakket bevat het biljet voor ...
LEES VERDER

Procesregeling belastingrecht Hof 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland/BES)

Onlangs is op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) de ‘Procesregeling belastingrecht Hof 2022’ gepubliceerd. De link naar een pdf van de procesregeling is geplaatst op deze pagina van de website van het Hof over ‘Procederen in belastingzaken’ (zie helemaal onderaan). Procesregeling belastingrecht Hof 2022 De Procesregeling belastingrecht Hof 2022 beoogt partijen in een geding, waarin een belastingrechter van het Hof Belastingen bevoegd is, duidelijkheid te ...
LEES VERDER

Verslag aan Tweede Kamer van de Ecofinraad van 14 februari 2023: Aruba en Curaçao hebben op hoog politiek niveau toegezegd dat zij uiterlijk in het najaar 2024 alsnog zullen voldoen aan de norm voor automatische uitwisseling van informatie

Bij brief d.d. 3 maart 2023 heeft de (Nederlandse) minister van Financiën verslag uitgebracht aan de Tweede Kamer van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 februari 2023 in Brussel. In het verslag gaat de minister tevens in op drie toezeggingen uit het Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 9 februari jl. en informeert de Minister de Kamer over de beëindiging van het compensatiemechanisme voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Tijdens de Ecofinraad ...
LEES VERDER

Bekendmaking Douane voor importeurs van ‘inverter split unit airco’s’ inzake de met ingang van 1 april 2023 voor toepassing van het 2%-tarief geldende vereisten aangaande de bij het aangifteformulier te voegen certificaten (Aruba)

De Douane van Aruba informeert importeurs van inverter split unit airco’s dat met ingang van 1 april 2023 alle certificaten die bij het aangifteformulier worden ingediend moeten voldoen aan een ‘≥12 EER (BTU/Whr)’ of ‘ΩΩR (Watt/Watt) 3,5’ om in aanmerking te komen voor het 2% tarief zoals aangegeven in het regeringsbeleid. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op overheid.aw (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiaments of hier voor het ...
LEES VERDER

SVb introduceert dagloonrekenmodule (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft een rekenmodule (calculator) op de website geplaatst voor de berekening van het dagloon van werknemers vanuit het uurloon, dagloon, weekloon, maandloon of jaarloon waarbij ook rekening gehouden kan worden met verschillende looncomponenten (zoals toelagen, commissie, bonus e.d.). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb.   TEKST De integrale tekst van het op 1 maart 2023 op de website van de ...
LEES VERDER

Komende week Interparlementair Koninkrijksoverleg in Curaçao (Nederland – Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer nemen van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Curaçao. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Op de agenda staan de opvang van migrantenstromen binnen het Koninkrijk, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk, het democratisch tekort in de Koninkrijksstructuur, en de ...
LEES VERDER

Beleid inzake de toepassing van artikel 6 Landsverordening winstbelasting in verband met een verschrijving in het Belastingplan 2023 en vooruitlopend op een wetswijziging (Aruba)

Vandaag, vrijdag 24 februari 2023, is een aankondiging d.d. 22 februari 2023 van de Minister van Financiën en Cultuur houdende beleid inzake de toepassing van artikel 6 van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) gepubliceerd in de Landscourant van Aruba, jaargang 2023, no. 5, blz. 11-12 (Lcrt. 2023 no. 5). Met dit beleid wordt vooruitgelopen op een voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Hierbij attenderen ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst over de aangepaste kleineondernemersregeling (KOR) (Aruba)

Op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is op 21 februari 2023 een nieuwsbericht (PAP) [externe link!] geplaatst over de aangepaste kleineondernemersregeling (KOR) voor doeleinden van de BBO/BAVP en de BAZV. Hierbij attenderen wij u op dat nieuwsbericht. Klik hier [externe link!] voor het nieuwsbericht in het Nederlands zoals dat nadien op overheid.aw is verschenen. In het nieuwsbericht op de website van DIMP wordt nadere ...
LEES VERDER

Onderhandelplan belastingverdragen 2023. Nederland wil onderhandelingen met Suriname voortzetten over verwerking BEPS minimumstandaarden in het belastingverdrag. Binnen het Koninkrijk wordt ingezet op afronding belastingregelingen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft vandaag, dinsdag 21 februari 2023, de ‘jaarlijke’ brief naar de Tweede Kamer gezonden inzake de stand van zaken en het behandelplan met betrekking tot de onderhandeling van belastingverdragen, meer in het bijzonder over (a) de in het afgelopen jaar (2022) gevoerde onderhandelingen en de in het afgelopen jaar ondertekende belastingverdragen, (b) het onderhandelplan voor het komende jaar (2023) en (c) een overzicht ...
LEES VERDER

Verslag commissiedebat Koninkrijksrelaties over Landspakketten en hervormingen Aruba, Curaçao, Sint Maarten: belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 25 januari 2023 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, over de Landspakketten en de hervormingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Van dit commissiedebat is verslag uitgebracht, welk verslag is vastgesteld op 13 februari 2023. Tijdens het debat is ook een aantal belastingaangelegenheden aan de orde gekomen. Hieronder zijn de betreffende frases opgenomen, zonder verdere toelichting [vetgedrukte woorden/passages door ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Panama ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Bij brief d.d. 31 januari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama (Trb. 2021, 72) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022-2023, met toelichtende nota. Aan de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en van Sint Maarten is verzocht ...
LEES VERDER

Eerste tranche actualisering kabinetsvisie ten aanzien van kansspelen gepubliceerd (Aruba)

Onlangs heeft het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken van Aruba de ‘eerste tranche actualisering kabinetsvisie ten aanzien van kansspelen’ gepubliceerd. Deze actualisering is gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 10 februari 2023, jaargang 2023, no. 4, blz. 23-25 (Lcrt. 2023 no. 4). Hierbij attenderen wij u op deze eerste tranche van de kabinetsvisie. De implementatie van de Landsverordening toezicht kansspelen (LTKS) ressorteert onder het Ministerie van Justitie en ...
LEES VERDER

Minister heeft in strijd met de wettelijke bepaling de termijn waarbinnen belanghebbende de loonsubsidieaanvraag alsnog compleet moest indienen (flink) ingekort, waarmee een verhoogd risico op fouten in de hand is gewerkt: fout bij de aanvraag kon in redelijkheid niet aan belanghebbende worden tegengeworpen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Op 26 januari 2021 heeft belanghebbende (appellante in deze zaak) een aanvraag ingediend tot toekenning van loonsubsidie voor de maand januari 2021. Het verzoek is op 29 januari 2021 door de Minister van Financiën en Cultuur (verweerder in deze zaak) afgekeurd omdat het aanvraagformulier niet volledig is ingediend. Belanghebbende is daarbij in de gelegenheid gesteld om de aanvraag ...
LEES VERDER

State of play of the cooperation with the EU with respect to commitments taken by cooperative jurisdictions to implement tax good governance principles: both Aruba and Curaçao committed to improving their Global Forum determinations as regards the automatic exchange of information on financial accounts

The Council of the European Union on Tuesday, February 14, 2023, approved the usual ‘state of play document’ (Annex II) which reflects the ongoing EU cooperation with its international partners and the commitments of these countries to reform their legislation to adhere to agreed tax good governance standards. It also features two new commitments in the context of the work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax ...
LEES VERDER

Herinnering Belastingdienst voor ondernemers die in 2022 gebruik maakten van de kleineondernemersregeling maar die hun jaaraangifte 2022 niet hebben ingediend: maandelijks aangifte BBO/BAVP en BAZV doen, te beginnen met die over januari 2023 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft op haar website een herinnering geplaatst voor alle ondernemers die in het jaar 2022 gebruik maakten van de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR) maar die hun jaaraangifte BBO/BAVP en BAZV over 2022 niet hebben ingediend (hetgeen uiterlijk 16 januari 2023 moest worden gedaan): deze ondernemers zijn in het vervolg verplicht om maandelijks aangifte BBO/BAVP en BAZV te doen, te beginnen met de aangifte ...
LEES VERDER

Deze maand nog ontwerpwetgeving voor heffing van BBO aan de grens (Aruba)

De belastingbaten van Aruba kunnen aanzienlijk worden verhoogd door een verbetering van de lage belastingcompliance. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) adviseert om hiertoe voortvarend maatregelen te treffen. Dat draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de overheidsfinanciën, maar ook aan het evenwichtiger verdelen van de belastingdruk. In dat kader adviseert het CAft de invoering van een belasting op fooien opnieuw te overwegen. In lijn met de doelstellingen uit ...
LEES VERDER

(Her)benoemingen leden van de Raad van Appèl ingevolge de Advocatenverordening (Aruba)

Bij Landsbesluit van 30 november 2023, no. 9, is de heer mr. D.G. Cock met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2022 voor een periode van drie (3) jaren (her)benoemd als lid van de Raad van Appèl ingevolge de Advocatenverordening. Bij hetzelfde landsbesluit is de heer mr. M.H.J. Cock met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2022 voor een periode van drie jaren (her)benoemd als plaatsvervangend lid van de Raad van Appèl ...
LEES VERDER

Aruba Investment Agency lanceert nieuwe website voor investeerders, Investor Guide 2023 bevat hoofdstuk ‘Taxes and Incentives’ (Aruba)

Aruba Investment Agency (ARINA) heeft onlangs haar nieuwe website gelanceerd: www.investinaruba.com [externe link!]. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht [externe link!] op de algemene website van de overheid van Aruba. De nieuwe website werd gelanceerd tijdens het zakelijke netwerkevenement dat in Fort Zoutman werd gehouden door de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever. Het algemene thema van de website is: An Exhilarating Investment Destination. De ...
LEES VERDER

Oud-raadsleden Hoge Raad beëdigd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie om de achterstanden van civiele vonnissen in hoger beroep te helpen inhalen

Op 25 januari jl. zijn de heren mrs. Willem van Schendel en Ernst Numann door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Mauritsz de Kort beëdigd. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Meesters Van Schendel en Numann zijn bij koninklijk besluit van 9 december 2022 benoemd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Beiden zijn gepensioneerde raadsheren van de Hoge Raad ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling begroting 2023 van het Tourism Product Enhancement Fund in het Afkondigingblad: middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 31 januari 2023 is de Landsverordening van 23 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 3 (AB 2023 no. 3). De ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2022-2023-984) werd op maandag 16 januari 2023 tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba met unanieme stemmen aangenomen. In de begroting voor het Tourism Product ...
LEES VERDER

Uit advies CAft bij vastgestelde BW 2022: verhoging baten met name in de belastingsfeer, overdrachtsbelasting met AWG 22 miljoen verhoogd, opwaartse bijstelling geraamde indirecte belastingbaten vanwege hogere verwachte economische groei vooral zichtbaar bij BBO, BAVP en invoerrechten (Aruba)

Bij brief d.d. 20 december 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht op basis van artikel 11 lid 2 LAft bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2022 van Aruba. Oordeel De BW toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 64 miljoen, hetgeen gelijk is aan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit tekort past binnen ...
LEES VERDER

Lidewijde Ongering nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht

De Rijksministerraad en de ministerraad hebben op voordracht van de minister-president ingestemd met de benoeming van drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering als nieuwe voorzitter van de Colleges financieel toezicht (Cft). Zij volgt hiermee prof. dr. Raymond Gradus op, die vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de Colleges was. Dit is op 27 januari jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Hierover is ook een persbericht [externe link!] geplaatst op de website ...
LEES VERDER

Benoeming mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, volgt mr. De Werd op

Mr. P.A.M. Pijnenburg (1961) wordt met ingang van 1 mei van dit jaar benoemd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming. Dit is op 27 januari 2023 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mr. Pijnenburg volgt belastingrechter mr. M.M. de Werd op. Mr. Pijnenburg is sinds 2016 al plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijke Hof van ...
LEES VERDER

Tax dispute resolution: OECD releases revised methodology for the BEPS Action 14 peer reviews, additional data points in the MAP Statistics and a new framework for APA Statistics. Curaçao scheduled for peer review in November 2023, Aruba in November 2024

Following the successful completion of peer reviews under the existing BEPS Action 14 Assessment Methodology, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has agreed a new Assessment Methodology for continuing the robust peer review process that seeks to increase efficiencies and improve the timeliness of the resolution of double taxation disputes. In addition, the Inclusive Framework has also agreed new data points to be reported in the annual Mutual Agreement Procedure ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2023

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 januari 2023. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking ...
LEES VERDER

Indiening Personeelsregister 2022-2023 (Aruba)

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) heeft bekendgemaakt dat de periode voor de indiening van het Personeelsregister 2022–2023 voor alle bedrijven loopt van 19 januari 2023 tot en met 15 mei 2023. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba.   TEKST De integrale tekst van het nieuwsbericht van 20 januari 2022 op de website van de overheid luidt als volgt: “Indiening Personeelsregister ...
LEES VERDER