Interparlementair Koninkrijksoverleg van 1 – 5 juni in Den Haag (Nederland – Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni 2023 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Dit is onder meer bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao, de Staten van Sint Maarten en van de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor ...
LEES VERDER

Benoemingen leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de Rijksministerraad op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft ingestemd met de benoeming van nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Per 1 augustus 2023 worden benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: mevrouw Vonk en de heren Bracht, Van ’t Westeinde, Bours en Drenth. Per ...
LEES VERDER

Handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek’ voor wetgevingsjuristen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de publicatie bekendgemaakt van de handleiding ‘Caribische wetgevingstechniek - Het opstellen van wetgeving in Aruba, Curaçao en Sint Maarten’, door prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Uitgeverij Boom Juridisch). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de TWO. De TWO heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit boek, zo ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie organiseert een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk

Op 12 juni 2023 organiseert het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een informele informatiesessie voor rechters die belangstelling hebben om te werken in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo blijkt uit een bekendmaking op de facebookpagina van het Gemeenschappelijk Hof, geplaatst 17 mei 2023: “Zon, Zee & Rechtspraak iets voor u? Geef uw rechterlijke carrière kleur en ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2023

Het overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 april 2023, is gepubliceerd. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de lijst met peildatum 1 januari 2023 bevat ...
LEES VERDER

Voorstel van Rijkswet COHO formeel ingetrokken (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (‘consensusrijkswet COHO’) formeel ingetrokken. Dit houdt verband met het tot stand gekomen zijn van de Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Stcrt. 2023, 13947). Medio januari van dit ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake vestiging in Sint Maarten van een kantoor van het UN Office for Project Services ter kennisgeving naar Staten-Generaal. Verdrag bevat bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten (Trb. 2023, 51; hierna: het Verdrag) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...
LEES VERDER

Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen in de Staatscourant (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 17 mei 2023 is de Onderlinge Regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen), gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 13947 (Stcrt. 2023, 13947). De in de Staatscourant gepubliceerde onderlinge regeling ...
LEES VERDER

In 2022 is door Koninkrijksrelaties € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor transformatie belastingdienst Sint Maarten. Plan ICT-huishouding belastingdienst afgerond, aanbesteding wordt voorbereid: mogelijk maken van online belastingaangifte (Sint Maarten)

Voor de uitvoering van de maatregelen en hervormingen in het Landspakket Sint Maarten is in 2022 via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar gesteld aan Sint Maarten voor een investering in de transformatie van de belastingdienst van Sint Maarten. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 dat op 17 mei 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 ...
LEES VERDER

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Sint Maarten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat de belasting- en premiedruk van Sint Maarten met ...
LEES VERDER

Uiterste indieningsdatum aangifte IB 2022 is 31 juli 2023 (Sint Maarten)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 (A en B) is 31 juli 2023. Zo staat in een ‘algemene’, niet specifiek geadresseerde, brief met dagtekening 1 mei 2023 van de belastingdienst die op de facebookpagina van de Sint Maarten Tax Administration is geplaatst. In de brief wordt aangegeven dat de aangifte niet online en ook niet per e-mail kan worden ingediend maar ‘fysiek’ moet worden ingediend bij de front ...
LEES VERDER

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname

Op 8 mei jl. heeft ten kantore van het Surinaamse consulaat in Willemstad de ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide Hoven verder geïntensiveerd, na een eerder bezoek in oktober 2022 van een delegatie van het ...
LEES VERDER

Cft benadrukt in advies bij landsbegroting 2023 nogmaals het belang van de fiscale hervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2023 van Sint Maarten. Op 31 maart 2023 werd de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB ...
LEES VERDER

Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen in het Publicatieblad van Curaçao (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 2 mei 2023 is het Besluit van de 28ste april 2023, houdende de bekendmaking in het Publicatieblad van de tekst van de op 4 april 2023 vastgestelde Onderlinge Regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen), uitgegeven ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Nieuw-Zeeland ter stilzwijgende goedkeuring naar de Staten-Generaal: goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd

Bij brief d.d. 5 april 2023 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 10 maart 2022 te Wellington getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2022, 30, Trb. 2022, 44) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is bijgevoegd. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk inzake dit verdrag is ...
LEES VERDER

