Belastingrechter enkel bevoegd om over de juistheid van opgelegde aanslagen te oordelen, niet over een (eventuele) teruggave: over (onjuiste) verrekeningen en restituties dient belanghebbende zich te wenden tot de civiele rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2009 gedaan naar een belastbaar inkomen van NAf 23.333. De Inspecteur heeft het belastbaar inkomen van belanghebbende voor het jaar 2009 vastgesteld op NAf 23.333 met een verschuldigde inkomstenbelasting van NAf 3.032. Belanghebbende heeft bezwaar aangetekend tegen de aan haar opgelegde aanslag. Volgens belanghebbende dient de verschuldigde inkomstenbelasting met toepassing van ...

Hoge Raad doet cassatieberoepen af met toepassing van artikel 81 lid 1 RO in strafzaken waarin een zakenman en een voormalig parlementslid ook in hoger beroep werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Op 4 juni 2024 heeft de Hoge Raad de door verdachten (een zakenman en een voormalig parlementslid) ingestelde beroepen in cassatie tegen vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 21 juni 2022, waarbij zij werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk – tevens enkele voorstellen tot wijzigingen in de IB, de OV en de AOV bevattende – niet door de Staten: stemmen staken ook in tweede stemronde (Aruba)

De (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) is afgelopen woensdag 19 juni door de Staten van Aruba formeel bezien ‘afgewezen’. De ontwerplandsverordening werd reeds op 8 mei 2024 door de Staten in ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk worden de aangiftebiljetten weer per post toegezonden. Zo blijkt uit een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en uit een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 9 augustus 2024. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn ...

Online aangifteprogramma bevat structurele fout bij de automatische berekening van de drempel buitengewone lasten: algemene voorlichting of een toezegging? Ook in geval sprake zou zijn van een toezegging slaagt een beroep op het vertrouwensbeginsel in casu niet, omdat belanghebbende (van beroep belastingadviseur) in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mocht rekenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2018 onder meer een bedrag van NAf 13.060 aan buitengewone lasten in aftrek gebracht. De daarbij door het (online) aangifteprogramma berekende en toegepaste drempel buitengewone lasten bedraagt NAf 4.306. De Inspecteur heeft een aanslag inkomstenbelasting opgelegd in afwijking van de aangifte. Daarbij is onder meer een correctie van de drempel buitengewone lasten ...

Correctie (ter behoud van rechten) wegens vermeende niet-verantwoorde inkomsten uit verhuurd onroerend goed ten onrechte aangebracht: enig bewijs voor door belanghebbende genoten inkomen ontbreekt. Ook de correctie afwaardering van (incourante) voorraden is ten onrechte aangebracht, omdat in het geheel niet ten laste van de fiscale winst blijkt te zijn afgewaardeerd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende dreef sinds 1 januari 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van 2014 gestaakt. Ten tijde van het staken bleef belanghebbende nog met een partij aan (incourante) voorraden zitten. Daarvan is nog een klein deel verkocht in 2015 en 2016. Het bedrijfspand waarin de onderneming ...

Inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende pensioeninkomen vanuit het Franse deel van Sint Maarten heeft genoten, maar maakt de hoogte daarvan niet aannemelijk: het Gerecht stelt het pensioeninkomen op een lager bedrag vast. Geen aftrek (verrekening) ter voorkoming van dubbele belasting omdat over het pensioeninkomen aldaar (effectief) geen belasting verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inmiddels overleden) heeft in zijn (herziene) aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 een belastbaar inkomen aangegeven, bestaande uit inkomsten uit verhuur van onroerend goed. In geschil is of het belastbaar inkomen terecht door de Inspecteur is gecorrigeerd met een bedrag wegens een verondersteld genoten pensioen afkomstig vanuit het Franse deel van Sint Maarten. Kort samengevat en ...

Na het ter zitting overgelegde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan te hebben doorgenomen, laat de Inspecteur het opgevoerde bedrag aan partneralimentatie in aftrek toe. Belanghebbende heeft in zijn aangifte geopteerd voor de ex-patriate regeling. Partijen zijn het erover eens geworden dat de beroepskosten niet aftrekbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 verzocht om toepassing van de ex-patriate regeling. Hij heeft een bedrag aan alimentatie aan de ex-echtgenote als persoonlijke last in mindering gebracht en een bedrag van NAf 500 aan beroepskosten in aftrek gebracht. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2020 afgeweken en heeft daarbij ...

