Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023 published, making dispute resolution mechanisms more effective

On Tuesday November 14, 2023, the OECD released Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective – Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023, the first-ever edition that provides stakeholders with an overview of published information on MAP in each member jurisdiction of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS in a clear and simple manner. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Although member jurisdictions have ...

OECD Secretary-General welcomes pledge by 48 countries (including The Netherlands) to implement global tax transparency standard for crypto-assets by 2027 (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF)

OECD Secretary-General Mathias Cormann welcomed the announcement on Friday November 10th, 2023, that 48 countries and jurisdictions intend to implement the OECD’s global tax transparency framework for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets by 2027. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: “Today’s announcement of co‑ordinated international action on crypto-assets is a major step forward, marking ...

Douaneambtenaren bevorderd tot Hoofd-Verificateur (Suriname)

Op donderdag 9 november 2023 zijn 19 verificateurs 1ste klasse bij de Dienst Inspectie Invoerrechten & Accijnzen van de Belastingdienst Suriname bevorderd tot ‘Hoofd-Verificateur’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Voorzitter Joyce de Vlught van de douanebond bracht bij de bevorderingen naar voren dat er vanuit de bond hard is gewerkt om deze bevorderingen tot stand te brengen. Zij gaf verder aan dat ...

Ontwerpwetten wijziging artikel 9 Inkomstenbelasting 1922 en wijziging artikel 4 Wet Dividendbelasting 1973 vandaag in een commissievergadering van DNA. Betreft het toevoegen van een vrijstelling als stimuleringsmaatregel voor inwoners om te beleggen in kwalificerende binnenlandse sectoren (Suriname)

Vandaag, vrijdag 17 november 2023, worden de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 en de (initiatief)ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 behandeld in een vergadering van de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée. Zo blijkt uit de agendering voor deze vergadering op de website van het Parlement. De bovengenoemde ontwerpwetten werden op 18 oktober 2023 bij De Nationale Assemblée ingediend en werden ook al ...

Vakbonden spraken met het Parlement over hun eis tot terugdraaien van de BTW-maatregelen. Regering roept vakbonden op tot normalisatie en verdere dialoog (Suriname)

Om de stopzetting en het terugdraaien van de BTW-maatregelen af te dwingen hebben de vakbonden op maandag 13 november 2023 gezamenlijk een bespreking gehad met het parlement. De parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft de aanwezigen aangehoord en toegesproken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Naast parlementsvoorzitter Bee, waren ook de vicevoorzitter drs. Dew Sharman en de leden drs. Asiskumar Gajadien en mr ...

Uit reactie Cft op derde UR 2023 en advies bij derde OBW 2023 van Saba: lokale heffingen in lijn met de begroting, motorrijtuigbelasting en logeerbelasting naar beneden bijgesteld (Saba)

Bij brief d.d. 9 november 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 en advies uitgebracht bij de derde ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba ...

Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling volksverzekeringen BES in verband met de afschaffing van schuldige nalatigheid in de Wet AOV BES (Caribisch Nederland)

Op 15 november 2023 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 6 november 2023, nr. 2023-0000540116, tot wijziging van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren en jaarpremies, de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW en de Regeling volksverzekeringen BES in verband met de afschaffing van schuldige nalatigheid, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 31259 (Stcrt. 2023, 31259). Deze regeling treedt in ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021 in het Afkondigingsblad. Volgens SOAB bevat de jaarrekening een getrouwheidsonzekerheid omtrent de volledige verantwoording van de belastinginkomsten (Sint Maarten)

Op 15 november 2023 is de Landsverordening van de 09 november 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021) uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 56 (AB 2023 no. 56), met bijlage 1: Jaarrekening 2021, bijlage 2: Accountantsverslag en  bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer-Rechtmatigheidsonderzoek. De jaarrekening is door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), de accountant van ...

SBTNO komt vanwege het ontbreken van een profielschets voor het bestuur van het Cessantiafonds niet toe aan toetsing van voorgedragen kandidaat-bestuurslid (Curaçao)

Vanwege het ontbreken van een profielschets voor het bestuur van het Cessantiafonds komt de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), de adviseur corporate governance van de regering, niet toe aan toetsing van een door de regering voorgedragen kandidaat als lid van het Cessantiafonds. SBTNO heeft dan ook ‘zwaarwegende bezwaren’ tegen de voorgenomen benoeming. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een brief d.d. 8 november 2023 van SBTNO aan de Raad ...

FMR augustus 2023: belastingopbrengsten per middel uitgelicht, totaal 7,8 miljoen hoger dan begroot voor die maand (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2023 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2023 aangeboden aan de voorzitter van de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over augustus 2023. Gewone Dienst Zie blz. 6-7 van de FMR augustus 2023: Volgens de eerste prognose (2023v1) ...

