Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand, nu belanghebbende niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur heeft aangetoond. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde tot 2015 twee winkels, waarin verzorgingsproducten, parfums, haarproducten en elektronica werden verkocht. Bij belanghebbende, die een winkel exploiteert, is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de controlerend ambtenaar correcties voor. Deze correcties betreffen (i) ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belanghebbende in werkelijkheid inkomen heeft genoten, maar acht het door de Inspecteur verdedigde belastbaar inkomen niet aannemelijk en stelt het belastbaar inkomen daarom in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Op 17 oktober 2019 heeft de Inspecteur een (taxatieve) aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd naar een belastbaar inkomen van NAf 410.000. Belanghebbende, directeur-enig aandeelhouder van een B.V., had op dat moment nog geen aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 gedaan. Op 18 februari 2020 dient hij zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 in. Daarin ...
LEES VERDER

Payment of the increased AOV/AWW pension amounts could not take place yet, awaiting the relevant National Decree (Sint Maarten)

Contrary to the statement issued by SZV on January 3, 2023, the payment of the increased AOV/AWW pension amounts could not take place on January 30, 2023. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). In the news release it is stated that SVZ, as executing agency (uitvoeringsorgaan), will only be able to process and pay out the increased amounts ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2020 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 9 januari 2023 is de Landsverordening van de 3de januari 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2020 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 03 (AB 2023 no. 03), met Bijlage 1: Jaarrekening 2020;  Bijlage 2: Accountantsverslag 2020; en Bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer – Rechtmatigheidsonderzoek. Hierbij attenderen wij u op deze landsverordening en ...
LEES VERDER

Public transportation vehicles will need confirmation letter from Inspectorate TEATT to obtain 2023 license plate (Sint Maarten)

As of Monday, January 9, 2023, all public transportation permit holders will require a “confirmation letter” to obtain their 2023 license plate. The last time such an exercise was done was in 2019. Therefore it is necessary to update the department’s records to reflect any industry changes. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. From the news release: “Each category ...
LEES VERDER

Tax Administration Sint Maarten looking for a business/government (change) management and organization expert/advisor (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten is looking for a business/government (change) management and organization expert/advisor. This follows from an announcement on the facebookpage [external link!] of the Sint Maarten Tax Administration. Click here for a link to the announcement on the Tax Administration’s fb-page. According to the announcement, the purpose of the assignment is fourfold. The main task is to contribute to and advise on change management, performance management, ...
LEES VERDER

Kantoren Tax Administration en Receiver op woensdag 25 januari tijdelijk gesloten (Sint Maarten)

Op de facebookpagina [externe link!] van de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten Tax Administration) is bekendgemaakt dat de kassa’s van het Ontvangerskantoor (Receiver’s office) en het kantoor van de belastingdienst op woensdag 25 januari 2023 gesloten zal zijn vanaf 8 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s ochtends in verband met een informatiesessie. De kantoren zullen vanaf half 12 ’s ochtends weer voor het publiek geopend zijn. Klik hier ...
LEES VERDER

AOV/AWW pension amounts and payment schedule for 2023 (Sint Maarten)

Effective January 1, 2023, the monthly pension amount for persons entitled to Old-Age (AOV), Widow(er)'s and Orphan (AWW) pensions has increased. This has been announced in a news release published on the website of Social & Health Insurances SZV (SZV) as well as in a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release on SZV’s website: Social & Health Insurances SZV pays ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2019 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 20 december 2022 is de Landsverordening van de 16e december 2022 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2019) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, no. 66 (AB 2022 no. 66). met Bijlage 1: Jaarrekening 2019;  Bijlage 2: Accountantsverslag 2019; en Bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer – Financial Statements of Sint Maarten 2019. Hierbij attenderen wij ...
LEES VERDER

Niet geregistreerd geweest in de basisadministratie én niet aangetoond in de inkomstenbelasting te zijn aangeslagen als een in Sint Maarten wonende belastingplichtige: niet verzekerd geweest voor de AOV, SZV mocht korten op het pensioen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is geboren te Saint Martin (Franse deel van Sint Maarten) en is vanaf haar 16e jaar werkzaam op het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten. Belanghebbende heeft bij het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: SZV) een aanvraag ingediend tot verstrekking van een ouderdomspensioen (AOV). Aan haar is vervolgens op de voet van de Landsverordening ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat SZV de ‘teambuildingreis’, de aan werknemers verstrekte ‘per diem’, de vertrekte maaltijden en het gebruik van een auto van de zaak niet ten onrechte heeft aangemerkt als looncomponent voor de ziekteverzekering

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een looncontrole uitgevoerd door het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen van Sint Maarten (hierna: SZV). Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de looncontrole heeft SZV bepaald dat voor doeleinden van de ziekteverzekering de salarissen van drie werknemers van belanghebbende dienen te worden gecorrigeerd. Het gaat daarbij om posten die door SZV als looncomponent zijn aangemerkt, ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat het SZV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat belanghebbende in het kalenderjaar 2020 geen werknemer was in de zin van de ziekteverzekering omdat het dagloon al vóór de peildatum de loongrens overschreed

