Belanghebbende heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar is te achten: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak van 19 maart 2014 de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 12 januari 2018 bij de Inspecteur beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Kort ...
LEES VERDER

Beroepschrift buiten de wettelijke termijn ingediend omdat belanghebbende met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak. In casu gold nog de termijn van drie weken voor het ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ indienen van het beroep, beroep ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn met dagtekening 2 augustus 2013 aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2010 opgelegd, met dagtekening 23 september 2016 aanslagen inkomstenbelasting, premie AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2011 en met dagtekening 29 september 2017 een naheffingsaanslag premie AVBZ (inhoudingsplichtige) voor het jaar 2014 opgelegd ...
LEES VERDER

Belanghebbende was in staat om binnen de wettelijke termijn bezwaar te maken, maar had daartoe toen nog geen reden. Een nadien opgekomen reden kan niet bewerkstelligen dat een inmiddels plaatsgehad hebbende niet-verschoonbare termijnoverschrijding alsnog verschoonbaar wordt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 13 april 2017 een aanslag premie AOV/AWW voor het jaar 2015 opgelegd en op 29 juni 2018 een voorlopige aanslag premie BVZ voor het jaar 2018. Belanghebbende heeft op 31 juli 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag premie AOV/AWW 2015 en op 20 augustus 2018 tegen de voorlopige ...
LEES VERDER

Bij verkeerde adressering van de uitspraak op bezwaar vangt de beroepstermijn pas aan op de dag van de ontvangst van de uitspraak door de belanghebbende. In casu is de uitspraak niet op de juiste wijze bekend gemaakt: beroep ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is met dagtekening 13 april 2018 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 mei 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 13 juli 2018 de aanslag verminderd. Deze uitspraak is gestuurd naar het oude adres op Curaçao van ...
LEES VERDER

Sinds 2015 hebben niet binnen Curaçao wonende belastingplichtigen geen recht meer op de basiskorting. Belanghebbbende kan aan brief APC niet het vertrouwen ontlenen dat de basiskorting desondanks bij het vaststellen van de aanslag IB 2017 in aanmerking zou worden genomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Nederland en geniet uit Curaçao pensioenuitkeringen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en AOV-uitkeringen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door wijziging van artikel 24A, lid 1, tweede volzin, Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (LIB) hebben de niet binnen Curaçao wonende belastingplichtigen met ingang van 1 januari 2015 niet langer recht op de basiskorting. In ...
LEES VERDER

Fiscale steunmaatregelen voor de periode april-juni 2020, als onderdeel van de noodmaatregelen voor het mitigeren van de effecten van de crisis als gevolg van het COVID-19 virus (Curaçao)

In een speciale uitgave van het CFN van gisteren (nr. 2020/29) berichtten wij reeds over het eerste deel van het ‘Solidariteitspakket’ (‘pakete di solidaridat’) dat op 23 maart jl. tijdens een speciaal ingelaste persconferentie (link naar de FB-pagina van de regering met de video van de persconferentie) door de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkelingen van Curaçao werd aangekondigd. Fiscale steunmaatregelen Tijdens de persconferentie werd ...
LEES VERDER

Solidariteitspakket met fiscale tegemoetkomingen voor de korte termijn aangekondigd in verband met de coronacrisis (Curaçao)

Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie, gisterenavond 23 maart, hebben de Minister-President (de heer Eugene Rhuggenaath), de Minister van Financiën (de heer Kenneth Gijsbertha) en de Minister van Economische Ontwikkelingen (mevrouw Giselle Mc William), het eerste deel van een pakket aan (nood)maatregelen – een ‘solidariteitspakket’ (pakete di solidaridat) – aangekondigd om voor de korte termijn de sociaal-economische impact van de coronacrisis voor personen en bedrijven op te vangen. Het betreft het ...
LEES VERDER

Tijdelijke maatregelen SVB in verband met het coronavirus (Curaçao)

Ter beperking van mogelijke verspreiding van het coronavirus (Covid-19) is de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) genoodzaakt om maatregelen te nemen om fysiek contact tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 16 maart 2020 de tijdelijke maatregelen te nemen. Dit is bekendgemaakt op de website van de SVB (klik hier om naar het pdf-document op de website van de ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Ontvanger in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Ontvanger aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Ook zijn hierover inmiddels bekendmakingen geplaatst op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.cw): klik hier (Nederlands) en hier (Papiaments) om naar de betreffende documenten (pdf’s) op website van de belastingdienst te gaan. Kort ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Douane in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Douane aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. Degenen die ziek zijn of symptomen van griep hebben (zoals hoesten, niezen en/of koorts) en zij die in isolatie zijn geweest wegens een buitenlandse reis worden dringend verzocht de kantoren van de Douane niet ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Inspectie der Belastingen in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Inspectie der Belastingen aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Ook zijn hierover inmiddels bekendmakingen geplaatst op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.cw): klik hier (Nederlands) en hier (Papiaments) om naar de betreffende documenten (pdf’s) op website van de belastingdienst te gaan. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. Degenen ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Ministerie van Financiën in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) heeft het Ministerie van Financiën zijn dienstverlening aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. De balies van het Ministerie op Pietermaai 4 – 4A, Pietermaai 17 i Pietermaai 16 (Pietermaai Parking Mall) zijn geopend van ’s ochtends 08.00 uur tot 12.00 uur ‘s middags. Tot nader order worden geen ...
LEES VERDER

Gerechtshof benoemt deskundige om te beoordelen of fiscale constructie (‘royalty routing via Curaçao’) voldoet aan de wettelijke eis dat de gehanteerde tarieven ‘at arm’s length’ zijn

Samenvatting zaak Uit de overwegingen in de onderhavige tussenuitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) begrijpen wij dat in deze Nederlandse civielrechtelijke zaak met Caribische raakvlakken – kort samengevat – onder meer het volgende aan de orde is. Door een (aantal) partij(en) zijn met een (kortweg) “belastingadviesorganisatie” twee overeenkomsten van opdracht gesloten die hebben geleid tot een tweetal memos. Naast deze twee overeenkomsten is ook sprake van een opdracht ...
LEES VERDER

Pro forma beroepschrift niet gemotiveerd, ook niet na daartoe door de griffier in gelegenheid te zijn gesteld: beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag winstbelasting opgelegd. Daarbij is tevens een boete opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar van 16 augustus 2018 de aanslag en de boete verminderd. Belanghebbende heeft op 17 september 2018 beroep ingesteld tegen de uitspraken van de ...
LEES VERDER

Kantoren Ministerie van Financiën gesloten voor het publiek op 18 en 19 maart 2020 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat in verband met de voorbereiding van voorzorgsmaatregelen voor het personeel en voor cliënten tegen het Corona Virus (COVID-19) de volgende kantoren van het Ministerie op 18 en 19 maart 2020 voor het publiek gesloten zullen zijn: Pietermaai 4-4A, Pietermaai 17 i Pietermaai Parking Mall 16 A i 16 B. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie. Tekst De tekst van ...
LEES VERDER