Uit reactie Cft op tweede UR 2023: ANG 15 miljoen hogere belastingopbrengsten. Toename veroorzaakt door sterker herstel economie en uitvoering projecten Landspakket (zoals inloop achterstanden bij de belastingdienst) (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 13 september 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het eerste halfjaar van 2023 ontwikkelde zich boven verwachting ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 ...

Receiver’s Office at Government Administration Building closed on Monday. Locations Simpson Bay and Pond Island remain open (Sint Maarten)

The Ministry of Finance informs the general public that the Receiver’s office within the Government Administration Building will be temporarily closed due to scheduled maintenance work on Monday, September 4, 2023. The Receivers Office will resume its regular operations and reopen promptly on Tuesday, September 5, 2023. This has been announced with a news release on the general website of the Government of Sint Maarten. The Receiver’s Offices located in ...

‘Reflecties op zes jaar financieel toezicht’ van Prof. Gradus: Op weg naar duurzame overheidsfinanciën moet Sint Maarten het belastingstelsel hervormen en de belastingdienst reorganiseren (Sint Maarten)

Onlangs is de publicatie Reflecties op zes jaar financieel toezicht van Prof. Dr. Raymond Gradus op de website van de Colleges financieel toezicht geplaatst. Prof. Gradus is voormalig voorzitter van de Colleges financieel toezicht voor de Caribische landen van het Koninkrijk, waaronder het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). In de onderhavige publicatie reflecteert Prof. Gradus op de zes jaren dat hij de colleges voorzat, met name in het ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2023 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsrapportage landspakket Sint Maarten over de periode 16 februari 2023 – 30 juni 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze tweede uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de voortgang van het landspakket Sint Maarten gedurende de periode 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. De rapportage ziet daarmee op een deel van de eerste uitvoeringsagenda van ...

Minister of Justice in dialogue with customs officers (Sint Maarten)

The Minister of Justice, Anna E. Richardson, has engaged in a comprehensive three-hour meeting with customs officers on Friday, August 18, 2023 to address concerns. This has been announced in a press release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release (summarized). The meeting was attended by the Customs Management Team, the Minister's support staff, legal representative, and representatives from various unions. The ...

Ministry of Public Health, Social Development and Labor: Consumer Price Index legislation needed for the increase of the AOV pension approved in Parliament (Sint Maarten)

Legislation regarding reparation of several laws used to increase amounts of social security legislation – such as the old age pension (AOV) and the minimum wage – has been approved by Parliament unanimously, according to a press release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release: On August 16th, the Minister of Public Health, Social Development and Labor, Omar Ottley presented legislation to ...

Hof oordeelt dat USZV de arbeiders terecht heeft aangemerkt als werknemers, omdat sprake is van het persoonlijk in aangenomen werk verrichten van arbeid. Maar het zijn ‘losse werknemers’: of iemand werknemer is in de zin van de LvZv wordt bepaald door artikel 1 en niet door het al dan niet verzekerd zijn. Niet tijdig doorgeven wijziging dagloon voor bepaling loongrens komt voor risico van de werkgever. ‘Christmas bonus’ is structureel uitbetaalde vergoeding en dus looncomponent

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekering (hierna: USZV) heeft over de jaren 2012 tot en met 2016 een looncontrole gedaan bij belanghebbende ter bepaling van de loonsommen voor de heffing van premie op grond van de Landsverordening ziekteverzekering (hierna: Lzv) en de Landsverordening ongevallenverzekering (hierna: Lov). Daarvan is een conceptlooncontrolerapport vastgesteld. Op basis daarvan heeft USZV, om ...

Regeling van de Minister van Financiën tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 24 juli 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 19 juli 2023 tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen ter uitvoering van artikel 23, eerste en derde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, artikel 1, twaalfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting, artikel 5a van de Logeergastenbelastingverordening, artikel 4a van de Verhuurautobelastingverordening, artikel 17, onderdeel d, van de Motorrijtuigbelastingverordening en ...

