Gerecht wijst vordering werknemer tot teruggave door de werkgever van de ingehouden loonbelasting af: ingehouden loonbelasting komt toe aan de belastingdienst en niet aan de werknemer, het feit dat de werkgever de ingehouden loonbelasting nog niet heeft afgedragen maakt dit niet anders

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan een werknemer is door de werkgever medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. De werkgever heeft gedurende de dienstperiode van de werknemer loonbelasting op het loon van de werknemer ingehouden. De werknemer vordert bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) onder meer, kort samengevat ...
LEES VERDER

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Naar het oordeel van het Hof (anders dan het Gerecht) volgt uit het bepaalde in artikel 9 Beschikking ex-patriates 1998 niet dat onder de onderhavige omstandigheden dient te worden voldaan aan de nieuwe (hogere) salariseis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...
LEES VERDER

Voor de vraag aan wie de teruggaaf van loonbelasting dient te worden verleend sluit het Gerecht aan bij artikel 27f AWR. Teruggaaf van ingehouden of op aangifte afgedragen belasting dient te worden verleend aan degene die het beroep heeft ingesteld. Indien zowel de inhoudingsplichtige als degene van wie is ingehouden beroep heeft ingesteld, wordt de teruggaaf uitsluitend verleend aan degene van wie is ingehouden

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 12 september 2019 heeft een te Sint Maarten gevestigde B.V. voor haar werknemer een verzoek om verlenging (met vijf jaar) van de ex-patriate status als bedoeld in de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) ingediend. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen. De B.V. heeft voor de onderhavige ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de werknemer voor (nogmaals) de periode van vijf jaar recht heeft op de ex-patriate status. Werkgever maakt aannemelijk dat ten gevolge van het voortdurend gebrek aan specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt in Sint Maarten, het noodzakelijk is dat de tewerkstelling van de ex-patriate wordt verlengd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaken is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende, een te Sint Maarten gevestigde B.V., heeft in januari 2015 voor zijn werknemer een verzoek om toepassing van de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 (hierna: Beschikking ex-patriates) gedaan. De werknemer – een fiscalist – is vanaf 1 november 2014 als tax manager werkzaam bij belanghebbende. De Inspecteur heeft in ...
LEES VERDER

Na terugwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat de in de fooienbeschikking opgenomen (forfaitaire) waarderingsregeling onverbindend is. Geen sprake geweest van onderzoek naar de gronden van de regeling waarop de Minister heeft kunnen vaststellen dat het percentage van de omzet als grondslag voor de loonheffing zal leiden tot een resultaat dat voldoende verband houdt met de fooien die in casino’s op Sint Maarten werkelijk plegen te worden ontvangen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op 23 februari 2022 uitspraak gedaan in het geding over de Sint Maartense Ministeriële beschikking fooien de zaak dat door de Hoge Raad naar het Hof was teruggewezen. Zie de uitspraak van het Hof van 23 februari 2022 (ECLI:NL:OGHACMB:2022:14). In deze zaak gaat het over de heffing van loonbelasting ...
LEES VERDER

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...
LEES VERDER

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...
LEES VERDER

Aanbevelingen CAft bij vierde UR 2021: licht de ontwikkeling van de LB, de WB en de dividendbelasting in relatie tot de aanzienlijke economische groei in 2021 en het achterblijven bij de begroting van deze baten en de invoerrechten nader toe en draai de verlaging van het LB-tarief terug of compenseer dit (Aruba)

Bij brief d.d. 8 maart 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont tot en met het vierde kwartaal van 2021 een gerealiseerd financieringstekort van de collectieve sector van AWG 495 miljoen ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft niet binnen twee weken na het bekend worden met de aanslagen bezwaar ingediend, derhalve niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’: bezwaartermijn overschreden, bezwaar niet ontvankelijk. Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn in 2017 en 2018 naheffingsaanslagen winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft op 27 september 2019 tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt. Deze bezwaarschriften zijn buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. Belanghebbende heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaren ...
LEES VERDER

Piloot met tijdelijk kortdurend contract bij Curaçaose luchtvaartmaatschappij voor hele jaar als niet-inwoner aangemerkt. Ook wordt de dienstbetrekking geacht niet in Curaçao te zijn vervuld (vide artikel 2 LIB). Verrekening in de heffingssfeer van onterecht terugontvangen premies met terug te ontvangen loonbelasting wettelijk niet mogelijk

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en heeft twee kinderen die in het onderhavige jaar (2015) dertien respectievelijk zeven jaar oud waren. Belanghebbende en haar echtgenoot bezitten een huis in Nederland dat sinds 2001 voor hen als woning dient. In de periode 30 maart 2015 tot en met 21 november 2015 is belanghebbende als piloot werkzaam geweest bij ...
LEES VERDER

