‘Fiscale perikelen in de Caribische Koninkrijksdelen’ bij online Drieluik-webinar Perspectieven op Koninkrijksrelaties: over Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2 en staatssteun

Het expertisecentrum ITEM organiseert, in samenwerking met de Stichting Caribische Belasting en Europawinkel, op maandag 27 november 2023 het derde deel van de derde editie van het (online) Drieluik-webinar ‘Perspectieven op Koninkrijksrelaties’. In dit derde deel van het Drieluik gaan fiscale experts met elkaar in gesprek over thema’s uit de columnbundel ‘Fiscale perikelen’: Caribische omzetbelastingsystemen, Pijler 2, Staatssteun. De bijeenkomst wordt gemodereerd door mr. dr. Germaine Rekwest, voorzitter van de Stichting ...

Landsbesluiten indexering Algemene Ouderdomsverzekering 2023 en indexering Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 2023 in het Afkondigingsblad: aanpassing pensioenbedragen en premie-inkomensgrenzen voor 2023 (Sint Maarten)

Op 20 november 2023 zijn het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15e november 2023 tot wijziging van de artikelen 7, eerste lid en 7a, eerste lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (Landsbesluit Indexering Algemene Ouderdomsverzekering 2023) (AB 2023 no. 59) en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15e november 2023 tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (Landsbesluit Indexering Algemene ...

Suppletoire begroting 2023 aangeboden aan de Staten: 11 miljoen meer belastingopbrengsten (Sint Maarten)

De Minister van Financiën heeft een suppletoire begroting voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten van Sint Maarten waarin rekening wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen op economisch gebied. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een nieuwsbericht (ENG) op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Wij (red. CFN) beschikken nog niet over de aan het Parlement aangeboden begrotingswijziging, maar volgens het bovengenoemde nieuwsbericht toont de begrotingswijziging ...

Caribische belastingdiensten kwamen tijdens tweedaags werkseminar bijeen om kennis uit te wisselen (Nederland)

Onlangs zijn vertegenwoordigers van de belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland in een werkseminar bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling. Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie ...

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021 in het Afkondigingsblad. Volgens SOAB bevat de jaarrekening een getrouwheidsonzekerheid omtrent de volledige verantwoording van de belastinginkomsten (Sint Maarten)

Op 15 november 2023 is de Landsverordening van de 09 november 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021) uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 56 (AB 2023 no. 56), met bijlage 1: Jaarrekening 2021, bijlage 2: Accountantsverslag en  bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer-Rechtmatigheidsonderzoek. De jaarrekening is door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), de accountant van ...

’Taxation explained’ to educate on tax responsibilities and administration, during an event as part of the Financial Literacy Month (Sint Maarten)

As part of the ongoing Financial Literacy Month, an information session titled ‘Taxation Explained’ was successfully hosted at the Government Administration Building on November 6th, 2023. This event, organized in collaboration with The Ministry of Finance and Ms. Ife Badejo of Islandpreneur, aimed to provide the public with comprehensive insights into various tax obligations and the critical role of the Tax Administration in promoting compliance and cooperation. This has been ...

Cft in 1e halfjaarrapportage 2023: Nog weinig vooruitgang bij belastinghervorming en verbreding belastinggrondslag, wel voornemen om in tweede helft 2023 een toeristenheffing bij aankomst in te voeren en om de inning van de logeerbelasting te intensiveren door verhuurplatformen in de belastingheffing te betrekken (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste punten van advisering. De rapportage biedt een inzicht in de ...

Derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten (Sint Maarten)

Op 6 november 2023 is de derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie geplaatst. De uitvoeringsrapportage is bij brief d.d. 6 november 2023 door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de voortgang van het Landspakket Sint Maarten over de periode 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 (Q3 2023). Het geeft specifiek een ...

Afschaffing regime Vrijgestelde Vennootschap aangekondigd in aanschrijving. Vooruitlopend op wetswijziging worden verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap niet meer in behandeling genomen (Sint Maarten)

Op vrijdag 3 november jl. is de Aanschrijving d.d. 1 november 2023, 2023 no. 4842, van de Minister van Financiën van Sint Maarten ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening landsbelastingen inzake de behandeling van verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap als bedoeld in artikel 1A, eerste lid, onderdeel f, van de Landsverordening op de winstbelasting, gepubliceerd in de Landscourant ...

Consumer Price Index increased in the third quarter of 2023 (Sint Maarten)

The Consumer Price Index (CPI) increased in the third quarter of 2023 to 109.44, which represented an increase of 0.69% when compared to the previous quarter. Additionally, when comparing consumer prices in the past year quarter three of 2022 to quarter three of 2023 the results show a notable increase of 2.00%. This has been announced in a news release published on the website of the Government of Sint Maarten ...

November SXM Financial Literacy Month: Tax Support one of the key highlights (Sint Maarten)

Ministry of Finance is establishing the month of November as SXM Financial Literacy Month. This month-long initiative is dedicated to promoting financial education and empowerment within the community. Throughout the entire month of November, in collaboration with Islandpreneur, invaluable resources, workshops, and support will be provided to enhance financial literacy of all. One of the key highlights includes Tax Support. This has been announced with a news release published on the ...

Cft: Positief dat Sint Maarten werkt aan de logeerbelasting op woningverhuur aan toeristen en aan een toeristenbelasting bij aankomst, maar bredere belastingherziening noodzakelijk (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft onlangs gesproken met de minister van Financiën van Sint Maarten over het achterblijven van de hervormingen van het belastingstelsel en de modernisering van de belastingdienst. Dit is noodzakelijk om de belastinginkomsten te verhogen, aldus het Cft. Daarbij heeft het Cft aangegeven het een positieve ontwikkeling te vinden dat Sint Maarten werkt aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur ...

Benoeming waarnemend Gouverneur voor Sint Maarten (Sint Maarten)

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoeming van mevrouw E. (Emiko) Bird-Lake tot waarnemend Gouverneur van Sint Maarten. Zij kan indien nodig de Gouverneur Ajamu Baly vervangen. Dit is vandaag bekendgemaakt in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mevrouw Bird-Lake is geboren op Sint-Maarten, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en deed haar specialisatie als cardioloog bij het Vrije Universiteit Medisch Centrum(VUMC) te Amsterdam. Zij werkt momenteel als cardioloog ...

Kamerbrief van 16 oktober 2023 met update inzake ondersteuning aan Caribische landen bij de totstandkoming van verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 16 oktober 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, een update gestuurd aan de Tweede Kamer over de ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen. Stand van zaken BZ/BZK-samenwerking De Minister brengt in de kamerbrief eerstens naar voren dat is besloten om de twee initiatieven van het ‘BZK-traject’ en het ‘BZ-traject’ ...

Verslag van de EU-rapporteurs inzake de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de EU en de status van de eilanden als LGO, o.a. over voor- en nadelen van een eventuele statuswijziging van LGO naar UPG

Deze week is het verslag van de EU-rapporteurs van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer betreffende de relatie van het Caribische deel van het Koninkrijk met de Europese Unie (EU) en de status van de eilanden als ‘Landen en Gebieden Overzee’ (LGO) gepubliceerd. Het verslag is vastgesteld op 13 september 2023. Hierbij attenderen wij u op dit verslag. Tijdens de strategische procedurevergadering van de vaste commissie voor ...

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Koeweit stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Verdrag bevat bepalingen over gebruikersheffingen, douanerechten en andere heffingen

Op 6 maart 2023 is door de Staten-Generaal de stilzwijgende toestemming verleend van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit (met Bijlage) (Koeweit, 19 september 2022) (Trb. 2022, 95). De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zijn ingevolge artikel 24 van het Verdrag op 1 mei 2023 in werking getreden. Dit is op 16 oktober 2023 bekendgemaakt in het ...

Douaneverdrag tussen Nederland en Ecuador in het Tractatenblad: zal van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk

Vandaag, vrijdag 20 oktober 2023, is het op donderdag 19 oktober 2023 te Quito, Ecuador, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 125 (Trb. 2023, 125). Hierover is vanochtend ook een nieuwsbericht geplaatst op rijksoverheid.nl. Het Verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van ...

Ministry of VSA, SZV and stakeholders to redefine the future of the healthcare system, with a symposium in November: ‘The Future of Sustainable Healthcare in Sint Maarten’ (Sint Maarten)

The Ministry of VSA, in collaboration with SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced an ‘unprecedented symposium’ with the goal of formulating a five-year vision on sustainable healthcare in Sint Maarten. This has been announced with a news release published on the website of SZV. The event will take place from November 6 – 8, 2023, at the Belair Community Center and seeks to harmonize ...

Landsverordening tot wijziging van de LvAOV, de LvAWW, de Lv minimumlonen, de LvZV en de LvOV in het Afkondigingsblad: aanpassing peilperiode prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (Sint Maarten)

Op 4 oktober 2023 is de Landsverordening van de 29ste september 2023 tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering, de Landsverordening minimumlonen, de Landsverordening ziekteverzekering en de Landsverordening ongevallenverzekering, ter aanpassing van de peilperiode voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 45 (AB 2023 no. 45). Deze landsverordening treedt, zodra deze in het ...

Minister Ottley instructs SZV to no longer withhold tax/premium debt on new or existing AOV-pensions (Sint Maarten)

Based on the application of article 18 of the National Ordinance Old Age Insurance, Minister Ottley of VSA has instructed SZV (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) with immediate effect to no longer withhold tax/premium debt on new or existing AOV-pensions. This has been announced with a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. In a letter to director Carty of SZV, Minister Ottley wrote the ...

Uitkomsten herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Sint Maarten, Curaçao en Aruba hebben hun handtekening gezet onder de leenovereenkomst voor de herfinanciering van de ‘covidleningen’. Zo staat in een nieuwsbericht dat op donderdag 12 oktober 2023 is geplaatst op rijksoverheid.nl. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) heeft hierover ook een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Zoals bekend zijn op 10 oktober 2023 de uitstaande door Nederland verstrekte covidleningen aan Aruba, Curaçao en ...

Vierde uitvoeringsagenda 2023 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het vierde kwartaal van 2023 (2023-Q4, periode 1 oktober 2023 – 31 december 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...

Informatieve video van ‘Inside Government’ met Tax Administration (Sint Maarten)

Op de website van de overheid van Sint Maarten is een aflevering geplaatst van ‘Inside Government’ met een interview met Tax Administration Inspectorate mevrouw Shadira Friday. Hierbij attenderen wij u op deze video. U kunt de video vinden op de homepage van genoemde overheidswebsite: scroll op die pagina naar beneden tot de rubriek See for yourself-Informative Videos alwaar meerdere video’s van Inside Government zijn geplaatst, waaronder de bovenbedoelde video met ...

Nu ook een Verbeterblad inzake gecorrigeerde loonbelastingtabellen 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 22 september 2023 is in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB 2023 no. 43) een Verbeterblad geplaatst ter zake van het publiceren van de correcte bijlage II* (Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2022) behorende bij de Regeling vaststelling inkomsten- en loonbelastingtabellen 2022 van 22 juni 2023 (AB 2023, no. 29). * Bij de Regeling vaststelling inkomsten- en loonbelastingtabellen 2022 werd initieel deze Bijlage II (Loonbelastingtabellen Sint Maarten 2022) gevoegd. Op de ...

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt Sint Maarten, Curaçao en Bonaire (Curaçao-Sint Maarten-Bonaire)

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt deze dagen, van 30 september tot en met 5 oktober, een werkbezoek aan Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met dit nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Zo neemt de staatssecretaris op Sint Maarten deel aan een Catshuissessie ...

Elizabeth de Cuba voorgedragen als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Curaçao-Sint Maarten)

De Rijksministerraad heeft op voordracht van Curaçao op 29 september 2023 ingestemd met het voornemen om mevrouw J.E. (Elizabeth) de Cuba voor te dragen als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Dit is bekendgemaakt met een persbericht op de website van het Cft. De benoeming van mevrouw Elizabeth de Cuba in het Cft zal per 1 oktober 2023 ingaan. Zij volgt daarmee de heer Gregory ...

Benoeming Procureur-Generaal bij Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden

Bij het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt de heer mr. G.L.C. Schoop tot Procureur-Generaal benoemd. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De heer mr. Schoop zal de functie van Procureur-Generaal per 1 februari 2024 bekleden. De heer Schoop is thans plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie voor Curaçao ...

Benoemingen leden, een rechter-plaatsvervanger en een directeur bedrijfsvoering bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden twee leden, een rechter-plaatsvervanger en een directeur bedrijfsvoering benoemd. Het gaat om de heer drs. M.P. Luttge EMSD tot directeur bedrijfsvoering (per eerst mogelijke datum), mevrouw mr S.T. Leon tot rechter-plaatsvervanger (per 1 januari 2024), mevrouw mr J. Brandt tot lid (per 1 januari 2024) en de heer mr B.J. van Ettekoven (per 1 maart 2024), tevens tot lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd ...

Receivers Cashiers Department relocates to original location (Sint Maarten)

Effective October 2nd, 2023 (today), the Receivers Cashiers Department will be relocating from the Government Administration Building to its original building located directly across the road. The Receivers Cashiers Department will also revert to its original opening hours, welcoming the public from 8:00 am until 2:00 pm, Monday through Friday. This has been announced with a news release on the general website of the Government of Sint Maarten. Citizens are ...

Procesreglement 2023 voor civiele zaken in eerste aanleg en in hoger beroep gepubliceerd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) is het Procesreglement 2023 voor civiele zaken in eerste aanleg en in hoger beroep gepubliceerd. Het aangepaste reglement is door de Hofvergadering vastgesteld op 4 september 2023 en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023. Mede op basis van na consultatie van de balies ...