Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Inspecteur heeft de Nederlandse AOW en het uit Nederland ontvangen particuliere pensioen terecht in de heffing van Curaçaose inkomstenbelasting betrokken en de belastingvermindering met toepassing van de vrijstellingsmethode respectievelijk de verrekeningsmethode van de BRNC juist berekend. De inkomsten moeten ook worden begrepen in het premie-inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, heeft in het onderhavige jaar 2018 onder meer een AOW-uitkering van de SVB in Nederland en een pensioenuitkering uit het Pensioenfonds Zorg & Welzijn in Nederland (hierna: het pensioen) genoten. Uit de jaaropgave 2018 van het Pensioenfonds blijkt dat ter zake van de pensioenuitkering een bedrag aan loonbelasting is ingehouden. Ter zake van de ...

Inspecteur heeft aftrek hypotheekrente terecht geweigerd: belanghebbende woont weliswaar met moeder in de woning maar is niet de eigenaar (de moeder heeft de grond in erfpacht). Hoewel de situatie enigszins wringt, ziet het Gerecht in casu geen mogelijkheid om het dwingendrechtelijk bepaalde in de LvIB – een wet in formele zin – te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel of aan andere algemene rechtsbeginselen. Het Gerecht geeft de Inspecteur/Minister van Financiën in overweging om in een situatie als de onderhavige begunstigend beleid uit te vaardigen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De moeder van belanghebbende heeft in september 2017 het recht van erfpacht verkregen op een perceel grond, met het daarop gebouwde en al hetgeen daartoe door aard bestemming of natrekking behoort (hierna: het recht van erfpacht). Het recht van erfpacht heeft een looptijd van 60 jaar. Belanghebbende en zijn moeder hebben besloten op de in erfpacht verkregen grond ...

De Inspecteur heeft zonder een vraag te stellen en zonder enige motivering het belastbaar inkomen gecorrigeerd, belanghebbende had geen flauw benul waartegen hij bezwaar diende te maken: wel forfaitaire maar geen integrale bezwaarkostenvergoeding omdat geen sprake is van ernstig onzorgvuldig én een bijzondere omstandigheid. Voor de beroepsfase wél een integrale kostenvergoeding vanwege ‘verregaand onzorgvuldig handelen’ van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2018 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Ter zitting van het Gerecht heeft de Inspecteur verklaard dat bij nader inzien de ingediende aangifte juist is en dat niet langer in geschil is dat ...

In beginsel geen belang meer bij een rechterlijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld, nu de belastingschulden ingevolge het gevoerde beleid niet zullen worden ingevorderd. Bovendien is de beroepstermijn overschreden: beroep niet-ontvankelijk. Vergoeding griffierecht omdat het niet invorderen in materiële zin leidt tot eenzelfde uitkomst als de situatie waarin de Inspecteur geheel tegemoet komt aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW, AVBZ en BVZ opgelegd. Belanghebbende bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft op 30 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan, de aanslagen voor het jaar 2014 gehandhaafd en de aanslagen voor het jaar 2015 verminderd. Op 29 april 2022 is een deel van ...

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar was prematuur omdat de beslistermijn nog niet was verstreken. Ook bij een alsnog te nemen reële uitspraak is in casu geen sprake van een ontvankelijk beroep: bij een ‘mededeling geen aanslag en/of teruggave’ en een standpunt van belanghebbende dat hij geen belasting verschuldigd is of terugkrijgt is geen sprake van procesbelang

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2017 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd (hierna: de aanslag IB 2017). Tevens is bij beschikking een mededeling “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018 aan belanghebbende is gedaan (hierna: de beschikking “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018). Belanghebbende heeft op 22 november 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB 2017 en op 12 april ...

Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

In de middag van vrijdag 8 december 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste november 2023 ter uitvoering van artikel 8, derde lid, van de Landsverordening op de loonbelasting 19761 (Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 148 (P.B. 2023 no. 148, inclusief de bijlagen). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. De ...

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 december 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste november 2023 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 147 (P.B. 2023 no. 147). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Krachtens deze ministeriële regeling wordt de tabel, ...

DIMP: maandag 4 december aanstaande laatste dag voor indiening aangifte inkomstenbelasting 2022 (Aruba)

Aanstaande maandag 4 december 2023 is de laatste dag van de, reeds met 2 maanden verlengde, termijn voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP) en in dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Er wordt geen nader uitstel verleend, aldus DIMP. De aangifte kan worden ingediend ...

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: paardenmanege met appartementen- en autoverhuur vormt een onderneming (bron van inkomen), stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. is nihil, achtergebleven schulden zijn tot het privévermogen gaan behoren, en de rente daarover kan niet worden aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een bestaande onderneming overgenomen van een vennootschap. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 ter zake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Voor de aankoop van ...

DIMP herinnert: 2 oktober aanstaande uiterste datum voor indiening aangifte inkomstenbelasting 2022 maar ‘automatisch’ uitstel voor belastingplichtigen die een aangiftebiljet hebben ontvangen met uitreikingsdatum 1 augustus 2023 (Aruba)

Met een nieuwsbericht (PAP) op de website, heeft de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) het publiek er aan herinnerd dat de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022 in beginsel 2 oktober 2023 is. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 1 augustus 2023. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de uiterste indieningsdatum is dan derhalve in beginsel 2 ...

Hof bevestigt uitspraak Rechtbank dat de door de inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV onder het inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw valt. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten, de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit tvdb en ook het Statuut bevat geen regels over de verdeling van de bevoegdheid om sociale verzekeringspremies te mogen heffen

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan een belanghebbende opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde gedurende geheel 2018 in Nederland en heeft in 2018 een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomsverzekering van Curaçao (hierna: AOV-uitkering) ontvangen. In zijn (Nederlands) aangifte IB/PVV 2018 heeft hij deze uitkering opgegeven als buitenlands inkomen uit ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Hoge Raad wijst ook tweede herzieningsverzoek af. De enkele omstandigheid dat de aanvrager op eigen initiatief contact zou hebben opgenomen met de belastingdienst omdat hij achteraf twijfels had bij de juistheid van de administratie en de daarop gebaseerde belastingaangiften, doet niet af aan het oordeel van het Hof dat de aanvrager opzet heeft gehad op het verbergen van zijn betrokkenheid bij de SPF

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156). Door het hof werd ten laste van belanghebbende bewezenverklaard dat (enigszins geparafraseerd) hij op 27 maart 2009 in ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij in 2016 al uitgaven heeft gedaan voor de in 2017 door haar dochter op Curaçao gevolgde dolfijntherapie: kosten niet in 2016 aftrekbaar als kosten voor genees- en/of heelkundige hulp

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. De dochter van belanghebbende is meervoudig gehandicapt, waardoor zij onder andere 24 uur per dag zorgbehoevend is en hoofdzakelijk aan een rolstoel is gebonden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft een indicatiebesluit voor de zorg voor de dochter afgegeven. In de (Nederlandse) aangifte IB/PVV 2016 heeft belanghebbende onder meer kosten voor genees- en/of heelkundige hulp opgenomen in verband met ...

Regeling van de Minister van Financiën tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 24 juli 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 19 juli 2023 tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen ter uitvoering van artikel 23, eerste en derde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, artikel 1, twaalfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting, artikel 5a van de Logeergastenbelastingverordening, artikel 4a van de Verhuurautobelastingverordening, artikel 17, onderdeel d, van de Motorrijtuigbelastingverordening en ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2022 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk zijn deze weer per post verzonden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 1 augustus 2023. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de uiterste indieningsdatum is dan in beginsel ...

Aannemelijk geworden dat belanghebbende reeds ten tijde van het doen van de aangifte IB 2006 niet voornemens was om de pensioenregeling regulier uit te voeren: Hof oordeelt dat belanghebbende te kwader trouw is, zodat door de Inspecteur tot en met 31 december 2016 kan worden nagevorderd. Dat de aangifte is verzorgd door een belastingadvieskantoor leidt er in casu niet toe dat geen kwade trouw kan worden verweten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn echtgenote waren tot november 2006 als bestuurder in dienstbetrekking bij een N.V. te Aruba en hebben gedurende hun dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd bij de N.V. Op 3 oktober 2006 is het pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 door de N.V. overgedragen aan een door belanghebbende opgerichte stichting (hierna: de Stichting) waarvan belanghebbende enig bestuurder is. De N.V. had ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Belastingdienst besteedt dit jaar extra aandacht aan het aangeven van huuropbrengsten in de IB-aangiften. Minister vraagt de belastingdienst om zich ook te richten op autoverhuurbedrijven en duikscholen (Curaçao)

Dit jaar besteedt de belastingdienst bij de controle van aangiften inkomstenbelasting extra aandacht aan het aangeven van huuropbrengsten. Zo wordt aangegeven in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In dit kader wordt in andere posts op de fb-pagina van Minister Silvania aangegeven dat ‘van de 4.624 niet-ingezetene eigenaren van onroerend goed op Curaçao tot nu toe slechts 171 een IB-aangifte 2022 met huuropbrengsten hebben ingediend’ ...

Inspecteur is vóór de zitting volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Gerecht wijst proceskostenvergoeding voor de beroepsfase toe en draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2018 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW en AVBZ opgelegd (hierna: de aanslagen). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft geen uitspraak op bezwaar gedaan. Op grond van artikel 31 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op ...

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van bouw en eerste inrichting van een hotel in de zin van artikel 1(1)(b) Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw. Niet aannemelijk gemaakt dat de bouwkundige constructie van het hotel zodanig ingrijpend is gewijzigd dat daardoor in feite een nieuw gebouw is ontstaan

Samenvatting zaak In deze twee met elkaar samenhangende Sint Maartense zaken – ECLI:NL:OGEAM:2023:26 respectievelijk ECLI:NL:OGEAM:2023:27 – is het volgende aan de orde. De belanghebbende in ‘de ene zaak’ is eigenaar van een hotel. Het hotel wordt verhuurd aan en geëxploiteerd door een dochteronderneming (100%), zijnde de belanghebbende in ‘de andere zaak’. Het hotelcomplex is in 2011 gesticht en ingericht. De passage in 2017 van orkaan Irma heeft aan het hotel aanzienlijke schade ...

Hof Den Bosch oordeelt op basis van de transparantierechtspraak dat belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van de SPF als ware het zijn eigen vermogen. Artikel 2.14a Wet IB 2001 dan niet van toepassing, ‘slechts’ van toepassing als sprake is van afgezonderd particulier vermogen

Samenvatting zaak Naar deze week pas is gebleken uit een publicatie op rechtspraak.nl, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (hierna: het Hof) al op 7 december 2022 uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde kwam of, kort samengevat, belanghebbende heeft beschikt over het vermogen van een te Curaçao gevestigde stichting particulier fonds (hierna: de ‘stichting’) als ware het zijn eigen vermogen (ECLI:NL:GHSHE:2022:4440). Het betreft de uitspraak van het ...

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de door hem opgevoerde uitgaven betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden aan de eigen woning, een beschermd monument: kosten niet in aftrek toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak (hierna: de woning) die hem als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning staat geregistreerd als beschermd monument in de zin van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. In zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2017 heeft belanghebbende bedragen aan onderhoudskosten opgevoerd. De Inspecteur heeft evenwel bij het opleggen van de aanslagen ...

Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren tegemoet gekomen: wel vergoeding van het betaalde griffierecht, maar geen pkv omdat belanghebbende zelf bezwaar en beroep heeft ingesteld en daarom ook niet heeft verzocht. Gerecht niet bevoegd om de Ontvanger te gelasten de ten onrechte geheven (met teruggaven verrekende) aanslagen te restitueren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende op 26 september 2020 bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft belanghebbende op 8 juni 2022 beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar door de Inspecteur. Partijen zijn op 8 mei 2023 uitgenodigd voor de zitting van 15 juni 2023. Belanghebbende ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Hof met het Gerecht van oordeel dat de onderhavige wettelijke bepalingen en de wetsgeschiedenis geen grond bieden voor de heffing van inkomstenbelasting voor het eigen gebruik van de (tweede) woning (in casu in Nederland)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inwoner van Aruba) bezit een eigen woning in Aruba (haar hoofdverblijf) en ook een woonhuis in Den Haag, Nederland (hierna: de tweede woning). De tweede woning wordt niet verhuurd en staat ter beschikking van belanghebbende. Bij het opleggen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2015 heeft de Inspecteur inkomsten van de tweede ...

Hof oordeelt over fiscale woonplaats van een persoon die is ingeschreven in de basisregistratie van Sint Maarten, aldaar onder meer een huurwoning heeft maar werkzaam is bij een vennootschap op de BVI als kapitein van een jacht met Malta als thuishaven: inwoner van Sint Maarten en aldaar belastingplichtig over wereldinkomen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds maart 2017 werkzaam bij een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde Ltd. als kapitein van een schip dat Malta thuishaven heeft. In zijn aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 heeft hij alleen een deel [respectievelijk ca. 25% en 33%] van het totale inkomen uit dienstbetrekking bij de Ltd. aan Sint Maarten toegerekend. De ...

Belanghebbende is nimmer inwoner geweest van Curaçao, maar krijgt toch aanslagen IB 2014-2018 opgelegd die pas hangende de beroepsprocedure worden vernietigd: integrale kostenvergoeding ad NAf 1.720 voor bezwaarfase wegens ernstig onzorgvuldig handelen door de Inspecteur en integrale kostenvergoeding ad NAf 10.835 voor beroepsfase mede wegens verregaand onzorgvuldige proceshouding van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is inwoner van Aruba. Hij is nimmer inwoner geweest van Curaçao. Tot op 31 januari 2013 was hij voor 100 percent aandeelhouder van een ‘onroerend goed N.V.’ (hierna: OGNV). Op 31 december 2013 heeft hij de aandelen ingebracht in een ‘holding B.V.’. Het belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een boekencontrole gedaan bij OGNV. In het controlerapport is vermeld dat ...

Arrest Hoge Raad in Nederlandse belastingzaak over de vragen of belanghebbende (ingeschreven in Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van aangiften IB/PVV en of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn heeft plaatsgevonden

Samenvatting zaak Op vrijdag 9 juni jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een Nederlandse belastingzaak over, onder meer, de vragen (i) of belanghebbende (ingeschreven in de Nederlandse Antillen/Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV), en (ii) of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn ...