Gerecht oordeelt dat bij de vaststelling van de naheffingsaanslagen loonbelasting ten onrechte is gebruteerd: uit niets blijkt dat de werkgever bij voorbaat van verhaal op werknemers heeft afgezien. Belanghebbende dient wel binnen een redelijke termijn (één jaar) de verschuldigde loonbelasting op de werknemers te hebben verhaald, gerekend vanaf het tijdstip waarop de uitspraak wordt bekendgemaakt

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een klein- en groothandel. Bij belanghebbende heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden om de juistheid en de aanvaardbaarheid van de aangiften loonbelasting (LB) en premies AOV/AWW en AVBZ vast te stellen over de jaren 2016 tot en met 2020. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat bepaalde loonbestandsdelen niet in de loonheffing zijn betrokken. Het betreft onder andere ...

Hoge Raad: gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Samenvatting zaak Kort weergegeven gaat het in deze Nederlandse loonbelastingzaak om de vraag of de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers in het kader van het arbobeleid van de werkgever voor de (Nederlandse) loonbelasting valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. De Hoge Raad heeft hierover op vrijdag 24 mei 2024 arrest heeft gewezen en heeft deze vraag daarbij bevestigend beantwoord (ECLI:NL:HR:2024:745, na conclusie van A-G Pauwels ECLI:NL:PHR:2023:449). Samenvattend ...

Hoge Raad gaat ervan uit dat de indiener van het beroepschrift niet bevoegd was om namens X beroep in cassatie in te stellen omdat de indiener de gevraagde machtiging of verklaring niet heeft overgelegd: cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak De Hoge Raad heeft vandaag, 15 maart 2024, het ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 juli 2023 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ECLI:NL:OGHACMB:2023:129) niet-ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:HR:2024:421). Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens ‘X’. De indiener van het beroepschrift heeft bij het instellen van beroep in cassatie een machtiging overgelegd ...

Verzamelloonstaten 2023 indienen vóór 1 maart 2024 anders 5000 gulden boete (Curaçao)

Hoewel de wettelijke termijn voor de indiening van de verzamelloonstaat over het jaar 2023 loopt tot 1 februari 2024, geeft de belastingdienst werkgevers de ruimte om tot 1 maart 2024 aan deze verplichting te voldoen. Bij het niet tijdig indienen van de verzamelloonstaat zal in 2024 versneld tot het opleggen van boetes aan werkgevers worden overgegaan. De boete voor het niet tijdig indienen van de verzamelloonstaat bedraagt NAf 5.000. Dit ...

Nu belanghebbende is bijgestaan door een medewerker van het eigen kantoor is geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand: geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de afdracht op eigen aangifte loonbelasting en premieheffing AVBZ. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op de bezwaren. Ter zitting van het Gerecht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar bezwaren is tegemoetgekomen. Daarbij heeft zij verzocht om vergoeding van proceskosten en het ...

Verzoeken vermindering loon voor het jaar 2024 kunnen al worden ingediend (Aruba)

De zogenoemde ‘verzoeken vermindering loon’ voor het jaar 2024 kunnen al (online) worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP), een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid en met een post op de facebookpagina van DIMP. De indiening van de verzoeken, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘verzoeken om loonbelastingvermindering’, kunnen online/digitaal via de website ...

Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

In de middag van vrijdag 8 december 2023 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste november 2023 ter uitvoering van artikel 8, derde lid, van de Landsverordening op de loonbelasting 19761 (Ministeriële regeling vaststelling loonbelastingtabellen 2024) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 148 (P.B. 2023 no. 148, inclusief de bijlagen). De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. De ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

Volgens post op Facebook: ‘Voorstel landsverordening geen inhouding loonbelasting op overtime klaar voor verzending naar Raad van Ministers’ (Curaçao)

Een concept van een voorstel voor een landsverordening die er kennelijk in moet voorzien dat geen loonbelasting meer zal behoeven te worden ingehouden op ‘overtime’ (overwerk) ligt klaar om naar de Raad van Ministers te worden verzonden. Zo kan worden afgeleid uit een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën: “E proposishon di lei pa no kita loonbelasting riba overtime ta kla pa bai konseho di minister” ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Aannemelijk geworden dat belanghebbende reeds ten tijde van het doen van de aangifte IB 2006 niet voornemens was om de pensioenregeling regulier uit te voeren: Hof oordeelt dat belanghebbende te kwader trouw is, zodat door de Inspecteur tot en met 31 december 2016 kan worden nagevorderd. Dat de aangifte is verzorgd door een belastingadvieskantoor leidt er in casu niet toe dat geen kwade trouw kan worden verweten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn echtgenote waren tot november 2006 als bestuurder in dienstbetrekking bij een N.V. te Aruba en hebben gedurende hun dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd bij de N.V. Op 3 oktober 2006 is het pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 door de N.V. overgedragen aan een door belanghebbende opgerichte stichting (hierna: de Stichting) waarvan belanghebbende enig bestuurder is. De N.V. had ...

In twee weken tijd 30.000 cribnummers met behulp van RPA (Curaçao)

De belastingdienst van Curaçao heeft Robotic Process Automation (RPA) technologie ingezet om in grote volumes nieuwe cribnummers aan te maken, hetgeen ertoe aan heeft bijgedragen dat met deze techniek in twee weken tijd zo’n 30.000 cribnummers zijn aangemaakt voor meerjarige ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikten. Dit kan worden afgeleid uit een post die de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, onlangs op zijn persoonlijke facebookpagina heeft ...