MinFin vindt de werkvoorraad IB-aangiften nog te hoog en wil nog steeds dat deze vóór het einde van het jaar is weggewerkt, restituties moeten 22 december zijn voltooid (Curaçao)

In vervolg op zijn brief d.d. 24 oktober 2023 constateert Minister Silvania van Financiën in een nieuwe brief d.d. 16 november 2023 aan het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen dat de voorraad aan nog te verwerken inkomstenbelastingaangiften nog hoog is en blijft stijgen door nieuwe binnengekomen aangiften. Omdat de Minister wil dat de werkvoorraad zo veel mogelijk voor het einde van het jaar 2023 is weggewerkt, wenst ...

Van 1 tot en met 15 november 2023 in totaal voor ruim 4,3 miljoen aan restituties uitbetaald, in december laatste ronde van dit jaar (Curaçao)

De belastingdienst heeft deze maand, tot en met woensdag 15 november jl., voor in totaal ruim 4,3 miljoen gulden uitbetaald aan restituties. Zo blijkt uit een overzicht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Tot en met donderdag 9 november betrof dat nog een bedrag ad ruim NAfl. 3,4 miljoen (zie dit artikel in het CFN van 10 november jl.). In de afgelopen week is ...

Landsbesluit houdende (volledige) inwerkingtreding van de Mededingingsverordening in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 14 november 2023 is het Landsbesluit van 8 november 2023 no. 2, houdende de inwerkingtreding van de Mededingingsverordening (AB 2020 no. 103) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 51 (AB 2023 no. 51). Hierbij attenderen wij u op dit landsbesluit. De Mededingingsverordening stelt regels stelt ten aanzien van kartels, misbruik van economische machtspositie en concentraties teneinde de effectieve concurrentie op Aruba te waarborgen. Teneinde ...

Plan tot verzelfstandiging Dienst Warenkeuring en Hygiëne in een ‘Aruba Quality & Hospitality Authority’ die verantwoordelijk moet worden voor het vergunningenproces inzake vakantieverhuur (Aruba)

Tijdens een vergadering op 6 november 2023 met vertegenwoordigers van de vakbond voor ambtenaren en werknemers in de private sector van Aruba (SEPPA) en georganiseerde werknemers van de publieke sector (TOPA) heeft minister Dangui Oduber van Toerisme en Volksgezondheid een door de regering opgesteld concept-Sociaal Plan in verband met de beoogde verzelfstandiging van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne gepresenteerd. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van ...

CAft verwacht op basis van recente uitvoeringsinformatie dat het begrotingsoverschot in 2023 aanzienlijk hoger zal uitvallen, vooral door sterk stijgende belasting- en premie-inkomsten (Aruba)

Bij brief d.d. 18 oktober 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2023 van Aruba. Het advies van het CAft bevat ook enkele fiscale aangelegenheden (zie hierna onder ‘Oordeel CAft’). Begrotingswijziging 2023 Bij Landsverordening van 29 september 2023 (AB 2023 no. 44) werd de landsbegroting van Aruba voor het lopende dienstjaar 2023 gewijzigd ...

Verdeling na verbreking samenleving. Grondbelasting en erfpachtcanon betreffende de woning over de periode dat partijen een huishouding voerden worden aangemerkt als woonlasten, derhalve als onderdeel van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding: de man kan geen betaling vorderen van de helft. Betalingen over de periode daarna moeten wel worden verrekend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen hebben een korte periode samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding gevoerd. In verband met de samenleving hebben partijen een notariële samenlevingsovereenkomst ondertekend. In verband met de samenleving hebben partijen een notariële samenlevingsovereenkomst ondertekend. Hierin is ten aanzien van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding bepaald dat partijen in overleg bepalen welke ...

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Indien en voor zover sprake is van belastingschulden van de man en/of de vrouw in persoon over de huwelijkse periode, dienen deze door partijen bij helfte te worden gedragen. De partij aan wie een aanslag wordt opgelegd heeft na betaling daarvan aanspraak op betaling aan hem of haar van de helft daarvan door de ander

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen waren met elkaar in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Tussen partijen bestaat een geschil over de wijze waarop de tussen hen bestaande huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld. Voor zover het de belastingschulden betreft ...

Vordering erfgenamen om aan hen toestemming te verlenen om het woonhuis van erflater te verkopen door kortgedingrechter afgewezen: de omstandigheid dat de belastingschulden ten aanzien van het woonhuis blijven oplopen is geen spoedeisend belang omdat zulks in casu al jaren de situatie is en niet valt in te zien waarom dat nu spoedeisendheid oplevert

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen zijn allen erfgenamen van de in 2009 overleden erflater. Tot de nalatenschap van de erflater behoort onder meer het recht van erfpacht op een perceel domeingrond gelegen in Aruba met het daarop gebouwde woonhuis. Het woonhuis wordt al jaren niet bewoond en onderhouden. Het woonhuis is in 2009 getaxeerd. De ...