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is als advocaat werkzaam bij een advocatenkantoor. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (hierna: SZV) heeft daar een looncontrole verricht. Bij beschikking heeft SZV vastgesteld dat het dagloon van belanghebbende de loongrens overschrijdt en bepaald dat zij daarmee niet als werknemer in de zin van de Landsverordening ziekteverzekering (hierna: LvZv) kan worden beschouwd. Daaraan heeft SZV ten ...
LEES VERDER

Vierde uitvoeringsrapportage 2022 en eerste uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2022 landspaketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 augustus 2022 – 15 november 2022) de aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het eerste kwartaal van 2023 (2023-Q1, periode 1 januari 2023 – 31 maart 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland ...
LEES VERDER

Belastingdienst Sint Maarten maakt bekend dat de nieuwe belastingformulieren online beschikbaar zijn (Sint Maarten)

Op de facebookpagina [externe link!] van de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten Tax Administration) is bekendgemaakt dat een aantal nieuwe belastingformulieren beschikbaar is voor gebruik. De belastingformulieren zijn beschikbaar op deze pagina [externe link!] van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten (sintmaartengov.org) en/of op deze onlineservices-pagina [externe link!] van de overheid van Sint Maarten (onlineservices.sintmaartengov.org) Blijkens de bekendmaking gaat het om de volgende ...
LEES VERDER

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2023 Sint Maarten: voer op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in, pas de logeerbelasting aan en concretiseer beleidsvoornemens belastinghervormingsplan (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont voor het jaar 2023 een tekort op de gewone dienst van ANG 72 miljoen, waardoor ...
LEES VERDER

TEATT set to launch online business license application (Sint Maarten)

The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transportation & Telecommunication (TEATT) will be introducing its online business license application services on January 1st 2023. This has been announced with a press release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the press release referred to above: Minister Omar Ottley and the Ministry of TEATT introduced the online system that will ‘revolutionize the way we request a business ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat en Opgaaf werkzaamheden derden voor het jaar 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Deze week zijn pdf’s van de Verzamelloonstaat 2022 en van het formulier Opgaaf werkzaamheden derden 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. CFN-artikelnummer 20221215-14 BRONDOCUMENT (link naar de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten) BRONDOCUMENT (pdf van de Verzamelloonstaat 2022 ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren winstbelasting 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangifteformulieren winstbelasting voor het belastingjaar 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Provisional Profit Tax Return for the year 2022 (English version) [Dit is het voorlopige vas-wb formulier voor 2022; red. CFN); Final Profit Tax ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage januari t/m juni 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Sint Maarten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 december 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode januari – juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat het college Sint Maarten heeft aanbevolen om de ...
LEES VERDER

Landsbesluit vaststelling minimumlonen 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 1 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit vaststelling minimumlonen 2022) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, nr. 57 (AB 2022 no. 57). Hierbij attenderen wij op dit landsbesluit en verwijzen verder naar de toelichting bij het landsbesluit. CFN-artikelnummer 20221209-13 BRONDOCUMENT (pdf van AB 2022 no. 57) BRON: www.sintmaartengov.org . Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting A en B voor 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting A respectievelijk B voor het belastingjaar 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Income Tax Return Form A for the year 2022 (Fiscal year January 1, 2022 to December 31, 2022) for tax ...
LEES VERDER

Landsverordening belastingwijzigingen in verband met de vestiging van een kantoor van de Wereldbank, de vestiging van douane-voorinspectiepersoneel en maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting bij tijdelijke kortdurende werkzaamheden binnen Sint Maarten in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 8 december 2022 is de Landsverordening van de 2de december 2022 tot wijziging van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting, de Landsverordening op de winstbelasting, de Logeergastenbelastingverordening, de Verhuurautobelastingverordening, de Motorrijtuigenbelastingverordening en de Overdrachtsbelastingverordening in verband met de vestiging van een kantoor van de Wereldbank in Sint Maarten, de vestiging van douane-voorinspectiepersoneel in Sint Maarten en maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting bij tijdelijke kortdurende ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 van Sint Maarten: baten iets meer dan in zelfde periode van pre-coronajaar 2019, onder andere door hogere overdrachtsbelasting, logeerbelasting, casino en loterij fees, maar winstbelasting blijft achter. Cft vraagt naar plan van aanpak belastinghervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De derde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het derde kwartaal van ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Kroatië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen n het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (met aanhangsel en bijlage) (’s-Gravenhage, 29 juli 2013) op 1 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 van de overeenkomst. De in de brieven vervatte overeenkomst, met aanhangsel en bijlage, zal ingevolge hetzelfde ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Roemenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Roemenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 20 oktober 2006 op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Roemenië. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Bulgarije

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Bulgarije betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 20 oktober 2006 op 15 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Bulgarije. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Malta

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Malta betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 9 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Malta. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Slowakije

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Slowaakse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 24 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Slowaakse Republiek. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Cyprus

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Cyprus betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 27 augustus 2004 op 14 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en de Republiek Cyprus. . De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde ...
LEES VERDER