Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...
LEES VERDER

IDEA: Workshop ‘Time for Taxes’ een succes (Aruba)

In totaal 45 personen hebben op maandag 6 september jl. deelgenomen aan de door IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) samen met de belastingdienst georganiseerde workshop ‘Time for Taxes’ (Tijd voor belastingen). IDEA is ‘zeer verheugd over de opkomst en de lovende recensies van de aanwezigen’, zo wordt aangegeven in een nieuwsbericht op de website van de overheid: ‘Workshop IDEA Time for Taxes een succes’. Mevrouw Johrainne Giron sprak namens de ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...
LEES VERDER

De verplichting tot het doen van aangifte (loonbelasting en premies) en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw met elkaar samen doch zijn niettemin afzonderlijke verplichtingen en dus afzonderlijk beboetbare gedragingen. Indien zowel de belastingen als de premies niet tijdig zijn betaald is sprake van evenzovele verzuimen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW over tijdvakken in het jaar 2013 en over een tijdvak (oktober) in 2014 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd. Later zijn aan belanghebbende ook naheffingsaanslagen met verzuimboetes van 15% opgelegd wegens het niet tijdig betalen van premies. De Inspecteur heeft deze boetes gebaseerd op ...
LEES VERDER

Met het enkele feit dat degenen die werkzaamheden hebben verricht niet als zelfstandigen of onderaannemer in de systemen van de belastingdienst voorkomen, heeft de Inspecteur niet het bewijs geleverd dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd ter ondersteuning van de stelling dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een eenmanszaak. In de winst- en verliesrekening 2018 is aan “kosten uitbestede opdrachten” een bedrag vermeld met als toelichting dat (enigszins geparafraseerd) dit bedrag betalingen zijn aan kleine onderaannemers. Belanghebbende heeft niet binnen de wettelijke termijn aangiftebiljetten loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ ingediend. De Inspecteur heeft ambtshalve naheffingsaanslagen opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd ...
LEES VERDER

IDEA organiseert met DIMP de workshop ‘Tijd voor belastingen’ voor ondernemers van kleine bedrijven (Aruba)

IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) nodigt alle ondernemers en aanstaande ondernemers uit om de workshop ‘Tijd voor belastingen’ bij te wonen. De workshop vindt plaats op dinsdag 6 september 2022 en wordt verzorgd door het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is op 30 augustus 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Inkomsten en winstbelasting; Administratieplicht; Aangifteplicht; Toepasselijke belastingen, zoals ...
LEES VERDER

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...
LEES VERDER

DIMP int in mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin, over eerste vijf maanden van het jaar 717,6 miljoen. Deze dagen 33.211 aanmaningen onderweg naar 957 belastingplichtigen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft in de maand mei 2022 voor in totaal 206,2 miljoen florin aan inkomsten geregistreerd, bestaande uit 123,3 miljoen florin aan directe en indirecte belastingen en een bedrag van 82,9 miljoen florin aan heffingen en inkomsten die bestemd zijn voor andere instanties en departementen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de belastingdienst. Het bovengenoemde bedrag van 82,9 ...
LEES VERDER

Ex-werkgever vordert betaling van ex-werknemer van nageheven loonbelasting en sociale premies over studiekosten voor diens in Amerika honkballend en schoolgaand kind, beroept zich onder meer op artikel 21 lid 2 LLB (hoofdelijke aansprakelijkheid). Gerecht wijst vordering af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. ‘A’ was in dienst van bedrijf (‘X’). X heeft in de jaren 2010 tot en met 2012 schoolkosten betaald voor de (toen minderjarige) zoon van A, die in de Verenigde Staten studeerde en honkbalde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) bij X zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ opgelegd waarbij de ...
LEES VERDER

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...
LEES VERDER

Rapport “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Beleidsresultaten van de regering van de afgelopen twee jaar: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op woensdag 25 mei 2022 is het rapport (document) “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” door de commissie die daaraan gewerkt heeft overhandigd aan president Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In het document, dat is samengesteld door het Kabinet van de President, wordt verslag gedaan van de beleidsresultaten van de regering ...
LEES VERDER

‘Agents’ van makelaarskantoor niet in dienstbetrekking. Ook geen fictieve dienstbetrekking, Inspecteur slaagt niet in de bewijslast dat de voor het makelaarskantoor op provisiebasis werkzame personen alleen maar op provisiebasis werkzaam zijn

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende exploiteert een makelaarskantoor en heeft werknemers in dienst die makelaarsactiviteiten verrichten. Daarnaast maakt belanghebbende gebruik van ‘agents’. Deze agents zijn gerechtigd tot een commissie (hierna: provisie) op basis van de verkoopprijs van een onroerende zaak indien zij bij een verkoop bemiddelen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur onder meer ...
LEES VERDER

Gerecht wijst vordering werknemer tot teruggave door de werkgever van de ingehouden loonbelasting af: ingehouden loonbelasting komt toe aan de belastingdienst en niet aan de werknemer, het feit dat de werkgever de ingehouden loonbelasting nog niet heeft afgedragen maakt dit niet anders

