Belastingdienst roept werkgevers op de verzamelloonstaat 2023 in te dienen en daarmee ‘te faciliteren dat werknemers spoedig kunnen beschikken over belastingrestituties’ (Curaçao)

De Belastingdienst Curaçao roept werkgevers op om zo spoedig mogelijk de ontbrekende verzamelloonstaten over het jaar 2023 alsnog in te dienen en hiermee ‘te faciliteren dat hun werknemers spoedig kunnen beschikken over de belastingrestituties waar zij recht op hebben’. Zo staat in een persbericht dat gisteren, vrijdag 12 juli 2024, is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Overigens zullen de betreffende werkgevers, in aanvulling op deze ...

Brief Ontvanger aan MinFin: restitutie-aanslagen zullen 29 juli 2024 als dagtekening hebben, pas uitbetaling op de datum van de aanslag en niet eerder (ter voorkoming van ‘voorschotten’) (Curaçao)

In een brief d.d. 5 juli 2024 heeft de Landsontvanger de Minister van Financiën geïnformeerd dat de restitutie-aanslagen 29 juli 2024 als dagtekening zullen hebben en dat het uitbetalen van belastingrestituties voortaan plaatsvindt op de dagtekening van de aanslag (en dus niet eerder; red. CFN). Een afbeelding van de brief is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In de brief deelt de Landontvanger mede dat het ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao in het Staatsblad (Curaçao)

Vandaag, vrijdag 12 juli 2024, is de Rijkswet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen, uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 215 (Stb. 2024, 215). Hierbij attenderen wij u op ...

Bekendmaking in persbericht MinFin: Voortaan automatisch uitstel van betaling bij indiening bezwaarschrift (Curaçao)

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag leidt voortaan ‘automatisch’ tot uitstel van betaling bij de ontvanger. Zo staat in een persbericht dat gisteren, woensdag 10 juli 2024, is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Met deze beleidswijziging wil de Belastingdienst bijdragen aan een vereenvoudiging van de geldende procedures en tevens tot een verlaging van de administratieve lasten van belastingplichtigen, aldus het persbericht. In ...

Goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (Curaçao)

De Eerste Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) vandaag, dinsdag 9 juli 2024, tijdens een plenaire vergadering als hamerstuk afgedaan (zie de mededeling op de website van de Eerste Kamer). Op dinsdag 2 juli 2024 besloot de Eerste Kamercommissie voor Financiën af te zien van het leveren van inbreng voor verslag inzake ...

IMF Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission to Curaçao: Notable progress has been achieved regarding improving efficiency in tax administration but continued improvements in revenue collection are welcome (Curaçao)

On Tuesday, June 25, 2024, the IMF Staff Concluding Statement of the 2024 the Article IV Consultations Mission to Curaçao has been published on the website of the International Monetary Fund (IMF). The IMF mission took place during June 10-14. A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to a member country. Missions are undertaken ...

Goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta wordt door de Eerste Kamer op 9 juli als hamerstuk afgedaan (Curaçao)

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op dinsdag 2 juli 2024 besloten af te zien van het leveren van inbreng voor verslag inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) en heeft het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire afdoening als hamerstuk (zie deze aantekening op de website van de Eerste Kamer). Het voorstel wordt op 9 ...

Belastingverdrag Curaçao – Suriname ondertekend en persconferentie met vragen over het verdrag en de stand van zaken van andere belastingverdragen

Vanochtend, maandag 1 juli 2024, is het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Suriname ondertekend tijdens een ceremonie in het Marriott hotel op Curaçao. Het verdrag werd ondertekend door de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, en de Minister van Financiën & Planning van Suriname, de heer Stanley Raghoebarsing, in aanwezigheid van hun delegaties, de consul van Suriname, andere ministers ...

Plan van Aanpak voor het terugdringen van Red Tape en de verlaging van de Cost of Doing Business (Curaçao)

Op 19 juni 2024 is een samenvatting van het Plan van Aanpak ‘Red Tape’ en ‘Cost of Doing Business’ gepubliceerd op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Dit Plan van Aanpak is opgesteld in het kader van de uitvoerings van het Landspakket Curaçao, thema E6.3, maar hangt op nationaal niveau ook samen met het Economisch Herstelplan, met de visie: ‘A sustainable, inclusive and resilient Curaçao, 'where business succeeds' en ...

