Bekendmaking MinFin over restituties IB 2020 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij het Hoofd van Dienst van de Inspectie der Belastingen opdracht heeft gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk per juni 2022 op te leggen. Ook is de Ontvanger geïnstrueerd om restituties binnen 2 weken na het opleggen van de aanslag uit te betalen. Zo heeft de Minister op 30 april bekendgemaakt met posts op zijn persoonlijke facebookpagina. Uit een afbeelding bij een ...
LEES VERDER

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Naar het oordeel van het Hof (anders dan het Gerecht) volgt uit het bepaalde in artikel 9 Beschikking ex-patriates 1998 niet dat onder de onderhavige omstandigheden dient te worden voldaan aan de nieuwe (hogere) salariseis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...
LEES VERDER

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...
LEES VERDER

‘Current account agreement’ is geldlening ter zake waarvan een terugbetalingsverplichting geldt. Inspecteur heeft ten onrechte een winstuitdeling in aanmerking genomen. Hof verklaart het door de Inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde ‘holdingvennootschap’ (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Belanghebbende is voorts directeur-enig aandeelhouder van een in Aruba gevestigde pensioenvennootschap. In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat het verweerschrift van de Inspecteur vanwege de late indiening tardief moet worden verklaard: belanghebbende heeft de mogelijkheid gekregen en ook benut om op het verweerschrift te reageren en is derhalve niet in zijn procespositie geschaad. Overigens acht het Gerecht het zeer onwenselijk en in strijd met een de Inspecteur passende zorgvuldige werkwijze om slechts enkele dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2020 opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In zijn bezwaarschrift van 28 september 2020 heeft belanghebbende vermeld dat hij inmiddels gepensioneerd is, dat op het pensioen inhoudingen plaatsvinden en dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet nodig lijkt. Bij e-mail van 28 ...
LEES VERDER

Gerecht past voortaan een hogere wegingsfactor van 0,5 toe bij vaststellen proceskostenvergoeding ingeval van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50. Partijen ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht leidt de doorzendverplichting uitzondering als belanghebbende niet bedoeld heeft om beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. Geschrift ingediend door professionele rechtshulpverlener en kennelijk bedoeld als verzoek aan Inspecteur om heroverweging: termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen bezwaar gemaakt. Op 29 juli 2020 heeft ...
LEES VERDER

Niet motiveren van de naheffingsaanslagen en de boetes, niet doen van uitspraak op bezwaar en in een zeer laat stadium indienen van een verweerschrift is schending van de goede procesorde waardoor belanghebbende is geschaad. Gerecht had belanghebbende (rechts)bescherming moeten verlenen en tegemoet moeten komen aan het verzoek om schorsing en aanhouding. Hof wijst zaak terug naar het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2016 naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur een (rente)correctie (rentebaten) in aanmerking genomen over een renteloze vordering die belanghebbende had op de directeur-grootaandeelhouder. Belanghebbende heeft ter behoud van rechten bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ...
LEES VERDER

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...
LEES VERDER

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft vergaand onzorgvuldig gehandeld door in de fase van aanslagregeling een aanzienlijke correctie aan te brengen met als motivering dat belanghebbende bepaalde bewijzen niet heeft geleverd, terwijl de Inspecteur niet om die bewijzen heeft gevraagd en belanghebbende die bewijzen niet uit eigen beweging hoefde te leveren. Ook in de bezwaarfase vergaand onzorgvuldig gehandeld door, ondanks een uitgebreide motivering in het bezwaarschrift, zonder enig nader onderzoek en zonder onderbouwing het bezwaar af te wijzen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn definitieve aanslagen inkomstenbelasting, premies AVBZ, AOV/AWW en BVZ voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het ...
LEES VERDER

Piloot met tijdelijk kortdurend contract bij Curaçaose luchtvaartmaatschappij voor hele jaar als niet-inwoner aangemerkt. Ook wordt de dienstbetrekking geacht niet in Curaçao te zijn vervuld (vide artikel 2 LIB). Verrekening in de heffingssfeer van onterecht terugontvangen premies met terug te ontvangen loonbelasting wettelijk niet mogelijk

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en heeft twee kinderen die in het onderhavige jaar (2015) dertien respectievelijk zeven jaar oud waren. Belanghebbende en haar echtgenoot bezitten een huis in Nederland dat sinds 2001 voor hen als woning dient. In de periode 30 maart 2015 tot en met 21 november 2015 is belanghebbende als piloot werkzaam geweest bij ...
LEES VERDER

Ook in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de rentebetalingen betrekking hebben op geldleningen aangegaan voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Gerecht heeft op goede gronden geoordeeld dat belanghebbende geen hoger bedrag aan aftrek rente en kosten eigen woning toekomt dan door de inspecteur geaccepteerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 een woning gekocht. Deze woning staat hem als hoofdverblijf ter beschikking. In 2007 heeft belanghebbende ter herfinanciering en voor groot onderhoud een leningsovereenkomst gesloten met een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...
LEES VERDER

Conclusie A-G Niessen inzake geschil (i) over de vraag of na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn belanghebbende (ingeschreven in Curaçao) mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften IB/PVV en (ii) over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn in relatie met de vrijheid van kapitaalverkeer en het LGO-Besluit

Samenvatting zaak A-G Niessen heeft conclusie genomen inzake een Nederlands belastinggeschil (i) over de vraag of na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn belanghebbende (ingeschreven in de Nederlandse Antillen/Curaçao) mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften IB/PVV, en zo ja, (ii) over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn in relatie met de vrijheid van kapitaalverkeer en het Besluit LGO. In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de ...
LEES VERDER

Income tax return form B 2021 published (Sint Maarten)

The income tax return form B for the year 2021 (English version) (in Dutch: aangiftebiljet inkomstenbelasting B 2021) has been published on the website of the Government of Sint Maarten, i.e. on the page of the Tax Administration of Sint Maarten of said website. It concerns the income tax return form B for the fiscal year January 1, 2021 to December 31, 2021 (tax year 2021) for tax payers NOT ...
LEES VERDER

Ontwerpwet Casinowezen met wijziging van de Wet Casinobelasting 2002 in De Nationale Assemblée (Suriname)

Afgelopen vrijdag, 28 januari 2022, stond de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot het exploiteren van casino's (Wet Casinowezen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en Wet Casinobelasting 2002, geagendeerd voor behandeling in een commissievergadering van De Nationale Assemblée. [Later toegevoegd: Inmiddels staat over deze ontwerpwet ook een – al dan niet verplaatste dan wel voortgezette – commissievergadering geagendeerd voor donderdag 3 februari 2022 om ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de DGA (inwoner van Curaçao) van de naar Nederlands recht opgerichte BV zijn leidinggevende taak in Nederland uitoefende dan wel dat de werkelijke leiding door een ander in Nederland werd uitgeoefend: Nederland heeft geen heffingsrecht meer over de verkapte winstuitdeling. Hoger beroep gegrond

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). In het onderhavige jaar 2015 woonde belanghebbende op Curaçao. Het geschil gaat (kortweg) om de vraag of de naar Nederlands recht opgerichte B.V. – waarvan belanghebbende enig bestuurder en enig aandeelhouder (‘DGA’) is – in 2015 (fictief) in Nederland was gevestigd, zodat belanghebbende als buitenlandse belastingplichtige belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een ...
LEES VERDER

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting in het Staatsblad: verhoging belastingvrije grens per 1 januari 2022. Flyer op fb-pagina van de belastingdienst over de loonbelastingwijzigingen (Suriname)

De Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95) is op 31 december 2021 uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2021, no. 175 (S.B. 2021, 175). Op dezelfde datum, 31 december 2021, is de Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

MinFin: Restituties over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald (Curaçao)

De restituties inkomstenbelasting en sociale premies over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald. Dat heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, op 5 januari 2022 gesteld in een post op zijn facebookpagina. Hij spreekt daarbij over een “Ultimatum di Minister na Belastingdienst”. Zoals wij eerdere rapporteerden, heeft de heer Javier Silvania de afgelopen periode op zijn facebookpagina verschillende post geplaatst over de voortgang met betrekking ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

31 januari 2022 laatste dag indieningstermijn verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website en met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat 31 januari 2022 de laatste dag is voor het inleveren van de verzamelloonstaat (VZL) en van de verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2021. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba. De werkgever ...
LEES VERDER

Navordering inkomstenbelasting omdat bij de definitieve aanslag teveel ingehouden loonbelasting was verrekend: beroep op ontbreken nieuw feit verworpen omdat op grond van artikel 13 lid 2 ALL ook zonder nieuw feit nagevorderd kan worden. Beroepen op vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel ook verworpen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende (van beroep controleur bij de belastingdienst) was in 2015 als door Nederland uitgezonden controle-ambtenaar werkzaam in Sint Maarten. Met belanghebbende is de afspraak gemaakt dat de werkgever de loonbelasting voor haar rekening neemt (expatriates-regeling). Belanghebbende heeft de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 ingediend naar een belastbaar inkomen en een bedrag aan ...
LEES VERDER

Aanslag per abuis niet verminderd naar nihil: alsnog voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit arbeid in de VS. Niet verzekerd en dus niet premieplichtig voor de BVZ aangezien belanghebbende met een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf in Curaçao is toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Zijn inkomen bestaat uit in de Verenigde Staten genoten inkomsten uit arbeid waarop loonbelasting is ingehouden. In zijn aangifte heeft belanghebbende verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Onder verwijzing naar artikel 2.1 lid 2 sub ...
LEES VERDER