Voormalig ambassadegebouw VS wordt gerenoveerd voor de Belastingdienst (Suriname)

Het gebouw waar voorheen de ambassade van de Verenigde Staten was gehuisvest, wordt gerenoveerd voor de Belastingdienst Suriname. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De renovatie ten behoeve van de belastingdienst is onderdeel van het Fiscal Strengthening to Support Economic Growth (FISEG) programma van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De officiële start van de renovatie vond op 10 juni 2024 plaats in aanwezigheid ...

Douane Nederland heeft risicomanagement training verzorgd voor 18 cursisten van de Douane Suriname (Suriname)

Vorige week hebben twee trainers van de Douane Nederland een intensieve training over Risicomanagement verzorgd voor 18 cursisten van de Douane Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. De training is een belangrijke pilot in aanloop naar het aankomende ‘Makandra-project’ dit najaar. Dat project heeft als doel het delen en vergroten van vakkennis op douaneterrein en daarmee de versterking van de Douane Suriname ...

Fiscale faciliteiten om elektrische voertuigen en zonne-energiesystemen e.d. te stimuleren en toegankelijker te maken (Suriname)

De regering van Suriname heeft enkele belangrijke fiscale maatregelen genomen om de toegang tot milieuvriendelijke voertuigen en groene energieoplossingen te verbeteren Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Ter stimulering wenst de regering namelijk milieuvriendelijke voertuigen, elektrische voertuigen, groene energie, alternatieve energie opwekking alsook zonne-energiesystemen toegankelijker te maken. Het betreft de volgende maatregelen: Om milieuvriendelijke voertuigen en elektrische voertuigen te stimuleren en ...

Curaçao publiceert het AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation (Curaçao)

Op 11 juni 2024 is het actieplan van het Land Curaçao inzake de bestrijding van witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao: ‘Curaçao’s National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation’ (AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan Curaçao 2024). Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit actieplan, zonder ...

Geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden in het Publicatieblad: faciliteiten loonbelasting en sociale premies (Curaçao)

Op 12 juni 2024 is het Landsbesluit van de 16de april 2024, no. 24/878, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 62 (GT) (P.B. 2024 no. 62 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden (P.B. 1989, no ...

SVB herinnert werkgevers aan de verplichting om uiterlijk 30 juni de Cessantia-bijdrage 2024 te betalen (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) herinnert werkgevers in een bekendmaking aan de verplichting om uiterlijk per 30 juni aanstaande de Cessantia-bijdrage voor het jaar 2024 ten behoeve van de in dienst zijnde werknemers te betalen. De bijdrage voor 2024 wordt bepaald door het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 december 2023 te vermenigvuldigen met Nafl. 40,-. Aldus de bekendmaking van de SVB. TEKST De tekst van de bekendmaking van de ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk worden de aangiftebiljetten weer per post toegezonden. Zo blijkt uit een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en uit een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 9 augustus 2024. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn ...

Verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van een voertuig in eerste instantie door de Inspecteur afgewezen. Inspecteur komt pas in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet. Het Gerecht oordeelt dat voor een kostenvergoeding voor de bezwaarfase geen wettelijke basis bestaat. Wel proceskostenvergoeding voor de beroepsfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend om vrijstelling van invoerrechten met toepassing van de zogenoemde ‘verhuisboedelvrijstelling’ voor de invoer van een voertuig. Dit verzoek is evenwel afgewezen. Het daartegen door belanghebbende ingediende bezwaar is door de Inspecteur afgewezen, waarbij is bepaald dat geen vrijstelling bij invoer op grond van artikel 35, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten ...

De Inspecteur komt in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase, maar geen bezwaarkostenvergoeding omdat belanghebbende daar niet voorafgaand aan de uitspraken op bezwaar om heeft verzocht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AOV/AWW en AVBZ over het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en vervolgens bij drie afzonderlijke geschriften beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van drie keer NAf 150 (totaal NAf 450). Partijen zijn uitgenodigd voor ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur hangende de procedure volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur van het in totaal betaalde griffierecht NAf 150 aan belanghebbende te vergoeden. Het bedrag van NAf 300 dat per abuis door het Gerecht te veel aan belanghebbende in rekening is gebracht (omdat de zaak ten onrechte werd geregistreerd als een civiele zaak), dient door het Gerecht gerestitueerd te worden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2019 en 2020. Tevens zijn verzuimboetes opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Bij het Gerecht ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur reeds volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ voor het jaar 2020 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. Bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ verminderd naar nihil. Vervolgens heeft belanghebbende (toch) beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Belanghebbende heeft aangegeven dat hij ...

