Recht tot strafvervolging voor verweten fiscale delicten door verjaring vervallen voor zover de feiten als overtreding ten laste zijn gelegd (onderzoek Colade). En vrijspraak van het als medepleger feitelijk leiding geven aan het door een vennootschap opzettelijk geen gevolg geven aan aangifteverplichtingen: aangifteplicht wordt niet door de wet maar door uitnodiging van de Inspecteur in het leven geroepen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan de verdachte is, kortweg, onder ten 1e van de tenlastelegging verduistering als bedoeld in artikel 334 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (SrNA) ten laste gelegd. Ook is aan de verdachte onder ten 4e primair en subsidiair en onder ten 5e primair en subsidiair onder meer ten laste gelegd dat hij al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake vestiging in Sint Maarten van een kantoor van het UN Office for Project Services ter kennisgeving naar Staten-Generaal. Verdrag bevat bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten (Trb. 2023, 51; hierna: het Verdrag) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...
LEES VERDER

In 2022 is door Koninkrijksrelaties € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor transformatie belastingdienst Sint Maarten. Plan ICT-huishouding belastingdienst afgerond, aanbesteding wordt voorbereid: mogelijk maken van online belastingaangifte (Sint Maarten)

Voor de uitvoering van de maatregelen en hervormingen in het Landspakket Sint Maarten is in 2022 via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar gesteld aan Sint Maarten voor een investering in de transformatie van de belastingdienst van Sint Maarten. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 dat op 17 mei 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 ...
LEES VERDER

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Sint Maarten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat de belasting- en premiedruk van Sint Maarten met ...
LEES VERDER

Uiterste indieningsdatum aangifte IB 2022 is 31 juli 2023 (Sint Maarten)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 (A en B) is 31 juli 2023. Zo staat in een ‘algemene’, niet specifiek geadresseerde, brief met dagtekening 1 mei 2023 van de belastingdienst die op de facebookpagina van de Sint Maarten Tax Administration is geplaatst. In de brief wordt aangegeven dat de aangifte niet online en ook niet per e-mail kan worden ingediend maar ‘fysiek’ moet worden ingediend bij de front ...
LEES VERDER

Cft benadrukt in advies bij landsbegroting 2023 nogmaals het belang van de fiscale hervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2023 van Sint Maarten. Op 31 maart 2023 werd de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand. Belanghebbende heeft niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur aangetoond, de door haar ingebrachte gecorrigeerde kostprijs en brutowinstpercentages zijn gebaseerd op cijfers en gegevens die niet controleerbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot, onder meer, de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over die jaren. Volgens het controlerapport is tijdens het onderzoek gebleken dat over de controlejaren sprake is van niet verantwoorde omzet. Dit wordt volgens de controlerend ambtenaar ondersteund door de opmerkelijk ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand. Belanghebbende heeft niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur aangetoond, de door haar ingebrachte berekeningen zijn gebaseerd op niet controleerbare cijfers en gegevens. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde twee winkels. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot, onder meer, de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Volgens het controlerapport is tijdens het onderzoek gebleken dat over de controlejaren sprake is van niet verantwoorde omzet. In het rapport wordt dan ook, onder meer, voorgesteld om de ...
LEES VERDER

Tax Administration Sint Maarten ook vandaag en aanstaande maandag en dinsdag nog gesloten (Sint Maarten)

De kantoren van de belastingdienst van Sint Maarten (Tax Administration of Sint Maarten) zijn ook vandaag, vrijdag 28 april 2023, en volgende week maandag en dinsdag 1 en 2 mei 2023 nog gesloten. Dit is door de belastingdienst bekendgemaakt met een mededeling op de facebookpagina van de dienst (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de ‘Important Notice’op die fb-pagina te gaan). Op woensdag 3 mei zal de dienstverlening ...
LEES VERDER

Increased controls for road tax as well as for the technical requirements of vehicles on public roads (Sint Maarten)

The police of Sint Maarten will start controlling for road tax as well as for the technical requirements of vehicles on public roads. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Hence, it is important for those who operate any vehicle to have attached the plate bearing the registration number. Additionally, the vehicle must meet the technical requirements set by the ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, met bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 11 april 2023 is het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 51 (Trb. 2023, 51). In het Engels wordt het gastlandverdrag aangeduid ...
LEES VERDER

Eerste uitvoeringsrapportage 2023 en tweede uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 april 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2023 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 november 2022 – 15 februari 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het tweede kwartaal van 2023 (2023-Q2, periode 1 april 2023 – 30 juni 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat, voor het bepalen van de loonsom premieheffing ZV/OV, fooien niet kunnen worden beschouwd als ontvangsten van derden die niet van invloed zijn op de arbeidsovereenkomst. De eerder door het Hof onverbindend verklaarde MB fooien kan niet meer als beleidsuitgangspunt dienen, Hofuitspraak ziet niet slechts op casino’s

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekering (SZV) heeft een looncontrole uitgevoerd bij belanghebbende inzake de loonsommen voor de ziekteverzekering (ZV) en de ongevallenverzekering (OV). Op basis van het controlerapport zijn ter behoud van rechten aan belanghebbende naheffingsaanslagen ZV/OV opgelegd. Belanghebbende bestrijdt de aanslagen. In het bijzonder gaat het in deze zaak om de vraag of fooien die ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de arbeiders, die de persoon die het werk van belanghebbende heeft aangenomen hebben bijgestaan, zijn te beschouwen als werknemers van belanghebbende: premies ZV/OV verschuldigd. Niet aannemelijk gemaakt dat betalingen voor extra werkzaamheden niet onder het loonbegrip vallen. Werknemers weliswaar ten onrechte onder de loongrens geregistreerd, maar zij hebben verzekering genoten

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. In 2017 heeft het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekering (SZV) bij belanghebbende een looncontrole verricht. Naar aanleiding daarvan heeft SZV tot behoud van rechten (naheffings)aanslagen premies ziekteverzekering/ongevallenverzekering (ZV/OV) over de jaren 2012 tot en met 2016 opgelegd. Belanghebbende bestrijdt de aanslagen. Kennelijk, zo begrijpen wij (red. CFN) de feiten vooralsnog, is SZV er in deze zaak van ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 31 maart 2023 is de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 17 (AB 2023 no. 17), inclusief Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2022-2023-166) werd op 6 maart jl. aangeboden aan de Staten van Sint Maarten ...
LEES VERDER

Bezwaarschriften wel afgehandeld maar van de uitspraken kunnen geen afschriften meer worden geproduceerd. Hoewel het beroep moet worden beschouwd als een beroep gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep te laat is ingediend, wordt het aangemerkt als een ontvankelijk beroepschrift tegen de (reële) uitspraken op bezwaar

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AVBZ en winstbelasting opgelegd. Gelijktijdig met de naheffingsaanslagen zijn vergrijpboetes opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 27 januari 2012 (LB en premie AVBZ 2008), 2 februari 2012 (WB 2007), 14 maart 2012 (premie AVBZ 2007) en 31 oktober 2012 (LB 2007) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. Vervolgens heeft zij ...
LEES VERDER

SZV announces that the 2022 AOV/AWW pension statements are available (Sint Maarten)

The 2022 pension statements (AOV/AWW) are available at SZV and can be requested for either online or by calling SZV’s Customer Service. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). The yearly pension statement shows the total amount of AOV/AWW pension benefits that the pensioner was entitled to from SZV Sint Maarten. The news release on SZV’s website contains a ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat een nieuw erfpachtrecht is gevestigd en dat de Inspecteur de vestiging van dit nieuwe erfpachtrecht terecht als belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting heeft aangemerkt. Verder vormt de opstal weliswaar onderdeel van het erfpachtrecht, maar in dit bijzondere geval dient de waarde van de verkrijging berekend te worden over alleen de grond

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden in deze zaak zijn drie erfgenamen van erflater die in juni 2018 is overleden. Erflater bezat een recht van erfpacht op een perceel grond Sint Maarten. Het erfpachtrecht was in 1965 gevestigd en had een looptijd tot 28 juni 2025. Volgens het erfpachtrecht mocht op het perceel een stenen woonhuis gebouwd worden. In afwijking daarvan zijn ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Sint Maarten: logeerbelasting komt ver boven de begrote baten uit, BBO blijft achter ten opzichte van het pré-coronajaar 2019 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 maart 2023 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het vierde kwartaal van 2022 ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van een vrijstelling voor psychologen in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 28 februari 2023 is de Landsverordening van de 23ste februari 2023 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van een vrijstelling voor psychologen, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 11 (AB 2023 no. 11). De (ontwerp)landsverordening (Zittingsjaar 2021-2022-158) werd op 10/11 mei 2022 aangeboden aan de Staten van Sint Maarten en is op woensdag 12 oktober 2022 ...
LEES VERDER