Op dinsdag 2 juli inbreng voor het verslag door de Eerste Kamercommissie voor Financiën inzake het goedkeuringswetsvoorstel voor het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De inbreng voor het verslag door de Eerste Kamercommissie voor Financiën inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) vindt plaats op 2 juli 2024. Zo blijkt uit mededelingen op de website van de Eerste Kamer. Het onderhavige goedkeuringswetsvoorstel werd op dinsdag 11 juni 2024 door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina en ...

Jaarverslag 2023 van de SVB: cijfers sociale premiebaten en zaaksaantallen bezwaarschriften uitgelicht (Curaçao)

Onlangs is het jaarverslag over het jaar 2023 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao gepubliceerd. Klik hier om naar het jaarverslag op de website van de SVB te gaan. Het jaarverslag is door de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bij brief d.d. 28 mei 2024 aangeboden aan Staten van Curaçao. Hieronder nemen wij enkele voor de belastingpraktijk relevante passages uit het jaarverslag op. Beleggingsresultaten Pag. 6 van ...

Vragen Statenlid Martina aan de Minister van Financiën inzake ‘instructies’ aan de Inspectie der Belastingen (Curaçao)

Bij brief d.d. 24 juni 2024 heeft het Statenlid Ivan S. (Steven) Martina (MAN) vragen gesteld aan de Minister van Financiën naar aanleiding van diverse publicaties van de Minister in (sociale) media over het vermeend niet naar behoren functioneren van de Inspectie der Belastingen en het vermeend niet opvolgen van door de Minister gegeven instructies. In dit kader verwijzen wij (red. CFN) naar onder andere dit artikel in het CFN ...

Initiatiefontwerplandsverordening bevordering arbeidsparticipatie young professionals bij de Raad van Advies. Betreft regels inzake de vrijstelling van loonbelasting en sociale lasten op het loon van ‘young professionals’ (Curaçao)

De Raad van Advies heeft op 26 juni 2024 een adviesverzoek ontvangen met betrekking tot een initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake de vrijstelling van loonbelasting en sociale lasten op het loon van young professionals en tot wijziging van de Landsverordening op de Loonbelasting, de Landsverordening op de inkomstenbelasting en de Landsverordening op de Winstbelasting (Landsverordening bevordering arbeidsparticipatie young professionals). Zo blijkt uit het statusoverzicht van ontvangen adviesverzoeken op de website van ...

Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de LvAVBZ, de LvAOV, de LvAWW, de LvIB 1943, de LvLb 1976, het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag BVZ en premie ZV en de LvOB 1999 bij de Raad van Advies (Curaçao)

De Raad van Advies heeft op 26 juni 2024 een adviesverzoek ontvangen met betrekking tot een initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de loonbelasting 1976, het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering, de Landsverordening omzetbelasting 1999. Zo blijkt uit het ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (Curaçao)

De Eerste Kamer heeft het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vandaag, dinsdag 25 juni 2024, als hamerstuk afgedaan. Op 18 juni 2024 had de Eerste Kamercommissie voor Financiën reeds een blanco verslag uitgebracht. Zo blijkt uit mededelingen op de website ...

Automatisch uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2023 (Curaçao)

Het zal onze lezers inmiddels uit de praktijk reeds bekend zijn, maar nu is ook met een algemene openbare mededeling van de Belastingdienst Curaçao bekendgemaakt dat winstbelastingplichtigen geen uitstel hoeven te vragen voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2023. Uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2023 wordt ‘automatisch’ verleend: de deadline voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting ...

RMR akkoord met belastingverdrag met Suriname ten behoeve van Curaçao

De Rijksministerraad (RMR) is afgelopen vrijdag 21 juni 2024 akkoord gegaan met het sluiten van een belastingverdrag met Suriname ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de geannoteerde besluitenlijst van de Rijksministerraad van 21 juni 2024 (zie agendapunt 4). Voluit gaat het hier om een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Suriname tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar ...

Meer aandacht voor grote belasting- en premieschulden en nadruk op invordering van zakelijke klanten (Curaçao)

Door het afzonderen van de particuliere klanten in een afzonderlijk team hebben de reguliere invorderaars meer ruimte gekregen voor de invordering van belastingschulden van zakelijke klanten en in aanvulling hierop is het aantal invorderaars uitgebreid. Zo staat in een persbericht van het Ministerie van Financiën dat afgelopen vrijdagmiddag op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is geplaatst. De invorderingsacties van de afdeling particulieren omvatten voornamelijk het treffen van ...

TADAT-certificaat voor 16 leidinggevenden van de Belastingdienst (Curaçao)

Op 13 juni 2024 hebben 16 leidinggevenden van de Belastingdienst Curaçao uit handen van Minister Silvania van Financiën het certificaat ontvangen voor hun deelname aan de door het International Monetair Fonds (IMF) verzorgde ‘TADAT-training’. Dit is bekendgemaakt in een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Verder uit het persbericht (enigszins geparafraseerd): Het verbeteren van het functioneren van de belastingdienst is één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van Minister Silvania ...

Brief MinFin aan de Inspectie der Belastingen over het verhogen van de productie van het opleggen van IB-aanslagen (Curaçao)

In een brief d.d. 18 juni 2024 ‘instrueert’ de Minister van Financiën het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen ‘nogmaals’ om de productie van het opleggen van aanslagen te verhogen en daarbij ‘minimaal’ een aantal in de brief opgenomen stappen te doorlopen. Een afbeelding van de brief is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In de brief constateert de minister eerstens dat uit productiecijfers ...

Persbericht MinFin inzake de wijzigingen voor het verkrijgen van de status van Curaçaose Beleggingsvennootschap, Doelvermogen of Transparante Vennootschap (Curaçao)

Op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een persbericht van het  Ministerie van Financiën geplaatst inzake de recentelijk doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot het verkrijgen van de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’, van de status van ‘Doelvermogen’, respectievelijk van de status van ‘Transparante Vennootschap’. Dit houdt verband met enkele van de wijzigingen in de belastingwetgeving zoals doorgevoerd met de Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 (P.B. 2024 no ...

SER heeft advies uitgebracht over de OLV tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en wijziging Landsverordening omzetbelasting 1999, maar het advies is nog niet openbaar

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft per brief d.d. 19 juni 2024 uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening voor de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en de wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER van 14 juni 2024 maar kan nog niet openbaar gemaakt worden op grond van het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad ...

Openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft een tabel met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 op zijn persoonlijke Facebookpagina geplaatst (klik hier om rechtstreeks naar die tabel op zijn Fb-pagina te gaan). Hieronder hebben wij de tabel nog eens opgenomen: (De tekst van dit artikel loopt onder deze afbeelding verder) Blijkens deze tabel staat er per 1 juni ...

FMR april 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief van 19 juni 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over april 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het dienstjaar 2024 sluit (voorlopig) af met een voordelig saldo ...

MinFin in toespraak bij real estate event: over de 20/80-regeling voor tax holidays grondontwikkeling, herziening van de tax holiday wetgeving, belastingheffing bij kortstondige verhuur van accommodaties via online platforms, het financiële belang van de OZB en het verminderen van zwartwerken

Minister Silvania van Financiën van Curaçao heeft op zijn persoonlijke Facebookpagina de tekst geplaatst van zijn toespraak bij een real estate event te Curaçao. De toespraak is vanzelfsprekend gericht op de (ontwikkeling van de) vastgoedsector te Curaçao, maar in dat kader ging de minister ook in op enkele voor de vastgoedsector relevante belastingontwikkelingen. 20/80-regeling voor tax holidays Minister Silvania in zijn toespraak In zijn toespraak ging de minister onder andere ...

Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Curaçao publiceert het AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation (Curaçao)

Op 11 juni 2024 is het actieplan van het Land Curaçao inzake de bestrijding van witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao: ‘Curaçao’s National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation’ (AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan Curaçao 2024). Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit actieplan, zonder ...

Geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden in het Publicatieblad: faciliteiten loonbelasting en sociale premies (Curaçao)

Op 12 juni 2024 is het Landsbesluit van de 16de april 2024, no. 24/878, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 62 (GT) (P.B. 2024 no. 62 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden (P.B. 1989, no ...

Verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van een voertuig in eerste instantie door de Inspecteur afgewezen. Inspecteur komt pas in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet. Het Gerecht oordeelt dat voor een kostenvergoeding voor de bezwaarfase geen wettelijke basis bestaat. Wel proceskostenvergoeding voor de beroepsfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend om vrijstelling van invoerrechten met toepassing van de zogenoemde ‘verhuisboedelvrijstelling’ voor de invoer van een voertuig. Dit verzoek is evenwel afgewezen. Het daartegen door belanghebbende ingediende bezwaar is door de Inspecteur afgewezen, waarbij is bepaald dat geen vrijstelling bij invoer op grond van artikel 35, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten ...

De Inspecteur komt in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase, maar geen bezwaarkostenvergoeding omdat belanghebbende daar niet voorafgaand aan de uitspraken op bezwaar om heeft verzocht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AOV/AWW en AVBZ over het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en vervolgens bij drie afzonderlijke geschriften beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van drie keer NAf 150 (totaal NAf 450). Partijen zijn uitgenodigd voor ...