Bekendmaking Belastingdienst CN over afhandeling aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Als de belastingplichtige de aangifte inkomstenbelasting  2023 vóór 15 mei heeft ingediend, zal de Belastingdienst CN ervoor zorgen dat de aangifte uiterlijk 1 november is afgehandeld. Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave, ontvangt men die dan ook. Als de belastingplichtige recht heeft op teruggave, zal hij/zij die dan ook ontvangen. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een flyer van de Belastingdienst CN die is geplaatst op de Facebookpagina van de ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk vandaag in de Staten. Bevat ook wijzigingen in de inkomstenbelasting, de ongevallenverzekering en de AOV (Aruba)

Vandaag, woensdag 8 mei 2024, wordt de (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Belanghebbende maakt aannemelijk dat de woning haar tot hoofdverblijf ter beschikking staat: recht op aftrek van hypotheekrente. Uitgaven tot voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud van nichtje kunnen door belanghebbende niet als buitengewone lasten in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 2011 eigenaar van een woning. Voor de aankoop van de woning heeft zij een hypothecaire lening afgesloten. Vanaf 1994 stond op het adres van de woning bij de Kamer van Koophandel een kinderdagverblijf geregistreerd. In 2004 is het kinderdagverblijf ingebracht in een stichting, waarvan belanghebbende als bestuurder stond geregistreerd. Het kinderdagverblijf is sinds eind 2016 ...

Rechtbank oordeelt dat de Curaçaose stichting feitelijk in Nederland is gevestigd en dat de Inspecteur terecht een derde deel van het vermogen van de stichting aan belanghebbende heeft toegerekend en tot de grondslag van Box 3 heeft gerekend

Samenvatting zaak In deze drie vergelijkbare Nederlandse zaken is onder meer het volgende aan de orde. De onderstaande samenvatting is overigens gebaseerd op zaak ECLI:NL:RBZWB:2024:2012. De vader van belanghebbende (hierna: vader), heeft in 1996 een discretionaire trust naar het recht van Jersey (hierna: het bedrijf) opgericht. Tot het vermogen daarvan behoorden onder meer alle aandelen in een Ltd. Op 25 maart 2004 heeft de Ltd. een vordering gekregen op een ...

Vereiste aangifte inkomstenbelasting niet gedaan nu SPF’s niet zijn genoemd bij de rubriek ‘afgezonderd particulier vermogen’

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Erflater was in 2017 en 2018 woonachtig op Curaçao. Hij heeft vermogen ingebracht in een naar het recht van Curaçao opgerichte stichting particulier fonds (hierna: ‘SPF 1’). Een andere naar het recht van Curaçao opgerichte stichting particulier fonds (hierna: ‘SPF 2’) is eigenaar van in Nederland gelegen onroerend goed. Weer een ander naar het recht van Curaçao opgericht ...

Belanghebbende slaagt er niet in de hoogte van de integrale proceskosten aannemelijk te maken: niet duidelijk hoe het geclaimde bedrag moet worden verdeeld over hem en zijn echtgenote en een deel van de kosten is niet betaald. Forfaitaire proceskostenvergoeding wél toegekend. Overgrote deel van de kosten ziet op een strafzaak waarin belanghebbende werd vervolgd voor het doen van onjuiste aangiften en werd vrijgesproken. Dit betreffen geen kosten in de onderhavige belastingzaak. Voor die kosten kan een vordering worden ingediend bij de civiele rechter of de strafrechter

Samenvatting zaak In deze twee, vrijwel identieke en vermoedelijk ook met elkaar samenhangende, Curaçaose zaken (ECLI:NL:OGEAC:2024:46 respectievelijk ECLI:NL:OGEAC:2024:48) is het volgende aan de orde. De onderstaande samenvatting is overigens gebaseerd op ECLI:NL:OGEAC:2024:46. Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting met boetes opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft het bezwaarschrift later aangevuld, met onder meer een compromisvoorstel. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens fictieve weigering van de Inspecteur om te beslissen ...