Tax Administration Sint Maarten ook vandaag en aanstaande maandag en dinsdag nog gesloten (Sint Maarten)

De kantoren van de belastingdienst van Sint Maarten (Tax Administration of Sint Maarten) zijn ook vandaag, vrijdag 28 april 2023, en volgende week maandag en dinsdag 1 en 2 mei 2023 nog gesloten. Dit is door de belastingdienst bekendgemaakt met een mededeling op de facebookpagina van de dienst (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de ‘Important Notice’op die fb-pagina te gaan). Op woensdag 3 mei zal de dienstverlening ...
LEES VERDER

Verslag IPKO: ‘Afvalstoffenheffing in de Landen is niet kostendekkend’ (Aruba – Curaçao – Sint Maarten)

Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 op Curaçao heeft plaatsgevonden, is geconcludeerd dat de afvalstoffenheffing in de Caribische Landen niet kostendekkend is. Zo blijkt uit het op 11 april jl. vastgestelde verslag van het werkbezoek van de delegatie van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het verslag staat dat de ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2022 van de Hoge Raad gepubliceerd: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op 4 april is het jaarverslag over 2022 van de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad; klik hier voor een link naar het (digitale) jaarverslag 2022. Inleiding In het jaarverslag legt de Hoge Raad verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2022. Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een videoboodschap wordt een ...
LEES VERDER

Aanstaande maandag symposium van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: ‘De toekomst van de fiscaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk’

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba organiseert aanstaande maandag 17 april 2023 (gehele dag) in de aula van de Universiteit van Aruba een symposium onder de titel ‘De toekomst van de fiscaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk’. Het symposium is onderdeel van de serie van ‘Legacy Lectures’ die door het Hof georganiseerd worden ter gelegenheid van vertrekkende ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2023 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal

Bij brief van 5 april 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...
LEES VERDER

Increased controls for road tax as well as for the technical requirements of vehicles on public roads (Sint Maarten)

The police of Sint Maarten will start controlling for road tax as well as for the technical requirements of vehicles on public roads. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Hence, it is important for those who operate any vehicle to have attached the plate bearing the registration number. Additionally, the vehicle must meet the technical requirements set by the ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, met bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 11 april 2023 is het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 51 (Trb. 2023, 51). In het Engels wordt het gastlandverdrag aangeduid ...
LEES VERDER

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland tekenen Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op dinsdag 4 april jl. hebben Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland een Onderlinge regeling samenwerking voor hervormingen getekend voor duurzame samenwerking aan de hervormingen in de publieke sector van de Caribische landen van het Koninkrijk (klik hier voor de toelichting daarbij). De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer hierover bij brief d.d. 4 april 2023 geïnformeerd. Over dit akkoord ook dit nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Eerste uitvoeringsrapportage 2023 en tweede uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 april 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2023 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 november 2022 – 15 februari 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het tweede kwartaal van 2023 (2023-Q2, periode 1 april 2023 – 30 juni 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 31 maart 2023 is de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 17 (AB 2023 no. 17), inclusief Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2022-2023-166) werd op 6 maart jl. aangeboden aan de Staten van Sint Maarten ...
LEES VERDER

Ministerraad besluit dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN krijgen (Nederland)

De Ministerraad van Nederland heeft ingestemd met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen (BRP), zodat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN (burgerservicenummer) kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door hen tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Op de website van het ...
LEES VERDER

Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping: No jurisdiction has raised any concerns about Aruba or Curaçao. Steps have been taken to implement the minimum standard in the ‘tax arrangements’ between the countries of the Kingdom of the Netherlands

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS continue to make significant progress in the implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance, as the OECD releases the latest peer review results assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: the Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping. This has been announced ...
LEES VERDER

SZV announces that the 2022 AOV/AWW pension statements are available (Sint Maarten)

The 2022 pension statements (AOV/AWW) are available at SZV and can be requested for either online or by calling SZV’s Customer Service. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). The yearly pension statement shows the total amount of AOV/AWW pension benefits that the pensioner was entitled to from SZV Sint Maarten. The news release on SZV’s website contains a ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...
LEES VERDER