Hof bevestigt uitspraak Rechtbank dat de door de inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV onder het inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw valt. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten, de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit tvdb en ook het Statuut bevat geen regels over de verdeling van de bevoegdheid om sociale verzekeringspremies te mogen heffen

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan een belanghebbende opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde gedurende geheel 2018 in Nederland en heeft in 2018 een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomsverzekering van Curaçao (hierna: AOV-uitkering) ontvangen. In zijn (Nederlands) aangifte IB/PVV 2018 heeft hij deze uitkering opgegeven als buitenlands inkomen uit ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Hoge Raad wijst ook tweede herzieningsverzoek af. De enkele omstandigheid dat de aanvrager op eigen initiatief contact zou hebben opgenomen met de belastingdienst omdat hij achteraf twijfels had bij de juistheid van de administratie en de daarop gebaseerde belastingaangiften, doet niet af aan het oordeel van het Hof dat de aanvrager opzet heeft gehad op het verbergen van zijn betrokkenheid bij de SPF

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156). Door het hof werd ten laste van belanghebbende bewezenverklaard dat (enigszins geparafraseerd) hij op 27 maart 2009 in ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij in 2016 al uitgaven heeft gedaan voor de in 2017 door haar dochter op Curaçao gevolgde dolfijntherapie: kosten niet in 2016 aftrekbaar als kosten voor genees- en/of heelkundige hulp

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. De dochter van belanghebbende is meervoudig gehandicapt, waardoor zij onder andere 24 uur per dag zorgbehoevend is en hoofdzakelijk aan een rolstoel is gebonden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft een indicatiebesluit voor de zorg voor de dochter afgegeven. In de (Nederlandse) aangifte IB/PVV 2016 heeft belanghebbende onder meer kosten voor genees- en/of heelkundige hulp opgenomen in verband met ...

Regeling van de Minister van Financiën tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 24 juli 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 19 juli 2023 tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen ter uitvoering van artikel 23, eerste en derde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, artikel 1, twaalfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting, artikel 5a van de Logeergastenbelastingverordening, artikel 4a van de Verhuurautobelastingverordening, artikel 17, onderdeel d, van de Motorrijtuigbelastingverordening en ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2022 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk zijn deze weer per post verzonden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 1 augustus 2023. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de uiterste indieningsdatum is dan in beginsel ...

Aannemelijk geworden dat belanghebbende reeds ten tijde van het doen van de aangifte IB 2006 niet voornemens was om de pensioenregeling regulier uit te voeren: Hof oordeelt dat belanghebbende te kwader trouw is, zodat door de Inspecteur tot en met 31 december 2016 kan worden nagevorderd. Dat de aangifte is verzorgd door een belastingadvieskantoor leidt er in casu niet toe dat geen kwade trouw kan worden verweten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn echtgenote waren tot november 2006 als bestuurder in dienstbetrekking bij een N.V. te Aruba en hebben gedurende hun dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd bij de N.V. Op 3 oktober 2006 is het pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 door de N.V. overgedragen aan een door belanghebbende opgerichte stichting (hierna: de Stichting) waarvan belanghebbende enig bestuurder is. De N.V. had ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Belastingdienst besteedt dit jaar extra aandacht aan het aangeven van huuropbrengsten in de IB-aangiften. Minister vraagt de belastingdienst om zich ook te richten op autoverhuurbedrijven en duikscholen (Curaçao)

Dit jaar besteedt de belastingdienst bij de controle van aangiften inkomstenbelasting extra aandacht aan het aangeven van huuropbrengsten. Zo wordt aangegeven in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In dit kader wordt in andere posts op de fb-pagina van Minister Silvania aangegeven dat ‘van de 4.624 niet-ingezetene eigenaren van onroerend goed op Curaçao tot nu toe slechts 171 een IB-aangifte 2022 met huuropbrengsten hebben ingediend’ ...

Inspecteur is vóór de zitting volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Gerecht wijst proceskostenvergoeding voor de beroepsfase toe en draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2018 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW en AVBZ opgelegd (hierna: de aanslagen). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft geen uitspraak op bezwaar gedaan. Op grond van artikel 31 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op ...