Gerecht stelt de waarde van de onroerende zaak voor de OZB in goede justitie vast. Inspecteur had bij de waardering van het kantoorpand uit moeten gaan van de waarde in het economische verkeer en in dit geval niet van de herbouwwaarde. Het door belanghebbende ingebrachte taxatierapport is onbruikbaar omdat de datum van de waardebepaling te ver ligt van de peildata. Bij de waardebepaling van de erfpachtgrond moet geen rekening worden gehouden met het daarop rustende recht van erfpacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van onroerende zaken. Aan hem zijn ter zake van de onroerende zaken aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) over de jaren 2024 en 2019 opgelegd. De onroerende zaak waar de aanslag OZB 2024 betrekking op heeft, betreft een kantoorpand met een magazijn met een oppervlakte van 504 m², met aangrenzende parkeerplaatsen, gelegen op vier aaneengesloten kadastrale percelen erfpachtgrond ...

Online aangifteprogramma bevat structurele fout bij de automatische berekening van de drempel buitengewone lasten: algemene voorlichting of een toezegging? Ook in geval sprake zou zijn van een toezegging slaagt een beroep op het vertrouwensbeginsel in casu niet, omdat belanghebbende (van beroep belastingadviseur) in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mocht rekenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2018 onder meer een bedrag van NAf 13.060 aan buitengewone lasten in aftrek gebracht. De daarbij door het (online) aangifteprogramma berekende en toegepaste drempel buitengewone lasten bedraagt NAf 4.306. De Inspecteur heeft een aanslag inkomstenbelasting opgelegd in afwijking van de aangifte. Daarbij is onder meer een correctie van de drempel buitengewone lasten ...

Correctie (ter behoud van rechten) wegens vermeende niet-verantwoorde inkomsten uit verhuurd onroerend goed ten onrechte aangebracht: enig bewijs voor door belanghebbende genoten inkomen ontbreekt. Ook de correctie afwaardering van (incourante) voorraden is ten onrechte aangebracht, omdat in het geheel niet ten laste van de fiscale winst blijkt te zijn afgewaardeerd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende dreef sinds 1 januari 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van 2014 gestaakt. Ten tijde van het staken bleef belanghebbende nog met een partij aan (incourante) voorraden zitten. Daarvan is nog een klein deel verkocht in 2015 en 2016. Het bedrijfspand waarin de onderneming ...

Inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende pensioeninkomen vanuit het Franse deel van Sint Maarten heeft genoten, maar maakt de hoogte daarvan niet aannemelijk: het Gerecht stelt het pensioeninkomen op een lager bedrag vast. Geen aftrek (verrekening) ter voorkoming van dubbele belasting omdat over het pensioeninkomen aldaar (effectief) geen belasting verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inmiddels overleden) heeft in zijn (herziene) aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 een belastbaar inkomen aangegeven, bestaande uit inkomsten uit verhuur van onroerend goed. In geschil is of het belastbaar inkomen terecht door de Inspecteur is gecorrigeerd met een bedrag wegens een verondersteld genoten pensioen afkomstig vanuit het Franse deel van Sint Maarten. Kort samengevat en ...

Na het ter zitting overgelegde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan te hebben doorgenomen, laat de Inspecteur het opgevoerde bedrag aan partneralimentatie in aftrek toe. Belanghebbende heeft in zijn aangifte geopteerd voor de ex-patriate regeling. Partijen zijn het erover eens geworden dat de beroepskosten niet aftrekbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 verzocht om toepassing van de ex-patriate regeling. Hij heeft een bedrag aan alimentatie aan de ex-echtgenote als persoonlijke last in mindering gebracht en een bedrag van NAf 500 aan beroepskosten in aftrek gebracht. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2020 afgeweken en heeft daarbij ...

Wijziging Wet Fiscaal Identificatienummer aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) is gisteren door De Nationale Assemblée aangenomen met algemene 33 stemmen. Overigens zijn staande de vergadering door de regering blijkbaar nog drie wijzigingen aan het ontwerp aangebracht, zo blijkt uit de video van de openbare vergadering. De wijziging zijn nog niet op de website van ...

