FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft aftrek ter voorkoming van dubbele belasting juist berekend. Het feit dat het totale bedrag aan IB hoger ligt nu een deel van de inkomsten ook in Nederland wordt belast, leidt er niet toe dat in Caribisch Nederland tot een lager bedrag dient te worden geheven

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde het gehele jaar 2020 op Bonaire, één van de ‘BES eilanden’ als bedoeld in de Belastingregeling voor het land Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 heeft hij verzocht om toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor het door hem genoten ‘ABP-pensioen’ [een Nederlands ambtenarenpensioen]. Hij heeft deze inkomsten niet ...
LEES VERDER

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belanghebbende in werkelijkheid inkomen heeft genoten, maar acht het door de Inspecteur verdedigde belastbaar inkomen niet aannemelijk en stelt het belastbaar inkomen daarom in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Op 17 oktober 2019 heeft de Inspecteur een (taxatieve) aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd naar een belastbaar inkomen van NAf 410.000. Belanghebbende, directeur-enig aandeelhouder van een B.V., had op dat moment nog geen aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 gedaan. Op 18 februari 2020 dient hij zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 in. Daarin ...
LEES VERDER

Visserijactiviteiten van belanghebbende gelden als onderneming. Niet aannemelijk gemaakt dat kanasters zijn gekocht en dat daarvoor de gestelde aanschafprijs is betaald, ook niet aannemelijk gemaakt dat goed koopmansgebruik er in casu toe leidt dat de boekwaarde, wegens het verloren zijn gegaan, volledig kan worden afgeschreven

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een visserijvergunning en bedrijft sinds januari 2007 een visserij (visvangst en visverkoop) in de vorm van een eenmanszaak, zonder personeel in dienst te hebben. De eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Curaçao. Hij heeft een zelfgebouwde boot in de onderneming ingebracht. En later (eind december 2007) heeft hij met financiering van de Ontwikkelingsbank ...
LEES VERDER

Wtp’s en boekenonderzoek leiden tot omzetcorrecties en correcties aftrekposten. Niet voldaan aan administratie- en bewaarplicht: omkering en verzwaring van de bewijslast. Opzet ten aanzien van omzetcorrecties en grove schuld ten aanzien van overige correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming - een nagel(behandeling)zaak – waar drie personen werkzaam zijn waaronder belanghebbende zelf. Bij belanghebbende heeft op een drietal dagen een ‘waarneming ter plaatse’ (hierna: Wtp) plaatsgevonden, uitgevoerd door een controleambtenaar van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). Daarbij heeft de controleambtenaar de gegevens van de Wtp’s vergeleken met de gegevens uit de administratie van een of ...
LEES VERDER

Inkomstenbelasting- en loonbelastingtabellen 2023 gepubliceerd (Curaçao)

In het CFN van gisteren, dinsdag 6 december 2022, rapporteerden wij dat op 5 december 2022 de Ministeriële regeling met algemene werking van de 30ste november 2022 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023) is uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, nr. 124 (P.B. 2022 no. 124). Klik hier om naar het artikel in het ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 5 december 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 30ste november 2022 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19431 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2023) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, nr. 124 (P.B. 2022 no. 124). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Krachtens de Ministeriële regeling wordt de tabel, bedoeld in ...
LEES VERDER

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft het inkomen uit onroerende goederen van de echtgenoot terecht tot het inkomen van belanghebbende (de meestverdienende partner) gerekend. Belanghebbende stelt zonder succes dat de echtgenoot buiten Sint Maarten woonde en dat de verhuurinkomsten kwalificeren als winst uit onderneming

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in de onderhavige jaren woonachtig te Sint Maarten. Zij is gehuwd en is samen met haar echtgenoot (hierna, waar van toepassing, ook aangeduid als ‘Z’) mede-eigenaar van meerdere onroerende zaken. Over de jaren 2015 en 2016 heeft belanghebbende aangifte inkomstenbelasting gedaan als binnenlands belastingplichtige, haar echtgenoot als buitenlands belastingplichtige. In de aangiften hebben beiden inkomsten ...
LEES VERDER

Rechtbank ZWB oordeelt dat de Inspecteur de door de inwoner van Curaçao verschuldigde inkomstenbelasting juist heeft berekend: hij heeft terecht de pensioenuitkering in aanmerking genomen voor de toepassing van het progressieve tabeltarief en heeft in overeenstemming met artikel 17 lid 3 Belastingregeling Nederland Curaçao de belastingheffing over de pensioenuitkering beperkt tot 15 percent van het brutobedrag

Samenvatting zaak In deze (Europees) Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Erflater woonde tot 1 mei 2018 in Nederland. Vanaf 1 mei 2018 tot zijn overlijden in 2022 woonde erflater op Curaçao. Het inkomen van erflater bestond in 2018 uit een AOW-uitkering, een ‘particuliere’ pensioenuitkering van ‘X’ [niet zijnde een pensioen uit een ‘overheidsfunctie’; red CFN], een AOV-uitkering, en (negatieve) inkomsten uit eigen woning. In 2019 bestond het ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt aannemelijk dat zij voldoet aan de vereisten voor aftrek van de studiekosten als buitengewone lasten, o.a. aannemelijk gemaakt dat de uitgaven ook op haar hebben gedrukt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in haar aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2018 een bedrag van Afl. 24.446 aan studiekosten als buitengewone lasten in aftrek gebracht. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ, afgeweken van de ingediende aangifte en heeft de aftrek van studiekosten niet geaccepteerd. Bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur ...
LEES VERDER

DIMP herinnert aan uiterste indieningsdatum aangifte inkomstenbelasting 2021: 3 oktober 2022, maar uitstel mogelijk voor hen aan wie aangiftebiljetten met dagtekening 2 augustus 2022 zijn uitgereikt. Verkorte versie toelichting aangiftebiljet

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert eraan dat 3 oktober 2022 – aanstaande maandag – de uiterste datum voor de indiening van de aangiften inkomstenbelasting is. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst (zie ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid). De belastingdienst verleent evenwel ‘automatisch’ twee maanden ‘algemeen’ uitstel voor het indienen van de aangifte, maar dit ...
LEES VERDER

Voorraad aangiften inkomstenbelasting per september 2022 (Curaçao)

In augustus 2022 zijn in totaal 6.408 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd (19,1% van de voorraad). De aanslagen hadden betrekking op de belastingjaren 2017 tot en met 2020 (over 2021 zijn nog geen aanslagen opgelegd). Doordat in de tussentijd ook 11.982 nieuwe aangiften bij de Inspectie der Belastingen zijn ingediend (over de jaren 2017 tot en met 2022) is de voorraad aangiften per saldo toch groter geworden: per september bedraagt de voorraad ...
LEES VERDER

Aanslagen inkomstenbelasting met dagtekening 30 september 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een overzicht geplaatst inzake de aanslagen inkomstenbelasting die met dagtekening 30 september 2022 zullen uitgaan. Uit dit overzicht blijkt dat er 4.316 aanslagen zullen worden uitgezonden, waarvan 1.659 aanslagen in totaal zullen resulteren in te betalen belasting ad Nafl. 6.661.690 en 2.615 aanslagen goed zijn voor een totaal te restitueren bedrag ad Nafl. 3.244.403. Er zullen 41 ...
LEES VERDER

Inspectie streeft ernaar om tot en met december de meeste aangiften IB 2020 af te doen, vertraging o.a. door vervroegd pensioen aanslagregelaars (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen streeft ernaar om tot en met december 2022 de meeste aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2020 af te doen, door een combinatie van handmatige afhandeling maar vooral ook automatische afhandeling door de versoepeling van de ‘adaf-regels’ (administratieve afdoening). Dit schrijft het Hoofd van de Inspectie der Belastingen in een brief aan de Minister van Financiën. De Minister heeft de brief gepost op zijn persoonlijke facebookpagina. Per ...
LEES VERDER

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar buiten de termijn ingediend en derhalve niet-ontvankelijk, maar wordt tevens aangemerkt als een ontvankelijk beroep tegen de nadien gedane uitspraak. Verzuimboete wegens te laat doen van aangifte terecht opgelegd. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, doch niet voor de procedure waarin de bezwaarschriften vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 17 februari 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2012. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting en premie AZV het belastbaar inkomen en het premie-inkomen overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting is een verzuimboete wegens het te laat indienen van de aangifte opgelegd van Afl ...
LEES VERDER

Taxatieve aanslagen IB over 2017, 2018 en 2019. Over 2020 zijn inmiddels 13.707 aanslagen opgelegd, rest volgt nog dit jaar (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar (2022) in totaal 5.845 taxatieve aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Er resteren nog 1.850 op te leggen taxatieve aanslagen over 2017. Over 2018 moeten nog 5680 taxatieve aanslagen worden opgelegd. Dit staat in een passage uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat hij recht heeft op een hoger bedrag aan aftrek van studiekosten. En één van de kinderen pas gedurende het jaar naar het buitenland verhuisd: niet categorie I maar categorie III van de kindertoeslag van toepassing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft vier studerende kinderen. Twee van de kinderen studeerden in 2018 aan een hogeschool in Nederland, één van de kinderen aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk en het vierde kind vanaf september 2018 aan een hogeschool in Nederland. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag van NAf 40.000 in aftrek gebracht ter zake van uitgaven ...
LEES VERDER

Bepaling om in eerste 3 jaren van het lichaam op verzoek het gebruikelijk loon vast te stellen op het bedrag van de commerciële winst volgens Inspecteur niet van toepassing omdat NV een reeds bestaande onderneming voortzet. Gerecht verwerpt dit standpunt, sluit aan bij wettekst

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in december 2016 een naamloze vennootschap (NV) opgericht. Zij is enig aandeelhouder van de NV en is als directeur werkzaam in de NV. De vennootschap exploiteert een minimarket. Deze minimarkt was voorheen onderdeel van de eenmanszaak, waarvan haar echtgenoot eigenaar was. Belanghebbende heeft voor het jaar 2017 aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen van NAf 15.805 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft meer dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om bewijstukken ter zake van de hypotheekrenteaftrek op te vragen en te beoordelen: in strijd met de goede procesorde om met verdaging van de zitting alsnog in de gelegenheid te stellen. Overigens ook geen redenen om de aftrek te weigeren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen afgeweken van de aangifte en heeft daarbij onder meer het opgevoerde bedrag van NAf 27.500 aan rente van geldlening aangegaan ter verkrijging, onderhoud of verbetering van de eigen woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat, niet geaccepteerd ...
LEES VERDER

Objectieve voordeelsverwachting bij paardenmanege met appartementen- en autoverhuur: onderneming. Stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. gesteld op nihil. Rente over achtergebleven schulden niet aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming: niet aannemelijk gemaakt dat bij de staking uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over hoogte en wijze van afwikkeling van de schulden bestonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een (reeds 37 jaar) bestaande onderneming overgenomen van een N.V. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 (terzake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Belanghebbende is ...
LEES VERDER

Zakenman en voormalig parlementslid ook in hoger beroep veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op dinsdag 21 juni jl. de hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek ‘Emerald’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Een andere verdachte, voormalig parlementslid R. is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. De verdachte M., destijds CEO van de Haven, is van alle aan hem gemaakte verwijten vrijgesproken. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) op 21 juni 2022 bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Inspecteur legt tegen beter weten in aanslagen op, doet vervolgens geen uitspraak op bezwaar en vernietigt de aanslagen één dag voor de zitting. Gerecht acht gang van zaken ernstig onzorgvuldig: integrale vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Ook bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 4 september 2020 aanslagen inkomstenbelasting, premie AVBZ en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 23 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft op 9 augustus 2021 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De zitting van het Gerecht heeft plaatsgevonden op 25 mei 2022. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt aannemelijk dat de maandelijkse betalingen geheel (aftrekbare) partneralimentatie betreffen. Ook voldaan aan bewijslast dat de ontvangen AOW als onderdeel van de alimentatieverplichting werd overgemaakt. Geen grond voor aftrek als persoonlijke last van gemaakte bank- en provisiekosten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende leefde duurzaam gescheiden van zijn echtgenote en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013 een bedrag aan persoonlijke lasten in aftrek gebracht. Dit betreft onder meer een bedrag aan alimentatie aan zijn echtgenote. Het bedrag bestaat uit drie componenten: de maandelijkse bankbetalingen, de Nederlandse AOW-uitkering en de bank- en deviezenkosten. De Inspecteur heeft bij het ...
LEES VERDER

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten uit niet-Nederlandse buitenlandse dividenden. Ook beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. Wel kostenvermindering ten bedrage van de betaalde belasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Curaçao, wordt sinds 1987 aangemerkt als ‘penshonado’ en maakt sindsdien gebruik van de penshonadoregeling ‘oude stijl’ (5%). Hij heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 verzocht om voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit buitenlandse dividenden. Voor de Nederlandse dividenden heeft de Inspecteur voorkoming van dubbele belasting verleend door toepassing van de ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat er op basis van de vanaf 10 april 1998 geldende wettelijke bepaling geen plaats is voor heffing van inkomstenbelasting voor het eigen gebruik van de tweede woning. Gaat in casu om een tweede woning in Nederland van een inwoner van Aruba

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inwoner van Aruba) bezit een eigen woning in Aruba (haar hoofdverblijf) en ook een woonhuis in Den Haag, Nederland (hierna: de tweede woning). De tweede woning wordt niet verhuurd en staat ter beschikking van belanghebbende. Bij het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2015 heeft de Inspecteur inkomsten van de tweede ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2021 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2021 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk zijn deze weer per post verzonden. Zie dit nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst of dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 2 augustus 2022. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de ...
LEES VERDER