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van bouw en eerste inrichting van een hotel in de zin van artikel 1(1)(b) Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw. Niet aannemelijk gemaakt dat de bouwkundige constructie van het hotel zodanig ingrijpend is gewijzigd dat daardoor in feite een nieuw gebouw is ontstaan

Samenvatting zaak In deze twee met elkaar samenhangende Sint Maartense zaken – ECLI:NL:OGEAM:2023:26 respectievelijk ECLI:NL:OGEAM:2023:27 – is het volgende aan de orde. De belanghebbende in ‘de ene zaak’ is eigenaar van een hotel. Het hotel wordt verhuurd aan en geëxploiteerd door een dochteronderneming (100%), zijnde de belanghebbende in ‘de andere zaak’. Het hotelcomplex is in 2011 gesticht en ingericht. De passage in 2017 van orkaan Irma heeft aan het hotel aanzienlijke schade ...

Hof Den Bosch oordeelt op basis van de transparantierechtspraak dat belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van de SPF als ware het zijn eigen vermogen. Artikel 2.14a Wet IB 2001 dan niet van toepassing, ‘slechts’ van toepassing als sprake is van afgezonderd particulier vermogen

Samenvatting zaak Naar deze week pas is gebleken uit een publicatie op rechtspraak.nl, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (hierna: het Hof) al op 7 december 2022 uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam of, kort samengevat, belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van een te Curaçao gevestigde stichting particulier fonds (hierna: de ‘stichting’) als ware het zijn eigen vermogen (ECLI:NL:GHSHE:2022:4440). Het betreft de uitspraak van het ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de door hem opgevoerde uitgaven betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden aan de eigen woning, een beschermd monument: kosten niet in aftrek toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de woning) die hem als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning staat geregistreerd als beschermd monument in de zin van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. In zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2017 heeft belanghebbende bedragen aan onderhoudskosten opgevoerd. De Inspecteur heeft evenwel bij het opleggen van de aanslagen ...

Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren tegemoet gekomen: wel vergoeding van het betaalde griffierecht, maar geen pkv omdat belanghebbende zelf bezwaar en beroep heeft ingesteld en daarom ook niet heeft verzocht. Gerecht niet bevoegd om de Ontvanger te gelasten de ten onrechte geheven (met teruggaven verrekende) aanslagen te restitueren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende op 26 september 2020 bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft belanghebbende op 8 juni 2022 beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar door de Inspecteur. Partijen zijn op 8 mei 2023 uitgenodigd voor de zitting van 15 juni 2023. Belanghebbende ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Hof met het Gerecht van oordeel dat de onderhavige wettelijke bepalingen en de wetsgeschiedenis geen grond bieden voor de heffing van inkomstenbelasting voor het eigen gebruik van de (tweede) woning (in casu in Nederland)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inwoner van Aruba) bezit een eigen woning in Aruba (haar hoofdverblijf) en ook een woonhuis in Den Haag, Nederland (hierna: de tweede woning). De tweede woning wordt niet verhuurd en staat ter beschikking van belanghebbende. Bij het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2015 heeft de Inspecteur inkomsten van de tweede ...

Hof oordeelt over fiscale woonplaats van een persoon die is ingeschreven in de basisregistratie van Sint Maarten, aldaar onder meer een huurwoning heeft maar werkzaam is bij een vennootschap op de BVI als kapitein van een jacht met Malta als thuishaven: inwoner van Sint Maarten en aldaar belastingplichtig over wereldinkomen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds maart 2017 werkzaam bij een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde Ltd. als kapitein van een schip dat Malta thuishaven heeft. In zijn aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 heeft hij alleen een deel [respectievelijk ca. 25% en 33%] van het totale inkomen uit dienstbetrekking bij de Ltd. aan Sint Maarten toegerekend. De ...

