Veroordeling voor het feitelijk leiding geven aan het niet doen van aangiften winstbelasting: voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met bijzondere voorwaarden die beogen de vennootschap aan te zetten tot fiscaal compliant gedrag. Verdediging in hoger beroep

Samenvatting zaak In deze Curaçaose strafzaak is het volgende aan de orde. De verdachte is bestuurder van een besloten vennootschap (BV) die geen aangiften zou hebben gedaan voor de winstbelasting over de jaren 2018 tot en met 2021. Het verwijt aan de verdachte is dat hij opdracht zou hebben gegeven om deze aangiften niet te doen, of daaraan feitelijke leiding heeft gegeven. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...

Veroordelingen tot voorwaardelijke gevangenisstraf voor het niet doen van aangifte winstbelasting (Curaçao)

Op vrijdag 15 maart jl. zijn vijf leidinggevenden van verschillende bedrijven veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 tot 4 maanden, met een proeftijd van 3 jaar, vanwege het meerdere jaren niet doen van aangifte winstbelasting. Zo is bekendgemaakt met een persbericht (NED) op de website van het Openbaar Ministerie Curaçao (klik hier om naar het persbericht in het Papiamentu te gaan). De onderhavige vonnissen zijn nog niet op rechtspraak.nl ...

Bijzondere omstandigheden voor veroordeling van de Inspecteur tot een integrale (proces)kostenvergoeding in ‘complexe zaak’ niet aannemelijk gemaakt. Ook niet voldaan aan de bewijslast ter zake van het ‘forse bedrag’ aan kosten. Inspecteur wel veroordeeld tot een forfaitaire proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd alsmede vergrijpboetes. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en is later in beroep gekomen tegen de uitspraken op bezwaar. In de bezwaarschriften heeft belanghebbende primair verzocht om een integrale vergoeding van de kosten van bezwaar op grond van artikel 6.2, lid 3 van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht en subsidiair om een forfaitaire ...

MinFin waarschuwt voor ‘kans op strafblad’ bij niet tijdig indienen aangifte winstbelasting. Voorlopige aangifte winstbelasting 2023 en betaling verschuldigde belasting uiterlijk 2 april, de dinsdag na Pasen (Curaçao)

Winstbelastingplichtigen dienen uiterlijk dinsdag 2 april 2024 de voorlopige aangifte winstbelasting 2023 in te dienen en het verschuldigde bedrag aan winstbelasting af te dragen. Dit jaar geldt de genoemde datum van dinsdag 2 april omdat 31 maart op een zondag valt en omdat het op maandag 1 april Tweede Paasdag is. Zo is – enigszins geparafraseerd – bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren, dinsdag 12 maart 2024, is geplaatst op ...

Vordering tegen Ontvanger tot het opleggen van een aanslag winstbelasting en uitbetaling van het op grond van die aanslag te restitueren bedrag in kort geding afgewezen: betreft een aangelegenheid die de Inspecteur aangaat, niet de Ontvanger

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in kort geding veroordeling van de Ontvanger gevorderd tot terugbetaling aan belanghebbende van een bedrag ter zake door belanghebbende betaalde en later vernietigde aanslagen winstbelasting. Voorafgaand aan de behandeling ter zitting heeft de Ontvanger terugbetalingen aan belanghebbende gedaan ter zake winstbelasting over het jaar 2011 en de jaren 2015 tot en met 2018 vermeerderd met kosten ...

Inspecteur heeft tegen beter weten in naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd: bezwaarkostenvergoeding vanwege ernstig onzorgvuldige handelwijze. Belanghebbende heeft onbetwist aangevoerd dat zij op basis van individuele beoordeling de hoogte van de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren heeft bepaald en dat de Inspecteur op basis van niet gepubliceerd, noch kenbaar gemaakt beleid de dotatie aan de voorziening heeft gecorrigeerd. Redelijke termijn overschreden maar wet- en regelgeving in Curaçao voorziet niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding, verzoek moet worden gericht aan de burgerlijke rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij zijn er verzuimboetes wegens het niet afdragen of te weinig winstbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft daarna beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn in mei 2023 uitgenodigd voor een zitting in juli 2023. Bij e-mailbericht ...

Beleid inzake tijdelijke aanscherping strafrechtelijke vervolging bij het niet doen van aangifte winstbelasting (Curaçao)

De Sectordirecteur Fiscale Zaken heeft op 10 januari 2024 beleid uitgevaardigd inzake de tijdelijke aanscherping van strafrechtelijke vervolging bij het niet doen van aangifte winstbelasting. In de inleiding van het beleid wordt door de Sectordirecteur Fiscale Zaken naar voren gebracht dat in de praktijk is komen vast te staan dat slechts om en nabij 55% van de belastingplichtigen voldoet aan de aangifte verplichtingen ter zake van de winstbelasting. In het ...