Hof oordeelt dat het USZV ten onrechte heeft vastgehouden aan het standpunt dat vier personen aan de ‘teambuildingreis’ hebben deelgenomen terwijl belanghebbende al informatie had verstrekt over het aantal personen: kosten hadden niet voor 1/4 tot het jaarloon voor de ZV moeten worden gerekend. Handleiding Loonbelasting staat er niet aan in de weg dat bij het betrekken van maaltijden als looncomponent wordt uitgegaan van USD 10, omdat de in de handleiding genoemde NAfl 5 een ‘minimum’ is

Samenvatting zaak n deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen van Sint Maarten (hierna: USZV) heeft bij belanghebbende een looncontrole verricht. Bij brief van 24 juli 2020 heeft USZV belanghebbende geïnformeerd dat – voor doeleinden van de ziekteverzekering – enkele looncomponenten tot het loon van drie werknemers moeten worden gerekend. Het gaat om een toevoeging aan het dagloon van NAf 9,24 voor verstrekte ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Updated SZV Payment & Banking Guidelines for social premiums. SZV encourages clients to switch to online banking. Changes made to the required payment reference for Cessantia (Sint Maarten)

Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan sociale en ziektekostenverzekering SZV) has updated its Payment & Banking Guidelines. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). For 24/7, fast and efficient processing of your payments to SZV, SZV encourages clients to switch to online banking. The following payment options are available at SZV: online banking, direct deposit and maestro bank card. Since ...

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van bouw en eerste inrichting van een hotel in de zin van artikel 1(1)(b) Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw. Niet aannemelijk gemaakt dat de bouwkundige constructie van het hotel zodanig ingrijpend is gewijzigd dat daardoor in feite een nieuw gebouw is ontstaan

Samenvatting zaak In deze twee met elkaar samenhangende Sint Maartense zaken – ECLI:NL:OGEAM:2023:26 respectievelijk ECLI:NL:OGEAM:2023:27 – is het volgende aan de orde. De belanghebbende in ‘de ene zaak’ is eigenaar van een hotel. Het hotel wordt verhuurd aan en geëxploiteerd door een dochteronderneming (100%), zijnde de belanghebbende in ‘de andere zaak’. Het hotelcomplex is in 2011 gesticht en ingericht. De passage in 2017 van orkaan Irma heeft aan het hotel aanzienlijke schade ...

Verbeterblad inzake gecorrigeerde inkomstenbelastingtabellen 2022 in het Afkondigingsblad (vervolg) (Sint Maarten)

In het CFN van gisteren (zie dit artikel) rapporteerden wij over het Verbeterblad (AB 2023 no. 31) dat is uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten in verband met het publiceren van de correcte bijlage I (Inkomstenbelastingtabellen Sint Maarten 2022) behorende bij de Regeling van de Minister van Financiën van 22 juni 2023, tot vaststelling van de tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting voor het kalenderjaar 2022 (Regeling ...

Verbeterblad inzake gecorrigeerde inkomstenbelastingtabellen 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 7 juli 2023 is een Verbeterblad (AB 2023 no. 31) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten in verband met het publiceren van de correcte bijlage I (Inkomstenbelastingtabellen Sint Maarten 2022) behorende bij de Regeling van de Minister van Financiën van 22 juni 2023, tot vaststelling van de tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting voor het kalenderjaar 2022 (Regeling vaststelling inkomsten- en loonbelastingtabellen 2022) (AB 2023 no ...

Derde uitvoeringsagenda 2023 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 juli 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het derde kwartaal van 2023 (2023-Q3, periode 1 juli 2023 – 30 september 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Hof oordeelt over fiscale woonplaats van een persoon die is ingeschreven in de basisregistratie van Sint Maarten, aldaar onder meer een huurwoning heeft maar werkzaam is bij een vennootschap op de BVI als kapitein van een jacht met Malta als thuishaven: inwoner van Sint Maarten en aldaar belastingplichtig over wereldinkomen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds maart 2017 werkzaam bij een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde Ltd. als kapitein van een schip dat Malta thuishaven heeft. In zijn aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 heeft hij alleen een deel [respectievelijk ca. 25% en 33%] van het totale inkomen uit dienstbetrekking bij de Ltd. aan Sint Maarten toegerekend. De ...

Regeling vaststelling inkomsten- en loonbelastingtabellen 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 23 juni 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 22 juni 2023, tot vaststelling van de tabellen voor de inkomsten- en loonbelasting voor het kalenderjaar 2022 (Regeling vaststelling inkomsten- en loonbelastingtabellen 2022), uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 29 (A.B. 2023 no. 29). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. Met deze regeling worden de bedragen van de tabel, bedoeld ...

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT MAARTEN 2023

Wetgevingsdossiers – Sint Maarten (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 1 juli 2023. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties ...

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake de grensafbakening tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Sint Maarten) en de Franse Republiek (Saint-Martin) in het Tractatenblad (Sint Maarten)

Op 13 juni 2023 is het op 26 mei 2023 te Belle Plaine/Belvédère getekende Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake de grensafbakening tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Sint Maarten) en de Franse Republiek (Saint-Martin) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 66 (Trb. 2023, 66). Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. Voor informatie ...

Openbare aanbesteding voor een Integrated Tax Management System voor de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten)

De Minister van Financiën van Sint Maarten, de heer Ardwell Irion, nodigt geïnteresseerde bieders uit voor een openbare aanbesteding (public tender bidding) voor een ‘Integrated Tax Management System’ voor de belastingdienst van Sint Maarten (Tax Administration Sint Maarten). De openbare aanbesteding is gepubliceerd in de Landscourant van 9 juni 2023, jaargang 2023, no. 12 (Lcrt. 2023 no 12, blz. 61). De reikwijdte van de aan te besteden werkzaamheden betreft: ‘To ...

IMF Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Consultation Mission: To raise domestic revenue, the authorities should focus on completing the cleansing of the tax database and ensuring that current tax payments are properly reconciled with taxpayers and tax types (Sint Maarten)

An International Monetary Fund (IMF) staff team visited Sint Maarten during the period May 3-10, 2022 to hold discussions on the 2023 Article IV consultation with the Sint Maarten authorities. At the end of the consultation discussions, the mission issued a statement, which summarizes its main conclusions and recommendations. This Concluding Statement has been published on the website of the IMF on May 30th, 2023. A Concluding Statement describes the ...

In reactie Cft op eerste UR 2023: beoordeling realisatie versus begroting wordt belemmerd doordat de toename van de belastingbaten niet wordt toegerekend aan de oorzaken en de toerekening van de baten aan de juiste batensoort onvolledig is. Cft wil ieder kwartaal een update over de actuele stand van zaken van aanbevelingen zoals over de invoering van een additionele toeristenbelasting (visitor entry tax) (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 31 mei 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het eerste kwartaal van 2023 ontwikkelde zich boven verwachting ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 (hierna: ...

Recht tot strafvervolging voor verweten fiscale delicten door verjaring vervallen voor zover de feiten als overtreding ten laste zijn gelegd (onderzoek Colade). En vrijspraak van het als medepleger feitelijk leiding geven aan het door een vennootschap opzettelijk geen gevolg geven aan aangifteverplichtingen: aangifteplicht wordt niet door de wet maar door uitnodiging van de Inspecteur in het leven geroepen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan de verdachte is, kortweg, onder ten 1e van de tenlastelegging verduistering als bedoeld in artikel 334 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (SrNA) ten laste gelegd. Ook is aan de verdachte onder ten 4e primair en subsidiair en onder ten 5e primair en subsidiair onder meer ten laste gelegd dat hij al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in ...

Gastlandverdrag inzake vestiging in Sint Maarten van een kantoor van het UN Office for Project Services ter kennisgeving naar Staten-Generaal. Verdrag bevat bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten (Trb. 2023, 51; hierna: het Verdrag) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...

In 2022 is door Koninkrijksrelaties € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor transformatie belastingdienst Sint Maarten. Plan ICT-huishouding belastingdienst afgerond, aanbesteding wordt voorbereid: mogelijk maken van online belastingaangifte (Sint Maarten)

Voor de uitvoering van de maatregelen en hervormingen in het Landspakket Sint Maarten is in 2022 via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar gesteld aan Sint Maarten voor een investering in de transformatie van de belastingdienst van Sint Maarten. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 dat op 17 mei 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 ...

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Sint Maarten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat de belasting- en premiedruk van Sint Maarten met ...

Uiterste indieningsdatum aangifte IB 2022 is 31 juli 2023 (Sint Maarten)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 (A en B) is 31 juli 2023. Zo staat in een ‘algemene’, niet specifiek geadresseerde, brief met dagtekening 1 mei 2023 van de belastingdienst die op de facebookpagina van de Sint Maarten Tax Administration is geplaatst. In de brief wordt aangegeven dat de aangifte niet online en ook niet per e-mail kan worden ingediend maar ‘fysiek’ moet worden ingediend bij de front ...

Cft benadrukt in advies bij landsbegroting 2023 nogmaals het belang van de fiscale hervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2023 van Sint Maarten. Op 31 maart 2023 werd de Landsverordening van de 31ste maart 2023 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten (AB ...

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand. Belanghebbende heeft niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur aangetoond, de door haar ingebrachte gecorrigeerde kostprijs en brutowinstpercentages zijn gebaseerd op cijfers en gegevens die niet controleerbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot, onder meer, de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over die jaren. Volgens het controlerapport is tijdens het onderzoek gebleken dat over de controlejaren sprake is van niet verantwoorde omzet. Dit wordt volgens de controlerend ambtenaar ondersteund door de opmerkelijk ...