SAS-HUBA 2021 van 2 augustus tot en met 31 augustus (Suriname)

De campagne ‘Self Assessment System – Hulp bij Aangifte’ (SAS-HUBA) van de belastingdienst zal dit jaar (2021) plaatsvinden in de periode 2 augustus tot en met 31 augustus. Dit is op 19 juli 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. Overigens wordt in de tekst bij die post aangegeven dat de actie tot en met 30 augustus is. De ‘SAS-HUBA’-campagne is een ...
LEES VERDER

Eilandsraad Saba keurt jaarrekening 2020 goed (Caribisch Nederland – Saba)

De Eilandsraad van Saba heeft de jaarrekening van het openbaar lichaam Saba voor het jaar 2020 goedgekeurd. De jaarrekening sluit met een overschot van USD 962,000. De Eilandsraad werd daarbij verzocht om een deel van het overschot toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van het verlies over 2019 van bijna USD 622,000. Het resterende bedrag van het overschot wordt bestemd voor de huidige COVID-19 verlichtingsmaatregelen (relief measures) ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht belastingdienst inzake het tijdelijk toepassen van het 0% ABB-tarief op de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en -testkits naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is een nieuwsbericht verschenen inzake het met terugwerkende kracht over de periode 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 toepassen van het 0%-tarief van de algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en –testkits naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland). Voor de integrale tekst van het nieuwsbericht verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf. Op ...
LEES VERDER

Nieuwsberichten belastingdienst inzake verlenging belastingversoepelingen en aanvragen/verlengen bijzonder uitstel van betaling. Betreft de meest recente actualisatie van de fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) zijn nieuwsberichten verschenen inzake de verlenging van de belastingversoepelingen en het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel van betaling in het kader van de tegemoetingen naar aanleiding van de coronacrisis. Klik hier voor het nieuwsbericht op de BCN-website met een overzicht van de belastingversoepelingen en klik hier voor het nieuwsbericht op de BCN-website inzake het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel ...
LEES VERDER

Nederlandse inspecteur mag bij de berekening van de afbouw van het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting rekening houden met de inkomsten van belanghebbende die voor de heffing van inkomstenbelasting toegewezen zijn aan Aruba. Uit de bewoordingen van artikel 15 BRK volgt niet dat dit artikel meebrengt dat deze vorm van indirecte heffing achterwege moet blijven in die zin dat het loon buiten beschouwing moet blijven bij de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. In 2017 is belanghebbende door het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgezonden naar Aruba. Hij was aldaar werkzaam voor het Ministerie van Justitie. Voor Nederlandse inkomstenbelastingdoeleinden wordt belanghebbende gedurende zijn uitzending aangemerkt als binnenlandse belastingplichtige op grond van de zogenoemde woonplaatsfictie als omschreven in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Brochure uitstelregeling belastingconsulenten 2020 op website Belastingdienst (Caribisch Nederland)

De brochure Uitstelregeling belastingconsulenten 2020 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) geplaatst. De brochure bevat een toelichting van het beleid van B/CN inzake de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Deze brochure is bedoeld voor alle belastingconsulenten die gebruik willen maken van de uitstelregeling. Zowel de belastingplichtige als de belastingconsulent kan uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting en het indienen van de jaarstukken opbrengstbelasting. Deze regeling ...
LEES VERDER

SZW-Regeling van 30 juni 2021 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in verband met de verdere verlenging (Caribisch Nederland)

Op 9 juli 2021 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2021, 2021-0000093120, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in verband met de verdere verlenging van de regeling, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 34732 (Stcrt. 2021, 34732). De regeling wordt ook wel aangehaald als de ‘Noodregeling SZW’. Deze regeling treedt in werking ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake uitstel indienen jaarrekening opbrengstbelasting 2020 (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft bekendgemaakt voor het indienen van de jaarrekening opbrengstbelasting 2020 dat automatisch uitstel tot en met 31 december 2021 wordt verleend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. Hoewel de uiterste indieningsdatum voor de jaarrekening opbrengstbelasting 2020 in beginsel 30 september 2021 is, acht de belastingdienst het door de huidige door het coronavirus veroorzaakte omstandigheden goed denkbaar dat bedrijven en ...
LEES VERDER