Belanghebbende is nimmer inwoner geweest van Curaçao, maar krijgt toch aanslagen IB 2014-2018 opgelegd die pas hangende de beroepsprocedure worden vernietigd: integrale kostenvergoeding ad NAf 1.720 voor bezwaarfase wegens ernstig onzorgvuldig handelen door de Inspecteur en integrale kostenvergoeding ad NAf 10.835 voor beroepsfase mede wegens verregaand onzorgvuldige proceshouding van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is inwoner van Aruba. Hij is nimmer inwoner geweest van Curaçao. Tot op 31 januari 2013 was hij voor 100 percent aandeelhouder van een ‘onroerend goed N.V.’ (hierna: OGNV). Op 31 december 2013 heeft hij de aandelen ingebracht in een ‘holding B.V.’. Het belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een boekencontrole gedaan bij OGNV. In het controlerapport is vermeld dat ...

Arrest Hoge Raad in Nederlandse belastingzaak over de vragen of belanghebbende (ingeschreven in Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van aangiften IB/PVV en of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn heeft plaatsgevonden

Samenvatting zaak Op vrijdag 9 juni jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een Nederlandse belastingzaak over, onder meer, de vragen (i) of belanghebbende (ingeschreven in de Nederlandse Antillen/Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV), en (ii) of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn ...

Anders dan het Gerecht oordeelt het Hof dat in het onderhavige geval geen sprake is van een bijzondere omstandigheid voor verlenging van de redelijke termijn: ten tijde van de brand in het belastingkantoor van Curaçao (augustus 2019) waren reeds 8 van de 9 maanden van de uitspraaktermijn verstreken zonder mededeling van de Inspecteur. Verder niet aannemelijk dat de dienstverlening door de gemachtigde niet op zakelijke gronden zou hebben plaatsgevonden: wél proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is in hoger beroep nog het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2015 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd van NAf 1.000 vanwege het niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen en verzuimboete en is vervolgens in beroep gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...

Hoge Raad doet door de Minister van Financiën van Curaçao ingesteld cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof zich verenigde met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot een monumentale mangasina waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen

Samenvatting zaak Op vrijdag 26 mei 2023 heeft de Hoge Raad in de onderhavige zaak het door de Minister van Financiën van Curaçao ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 februari 2021  van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:62) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:802). In deze zaak verenigde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) zich ...

Liquidatie-uitkering van pensioenstichting is belanghebbende toegekomen in hoedanigheid van aandeelhouder van de holding (een vrijgestelde vennootschap) van de doterende vennootschap. Geen sprake van fraus legis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende houdt alle aandelen in een ‘holding’ (hierna: Holding) die reeds een aantal jaren wordt aangemerkt als een vrijgestelde vennootschap in de zin van artikel 1A, lid 1, letter f van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (LWB) (hierna: vrijgestelde vennootschap). Holding is 100 percent aandeelhouder van een NV. Belanghebbende was in dienstbetrekking werkzaam bij de NV (hierna: ...

Appartement behoort niet bij de tot hoofdverblijf dienende woning, is daar evenmin dienstbaar aan en staat belanghebbende niet als hoofdverblijf ter beschikking: de aan het appartement toerekenbare rente is niet aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak, bestaande uit een verdiepingswoning (hierna: de woning) en een appartement. Sinds medio 2011 is zij woonachtig in de woning. Ter zake van het appartement zijn in de jaren 2012 tot en met 2014 huurinkomsten genoten. In het onderhavige jaar (2015) heeft belanghebbende het appartement niet verhuurd, maar vanaf 1 november 2016 ...

Persoonlijke lasten komen slechts in aftrek in het jaar van betaling. Alleen ‘bronkosten’ kunnen, voor zover ze in het jaar van betaling niet tot aftrek hebben geleid, in een volgend jaar in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2017 een totaalbedrag aan renten betaald van NAf 8.771 en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 een bedrag aan persoonlijke lasten van NAf 5.000 (het maximum) in aanmerking genomen. Hij wenst evenwel het meerdere (NAf 3.771) in 2018 alsnog in aftrek te brengen. In geschil is dan ook of de ...

