Nieuwsbericht SVb over betaling van premies ZV/OV, Cessantia en Loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba dringt er bij werkgevers op aan dat de premies van de ziekteverzekering (ZV), de ongevallenverzekering (OV) en de Cessantia alsook de loonsubsidie worden overgemaakt naar de met die regelingen corresponderende bankrekeningnummers van de SVb. Daarbij is het belangrijk dat bij de omschrijving de werkgeverscode (nummer van het bedrijf) alsook het factuurnummer worden vermeld. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juli 2022 op ...
LEES VERDER

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Aruba: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 21 juli 2022 over besluitvorming Rijksministerraad van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 21 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun voor de Caribische landen in het derde kwartaal van 2022. Elk kwartaal besluit de RMR over de liquiditeitssteun voor het kwartaal erna op basis van de adviezen over de liquiditeitsbehoefte van de landen van het College ...
LEES VERDER

Landsverordening tijdelijke FASE in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 19 juli 2022 is de Landsverordening van 12 juli 2022 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun in de vorm van een loontoelage aan werknemers en zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-pandemie geen of een zeer beperkt loon respectievelijk geen of een zeer beperkt inkomen genieten (Landsverordening tijdelijke FASE) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 98 (AB 2022 no. 98) ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Douane voor vakantiegangers over invoerrechtenvrijstelling reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (Aruba)

Op de algemene website van de overheid van Aruba is een nieuwsbericht van de Douane van Aruba geplaatst over de vrijstelling van invoerrechten voor reizigersbagage bij terugkomst op Aruba (vrijstelling voor persoonlijke spullen) en de vrijstelling voor bepaalde producten die een invoerlimiet hebben. Daarbij werd uitdrukkelijk vermelden dat de vrijstellingen niet gelden voor ‘goederen die voor commerciële doeleinden als pakket worden geïmporteerd’. Elke reiziger mag spullen voor persoonlijk gebruik meenemen ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsbegroting 2023 naar Raad van Advies (Aruba)

De ontwerp landsbegroting 2023 is voor advies naar de Raad van Advies gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 18 juli 2022 op de algemene website van de overheid van Aruba. Bij de Raad is het adviesverzoek al ingekomen op 13 juli 2022 en geregistreerd onder nummer RvA 62-22, zo blijkt uit informatie op de website van de Raad. Begin mei werd het ambtelijk ontwerp van de landsbegroting door ...
LEES VERDER

CAft adviseert RMR tot geven van aanwijzing aan de ministerraad van Aruba. In het bericht aan de Staten constateert het college dat Aruba geen of onvoldoende opvolging geeft aan de gedane aanbevelingen waaronder die over compensatie van de LB-verlaging en verbetering van de belastingcompliance (Aruba)

Bij brief d.d. 14 juli 2022 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de Staten van Aruba bericht dat het college op grond van artikel 12 lid 1 van de LAft de Rijkministerraad (RMR) op 13 juli 2022 heeft bericht met daarbij een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van Aruba (artikel 12 lid 2 van de LAft). Zie hierover ook dit persbericht d.d. 14 ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 juli 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 juli 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Landsbesluit inzake opheffing Bureau Aruba Financial Center in de Landscourant (Aruba)

Het Landsbesluit van 14 juni 2022 no. 1 van de Gouverneur van Aruba, op voordracht van de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, betreffende de beslissing van de Ministerraad van 12 april 2022 (BE-25/22) inzake de opheffing met ingang van 1 januari 2021 van het Bureau Aruba Financial Center, is gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 1 juli 2022, jaargang 2022 no. 14 (Lcrt. 2022 no. 14; ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en digitalisering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op woensdag 6 juli jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag [externe link naar website van het Hof] en de jaarrekening van 2021 aan het publiek gepresenteerd. Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie al aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçaos, ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies (Aruba)

Op donderdag 7 juli 2022 stond de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Klik hier om naar de pagina met de webcast van de vergadering te gaan. De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

Douane herinnert reizigers eraan bij vertrek persoonlijke apparaten te registreren en dat bij terugkeer voor bepaalde goederen een invoervergunning vereist is (Aruba)

De Douane van Aruba herinnert lokale reizigers eraan dat ze hun persoonlijke apparaten (zoals laptops, mobiele telefoons en tablets) met behulp van het ‘Tijdelijke Uitvoer Formulier’ bij het douanekantoor op de luchthaven of bij het douanekantoor bij Aerocargo moeten registreren voordat ze naar het buitenland reizen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de Douane en met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de ...
LEES VERDER

Reactie Minister op artikel 15 lid 5 LAft-bericht van het CAft: o.a. over de aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren en de belastingcompliance te verbeteren (Aruba)

Bij brief d.d. 29 juni 2022 aan het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba gereageerd op het bericht d.d. 10 juni 2022 van het CAft op basis van artikel 11 lid 5 van LAft waarbij het CAft reageerde op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Q3 2022 landspakket Aruba – thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het derde kwartaal 2022 (Q3 2022, periode 1 juli 2022 – 30 september 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Uiterste betaaldatum motorrijtuigbelasting tweede helft 2022 verschoven naar 7 juli (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) heeft de uiterste betaaldatum voor de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2022 verschoven naar 7 juli 2022. Dit is bekendgemaakt met een bericht op de facebook-pagina en op de website van de dienst Aanvankelijk was de uiterste betaaldatum gesteld op donderdag 30 juni 2022, maar deze is nu dus verschoven naar volgende week donderdag 7 juli 2022. TEKSTEN De ...
LEES VERDER