Cft: “Snel stappen nodig ten aanzien van het op orde brengen van begroting”. Belastinghervorming cruciaal (Curaçao)

De nieuwe regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting, zo heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met onder andere de Minister van Financiën aangegeven. Curaçao zal een plan moeten maken en uitvoeren waarin de meerjarige begrotingstekorten worden afgebouwd. Daarnaast is het urgent om veranderingen en besparingen in de zorg en de sociale zekerheid door te voeren om de ...
LEES VERDER

Wijziging en vijfde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 6 juli 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 juli 2021, nr. WJZ/ 21159517, tot wijziging en vijfde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 34887 (Stcrt. 2021, 34887). Onderhavige wijzigingsregeling voorziet in een vijfde openstelling van de regeling, zoals reeds aangekondigd in de kamerbrief ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2020 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2020 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. De aangiftebiljetten hebben als uitreikingsdatum 2 augustus 2021. De uiterste indieningsdatum is dan in beginsel 4 oktober 2021. De belastingdienst verleent evenwel automatisch twee maanden ‘algemeen’ uitstel voor het indienen van de aangifte. Dit betekent dat voor degenen die gebruik willen maken van het uitstel de uiterste indieningsdatum ...
LEES VERDER

Presentatie voorzitter Cft op 22 juni 2021: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. Over verbreding van de heffingsgrondslag, afbouw aftrekposten, verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingheffing, invoering van een BTW en compliance (Curaçao)

Op 22 juni 2021 heeft de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), de heer Prof. Dr. R.H.J.M. Gradus, in het Curaçao Marriott Beach Resort een presentatie verzorgd onder de titel: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. De presentatie-slides [externe link] en de daarbij behorende spreektekst [externe link] zijn op de website van het Cft geplaatst. Hierbij attenderen ...
LEES VERDER

Belanghebbende (inwoner van Nederland) hoeft vragen van Nederlandse inspecteur over Antilliaanse rechtspersoon niet te beantwoorden. De enkele mededeling van gemachtigde dat belanghebbende gerechtigd is geweest tot een (in 2000 geliquideerde) Antilliaanse rechtspersoon, is onvoldoende om hieromtrent een informatiebeschikking te geven. Inspecteur heeft niet gemotiveerd dat en in hoeverre deze informatie van belang kan zijn voor de belastingheffing

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaken met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het betreft hier een tweetal vergelijkbare zaken (ECLI:NL:RBNHO:2021:5126 en ECLI:NL:RBNHO:2021:5127) . Hieronder nemen wij alleen een samenvatting op van zaak met nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:5126. Belanghebbende (eiser in deze zaak) is binnenlands belastingplichtige. In zijn aangiften Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) 2004 en verder heeft belanghebbende geen melding gemaakt van een Liechtensteinse AG, noch inkomsten ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op website Rijksdienst Caribisch Nederland over verlenging (en aanpassing) Noodregeling SZW met drie maanden (Caribisch Nederland)

Gisteren, dinsdag 29 juni 2021, is op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) een nieuwsbericht geplaatst over de verlenging met drie maanden – met een aanpassing – van de ‘Noodregeling SZW’, dat wil zeggen van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN (NOW) vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De regeling wordt verlengd van 13 juli tot en met 12 oktober 2021. Hierbij attenderen wij ...
LEES VERDER

Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland van 28 juni 2021 in de Staatscourant. Actualisatie fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op 30 juni 2021 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland van 28 juni 2021, nr. 2021-121257, van de staatssecretaris van Financiën inzake fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 33904 (Stcrt. 2021, 33904). Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 3 maart 2021, nr. 2021-38401 (Stcrt. 2021, 11857). In dit besluit zijn de goedkeuringen die ...
LEES VERDER

Staatsbegroting 2021 en Herstelplan 2020-2022 goedgekeurd door De Nationale Assemblée (Suriname)

Rond half twee in de vroege ochtend van zaterdag 26 juni 2021 heeft De Nationale Assemblée (DNA) goedkeuring gegeven aan de ontwerp-wet Staatsbegroting met 32 stemmen voor en 15 tegen. Iets later in de ochtend is het Herstelplan 2020-2022 met algemene 32 stemmen goedgekeurd. Met de goedkeuring heeft DNA de regering mandaat gegeven om het Herstelplan uit te voeren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA ...
LEES VERDER

Kamerbrief d.d. 25 juni 2021 van staatssecretaris BZK over steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (Noodpakket 5.0): doortrekking subsidieregelingen in derde kwartaal 2021, verlenging uitstel van betaling van belastingen, uitstel aanvangstijdstip terugbetaling uitgestelde belastingschulden en verlenging terugbetaaltermijn (Caribisch Nederland)

Op 27 mei jl. werd Kamer geïnformeerd over het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 (zie deze kamerbrief alsook het nieuwsbericht dat daarover is verschenen op rijksoverheid.nl of klik hier voor een samenvatting in het CFN van 28 mei 2021). In die brief gaf het kabinet aan dat het voornemens was om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Hierbij ...
LEES VERDER

Eerste ronde parlementaire behandeling ontwerp-Staatsbegroting 2021 en Herstelplan afgerond, tweede ronde aangevangen (Suriname)

De behandeling van de eerste ronde van zowel de regering als het parlement van de ontwerp-wet Staatsbegroting 2021 en het Herstelplan 2020-2022 is op dinsdag 22 juni 2021 afgerond in De Nationale Assemblée (DNA), zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De behandeling is het parlement begon op dinsdag 15 juni 2021 met de behandeling van de begrotingsbehandeling en het Herstelplan. Na de eerste ronde van ...
LEES VERDER

Tóch belastinguitstel tot 1 oktober 2021 voor ondernemers voor nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen (Caribisch Nederland)

Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 22 juni 2021 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), de heer Hans Vijlbrief, aangegeven dat de regering de op 8 juni jl. door de Kamer aangenomen “motie-Aartsen” toch gaat uitvoeren. In de motie werd de regering verzocht om de mogelijkheid om belasting uit te stellen te verlengen tot 1 oktober 2021 (dat wil zeggen: ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de term ‘voordeel’ van artikel 11, lid 1, letter c LvIB overeenkomstig artikel 39 (Nederlandse) Wet op de inkomstenbelasting 1964 ook een negatief bedrag behelst: verlies uit vervreemding aanmerkelijk belang moet als een negatief bestanddeel van het onzuiver inkomen worden meegenomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Blanghebbende bezit 100 percent van de aandelen van een in Aruba gevestigde N.V. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg Afl. 10.000. Belanghebbende heeft de aandelen verkocht voor een bedrag van Afl. 1.000. Dit bedrag is door de koper in het onderhavige jaar 2012 betaald. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting ter zake van de verkoop van de aandelen ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof oordeelde dat de spreidingsregeling moet worden beschouwd als begunstigend beleid (niet als toepassing hardheidsclausule) en dat die regeling niet van toepassing is op de heffing van premies AOV/AWW en AZV (geen ‘belasting’)

Samenvatting zaak Op 18 juni 2021 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 24 maart 2020 (zaaknummers AUA2019H00177 tot en met AUA2019H00179; ECLI:NL:OGHACMB:2020:50), betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2013 opgelegde aanslagen in de premieheffing AOV, AWW en AZV, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de ...
LEES VERDER

Nota van Wijzigingen Staatsbegroting 2021: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op 7 juni 2021 is het Ontwerp van Wet houdende vaststelling van de Nota van Wijzigingen op de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2021 (Nota van wijziging Staatsbegroting 2021) van de Republiek Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname. De behandeling van de Staatsbegroting alsmede van het Herstalplan 2020-2022 stond gepland voor de openbare vergadering van DNA van afgelopen dinsdag 15 juni 2021 (klik ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2021 aangeboden aan de Staten: belastingaangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Bij schrijven van 8 juni 2021 heeft de Gouverneur van Sint Maarten de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening begroting 2021) (Zittingsjaar 2020-2021-148) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Blijkens de bijlagen bij het ontwerp betreft dit de vierde concept-begroting. Bij brief [externe link] van 30 april 2021 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies ...
LEES VERDER