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...
LEES VERDER

Kamercommissie voor Financiën vraagt reactie staatssecretaris op het bericht “Burgers BES gaan meer belasting betalen” (Caribisch Nederland)

Bij brief van 26 januari 2022 aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de staatssecretaris om een reactie gevraagd op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen”, zoals gepubliceerd op bonaire.nu. Het verzoek volgt op een voorstel daartoe van het Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66). In het artikel op bonaire.nu wordt bericht over de verlaging van de ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...
LEES VERDER

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting in het Staatsblad: verhoging belastingvrije grens per 1 januari 2022. Flyer op fb-pagina van de belastingdienst over de loonbelastingwijzigingen (Suriname)

De Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95) is op 31 december 2021 uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2021, no. 175 (S.B. 2021, 175). Op dezelfde datum, 31 december 2021, is de Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

31 januari 2022 laatste dag indieningstermijn verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website en met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat 31 januari 2022 de laatste dag is voor het inleveren van de verzamelloonstaat (VZL) en van de verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2021. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba. De werkgever ...
LEES VERDER

Navordering inkomstenbelasting omdat bij de definitieve aanslag teveel ingehouden loonbelasting was verrekend: beroep op ontbreken nieuw feit verworpen omdat op grond van artikel 13 lid 2 ALL ook zonder nieuw feit nagevorderd kan worden. Beroepen op vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel ook verworpen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende (van beroep controleur bij de belastingdienst) was in 2015 als door Nederland uitgezonden controle-ambtenaar werkzaam in Sint Maarten. Met belanghebbende is de afspraak gemaakt dat de werkgever de loonbelasting voor haar rekening neemt (expatriates-regeling). Belanghebbende heeft de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 ingediend naar een belastbaar inkomen en een bedrag aan ...
LEES VERDER

Geen aanpassing tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting voor het jaar 2022, blijven gelijk aan die voor het jaar 2021. Tabel geplaatst op website belastingdienst (Aruba)

De tarieven van de inkomstenbelasting en de loonbelasting worden voor het jaar 2022 niet aangepast. De tarieven voor 2022 blijven gelijk aan de tarieven zoals die gelden voor het jaar 2021. Ook de belastingvrije som voor 2022 (het belastingvrije bedrag bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting) blijft hetzelfde als in 2021: Afl. 28.861. Dit is bekendgemaakt met een vandaag op de website van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Loonbelastingverklaring en toelichting op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Loonbelastingverklaring en toelichting Klik hier voor de link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland inzake de documenten met betrekking tot de loonheffing, waaronder de links naar de loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring. Hieronder zijn ook de links opgenomen naar de pagina’s op de website ...
LEES VERDER

Loonheffingtabellen 2022, toelichting en rekenregels op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De tabellen 2022 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2022), de toelichting daarop en de bijbehorende rekenregels 2022 zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Overigens werd op 28 december 2021 het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021, Nr. 2021-0000234981, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen en Toeslagen (Bijstellingsregeling directe belastingen 2022) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat 2021 en Opgaaf Werkzaamheden Derden 2021 gepubliceerd (Sint Maarten)

Het formulier Verzamelloonstaat over 2021 en het formulier ‘Opgaaf Werkzaamheden Derden’ over 2021 zijn gepubliceerd op de webpagina van de belastingdienst van Sint Maarten op de overheidswebsite. Het gepubliceerde formulier Verzamelloonstaat 2021 is bedoeld voor werkgevers die maximaal vijf (5) werknemers in loondienst hebben. Indien een werkgever meer dan vijf werknemers in loondienst heeft, dan dient hij de verzamelloonstaat op digitale wijze aan te leveren. Zo is op het formulier ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag (Suriname)

In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord is het aanpassen van belastingen één van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting [zie ook dit artikel in het CFN van 22 december 2021; red. CFN]. Echter is het pakket veel ruimer, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage oktober 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 december 2021 heeft het Ministerie van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand oktober 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Klik hier voor deel 1 van de FMR en hier voor deel 2 van de FRM. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over oktober 2021 op.   Gewone Dienst en ...
LEES VERDER

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting aangenomen door De Nationale Assemblée: verhoging belastingvrije grens (Suriname)

De ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 en de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting zijn vanmiddag, woensdag 29 december 2021, door De Nationale Assemblee goedgekeurd met algemene 44 stemmen. Dit is zojuist bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. [later toegevoegd: zie hierover ook dit artikel van 30 december 2021 in De Boodschap, de nieuwspagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).] ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegroting 2022: maak inzichtelijk hoe meerjarig invulling wordt gegeven aan de belastinghervormingen (waaronder de invoering van de BTW) en draai de LB-tariefsverlaging terug of compenseer met kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 29 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022 van het Land Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 310 miljoen, hetgeen neerkomt op 5,5 procent van ...
LEES VERDER