Correcties in Engelse tekst wijzigingen van 28 juni 2019 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk

In het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 5 november 2021, jaargang 2021, nr. 141 (Trb. 2021, 141) is bekendgemaakt dat in Trb. 2021, 119 in de Engelse tekst van de wijzigingen van de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag een aantal in Trb. 2021, 141 genoemde correcties dient te worden aangebracht. Hierbij attenderen wij u daarop. Voor de betreffende tekstuele wijzigingen, verwijzen wij naar Trb. 2021, 141 ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij vastgestelde landsbegroting 2021: lagere belastingbaten t.o.v. ontwerp na bijstelling o.b.v. IMF-groeiprognoses. Cft wil reactie op geopperde mogelijkheid om Audit Team Sint Maarten in te zetten voor verbeteracties belastingcompliance (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 13 oktober 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Toetsingskader Het Cft vindt het zorgwekkend, dat de begroting bijna een jaar later dan wettelijk is voorgeschreven, is vastgesteld. Het Cft benadrukt ...
LEES VERDER

Cft: “Dit jaar nog begroting vaststellen” en dringt aan op uitgavenbeperking en inkomstenverhoging door verbetering belastingcompliance (Sint Maarten)

Sint Maarten heeft een ontwerpbegroting voor 2022 aangeboden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en dient deze conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) nog dit jaar vast te stellen. Het Cft dringt erop aan om vooral de uitgaven hierin te beperken en de inkomsten te verhogen door onder meer verbetering van belastingcompliance. De regering van Sint Maarten staat voor grote uitdagingen, maar kan met de ondersteuning ...
LEES VERDER

List with descriptions and codes of the turnover tax exemptions posted on facebook page Sint Maarten Tax Administration (Sint Maarten)

A list with the descriptions of the turnover tax (TOT) exemptions as of the amendments in the ‘TOT-ordinance’ (Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten) effective as of 11 February 2011 has been published on the facebook page of the Sint Maarten Tax Administration. As per Decree, the TOT-rate has been increased from 3% to 5% as of 11 February 2011. In some cases an exemption for the TOT (belasting op bedrijfsomzetten, BBO) ...
LEES VERDER

Concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: formeel belastingrecht, belastingprocesrecht, belastingrechtspraak, rechtspraak, rechtspraak in belastingzaken, rechtspraak in fiscale zaken, Caribisch formeel belastingrecht, Caribisch belastingprocesrecht, belastingrechtspraak in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische Koninkrijksdelen, concordant belastingprocesrecht, concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, concordant ...
LEES VERDER

Telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk: kansen en bedreigingen vanuit fiscaal perspectief – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: internationaal belastingrecht, telewerken, telewerken vanuit fiscaal perspectief, kansen en bedreigingen van telewerken, telewerken vanuit belastingperspectief, fiscale aspecten van telewerken, belastingaspecten van telewerken, telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische delen van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische Koninkrijksdelen, Publicatie: CFN van 12 november 2021, nr ...
LEES VERDER

Draft National Decree on international assistance with the levying of taxes (Sint Maarten)

The draft National Decree, containing general measures (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen), in connection with the implementation of article 61a of the General National Ordinance on Country Taxes (National Decree on international assistance with the levying of taxes) as presented to Parliament by letter dated 1 October 2021 has become available: click here for a pdf of the letter dated 1 October 2021 including annexes (among others the draft National Decree ...
LEES VERDER

Draft National Decree on international assistance with the levying of taxes discussed in a Central Committee meeting (Sint Maarten)

A draft National Decree, containing general measures (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen), in connection with the implementation of article 61a of the General National Ordinance on Country Taxes (National Decree on international assistance with the levying of taxes) was discussed in the Central Committee meeting of Parliament on Friday October 22nd, 2021. Pursuant to paragraph 7 of article 61a, a draft national decree as meant in article 61a must be submitted ...
LEES VERDER

IMF Technical Assistance Report Sint Maarten: Sustainable Tax Reforms (Sint Maarten)

On 19 October 2021, the International Monetary Fund (IMF) published its Country Report No. 2021/231: Kingdom of the Netherlands—Sint Maarten: Technical Assistance Report—Sustainable Tax Reforms. Click here to go directly to the relevant page on the website of the IMF. This Technical Assistance Report was prepared by a staff team of the IMF. It is based on the information available at the time it was completed in March 2021. The ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Antwoord staatssecretaris van BZK op vraag over belastingheffing in de Caribische Koninkrijksdelen tijdens debat in Tweede Kamer inzake de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds. Onder andere over hervorming belastingdiensten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij kamerbrief d.d. 14 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn antwoorden op de tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) gestelde vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de staatssecretaris ook antwoord op een vraag vanuit de Tweede Kamer inzake belastingheffing in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hieronder hebben wij de betreffende vraag en het antwoord opgenomen (zie blz. 5-6 ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2021

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 oktober 2021. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Public Notice regarding effective dates of no longer accepting cheques at the Receiver’s Office (Sint Maarten)

The Ministry of Finance of Sint Maarten has informed the general public that effective 1 December 2021, the Receiver’s Office (het kantoor van de Landsontvanger) will no longer be accepting cheques with the exception of cheques from Banco di Caribe. The Receiver’s Office will cease accepting cheques from Banco di Caribe effective October 16, 2021. This has been announced with a Public Notice posted on the facebook page of the ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Beantwoording vraag over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) – de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk – van augustus 2021 en de antwoorden op schriftelijke vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van ...
LEES VERDER

Business Registration Form on facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Business Registration Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). When registering a business, copies of the ...
LEES VERDER

Pension Request Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Pension Request Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). According to the post on the facebook ...
LEES VERDER

Change of Address Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Change of Address Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). According to the post on the ...
LEES VERDER

Personal (Individual) Registration Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Personal (Individual) Registration Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). When registering a personal/individual ‘crib nummer’, ...
LEES VERDER

Ministerial Decree to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July, August and September 2021 (Sint Maarten)

The Ministerial Decree of the Minister of Finance dated September 16, 2021, no. 2021/1177, to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July 2021 until and including September 2021 has been published in the Landscourant van Sint Maarten of October 1st, 2021 (Lcrt. 2021 no. 22, see as from page 42). The Income Support Program is a program for sole proprietors without employees who were affected by ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Landspakket Sint Maarten 2021-Q4: Thema C Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsagenda bij het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die uitvoeringsagenda, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Sint Maarten 2021-Q3. Vervolg- en toetsvragen inzake vereenvoudiging voorgelegd aan een onderzoeksbureau. Concepten inzake Belastingregeling Nederland-Sint Maarten verstuurd (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Werkbezoek President Hoge Raad aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht ...
LEES VERDER

News release issued by the Government: implementation agendas in line with National Development Vision (Sint Maarten)

The fourth implementation agenda (vierde uitvoeringsagenda bij het ‘Landspakket’), covering the period from October-November-December 2021, was approved on Friday, September 24 in the Kingdom Council of Ministers (Rijksministerraad), according to a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Furthermore from the news release (summarized): Implementation agendas outline action-points that have to be taken by the Government of Sint Maarten and are to be considered a roadmap ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2022: onder andere over liquiditeitsleningen ACS en COHO (Caribisch Nederland)

Op 21 september 2021 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Vergaderjaar 2021–2022, kamerdossier 35 925 IV) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van het wetsvoorstel en hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het ...
LEES VERDER

Presentation in Parliament by the Minister of Finance on the Tax Reforms and response to questions central committee (Sint Maarten)

On August 30th 2021, the Minister of Finance of Sint Maarten held a presentation for Members of Parliament (Staten van Sint Maarten) on the status of the tax reforms. The title of the powerpoint-presentation was: “Fiscal Reform for Sint Maarten. Feasible. Socially & Financially Necessary”. Upon his presentation, the Minister also presented a technical report dated April 2021 prepared by the Fiscal Affairs Department (FAD) of the International Monetary Fund ...
LEES VERDER

News release Minister of Finance to clarify tax reform concerns (Sint Maarten)

The Minister of Finance of Sint Maarten seeks to alleviate confusion and encourage healthy discussions regarding the ‘suggested’ tax reforms as recently presented to Parliament, according to a news release on the website of the Government of Sint Maarten. The Ministry of Finance has presented the suggestions in Parliament with the hopes of prompting an open discussion on Tax Reform, wherein the community would feel free to ask questions, express ...
LEES VERDER

Engelse tekst wijzigingen van 28 juni 2019 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 133ste en 134ste zitting op 28 juni 2019 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) een Aanbeveling aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag. In overeenstemming met de procedure van artikel ...
LEES VERDER

The Governor of Sint Maarten in his address on the occasion of the opening of the parliamentary year 2021-2022: the Government plans to start with the optimizing and modernizing of the tax administration and will develop proposals to modernize the tax system (Sint Maarten)

On the occasion of the opening of the parliamentary year 2021-2022 the Governor of Sint Maarten last Tuesday, 14 September 2021, His Excellency Drs. Eugene B. Holiday, delivered his address to Parliament. In his address attention has been paid to the plans of the Government in the field of taxation. It concerns the tax reforms plans of the Government: the plans to modernize the tax system and to optimize and ...
LEES VERDER