Cft: voer op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in. Modernisering belastingstelsel en -dienst noodzakelijk voor verbetering compliance. Sint Maarten werkt al aan hervorming logeerbelasting op verhuur van woningen aan toeristen en wil loterijverkooppunten in de belastingheffing betrekken (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) adviseert Sint Maarten op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in te voeren. Ook benadrukt het Cft dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren (de uitwisseling en koppeling van data(bestanden) tussen uitvoeringsorganisaties is hierbij van groot belang). Dit staat in een persbericht dat door het Cft ...
LEES VERDER

CDFHA and Tax Office collaborate to assist seniors with income tax filing (Sint Maarten)

Community Development, Family and Humanitarian Affairs (CDFHA), a department within the Ministry of Public Health, Social Development and Labor, in collaboration with the Tax Office, once again will be providing assistance to seniors/pensioners with the filing of their income tax return at no cost. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. From the news release: Seniors seeking assistance must earn ...
LEES VERDER

(Her)benoemingen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht op de Advocatuur ingevolge de Advocatenlandsverordening (Sint Maarten)

Bij Landsbesluit van 3 januari 2023, no. LB-22/0685, heeft de Gouverneur van Sint Maarten, ingevolge artikel 21 van de Advocatenlandsverordening, een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden (her)benoemd in de Raad van Toezicht op de Advocatuur en tevens aan een aantal personen ontslag verleend van de Raad van Toezicht. Het landsbesluit is gepubliceerd in de Landscourant van Sint Maarten van 20 januari 2023, jaargang 2023, no. 2, blz ...
LEES VERDER

Cft in advies bij jaarrekeningen 2019 en 2020 van Sint Maarten: tekorten blijven binnen het door de RMR toegestane maximum, ook wordt de rentelastnorm niet overschreden maar voorstel voor tekortcompensatie ontbreekt nog (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 31 januari 2023 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde jaarrekeningen 2019 en 2020 van Sint Maarten. De vastgestelde jaarrekening voor het jaar 2019 werd gepubliceerd in Afkondigingsblad AB 2022 no. 66 en de vastgestelde jaarrekening voor het jaar 2020 werd gepubliceerd in Afkondigingsblad AB 2023 no. 03.   Oordeel Het ...
LEES VERDER

Rental car companies will need confirmation letter to obtain 2023 license plate (Sint Maarten)

Rental car companies will need a confirmation letter to obtain the 2023 license plates. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. From the news release: As part of the process to collect the 2023 license plates, rental car permit holders will need to submit to the Inspectorate of TEATT (Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications) the following information in order ...
LEES VERDER

Regeling nummerplaten 2023 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 3 februari 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 3 februari 2023 tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2023 (Regeling nummerplaten 2023) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 8 (AB 2023 no. 8). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie.   CFN-artikelnummer 20230210-10 ...
LEES VERDER

Vergadering financiële commissie van de Staten met de Minister van Financiën over belastinghervormingen (Sint Maarten)

Afgelopen woensdag, 8 februari 2022, heeft een vergadering plaatsgevonden van de commissie voor financiën van de Staten van Sint Maarten inzake belastinghervormingen en de visie van de regering hierop (The tax reform measures and Government’s vision for Tax Reform). De vergadering was aangevraagd door Statenlid S.A. Wescot-Williams. Hierbij attenderen wij u op deze vergadering. Klik hier voor een link naar de video van de vergadering op de website van de ...
LEES VERDER

Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand, nu belanghebbende niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur heeft aangetoond. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde tot 2015 twee winkels, waarin verzorgingsproducten, parfums, haarproducten en elektronica werden verkocht. Bij belanghebbende, die een winkel exploiteert, is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de controlerend ambtenaar correcties voor. Deze correcties betreffen (i) ...
LEES VERDER