Regering bereid tot aanpassing belastingschijven en extra tegemoetkoming aan personen in de onderste schijf, gelijktijdig werken aan een integrale herziening van de BTW (Suriname)

De regering van Suriname is bereid om samen met de vakbonden de belastingschijven aan te passen en een extra tegemoetkoming uit te keren aan personen in de onderste schijf. Dit heeft de regering afgelopen zaterdag tijdens een overleg met de collectieve vakbeweging naar voren gebracht, zo staat in dit nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en in dit nieuwsbericht op de algemene website van de ...

Premiepercentages inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de zorgverzekering BES blijven in 2024 ongewijzigd (Caribisch Nederland)

Vandaag, maandag 13 november 2023, is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 november 2023, kenmerk 3709959-1055640-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met de premiepercentages voor 2024 en de Regeling aanspraken zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2024 en enkele wijzigingen van technische aard, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, ...

Hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri weer geopend voor dienstverlening aan het publiek (Aruba)

Het hoofdkantoor van belastingdienst te Camacuri is met ingang van vandaag, maandag 13 november 2023, weer geopend voor dienstverlening aan het publiek. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht van de belastingdienst is een overzicht opgenomen met de diverse locaties waar en de tijden waarop de verschillende soorten dienstverlening van de belastingdienst worden verleend op het hoofdkantoor ...

Arrest Hoge Raad. Amerikaanse vennootschap met v.i. in Sint Maarten heeft geen bbo in rekening gebracht aan de Sint Maartense afnemer en ook geen bbo op aangifte voldaan: belasting nageheven van de afnemer. Geen steun voor stelling dat de wetgever onder ‘een binnen het heffingsgebied gevestigde ondernemer’ mede heeft willen begrijpen de ondernemer die buiten Sint Maarten is gevestigd en een vaste inrichting in Sint Maarten heeft van waaruit hij de bedrijfsomzet realiseert

Op 10 november 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2023:1526) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 10 maart 2021 betreffende een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de belasting op bedrijfsomzetten (bbo) over de jaren 2012 tot en met 2015 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:89). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Hof in deze zaak op goede gronden ...

Ministerraad stemt in met voordracht van prof. mr. Herke Kranenborg tot rechter bij het Hof van Justitie van de EU

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht van prof. mr. Herke Kranenborg tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Herke Kranenborg is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie en hoogleraar European Data Protection and Privacy Law aan de Universiteit Maastricht. Nederland ...

Digitaal procederen in Nederland binnenkort in álle belastingzaken mogelijk (Nederland)

Burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) kunnen vanaf 4 december digitaal procederen in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven. Het was al langer mogelijk om digitaal te procederen in beroep en hoger beroep rijksbelastingzaken en in hoger beroep lokale belastingzaken. Daar komen nu de lokale belastingzaken in beroep bij, waardoor in alle belastingzaken nu digitaal geprocedeerd kan worden. Dit is vorige week bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...

Global Forum publishes eight new peer review reports on transparency and exchange of information on request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR) for six of its members (Latvia, Mauritania, Pakistan, Poland, Serbia and Thailand), and supplementary reports that reflect progress made by two members (Botswana and Dominica) in implementing the EOIR standard. This has been announced in a news release on the website of ...

OECD and IGF invite comments on a draft toolkit to support developing countries in addressing base erosion and profit shifting risks when pricing minerals

As part of the ongoing work of the OECD/IGF partnership on BEPS in the mining programme, the OECD is seeking public comments on an additional toolkit that is designed to support developing countries in addressing the transfer pricing challenges faced when pricing minerals. The toolkit applies this transfer pricing framework as documented in Determining the Price of Minerals: A Transfer Pricing Framework to a specific mineral (lithium). This has been announced in a news ...

Regering en vakbonden bespraken voorstellen inzake de BTW, maar de vakbonden eisen in een daarna aan het parlement aangeboden petitie dat de regering de uitvoering van de BTW (voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen) onmiddellijk stopzet. Regering zegt te zoeken naar ruimte voor verbetering maar geeft aan dat de review het beleid niet onderuit moet halen (Suriname)

Deze week zijn tijdens een bijeenkomst op het Kabinet van de President met de vakbonden verschillende voorstellen besproken met betrekking tot de BTW-wetgeving, met speciale nadruk op de verhogingen van belastingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen voor de verruiming van belastingschijven. Zo blijkt uit dit artikel in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Minister van Financiën en Planning Raghoebarsing heeft in dit kader gezegd dat ...

Eerste halfjaarrapportage 2023 Cft BES: stand van zaken financieel beheer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht – waaronder het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde ...

Uit reactie Cft op 3e UR 2023 van Bonaire: overschot van USD 12,8 miljoen onder andere door hogere belastingbaten, vooral toeristenbelasting en opcenten vastgoedbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 1 november 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het OLB. De reactie van het Cft bevat ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden. Oordeel Bonaire zet de realisatie tot en met het derde kwartaal van 2023 af tegen een gewijzigde vastgestelde begroting ...

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht