DIMP herinnert aan uiterste indieningsdatum aangifte inkomstenbelasting 2021: 3 oktober 2022, maar uitstel mogelijk voor hen aan wie aangiftebiljetten met dagtekening 2 augustus 2022 zijn uitgereikt. Verkorte versie toelichting aangiftebiljet

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert eraan dat 3 oktober 2022 – aanstaande maandag – de uiterste datum voor de indiening van de aangiften inkomstenbelasting is. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst (zie ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid). De belastingdienst verleent evenwel ‘automatisch’ twee maanden ‘algemeen’ uitstel voor het indienen van de aangifte, maar dit ...
LEES VERDER

Voorraad aangiften inkomstenbelasting per september 2022 (Curaçao)

In augustus 2022 zijn in totaal 6.408 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd (19,1% van de voorraad). De aanslagen hadden betrekking op de belastingjaren 2017 tot en met 2020 (over 2021 zijn nog geen aanslagen opgelegd). Doordat in de tussentijd ook 11.982 nieuwe aangiften bij de Inspectie der Belastingen zijn ingediend (over de jaren 2017 tot en met 2022) is de voorraad aangiften per saldo toch groter geworden: per september bedraagt de voorraad ...
LEES VERDER

Aanslagen inkomstenbelasting met dagtekening 30 september 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een overzicht geplaatst inzake de aanslagen inkomstenbelasting die met dagtekening 30 september 2022 zullen uitgaan. Uit dit overzicht blijkt dat er 4.316 aanslagen zullen worden uitgezonden, waarvan 1.659 aanslagen in totaal zullen resulteren in te betalen belasting ad Nafl. 6.661.690 en 2.615 aanslagen goed zijn voor een totaal te restitueren bedrag ad Nafl. 3.244.403. Er zullen 41 ...
LEES VERDER

Inspectie streeft ernaar om tot en met december de meeste aangiften IB 2020 af te doen, vertraging o.a. door vervroegd pensioen aanslagregelaars (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen streeft ernaar om tot en met december 2022 de meeste aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2020 af te doen, door een combinatie van handmatige afhandeling maar vooral ook automatische afhandeling door de versoepeling van de ‘adaf-regels’ (administratieve afdoening). Dit schrijft het Hoofd van de Inspectie der Belastingen in een brief aan de Minister van Financiën. De Minister heeft de brief gepost op zijn persoonlijke facebookpagina. Per ...
LEES VERDER

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar buiten de termijn ingediend en derhalve niet-ontvankelijk, maar wordt tevens aangemerkt als een ontvankelijk beroep tegen de nadien gedane uitspraak. Verzuimboete wegens te laat doen van aangifte terecht opgelegd. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, doch niet voor de procedure waarin de bezwaarschriften vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 17 februari 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2012. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting en premie AZV het belastbaar inkomen en het premie-inkomen overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting is een verzuimboete wegens het te laat indienen van de aangifte opgelegd van Afl ...
LEES VERDER

Taxatieve aanslagen IB over 2017, 2018 en 2019. Over 2020 zijn inmiddels 13.707 aanslagen opgelegd, rest volgt nog dit jaar (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar (2022) in totaal 5.845 taxatieve aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Er resteren nog 1.850 op te leggen taxatieve aanslagen over 2017. Over 2018 moeten nog 5680 taxatieve aanslagen worden opgelegd. Dit staat in een passage uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat hij recht heeft op een hoger bedrag aan aftrek van studiekosten. En één van de kinderen pas gedurende het jaar naar het buitenland verhuisd: niet categorie I maar categorie III van de kindertoeslag van toepassing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft vier studerende kinderen. Twee van de kinderen studeerden in 2018 aan een hogeschool in Nederland, één van de kinderen aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk en het vierde kind vanaf september 2018 aan een hogeschool in Nederland. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag van NAf 40.000 in aftrek gebracht ter zake van uitgaven ...
LEES VERDER

Bepaling om in eerste 3 jaren van het lichaam op verzoek het gebruikelijk loon vast te stellen op het bedrag van de commerciële winst volgens Inspecteur niet van toepassing omdat NV een reeds bestaande onderneming voortzet. Gerecht verwerpt dit standpunt, sluit aan bij wettekst

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in december 2016 een naamloze vennootschap (NV) opgericht. Zij is enig aandeelhouder van de NV en is als directeur werkzaam in de NV. De vennootschap exploiteert een minimarket. Deze minimarkt was voorheen onderdeel van de eenmanszaak, waarvan haar echtgenoot eigenaar was. Belanghebbende heeft voor het jaar 2017 aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen van NAf 15.805 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft meer dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om bewijstukken ter zake van de hypotheekrenteaftrek op te vragen en te beoordelen: in strijd met de goede procesorde om met verdaging van de zitting alsnog in de gelegenheid te stellen. Overigens ook geen redenen om de aftrek te weigeren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen afgeweken van de aangifte en heeft daarbij onder meer het opgevoerde bedrag van NAf 27.500 aan rente van geldlening aangegaan ter verkrijging, onderhoud of verbetering van de eigen woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat, niet geaccepteerd ...
LEES VERDER

Objectieve voordeelsverwachting bij paardenmanege met appartementen- en autoverhuur: onderneming. Stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. gesteld op nihil. Rente over achtergebleven schulden niet aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming: niet aannemelijk gemaakt dat bij de staking uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over hoogte en wijze van afwikkeling van de schulden bestonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een (reeds 37 jaar) bestaande onderneming overgenomen van een N.V. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 (terzake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Belanghebbende is ...
LEES VERDER

Zakenman en voormalig parlementslid ook in hoger beroep veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op dinsdag 21 juni jl. de hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek ‘Emerald’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Een andere verdachte, voormalig parlementslid R. is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. De verdachte M., destijds CEO van de Haven, is van alle aan hem gemaakte verwijten vrijgesproken. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) op 21 juni 2022 bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Inspecteur legt tegen beter weten in aanslagen op, doet vervolgens geen uitspraak op bezwaar en vernietigt de aanslagen één dag voor de zitting. Gerecht acht gang van zaken ernstig onzorgvuldig: integrale vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Ook bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 4 september 2020 aanslagen inkomstenbelasting, premie AVBZ en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 23 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft op 9 augustus 2021 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De zitting van het Gerecht heeft plaatsgevonden op 25 mei 2022. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt aannemelijk dat de maandelijkse betalingen geheel (aftrekbare) partneralimentatie betreffen. Ook voldaan aan bewijslast dat de ontvangen AOW als onderdeel van de alimentatieverplichting werd overgemaakt. Geen grond voor aftrek als persoonlijke last van gemaakte bank- en provisiekosten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende leefde duurzaam gescheiden van zijn echtgenote en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013 een bedrag aan persoonlijke lasten in aftrek gebracht. Dit betreft onder meer een bedrag aan alimentatie aan zijn echtgenote. Het bedrag bestaat uit drie componenten: de maandelijkse bankbetalingen, de Nederlandse AOW-uitkering en de bank- en deviezenkosten. De Inspecteur heeft bij het ...
LEES VERDER

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten uit niet-Nederlandse buitenlandse dividenden. Ook beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. Wel kostenvermindering ten bedrage van de betaalde belasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Curaçao, wordt sinds 1987 aangemerkt als ‘penshonado’ en maakt sindsdien gebruik van de penshonadoregeling ‘oude stijl’ (5%). Hij heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 verzocht om voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit buitenlandse dividenden. Voor de Nederlandse dividenden heeft de Inspecteur voorkoming van dubbele belasting verleend door toepassing van de ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat er op basis van de vanaf 10 april 1998 geldende wettelijke bepaling geen plaats is voor heffing van inkomstenbelasting voor het eigen gebruik van de tweede woning. Gaat in casu om een tweede woning in Nederland van een inwoner van Aruba

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inwoner van Aruba) bezit een eigen woning in Aruba (haar hoofdverblijf) en ook een woonhuis in Den Haag, Nederland (hierna: de tweede woning). De tweede woning wordt niet verhuurd en staat ter beschikking van belanghebbende. Bij het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2015 heeft de Inspecteur inkomsten van de tweede ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2021 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2021 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk zijn deze weer per post verzonden. Zie dit nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst of dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 2 augustus 2022. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de ...
LEES VERDER

Geen aanmaning uitgereikt: boete wegens niet indienen aangifte ten onrechte opgelegd en geen omkering van de bewijslast. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van redelijke termijn. Uitbraak coronavirus mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft over het jaar 2016 ‘nihilaangifte’ inkomstenbelasting en premieheffing gedaan. De Inspecteur legt evenwel een aanslag inkomstenbelasting op naar een belastbaar inkomen van NAf 23.558 alsmede aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ. Daarbij is een boete van NAf 250 opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte. De Inspecteur beschikt namelijk over een renseignement ex ...
LEES VERDER

Rechtbank oordeelt dat de Nederlandse belastinginspecteur terecht enkel de door belanghebbende (inwoner van Curaçao) genoten AOW-uitkering in de (Nederlandse) inkomstenbelastingheffing heeft betrokken

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont sinds 2014 op Curaçao en ontving in 2017 uit Nederland een AOW-uitkering van de Sociale verzekeringsbank (SVB) en een pensioen van een pensioenfonds. Op de uitkeringen zijn geen loonheffingen ingehouden. Omdat belanghebbende voor het jaar 2017 geen aangifte heeft gedaan, heeft de inspecteur van de (Nederlandse) Belastingdienst ambtshalve een aanslag (Nederlandse) inkomstenbelasting voor het jaar 2017 vastgesteld ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende – directeur bij een pensioenfonds waarvan de winst op basis van artikel 2, letter a LWB is vrijgesteld – in haar bewijslast is geslaagd dat de aan haar toegekende beloningen gekwalificeerd moeten worden als winstuitkeringen in de zin van artikel 6, lid 2, letter e van de LWB: de beloningen zijn, met toepassing van het (niet-gepubliceerd) beleid, onderworpen aan het bijzonder tarief van 25%

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is algemeen directeur van Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (hierna: APFA) en heeft in de onderhavige jaren 2014 en 2015 een ‘winstafhankelijke prestatiebonus’ ontvangen. Het Departamento di Impuesto (de belastingdienst van Aruba, hierna: DIMP) hanteert het (niet-gepubliceerd) beleid dat ten aanzien van winstafhankelijke uitkeringen in de zin van artikel 6, lid 2 onderdeel e van de Landsverordening winstbelasting ...
LEES VERDER

Fictieve dienstbetrekking omdat belanghebbende niet anders dan op provisiebasis heeft gewerkt: de inkomsten behoren, ook voor de periode dat belanghebbende in het buitenland woonde, tot zijn belastbaar inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft over het jaar 2016 ‘nihilaangifte’ inkomstenbelasting en premieheffing gedaan. De Inspecteur legt evenwel een aanslag inkomstenbelasting op naar een belastbaar inkomen van NAf 23.558 alsmede aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ. Daarbij is een boete van NAf 250 opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte. De Inspecteur beschikt namelijk over een renseignement ex ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt ook bij het Hof niet aannemelijk dat hij ten tijde van de verkoop van de aandelen in de vennootschap niet de enige aandeelhouder van de vennootschap was dan wel dat een vennootschap de economische eigenaar van de aandelen was: vervreemdingsvoordeel (winst uit aanmerkelijk belang) volledig bij hem in aanmerking genomen. Inspecteur verzuimt belanghebbende aan te manen om alsnog aangifte te doen: aanslagtermijn vijf jaar, definitieve aanslag te laat. Voorlopige aanslag blijft gehandhaafd indien en voor zover deze niet hoger is dan de materiële belastingschuld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en wordt in Aruba aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Zijn vader is is ook in de Verenigde Staten woonachtig. Op 31 augustus 1998 heeft belanghebbende alle (twintig) geplaatste aandelen in een Arubaanse vennootschap gekocht. Die vennootschap exploiteert een casino in Aruba. Van 31 augustus 1998 tot 29 juni 2010 heeft belanghebbende in het ...
LEES VERDER

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...
LEES VERDER

Restituties IB 2020 uitbetaald of verrekend, maar een bedrag van ruim 1,3 miljoen kon nog niet worden uitbetaald wegens ontbreken bankrekeningnummers (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op 30 mei 2022 op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat de Ontvanger de restituties inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 heeft uitbetaald. Daar is later een persbericht (‘Minister di Finansa ta kumpli’) aan toegevoegd waarin de Minister eraan refereert dat hij de Inspectie der Belastingen eerder de instructie had gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk juni op te leggen (zie hierover ook de onder dit ...
LEES VERDER

Niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na kennisname van de uitspraak op bezwaar in beroep gekomen: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aan haar opgelegde aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2018. De Inspecteur der belastingen heeft op 11 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan en daarbij de aanslag verminderd. Op 30 april 2021 is door belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Het inhoudelijke geschil gaat over de opgevoerde premie eigenrisicoverzekering. De Inspecteur ...
LEES VERDER

De overgang van de aanmerkelijk belangaandelen naar de erfgenamen vormt geen (fictieve) vervreemding. Het door de erfgenaam vooruitlopend op de inkoop van aandelen ontvangen bedrag wordt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang aangemerkt in het jaar van ontvangst

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). De moeder van belanghebbende is te Bonaire overleden. Zij heeft zes erfgenamen waaronder belanghebbende. De nalatenschap van de moeder (erflater) bestond onder meer uit een aanmerkelijk belang van 57,14% in een vennootschap. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg USD 11.918. Na het overlijden van erflater is de boedel, voor wat betreft het ...
LEES VERDER

Bekendmaking MinFin over restituties IB 2020 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij het Hoofd van Dienst van de Inspectie der Belastingen opdracht heeft gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk per juni 2022 op te leggen. Ook is de Ontvanger geïnstrueerd om restituties binnen 2 weken na het opleggen van de aanslag uit te betalen. Zo heeft de Minister op 30 april bekendgemaakt met posts op zijn persoonlijke facebookpagina. Uit een afbeelding bij een ...
LEES VERDER

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Naar het oordeel van het Hof (anders dan het Gerecht) volgt uit het bepaalde in artikel 9 Beschikking ex-patriates 1998 niet dat onder de onderhavige omstandigheden dient te worden voldaan aan de nieuwe (hogere) salariseis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...
LEES VERDER

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...
LEES VERDER