Belanghebbende die negatief resultaat uit verhuur appartementencomplex aangeeft slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten ter zake van leningen van een BV

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Bonaire, bezit een appartementencomplex in Curaçao (hierna: de onroerende zaken) dat door hem wordt verhuurd. Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar 2017 naast looninkomsten een negatief resultaat uit verhuur van onroerende zaken aangegeven. Op de verhuuropbrengsten (NAf 94.559) heeft belanghebbende een bedrag van NAf 114.321 aan rentekosten in mindering gebracht. Door een in Curaçao gevestigde ...
LEES VERDER

Inwoner van Nederland met verhuurde bungalow in Curaçao slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten in verband met een lening voor de aankoop van de onroerende zaak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde Belanghebbende is woonachtig in Nederland. Zij bezit een bungalow in Curaçao (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak wordt door belanghebbende verhuurd. Belanghebbende heeft verhuuropbrengsten ter zake van de onroerende zaak aangegeven ten bedrage van NAf 13.813 (65% x NAf 21.252). Zij heeft aan rentekosten een bedrag opgevoerd van NAf 53.554. De rentekosten hebben betrekking op de jaren ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen aanslagen die zijn opgelegd conform de aangiften IB (waarin directeursvergoedingen zijn aangegeven). Gerecht acht aannemelijk dat belanghebbende geen directeursvergoeding heeft genoten. Beroep Inspecteur op interne compensatie voor wat betreft genoten loon in natura slaagt wel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV, is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 17 mei 2000 directeur en grootaandeelhouder van een N.V.. In de jaren 2009 en 2010 is aan belanghebbende een directeursvergoeding toegekend van Afl. 12.000 (per jaar). Vanaf 2016 worden er in de vennootschap geen activiteiten meer verricht. Tot de bezittingen van de N.V. behoort een ...
LEES VERDER

Mogelijk dinsdag 15 juni aanvang behandeling Staatsbegroting 2021 in De Nationale Assemblée (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname heeft op dinsdag 8 juni 2021 de Algemene Politieke Beschouwingen afgesloten. De openbare vergadering was de voortzetting van de vergadering van donderdag 3 juni 2021. Tijdens deze vergadering is de tweede ronde van de regering en het parlement voortgezet. De regering heeft in deze ronde antwoord gegeven op vragen en opmerkingen van de leden. Mogelijk wordt volgende week dinsdag 15 juni 2021 een aanvang ...
LEES VERDER

Folder over stoppen eenmanszaak, VOF, CV of maatschap op website belastingdienst, met afmeldingsformulier (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) zijn folders geplaatst met vooral praktische informatie over de formaliteiten bij het stoppen van een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap (in het Nederlands, het Papiaments en in het Engels). Tevens is aldaar het formulier geplaatst dat gebruik moet worden om eenmanszaak, VOF, CV of maatschap bij de belastingdienst af te melden (ook in het Nederlands, het Papiaments en in het Engels) ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst: door lockdown en verhuizing vertraging in aanslagregeling IB 2019 maar zal in de maand juni hervat worden. Ouders/studenten verzocht uiterlijk 30 juni online aangifte IB 2020 te doen zodat inkomensgegevens tijdig naar DUO kunnen worden gezonden (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen van Curaçao heeft een bekendmaking geplaatst in de lokale dagbladen over het proces van het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2019. De Inspectie deelt daarin mede dat het proces van het opleggen van de aanslagen is gestagneerd door de ‘lockdown’ en de verhuizing van de belastingdienst naar het gebouw van het WTC. In de maand juni wordt de aanslagregeling inkomstenbelasting 2019 weer hervat ...
LEES VERDER

Reactie Cft op eerste UR 2021 Curaçao: begrote belastingbaten in het eerste kwartaal 2021 gerealiseerd, maar ruim onder het niveau van 2019 en 2020 (Curaçao)

Bij brief d.d. 31 mei 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel De UR toont een begrotingstekort over het eerste kwartaal van ANG 61 miljoen. De vastgestelde begroting 2021 toont een ...
LEES VERDER