Uiterste betaaldatum eerste en tweede termijn grondbelasting 2022 verschoven naar 7 juli (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) heeft de uiterste betaaldatum van de eerste en tweede termijn van de aanslag grondbelasting 2022 verschoven van 30 juni naar 7 juli 2022. Dit is bekendgemaakt met een bericht op de facebookpagina van de dienst. Dit houdt in dat per 7 juli 2022 50% van de aanslag grondbelasting 2022 moet zijn betaald. Op 24 mei 2022 werd door de belastingdienst bekendgemaakt dat ...
LEES VERDER

Commissie Economisch Herstel vangt werkzaamheden aan: formuleren van fiscale stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei (Aruba)

De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling van Aruba heeft onder zijn voorzitterschap de Commissie Economisch Herstel ingesteld. Het doel van de commissie is om een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen te formuleren die zullen bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Teneinde het economisch herstel van Aruba en het investeringsklimaat te bevorderen na de COVID-19 ...
LEES VERDER

CAft: Niet behalen van voor de belastinghervorming beoogde invoeringsdatum 1 januari 2023 zal negatieve invloed hebben op hoogte belastingbaten (Aruba)

De belastingbaten voortkomend uit de belastinghervorming die vanaf 2023 wordt geïmplementeerd en waarvan de invoering van een btw (belasting over de toegevoegde waarde) een belangrijk onderdeel is, zijn naar het oordeel van het College Aruba financieel toezicht (CAft) in de landsbegroting nog onvoldoende toegelicht. Hiermee kan het realiteitsgehalte van de belastingbaten onvoldoende worden vastgesteld, aldus het CAft. Daarbij wordt door het CAft opgemerkt dat het wetgevingstraject voor de invoering nog ...
LEES VERDER

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening deviezenprovisie in het Afkondigingsblad. Overmakingen van de niet-ingezetene Arubaanse florin-rekening naar een Nederlandse bankrekening van de Staat der Nederlanden niet onderworpen aan deviezenprovisie (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 9 juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 79 (AB 2022 no. 79). Deze landsverordening is in werking getreden op de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. De ontwerplandsverordening (ZJ 2020-2021-957) is op maandag 30 mei 2022 tijdens een openbare ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 81 (AB 2022 no. 81). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2020-2021-954) is op maandag ...
LEES VERDER

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag Nederland: ondersteuning aan gedupeerde ouders in het buitenland. Voor gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is lokale ondersteuning beschikbaar, voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland wordt sinds mei al hulp geboden via B/CN (Nederland)

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, krijgen ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen, net als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Hierover heeft de Nederlandse staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) de Kamer geïnformeerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Klik hier voor de kamerbrief van 21 juni 2022 van de staatssecretaris ...
LEES VERDER

DIMP int in mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin, over eerste vijf maanden van het jaar 717,6 miljoen. Deze dagen 33.211 aanmaningen onderweg naar 957 belastingplichtigen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft in de maand mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin aan inkomsten geregistreerd, bestaande uit 123,3 miljoen florin aan directe en indirecte belastingen en een bedrag van 82,9 miljoen florin aan heffingen en inkomsten die bestemd zijn voor andere instanties en departementen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. Het bovengenoemde bedrag van 82,9 ...
LEES VERDER

IDEA en DEZHI organiseren weer cursus Empresario Prepara II voor (toekomstige) ondernemers, onder meer over ‘small business tax’ en het voldoen aan belastingverplichtingen (Aruba)

Op 5 september 2022 start IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) met de tweede editie van de cursus “Voorbereid ondernemer II”. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Deze cursus wordt wederom georganiseerd door de Directie van Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) en is bedoeld voor alle ondernemers of toekomstige ondernemers. De cursus start op 5 september 2022 en bestaat uit 19 lessen (tweemaal per ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft bij eerste UR 2022: herstel indirecte belastingbaten zet door, directe belastingbaten lager dan eerste kwartaal 2019 en opmerkelijk dat de ontwikkelingen van de loonbelastingbaten en de premiebaten uiteenlopen (Aruba)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont over het eerste kwartaal van 2022 een gerealiseerd financieringstekort van de collectieve sector van AWG 39 miljoen. Het ...
LEES VERDER

Brief CAft inzake reactie Minister op advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022, o.a. over aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren, de belastingcompliance te verbeteren en de extra btw-baten in 2023 te onderbouwen (Aruba)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de ministerraad van Aruba – door tussenkomst van de minister van Financiën en Cultuur (de Minister) – heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) gereageerd op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022. Op grond van de landsbegroting over 2022 zoals vastgesteld in de Landsverordening van 13 ...
LEES VERDER

SVb jaaropgaven pensioen 2021 (AOV/AWW) per post naar gepensioneerden, ook beschikbaar via “MiPensioen” (Aruba)

De pensioenjaaropgaven (AOV/AWW) over het jaar 2021 – benodigd voor de aangifte inkomstenbelasting – worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVb) per post toegezonden aan de gepensioneerden en zullen de komende dagen bezorgd worden. Het is ook mogelijk om de jaaropgaaf te downloaden via het digitale portaal “MiPensioen”(https://pensioenen.svbaruba.org/). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de SVb TEKST De integrale tekst van het nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

In 1e kwartaal 2022 voor 8,7 miljoen aan IB restituties over 2017, 2018 en 2019. Belastingdienst begonnen met opleggen aanslagen over 2020, aanslagen over 2021 in tweede helft van 2022 (Aruba)

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de belastingdienst (Departamento di Impuesto) voor in totaal Afl. 8,7 miljoen aan belasting gerestitueerd over de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. In de tussentijd is de belastingdienst begonnen met het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting voor het jaar 2020. Belastingplichtigen zullen deze in de komende maanden per post ontvangen ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2021 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2021 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk zijn deze weer per post verzonden. Zie dit nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst of dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 2 augustus 2022. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de ...
LEES VERDER