Bekendmaking belastingdienst over uiterste datum indiening definitieve aangifte winstbelasting 2022 (Curaçao)

Hierbij attenderen wij u er op dat op de facebookpagina van de Servisio di Impuesto Kòrsou (de belastingdienst van Curaçao) een bekendmaking is geplaatst inzake de uiterste datum voor de indiening van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2022. In de bekendmaking van de belastingdienst wordt naar voren gebracht dat voor de belastingplichtigen aan wie uitstel voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2022 is verleend, de uiterste ...

Hof oordeelt dat de aan een ‘offshore-vennootschap’ opgelegde aanslagen winstbelasting over 2006 en 2007 te laat zijn vastgesteld en derhalve door het Gerecht terecht zijn vernietigd. Gerecht heeft ook terecht een vergoeding wegens geleden immateriële schade toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een maatschappij waarop het tot 1 januari 2000 geldende zogenoemde ‘off-shore’ regime van toepassing was, en waarop op grond van artikel VI, lid 10 van de Overgangsregeling 2001 (P.B. 1999, no. 244), voor de in geschil zijnde jaren de bepalingen van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 zoals deze luidde op 31 december 1999 (hierna: LWB ...

Hoger beroep inzake verzoek om teruggave winstbelasting 2009 ongegrond en niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen de weigering van de Inspecteur om over 2010 een teruggave te verlenen. Beslissing van de Inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggave als bedoeld in artikel 39a, tweede lid ALL is geen voor bezwaar en beroep vatbare beslissing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 30 juli 2010 aangifte winstbelasting over het jaar 2009 gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 236.133 aangegeven. Het corresponderende verschuldigde belastingbedrag had zij al eerder, op 29 maart 2010, voldaan. Op 9 december 2010 heeft zij nogmaals aangifte gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 347.803 aangegeven. Belanghebbende heeft het ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

Met het opleggen van een verzuimboete van Nafl. 2.500 vanwege het stelselmatig niet tijdig doen van definitieve aangifte winstbelasting heeft de Inspecteur de Ministeriële regeling formeel belastingrecht op juiste wijze toegepast. Dat het ging om een (nihil-)aangifte met een negatief belastbaar bedrag maakt niet dat de boete achterwege moet blijven. Ook geen sprake van avas. Maar gelet op alle omstandigheden van het geval acht het Gerecht een boete van Nafl. 1.000 passend en geboden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Inspecteur heeft het verzoek van belanghebbende om uitstel te krijgen voor de indiening van de definitieve aangifte 2019 afgewezen omdat de voorlopige aangifte niet op tijd is ingediend. Belanghebbende heeft op 30 december 2020 de definitieve aangifte winstbelasting 2019 ingediend met een negatief belastbaar bedrag en een verschuldigde belasting van nihil ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Ook voor werknemers met hoge pensioenrechten kan een cessantiavoorziening worden opgebouwd, maar bij de berekening daarvan moet rekening worden gehouden met de kans dat die werknemers pas bij pensionering ontslagen worden en dan geen uitkering krijgen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in de aangifte winstbelasting over het jaar 2015 kosten van een in 2015 opgebouwde cessantiavoorziening opgevoerd. In het controlerapport ter zake van een bij belanghebbende uitgevoerd boekenonderzoek wordt geconcludeerd dat de fiscale aanvaardbaarheid van de cessantiavoorziening door belanghebbende niet aannemelijk is gemaakt. Daarbij wordt overwogen dat uit de verstrekte berekening blijkt dat ...

Regeling van de Minister van Financiën tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 24 juli 2023 is de Regeling van de Minister van Financiën van 19 juli 2023 tot aanwijzing van internationale organisaties die in aanmerking komen voor belastingvrijstellingen ter uitvoering van artikel 23, eerste en derde lid, van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, artikel 1, twaalfde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting, artikel 5a van de Logeergastenbelastingverordening, artikel 4a van de Verhuurautobelastingverordening, artikel 17, onderdeel d, van de Motorrijtuigbelastingverordening en ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Persbericht over op 2 januari 2023 ingediende definitieve aangiften winstbelasting 2021 (Curaçao)

In een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën van Curaçao wordt medegedeeld dat ondernemers die hun definitieve aangifte winstbelasting 2021 op 2 januari 2023 hebben ingediend en een aanslag hebben ontvangen, hiervoor geen bezwaarschrift hoeven in te dienen. Deze aanslagen worden door de inspecteur ambtshalve verminderd, zo wordt in het persbericht aangegeven. Als reden wordt in het persbericht aangevoerd dat maandag 2 januari ...

Voortschrijdend inzicht territorialiteit en voorkoming – Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma (Curaçao)

In de beschouwing 'Territorialiteit in de winstbelasting en de voorkoming van dubbele belasting' in het CFN van 28 mei 2021, nr. 2021/40, hebben Mr. C.C. Taylor en Drs. A.J. Postma aandacht besteed aan de situatie waarin een belastingplichtige inwoner van Curaçao inkomen verkrijgt uit het Caribisch deel van Nederland (de BES eilanden) dat wordt bestreken door artikel 21, zesde lid, van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Stb. 2015, 348, hierna: ‘BRNC’) ...

Fiscale eenheid verzoeken voortaan online (Aruba)

In het kader van het digitalisatietraject van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto – DIMP) moeten verzoeken om aangemerkt te worden als ‘fiscale eenheid’ voortaan online worden ingediend via de website van de belastingdienst. Dit geldt zowel voor fiscale eenheden voor doeleinden van de winstbelasting als die voor doeleinden van de BBO/BAVP en de BAZV. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. Ten behoeve ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld. Verzuimboete 2018 inmiddels vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn op respectievelijk 26 juni 2019 (2017) en 29 juni 2020 (2018) naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2017 en 2018 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld: beroep inzake aanslagen WB 2023 t/m 2016 niet-ontvankelijk. In periode dat belanghebbende niet bestond heeft zij geen spanning en frustratie kunnen ondervinden die tot voor vergoeding in aanmerking komende immateriële schade kan hebben geleid. Kosten van tijdverzuim door indienen beroepschrift of voorbereiding rechtszaak komen niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2013 t/m 2016 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte/betaling opgelegd van ...

Nu de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag winstbelasting 2012 naar het juiste adres van de AVV is verzonden, moet de aanslag geacht worden pas op 24 augustus 2022 te zijn bekendgemaakt: aanslag niet tijdig vastgesteld want buiten de wettelijke vijfjaarstermijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 30 december 2016 voor het jaar 2012 een aanslag winstbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 16 juni 2022 in bezwaar gekomen tegen bovengenoemde aanslag. De Inspecteur heeft op 20 juni 2022 middels een zogenoemde handhavingsbeschikking uitspraak op bezwaar gedaan en belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Belanghebbende is vervolgens op 18 augustus 2022 in beroep ...

Hoge Raad doet cassatieberoep in Arubaanse belastingzaak af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof tot het oordeel is gekomen dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Vandaag, vrijdag 12 mei 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 april 2021 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:106) van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:690). In deze zaak kwam het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel dat nu ...

Correctie rentebate voor renteloze lening aan digra en het daarbij gehanteerde rentepercentage blijven in stand: niet gebleken dat de vordering na digra’s overlijden als dividend aan de erfgenamen is uitgekeerd. Toepassing verlengde naheffingstermijn wegens kwade trouw. Geen ‘dubbele boetes’, wel matiging omdat de aangifteverplichting nauw samenhangt met de betalingsverplichting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap waarvan de bedrijfsactiviteiten medio 2008 zijn gestaakt. Tussen belanghebbende en de Inspecteur vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats over diverse fiscale geschilpunten in meerdere jaren en over meerdere belastingmiddelen. De fiscale geschillen zijn opgelost tot en met het jaar 2008. Voor de jaren 2009 tot en met 2015 heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen winstbelasting met ...

Conclusie A-G in zaak waarin cassatieberoep is ingesteld tegen de uitspraak waarin het Hof van oordeel was dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel heeft conclusie genomen over het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van 22 april 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof), waarin – kort samengevat – het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel kwam dat nu de rekening-courantvordering die de Aruba Vrijgestelde ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...

Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...

Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur een screenprint overgelegd van de vernietiging van de naheffingsaanslag: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk. Voor een ander jaar heeft de Inspecteur te kennen gegeven dat de naheffingsaanslag en de boete moeten komen te vervallen: Gerecht beslist dienovereenkomstig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2016 en 2018 opgelegd. Daarbij zijn tevens verzuimboetes opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de aangegeven winstbelasting 2016 respectievelijk 2018. Belanghebbende heeft daartegen op 15 juli 2018 (2016) en op 9 juli 2020 (2018) bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 29 juni 2021 voor het ...