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan een werknemer is door de werkgever medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. De werkgever heeft gedurende de dienstperiode van de werknemer loonbelasting op het loon van de werknemer ingehouden. De werknemer vordert bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) onder meer, kort samengevat ...
LEES VERDER

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Naar het oordeel van het Hof (anders dan het Gerecht) volgt uit het bepaalde in artikel 9 Beschikking ex-patriates 1998 niet dat onder de onderhavige omstandigheden dient te worden voldaan aan de nieuwe (hogere) salariseis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...
LEES VERDER

Voor de vraag aan wie de teruggaaf van loonbelasting dient te worden verleend sluit het Gerecht aan bij artikel 27f AWR. Teruggaaf van ingehouden of op aangifte afgedragen belasting dient te worden verleend aan degene die het beroep heeft ingesteld. Indien zowel de inhoudingsplichtige als degene van wie is ingehouden beroep heeft ingesteld, wordt de teruggaaf uitsluitend verleend aan degene van wie is ingehouden

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 12 september 2019 heeft een te Sint Maarten gevestigde B.V. voor haar werknemer een verzoek om verlenging (met vijf jaar) van de ex-patriate status als bedoeld in de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) ingediend. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen. De B.V. heeft voor de onderhavige ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de werknemer voor (nogmaals) de periode van vijf jaar recht heeft op de ex-patriate status. Werkgever maakt aannemelijk dat ten gevolge van het voortdurend gebrek aan specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt in Sint Maarten, het noodzakelijk is dat de tewerkstelling van de ex-patriate wordt verlengd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende, een te Sint Maarten gevestigde B.V., heeft in januari 2015 voor zijn werknemer een verzoek om toepassing van de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) gedaan. De werknemer – een fiscalist – is vanaf 1 november 2014 als tax manager werkzaam bij belanghebbende. De Inspecteur heeft in ...
LEES VERDER

Na terugwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat de in de fooienbeschikking opgenomen (forfaitaire) waarderingsregeling onverbindend is. Geen sprake geweest van onderzoek naar de gronden van de regeling waarop de Minister heeft kunnen vaststellen dat het percentage van de omzet als grondslag voor de loonheffing zal leiden tot een resultaat dat voldoende verband houdt met de fooien die in casino’s op Sint Maarten werkelijk plegen te worden ontvangen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op 23 februari 2022 uitspraak gedaan in het geding over de Sint Maartense Ministeriële beschikking fooien de zaak dat door de Hoge Raad naar het Hof was teruggewezen. Zie de uitspraak van het Hof van 23 februari 2022 (ECLI:NL:OGHACMB:2022:14). In deze zaak gaat het over de heffing van loonbelasting ...
LEES VERDER

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...
LEES VERDER

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...
LEES VERDER

Aanbevelingen CAft bij vierde UR 2021: licht de ontwikkeling van de LB, de WB en de dividendbelasting in relatie tot de aanzienlijke economische groei in 2021 en het achterblijven bij de begroting van deze baten en de invoerrechten nader toe en draai de verlaging van het LB-tarief terug of compenseer dit (Aruba)

Bij brief d.d. 8 maart 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont tot en met het vierde kwartaal van 2021 een gerealiseerd financieringstekort van de collectieve sector van AWG 495 miljoen ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft niet binnen twee weken na het bekend worden met de aanslagen bezwaar ingediend, derhalve niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’: bezwaartermijn overschreden, bezwaar niet ontvankelijk. Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn in 2017 en 2018 naheffingsaanslagen winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft op 27 september 2019 tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt. Deze bezwaarschriften zijn buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. Belanghebbende heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaren ...
LEES VERDER

Piloot met tijdelijk kortdurend contract bij Curaçaose luchtvaartmaatschappij voor hele jaar als niet-inwoner aangemerkt. Ook wordt de dienstbetrekking geacht niet in Curaçao te zijn vervuld (vide artikel 2 LIB). Verrekening in de heffingssfeer van onterecht terugontvangen premies met terug te ontvangen loonbelasting wettelijk niet mogelijk

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en heeft twee kinderen die in het onderhavige jaar (2015) dertien respectievelijk zeven jaar oud waren. Belanghebbende en haar echtgenoot bezitten een huis in Nederland dat sinds 2001 voor hen als woning dient. In de periode 30 maart 2015 tot en met 21 november 2015 is belanghebbende als piloot werkzaam geweest bij ...
LEES VERDER

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...
LEES VERDER

Kamercommissie voor Financiën vraagt reactie staatssecretaris op het bericht “Burgers BES gaan meer belasting betalen” (Caribisch Nederland)

Bij brief van 26 januari 2022 aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de staatssecretaris om een reactie gevraagd op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen”, zoals gepubliceerd op bonaire.nu. Het verzoek volgt op een voorstel daartoe van het Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66). In het artikel op bonaire.nu wordt bericht over de verlaging van de ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...
LEES VERDER

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting in het Staatsblad: verhoging belastingvrije grens per 1 januari 2022. Flyer op fb-pagina van de belastingdienst over de loonbelastingwijzigingen (Suriname)

De Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95) is op 31 december 2021 uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2021, no. 175 (S.B. 2021, 175). Op dezelfde datum, 31 december 2021, is de Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER