Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Ook voor werknemers met hoge pensioenrechten kan een cessantiavoorziening worden opgebouwd, maar bij de berekening daarvan moet rekening worden gehouden met de kans dat die werknemers pas bij pensionering ontslagen worden en dan geen uitkering krijgen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in de aangifte winstbelasting over het jaar 2015 kosten van een in 2015 opgebouwde cessantiavoorziening opgevoerd. In het controlerapport ter zake van een bij belanghebbende uitgevoerd boekenonderzoek wordt geconcludeerd dat de fiscale aanvaardbaarheid van de cessantiavoorziening door belanghebbende niet aannemelijk is gemaakt. Daarbij wordt overwogen dat uit de verstrekte berekening blijkt dat ...

Regeling van de Minister van Financiën tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 24 juli 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 19 juli 2023 tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen ter uitvoering van artikel 23, eerste en derde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, artikel 1, twaalfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting, artikel 5a van de Logeergastenbelastingverordening, artikel 4a van de Verhuurautobelastingverordening, artikel 17, onderdeel d, van de Motorrijtuigbelastingverordening en ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Persbericht over op 2 januari 2023 ingediende definitieve aangiften winstbelasting 2021 (Curaçao)

In een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën van Curaçao wordt medegedeeld dat ondernemers die hun definitieve aangifte winstbelasting 2021 op 2 januari 2023 hebben ingediend en een aanslag hebben ontvangen, hiervoor geen bezwaarschrift hoeven in te dienen. Deze aanslagen worden door de inspecteur ambtshalve verminderd, zo wordt in het persbericht aangegeven. Als reden wordt in het persbericht aangevoerd dat maandag 2 januari ...

Voortschrijdend inzicht territorialiteit en voorkoming – Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma (Curaçao)

In de beschouwing 'Territorialiteit in de winstbelasting en de voorkoming van dubbele belasting' in het CFN van 28 mei 2021, nr. 2021/40, hebben Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma aandacht besteed aan de situatie waarin een belastingplichtige inwoner van Curaçao inkomen verkrijgt uit het Caribisch deel van Nederland (de BES eilanden) dat wordt bestreken door artikel 21, zesde lid, van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Stb. 2015, 348, hierna: ‘BRNC’) ...

Fiscale eenheid verzoeken voortaan online (Aruba)

In het kader van het digitalisatietraject van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto – DIMP) moeten verzoeken om aangemerkt te worden als ‘fiscale eenheid’ voortaan online worden ingediend via de website van de belastingdienst. Dit geldt zowel voor fiscale eenheden voor doeleinden van de winstbelasting als die voor doeleinden van de BBO/BAVP en de BAZV. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. Ten behoeve ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld. Verzuimboete 2018 inmiddels vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn op respectievelijk 26 juni 2019 (2017) en 29 juni 2020 (2018) naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2017 en 2018 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld: beroep inzake aanslagen WB 2023 t/m 2016 niet-ontvankelijk. In periode dat belanghebbende niet bestond heeft zij geen spanning en frustratie kunnen ondervinden die tot voor vergoeding in aanmerking komende immateriële schade kan hebben geleid. Kosten van tijdverzuim door indienen beroepschrift of voorbereiding rechtszaak komen niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2013 t/m 2016 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte/betaling opgelegd van ...

Nu de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag winstbelasting 2012 naar het juiste adres van de AVV is verzonden, moet de aanslag geacht worden pas op 24 augustus 2022 te zijn bekendgemaakt: aanslag niet tijdig vastgesteld want buiten de wettelijke vijfjaarstermijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 30 december 2016 voor het jaar 2012 een aanslag winstbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 16 juni 2022 in bezwaar gekomen tegen bovengenoemde aanslag. De Inspecteur heeft op 20 juni 2022 middels een zogenoemde handhavingsbeschikking uitspraak op bezwaar gedaan en belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Belanghebbende is vervolgens op 18 augustus 2022 in beroep ...

Hoge Raad doet cassatieberoep in Arubaanse belastingzaak af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof tot het oordeel is gekomen dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Vandaag, vrijdag 12 mei 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 april 2021 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:106) van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:690). In deze zaak kwam het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel dat nu ...

Correctie rentebate voor renteloze lening aan digra en het daarbij gehanteerde rentepercentage blijven in stand: niet gebleken dat de vordering na digra’s overlijden als dividend aan de erfgenamen is uitgekeerd. Toepassing verlengde naheffingstermijn wegens kwade trouw. Geen ‘dubbele boetes’, wel matiging omdat de aangifteverplichting nauw samenhangt met de betalingsverplichting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap waarvan de bedrijfsactiviteiten medio 2008 zijn gestaakt. Tussen belanghebbende en de Inspecteur vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats over diverse fiscale geschilpunten in meerdere jaren en over meerdere belastingmiddelen. De fiscale geschillen zijn opgelost tot en met het jaar 2008. Voor de jaren 2009 tot en met 2015 heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen winstbelasting met ...

Conclusie A-G in zaak waarin cassatieberoep is ingesteld tegen de uitspraak waarin het Hof van oordeel was dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel heeft conclusie genomen over het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van 22 april 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof), waarin – kort samengevat – het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel kwam dat nu de rekening-courantvordering die de Aruba Vrijgestelde ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...

Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...

Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur een screenprint overgelegd van de vernietiging van de naheffingsaanslag: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk. Voor een ander jaar heeft de Inspecteur te kennen gegeven dat de naheffingsaanslag en de boete moeten komen te vervallen: Gerecht beslist dienovereenkomstig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2016 en 2018 opgelegd. Daarbij zijn tevens verzuimboetes opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de aangegeven winstbelasting 2016 respectievelijk 2018. Belanghebbende heeft daartegen op 15 juli 2018 (2016) en op 9 juli 2020 (2018) bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 29 juni 2021 voor het ...

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13 september 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:265 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:265. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 23 september 2022, nr. 2022/82, met als INHOUDSINDICATIE: Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de ...

Naheffingsaanslag winstbelasting en verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd: beroep niet-ontvankelijk. Gerecht volgt belanghebbende niet in haar stelling dat het bezwaar tevens moet worden aangemerkt als bezwaar tegen het niet tijdig verlenen van teruggave van belasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft niet tijdig de definitieve aangifte 2012 ingediend. Naar aanleiding daarvan is aan haar met dagtekening 7 april 2014 een taxatieve naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd naar een verschuldigde belasting van NAf 42.000. Daarbij is een boete wegens het niet dan wel te laat betalen van verschuldigde belasting opgelegd van NAf 6.300. Belanghebbende heeft een pro forma bezwaarschrift ingediend ...

Hoge Raad verklaart cassatieberoep gegrond in Arubaanse zaak over aansprakelijkstelling van een (gewezen) bestuurder voor door een NV verschuldigde winstbelasting en wijst het geding terug naar het Hof. Verwijzingshof moet voor elk van de aanslagen beoordelen of de NV op het moment van de aansprakelijkstelling in gebreke was en, zo ja, of het beroep van de (gewezen) bestuurder op disculpatie slaagt

Samenvatting zaak Gisteren heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (zaaknummer AUA2019H00122; ECLI:NL:OGHACMB:2020:51), op het hoger beroep van de Ontvanger der belastingen van Aruba tegen de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ...

Uit reactie Cft op derde UR 2022 van Sint Maarten: baten iets meer dan in zelfde periode van pre-coronajaar 2019, onder andere door hogere overdrachtsbelasting, logeerbelasting, casino en loterij fees, maar winstbelasting blijft achter. Cft vraagt naar plan van aanpak belastinghervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De derde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het derde kwartaal van ...

Verslag UoC seminar “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen” – door M.L. Maduro LL.M. en G. Pourier (Curaçao)

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221125-9 Zie ook: CFN van 26 augustus 2022, nr. 2022/73: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC organiseert seminar: “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”. Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen, internationale fiscale ontwikkelingen, UoC seminar, seminar University of Curaçao, seminar Fiscaal Recht van de UoC, Regeling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University ...

Inspecteur heeft te kennen gegeven de onterecht opgelegde verzuimboete te zullen vernietigen maar ten tijde van de zitting is de verminderingsaanslag nog niet uitgevaardigd. Gerecht doet zaak zelf af, verklaart het bezwaar tegen de boete gegrond en verwerpt het betoog van de Inspecteur dat voor het verschijnen ter zitting geen recht bestaat op proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft tijdig de aangifte winstbelasting voor het jaar 2017 ingediend. Desondanks heeft zij op 26 juni 2019 een verzuimboete gekregen voor het niet, niet tijdig dan wel niet volledig indienen van de aangifte. Naar aanleiding van de betreffende naheffingsaanslag met de verzuimboete is telefonisch contact geweest met de Inspectie der Belastingen. Aan belanghebbende is telefonisch bevestigd dat ...

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...

IDEA Workshop ‘Time for Taxes’ goed bezocht (Aruba)

De herhaling van de workshop ‘Time for Taxes’ van IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling in Aruba) in samenwerking met de belastingdienst (DIMP) die op dinsdag 15 november jl. werd gehouden, is met een deelname door 45 personen goed bezocht. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. Wegens grote belangstelling werd deze workshop dit jaar voor de tweede keer gehouden (zie hierover dit nieuwsbericht op de ...

Een vooruitblik op de BTW-invoering in Suriname – door K.N. Schreuders LL.M., R. Boevé LL.M. en E.A.S.R. van Leeuwen LL.B.

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221118-3 Links naar artikelen in het CFN over de BTW in Suriname: CFN van 15 november 2022, nr. 2022/107: Informatievideo van de Belastingdienst Suriname: BTW update voor consumenten. Betreft: Informatievideo op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname, geplaatst 14 november 2022: “BTW update BTW voor consumenten”. CFN van 2 november 2022, nr. 2022/101: Op website belastingdienst: link naar ...

IDEA kondigt herhaling workshop ‘Time for Taxes’ aan (Aruba)

Wegens grote vraag zal IDEA (het Initiatief voor bedrijfsontwikkeling in Aruba) de workshop ‘Time for taxes’ (‘Tijd voor belastingen’) herhalen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. De workshop wordt gepresenteerd door de Belastingdienst (DIMP, Departamento di Impuesto) en vindt plaats op dinsdag 15 november 2022. IDEA nodigt alle ondernemers of toekomstige ondernemers uit om deze workshop ‘over alles wat eigenaren van kleine bedrijven ...

Hoewel de definitieve aangifte winstbelasting resulteert in een terug te ontvangen bedrag legt de Inspecteur geen ‘negatieve’ aanslag op, maar wel een naheffingsaanslag (met boete). Het bezwaar tegen de naheffingsaanslag moet redelijkerwijs ook worden gezien als een bezwaar tegen het niet tijdig opleggen van een negatieve aanslag. De Inspecteur moet binnen twee maanden na de uitspraak van het Gerecht een negatieve aanslag opleggen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 30 maart 2017 een voorlopige aangifte winstbelasting voor het jaar 2016 ingediend. Het op basis van deze aangifte verschuldigde bedrag aan winstbelasting is door belanghebbende tijdig betaald. Op 22 december 2017 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting voor het jaar 2016 ingediend. De definitieve aangifte resulteert - gelet op het aangegeven bedrag van de voorlopige ...

Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de aangifte winstbelasting (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is tevens een verzuimboete opgelegd van NAf 300 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte winstbelasting 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag en de boete gehandhaafd. Vervolgens is belanghebbende in beroep gekomen ...