Cft onderschrijft verwachting dat mede vanwege de belastinginkomsten de liquiditeitsbehoefte lager uitvalt dan begroot

In het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op basis van artikel 11 bij de begrotingswijziging 2018 onderschrijft het Cft op basis van de door Sint Maarten verantwoorde lasten tot en met mei 2018, de stand van de liquiditeiten per 1 juli 2018 en de belastinginkomsten tot en met juli ...
LEES VERDER

Cft voorziet dat niet voldaan zal worden aan de begrotingsnormen en maakt zich ernstig zorgen over de financieel economische situatie. Onderschrijding op de belastingopbrengsten verwacht van tussen de ANG 20 en 40 miljoen

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft bij brief van 29 augustus 2018 zijn advies bij de vastgestelde eerste begrotingswijziging 2018 (BW) en reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2018 (UR) aan de Minister van Financiën van Curaçao gestuurd. Het Cft voorziet op basis van de vastgestelde BW en de tweede UR dat ...
LEES VERDER

Staatssecretaris Knops vindt dat er veel meer aan de inkomstenkant van het openbaar lichaam Bonaire kan worden gedaan, bijvoorbeeld door belastingcompliance, maar het openbaar lichaam heeft daarin een eigenstandige taak

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer. R. Knops, dat op 17 mei 2018 plaatsvond, heeft de staatssecretaris op een vraag over de korting van het openbaar lichaam op de woningcorporatie op Bonaire (de Fundashon Cas Bonairiano) aangegeven dat er rondom ...
LEES VERDER

Cft constateert in herziene ontwerpbegroting hogere belastingontvangsten dan verwacht over eerste maanden van 2018 en brengt verbreding belastinggrondslag weer aan de orde alsmede voortvarendheid inning casino fees

In zijn advies van 24 april 2018 bij de herziene ontwerpbegroting 2018 van Sint Maarten constateert het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat de baten per saldo zijn verhoogd met ANG 36,6 miljoen. Uit het getallenboek bij de begroting blijkt dat dit voornamelijk het gevolg is van positievere belastinginkomsten, met name bij ...
LEES VERDER

Daling belastinginkomsten tweede helft 2017 minder dan waarvan in de begrotingswijziging 2017 werd uitgegaan

In een reactie van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op de uitvoeringsrapportage (UR) tweede helft 2017 van Sint Maarten, constateert het Cft dat de belangrijkste oorzaak van het beduidend lagere tekort in de UR op de gewone dienst voor 2017 is dat de belastinginkomsten minder zijn gedaald dan in de vastgestelde ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2018 gaat uit van tegenvallers in de LB, IB, OB en OZB maar van meevallers in de WB, overdrachtsbelasting, invoerrechten en accijnzen. Structureel effect van compliance verhogende maatregelen gesteld op ANG 33 miljoen maar Cft wenst nadere onderbouwing

In het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de ontwerp-begrotingswijziging 2018 (BW) van Curaçao, geeft het Cft aan dat er onvoldoende invulling is gegeven aan de afspraak om de structurele maatregelen ter compensatie van de tegenvallers aan de batenkant van de begroting bij de BW te voorzien van een ...
LEES VERDER

Belastinginkomsten 2017 vallen circa ANG 50 miljoen hoger uit dan begroot. Voor 2018 lagere belastinginkomsten. Cft brengt verbreding belastinggrondslag naar voren, bijvoorbeeld door inning van reeds opgelegde casino fees

In zijn advies aan de Minister van Financiën van Sint Maarten op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2017 geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van mening is dat de in de begroting 2017 opgenomen baten en lasten zeer summier worden toegelicht. Op basis van ...
LEES VERDER

Cft acht onderbouwing van ANG 50 miljoen extra belastinginkomsten uit verhoging belasting compliance onvoldoende onderbouwd

In een bericht van 8 januari 2018 op basis van artikel 12, lid 5 Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën en aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao te kennen dat de in aanmerking genomen verhoging van ...
LEES VERDER

Cft: begroting 2017 van Curaçao loopt uit de pas, onder meer achterblijvende belastinginkomsten. Cft adviseert compliance verhogende maatregelen

Tijdens het bezoek aan Curaçao op 4 oktober 2017 – het eerste onder leiding van de nieuwe voorzitter de heer Raymond Gradus – heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven dat de uitvoering van de begroting 2017 onder grote druk staat. Baten verhogende en lasten verlagende maatregelen zijn noodzakelijk om een ...
LEES VERDER

Vertrekkend Cft-voorzitter Age Bakker: “Nieuwe regering Curaçao kan begrotingsevenwicht en impuls aan de economie combineren”, uitdagingen bij achterblijvende belastinginkomsten

  In een persbericht van 21 juni 2017 geeft het College financieel toezicht (Cft) aan dat de nieuwe regering stappen zal moeten ondernemen om een begrotingstekort in 2017 te voorkomen. Uitdagingen liggen er bij achterblijvende belastinginkomsten, het sluitend houden van de sociale fondsen en de versterking van het financieel beheer. Het saldo van uitgaven en ...
LEES VERDER

Cft stipt diverse aandachtspunten inzake belastingen aan: tekort belastingontvangsten t.o.v. prognose, hoog bedrag aan openstaande belastingvorderingen en problemen aanslagoplegging OZB

  In zijn reactie van 29 mei 2017 op de eerste uitvoeringsrapportage van 2017 van Curaçao stipt het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) diverse aandachtspunten aan inzake belastingen en het financieel beheer. Het Cft constateert dat bij voornamelijk de loonbelasting en onroerende zaakbelasting er sprake is van tegenvallende belastingopbrengsten. De loonbelasting ...
LEES VERDER

Cft in jaarverslag 2016: uitdaging voor Sint Maarten om belastinginkomsten structureel te verhogen

  De drie Colleges financieel toezicht – het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) respectievelijk het College Aruba financieel toezicht (CAft) respectievelijk het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – hebben het jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Colleges financieel toezicht (www.cft.cw). Wij ...
LEES VERDER