Hoge Raad gaat ervan uit dat de indiener van het beroepschrift niet bevoegd was om namens X beroep in cassatie in te stellen omdat de indiener de gevraagde machtiging of verklaring niet heeft overgelegd: cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak De Hoge Raad heeft vandaag, 15 maart 2024, het ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 juli 2023 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ECLI:NL:OGHACMB:2023:129) niet-ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:HR:2024:421). Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens ‘X’. De indiener van het beroepschrift heeft bij het instellen van beroep in cassatie een machtiging overgelegd ...

Objectief gezien was uit de eenmanszaak redelijkerwijs geen voordeel te verwachten: niet voldaan aan vereiste van ‘objectieve voordeelsverwachting’ en derhalve geen bron van inkomen. Inspecteur heeft ten onrechte besloten geen (negatieve) aanslag IB op te leggen. Artikel 12 ALL en/of artikel 41B LIB niet bedoeld voor het geval als het onderhavige, waarbij belanghebbende een negatieve winst uit onderneming in de aangifte aangeeft

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Vanaf juli 2017 stond belanghebbende als eigenaar van een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK). De activiteiten van de eenmanszaak bestonden uit het geven van naailes aan kinderen en volwassenen, de verkoop van zelfgemaakte kleding en accessoires en de verkoop van stof ten behoeve van het maken van zelfgemaakte kleding. De eenmanszaak is in ...

Mededeling Belastingdienst CN over afhandeling aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Als de aangifte inkomstenbelasting  2023 vóór 15 mei is ingediend, zal de Belastingdienst CN ervoor zorgen dat de aangifte uiterlijk 1 november is afgehandeld. Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave, ontvangt men die dan ook. Zo kan, enigszins geparafraseerd, worden afgeleid uit een bekendmaking op de website van de belastingdienst. In het nieuwsbericht geeft de belastingdienst aan dat de dienst het tijdig (online) doen van aangifte stimuleert zodat de ...

‘Belastingstaker voor het klimaat’ krijgt geen korting op belastingaanslag

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde, deels gebaseerd op dit nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak. Belanghebbende – een inwoonster van Overijssel, Nederland, die zich presenteert als ‘belastingstaker voor het klimaat’ – heeft aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan volgens de wet en heeft de opgelegde aanslag betaald. Zij heeft daartegen bezwaar gemaakt en vervolgens stelde beroep ingesteld bij de Rechtbank Gelderland (hierna: de ...

Hoewel de inspecteur had bevestigd dat correspondentie ten aanzien van de naar Curaçao geëmigreerde belanghebbende naar een adres in Nederland verzonden zou worden, is de aanslag IB/PVV naar een postadres in Curaçao verzonden. Anders dan belanghebbende is de Rechtbank toch van oordeel dat de aanslag tijdig is opgelegd en bekendgemaakt

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is, onder meer, het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde in 2017 in Nederland en stond tot 21 september 2017 in dienstbetrekking tot een N.V. Vanaf 1 juli tot 21 september 2017 was belanghebbende door de N.V. tewerkgesteld bij haar 100% dochteronderneming in Luxemburg (een ‘S.A.’). Belanghebbende heeft gedurende deze periode 32 dagen in Luxemburg gewerkt. Per 21 september 2017 werd de arbeidsovereenkomst van ...

Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Inspecteur heeft de Nederlandse AOW en het uit Nederland ontvangen particuliere pensioen terecht in de heffing van Curaçaose inkomstenbelasting betrokken en de belastingvermindering met toepassing van de vrijstellingsmethode respectievelijk de verrekeningsmethode van de BRNC juist berekend. De inkomsten moeten ook worden begrepen in het premie-inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, heeft in het onderhavige jaar 2018 onder meer een AOW-uitkering van de SVB in Nederland en een pensioenuitkering uit het Pensioenfonds Zorg & Welzijn in Nederland (hierna: het pensioen) genoten. Uit de jaaropgave 2018 van het Pensioenfonds blijkt dat ter zake van de pensioenuitkering een bedrag aan loonbelasting is ingehouden. Ter zake van de ...

Inspecteur heeft aftrek hypotheekrente terecht geweigerd: belanghebbende woont weliswaar met moeder in de woning maar is niet de eigenaar (de moeder heeft de grond in erfpacht). Hoewel de situatie enigszins wringt, ziet het Gerecht in casu geen mogelijkheid om het dwingendrechtelijk bepaalde in de LvIB – een wet in formele zin – te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel of aan andere algemene rechtsbeginselen. Het Gerecht geeft de Inspecteur/Minister van Financiën in overweging om in een situatie als de onderhavige begunstigend beleid uit te vaardigen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De moeder van belanghebbende heeft in september 2017 het recht van erfpacht verkregen op een perceel grond, met het daarop gebouwde en al hetgeen daartoe door aard bestemming of natrekking behoort (hierna: het recht van erfpacht). Het recht van erfpacht heeft een looptijd van 60 jaar. Belanghebbende en zijn moeder hebben besloten op de in erfpacht verkregen grond ...

De Inspecteur heeft zonder een vraag te stellen en zonder enige motivering het belastbaar inkomen gecorrigeerd, belanghebbende had geen flauw benul waartegen hij bezwaar diende te maken: wel forfaitaire maar geen integrale bezwaarkostenvergoeding omdat geen sprake is van ernstig onzorgvuldig én een bijzondere omstandigheid. Voor de beroepsfase wél een integrale kostenvergoeding vanwege ‘verregaand onzorgvuldig handelen’ van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2018 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Ter zitting van het Gerecht heeft de Inspecteur verklaard dat bij nader inzien de ingediende aangifte juist is en dat niet langer in geschil is dat ...

In beginsel geen belang meer bij een rechterlijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld, nu de belastingschulden ingevolge het gevoerde beleid niet zullen worden ingevorderd. Bovendien is de beroepstermijn overschreden: beroep niet-ontvankelijk. Vergoeding griffierecht omdat het niet invorderen in materiële zin leidt tot eenzelfde uitkomst als de situatie waarin de Inspecteur geheel tegemoet komt aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW, AVBZ en BVZ opgelegd. Belanghebbende bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft op 30 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan, de aanslagen voor het jaar 2014 gehandhaafd en de aanslagen voor het jaar 2015 verminderd. Op 29 april 2022 is een deel van ...

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar was prematuur omdat de beslistermijn nog niet was verstreken. Ook bij een alsnog te nemen reële uitspraak is in casu geen sprake van een ontvankelijk beroep: bij een ‘mededeling geen aanslag en/of teruggave’ en een standpunt van belanghebbende dat hij geen belasting verschuldigd is of terugkrijgt is geen sprake van procesbelang

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het jaar 2017 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd (hierna: de aanslag IB 2017). Tevens is bij beschikking een mededeling “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018 aan belanghebbende is gedaan (hierna: de beschikking “geen aanslag en/of teruggave” IB 2018). Belanghebbende heeft op 22 november 2018 bezwaar gemaakt tegen de aanslag IB 2017 en op 12 april ...

Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

In de middag van vrijdag 8 december 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste november 2023 ter uitvoering van artikel 8, derde lid, van de Landsverordening op de loonbelasting 19761 (Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 148 (P.B. 2023 no. 148, inclusief de bijlagen). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. De ...

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 7 december 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste november 2023 ter uitvoering van artikel 25, eerste lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 147 (P.B. 2023 no. 147). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Krachtens deze ministeriële regeling wordt de tabel, ...

DIMP: maandag 4 december aanstaande laatste dag voor indiening aangifte inkomstenbelasting 2022 (Aruba)

Aanstaande maandag 4 december 2023 is de laatste dag van de, reeds met 2 maanden verlengde, termijn voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP) en in dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Er wordt geen nader uitstel verleend, aldus DIMP. De aangifte kan worden ingediend ...

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: paardenmanege met appartementen- en autoverhuur vormt een onderneming (bron van inkomen), stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. is nihil, achtergebleven schulden zijn tot het privévermogen gaan behoren, en de rente daarover kan niet worden aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een bestaande onderneming overgenomen van een vennootschap. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 ter zake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Voor de aankoop van ...