Veel werkgevers hebben de verzamelloonstaat nog niet ingediend, Minister vraagt hiervoor aandacht van de werkgevers ‘mede in het belang van de werknemers’ (Curaçao)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat over het jaar 2022 was gisteren, donderdag 1 juni 2023. De uiterste indieningsdatum was al enkele keren vooruitgeschoven, hetgeen verband hield met het feit dat het dit jaar verplicht is om in de verzamelloonstaat de crib-nummers van alle werknemers op te nemen. Dat heeft geleid tot een dusdanig groot aantal aanvragen voor crib-nummers dat deze niet meer vóór de initiële deadline door de belastingdienst ...

Uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022 tot 1 juni 2023 (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat (wederom) te verschuiven, nu tot 1 juni aanstaande. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. [Later toegevoegd: het nieuwsbericht is later ook op de website van de belastingdienst geplaatst.] Medio maart werd bekend gemaakt dat de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 ...

Ontvanger bevoegd om aan hem uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van directe belastingen en overige belastingen met elkaar te verrekenen. Belastingschuldige niet bevoegd om belastingschulden te verrekenen met belastingvorderingen of met andere vorderingen op de overheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij het indienen van de aangiften loonbelasting en BBO/BAZV over periodes in 2020 overzichten en facturen overgelegd van diensten die zij aan het Land Aruba heeft verricht en heeft de Inspecteur bij de aangiften medegedeeld dat zij tot verrekening van de verschuldigde belastingbedragen met de door haar wegens voormelde diensten te vorderen bedragen is overgegaan en ...

Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht dat het ten onrechte ontvangen maar later terugbetaalde loon in het jaar van ontvangst als loon uit dienstbetrekking moet worden aangemerkt. In het jaar van terugbetaling wordt het terugbetaalde bedrag als ‘negatief loon’ in aanmerking genomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar werknemer van ‘Q’ en heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor haar dienstverband van rechtswege is beëindigd. Belanghebbende heeft een kortgedingprocedure tegen Q ingesteld om haar dienstverband voort te zetten. In de kortgedingprocedure (november 2016) heeft de civiele rechter beslist, wegens de rechtsgeldigheid van de nieuwe arbeidsovereenkomst, dat Q ...

Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal en daardoor moeite hebben om stukken afkomstig van de belastingdienst te begrijpen, is geen omstandigheid om overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. Bij uitspraken op bezwaar van 20 december 2021 heeft de Inspecteur belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaren. Op 23 februari 2022 heeft belanghebbende bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd heeft het Gerecht in ...

Nader uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022: nu uiterlijk 28 april 2023 indienen (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 (nader) te verschuiven tot vrijdag 28 april 2022. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Enkele weken geleden werd door de Minister bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens werd daarbij ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...

MinFin: Verzamelloonstaat uiterlijk 1 april 2023 indienen en voor elke werknemer moet een geldig Crib-nummer worden opgevoerd (Curaçao)

Om het proces van afhandeling van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2022 efficiënter te laten verlopen worden controles ingebouwd in het online aangifteportaal van de belastingdienst. Verzamelloonstaten zullen niet meer worden geaccepteerd indien niet voor elke werknemer een geldig Crib-nummer wordt opgevoerd. Bovendien moet dit jaar de verzamelloonstaat over 2022 uiterlijk 1 april 2023, dus een maand eerder dan gebruikelijk, worden ingediend. Dit heeft de Minister van Financiën, de ...

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Inspecteur noch de belastingrechter zijn bevoegd om kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Wegens het niet indienen van de verzamelloonstaat over het jaar 2007 is aan belanghebbende op 24 maart 2011 een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd en is op 30 maart 2011 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft op 20 augustus 2019 tegen bovengenoemde naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 9 augustus 2021 uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ...

Digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingen in BOi beschikbaar met ingang van 31 januari 2023 (Aruba)

De digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingaangiften zullen met ingang van 31 januari 2023 in het aangifteportaal BOImpuesto (‘BOi’) beschikbaar zijn. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht wordt toegelicht dat de belastingdienst momenteel bezig is met het actualiseren van de systemen naar aanleiding van de wijzigingen in het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023, AB ...

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...

Verzoeken vermindering loon voor het jaar 2023 kunnen al worden ingediend (Aruba)

De zogenoemde ‘verzoeken vermindering loon’ voor het jaar 2023 kunnen al (online) worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) en met een post op de facebookpagina van DIMP. De indiening van de verzoeken, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘verzoeken om loonbelastingvermindering’, kunnen online via de website van DIMP worden ingediend. Hiervoor moet een elektronisch formulier worden ingevuld ...

Hoge Raad in Curaçaose zaak: Aanspraak die niet voldoet aan de voorwaarden van de Beschikking Pensioenen behoort tot het loon

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2022:1788) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 10 maart 2021 (zaaknummer CUR2019H00379; ECLI:NL:OGHACMB:2021:84) op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 20 september 2019 (zaaknummers. CUR201802639 ...

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...

IDEA Workshop ‘Time for Taxes’ goed bezocht (Aruba)

De herhaling van de workshop ‘Time for Taxes’ van IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling in Aruba) in samenwerking met de belastingdienst (DIMP) die op dinsdag 15 november jl. werd gehouden, is met een deelname door 45 personen goed bezocht. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. Wegens grote belangstelling werd deze workshop dit jaar voor de tweede keer gehouden (zie hierover dit nieuwsbericht op de ...

IDEA kondigt herhaling workshop ‘Time for Taxes’ aan (Aruba)

Wegens grote vraag zal IDEA (het Initiatief voor bedrijfsontwikkeling in Aruba) de workshop ‘Time for taxes’ (‘Tijd voor belastingen’) herhalen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. De workshop wordt gepresenteerd door de Belastingdienst (DIMP, Departamento di Impuesto) en vindt plaats op dinsdag 15 november 2022. IDEA nodigt alle ondernemers of toekomstige ondernemers uit om deze workshop ‘over alles wat eigenaren van kleine bedrijven ...

Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...