Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Aannemelijk geworden dat belanghebbende reeds ten tijde van het doen van de aangifte IB 2006 niet voornemens was om de pensioenregeling regulier uit te voeren: Hof oordeelt dat belanghebbende te kwader trouw is, zodat door de Inspecteur tot en met 31 december 2016 kan worden nagevorderd. Dat de aangifte is verzorgd door een belastingadvieskantoor leidt er in casu niet toe dat geen kwade trouw kan worden verweten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn echtgenote waren tot november 2006 als bestuurder in dienstbetrekking bij een N.V. te Aruba en hebben gedurende hun dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd bij de N.V. Op 3 oktober 2006 is het pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 door de N.V. overgedragen aan een door belanghebbende opgerichte stichting (hierna: de Stichting) waarvan belanghebbende enig bestuurder is. De N.V. had ...

In twee weken tijd 30.000 cribnummers met behulp van RPA (Curaçao)

De belastingdienst van Curaçao heeft Robotic Process Automation (RPA) technologie ingezet om in grote volumes nieuwe cribnummers aan te maken, hetgeen ertoe aan heeft bijgedragen dat met deze techniek in twee weken tijd zo’n 30.000 cribnummers zijn aangemaakt voor meerjarige ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikten. Dit kan worden afgeleid uit een post die de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, onlangs op zijn persoonlijke facebookpagina heeft ...

Veel werkgevers hebben de verzamelloonstaat nog niet ingediend, Minister vraagt hiervoor aandacht van de werkgevers ‘mede in het belang van de werknemers’ (Curaçao)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat over het jaar 2022 was gisteren, donderdag 1 juni 2023. De uiterste indieningsdatum was al enkele keren vooruitgeschoven, hetgeen verband hield met het feit dat het dit jaar verplicht is om in de verzamelloonstaat de crib-nummers van alle werknemers op te nemen. Dat heeft geleid tot een dusdanig groot aantal aanvragen voor crib-nummers dat deze niet meer vóór de initiële deadline door de belastingdienst ...

Uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022 tot 1 juni 2023 (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat (wederom) te verschuiven, nu tot 1 juni aanstaande. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. [Later toegevoegd: het nieuwsbericht is later ook op de website van de belastingdienst geplaatst.] Medio maart werd bekend gemaakt dat de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 ...

Ontvanger bevoegd om aan hem uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van directe belastingen en overige belastingen met elkaar te verrekenen. Belastingschuldige niet bevoegd om belastingschulden te verrekenen met belastingvorderingen of met andere vorderingen op de overheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij het indienen van de aangiften loonbelasting en BBO/BAZV over periodes in 2020 overzichten en facturen overgelegd van diensten die zij aan het Land Aruba heeft verricht en heeft de Inspecteur bij de aangiften medegedeeld dat zij tot verrekening van de verschuldigde belastingbedragen met de door haar wegens voormelde diensten te vorderen bedragen is overgegaan en ...

Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht dat het ten onrechte ontvangen maar later terugbetaalde loon in het jaar van ontvangst als loon uit dienstbetrekking moet worden aangemerkt. In het jaar van terugbetaling wordt het terugbetaalde bedrag als ‘negatief loon’ in aanmerking genomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar werknemer van ‘Q’ en heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor haar dienstverband van rechtswege is beëindigd. Belanghebbende heeft een kortgedingprocedure tegen Q ingesteld om haar dienstverband voort te zetten. In de kortgedingprocedure (november 2016) heeft de civiele rechter beslist, wegens de rechtsgeldigheid van de nieuwe arbeidsovereenkomst, dat Q ...

Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal en daardoor moeite hebben om stukken afkomstig van de belastingdienst te begrijpen, is geen omstandigheid om overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. Bij uitspraken op bezwaar van 20 december 2021 heeft de Inspecteur belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaren. Op 23 februari 2022 heeft belanghebbende bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd heeft het Gerecht in ...

Nader uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022: nu uiterlijk 28 april 2023 indienen (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 (nader) te verschuiven tot vrijdag 28 april 2022. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Enkele weken geleden werd door de Minister bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens werd daarbij ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...

MinFin: Verzamelloonstaat uiterlijk 1 april 2023 indienen en voor elke werknemer moet een geldig Crib-nummer worden opgevoerd (Curaçao)

Om het proces van afhandeling van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2022 efficiënter te laten verlopen worden controles ingebouwd in het online aangifteportaal van de belastingdienst. Verzamelloonstaten zullen niet meer worden geaccepteerd indien niet voor elke werknemer een geldig Crib-nummer wordt opgevoerd. Bovendien moet dit jaar de verzamelloonstaat over 2022 uiterlijk 1 april 2023, dus een maand eerder dan gebruikelijk, worden ingediend. Dit heeft de Minister van Financiën, de ...

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Inspecteur noch de belastingrechter zijn bevoegd om kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Wegens het niet indienen van de verzamelloonstaat over het jaar 2007 is aan belanghebbende op 24 maart 2011 een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd en is op 30 maart 2011 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft op 20 augustus 2019 tegen bovengenoemde naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 9 augustus 2021 uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ...

Digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingen in BOi beschikbaar met ingang van 31 januari 2023 (Aruba)

De digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingaangiften zullen met ingang van 31 januari 2023 in het aangifteportaal BOImpuesto (‘BOi’) beschikbaar zijn. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht wordt toegelicht dat de belastingdienst momenteel bezig is met het actualiseren van de systemen naar aanleiding van de wijzigingen in het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023, AB ...

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...

Verzoeken vermindering loon voor het jaar 2023 kunnen al worden ingediend (Aruba)

De zogenoemde ‘verzoeken vermindering loon’ voor het jaar 2023 kunnen al (online) worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) en met een post op de facebookpagina van DIMP. De indiening van de verzoeken, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘verzoeken om loonbelastingvermindering’, kunnen online via de website van DIMP worden ingediend. Hiervoor moet een elektronisch formulier worden ingevuld ...

Hoge Raad in Curaçaose zaak: Aanspraak die niet voldoet aan de voorwaarden van de Beschikking Pensioenen behoort tot het loon

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2022:1788) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 10 maart 2021 (zaaknummer CUR2019H00379; ECLI:NL:OGHACMB:2021:84) op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 20 september 2019 (zaaknummers. CUR201802639 ...

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...

IDEA Workshop ‘Time for Taxes’ goed bezocht (Aruba)

De herhaling van de workshop ‘Time for Taxes’ van IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling in Aruba) in samenwerking met de belastingdienst (DIMP) die op dinsdag 15 november jl. werd gehouden, is met een deelname door 45 personen goed bezocht. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. Wegens grote belangstelling werd deze workshop dit jaar voor de tweede keer gehouden (zie hierover dit nieuwsbericht op de ...

IDEA kondigt herhaling workshop ‘Time for Taxes’ aan (Aruba)

Wegens grote vraag zal IDEA (het Initiatief voor bedrijfsontwikkeling in Aruba) de workshop ‘Time for taxes’ (‘Tijd voor belastingen’) herhalen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. De workshop wordt gepresenteerd door de Belastingdienst (DIMP, Departamento di Impuesto) en vindt plaats op dinsdag 15 november 2022. IDEA nodigt alle ondernemers of toekomstige ondernemers uit om deze workshop ‘over alles wat eigenaren van kleine bedrijven ...

Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...

IDEA: Workshop ‘Time for Taxes’ een succes (Aruba)

In totaal 45 personen hebben op maandag 6 september jl. deelgenomen aan de door IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) samen met de belastingdienst georganiseerde workshop ‘Time for Taxes’ (Tijd voor belastingen). IDEA is ‘zeer verheugd over de opkomst en de lovende recensies van de aanwezigen’, zo wordt aangegeven in een nieuwsbericht op de website van de overheid: ‘Workshop IDEA Time for Taxes een succes’. Mevrouw Johrainne Giron sprak namens de ...

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...

De verplichting tot het doen van aangifte (loonbelasting en premies) en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw met elkaar samen doch zijn niettemin afzonderlijke verplichtingen en dus afzonderlijk beboetbare gedragingen. Indien zowel de belastingen als de premies niet tijdig zijn betaald is sprake van evenzovele verzuimen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW over tijdvakken in het jaar 2013 en over een tijdvak (oktober) in 2014 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd. Later zijn aan belanghebbende ook naheffingsaanslagen met verzuimboetes van 15% opgelegd wegens het niet tijdig betalen van premies. De Inspecteur heeft deze boetes gebaseerd op ...

Met het enkele feit dat degenen die werkzaamheden hebben verricht niet als zelfstandigen of onderaannemer in de systemen van de belastingdienst voorkomen, heeft de Inspecteur niet het bewijs geleverd dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd ter ondersteuning van de stelling dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een eenmanszaak. In de winst- en verliesrekening 2018 is aan “kosten uitbestede opdrachten” een bedrag vermeld met als toelichting dat (enigszins geparafraseerd) dit bedrag betalingen zijn aan kleine onderaannemers. Belanghebbende heeft niet binnen de wettelijke termijn aangiftebiljetten loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ ingediend. De Inspecteur heeft ambtshalve naheffingsaanslagen opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd ...

IDEA organiseert met DIMP de workshop ‘Tijd voor belastingen’ voor ondernemers van kleine bedrijven (Aruba)

IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) nodigt alle ondernemers en aanstaande ondernemers uit om de workshop ‘Tijd voor belastingen’ bij te wonen. De workshop vindt plaats op dinsdag 6 september 2022 en wordt verzorgd door het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is op 30 augustus 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Inkomsten en winstbelasting; Administratieplicht; Aangifteplicht; Toepasselijke belastingen, zoals ...

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...

DIMP int in mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin, over eerste vijf maanden van het jaar 717,6 miljoen. Deze dagen 33.211 aanmaningen onderweg naar 957 belastingplichtigen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft in de maand mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin aan inkomsten geregistreerd, bestaande uit 123,3 miljoen florin aan directe en indirecte belastingen en een bedrag van 82,9 miljoen florin aan heffingen en inkomsten die bestemd zijn voor andere instanties en departementen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. Het bovengenoemde bedrag van 82,9 ...

Ex-werkgever vordert betaling van ex-werknemer van nageheven loonbelasting en sociale premies over studiekosten voor diens in Amerika honkballend en schoolgaand kind, beroept zich onder meer op artikel 21 lid 2 LLB (hoofdelijke aansprakelijkheid). Gerecht wijst vordering af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. ‘A’ was in dienst van bedrijf (‘X’). X heeft in de jaren 2010 tot en met 2012 schoolkosten betaald voor de (toen minderjarige) zoon van A, die in de Verenigde Staten studeerde en honkbalde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) bij X zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ opgelegd waarbij de ...

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...