In 2017 genoten inkomsten uit hoofde van een functie als bestuurder van een in de VS gevestigd lichaam vrijgesteld van inkomstenbelasting onder toepassing van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting van 17 oktober 2022

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Hij verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten en heeft in 2017 een bedrag van een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf ‘X’ Inc. genoten. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het onderhavige jaar heeft hij verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ...

Alimentatieverplichting eindigde voor belanghebbende niet van rechtswege na 12 jaar, nu het huwelijk en de echtscheiding vóór de inwerkingtreding van artikel 157, lid 4 Boek 1 BW hebben plaatsgevonden: de aan de ex-echtgenote betaalde alimentatie is als persoonlijke last aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was van 1986 tot en met 2000 gehuwd. Bij vonnis van 6 juli 2000 van het Gerecht in eerste aanleg (civiele rechter) is hij veroordeeld om maandelijks bij vooruitbetaling een bedrag aan de vrouw te betalen, zulks als bijdrage in haar kosten van levensonderhoud. Daarbij is bepaald dat de betalingsverplichting voor een deel ingaat per de maand ...

Belanghebbende in Nederland maakt niet aannemelijk dat hij aan de Curaçaose vennootschap meer eigenwoningrente heeft betaald dan het door de inspecteur geaccepteerde bedrag. Het enkele feit dat hij volgens de leningsovereenkomst rente verschuldigd was, is onvoldoende

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar en bewoner van een woning in Nederland. In zijn (Nederlandse) aangifte inkomstenbelasting/PVV voor het jaar 2017 heeft hij ter zake van die woning een huurwaardeforfait en inkomsten eigen woning aangegeven. Ook heeft hij bedragen aan aftrekbare rente in aanmerking genomen. De in aftrek genomen rente betreft onder meer een bedrag aan rente op een hypothecaire ...

Belanghebbende slaagt niet in bewijslast dat de van de oorspronkelijke aangifte afwijkende bedragen in de herziene aangifte juist zijn. Inspecteur maakt het genoten bedrag aan looninkomsten uit vroegere arbeid wel aannemelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft eind december 2017 zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 ingediend. Volgens de aangifte bedraagt het belastbaar inkomen NAf 254.759. Belanghebbende heeft vervolgens in januari 2018 een herziene aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 ingediend. Volgens de herziene aangifte bedraagt het belastbaar inkomen NAf 222.352. Daarnaast heeft belanghebbende een beroep gedaan op aftrek ter voorkoming van ...

Belastingdienst mag door Centrale Bank vastgestelde gemiddelde jaarkoers gebruiken bij de berekening van het belastbaar inkomen. Aanpassing binnenlands belastbaar inkomen wegens extra werkdagen buiten Aruba. Ondanks foutieve tenaamstelling kon belanghebbende redelijkerwijs weten dat de aanslagbiljetten voor hem waren bedoeld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. De Inspecteur der Belastingen van Aruba heeft informatie verkregen van de Nederlandse belastingdienst in het kader van spontane inlichtingenuitwisseling. In die brief staat onder meer (enigszins geparafraseerd) dat belanghebbende, die woonachtig is in Nederland, in de jaren 2016 en 2017 loon heeft ontvangen en dat een gedeelte hiervan afkomstig is uit Aruba. Tevens wordt in die brief aangegeven ...

Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht dat het ten onrechte ontvangen maar later terugbetaalde loon in het jaar van ontvangst als loon uit dienstbetrekking moet worden aangemerkt. In het jaar van terugbetaling wordt het terugbetaalde bedrag als ‘negatief loon’ in aanmerking genomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar werknemer van ‘Q’ en heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor haar dienstverband van rechtswege is beëindigd. Belanghebbende heeft een kortgedingprocedure tegen Q ingesteld om haar dienstverband voort te zetten. In de kortgedingprocedure (november 2016) heeft de civiele rechter beslist, wegens de rechtsgeldigheid van de nieuwe arbeidsovereenkomst, dat Q ...