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangenomen door de Eilandsraad (Bonaire)

De ontwerpeilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 is gisteren door de eilandsraad van Bonaire aangenomen (klik hier om naar een video van de eilandsraadvergadering te gaan). De ontwerpeilandsverordening werd op 29 mei 2024 aangeboden aan de eilandsraad en werd op dinsdag 4 juni behandeld in een vergadering van de vaste commissievergadering B&O van de eilandsraad. Bij die commissievergadering is op de website van de eilandsraad deze powerpoint-presentatie geplaatst ...

Motie Mercelina door de Tweede Kamer verworpen. Betrof een verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

De tijdens het plenair debat van woensdag 5 juni 2024 inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) door het lid/bijzonder gedelegeerde van de Staten van Curaçao Mercelina ingediende motie is door de Tweede Kamer verworpen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over deze motie). Zoals wij rapporteerden in het CFN van 5 juni 2024 (klik hier), waren ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao aangenomen door de Tweede Kamer (Curaçao)

Het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over dit wetsvoorstel). Het plenair debat inzake het onderhavige wetsvoorstel ...

Belastingverdrag met Malta aangenomen door de Tweede Kamer. Gewijzigde motie Idsinga ook aangenomen (Curaçao)

Het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina en deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over het wetsvoorstel). Ook de door het lid Idsinga ingediende (gewijzigde) motie is door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze ...

Wijziging Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 juni 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 3de juni 2024 tot wijzing van de Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 60 (P.B. 2024 no. 60). Bij Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie (P.B. 2024 no. 41) zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in onder meer de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (“LvMOT”). Zie ...

Landsbesluit UBO-registratie in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juni 2024 ter uitvoering van artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit UBO-registratie) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 58 (P.B. 2024 no. 58). Krachtens dit landsbesluit worden, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 45, vijftiende en zestiende lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL), regels ...

Brief minister van F&P naar alle publieke functionarissen waarin wordt benadrukt dat het essentieel is dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Oproep niet alleen gericht aan overheidsfunctionarissen, maar ook aan bedrijven en burgers om verplichtingen na te komen (Suriname)

De minister van Financiën en Planning heeft op 21 mei jl. een brief verzonden naar alle publieke functionarissen in Suriname, waarin wordt benadrukt dat het essentieel is dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het gaat onder meer om inkomstenbelasting, vermogensbelasting en huurwaardebelasting. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. De brief is verzonden naar president Santokhi, vicepresident Brunswijk, alle ministers, en !eden ...

Wijziging Wet Fiscaal Identificatienummer: preadvies en eindverslag van de commissie van rapporteurs van De Nationale Assemblée (Suriname)

Op dinsdag 4 juni 2024 stond de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer) (S.B. 2020 no. 17) geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van De Nationale Assemblée. De onderhavige ontwerpwet werd op 21 mei 2024 aangeboden aan De Nationale Assemblée. Kort weergegeven heeft deze ontwerpwet tot doel om in de wet niet langer expliciet het ...

Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2024 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer (Sint Maarten)

Bij brief van 5 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze eerste uitvoeringsrapportage van 2024 beschrijft de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 januari tot en met 31 maart 2024. Specifiek wordt daarin een update gegeven over de ...

Raad van Ministers akkoord met notarisbenoemingen Natasja Alexander en André Palm (Curaçao)

Onlangs is de Raad van Ministers akkoord gegaan met de benoeming tot notaris van mr. Natasja Michaela Eustatia-Alexander en mr. Walter Andrée Palm. Zo heeft Minister Hato van Justitie bekendgemaakt met posts op zijn persoonlijke Facebookpagina. CFN-artikelnummer 20240607-18 Zie ook: CFN van 18 november 2022, nr. 2022/109: Mr. Baaten beëdigd tot notaris op Curaçao. Betreft: Persbericht d.d. 17 november 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint ...

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes effectenbeurzen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 3 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste mei 2024 ter uitvoering van artikel 12b, zevende lid, en artikel 12k, tweede lid, van de Landsverordening toezicht effectenbeurzen (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes effectenbeurzen) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 50 (P.B. 2024 no. 50) Dit landsbesluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking ...

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes beleggingsinstellingen en administrateurs in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 3 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24ste mei 2024 ter uitvoering van artikel 32b, zevende lid, en artikel 32k, tweede lid, van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes beleggingsinstellingen en administrateurs) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 51 (P.B. 2024 no. 51). Dit landsbesluit is in werking getreden met ingang van de dag na ...

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes trustwezen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 3 juni 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24ste mei 2024 ter uitvoering van artikel 21b, zevende lid, en artikel 22a, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes trustwezen) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 52 (P.B. 2024 no. 52). Dit landsbesluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking ...

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht